Risikorapport I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført."

Transkript

1 Risikorapport 2011

2 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden, hvorved markedsdisciplinen forventes skærpet. kunder i PenSam Bank. PenSam Bank drives som en direkte bank. Banken har ingen filialer, og al kundekontakt foregår via telefon, korrespondance eller elektronisk via selvbetjeningsløsninger og hjemmeside. Kapitaldækningsbekendtgørelsen stiller en række konkrete oplysningskrav til pengeinstitutterne, herunder krav vedrørende offentliggørelsesmedium og frekvens. PenSam Bank er et 100% ejet datterselskab af PenSam Holding A/S og dermed en del af PenSam koncernen. Koncernstrukturen er gengivet under punkt 1. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Oplysningerne skal offentliggøres minimum halvårligt, ligesom det løbende skal vurderes, om der er behov for at offentliggøre oplysningerne hyppigere. Rapporteringen skal offentliggøres samtidig med årsrapporten og halvårsrapporten. I forbindelse med halvårsrapporten er det dog kun en del af den fulde risikorapport, der skal offentliggøres. I PenSam Bank's tilfælde udgør dette dokument en selvstændig søjle 3-rapport. Det er bankens opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til oplysninger som anført i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten er tilgængelig på PenSam Bank's hjemmeside, som der også refereres til i bankens årsrapport. En del af oplysningerne fremgår ligeledes af årsrapporten. Introduktion til PenSam Bank PenSam Bank leverer bankprodukter fortrinsvis til kunder, der får administreret deres pensionsordning hos PenSam samt ansatte i PenSam og deres nærmeste familiemedlemmer. Herudover har PenSam indgået aftale med Forbrugsforeningen, hvis medlemmer også har mulighed for at blive PenSam Bank blev stiftet i 1991 med det hovedformål at administrere kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam. Siden har banken løbende udvidet produktsortimentet med almindelige bankprodukter, således at banken i dag dækker de fleste lønmodtageres behov for almindelige basale bankforretninger. Bankens konkurrencegrundlag er relativt høje indlånsrenter og lave udlånsrenter i forhold til konkurrenterne, hvilket blandt andet er muligt som følge af bankens omkostningsstruktur. Banken har ikke et filialnet, og sparede omkostninger til drift og vedligehold overføres til kunderne i form af konkurrencedygtige priser. Produkterne i PenSam Bank er lønkonto, højrentekonto, børneopsparing, billån, forbrugslån, boliglån og -kreditter samt kapital- og ratepension. Bankens kompleksitet må betegnes som lav. 1. Målsætninger og risikopolitikker Kreditrisici Jævnfør bankens forretningsgrundlag ydes som hovedregel alene lån og kreditter til private kunder. Kunderne er alle nuværende kunder i PenSam og/eller har alle tilknytning til FOA og/eller ansatte i PenSam samt deres nærmeste familiemedlemmer og/eller medlem af Forbrugsforeningen og er geografisk spredt over hele Danmark. 2

3 Bankens retningslinjer angiver i hvilket omfang direktionen er bemyndiget til at yde lån, garantier mv. Retningslinjerne justeres jævnligt og er videredelegeret til de enkelte disponerende medarbejdere i form af blandt andet forretningsgange og bevillingsbeføjelser for henholdsvis handelsbeholdningen og kreditgivningen. Ved etablering af engagementer eller forhøjelse af engagementer med kunder skal banken ved en tilbundsgående kreditvurdering dokumentere, at kunden er kreditværdig. Det vil sige, at kunden har såvel evne som vilje til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser over for banken. PenSam Bank indgår som hovedregel ikke engagementer, der indebærer kreditrisici, med personer, som er registreret i RKI Kreditinformation eller i checkmisbrugerkartoteket. For at banken kan vurdere, om den ønsker at indgå et kreditengagement med en kunde, er det et krav, at kunden forelægger tilstrækkelige økonomiske oplysninger som grundlag for vurdering af kundens økonomi. Med henblik på at begrænse bankens tabsrisiko er der fastsat specifikke interne regler for størrelsen af enkelte engagementer og summen af store engagementer, jævnfør de til enhver tid gældende politikker, retningslinjer og forretningsgange som beskrevet i Ledelsesbekendtgørelsen. Der foretages løbende en vurdering af samtlige engagementer. Endvidere vurderes alle engagementer i forbindelse med låneansøgninger og enhver ændring, der har indflydelse på kundens betalingsevne og /eller -vilje. I overensstemmelse med de til enhver tid gældende politikker, retningslinjer og forretningsgange rapporteres der løbende til bestyrelsen og direktionen om bankens største kreditengagementer og overtræk. Mindst én gang årligt, og senest inden udgangen af december måned, afholdes der aktivgennemgang, hvorunder værdiansættelsen af bankens væsentligste aktiver, herunder fondsbeholdning og største udlånsengagementer, gennemgås. Gennemgangen foretages typisk i slutningen af 1. halvår, hvor kunderne har modtaget årsopgørelsen samt bl.a. værdiansættelse af andelsboliger m.v. Der foretages løbende nedskrivning på engagementer, hvor der er indtruffet OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), det vil sige begivenheder, der kan føre til tab som følge af kundernes manglende betalingsevne eller -vilje. Det er primært på nødlidende eller defaultet engagementer, at der foretages en individuel nedskrivning, og disse størrelser beregnes med udgangspunkt i en individuel vurdering hvor kundens betalings evne og vilje er blevet vurderet. Overtrækket skal være signifikant. Herudover giver f.eks. dødsfald, gældssanering, 'sagen sendt til advokat uden at der er sikkerhed for engagementer' og 'kunden har en 0-rente markering' anledning til en OIVmarkering, og der nedskrives på engagementet. Der er i kapitaldækningsbekendtgørelsen ligeledes et krav om, at virksomheden skal foretage en vurdering af gruppevise nedskrivninger. I 2011 udgør de samlede nedskrivninger 0,3% af udlånsog garantiporteføljen. Efter kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser kapitaldækkes kreditrisikoen på detailkunder allerede i det lovgivningspligtige solvenskrav. Bestyrelsen har besluttet, at det individuelle solvensbehov skal opgøres efter sandsynlighedsmetoden, hvor der tages udgangspunkt i et minimumssolvensbehov på 0% hvortil der tillægges alle relevante risici. Det individuelle solvensbehov skal som minimum udgøre 8%. En af de risikokil- 3

4 der, der indgår, er kreditrisici. De opdeles på risici på det generelle udlån, risici på kunder med finansielle problemer samt koncentrationsrisici. Markedsrisici PenSam Bank er karakteriseret ved at have et stort indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver samt på pengemarkedet, jævnfør bankens investeringsstrategi. I investeringsstrategien er fastlagt rammer for investering i de investeringsaktiver, som PenSam Bank kan disponere i. Investerings- og risikostyringsaktiviteterne foregår i enhedsorganisationen i samarbejde med bankens Økonomiafdeling. Bankens investeringsaktiver er alle registreret i bankens fondsstyringssystem, ligesom der i performanceøjemed sker en skyggeregistrering i koncernens fondsadministration. Der bliver til bestyrelsesmøderne i PenSam Bank udarbejdet opgørelser vedrørende udvikling på de finansielle markeder, investeringer, lines mv. Herudover bliver der dagligt udarbejdet oversigter over blandt andet kursbevægelser og renterisikoen på investeringsaktiverne. Renterisikoen, der udtrykker tabspotentialet på obligationsbeholdningen samt fastforrentede mellemværender ved en rentestigning på 1,00%-point, er steget i Ultimo 2010 havde PenSam Bank en renterisiko på 21,1 mio. kr., mens den ultimo 2011 udgjorde 25,0 mio. kr. svarende til 10,6% af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen beregnes både ved hjælp af Finanstilsynets fradragsfaktorer samt med korrigerede varigheder. I 2011 har PenSam Bank ført en forsvarlig politik for så vidt angår de pengeinstitutter, hvor man har foretaget pengemarkedsindskud. Der foretages kun pengemarkedsindskud i de største banker. Den finansielle krise i 2011 har således ikke direkte påvirket banken på investeringssiden. Efter kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser kapitaldækkes renterisikoen allerede i det lovgivningspligtige solvenskrav, men i kraft af den store renterisiko på fondsbeholdningen, er det individuelle solvensbehov større. Bestyrelsen har i 2011 i vurderet renterisikoen, og har justeret den øvre grænse for renterisikoen. Aktiekursrisikoen er begrænset. Der er i 2011 foretaget investeringer i pantebreve igennem en fond. Operationelle risici Ved operationelle risici forstås risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder inklusive retslige risici. De operationelle risici styres ud fra bestyrelsens retningslinjer til direktionen og de forretningsgange og bevillingsbeføjelser, der er udarbejdet. Banken har outsourcet udvikling, drift og vedligeholdelse af informationsteknologi til BEC, mens it-netværk er outsourcet til PenSam. Herudover foretages en del af de administrative forhold i samarbejde med PenSam. Der er fuld funktionsadskillelse. De operationelle risici giver anledning til et forøget individuelt solvensbehov. I beregningen af de vægtede aktiver indgår kreditrisici, markedsrisici samt operationelle risici, hvor de operationelle risici beregnes på baggrund af 15% af basisindikatoren. Basisindikatoren defineres som et 3-årigt gennemsnit af summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. I anvendelse af basisindikatormetoden anvendes de 15% som et gennemsnit for de forskellige typer forretningsområder (mellem 12% og 18% afhængig af forretningsområde). 4

5 KONCERNDIAGRAM pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere plejere og plejehjemsassistenter pensionskassen for portører pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. FOA - Fag og Arbejde PenSam Holding A/S PenSam Liv forsikringsaktieselskab PenSam Bank A/S PenSam Forsikring A/S Bymose Hegn ApS PMF Pension forsikringsaktieselskab I beregningen af de operationelle risici i det individuelle solvensbehov anvendes 18% af basisindikatoren. Det er den maksimale procentandel af basisindikatoren for et forretningsområde. Denne opgørelse vil kunne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret i koncernen og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Risikostyringsfunktionen og andre relevante funktioner PenSam Bank er ejet af PenSam Holding, der udover at drive bankvirksomhed også driver livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Selve kundeadministrationen er forankret i PenSam Liv, og den ansvarlige sektionschef for kunderådgiverne i PenSam Bank refererer til afdelingschefen for Salg. Den kreditansvarlige refererer til afdelingschefen for Kundeservice, der refererer til direktionen. Regnskabsdelen er forankret i Økonomiafdelingen i PenSam Liv, mens investeringsaktiverne bliver forvaltet i samarbejde med Investeringsafdelingen, som også varetager formueadministrationen i de øvrige selskaber i PenSam gruppen. Risikostyringen bliver varetaget i samarbejde med Risikostyringsafdelingen. Både risikostyringschefen, investeringschefen og økonomichefen refererer direkte til direktionen. 5

6 Referencer fremgår af koncernorganisationsdiagrammet nedenfor. Koncerndirektionen i PenSam er ligeledes direktion for PenSam Bank. KONCERNORGANISATIONSDIAGRAM Intern revision Koncerndirektion Ansvarshavende aktuar Presseansvarlig Forsikringsudvikling Forebyggelse Bankudvikling Strategi Ledelsessupport Kundeområdet KundeService Investering Udvikling Marked Økonomi Medarbejderservice Salg Aktuariat Jura Risikostyring Indkøb og service 6

7 PenSam Bank anvender administrationssystemer fra BEC. Disse systemer anvendes både på kundeog regnskabssiden. Alle PenSam Bank's investeringsaktiver fremgår af BEC-systemet. Der regnes løbende renterisiko på investeringsaktiverne ved hjælp af korrigerede og konveksitetsjusterede varigheder, og renterisikoen holdes op mod renterisikoen på indlånsoverskuddet. Der udarbejdes ligeledes ugentlig performancerapportering og månedlig investeringsrapport, der tilgår ledende medarbejdere, direktionen samt bestyrelsen. Der er i PenSam Bank vedtaget et sæt bevillingsrammer for så vidt angår både investeringsaktiverne og kreditgivningen. Bestyrelsen har givet direktionen en ramme, inden for hvilken den kan disponere. Rammen er videredelegeret til medarbejderne, som kan disponere inden for denne. Større engagementer skal behandles af bestyrelsen. Der er også vedtaget et sæt retningslinjer for investeringsområdet for banken, der angiver hvilken andel, der kan investeres i hvilke aktiver, om spredning mv. Ligeledes er der grænser for pengemarkedsplaceringer. Bestyrelsen har vedtaget en ramme for den samlede renterisiko i procent af egenkapitalen, som banken må have på investeringsaktiverne og indlånsoverskuddet. forretningsgange på de væsentligste forretningsområder samt bevillingsbeføjelser. Der er i den forbindelse også udarbejdet forretningsgang og arbejdsgangsbeskrivelse for håndtering af forsøg på hvidvask og terrorfinansiering. 2. Anvendelsesområde PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Banken er et datterselskab uden egne døtre - der foretages derfor ingen konsolidering. Der er qua koncernforholdet mulighed for kapitaltilførsel fra PenSam Holding, der ejer PenSam Bank. Det vurderes ikke som værende et væsentligt risikoforhold at kunne få tilført kapital i tilfælde af en krisesituation. I tillæg til fastsættelsen af det individuelle solvensbehov er udarbejdet en kapitalplan samt en kapitalnødplan. 3. Basiskapital Tabel 1. Opgørelse af basiskapital pr Endvidere har PenSam Bank en kreditpolitik, hvor der redegøres for blandt andet kreditvurderingsog kreditgivningsprincipper samt hvilken sikkerhedsstillelse, som banken kan modtage. Kreditpolitikken bliver løbende justeret i forhold til de samfundsmæssige konjunkturer. Minimum en gang årligt bliver kreditpolitikken revideret. Retningslinjerne fra bestyrelse til direktion er videredelegeret til medarbejderne i form af Aktiekapital Overført underskud eller overskud Kernekapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver 0 Aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Fradrag jf. FIL 28, stk. 1, nr Basiskapital efter fradrag

8 Banken har ikke supplerende kapital eller andre fradrag i basiskapitalen end de nævnte. 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital PenSam Bank har siden 2005 indberettet tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov, som det også følger af lovgivningen. Der er i opstillingen af metode og model taget hensyn til arten, størrelsen og kompleksiteten af PenSam Bank's forretninger. Bestyrelsen i PenSam Bank har i flere omgange drøftet beregningen af det individuelle solvensbehov. Bestyrelsen besluttede i 2010 at skifte metode, således at man følger sandsynlighedsmetoden, hvor der tidligere har været anvendt en metode, der byggede på både sandsynlighedsmetoden og kreditreservationsmetoden. Metoden er revideret i Metoden til beregning af det individuelle solvensbehov tager udgangspunkt i sandsynlighedsmetoden. Det er en metode, hvor der opgøres det tab, som pengeinstituttet vil lide, såfremt en række mindre sandsynlige hændelser finder sted samtidigt. Solvensbehovet opgøres til den basiskapital, der kan dække dette tab udtrykt i procent af de risikovægtede poster. Metoden tager udgangspunkt i et minimumssolvenskrav på 0%, hvor alle risikokilder opgøres, så de afspejler et stress-niveau, som er usandsynligt men ikke helt utænkeligt. Det individuelle solvensbehov opgøres således som summen af risikokilderne, dog minimum 8%. Denne metodik tager udgangspunkt i Finanstilsynets 'Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter' og suppleres med stresstest. De stresstest som PenSam Bank udfører i relation til det individuelle solvensbehov, fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2. Stresstest Rødt Scenario scenario Fald i indtjening (operationel risiko) 10,0% Aktiekursfald 12,0% Rentestigning, %-point 0,5% Tab og nedskrivninger vokser 1,0% Hvis PenSam Bank ikke har tilstrækkelig basiskapital til at dække solvenskravet efter et rødt scenario er indtruffet, er selskabet i rødt lys. Af forretningsgangen fremgår, hvad der skal ske, såfremt PenSam Bank befinder sig i rødt lys. Det individuelle solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital vurderes på baggrund af 13 hovedrisikokilder, hvoraf de største er kredit- og markedsrisici. Metoden tager udgangspunkt i vejledningen på området, ligesom den seneste stramning omkring koncentrationsrisiko allerede er fuldt indarbejdet. Risikokilderne er: Kreditrisici (generelt tabsniveau, kunder med finansielle problemer samt kreditrisikokoncentration) Markedsrisici (renterisici investeringsaktiver, aktiekursrisici samt valutakursrisici) Indtjeningsrisici (netto renteindtægter og nettogebyrindtægter) Operationelle risici Likviditetsrisici Koncernrisici Kontrolrisici Virksomhedens størrelse Afviklingsrisici Strategiske risici Omdømmerisici Eksterne risici og andre forhold. 8

9 Kun indtjenings-, markeds- og kreditrisici er omfattet af stresstest. De resterende risikokilder er omfattet af det ledelses- og bestyrelsesskøn, som er en del af vurderingen af det individuelle solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital. De risikokilder, der er medtaget i modellen, er efter PenSam Bank's opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Banken efterlever ligeledes vejledningen fra 2012 (regnskabsår 2011). Opgørelsen af de vægtede poster fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Vægtede poster i t. kr. pr Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Vægtede poster, i alt PenSam Bank har i de seneste år implementeret en adfærdsscoringsmodel til risikoklassifikation af kunderne. Denne model er taget i anvendelse i forbindelse med beregningen af de gruppevise nedskrivninger. Der er i slutningen af 2010 startet op på at implementere modellen operationelt, og denne implementering er fortsat i 2011, og vil således indgå som et element i kunderådgivernes kreditgivning senere i Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder omfattet af 1, stk. 1, nr. 1 og 2 Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af drøftelser i bestyrelsen, som minimum en gang årligt præsenteres for en gennemgang af de forskellige risikokilder, som påvir- ker banken. Disse er nævnt i kapitel 4. Kvartalsvis præsenteres bestyrelsen for en rapportering om solvensbehov og solvensprocent, og der orienteres månedsvist til direktionen om solvensoverdækningen. Den orientering bestyrelsen modtager fra direktionen indeholder, udover en anbefaling til størrelsen af selve solvensbehovet, også forslag til valg af stressvariable og -niveauer, potentielle risikoområder samt de fremtidige vækstforventninger. Den skal sætte bestyrelsen i stand til at træffe afgørelse om størrelsen af PenSam Bank's solvensbehov således, at PenSam Bank er i stand til at dække de fornødne risici, jf. 124, stk. 1 og 4 i Lov om finansiel virksomhed. Metoden til beregning af det individuelle solvensbehov tager udgangspunkt i sandsynlighedsmetoden. Metoden tager udgangspunkt i et minimumssolvenskrav på 0%, hvor alle risikokilder opgøres, så de afspejler et stress-niveau, som er usandsynligt men ikke helt utænkeligt. Det individuelle solvensbehov opgøres således som summen af risikokilderne, dog minimum 8%. De risikokilder, der er medtaget i modellen, er efter PenSam Bank's opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Angående de stresstest som banken anvender, henvises til kapitel Specifikation af den tilstrækkelige basiskapital PenSam Bank vurderer de risikokilder, der er nævnt i kapitel 4. Det er kun 7 af risikokilderne, der vurderes at give anledning til en forøgelse af solvensbehovet, mens de øvrige risikokilder behandles kvalitativt. Opgørelsen af PenSam Bank s solvensbehov opdelt på de forskellige risikokilder fremgår af tabel 4. 9

10 Tabel 4. PenSam Bank's solvensbehov opdelt på risikoområder Tilstrækkelig basiskapital Solvens- Risikoområde (mio. kr.) behov (%) Minimumskrav 0,0 0,0% Indtjeningsrisici 7,0 0,6% Vækst 4,8 0,4% Kreditrisici 49,8 4,1% Markedsrisici 38,2 3,2% Operationelle risici 10,8 0,9% Likviditetsrisici 2,7 0,2% Kontrolrisici 7,7 0,6% Øvrige risici 0,0 0,0% I alt 120,9 10,00% Som det fremgår af tabellen, er det primært kredit- og markedsrisici, der er betydende. Den tilstrækkelige basiskapital er således fastsat ud fra det individuelle solvensbehov, der er større end både minimumssolvenskravet og det lovpligtige solvenskrav, jævnfør 124, stk. 5 i Lov om finansiel virksomhed. Banken har heller ikke et solvenskrav som følge af påbudte foranstaltninger. PenSam Bank s kapitalforhold med hensyn til basiskapital og solvens fremgår af tabel 5. Tabel 5. PenSam Bank's kapitalforhold Basiskapital efter fradrag, mio. kr. 236,1 Tilstrækkelig basiskapital, mio. kr. 120,9 Solvensprocent 19,6% Solvensbehov 10,0% Solvensoverdækning 9,6% PenSam Bank har opgjort solvensoverdækningen til 9,6% ud fra et solvensbehov på 10,0%. Overdækningen må ses som tilfredsstillende stor i forhold til solvensbehovet og vidner om en soliditet i PenSam Bank i forhold til at imødegå en vis turbulens. Dette stemmer godt overens med, at banken både i 2010 og 2011 indtager en flot placering i en storstillet analyse gennemført af Niro Invest. Kreditrisici Kreditrisikoen er PenSam Bank's væsentligste risikoområde og her, hvor det største forretningsmæssige fokus ligger. De væsentligste bidragsydere til kreditrisikoen er de hensættelser man må gøre i forhold til potentielle OIV kunder samt kunder, hvor der allerede er konstateret OIV. PenSam Bank har i 2009 og 2010 implementeret en adfærdsscoringsmodel til risikoklassifikation af kunderne. Denne model er taget i anvendelse i forbindelse med beregningen af de gruppevise nedskrivninger. Modellen er i gang med at blive implementeret operationelt, og kommer til at indgå i kunderådgivernes kreditgivning, hvilket fremadrettet gerne skulle give en endnu bedre styring af kreditrisikoen. I beregningen af kreditrisici tolkes kreditrisici som risikoen for, at banken lider tab som følge af, at en udlånskunde eller en anden modpart misligholder sine forpligtelser. Der opdeles i 3 områder: 1) Et generelt tabsniveau, 2) risici for kunder med finansielle problemer samt 3) kreditrisikokoncentration. Det generelle tabsniveau beregnes som 4,27% af udlånet. Denne procent svarer til en 95%-fraktil på gruppe 3-pengeinstitutternes udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser i perioden For kunder med finansielle problemer skelnes mellem kunder med og uden en OIV (objektiv identifikation for værdiforringelse). Der anvendes en forskellig PD og LGD på disse kundesegmenter. Der findes ikke nævneværdige eksponeringer ud over detailsegmentet. Dårlige konjunkturer i en eller flere brancher tillægges således ikke større betydning. Sikkerheder modtages primært kun i form af pant i ejer- og andelsboliger samt biler. Kredit- og sikkerhedsporteføljen betragtes ho- 10

11 vedsageligt som veldiversificeret, dog med en stor eksponering mod andelsboliger, der i denne periode oplever større priskorrektion. På grund af den store koncentration i dette segment, og den risiko der på nuværende tidspunkt er omkring værdiansættelsen af andelsboliger, medtages en koncentrationsrisiko på udlånet til andelsboliger. Det skal dog bemærkes at mere end 95% af sikkerhederne i andelsboliger ligger i intervallet 0-80%, og sikkerhedsværdien har derfor været forholdsvist afskærmet for priskorrektionen. Kreditrisici medtages i rødt lys -stresstesten i form af at tab og nedskrivninger vokser 1%. Markedsrisici Markedsrisikoen er stor i PenSam Bank, og den primære kilde hertil er renterisikoen. PenSam Bank har en relativ stor renterisiko på grund af et stort indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver samt på pengemarkedet. Man har fokus på at styre varigheden på obligationsporteføljen, så man i rimelig grad afdækker sin renterisiko på den mellemlange bane. baggrund af summen af et fald i netto-renteindtægter på 12% og netto-gebyrindtægter på 17%. Indtjeningsrisici stresses yderligere 10% i det 'røde lys'-stresstesten. Vækst Banken har gennem de senere år oplevet en stabil vækst i såvel antal kunder som på balancen. Den gennemførte udvikling er sket via naturlig tilgang fra kundesegmentet bestående af medlemmer af FOA og PenSam, samt deres familie- og husstandsmedlemmer m.v. Bankens politik ved overtagelse af engagementer er - i det omfang banken bliver vidende herom - at der ikke indgås aftaler med potentielle kunder, hvorpå andre pengeinstitutter har enten realiseret tab eller foretaget nedskrivning på. Bankens fremtidige forventede vækst anses som værende primært 'selv-finansierende', idet en reduktion af indlånsoverskuddet anvendes til nedbringelse af obligationsbeholdningen og derved bankens markedsrisiko. Indtjeningsrisici PenSam Banks resultater har gennem årene været svingende grundet det store indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver. Banken har dog siden sin etablering konsolideret sin basiskapital fra 60 mio. kr. til knap 245 mio. kr. ved udgangen af Denne konsolidering skyldes i høj grad kursreguleringer og renteindtægter, hvis størrelse afhænger af rentebevægelserne. Disse forhold via indtjeningen på bankdriften kombineret med den høje solvensprocent underbygger bankens robusthed over for ændringer i indtjeningen, hvilket ligeledes underbygges af stresstest beregningerne. Vækst skal belaste det individuelle solvensbehov med 8% af den gennemsnitlige solvensbelastning af det kommende års forventede udlånsvækst. Der anvendes budgettal for det kommende års vækst, ligesom det vurderes inden for hvilket segment væksten sker. Disse satser vurderes årligt. Vækstrisici medtages ikke i 'rødt lys'-stresstesten. Operationelle risici Operationelle risici er risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder inklusive juridiske risici. For at tage højde for de stigende tab og deres påvirkning af indtjeningen medtages indtjeningsrisici i beregningen. Indtjeningsrisici beregnes på I beregningen af de operationelle risici i det individuelle solvensbehov anvendes en procentandel af basisindikatoren. Denne procentandel vil kun- 11

12 ne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Basisindikatoren defineres som et 3-årigt gennemsnit af summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. Kontrolrisici Kontrolrisici har en vis sammenhæng med de operationelle risici. I kapitaldækningsbekendtgørelsen beskrives kontrolrisiciene bl.a. ud fra ledelsens evner og overblik, den faglige viden i organisationen, afhængighed af nøglepersoner, omfanget af instrukser og skriftlige forretningsgange, omfanget af risikostyring, funktionsadskillelse, interne kontroller og uafhængig rapportering (bilag 1, stk. 63). Der indgår 9 andre eksempler på kontrolrisiciområder. Finanstilsynet afslutter med en argumentation omkring, at det må antages, at mindre virksomheder vil have større kontrolrisici. Banken vurderer, at kontrolrisici bør give anledning til en forøgelse af det individuelle solvensbehov begrundet i, at der udestår et arbejde med at skabe en mere effektiv kontrol- og risikostyring. Ligesom det er tilfældet med de operationelle risici, vil denne opgørelse kunne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Likviditetsrisici Ved likviditetsrisici forstås risici som følge af tidsmæssige forskelle mellem indgående og udgående pengestrømme. Banken har som følge af sin likvide fondsbeholdning en stor overdækning af likviditet. Der tages i opgørelsen af likviditetsrisici udgangspunkt i bankens stress-test for likviditetsbehovet på en 1-årig horisont. Denne opgørelse kender vi fra den opgørelse af likviditetsbehovet der foretages som følge ophøret af Bankpakke I. Stress-testen bygger på et fald i anfordringsindlån og særlige indlån (AMP) vurderet ud fra udbetalingsbehovet, og en stigning i udlånet svarende til strategivæksten. Dette samlede likviditetsbehov antages at skulle finansieres ved salg af en del af bankens obligationsbeholdning. Meromkostningen ved likviditetsfremskaffelsen netop den der udgør likviditetsrisikoen - beregnes som en given rentestigning gange varigheden på obligationsbeholdningen gange det beløb likviditetsbehovet udgør. Likviditetsrisici medtages ikke i 'rødt lys'-stresstesten. Øvrige risici De øvrige risikokilder behandles kvalitativt, hvorfor ikke nogen af disse giver særskilt anledning til en forøgelse af det individuelle solvensbehov. 10. Pengeinstituttets target og internt opgjorte solvensbehov PenSam Bank har i retningslinjerne for investeringsområdet defineret kapitalplanens styringsparameter. Det betyder, at PenSam Bank skal vurdere sin kapitalplan og vurdere behovet for at reducere risici eller skaffe ny kapital, såfremt solvensprocenten er under 15%. Risikoen, for at det sker, måles løbende ved hjælp af de i kapitel 4 opstillede stresstest. 12

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport

Sparekassen Faaborg Koncernen. Risikorapport Sparekassen Faaborg Koncernen Risikorapport Oplysningsforpligtelser ifølge Basel II, Søjle 3 Med indførelsen af Basel II, søjle 3 har pengeinstitutterne fået nye oplysningsforpligtelser. Offentliggørelseskravene

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser

Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89. Virksomhedens oplysningsforpligtelser Landbrugets FinansieringsBank A/S CVR nr. 34 47 90 89 Virksomhedens oplysningsforpligtelser 31.12.2012 Indhold Indledning... 3 Anvendelsesområde... 4 Målsætninger og risikopolitikker... 5 Kreditrisici...

Læs mere

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET

Koncernrisikorapport AKTIESELSKABET Koncernrisikorapport 2009 AKTIESELSKABET 02 Koncern-risikorapport for Arbejdernes Landsbank 2009 3 Den overordnede risikostyring 4 Kreditrisiko på kundeudlån i banken 13 Kreditrisiko på kreditinstitutter

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt

Indhold. 129 Erklæringer Ledelseserklæring Intern revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring. 133 Repræsentantskab. 134 Filialoversigt Årsrapport 2011 Indhold Side 3 Ledelsesberetning Bestyrelse, direktion og revision Fondsbørsmeddelelser Ledelseshverv Hoved- og nøgletal Årsrapport i overskrifter Aktivitet Regnskabsberetning Finansielle

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter

VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter VEJ nr. 9048 af 07/02/2013 Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Metoder Risikoområde: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici

Læs mere

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013

risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 risiko- og kapitalstyring for BRFkredit-koncernen 2013 indholdsfortegnelse Forretningsmodel 3 Risikostyring 4 Risikoorganisering 4 Rapportering 5 Finanstilsynets inspektioner 6 Risikoeksponering 7 Krediteksponering

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10

Hovedtal 5. Årets aktiviteter 6. Udvikling i resultatopgørelse og balance 8. Forventninger til fremtiden 9. Organisation og selskabsledelse 10 ÅRSRAPPORT 2008 2 Indhold Kort om Danmarks Skibskredit 4 Hovedtal 5 Årets aktiviteter 6 Udvikling i resultatopgørelse og balance 8 Forventninger til fremtiden 9 Organisation og selskabsledelse 10 Regelsæt

Læs mere

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs

EKSTRAKT AF REDEGØRELSE. til. Skifteretten i Viborg, SKS.nr. 5-260/2012. vedrørende. Spar Salling Sparekasse under konkurs J.nr. 31007346 KD/ck Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S

FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aktieselskabet Lollands Bank selskabsmeddelelse nr. 13/2013 24. oktober 2013 FUSION AF AKTIESELSKABET LOLLANDS BANK OG VORDINGBORG BANK A/S Bestyrelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00.

Indholdsfortegnelse. Åbningstider: mandag til onsdag samt fredag: kl. 9.30 til kl. 16.00 torsdag: kl. 9.30 til 18.00. Vinderup Bank Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling... 4 Ledelsesberetning 2011... 6 Årsregnskabet 2011... 20 Anvendt regnskabspraksis... 20 Resultat- og Totalindkomstopgørelse...

Læs mere