Risikorapport I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikorapport 2011. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført."

Transkript

1 Risikorapport 2011

2 Risikorapport 2011 I kraft af kapitaldækningsbekendtgørelsen har PenSam Bank en række oplysningsforpligtelser over for omverdenen. Offentliggørelseskravene skal øge gennemsigtigheden, hvorved markedsdisciplinen forventes skærpet. kunder i PenSam Bank. PenSam Bank drives som en direkte bank. Banken har ingen filialer, og al kundekontakt foregår via telefon, korrespondance eller elektronisk via selvbetjeningsløsninger og hjemmeside. Kapitaldækningsbekendtgørelsen stiller en række konkrete oplysningskrav til pengeinstitutterne, herunder krav vedrørende offentliggørelsesmedium og frekvens. PenSam Bank er et 100% ejet datterselskab af PenSam Holding A/S og dermed en del af PenSam koncernen. Koncernstrukturen er gengivet under punkt 1. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 20 er de detaljerede oplysningskrav, som også PenSam Bank skal opfylde, anført. Oplysningerne skal offentliggøres minimum halvårligt, ligesom det løbende skal vurderes, om der er behov for at offentliggøre oplysningerne hyppigere. Rapporteringen skal offentliggøres samtidig med årsrapporten og halvårsrapporten. I forbindelse med halvårsrapporten er det dog kun en del af den fulde risikorapport, der skal offentliggøres. I PenSam Bank's tilfælde udgør dette dokument en selvstændig søjle 3-rapport. Det er bankens opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til oplysninger som anført i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten er tilgængelig på PenSam Bank's hjemmeside, som der også refereres til i bankens årsrapport. En del af oplysningerne fremgår ligeledes af årsrapporten. Introduktion til PenSam Bank PenSam Bank leverer bankprodukter fortrinsvis til kunder, der får administreret deres pensionsordning hos PenSam samt ansatte i PenSam og deres nærmeste familiemedlemmer. Herudover har PenSam indgået aftale med Forbrugsforeningen, hvis medlemmer også har mulighed for at blive PenSam Bank blev stiftet i 1991 med det hovedformål at administrere kapitalpensioner i arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam. Siden har banken løbende udvidet produktsortimentet med almindelige bankprodukter, således at banken i dag dækker de fleste lønmodtageres behov for almindelige basale bankforretninger. Bankens konkurrencegrundlag er relativt høje indlånsrenter og lave udlånsrenter i forhold til konkurrenterne, hvilket blandt andet er muligt som følge af bankens omkostningsstruktur. Banken har ikke et filialnet, og sparede omkostninger til drift og vedligehold overføres til kunderne i form af konkurrencedygtige priser. Produkterne i PenSam Bank er lønkonto, højrentekonto, børneopsparing, billån, forbrugslån, boliglån og -kreditter samt kapital- og ratepension. Bankens kompleksitet må betegnes som lav. 1. Målsætninger og risikopolitikker Kreditrisici Jævnfør bankens forretningsgrundlag ydes som hovedregel alene lån og kreditter til private kunder. Kunderne er alle nuværende kunder i PenSam og/eller har alle tilknytning til FOA og/eller ansatte i PenSam samt deres nærmeste familiemedlemmer og/eller medlem af Forbrugsforeningen og er geografisk spredt over hele Danmark. 2

3 Bankens retningslinjer angiver i hvilket omfang direktionen er bemyndiget til at yde lån, garantier mv. Retningslinjerne justeres jævnligt og er videredelegeret til de enkelte disponerende medarbejdere i form af blandt andet forretningsgange og bevillingsbeføjelser for henholdsvis handelsbeholdningen og kreditgivningen. Ved etablering af engagementer eller forhøjelse af engagementer med kunder skal banken ved en tilbundsgående kreditvurdering dokumentere, at kunden er kreditværdig. Det vil sige, at kunden har såvel evne som vilje til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser over for banken. PenSam Bank indgår som hovedregel ikke engagementer, der indebærer kreditrisici, med personer, som er registreret i RKI Kreditinformation eller i checkmisbrugerkartoteket. For at banken kan vurdere, om den ønsker at indgå et kreditengagement med en kunde, er det et krav, at kunden forelægger tilstrækkelige økonomiske oplysninger som grundlag for vurdering af kundens økonomi. Med henblik på at begrænse bankens tabsrisiko er der fastsat specifikke interne regler for størrelsen af enkelte engagementer og summen af store engagementer, jævnfør de til enhver tid gældende politikker, retningslinjer og forretningsgange som beskrevet i Ledelsesbekendtgørelsen. Der foretages løbende en vurdering af samtlige engagementer. Endvidere vurderes alle engagementer i forbindelse med låneansøgninger og enhver ændring, der har indflydelse på kundens betalingsevne og /eller -vilje. I overensstemmelse med de til enhver tid gældende politikker, retningslinjer og forretningsgange rapporteres der løbende til bestyrelsen og direktionen om bankens største kreditengagementer og overtræk. Mindst én gang årligt, og senest inden udgangen af december måned, afholdes der aktivgennemgang, hvorunder værdiansættelsen af bankens væsentligste aktiver, herunder fondsbeholdning og største udlånsengagementer, gennemgås. Gennemgangen foretages typisk i slutningen af 1. halvår, hvor kunderne har modtaget årsopgørelsen samt bl.a. værdiansættelse af andelsboliger m.v. Der foretages løbende nedskrivning på engagementer, hvor der er indtruffet OIV (objektiv indikation for værdiforringelse), det vil sige begivenheder, der kan føre til tab som følge af kundernes manglende betalingsevne eller -vilje. Det er primært på nødlidende eller defaultet engagementer, at der foretages en individuel nedskrivning, og disse størrelser beregnes med udgangspunkt i en individuel vurdering hvor kundens betalings evne og vilje er blevet vurderet. Overtrækket skal være signifikant. Herudover giver f.eks. dødsfald, gældssanering, 'sagen sendt til advokat uden at der er sikkerhed for engagementer' og 'kunden har en 0-rente markering' anledning til en OIVmarkering, og der nedskrives på engagementet. Der er i kapitaldækningsbekendtgørelsen ligeledes et krav om, at virksomheden skal foretage en vurdering af gruppevise nedskrivninger. I 2011 udgør de samlede nedskrivninger 0,3% af udlånsog garantiporteføljen. Efter kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser kapitaldækkes kreditrisikoen på detailkunder allerede i det lovgivningspligtige solvenskrav. Bestyrelsen har besluttet, at det individuelle solvensbehov skal opgøres efter sandsynlighedsmetoden, hvor der tages udgangspunkt i et minimumssolvensbehov på 0% hvortil der tillægges alle relevante risici. Det individuelle solvensbehov skal som minimum udgøre 8%. En af de risikokil- 3

4 der, der indgår, er kreditrisici. De opdeles på risici på det generelle udlån, risici på kunder med finansielle problemer samt koncentrationsrisici. Markedsrisici PenSam Bank er karakteriseret ved at have et stort indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver samt på pengemarkedet, jævnfør bankens investeringsstrategi. I investeringsstrategien er fastlagt rammer for investering i de investeringsaktiver, som PenSam Bank kan disponere i. Investerings- og risikostyringsaktiviteterne foregår i enhedsorganisationen i samarbejde med bankens Økonomiafdeling. Bankens investeringsaktiver er alle registreret i bankens fondsstyringssystem, ligesom der i performanceøjemed sker en skyggeregistrering i koncernens fondsadministration. Der bliver til bestyrelsesmøderne i PenSam Bank udarbejdet opgørelser vedrørende udvikling på de finansielle markeder, investeringer, lines mv. Herudover bliver der dagligt udarbejdet oversigter over blandt andet kursbevægelser og renterisikoen på investeringsaktiverne. Renterisikoen, der udtrykker tabspotentialet på obligationsbeholdningen samt fastforrentede mellemværender ved en rentestigning på 1,00%-point, er steget i Ultimo 2010 havde PenSam Bank en renterisiko på 21,1 mio. kr., mens den ultimo 2011 udgjorde 25,0 mio. kr. svarende til 10,6% af kernekapitalen efter fradrag. Renterisikoen beregnes både ved hjælp af Finanstilsynets fradragsfaktorer samt med korrigerede varigheder. I 2011 har PenSam Bank ført en forsvarlig politik for så vidt angår de pengeinstitutter, hvor man har foretaget pengemarkedsindskud. Der foretages kun pengemarkedsindskud i de største banker. Den finansielle krise i 2011 har således ikke direkte påvirket banken på investeringssiden. Efter kapitaldækningsbekendtgørelsens bestemmelser kapitaldækkes renterisikoen allerede i det lovgivningspligtige solvenskrav, men i kraft af den store renterisiko på fondsbeholdningen, er det individuelle solvensbehov større. Bestyrelsen har i 2011 i vurderet renterisikoen, og har justeret den øvre grænse for renterisikoen. Aktiekursrisikoen er begrænset. Der er i 2011 foretaget investeringer i pantebreve igennem en fond. Operationelle risici Ved operationelle risici forstås risikoen for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder inklusive retslige risici. De operationelle risici styres ud fra bestyrelsens retningslinjer til direktionen og de forretningsgange og bevillingsbeføjelser, der er udarbejdet. Banken har outsourcet udvikling, drift og vedligeholdelse af informationsteknologi til BEC, mens it-netværk er outsourcet til PenSam. Herudover foretages en del af de administrative forhold i samarbejde med PenSam. Der er fuld funktionsadskillelse. De operationelle risici giver anledning til et forøget individuelt solvensbehov. I beregningen af de vægtede aktiver indgår kreditrisici, markedsrisici samt operationelle risici, hvor de operationelle risici beregnes på baggrund af 15% af basisindikatoren. Basisindikatoren defineres som et 3-årigt gennemsnit af summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. I anvendelse af basisindikatormetoden anvendes de 15% som et gennemsnit for de forskellige typer forretningsområder (mellem 12% og 18% afhængig af forretningsområde). 4

5 KONCERNDIAGRAM pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere plejere og plejehjemsassistenter pensionskassen for portører pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. FOA - Fag og Arbejde PenSam Holding A/S PenSam Liv forsikringsaktieselskab PenSam Bank A/S PenSam Forsikring A/S Bymose Hegn ApS PMF Pension forsikringsaktieselskab I beregningen af de operationelle risici i det individuelle solvensbehov anvendes 18% af basisindikatoren. Det er den maksimale procentandel af basisindikatoren for et forretningsområde. Denne opgørelse vil kunne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret i koncernen og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Risikostyringsfunktionen og andre relevante funktioner PenSam Bank er ejet af PenSam Holding, der udover at drive bankvirksomhed også driver livs- og skadesforsikringsvirksomhed. Selve kundeadministrationen er forankret i PenSam Liv, og den ansvarlige sektionschef for kunderådgiverne i PenSam Bank refererer til afdelingschefen for Salg. Den kreditansvarlige refererer til afdelingschefen for Kundeservice, der refererer til direktionen. Regnskabsdelen er forankret i Økonomiafdelingen i PenSam Liv, mens investeringsaktiverne bliver forvaltet i samarbejde med Investeringsafdelingen, som også varetager formueadministrationen i de øvrige selskaber i PenSam gruppen. Risikostyringen bliver varetaget i samarbejde med Risikostyringsafdelingen. Både risikostyringschefen, investeringschefen og økonomichefen refererer direkte til direktionen. 5

6 Referencer fremgår af koncernorganisationsdiagrammet nedenfor. Koncerndirektionen i PenSam er ligeledes direktion for PenSam Bank. KONCERNORGANISATIONSDIAGRAM Intern revision Koncerndirektion Ansvarshavende aktuar Presseansvarlig Forsikringsudvikling Forebyggelse Bankudvikling Strategi Ledelsessupport Kundeområdet KundeService Investering Udvikling Marked Økonomi Medarbejderservice Salg Aktuariat Jura Risikostyring Indkøb og service 6

7 PenSam Bank anvender administrationssystemer fra BEC. Disse systemer anvendes både på kundeog regnskabssiden. Alle PenSam Bank's investeringsaktiver fremgår af BEC-systemet. Der regnes løbende renterisiko på investeringsaktiverne ved hjælp af korrigerede og konveksitetsjusterede varigheder, og renterisikoen holdes op mod renterisikoen på indlånsoverskuddet. Der udarbejdes ligeledes ugentlig performancerapportering og månedlig investeringsrapport, der tilgår ledende medarbejdere, direktionen samt bestyrelsen. Der er i PenSam Bank vedtaget et sæt bevillingsrammer for så vidt angår både investeringsaktiverne og kreditgivningen. Bestyrelsen har givet direktionen en ramme, inden for hvilken den kan disponere. Rammen er videredelegeret til medarbejderne, som kan disponere inden for denne. Større engagementer skal behandles af bestyrelsen. Der er også vedtaget et sæt retningslinjer for investeringsområdet for banken, der angiver hvilken andel, der kan investeres i hvilke aktiver, om spredning mv. Ligeledes er der grænser for pengemarkedsplaceringer. Bestyrelsen har vedtaget en ramme for den samlede renterisiko i procent af egenkapitalen, som banken må have på investeringsaktiverne og indlånsoverskuddet. forretningsgange på de væsentligste forretningsområder samt bevillingsbeføjelser. Der er i den forbindelse også udarbejdet forretningsgang og arbejdsgangsbeskrivelse for håndtering af forsøg på hvidvask og terrorfinansiering. 2. Anvendelsesområde PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej Farum CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Moderselskab: PenSam Holding A/S CVR-nr Hjemsted Furesø, Danmark Banken er et datterselskab uden egne døtre - der foretages derfor ingen konsolidering. Der er qua koncernforholdet mulighed for kapitaltilførsel fra PenSam Holding, der ejer PenSam Bank. Det vurderes ikke som værende et væsentligt risikoforhold at kunne få tilført kapital i tilfælde af en krisesituation. I tillæg til fastsættelsen af det individuelle solvensbehov er udarbejdet en kapitalplan samt en kapitalnødplan. 3. Basiskapital Tabel 1. Opgørelse af basiskapital pr Endvidere har PenSam Bank en kreditpolitik, hvor der redegøres for blandt andet kreditvurderingsog kreditgivningsprincipper samt hvilken sikkerhedsstillelse, som banken kan modtage. Kreditpolitikken bliver løbende justeret i forhold til de samfundsmæssige konjunkturer. Minimum en gang årligt bliver kreditpolitikken revideret. Retningslinjerne fra bestyrelse til direktion er videredelegeret til medarbejderne i form af Aktiekapital Overført underskud eller overskud Kernekapital Foreslået udbytte Immaterielle aktiver 0 Aktiverede skatteaktiver Kernekapital efter primære fradrag Fradrag jf. FIL 28, stk. 1, nr Basiskapital efter fradrag

8 Banken har ikke supplerende kapital eller andre fradrag i basiskapitalen end de nævnte. 4. Solvenskrav og den tilstrækkelige basiskapital PenSam Bank har siden 2005 indberettet tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov, som det også følger af lovgivningen. Der er i opstillingen af metode og model taget hensyn til arten, størrelsen og kompleksiteten af PenSam Bank's forretninger. Bestyrelsen i PenSam Bank har i flere omgange drøftet beregningen af det individuelle solvensbehov. Bestyrelsen besluttede i 2010 at skifte metode, således at man følger sandsynlighedsmetoden, hvor der tidligere har været anvendt en metode, der byggede på både sandsynlighedsmetoden og kreditreservationsmetoden. Metoden er revideret i Metoden til beregning af det individuelle solvensbehov tager udgangspunkt i sandsynlighedsmetoden. Det er en metode, hvor der opgøres det tab, som pengeinstituttet vil lide, såfremt en række mindre sandsynlige hændelser finder sted samtidigt. Solvensbehovet opgøres til den basiskapital, der kan dække dette tab udtrykt i procent af de risikovægtede poster. Metoden tager udgangspunkt i et minimumssolvenskrav på 0%, hvor alle risikokilder opgøres, så de afspejler et stress-niveau, som er usandsynligt men ikke helt utænkeligt. Det individuelle solvensbehov opgøres således som summen af risikokilderne, dog minimum 8%. Denne metodik tager udgangspunkt i Finanstilsynets 'Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter' og suppleres med stresstest. De stresstest som PenSam Bank udfører i relation til det individuelle solvensbehov, fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2. Stresstest Rødt Scenario scenario Fald i indtjening (operationel risiko) 10,0% Aktiekursfald 12,0% Rentestigning, %-point 0,5% Tab og nedskrivninger vokser 1,0% Hvis PenSam Bank ikke har tilstrækkelig basiskapital til at dække solvenskravet efter et rødt scenario er indtruffet, er selskabet i rødt lys. Af forretningsgangen fremgår, hvad der skal ske, såfremt PenSam Bank befinder sig i rødt lys. Det individuelle solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital vurderes på baggrund af 13 hovedrisikokilder, hvoraf de største er kredit- og markedsrisici. Metoden tager udgangspunkt i vejledningen på området, ligesom den seneste stramning omkring koncentrationsrisiko allerede er fuldt indarbejdet. Risikokilderne er: Kreditrisici (generelt tabsniveau, kunder med finansielle problemer samt kreditrisikokoncentration) Markedsrisici (renterisici investeringsaktiver, aktiekursrisici samt valutakursrisici) Indtjeningsrisici (netto renteindtægter og nettogebyrindtægter) Operationelle risici Likviditetsrisici Koncernrisici Kontrolrisici Virksomhedens størrelse Afviklingsrisici Strategiske risici Omdømmerisici Eksterne risici og andre forhold. 8

9 Kun indtjenings-, markeds- og kreditrisici er omfattet af stresstest. De resterende risikokilder er omfattet af det ledelses- og bestyrelsesskøn, som er en del af vurderingen af det individuelle solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital. De risikokilder, der er medtaget i modellen, er efter PenSam Bank's opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Banken efterlever ligeledes vejledningen fra 2012 (regnskabsår 2011). Opgørelsen af de vægtede poster fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Vægtede poster i t. kr. pr Vægtede poster med kredit-, modparts-, udvandings- og leveringsrisiko Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster med operationel risiko Gruppevise nedskrivninger Vægtede poster, i alt PenSam Bank har i de seneste år implementeret en adfærdsscoringsmodel til risikoklassifikation af kunderne. Denne model er taget i anvendelse i forbindelse med beregningen af de gruppevise nedskrivninger. Der er i slutningen af 2010 startet op på at implementere modellen operationelt, og denne implementering er fortsat i 2011, og vil således indgå som et element i kunderådgivernes kreditgivning senere i Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder omfattet af 1, stk. 1, nr. 1 og 2 Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af drøftelser i bestyrelsen, som minimum en gang årligt præsenteres for en gennemgang af de forskellige risikokilder, som påvir- ker banken. Disse er nævnt i kapitel 4. Kvartalsvis præsenteres bestyrelsen for en rapportering om solvensbehov og solvensprocent, og der orienteres månedsvist til direktionen om solvensoverdækningen. Den orientering bestyrelsen modtager fra direktionen indeholder, udover en anbefaling til størrelsen af selve solvensbehovet, også forslag til valg af stressvariable og -niveauer, potentielle risikoområder samt de fremtidige vækstforventninger. Den skal sætte bestyrelsen i stand til at træffe afgørelse om størrelsen af PenSam Bank's solvensbehov således, at PenSam Bank er i stand til at dække de fornødne risici, jf. 124, stk. 1 og 4 i Lov om finansiel virksomhed. Metoden til beregning af det individuelle solvensbehov tager udgangspunkt i sandsynlighedsmetoden. Metoden tager udgangspunkt i et minimumssolvenskrav på 0%, hvor alle risikokilder opgøres, så de afspejler et stress-niveau, som er usandsynligt men ikke helt utænkeligt. Det individuelle solvensbehov opgøres således som summen af risikokilderne, dog minimum 8%. De risikokilder, der er medtaget i modellen, er efter PenSam Bank's opfattelse dækkende for alle de risikoområder, som lovgivningen kræver, at ledelsen skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet samt de risici, som ledelsen finder, at banken har påtaget sig. Angående de stresstest som banken anvender, henvises til kapitel Specifikation af den tilstrækkelige basiskapital PenSam Bank vurderer de risikokilder, der er nævnt i kapitel 4. Det er kun 7 af risikokilderne, der vurderes at give anledning til en forøgelse af solvensbehovet, mens de øvrige risikokilder behandles kvalitativt. Opgørelsen af PenSam Bank s solvensbehov opdelt på de forskellige risikokilder fremgår af tabel 4. 9

10 Tabel 4. PenSam Bank's solvensbehov opdelt på risikoområder Tilstrækkelig basiskapital Solvens- Risikoområde (mio. kr.) behov (%) Minimumskrav 0,0 0,0% Indtjeningsrisici 7,0 0,6% Vækst 4,8 0,4% Kreditrisici 49,8 4,1% Markedsrisici 38,2 3,2% Operationelle risici 10,8 0,9% Likviditetsrisici 2,7 0,2% Kontrolrisici 7,7 0,6% Øvrige risici 0,0 0,0% I alt 120,9 10,00% Som det fremgår af tabellen, er det primært kredit- og markedsrisici, der er betydende. Den tilstrækkelige basiskapital er således fastsat ud fra det individuelle solvensbehov, der er større end både minimumssolvenskravet og det lovpligtige solvenskrav, jævnfør 124, stk. 5 i Lov om finansiel virksomhed. Banken har heller ikke et solvenskrav som følge af påbudte foranstaltninger. PenSam Bank s kapitalforhold med hensyn til basiskapital og solvens fremgår af tabel 5. Tabel 5. PenSam Bank's kapitalforhold Basiskapital efter fradrag, mio. kr. 236,1 Tilstrækkelig basiskapital, mio. kr. 120,9 Solvensprocent 19,6% Solvensbehov 10,0% Solvensoverdækning 9,6% PenSam Bank har opgjort solvensoverdækningen til 9,6% ud fra et solvensbehov på 10,0%. Overdækningen må ses som tilfredsstillende stor i forhold til solvensbehovet og vidner om en soliditet i PenSam Bank i forhold til at imødegå en vis turbulens. Dette stemmer godt overens med, at banken både i 2010 og 2011 indtager en flot placering i en storstillet analyse gennemført af Niro Invest. Kreditrisici Kreditrisikoen er PenSam Bank's væsentligste risikoområde og her, hvor det største forretningsmæssige fokus ligger. De væsentligste bidragsydere til kreditrisikoen er de hensættelser man må gøre i forhold til potentielle OIV kunder samt kunder, hvor der allerede er konstateret OIV. PenSam Bank har i 2009 og 2010 implementeret en adfærdsscoringsmodel til risikoklassifikation af kunderne. Denne model er taget i anvendelse i forbindelse med beregningen af de gruppevise nedskrivninger. Modellen er i gang med at blive implementeret operationelt, og kommer til at indgå i kunderådgivernes kreditgivning, hvilket fremadrettet gerne skulle give en endnu bedre styring af kreditrisikoen. I beregningen af kreditrisici tolkes kreditrisici som risikoen for, at banken lider tab som følge af, at en udlånskunde eller en anden modpart misligholder sine forpligtelser. Der opdeles i 3 områder: 1) Et generelt tabsniveau, 2) risici for kunder med finansielle problemer samt 3) kreditrisikokoncentration. Det generelle tabsniveau beregnes som 4,27% af udlånet. Denne procent svarer til en 95%-fraktil på gruppe 3-pengeinstitutternes udgiftsførte nedskrivninger/hensættelser i perioden For kunder med finansielle problemer skelnes mellem kunder med og uden en OIV (objektiv identifikation for værdiforringelse). Der anvendes en forskellig PD og LGD på disse kundesegmenter. Der findes ikke nævneværdige eksponeringer ud over detailsegmentet. Dårlige konjunkturer i en eller flere brancher tillægges således ikke større betydning. Sikkerheder modtages primært kun i form af pant i ejer- og andelsboliger samt biler. Kredit- og sikkerhedsporteføljen betragtes ho- 10

11 vedsageligt som veldiversificeret, dog med en stor eksponering mod andelsboliger, der i denne periode oplever større priskorrektion. På grund af den store koncentration i dette segment, og den risiko der på nuværende tidspunkt er omkring værdiansættelsen af andelsboliger, medtages en koncentrationsrisiko på udlånet til andelsboliger. Det skal dog bemærkes at mere end 95% af sikkerhederne i andelsboliger ligger i intervallet 0-80%, og sikkerhedsværdien har derfor været forholdsvist afskærmet for priskorrektionen. Kreditrisici medtages i rødt lys -stresstesten i form af at tab og nedskrivninger vokser 1%. Markedsrisici Markedsrisikoen er stor i PenSam Bank, og den primære kilde hertil er renterisikoen. PenSam Bank har en relativ stor renterisiko på grund af et stort indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver samt på pengemarkedet. Man har fokus på at styre varigheden på obligationsporteføljen, så man i rimelig grad afdækker sin renterisiko på den mellemlange bane. baggrund af summen af et fald i netto-renteindtægter på 12% og netto-gebyrindtægter på 17%. Indtjeningsrisici stresses yderligere 10% i det 'røde lys'-stresstesten. Vækst Banken har gennem de senere år oplevet en stabil vækst i såvel antal kunder som på balancen. Den gennemførte udvikling er sket via naturlig tilgang fra kundesegmentet bestående af medlemmer af FOA og PenSam, samt deres familie- og husstandsmedlemmer m.v. Bankens politik ved overtagelse af engagementer er - i det omfang banken bliver vidende herom - at der ikke indgås aftaler med potentielle kunder, hvorpå andre pengeinstitutter har enten realiseret tab eller foretaget nedskrivning på. Bankens fremtidige forventede vækst anses som værende primært 'selv-finansierende', idet en reduktion af indlånsoverskuddet anvendes til nedbringelse af obligationsbeholdningen og derved bankens markedsrisiko. Indtjeningsrisici PenSam Banks resultater har gennem årene været svingende grundet det store indlånsoverskud, som primært er placeret i fondsaktiver. Banken har dog siden sin etablering konsolideret sin basiskapital fra 60 mio. kr. til knap 245 mio. kr. ved udgangen af Denne konsolidering skyldes i høj grad kursreguleringer og renteindtægter, hvis størrelse afhænger af rentebevægelserne. Disse forhold via indtjeningen på bankdriften kombineret med den høje solvensprocent underbygger bankens robusthed over for ændringer i indtjeningen, hvilket ligeledes underbygges af stresstest beregningerne. Vækst skal belaste det individuelle solvensbehov med 8% af den gennemsnitlige solvensbelastning af det kommende års forventede udlånsvækst. Der anvendes budgettal for det kommende års vækst, ligesom det vurderes inden for hvilket segment væksten sker. Disse satser vurderes årligt. Vækstrisici medtages ikke i 'rødt lys'-stresstesten. Operationelle risici Operationelle risici er risikoen for økonomiske tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige eller systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder inklusive juridiske risici. For at tage højde for de stigende tab og deres påvirkning af indtjeningen medtages indtjeningsrisici i beregningen. Indtjeningsrisici beregnes på I beregningen af de operationelle risici i det individuelle solvensbehov anvendes en procentandel af basisindikatoren. Denne procentandel vil kun- 11

12 ne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Basisindikatoren defineres som et 3-årigt gennemsnit af summen af nettorenteindtægter og ikke-renterelaterede nettoindtægter. Kontrolrisici Kontrolrisici har en vis sammenhæng med de operationelle risici. I kapitaldækningsbekendtgørelsen beskrives kontrolrisiciene bl.a. ud fra ledelsens evner og overblik, den faglige viden i organisationen, afhængighed af nøglepersoner, omfanget af instrukser og skriftlige forretningsgange, omfanget af risikostyring, funktionsadskillelse, interne kontroller og uafhængig rapportering (bilag 1, stk. 63). Der indgår 9 andre eksempler på kontrolrisiciområder. Finanstilsynet afslutter med en argumentation omkring, at det må antages, at mindre virksomheder vil have større kontrolrisici. Banken vurderer, at kontrolrisici bør give anledning til en forøgelse af det individuelle solvensbehov begrundet i, at der udestår et arbejde med at skabe en mere effektiv kontrol- og risikostyring. Ligesom det er tilfældet med de operationelle risici, vil denne opgørelse kunne ændres, når der er opnået flere erfaringer med den operationelle risikostyring i banken; et område som er højt prioriteret, og som er i gang med at blive implementeret og som vil resultere i en mere effektiv kontrol- og risikostyring i banken. Likviditetsrisici Ved likviditetsrisici forstås risici som følge af tidsmæssige forskelle mellem indgående og udgående pengestrømme. Banken har som følge af sin likvide fondsbeholdning en stor overdækning af likviditet. Der tages i opgørelsen af likviditetsrisici udgangspunkt i bankens stress-test for likviditetsbehovet på en 1-årig horisont. Denne opgørelse kender vi fra den opgørelse af likviditetsbehovet der foretages som følge ophøret af Bankpakke I. Stress-testen bygger på et fald i anfordringsindlån og særlige indlån (AMP) vurderet ud fra udbetalingsbehovet, og en stigning i udlånet svarende til strategivæksten. Dette samlede likviditetsbehov antages at skulle finansieres ved salg af en del af bankens obligationsbeholdning. Meromkostningen ved likviditetsfremskaffelsen netop den der udgør likviditetsrisikoen - beregnes som en given rentestigning gange varigheden på obligationsbeholdningen gange det beløb likviditetsbehovet udgør. Likviditetsrisici medtages ikke i 'rødt lys'-stresstesten. Øvrige risici De øvrige risikokilder behandles kvalitativt, hvorfor ikke nogen af disse giver særskilt anledning til en forøgelse af det individuelle solvensbehov. 10. Pengeinstituttets target og internt opgjorte solvensbehov PenSam Bank har i retningslinjerne for investeringsområdet defineret kapitalplanens styringsparameter. Det betyder, at PenSam Bank skal vurdere sin kapitalplan og vurdere behovet for at reducere risici eller skaffe ny kapital, såfremt solvensprocenten er under 15%. Risikoen, for at det sker, måles løbende ved hjælp af de i kapitel 4 opstillede stresstest. 12

13 11. Modpartsrisiko PenSam Bank har ikke mulighed for at anvende futures og anvender således ikke daglige margincalls mv. Derimod anvender PenSam Bank obligationsforwards og valutaterminsforretninger, primært i forbindelse med reinvestering af udtrukne obligationer. Handelsomfanget er yderst begrænset, og handler foretages primært med de største obligationshuse. Afvikling sker altid som 'levering mod betaling'. Med hensyn til pengemarkedsindskud er der truffet en beslutning om den maksimale andel, der må placeres i de enkelte pengeinstitutgrupperinger. I PenSam Bank's bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 12. Kreditrisiko og udvandingsrisiko PenSam Bank anvender standardmetoden for så vidt angår kreditrisiko, ligesom banken følger bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere, hvorfor der kan henvises til i bekendtgørelsen. Bankens nedskrivninger består af nettoresultatet af følgende underposter: Værdiforringelser, som banken efter objektiv gennemgang har konstateret enten på de individuelt eller gruppevist vurderede engagementer i årets løb Beløb, som er tilbageført, idet betingelserne for nedskrivning ikke længere er til stede Konstaterede tab på engagementer, som ikke har været nedskrevet Beløb, som er indgået på tidligere afskrevne fordringer. Betingelsen for at foretage nedskrivning er alene, at der skal være indtruffet objektiv indikation herfor. Banken fastlægger selv de objektive nedskrivningskriterier samt deres respektive nedskrivningsomfang for henholdsvis gruppe- og enkeltvist vurderede lån. Værdiansættelsen af nedskrivningerne er forbundet med væsentlige skøn ved opgørelsen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Bankens udlån er opdelt i kreditrisikogrupper med ensartede karakteristika samt udlån, som banken vurderer individuelt. Kreditrisikogrupperne, som er baseret på udlånstype samt den eventuelt stillede sikkerhed, underkastes løbende en kritisk vurdering med henblik på at afdække, om der er indtruffet OIV for hele gruppen, mens de individuelle udlån vurderes hver for sig. Kan det dokumenteres på gruppe- eller enkeltengagementsniveau, at der er indtruffet OIV, nedskrives gruppen/enkeltengagementet til den tilbagediskonterede værdi af forventet fremtidig betalingsstrøm. Den hyppigst fyldestgjorte indikation til individuel nedskrivning er misligholdelse af afdragsbetalingerne. Gruppevise nedskrivninger foretages, hvis der indtræffer begivenheder, som vurderes at ville medføre en forværring i betalingsmønstret, der overstiger de oprindeligt forventede tab for gruppen. Det normalt forventede tab afspejles i rentesatsen for de enkelte lån. Foretagne nedskrivninger indgår i resultatopgørelsen under posten 'Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv.' PenSam Bank har i 2009 og 2010 implementeret en adfærdsscoringsmodel til risikoklassifikation af kunderne. Denne model anvendes i forbindelse med beregningen af de gruppevise nedskrivninger. 13

14 I tillæg til denne beregning justeres med en faktor relateret til den makroøkonomiske udvikling. Tabel 6. Den samlede værdi af eksponeringerne efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion Alle beløb i mio. kr. Uvægtet Vægtet Poster uden for handelsbeholdningen 965,3 726,4 Poster under stregen 240,2 61,6 Poster i alt med kreditrisiko 1.204,6 788,0 PenSam Bank er en bank med udelukkende privatkunder og yder ikke erhvervsmæssige lån. Branchefordelingen foretages efter en eventuel momsregistrering hos privatkunderne, som den afspejles via opdateringer fra cpr-registret. Tabel 7. Branchefordeling Udlån og Udgiftsførte garantidebitorer, beløb vedr. hvor der er Individuelle værdireguleforetaget nedskrivninger/ ringer og nedskrivninger/ hensættelser nedskrivninger i I t. kr. hensættelser ultimo året løbet af perioden 1) Offentlige myndigheder Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofudvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrig erhverv I alt erhverv Private I alt ) De gruppevise nedskrivninger ultimo 2011 for PenSam Bank udgør t.kr. 14

15 Tabel 8. Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger Alle beløb i t. kr Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer (A) Bevægelser i året Nedskrivninger/hensættelser i årets løb (1) Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse eller værdiforringelsen er reduceret (2) Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat (3) Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (B: A+1-2-3) Kreditvurderingsbureauer PenSam Bank anvender ikke den direkte ratingmetode til opgørelse af kreditrisikoen. 14. Oplysninger om opgørelse af kreditrisiko under IRB-metoden PenSam Bank anvender ikke IRB-metoden ved opgørelse af kreditrisikoen. 15. Markedsrisiko Solvensrisici for risici under markedsrisikoområdet fremgår af tabel 9 nedenfor: Tabel 9. Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Alle beløb i t. kr. Solvenskrav (vægtet beløb) Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter ,0 Aktier mv. 0,0 Råvarer 0,0 Poster med: Valutapositioner 0,0 16. Oplysninger om interne modeller (VaR-modeller) PenSam Bank har ikke ansøgt om anvendelse af interne modeller (VaR-modeller). 17. Operationel risiko I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutter kapitalmæssigt afdække operationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: 'Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici'. PenSam Bank anvender basisindikatormetoden, jævnfør kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18 til opgørelse af kapitalkravet til de operationelle risici. PenSam Bank gennemfører løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under pengeinstituttets opgørelse af solvensbehovet. Se endvidere afsnit 6-9. 'Specifikation af den tilstrækkelige basiskapital'. 18. Eksponeringer i aktier mv., der ikke indgår i handelsbeholdningen PenSam Bank har kun få aktier uden for handelsbeholdningen - bankens finansielle anlægsaktiver: 15

16 Kapitalindskud i BEC: Aktier i PBS Holding A: Aktier i Multidata Holding: Aktier i Arp Halkin: 26,1 mio. kr. 12,4 t. kr. 2,8 t. kr. 45,0 mio. kr. 21. Oplysninger vedrørende opgørelse af kreditrisiko i IRB-institutter PenSam Bank anvender ikke IRB-metoden til opgørelse af kreditrisikoen. Der er alene tale om strategiske beholdninger. PenSam Bank har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning inden for blandt andet betalingsformidling og it. PenSam Bank påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive pengeinstituttet. Aktierne indgår derfor ikke i handelsbeholdningen. Kapitalindskuddet i BEC reguleres hvert år i henhold til bankens andel af den samlede omsætning på BEC - se regnskabspraksis for mere. Der har været positiv kursregulering på aktier uden for handelsbeholdningen. Kursreguleringen i 2011 udgjorde kr. (positiv kursregulering relaterede sig til Arp Halkin). 19. Eksponeringer for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Der er renterisici på aftaleindskuddene, som er fastforrentede i løbetiden. Der er ikke tale om ubestemt løbetid på disse aftaleindskud. Renterisikoen opgøres dagligt. Der rapporteres månedligt i forbindelse med udarbejdelsen af materiale til bestyrelsesmøder. 22. Oplysninger vedrørende de kreditrisikoreducerende metoder PenSam Bank benytter sig kun af pant som sikkerhedsstillelse. Der tages sikkerhed i ejerpantebreve ved fast ejendom, mens der ved lån til bil og andelsbolig sker registrering af sikkerheden i henholdsvis bil- og andelsboligbogen. På kundesiden er der en vis kreditrisikokoncentration, idet kunderne i PenSam Bank alle har et ensartet forhold i kraft af medlemskab af FOA og/eller ansat i PenSam samt deres nærmeste familiemedlemmer eller medlem af Forbrugsforeningen, det vil sige primært på den beskæftigelsesmæssige/ overenskomstmæssige side. Det er dog vurderingen, at denne koncentration ikke er til ugunst 23. Operationel risiko PenSam Bank anvender ikke den avancerede metode til opgørelse af den operationelle risiko. Tabel 10. Renterisiko fordelt efter valuta Alle beløb i t. kr. Renterisiko DKK Oplysninger vedrørende securitiseringer PenSam Bank anvender ikke securitiseringer. 16

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

RISIKORAPPORT 2012. Forord

RISIKORAPPORT 2012. Forord Risikorapport 2012 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

RISIKORAPPORT 2013. Forord

RISIKORAPPORT 2013. Forord Risikorapport 2013 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Kapitaldækningsbekendtgørelsen,

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Forord

RISIKORAPPORT 2014. Forord Risikorapport 2014 2 Forord Formålet med denne rapport er at redegøre for PenSam Bank s risiko- og kapitalstyring. Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Bekendtgørelse om opgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30.06.2012

SOLVENSBEHOV 30.06.2012 SOLVENSBEHOV 30.06.2012 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen sikre,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014. GER-nr. 80050410 Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo marts 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr

Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr Side: 1 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov pr. 30.06.2011 Side: 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Beskrivelse af intern proces og metode... 4 Tilstrækkelig

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

SOLVENSBEHOV 30/

SOLVENSBEHOV 30/ SOLVENSBEHOV 30/06 2014 Langå Sparekasses bestyrelse har halvårligt drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra Sparekassens direktion. Indstillingen

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning 2010 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 6 Likviditetsrisiko 6 Operationel

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Dragsholm Sparekasse

Dragsholm Sparekasse Redegørelse for beregning af solvensbehov for Dragsholm Sparekasse 5. september 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse: Konsolidering Forretningsprofil Stresstest Kreditrisiko o Stigning i Sparekassens tabs-

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere