ÅRSRAPPORT SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår

2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse for Balance pr Egenkapitalopgørelse for Noter 12

3 Oplysninger om sparekassen Repræsentantskab: Bestyrelse: Mogens Andreasen, Søby Lars A. Laursen, formand Kirsten Bjerregaard, Søby Anders Hjortshøj, næstformand Torben V. Blach, Hornslet Jan C. Mørck Henning Brøgger, Ølst Aage Pedersen Lisbeth Clausen, Skørring Anker Høgh Rasmussen Flemming Flindt, Knagstrup Jørgen Henningsen, Lime Direktion: Anders Hjortshøj, Hornslet Kurt Jensen, Villendrup Ole H. Andreasen, Hornslet Rasmus Bach Jensen, Robdrup Anne Marie Knudsen, Skader Personale: Knud Erik Knudsen, Hornslet Anders Lange, Mørke Edith Andersen, Voldum Lars A. Laursen, Søby Susanne Andreasen, Ebeltoft Otto Lund, Århus Elsebeth Madsen, Hårup Karl Mikkelsen, Skæring Hans Holst Sørensen, Ugelbølle Jan C. Mørck, Lime Line Eske Pedersen, Halling Aage Pedersen, Søby Revision: Anker Høgh Rasmussen, Rigtrup J.C. Nørgaard / Dansk Revision Helge K. Rasmussen, Skader Statsaut. Revisionspartnerselskab Carsten Riis, Karlby Randers Joan Roesgaard, Hornslet Per Sigersen, Hornslet Søby-Skader-Halling Pia Kavle Sørensen, Uggelhuse Spare-og Laanekasse: Reg.nr Bent Therkildsen, Halling Vestersøvej 1, Søby, 8543 Hornslet Jørn Therkildsen, Halling Tlf FAX CVR. NR Lime afdeling: Limegårdsvej 4A, Lime, 8544 Mørke Tlf FAX Side 1

4 LEDELSENS PÅTEGNING Direktionens og bestyrelsens påtegning på årsrapporten Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar-31. december 2008 for Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Søby, den 10. februar 2009 Direktionen Ole Andreasen Søby, den 10. februar 2009 Bestyrelsen Anders Hjortshøj Aage Pedersen Anker Høgh Rasmussen Jan C. Mørck Lars A. Laursen (formand) side 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet for Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse Vi har revideret årsrapporten for Søby-Skader-Halling Spare- og Laanekasse for regnskabsåret 1. januar-31. december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver er retvisende billede af sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar-31. december 2008 i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Randers, den 10. februar 2009 J.C. Nørgaard / Dansk Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Erik Møller Statsautoriseret revisor Side 3

6 LEDELSESBERETNING Nøgle- og hovedtal de sidste 5 år Nøgletal Solvensprocent 25,4% 22,3% 23,4% 22,2% 29,9% Kernekapitalprocent 25,2% 25,3% 26,6% 24,8% 29,5% Egenkapitalforrentning før skat -13,0% 7,0% 11,1% 10,7% 13,9% Egenkapitalforrentning efter skat -9,6% 5,8% 9,2% 8,0% 9,8% 1,5 1,9 1,7 2,0 Indtjening pr. omkostningskrone 0, Renterisiko 4,1% 4,1% 4,8% 6,4% 4,3% Valutaposition 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Valutarisiko 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Udlån + nedskrivninger herpå i f.t. indlån 64,5% 49,7% 41,1% 35,8% 40,9% Overdækning i f.t. lovkrav om likviditet 268,8% 338,2% 393,2% 429,5% 492,0% Summen af store engagementer 22,5% 10,7% 11,2% 41,0% 44,5% Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,1% 1,2% 1,6% 2,2% 3,6% Årets nedskrivningsprocent -0,2% -2,0% -0,5% 0,3% -0,3% Årets udlånsvækst 22,2% 27,1% 9,5% 7,7% 3,8% Udlån i f.t. egenkapital 2,60 2,00 1,60 1,60 1,70 Hovedtal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Netto renteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og garantier Skat Resultat efter skat Udlån Indlån Aktiver i alt Egenkapital Side 4

7 LEDELSESBERETNING, fortsat Hovedaktivitet Sparekassens virksomhed består af almindelige pengeinstitutforretninger, herunder modtagelse af indskud på indlån, udlån, handel med værdipapirer og valuta for kunder, pensionsrådgivning, bolighandel og finansiering, låneomlægning m.m. Kunderne er fortrinsvis private samt mindre erhvervsdrivende. Usædvanlige forhold Den internationale finanskrise i 2008 som ramte den finansielle sektor verden over usædvanlig hårdt, har også fået konsekvenser i Sparekassen. Sparekassen har tilsluttet sig den 2-årige garantiordning, som den danske stat etablerede i efteråret, hvor alle indlån og simple fordringer er garanteret. Ordningen administreres af Det Private Beredskab, som blev stiftet i Samtidig med ordningens indførelse blev der etableret et afviklingsselskab, der skulle stå for afvikling af nødlidende pengeinstitutter. Sparekassens indbetaling til garantiordningen i den 2-årige periode forventes at andrage 1,2 mio.kr. Desuden indestår Det Private Beredskab for en årlig garanti på 10 mia.kr. til dækning af underskud i afviklingsselskabet, som i 2008 fik et underskud på mio.kr. Sparekassens andel heraf udgør kr., som er udgiftsført i regnskabet. Herudover har Sparekassen i forbindelse med afviklingen af Roskilde Bank nedskrevet lån hertil med kr., idet det er oplyst, at værdien sættes til 0 kr. Lån til Finansservice (EBH-bank) på t.kr. 201 er i januar måned indfriet med renter. Der har i øvrigt i det forløbne år ikke forekommet usædvanlige forhold indenfor Sparekassens forretningsvirksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Sparekassens resultat i 2008 er påvirket af den omtalte finanskrise med særdeles store kurstab på fondsbeholdningen. Den primære bankdrift har udviklet sig positivt med en stigning på 10 % bl.a. på grund af pæn udlånsstigning, og stigningen havde været på ca. 20 %, hvis vi havde undgået betaling til Det Private Beredskab. Aktiviteten på boligsiden har været særdeles lav, idet boligmarkedet har ligget underdrejet næsten hele året. Der har været meget få konverteringer, og ejendomshandler har samtidig været præget af lav aktivitet. Årets resultat blev et underskud på 4,6 mio.kr. før skat. Dog viste den primære indtjening et positivt resultat på 1,8 mio.kr. mod 1,6 mio. kr. i Netto rente- og gebyrindtægter steg med knap 9 % til 7 mio.kr. mod 6,5 mio.kr. i Udgifter til personale og administration steg med 4 % til 4,9 mio.kr. mod 4,7 mio.kr. sidste år. Heraf udgør lønninger 2,7 mio.kr., som er en stigning på 3 % eller t.kr. 77. Der har været beskæftiget 5 ansatte omregnet til fuldtidsansatte. Kursreguleringer på fondsbeholdningen blev negativ med 6,6 mio.kr. Obligationerne gav et urealiseret tab på 2,4 mio.kr., mens aktier gav tab på 4,2 mio.kr., heraf realiseret t.kr Obligationernes renterisiko på 4,1 % er uændret i forhold til 2007, og tallet angiver det kurstab, som beholdningen giver ved rentestigning på 1 %-point. Trods den begyndende realøkonomiske krise har nedskrivninger på udlån og garantier medført en tilbageførsel på t.kr. 202 netto. Efter afskrivninger på sparekassens aktiver på t.kr. 62 og andre driftsudgifter på t.kr. 197, heraf t.kr. 150 til Det Private Beredskab blev årets resultat et underskud på 4,6 mio.kr., som er det største desværre - underskud i sparekassens 137 år. Resultatet efter skat blev herefter et underskud på 3,4 mio.kr., som fratrækkes egenkapitalen. Balancen er faldet med 13 mio.kr. eller 7 % til 175 mio.kr., selv om udlån er steget med 22 % eller 16 mio.kr. til 89,3 mio.kr. Indlån er derimod faldet med ca. 10 mio.kr. eller 6½ % til 140,5 mio.kr. Egenkapitalen fratrukket årets underskud udgør herefter 33,8 mio.kr. Trods den mindre egenkapital bliver solvensen på 25,4 % mod 22,3 % sidste år og mod lovens krav på 8 %. Side 5

8 LEDELSESBERETNING, fortsat Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Sparekassen arbejder løbende med at forbedre de principper, der er gældende for især de gruppevise nedskrivninger. Ledelsen er dog af den opfattelse, at regnskabsbekendtgørelsens regelsæt er fulgt fuldt ud, således at usikkerheden er af uvæsentlig betydning for årsrapporten. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som væsentligt kan påvirke sparekassens finansielle stilling. Forventninger til udviklingen i 2009 Sparekassen forventer et resultat af den ordinære drift på samme niveau eller lidt bedre end i Dog har finanskrisen gjort det vanskeligere at forudsige resultatet, som vil afhænge af de konjunkturer i samfundsøkonomien, der har indflydelse for både private og erhvervsdrivendes udfordringer i de(t) kommende år. Sparekassen bestræber sig fortsat på at yde kompetent og personlig rådgivning, så vort kundegrundlag kan fastholdes med de nødvendige værktøjer, der skal til for at være klædt på til at møde fremtidens udfordringer. Risikostyring Sparekassen udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til daglig påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring, og bestyrelsen modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udvikling i de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af direktionen. Kapitaldækningsregler Sparekassen har i 2008 anvendt standardmetoden til vurdering af kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. Det er sparekassens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen vil løbende vurdere behovet og sikre, at risikostyringen til enhver tid lever op til reglerne. Sparekassen skal i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger, som vi har valgt at offentliggøre på hjemmesiden Side 6

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Sparekassens årsrapport er aflagt i danske kroner og i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, herunder de af Finanstilsynet udsendte regnskabsbekendtgørelser om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når pengeinstituttet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er sparekassen altid påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. Side 7

10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat Udlån og garantidebitorer Udlån indregnes ved låneoptagelse til det afgivne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles udlån til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Der er foretaget såvel individuel som gruppevis nedskrivning på udlån og garantidebitorer. På den del af lånemassen, hvor der foreligger objektiv indikation for værdiforringelse, er der foretaget en individuel nedskrivning efter en nøje vurdering af nedskrivningsbehovet på grundlag af de objektive kriterier. På den resterende del af lånemassen er der foretaget gruppevis vurdering af nedskrivningsbehovet. Gruppevise nedskrivninger For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartet karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 6 grupper fordelt på offentlige myndigheder, privatkunder, erhvervskunder, pengeinstitutter, tabsgarantier realkreditinstitutter og øvrige garantier. Den gruppevise vurdering foretages delvis ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet om modelestimaterne skal tilpasses kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Sparekassen har vurderet, at modellens estimater kan anvendes på egne forhold. Modellens estimater danner baggrund for beregningen af de gruppevise nedskrivninger. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, som udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne med det enkelte udlåns oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Side 8

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, fortsat Obligationer og aktier Børsnoterede værdipapirer er målt til de officielle noterede kurser pr Unoterede anlægsaktier er målt til skønnede dagskurser. Materielle anlægsaktiver Domicilejendommen måles til en omvurderet værdi svarende til en skønnet værdi, som skønnes gældende for området med fradrag af af- og nedskrivninger. Opskrivninger bogføres direkte på egenkapitalen, mens fald i ejendommens værdi indregnes i resultatopgørelsen. Ejendommen afskrives lineært ned til anslået scrapværdi over den forventede brugstid, der er vurderet til 25 år. Andre materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der foretages liniære afskrivninger på basis af forventede brugstider, som er vurderet til 4-5 år. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat korrigeret for skattemæssige reguleringer. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto-skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Side 9

12 RESULTATOPGØRELSE FOR tkr. tkr. Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer +/ Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Resultatdisponering: Dækket af reserver (i 2007 henlagt til reserver) I alt anvendt Side 10

13 BALANCE PR tkr tkr AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle aktiver Grund og bygninger i alt Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 0 0 Indlån og anden gæld Andre passiver GÆLD I ALT Hensættelser til tab på garantier 82 0 Egenkapital Reserver Opskrivningshenlæggelser Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Garantier Side 11

14 EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2008 Saldo Årets primo bevægelser Saldo ultimo tkr. tkr. tkr. Kapitalbevægelser: Reserver Opskrivningshenlæggelser I alt NOTER Solvensopgørelse: tkr. tkr. Basiskapital efter fradrag Vægtede poster i alt Solvensprocent jf. 124 stk. 2 25,4 22,3 Eventualforpligtelser: Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier 0 0 Øvrige garantier I alt Lejeforpligtelser: Der er indgået en serviceaftale om IT-udstyr, som udløber ultimo Den samlede forpligtelse udgør t.kr. 224 Til sikkerhed for forpligtelser for Foreningen af Mindre Pengeinstitutter er håndpantsat i pengeinstitut t.kr Sparekassen har i kraft af deltagelse i den danske statsgarantiordning forpligtet sig til betaling af en garantiprovision over en 2-årig periode fra 2008 til Der er i 2008 betalt og udgiftsført t.kr Restforpligtelsen udgør pr t.kr Som deltager i Det Private Beredskab er afgivet en kaution til dækning af underskud i Afviklingsselskabet. Den samlede kaution på t.kr indgår i posten "garantier", og der er i resultatopgørelsen foretaget nedskrivning med Sparekassens andel af det forventede underskud i 2008 på t.kr. 82. Side 12

15 Udlån og garantidebitorer Fordeling på sektorer: Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher: (udlån + garantidebitorer i pct. Ultimo året) Landbrug, jagt og skovbrug 10 6 Fremstillingsvirk., råstofudv., el- gas-, vand- og varmeværker 6 4 Bygge og anlægsvirksomhed 9 6 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed 11 9 Transport, post og telefon 3 2 Kredit, finansierings- og forsikringsvirksomhed 1 1 Ejendomsadministration og handel, forretningsservice 4 5 Øvrige erhverv 2 1 I alt erhverv Private I alt Nedskrivning på udlån: Individuelle nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer 0-4 Nedskrivninger Gruppevis nedskrivninger: Nedskrivninger Årets nedskrivninger jf. resultatopgørelse Side 13

16 tkr. tkr. Renteindtægter: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Andet I alt renteindtægter Renteudgifter: Kreditinstitutter 0 0 Indlån I alt renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel Betalingsformidling Lånesagsgebyr Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt gebyrer og provisionsindtægter Kursreguleringer: Obligationer Aktier Valuta 7 11 I alt kursreguleringer Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse og direktion Bestyrelse Direktion I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration Side 14

17 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 5 5 Revisionshonorar: Samlet honorar til den repræsentantskabsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision Heraf andre ydelser end revision 6 0 Nærtstående parter: Størrelsen på lån mv. samt tilhørende sikkerhedsstillelser sikkerhed sikkerhed for ledelsesmedlemmer i instituttet Direktion Bestyrelse engagementer er ydet på markedmæssige vilkår indenfor et rentespænd på 5,50 % til 8,25 % Der er ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse over sparekassen Ingen af Sparekassens bestyrelses- eller direktionsmedlemmer beklæder ledelseserhverv i danske aktieselskaber! Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Efterregulering af tidligere års beregnet skat 0 0 I alt skat Effektiv skatteprocent 25,57 17,3 Side 15

18 tkr. tkr. Tilgodehavende hos kreditinstitutter fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Obligationer: Børsnoterede I alt Udlån fordelt på restløbetider: Anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år Udlån i alt Udlån og andre tilgodehavender (fortsat): (noten omfatter alene de udlån, der efter nedskrivning er indregnet i balancen med større værdi end 0) Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Tilgodehavende på lån med objektiv indikation for værdiforringelse efter nedskrivning Standardvilkår Erhversvkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra Sparekassens side på 3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigelige fra Sparekassen side. Ved misligeholdelse er det dog muligt for Sparekassen at tilsidesætte dette. Ved ikke blanco-lån stilles krav om, at kunden periodevis afleverer økonomiske oplysninger til Sparekassen. Privatkunder: Typisk er der et opsigelsesvarsel fra Sparekassen på 3 måneder. Fastforrentede lån er dog uopsigeligt fra Sparekassens side i hele udlån- perioden. Ved misligeholdelse er det dog muligt for Sparekassen at tilsidesætte dette. Der stilles normalt krav om økonomiske oplysninger ved nyudlån samt ændringer til eksisterende udlån. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: På anfordring 0 0 I alt gæld 0 0 Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer Indlån i alt Side 16

19 Indlån og anden gæld fordelt på restløbetider: På anfordring Indlån med opsigelsesvarsel: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med 5 år Over 5 år Indlån i alt tkr. tkr. Immaterielle aktiver: Samlet anskaffelsessum primo 52 0 Tilgang Samlet anskaffelsessum ultimo Af-og nedskrivninger primo 10 0 Årets afskrivninger Af-og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Materielle aktiver: Grunde og ejendomme: Domicilejd. Dagsværdi primo Afgang i årets løb 0 Stigninger i omvurderet værdi 0 Årets afskrivninger/regulering 18 Dagsværdi ultimo Seneste offentlige vurdering Øvrige materielle aktiver: Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af-og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo side 17

20 Rentesatser på indlån og udlån pr Indlån Lønkonto og anfordring. 0,75 % p.a. Budgetkonto.. 1,00 % p.a. 3 mdr. opsigelse 2,75 % p.a. Ungdomskonti. 2,25 % p.a. Skattebegunstigede opsparingsformer.. 3,00-3,75 % p.a. med halvårlig rentetilskrivning Udlån Boliglån.. 6,25-8,25 % p.a. Andelsboliglån 6,25 % p.a. Billån.. 7,00-8,00 % p.a. Forbrugslån blanco.. 14,75 % p.a. Erhvervslån.. 7,25-8,25 % p.a. Kassekredit privat 9,75 % p.a. Kassekredit erhverv.. 7,25-8,75 % p.a. Byggekredit.. 5,50 % p.a. - og der beregnes ingen løbende provision

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere