Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musik. Læseplan for faget. for Obligatorisk musikundervisning 1. 6. klassetrin 9. og 10. klassetrin. Valgfagsundervisning 7. 10."

Transkript

1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Læseplan for faget Musik for Obligatorisk musikundervisning klassetrin 9. og 10. klassetrin Valgfagsundervisning klassetrin 2009

2 Indholdsfortegnelse Læseplanens opbygning og struktur side 3 Formålsbeskrivelse side 4 Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget musik side 5 Læseplan for den obligatoriske musikundervisning på klassetrin I. Musikudøvelse side 7 II. Musikalsk skaben side 8 III. Musikforståelse side 8 Læseplan for den obligatoriske musikundervisning på klassetrin I. Musikudøvelse side 9 II. Musikalsk skaben side 9 III. Musikforståelse side 10 Læseplan for den obligatoriske musikundervisning på klassetrin I. Musikudøvelse side 11 II. Musikalsk skaben side 11 III. Musikforståelse side 11 Læseplan for den obligatoriske musikundervisning på 9. og 10. klassetrin I. Musikudøvelse side 12 II. Musikalsk skaben side 12 III. Musikforståelse side 12 Musik som valgfag side 13 Praktisk vejledning om skolens musikliv Morgensang side 14 Skolekoncerter side 14 Musik og IT side 14 Bilag 1: Vejledende oversigt over danske og tyske sange side 15 Bilag 2: Forsøg på konkretiseringer side 17 Bilag 3: Forslag til materiale side 22 Læseplan for faget musik Side 2 af 22

3 Læseplanens opbygning Læseplanen er opdelt i fire forløb med et supplement til undervisning som valgfag. 1. forløb klassetrin 2. forløb klassetrin 3. forløb klassetrin 4. forløb 9. og 10. klassetrin Musik som valgfag på klassetrin Læseplanens struktur Inden for hvert forløb er følgende områder beskrevet: I. Musikudøvelse A. Sang B. Instrumentalspil C. Bevægelse II. Musikalsk skaben III. Musikforståelse Læseplan for faget musik Side 3 af 22

4 Formål Faget musik må betragtes som et dannelsesfag, som, foruden at udvikle den enkelte elevs evne til at udtrykke sig via musik, skal give kulturforståelse for især vores egen, men også for andres kulturer. Overordnede mål for faget musik: at kunne opleve og udtrykke sig meningsfuldt i og om musik at fremme forståelsen for musik som en del af vores kultur at medvirke til udvikling af koncentrationsevne og motorik at øge forståelsen af sig selv som en del af et fællesskab. Mål for eleverne: at bidrage til oplevelse og til glæde ved musik at udvikle elevernes stemmemateriale at få kendskab til et alsidigt repertoire med vægt på de sange, der indgår i den danske sangtradition at udvikle elevernes rytme- og pulsfornemmelse at lære eleverne elementære forudsætninger for sammenspil at lære og træne eleverne i at lytte åbent og kritisk. Læseplan for faget musik Side 4 af 22

5 Centrale kundskabs- og færdighedsområder for faget musik Musikudøvelse» sang, instrumentalspil, bevægelse Musikalsk skaben» skabende musikalsk arbejde Musikforståelse» musiklære, bevægelse (at udtrykke en musikoplevelse), instrumentalspil (akkordforbindelser, akkordmønstre, genkendelse af instrumenters klang). Musikudøvelse Undervisningens mål er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage aktivt i fælles musikalsk udfoldelse i sang, spil og bevægelse synge et alsidigt repertoire af sange og salmer, såvel ældre som nyere synge med bevidsthed om god intonation og klang deltage i vokal flerstemmighed anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter m.v. deltage i sammenspil med opmærksomhed på det musikalske udtryk spille enkle melodier og stemmer efter gehør og med støtte af notation deltage i bevægelsesaktiviteter og i fællesdanse både af dansk og af udenlandsk oprindelse. Musikalsk skaben Undervisningen fører frem til, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i et skabende musikalsk arbejde producere små lydforløb, lydillustrationer og klangkulisser over fortællinger, eventyr, digte eller historier udføre enkel rytmisk eller melodisk improvisation komponere enkle melodier eller små musikstykker sammensætte forløb med musik, billeder, bevægelse og dramatisering i fællesskab med andre drøfte et musikalsk arrangement med andre og give ideer til dets udførelse, herunder formforløb og instrumentation. Musikforståelse Undervisningen leder frem til, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at lytte åbent og opmærksomt til indspillet og levende musik udtrykke deres oplevelser af musik i ord, billeder og bevægelse gøre rede for forskelligartede musikstykkers form og udtryksforløb anvende elementære musikteoretiske begreber inden for det melodiske, harmoniske, klanglige, rytmiske, dynamiske og formmæssige område anvende notation som hjælp til at skabe sig et overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke Læseplan for faget musik Side 5 af 22

6 genkende forskellige instrumenters klang og beskrive deres virkemåde og funktion i sammenspilsrelationer identificere vigtige kendetegn ved musik fra udvalgte musikhistoriske perioder og forskellige kulturkredse, først og fremmest fra den vesterlandske samtale om musikkens forskelligartede funktioner og virkninger i samfundslivet og i forhold til den enkelte. Det skal her bemærkes, at dele af den obligatoriske læseplan for musik kan opfyldes i tværfaglige sammenhænge. I undervisningen i dansk og tysk på 1. klassetrin er det vigtigt, at man foruden at synge sange også lader eleverne bruge rytmeinstrumenter til sangene, og lærer dem forskellen på melodiens rytme og melodiens puls. Det kan anbefales at bruge kazooen både til at spille melodier på og til at improvisere med. Det er vigtigt, at eleverne oplever sammenhængen mellem sang, musik, og bevægelse. Eleverne gøres fortrolige med indholdet gennem arbejdet med teksten. Musiklæreren er også sproglærer. Der henvises til Mål for Sprog og Læsning. Læseplan for faget musik Side 6 af 22

7 Den obligatoriske musikundervisning for klassetrin I. Musikudøvelse A. Sang På disse klassetrin arbejdes der med enstemmig sang. Eleverne bør primært lære et alsidigt repertoire af danske sanglege, legesange, årstidssange, salmer, talekor og børnesange samt et udvalg af tyske sange. Det ville være naturligt at udvælge de tyske sange i samarbejde med den respektive tysklærer. Endvidere arbejdes med rim og remser, som forberedelse til arbejdet med puls og rytmer samt gentagelser og omkvæd. Formålet med sangdisciplinen er, at eleverne bliver fortrolige med deres egen sang- og talestemme, så de kan bruge den på forskellige måder. I arbejdet med intonation kan der eksempelvis anvendes kazoo. Eleverne arbejder med stemmens brug, især inden for toneområdet c1-e2 (elevernes naturlige stemmeleje) så de oplever, hvordan tonale - harmoniske - og dynamiske virkemidler kan anvendes. Desuden kan der arbejdes med lydefterligninger og melodisk improvisation. Eleverne skal lære at forstå betydningen af artikulation og klang. Efterhånden lærer eleverne at synge efter direktionsanvisninger, indsats, puls og tempo. I slutningen af 2. klasse bør eleverne kunne anvende en sangbog, dvs. slå op i den og læse teksten. Der kan eventuelt bruges billeder som støtte til at huske teksterne. Det er vigtigt at arbejde grundigt med teksterne til sangene og herigennem støtte sprogindlæringen. Ved at synge bruger eleverne sproget aktivt. Opmærksomheden henledes på, at mål og handleplaner for Sprog og læsning i højeste grad tilgodeses i forbindelse med sangen. Det er vigtigt i den forbindelse at arbejde med forståelsen af teksterne. Der arbejdes med sang uden akkompagnement og til et diskret instrumentalakkompagnement. B. Instrumentalspil Eleverne præsenteres for percussion-instrumenter. Der arbejdes med bevidstgørelse af puls og rytme, bl.a. ved rotationsspil. Det vil være hensigtsmæssigt, at eleverne lærer begreber som op/ned, kraftig/svag, høj/dyb og kort/lang. Herefter introduceres diverse stavspil. Dette kan gøres med brug af enkle ostinater og harmonidele samt korte rytmeforløb. Nodeværdierne ¼, ⅛ og ½ volte og omkvæd introduceres. De musikalske begreber piano og forte indføres. C. Bevægelse I begynderundervisningen arbejdes med elementær rytmisk træning samt bevægelseslege og sanglege, der grundlæggende appellerer til brug af krop og stemme samtidig. Stemme og kropsaktivitet er og bør være nært forbundne. Læseplan for faget musik Side 7 af 22

8 Eleverne lærer bevægelsesretninger og dansebegreber som højre/venstre, op/ned, fremad/bagud, til siden/dreje rundt at kende. Lette folkedanse, imitationslege, bevægelseslege og dramalege kan evt. også indgå i undervisningen. Bevægelsesimprovisation og kreativ dans kan forenes med enkel musikalsk dramatisering. Formålet er at styrke elevernes puls- og rytmeopfattelse mht. deres egen kropsbevidsthed samt at give dem mod til at bruge sig selv. Der arbejdes med fornemmelsen af at tælle, tænke og huske. Musikkens form understreges og bevidstgøres ved hjælp af danse og lege. II. Musikalsk skaben Ved skabende musikalsk arbejde forstås inddragelsen af områder som dramatisering (bevægelse til lyd/musik), komposition med effekter (klang og lydstyrke), af melodiøs karakter (f.eks. pentaton improvisation) eller udforskning af eget stemmemateriale. Eleverne kan komponere egne rim, remser og sange; eksempelvis kan kompositionen relateres til billeder, bevægelser, musikstykker, egne eller nedskrevne fortællinger. Eleverne kan arbejde med spørgsmål-svar-teknik. Samtidig lærer de, at deres egne lyd- og dramatikfrembringelser kan have et formål og kan forstås af andre, og de oplever således en form for kommunikation. Gennem undervisningen oplever eleverne, at deres deltagelse i fællesskabet er en nødvendighed. III. Musikforståelse Der arbejdes med at styrke elevernes koncentrationsevne og opøve en aktiv lytning. Det er hensigtsmæssigt, at eleverne lytter til såvel ældre som ny musik. De skal opleve, at forskellige tiders musik og kultur kan være ligeværdige og at smag og kvalitet kan diskuteres, men på et sagligt grundlag. Eleverne skal lære at lytte aktivt til forskellige musikgenrer. I musikundervisningen indføres enkle musikalske begreber og fagudtryk til støtte for sang, instrumentalspil og bevægelse samt arbejde med dynamik, tempo, klangfarve, stemninger og gentagelser. Læseplan for faget musik Side 8 af 22

9 Den obligatoriske musikundervisning på klassetrin I. Musikudøvelse A. Sang Undervisningen i sang udbygges med inddragelse af sange om mennesket, landet og naturen. Bibelhistoriske og historiske sange inddrages i samarbejde med faglæreren. Der arbejdes med at synge efter noder/nodebilleder. Det skal tilstræbes, at eleverne erhverver kendskab til sangenes indhold, oprindelse, form, fortolkning, tekstmæssige og musikalske udtryk samt forfatter-/komponistforhold. Arbejdet med sang føres på klassetrin over i let veksel- og ekkosang, ostinater og let tostemmighed. I slutningen af perioden kan man inddrage mikrofonsang. Oplevelsen af, at stemmens renhed er afgørende for mikrofonsangens kvalitet, er vigtig at medtage. Der arbejdes med sang til mere nuancerede instrumentalakkompagnementer. B. Instrumentalspil Instrumentalspillet konkretiseres ved f.eks. blok-/blikfløjteundervisning med støtte af notation, trommesæt, el-bas og keyboard. Eleverne skal lære toneomfanget c1-d2 (børnesangstemmens primære område) at kende på orffinstrumenter og keyboards. Gennem undervisningen skal eleverne have oplevelsen af, at sammenspil er en kreativ leg med struktur og komposition. Eleverne skal lære forskellen på dur og mol samt tonalitet og harmonik at kende og skal kunne navnene på percussionsinstrumenterne. C. Bevægelse Faget lægger op til, at eleverne gennem sanglege lærer dans, bevægelse og dramatik at kende som veje/metoder til selverkendelse. II. Musikalsk skaben Eleverne skal undersøge klange både vokalt og instrumentalt, og de skal opleve, at sproget har musik i form af lyd og rytme. Eksempelvis kan de digte videre på sange (tekster, rim og remser m.m.) samt improvisere over enkle skabeloner eller helt frit. Samtidig bør eleverne øve sig i at huske kompositionerne som deres eget musikalske udtryk. De skal lære at komponere melodier med små motiver, melodier og rytmemønstre. Endvidere øves eleverne i at formidle og fremføre musik-sammenspil, solo-opgaver, egne kompositioner etc. Endelig kan eleverne arbejde med at sætte lyd og bevægelse sammen til små forløb. Læseplan for faget musik Side 9 af 22

10 III. Musikforståelse Eleverne får kendskab til forskellige instrumenter i relation til flere orkestertyper fra forskellige tidsperioder, således at de kan lytte sig frem til en karakteristik af de enkle instrumenter. Musikhistorien inddrages, og herigennem kan der arbejdes med musikalske fagudtryk, genrer og enkel formlære samt enkle partiturer (billedpartiturer, grafiske partiturer og enkle nodebilleder). Kendskab til nodenavne og nodeværdier udbygges. Eleverne bør arbejde med at beskrive den musik, de hører - enten verbalt, kropsligt eller billedligt. Læseplan for faget musik Side 10 af 22

11 Den obligatoriske musikundervisning på klassetrin I. Musikudøvelse A. Sang Eleverne skal fortsat arbejde med sang som et væsentligt element af deres egen krop og kropsudtryk. Derfor er det i høj grad en del af punktet skabende musikalsk arbejde. De skal opleve stemmen som redskab til at udtrykke følelser og ikke blot som middel til at gengive en tekst. Arbejdet med sang efter noder udbygges. Eleverne bør arbejde med flerstemmighed, med brug af ostinater, liggetoner og talekor. Sangrepertoiret udvides væsentligt med bl.a. folkeviser samt danske, tyske og udenlandske sange. Akkompagnementet til sangene skal være mere varieret med egne sammenspilsarrangementer. B. Instrumentalspil Det rytmiske sammenspil udbygges med lettere akkordspil på f.eks. ukulele eller keyboard. Man kan anvende enkle akkorder og treklange, som er lette at spille evt. uden for mange fortegn. Endvidere bør eleverne udvide deres kendskab til basspillet og til grundtonen. Eleverne arbejder med harmoniske mønstre med akkordforbindelser, udvidet til T-S-D-T, samt med lettere arrangementer, såvel melodiske som harmoniske. De udvalgte arrangementer bør repræsentere forskellige genrer og stilarter. II. Musikalsk skaben Eleverne arbejder videre med de skabende processer som beskrevet under klassetrin. Deres evne til at udtrykke sig gennem sang og dramatik videreudvikles, og eleverne erkender, hvorledes man kan udvikle musikalske udtryk og motiver til små eller større musikstykker. III. Musikforståelse Eleverne arbejder videre med formlære og partiturlæsning. De lærer at fortolke musik ved hjælp af forskellige udtryk som nævnt under klassetrin. Desuden skal eleverne arbejde med og forholde sig til den musik, de hører i f.eks. film, reklamer og tv. Nodekendskab udbygges med pauserne ¼, ½ og 1 /1 samt fermat og angivelse af taktart. Endvidere skal eleverne have kendskab til legato, staccato samt hel- og halvtonetrin. Læseplan for faget musik Side 11 af 22

12 Den obligatoriske musikundervisning på 9. og 10. klassetrin I. Musikudøvelse og II : Musikalsk skaben A. Sang : Sange på dansk og på andre sprog og fra forskellige perioder inddrages, enstemmige som flerstemmige B. Instrumentalspil: Instrumentalspil bør inddrages, hvor det giver mening, ved at sætte (enkelte) instrumenter på de musikstykker, der vil blive gennemgået under punkt III,,,Musikforståelse. III Musikforståelse Eleverne arbejder videre med formlære og partiturlæsning. Der arbejdes endvidere med musikteori ved at : C-dur skala læres i g- og f- nøgle. Formerne rondo, invention, fuga og menuet gennemgås Intervallernes navne læres fra prim og op til en oktav Der høres forskel på dur/mol samt på intervaller (treklange) C - Dur-skalaens treklange læres samt betegnelserne tonika, dominant, subdominant. Der arbejdes med musikhistorie på 9.kl.trin: Barokken Populærmusik Blues 10.kl.trin: Wienerklassik Musical. Målet er : - at eleven opnår en forståelse af musik i en historisk, samfundsmæssig og kulturel sammenhæng, bl.a. ved brug af ovenstående begreber og metoder fra musikteorien. - at eleven udvikler evnen til at analysere et musikeksempel fra ovenstående, og lærer at inddrage musikteorien i analysen. Læseplan for faget musik Side 12 af 22

13 Læseplan for musik som valgfag Valgfagsundervisningen i musik tilrettelægges på 7., 8.,9. eller 10 klassetrin. Musikalsk arbejde Valgfaget musik giver eleverne mulighed for at anvende og uddybe den musikalske kunnen og erfaring, som de har tilegnet sig i den obligatoriske musikundervisning og på anden måde. Indholdsmæssigt afgrænses undervisningen til et område eller emne, som viderefører et af den obligatoriske musikundervisnings 3 hovedområder: musikudøvelse, fx sammenspil eller sang musikalsk skaben, fx arbejde på en musical eller musikalsk improvisation musikforståelse, fx musik i kulturel og samfundsmæssig belysning. Afgrænsning af undervisningsindholdet foretages på en sådan måde, at eleverne får mulighed for at fordybe sig musikalsk. Undervisningen skal omfatte analyse af og refleksion over musikkens struktur og udtryk. Arbejdet kan munde ud i en form for præsentation, fx en afslutningskoncert eller projektpræsentation. Musik i kultur- og samfundsliv Afgrænsningen af undervisningsindholdet sker i samråd med eleverne. Undervisningen søger at imødekomme den enkelte elevs interesser og medvirker til, at eleven opnår større forståelse for sin egen situation og fremtidige muligheder i relation til musik og musikkultur. Undervisningen kan også give eleverne indblik i lokalsamfundets musiktilbud, fx musikskole, kirkekor, ungdomsklub, øvelokaler, koncertsteder/spillesteder. Uddannelsesmuligheder på det musikalske område berøres ligeledes. Læseplan for faget musik Side 13 af 22

14 Praktisk vejledning om skolens musikliv Morgensang Fælles morgensamling et bestemt antal gange om ugen er en vigtig styrkelse af skolens identitet indlæringen af sange, der har betydning for samværet på skolen musikfagets betydning opbygningen af en sangskat. Ved disse samlinger har eleverne mulighed for ud over at synge sammen med kammeraterne at lytte til musik, som musiklæreren har valgt (evt. det samme musikstykke ugen igennem). Fastelavns-samba, forårskoncert, sommerkoncert, julekoncert enhver tænkelig mulighed for at bruge musik indgår som vigtige elementer i skolens musikliv. Enhver optræden er ud over synliggørelse af faget en vigtig styrkelse af elevens selvværd. Desuden er det vigtigt, at eleven føler, at han/hun kan bruge musikken til noget, der ikke er ligegyldigt. Det er vigtigt, at eleverne stifter bekendtskab med levende musik (f.eks. i forbindelse med skolekoncerterne), og at de deltager i fælles kor samt musikdage. Sang er en effektiv måde at styrke elevernes sprog på. I sangene bruges sproget aktivt. Forlaget Dansk Sang (Folkeskolens Musiklærerforening) har udgivet meget materiale til brug i musikundervisningen. Der henvises i øvrigt til Skoleforeningens pædagogiske medarbejder for faget musik. Skolekoncerter Såfremt eleverne præsenteres for levende musik i form af en skolekoncert, er det vigtigt at de forberedes til denne og efterfølgende får evalueret den. Som forberedelse til koncerten kan musikken eller dele af den blive præsenteret. Komponister, musikudøvere, instrumenter, partiturer, genrer eller perioder kan gennemgås. Ofte vil de udøvende musikere også selv medbringe materiale, der skal gennemgås inden koncerten. Forberedelsen samt evalueringen af en skolekoncert kan helt eller delvist erstatte dele af punkterne under musikhistorie. Det vil være oplagt, at integrere andre fag (til et tværfagligt forløb) i forberedelsen til skolekoncerten. Musik og IT En undervisningstime om ugen gør brugen af en computer meget begrænset; men hvor det er formålstjenligt, vil computeren kunne inddrages i undervisningen. Især valgfagene vil kunne have udbytte af computerens muligheder. Læseplan for faget musik Side 14 af 22

15 Bilag 1 Sangliste DANSKE SANGE Alt hvad som fuglevinger fik At lære er at ville Barndommens land Blomstre som en rosengård Blæsten går frisk over Limfjordens vande Dagen er så fuld af anemoner Danmark, nu blunder den lyse nat Dejlig er den himmel blå Dejlig er jorden Den allersidste rytter Den blå anemone Den grønne søde vår Den signede dag Der er et yndigt land Der er så meget der kan trykke (Livstræet) Der stode tre skalke Det er hvidt herude Det er i dag et vejr Det kimer nu til julefest Det lysner over agres felt Det sørme det` sandt, december Det var en lørdag aften Du danske sommer jeg elsker dig Du gamla, du fria Du som har tændt millioner af stjerner Dybt hælder året i sin gang Elefantens vuggevise En rose så jeg skyde En yndig og frydefuld sommertid Et barn er født i Betlehem For en fremmed Giv mig, Gud, en salmetunge Glade jul, dejlige jul Grøn er vårens hæk Gud planted en have Herre Gud, dit dyre navn og ære Hil dig, frelser og forsoner Hist, hvor vejen slår en bugt Hodja fra Pjort Hvem sidder der bag skærmen Hvor smiler fager den danske kyst Højt fra træets grønne top I al sin glans nu stråler solen I skovens dybe stille ro I sne står urt og busk i skjul I vikingetiden var nordboen kendt I østen stiger solen op Ja, vi elsker dette landet Jeg blev vækket forleden dag Jeg er havren Jeg vil male dagen blå Jeg vil plante et træ Jeg vil tælle stjernerne Jeg vælger mig april Julen har bragt Juletræet med sin pynt Jutlandia Kom, maj, du søde, milde Kringsatt av fiender Lille Guds barn! Hvad skader dig Lover den herre Lysets engel går med glans Lysfyldt morgen Marken er mejet Mit hjerte altid vanker Morgenstund har guld i mund Nattergalen kender du den Nu bliver det forår Nu er dagen fuld af sang Nu er det længe siden Nu er jord og himmel stille Nu falmer skoven Nu har vi altså jul igen Nu kom den fagre sommer Nu lyser bøgens blade atter op Nu lyser løv i lunde Nu rinder solen op af Østerlide Nu titte til hinanden Nu tændes tusind julelys Nu vågne alle Guds fugle små Når man er i nisselære Ole sad på en knold og sang Op, al den ting, som Gud har gjort Prinsessen sad i højeloft Puf På loftet sidder nissen

16 På vores tag (Stille forårsregn) Påskeblomst hvad vil du her? Roselil og hendes moder Se, nu stiger solen Se, det summer af sol over engen Septembers himmel Sig nærmer tiden, da jeg må væk Skyerne gråne Sneflokke kommer vrimlende Snemand Frost og frøken Tø Solen brænder rød og hed Solen er så rød mor Solen står op Som forårssolen morgenrød Spurven sidder stum bag kvist Stenen slår smut Stille, hjerte, sol går ned Stop den lille kænguru Så tænder vi et lys i kvæld Velkommen igen, Guds engle små Venner ser på Danmarks kort Vennesangen Vi elsker vort land Vi pløjed og så de Vil du med en tur i skoven Vær velkommen Herrens år Vårt land, vårt land, vårt fosterland Æbler lyser rødt TYSKE SANGE Alles Banana Bunt sind schon die Wälder Die alte Moorhexe Es fährt über den Main Ich schenk dir einen Regenbogen Im Walde von Toulouse In Mutters Stubele Jahreszeiten-Lied Lachend, lachend kommt der Sommer Trat ich heute vor die Türe Wenn sich die Igel küssen De tyske sange er taget fra bogen Kolibri (Schroedel) Sanglisten er vejledende og skal løbende justeres.

17 Bilag 2 Forsøg på konkretiseringer Instrumentalspil Musikalske færdigheder Musikalsk erkendelse Indhold: Spille musik. Forholde sig til den rytmiske, melodiske og harmoniske opbygning af musikken. Sammenspil bygges op omkring en melodi, akkorder, basstemmer og rytmer. Nodeværdier, nodenavne, dynamik, styrke, tempo, rytme m.m. Eksempler på såvel pædagog-musik som kendte numre f.eks. fra andre lande, kulturer, perioder. Genrer som klassisk, jazz, rock, folkemusik samt anden rytmisk brugsmusik. Akkompagnement-elementer til sange af enhver art. Aktiviteter: Beherske puls og motorik, stave og køller, krop, hænder og fingre. Percussion. Fløjte, guitar, keyboard, bas, trommer. Komponere. Dirigere. Pædagogiske overvejelser: Eleverne skal opnå indsigt og færdigheder i, hvorledes musikken kan udvikle sig fra det enkle sammenspil med små og få melodistrukturer til mere komplicerede satser. De skal spille musikken, lære at forholde sig seriøst og ikke mindst lære, at ting tager tid. Endvidere skal eleverne lære, at instrumenter ikke klassificeres i rang. Alle instrumenter er lige meget værd i de valgte numre. Eleverne skal arbejde med elementer som taktart, indsatser, form m.m. Læseplan for faget musik Side 17 af 22

18 Sang stemmedannelse og pleje vejrtræning og støtte intonation artikulation direktionsanvisning forfatter- og komponistkendskab rim, remser og talekor én- og flerstemmig sang kanon mikrofonsang opvarmningsøvelser fortolkning Indhold: Lære om stemmens funktion og muligheder, så eleverne teknisk og udtryksmæssigt udvikler deres stemmer. Aktiviteter: Opleve sammenhæng mellem indhold af tekst og måden at synge på. Få kendskab til begreber som: høj/dyb, kraftig/svag, stemmeleje, tonearter, klang, dynamik og frasering. Eksempler: Få et alsidigt repertoire, hvad angår melodi, tekst, rytme og oprindelse. Bruge stemmen som melodi i en sang. Bruge stemmen ved dans og bevægelse Bruge stemmen ved improvisation. Bruge stemmen i mikrofon. Bruge stemmen som et alsidigt udtryksmiddel. Baggrundsviden: Kendskab til forfatter, komponist, sangens oprindelse og indhold. Forskellige teknikker og genrer. Pædagogiske overvejelser: Stemmen er det vigtigste kommunikationsmiddel, og sangen er elementær inden for de centrale kundskabs- og færdighedsområder. Når der i første klasse arbejdes med flerstemmig sang, bør man vælge sange med indbyggede elementære toneforbindelser og kernetoner. Læseplan for faget musik Side 18 af 22

19 Bevægelse Puls og rytmefornemmelse sans og timing socialisering Bevægelseslege sanglege dramalege Folkedanse standarddanse pardanse, mixers moderne dans Indhold: Form, melodi, rytme, klap, trin, akkompagnement. Aktivitet: Lytte til og oversætte musikken til bevægelse/puls. Baggrundsviden: Fortælling om oprindelse, land, variationer, instrumentation m.m. Enkle trin, bevægelsesmønstre og opstillinger. Pædagogiske overvejelser: Eleverne skal lære at bevæge sig til fastlagte danse som f.eks. folkedanse; men de skal også gennem fri bevægelse/kreativ dans lære at give udtryk for den musik, de lytter til. Puls- og rytmefornemmelse er en nødvendighed for at udtrykke kropsfølelsen. Derudover er det vigtigt, at eleverne lige fra de mindste klasser bruger deres fantasi, og at de bliver ved med det op gennem klasserne. Læseplan for faget musik Side 19 af 22

20 Musikforståelse Musikhistorie Musikteori (notation, puls/rytmer, analyse) Indhold: Lytte til musik, historie, form, rytmer, toner, dynamik, stemninger. Aktiviteter: Lytning. Skrive noder, rytmer eller anden form for notation. Beskrive musikken bl.a. i ord og billeder. Musikhistorie (fortalt). Kunst, kultur. Eksempler fra middelalderen til i dag kompositionsmusik. Endvidere bør børnene lytte til genrer som jazz, rock, tekno, folk og den musik, de i øvrigt lytter til. Pædagogiske overvejelser: Børnene skal opnå indsigt i, hvorledes musikken har udviklet sig fra de ældste tider til i dag. De skal lytte til musikken, lære at forholde sig seriøst og fordomsfrit til den, samt prøve at analysere mht. form, dur/mol, melodi, instrumentation. Musikken skal placeres såvel historisk som kulturelt og samfundsmæssigt. Det vil sige, at musikkens historie skal belyses gennem anekdoter, gode historier og kunst. Samtaler omkring musikkens brug og betydning samt komponistens forhold. Læseplan for faget musik Side 20 af 22

21 Skabende musikalsk arbejde leg med lyd Læring aktiv lytning Bevidstgørelse aktiv musiceren Indhold: Udforskning af lyd, stemmen, kroppen, lyde i klassen, instrumenter i lokalet. Musikkens grundelementer, lyd/stilhed, op/ned, dynamik, klang, melodi, rytme, puls, harmoni, form. Aktiviteter: Sang, spil, lytning, bevægelse. Eksempler på komposition (evt. kollektiv), lydcollage, lydbillede, dramatisering, notation, komposition af små melodier. Teori: Notation af lydforløb, melodiforløb. Pædagogiske overvejelser: Især i indskolingen er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at eksperimentere sig frem til en viden om, hvordan lyde virker, og hvilke følelsesmæssige lag der påvirkes af musikken. Det bør tilstræbes, at undervisningen bliver en skabende musikalsk proces, der giver eleverne redskaber til at skabe deres eget musikalske univers. Det bør undgås, at undervisningen tilrettelægges som nummerpædagogik. Læseplan for faget musik Side 21 af 22

22 Bilag 3: Forslag til materiale : Bach : - Musikhistorie 4, Orla Vinther. Dansk Sang ISBN: Barokbogen kap.8., Jens Dahlsgaard - Systime ISBN: Beatles : - The Beatles Deres historie, musik og samtid., Ejvind Dengsø - Systime ISBN: Blues: - Blues, Bjarne Mørup - Systime ISBN: Mozart: - Mozartavisen, Anna La cour Dansk Sang ISBN: Lyt til Mozart, Anna La cour Dansk Sang ISBN Musical: - Musicalguide, Michael Eigtved - Rosinante ISBN: Øvrige : - Musikteori, Thomas Larsen - Dansk Sang ISBN: Aschehougs bog om Klassisk musik. ISBN "Nøgle til musikken - grundlæggende musikteori". Johannes Grønager Systime ISBN "Musikteori 1" Thomas Larsen - Dansk sang Læseplan for faget musik Side 22 af 22

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin

Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin UVMs Trinmål synoptisk fremstillet: Musikudøvelse Trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 6. klassetrin deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse deltage opmærksomt

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Musik

UVMs Læseplan for faget Musik UVMs Læseplan for faget Musik Læseplanen er struktureret ud fra de tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. Den indeholder en angivelse af undervisningens progression i den obligatoriske musikundervisnings

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget musik

Slutmål og undervisningsplan for faget musik Musikundervisningens formål: Musik er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med samtidens musik,

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse

Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Årsplan 2011/2012 for musik i 4. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk

Eleven kan udfolde sig selvstændigt i sang, spil og bevægelse. Eleven kan arrangere og komponere musikalske udtryk Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Musikudøvelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik

Fælles Mål. Faghæfte 7. Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Fælles Mål Faghæfte 7 Musik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 6-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik

Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Årsplan Skoleåret 2013/14 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. FAGPLAN. FAG: Musik KLASSE: 1 kl. ÅR:

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Fag formål Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske

Læs mere

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7

Fælles Mål 2009. Musik. Faghæfte 7 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Fælles Mål 2009 Musik Faghæfte 7 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 9 2009 Indhold Musik som obligatorisk fag

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indledning Faget musik er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 2. kl., 3. 4. kl. og 5. 6. klasse. I faget musik

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering

Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering Årsplan musik 1.a og 1.b på Interskolen 2012/2013 Periode Musikaktiviteter Materialer Evaluering 33 Velkommen til musik. Introduktion til musiklokalet og dets instrumenter. Regler og rutiner i musiklokalet.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:1 A Lærer: CA Fagområde/ emne Sang Året Stemmepleje året fastholde lysten til at bruge stemmen og synge sammen enstemmigt Opvarmning Registre Klang stemmen Opmærksomhed omkring stemmepleje Hørelære året Indlære en sang gennem vokal

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Indhold. Sommer Danmark nu blunder... 36

Indhold. Sommer Danmark nu blunder... 36 Indhold Vinter Der er ingenting i verden så stille som sne.......... 11 Det er hvidt herude....... 12 I sne står urt og busk i skjul 13 Sig nærmer tiden......... 13 Sneflokke kommer vrimlende............

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse...

Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... Indhold Praktisk-Musiske fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Musik... 3 Beskrivelse:... 3 Del- og slutmål... 4 Billedkunst... 9 Beskrivelse... 9 Emneoversigt samt del- og slutmål:... 9 PM fag... 11 Beskrivelse...

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Musik Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Læseplan for musik Helsingør Privatskole

Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Helsingør Privatskole Læseplan for musik Musikundervisningen på Helsingør Privatskole foregår fra 0. klasse frem til 6. klasse, og er opdelt i 4 forløb. Musikudøvelse: 0. klasse: Eleven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj - juni 2013 Institution HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Musik B Rikke Hadrup

Læs mere

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser:

Årsplan for klasse Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: Årsplan for 1-2-3. klasse. 2016-2017. Musik. Lærer: Anne V. Overvejelser: I trinmålene for musik er undervisningens udvikling opdelt i 3 områder: Musikudøvelse Musikalsk skaben Musikforståelse I 1. klasse

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang

Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Årsplan for musik på 1. årgang 2016/17 v/ musiklærer Bjørg Lindvang Mål for undervisningen: Der arbejdes med udgangspunkt i Fællesmål med fokus på musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. Link:

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 09 Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 10 Htx

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

2011-2012. Årsplan for 2. klasse dansk

2011-2012. Årsplan for 2. klasse dansk 2011-2012 Årsplan for 2. klasse dansk Klasselærer Betina Bremer Jørgensen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fælles mål 2010 - dansk. Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag:Musik Klasse:4 B Lærer: CA Fagområde/ emne Musikalsk skaben året Redegøre for stemningen i en sang Selvvalgt musik året Fremlægge selvvalgt musik fællessang Året Deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse Sangbogens

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole

Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Musikundervisningen på Ringsted Lilleskole Det praktiske Sang/kor Sammenspil Rytmisk træning INDSKOLING (1., 2., 3.) Alle synger enten i grupper eller sammen. Kanonsangen anvendes. Der introduceres forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2011 Htx

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Trinmål i musik klasse

Trinmål i musik klasse Trinmål i musik 7. 10. klasse I hele forløbet af undervisning af 7. til 10. klasse. Er det målet, at undervisningen er en blanding af musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse. De ovennævnte tre

Læs mere

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN MUSIK 4. KLASSE 2016/17, EVA BAK NYHUUS Form og indhold: Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange og øvelser ind i årsplanen. Klassen kommer ikke omkring alle aktiviteter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 13 Htx

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011

Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan Musik i 2. klasse 2010/2011 De to musiktimer om ugen, har jeg valgt at dele op i moduler,

Læs mere

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg

LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg LÆREPLAN Musisk Skole Kalundborg Forskolen (0-9 år) Formål. side 2 Grundsyn. side 3 Mål for undervisningen i forskolen. side 3 Faglige mål og fagligt indhold - At styrke barnets umiddelbare musikglæde.

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014

LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 LÆREPLANER FOR MUSIKSKOLER, 2014 INDHOLD Præambel... 2 Kompetencemål... 3 Kompetenceområder... 3 Progressionsinddeling... 4 Fag... 4 Læsevejledning... 5 Forslag til læreplaner for musikskoler... 6 Overordnede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-14 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2011/2012 efterår Fag:Musik Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Bevægelses-, sang og musiklege Birthe Hansen: Vild med fællesdanse + cd Søren

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 3. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Mål og fagplan for musik og sang

Mål og fagplan for musik og sang Mål og fagplan for musik og sang Kompetencemål efter 9. klasse: Kunne udtrykke sig musikalsk i fælleskab med andre Kunne deltage opmærksomt i sang og sammenspil. Kunne udtrykke sig skabende i musikalske

Læs mere

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015

Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Musik og digital læring Indsatsområde 2013-2015 Dagtilbuddet skal gennem brugen af digitale redskaber fremme børnenes udvikling og læring. Gennem brug af digitale redskaber i det pædagogiske arbejde er

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v.

Klaver. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Tjek siddestilling bænkens højde, afstand til klaveret m.v. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Klaver Modullinje (4. klasse - ) Sololinje 1. Sidestilling / kropsholdning Vis rigtig siddestilling ved klaveret. Snak med eleverne om, hvordan, de sidder derhjemme og kom

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: majjuni, 11 Htx

Læs mere

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE

LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE LÆREPLANER FOR FREDENSBORG MUSIKSKOLE Indledning Bekendtgørelse om musikskoler I medfør af 3 a, stk. 4, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008, som ændret ved lov nr. 458 af 8.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN.

ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. ÅRSPLAN FOR BØRNEHAVEKLASSEN. Sociale mål: At hver elev oplever glæde og tryghed ved at gå på skolen. At eleverne for tryghed til lærerne og hinanden. At hver enkelt elev har mod på, og lyst til, at fortælle

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Guitar. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn:

Odsherred Musikskole. Læreplaner Odsherred Musikskole. Violinen Målgruppe: Elever Niveau: Begynder. Elevens navn: - Læreplaner Læreplaner Odsherred Musikskole Målgruppe: Elever Niveau: Begynder v. Finni og Frans Elevens navn: Kropsforståelse - v. Finni og Frans Holde pulsen i et helt stykke. Holde pulsen i et helt

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 1. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger.

Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Tilgange til forståelse af rytme - og periodefornemmelse i lyset af både elev og lærer forudsætninger. Af Michael Madsen www.michaelmadsen.dk Musik er fragmenteret lyd sat sammen i strukturer, og musikalitet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Suzukiviolin - suzukibratsch

Suzukiviolin - suzukibratsch Suzukiviolin - suzukibratsch 1 Start/alder 3 7 år. Læs om metoden på www.suzukielev.dk 2. Forældrerolle 1 forælder skal deltage i undervisningen og lære at hjælpe barnet med øvningen derhjemme. 3. Undervisning

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/15 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Musik C Peter Riis Petersen

Læs mere

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 DK-2500 Valby +45 36 14 15 33 national@kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 DK-2500 Valby +45 36 14 15 33 national@kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk Above All Aftenhimlens strålesymfoni Aftenrøde over tage Almagts Gud, velsignet vær Altid frejdig, når du går Amazing grace At lege er at bryde At stå en morgen At tænde et lys Barnlig undren Blomstre

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Lindas dagpleje. Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073. Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Krogh Anlægsvej 8, Andst 6600 Vejen Tlf.: 21751073 Linda Krogh Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Internatkursus på Brogården

Internatkursus på Brogården Præsentation af Dansk Sang MAX Tilmeldingen sendes med posten til: Kursusleder Bente Vestergaard Brunsegårdsvej 33 5690 Tommerup Internatkursus på Brogården Har du været her www.musiklærerforeningen.dk

Læs mere

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder:

Målene for musikundervisningen er afstemt efter disse 3 kompetenceområder: Årsplan for musik i 2. klasse 2016-2017 Form og indhold: Nedenstående årsplan er blot en skitse der skal derfor tages forbehold for ændringer. Under hvert emneområde er skrevet en masse aktiviteter, sange

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21

Bjergmarkskolens fagplan for musik Udarbejdet af GN, LI, HJ, BI 06-04-11 Side 1 af 21 Side 1 af 21 FAGPLAN MUSIK Indledning På Bjergmarkskolen varetager Holbæk Kommunale Musikskole musikundervisningen i børnehaveklassen i en lektion om ugen. Obligatorisk musik er tildelt 2 lektioner om

Læs mere

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner

De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner De pædagogiske læreplaner konkrete handleplaner Indholdsfortegnelse De pædagogiske læreplaner - konkrete handleplaner... 0 Mål for barnets personlige udvikling... 2 Mål for barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013

Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 EMNE: ÅRSPLAN 3.A TINGAGERSKOLEN 2012/2013 Overordnede mål for 3.a Årsplan for 3.a Tingagerskolen 2012/2013 GH,HE,HY,JS,LM Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige

Læs mere

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006

OPGAVETYPE 3. Skriftlig musikteori. Ole Barnholdt 2006 OPGAVETYPE 3 Skriftlig musikteori Færdigheder Denne progression er tænkt som en slags studieplan for den enkelte elev i disciplinen. Man kan således lade de målrettede elever arbejde-der-ud-ad. Samtidigt

Læs mere

Læseplan for faget musik

Læseplan for faget musik Læseplan for faget musik Indhold Indledning 3 1. Trinforløb for 1.- 2. klassetrin 4 Musikudøvelse 4 Musikalsk skaben 6 Musikforståelse 6 2. trinforløb for 3.- 4. klassetrin 7 Musikudøvelse 7 Musikalsk

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst!

Kære lærere. Rigtig go arbejdslyst! Kære lærere Vi glæder os til at spille koncerten Carls legende liv for jer i uge 17. Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu er det blevet så blevet tid

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for

Pædagogisk læreplan for Pædagogisk læreplan for Her skrives Selvejende dagtilbud Kalundborg Asyl Børnehave 2014 1 Udarbejdet efter fælles skabelon for pædagogiske læreplaner i Kalundborg Kommune SMTTE MODEL SAMMENHÆNG Hvad er

Læs mere