Etik & Moral - esoterisk belyst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etik & Moral - esoterisk belyst"

Transkript

1 1

2 Etik & Moral - esoterisk belyst Erik Ansvang 2

3 Etik & Moral - esoterisk belyst Af Erik Ansvang Der er endnu ikke fundet et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode og det sande for retfærdighed og ære for kærlighed og visdom som udtrykkes med så kraftløse ord som etik og moral. Etikken og moralen har det rigtig dårligt på mange områder i menneskelivet, og derfor er emnet særdeles aktuelt. Man kunne nemt få den opfattelse, at emnet er nyt og skal indarbejdes i nutidens civilisation, men sandheden er, at etik og moral har været et fast tema i alle store kulturer. Etik og moral defineres ofte som hensigtsmæssige love og regler for menneskets adfærd, og allerede for titusinder af år siden i det gamle Egypten havde man regelsæt i Dødebogen, som indeholdt de dyder, man skulle leve op til og stå til regnskab for ved livets afslutning. Mennesket skulle dengang stå til regnskab for 42 bud. Den afdøde havde sandsynligvis ikke frigjort sig fra al synd eller karma, og ifølge Dødebogen skulle man derfor træde frem for 42 dommere, som dømte hver sin særlige synd eller overtrædelse af de etiske og moralske regler. De 42 synder er synder, som Osiris havde erklæret sig fri for. De begynder alle med: Jeg har ikke. De vigtigste er: 3

4 v Egyptens moralbud Jeg har ikke syndet! Jeg har ikke røvet! Jeg har ikke bedraget! Jeg har ikke stjålet! Jeg har ikke slået ihjel! Jeg har ikke løjet! Jeg har ikke stjålet mad! Jeg har ikke sladret! Jeg har ikke bedrevet hor! Jeg har ikke overtrådt loven! Jeg har ikke stukket ild på! Jeg har ikke været døv mod sandheden! Jeg har ikke skabt konflikter! Jeg har ikke begået vold! Jeg har ikke handlet tankeløs! Jeg har ikke brugt unødvendige ord! Jeg har ikke misbrugt Guds navn! Jeg har ikke handlet falsk! etc.! Moses for år siden De egyptiske moralbud indeholder mange værdier, hvis man ønsker at bevare et velfungerende samfund. Der kræves lydighed, sammenhold, barmhjertighed, ærlighed og sandhed. Og det hele blev underbygget af den religiøse bevidsthed, der var kernen i hele samfundsstrukturen og kulturen. De egyptiske moralbud minder imidlertid meget om Moses 10 bud. Moses er som bekendt stifteren af den jødiske religion, og han var jødernes store lovgiver. Moses var oplært og indviet i de 4

5 egyptiske mysterier. Hele historien med rørkisten, prinsessen osv. er imidlertid identisk med en tilsvarende episode med den babyloniske Sargon, der levede længe før Moses. I virkeligheden var der tale om et kendt kongebarnsritual, og det antyder, at Moses ikke var jøde, men egypter og kronprins. Det er imidlertid ikke emnet i denne artikel, men pointen er, at Dødebogen fandtes på Moses tid, og forbindelsen mellem de 42 bud og De 10 bud vanskeligt ikke at få øje på, selvom der er delte meninger om denne sammenhæng. Moses opgave som lovgiver forringes ikke det mindste, fordi han har forstået værdien af de egyptiske moralbud, og har overført dem i forenklet form til jøderne. Men problemet for jøderne og mennesker, der tror på Bibelen, er, at hvis Moses modtog inspirationen fra de gamle egyptere, rokker det jo ved myten om, at han modtog dem direkte fra Gud oppe på Sinai-bjerget. Buddhas ottefoldige vej for år siden Buddhas ottefoldige vej er også moralske anvisninger, som skulle hjælpe mennesker væk fra lidelsens eller syndens vej. Buddhas ottefoldige vej 1. Den rigtige viden. 2. Det rigtige mål. 3. Den rigtige tale. 4. Den rigtige handlemåde. 5. Den rigtige levemåde. 6. Den rigtige stræben. 7. Den rigtige indsigt. 8. Den rigtige meditative fordybelse. 5

6 I traditionel buddhisme knyttes der nogle forskrifter til de to bud, der kræver rigtig tale og rigtig handling. Det forbydes o at slå ihjel (både mennesker og dyr). o at stjæle. o at praktisere forkerte seksuelle glæder. o at lyve. o at indtage berusende drikke og gifte. Patanjali for ca år siden Patanjalis yoga-system er også kendt som den ottefoldige vej, men dette system er langt mere end en kodeks for menneskers opførsel. Patanjalis ottefoldige vej 1. Moralsk opførsel (yama). 2. Overholdelse af religiøse bud (niyama). 3. Rigtig holdning (asana). 4. Beherskelse af de fine livsstrømme (pranayama). 5. Tilbagetrækning af sanserne (pratyahara). 6. Koncentration (dharana). 7. Meditation (dhyana). 8. Overbevidst oplevelse (samadhi). 6

7 Yama ikke-vold, sandfærdighed, hæderlighed, afholdenhed og ikke-begær lighed. Niyama renhed i krop og sind, tilfredshed i alle forhold, selvdisciplin, selvransagelse og hengivenhed over for Gud og guru. Asana rygsøjlen skal holdes lige og kroppen i en bekvem stilling for meditation. Pranayama Beherskelse af de fine livsstrømme. Pratyahara tilbagetrækning af sanserne fra ydre genstande. Dharana Koncentration evnen til at holde tankesindet fast ved én enkelt tanke. Dhyana meditation. Samadhi en overbevidst tilstand, der også betegnes som befrielse i betydningen befrielse for binding til alt i den forgængelige verden. Jesus for år siden Og for år siden gav Jesus påbud om, at mennesket skal elske sin næste som sig selv. 7

8 Etik i den esoteriske lære Når de største åndelige skikkelser kommer med opfordringer til etisk og moralsk adfærd, kan man roligt gå ud fra, at etik og moral har en central plads i åndsvidenskaben. Åndsvidenskaben er i alt væsentligt helt og aldeles etisk. Det er ikke muligt at forstå den guddommelige visdom (og de oprindelige visdomsreligioner) uden at bemærke, at etikken løber som en gylden tråd gennem hele systemet og gennem den esoteriske filosofi. At ægte åndsvidenskab skulle kunne adskilles fra etik er helt utænkeligt. Der findes ingen ægte åndsvidenskab, som ikke inkluderer den højeste etik, som menneskets moralske sans kan fatte. Dette faktum kan ikke understreges kraftigt nok. Etik i den esoteriske filosofi er ikke kun et produkt af menneskers ideer formuleret som konventionelle regler, der er passende for menneskets adfærd. Den er baseret på selve Universets struktur og karakter. Universets grundlæggende udtryk er kærlighed-visdom, som i sit væsen er etisk, for hverken kærlighed eller visdom kan eksistere uden etik. Etik kan heller ikke eksistere, hvis den er afskåret fra kærlighed eller visdom. Måske var det etikkens naturlige forbindelse til det universelle, der fik Immanuel Kant 1 til at præsentere dette etiske princip: Man skal altid handle sådan, at den regel man følger, kan gøres til en universel almengyldig lov. Virtus virtue dyd Den filosofiske årsag til at de gamle kulturer lagde stor vægt på, hvad der på latin var almindeligt kendt som virtus hvorfra ordet virtue ( dyd ) stammer er, at det udspringer fra undervisningen i de store mysterieskoler. Her vidste man, at dyd og etik hvorfra det moralske instinkt i mennesket stammer har sin oprindelse i Universets hjerte i den kosmiske harmoni. Det er på tide, at mennesket i Vesten én gang for alle forlader den misforståelse, at etik bare er almindelig moral. Det er en behagelighed, der er udviklet af mennesket for at blødgøre de barske krav for samvær i åndelig forstand. 1 Immanuel Kant tyske filosof ( ) 8

9 Ordene moral og etik stammer fra henholdsvis latin og græsk, og de henviser til skikke og sædvaner, der er passende i civiliserede samfund. Men selvom dette faktum er indiskutabelt, er det desuden fejlagtigt, for som det fremgår, har man endnu ikke fået et ord, som fyldestgørende beskriver instinktet for det gode og det sande for retfærdighed og ære for kærlighed og visdom som udtrykkes med så kraftløse ord som etik og moral. Moral i den esoteriske lære Hvad er det moralske grundlag? Det er det vigtigste spørgsmål, man kan stille til ethvert tankesystem. Er moralbegreberne baseret på autoritative udsagn? Hviler moralbegreberne på retsnormer hos et flertal, fordi det er nødvendigt at have visse regler, som det først og fremmest er bekvemme at følge? Eller er etik og moral baseret på sandheder, som det ikke bare er formålstjenlige at følge? Forhåbentlig på sidstnævnte. Man kan sige at moral er rigtig adfærd baseret på rigtige synspunkter og rigtig tænkning. Med moral tænkers der ikke så meget på de meninger, som nogle pseudofilosoffer udtrykker, når de påstår, at moral er mere eller mindre det, som er godt for samfundet. De tager udgangspunkt i det latinske ord mores, som betyder gode skikke i modsætning til dårlige skikke. Nej! Moral er mennesket instinktive sult efter retfærdighed, eller ønske om at være god mod andre, fordi det føles godt og tilfredsstillende at handle på denne måde. Når mennesket indser, at det er ét med alt indeni og udenom, højt og lavt at det er ét med alt, ikke så meget på den måde, som medlemmer af et samfund udgør en enhed ikke så meget som individer i en hær udgør en enhed men snarere på den måde som kroppens molekyler, som molekylets atomer, som atomets elektroner udgør en enhed ikke en forbindelse, men en åndelig enhed. Når mennesket forstår dette, ser det sandheden. 9

10 Når et menneske forstår sandheden, skal det indrette sine tanker, følelser og handlinger efter denne indsigt. Karma betyder handling på både tankens, følelsens og det fysiske plan, og er derfor nært knyttet til etik og moral. Det fremgår også af forklaringen på karma i det teosofiske leksikon: Theosophical Glossary. Karma : Fysisk handling. Metafysisk, gengældelsens lov årsags-virknings loven eller etiske årsagsforhold. Der findes god karma og dårlig karma. Karma er den kraft, der kontrollerer alle ting og skaber moralsk handling eller moralsk virkning af en handling begået for at opnå noget, som tilfredsstiller det personlige begær. Etik og moral i nutiden Menneskets holdning til etik og moral kommer tydeligst til udtryk i erhvervslivet. Er der et område, hvor mennesker handler, og hvor menneskeheden anvender enorme ressourcer i form af tanker, følelser og praktiske aktiviteter, er det her. Kampen om kunder og markedsandele er et konstant drama, som tydeligt demonstrerer den grundlæggende holdning til etik og moral. Man kæmper om markeder, men et marked er i virkeligheden ingenting. Ligesom et torv blot er en tom plads, er et marked ingenting, før mennesker foretager sig noget på pladsen. Det samme gælder en virksomhed. En virksomhed er ikke et navn eller en bygning eller en adresse. En virksomhed er et sted, hvor mennesker er virksomme. I centrum for det hele er mennesket. Det enkelte menneske. I virksomhederne kaldes disse enkeltpersoner som bekendt for medarbejdere. Medarbejderne For at forstå nutiden, er det nødvendigt at forstå tiden, der er gået forud. For at kunne tage det næste trin, må man vide, hvilke trin man har betrådt, og hvilket trin man står på lige nu. Synsvinklen er medarbejdernes altså det enkelte menneskes. 10

11 Udviklingens årtier Der var engang, hvor medarbejdere blev betragtet som en variabel omkostning, der blev brugt efter behov. Sådan var etikken og moralen dengang. Medarbejdere blev indkøbt som en råvare ligesom fyringsolie, inventar og kontorartikler. Og engang accepterede man det. Så kom der en periode, hvor medarbejderne gjorde oprør mod denne moral. De havde bare ikke den nødvendige gennemslagskraft til at ændre forholdene. I dag er situationen ændret. Medarbejderne er nu en strategisk konkurrenceparameter. Det er derfor interessant at kaste et blik på udviklingen siden 50 erne for at få en bedre forståelse af denne proces og dermed også af udviklingen inden for etik og moral. Konkurrenceparametre 50 erne produktionens årti I 50 erne var kodeordet produktion. Det handlede om at skabe normale tilstande efter Anden Verdenskrigs magre år. Forbrugslysten var stor. En række teknologier, der var udsprunget af krigsforskningen, åbnede nye muligheder inden for materialer og produktudvikling såvel som produktionsmetoder. Produktionsapparatet var nedslidt og underdimensioneret. Og beskæftigelsessituationen var ikke den bedste. Man var taknemmelig for et fast job og gjorde ikke vrøvl. Medarbejdere var en af de råvarer, der var nemmest at fremskaffe i efterkrigstiden, og medarbejderne blev så at sige behandlet derefter. Sådan var etikken og moralen i 50 erne. Konkurrenceparameter: Evnen til at producere. 60 erne salgets årti I 60 erne var produktionsapparatet kommet på skinner. De nye teknologier, der var et positivt resultat af krigen, betød, at markedet så en række nye spændende produkter som samtidig var til at betale på grund af det nye effektive produktionsapparat. Nu gjaldt det om at få solgt de nye varer, der dagligt sprøjtede ud fra samlebåndene. Sælgeren med mappen under armen og foden i døren prægede landskabet. 11

12 Samtidig voksede befolkningens ønske om at få større del i alle de herlige materielle goder, der nu var tilgængelige. Og med dette ønske fulgte også kravet om at få større del i profitten. Medarbejdernes taknemmelighed over i det hele taget at have et job, udviklede sig efterhånden til en voksende mistro over for profitmagerne, der iført nålestribet vest, dobbelthage og mavebæltecigar sad på den store pose med penge. 60 erne var fagforeningernes blomstringsperiode. Købekraften voksede. Salgsmulighederne voksede. Alle salgskurver pegede opad. Konkurrenceparameter: Evnen til at sælge. 70 erne økonomiens årti I begyndelsen af 70 erne ramlede det hele. Oliekrisen satte fart i en udvikling, der allerede var godt i gang. Pludselig havde man inflation og lavkonjunktur. Udlandsgælden var astronomisk på grund af umådeholdent krav om velfærdsstigning. En demotiverende skattebyrde til finansiering af en uproduktiv offentlig sektor hvilede tungt på medarbejderne. I 60 erne havde man koncentreret sig om salgssiden og købt sig ro ved at honorere stadig større lønkrav fra medarbejderne. Pludselig forsvandt salget. Bundlinjen gik i rødt. I direktionskontorerne rettede man pludselig opmærksomheden mod økonomisk overlevelse. Det betød budgetlægning og økonomistyringssystemer over hele linjen. Og computerteknologien gjorde det muligt. Men medarbejderne havde vænnet sig til hvert år at bære en stadig tungere lønpose med sig hjem. Derfor var der ikke den store forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens succes og medarbejdernes løn. Fagbevægelsen kæmpede krampagtigt for at retfærdiggøre sin eksistens ved stadig at tilkæmpe højere lønninger. Konkurrenceparameter: Evnen til at overleve økonomisk. 12

13 80 erne strategiplanernes årti Forskrækkelsen fra 70 erne fik erhvervslivet til at forberede sig bedre på fremtiden. Vi skal planlægge langsigtet, sagde alle i kor. Man forsøgte at forudse fremtiden. Og man forsøgte at påvirke fremtiden. Man stod jo med et stort produktionsapparat. Medarbejderne var blevet en særdeles tung omkostningsfaktor. Forsknings- og udviklingsomkostningerne forud for introduktion af nye produkter blev større i takt med produkternes voksende teknologiindhold. Man var simpelthen nødt til at tænke langsigtet for at kunne overleve på sigt. Men salget udeblev. Medarbejderne begyndte at stille mere nuancerede krav til deres arbejdsplads. Penge var ikke længere det eneste lyksaliggørende. Sikkerhed i jobbet. Meningsfyldt arbejde. Indflydelse. Arbejdsmiljø. Kortere arbejdstid. Ansvar. Blot for at nævne nogle eksempler. Som en konsekvens af de strenge tider, blev virksomhederne dygtigere til at drive forretning. Og kunderne blev dygtigere til at købe ind. Konkurrenceparameter: Evnen til at planlægge. 90 erne etikkens årti Etik og moral værdier og holdninger begyndte for alvor at komme i centrum i hele den vestlige verden. Både som styringsredskab og som en søgen efter en fælles værdihorisont. Det viste sig ikke alene i politik, men også i virksomhederne. Der er derfor god grund til at se nærmere på denne tendens, og se om der et muligt at afsløre nogle årsager til virkningerne. Konklusionen på dette korte tilbageblik er, at de faste, og såkaldte uforanderlige værdier siden 60 erne har været i opbrud, og i 90 erne blev der behov for faste holdepunkter igen men nye holdepunkter. Konkurrenceparameter: Evnen til at skabe værdier og holdninger. 01 erne bevidsthedens årtier Den bølge af etik og moral, der skyllede hen over planeten i 90 erne, mistede ikke sin styrke ved årtusindskiftet. I de kommende årtier vil den stadig hvirvle umoral og manglende etik op til overfladen. Etikkens bølge vil efterhånden blande sig med den nye bølge, der begynder at rejse sig i det nye årti. Ja etikkens årtier er en forudsætning for den nye bølge for Den Nye Tidsalder bliver bevidsthedsudviklingens årti. 13

14 Det centrale i den nye bølge er en spirende erkendelse af menneskehedens enhed. Ud af denne proces vil en erkendelse af enhed med kosmos eller enhed med skabelsen vokse frem, og det fører uundgåeligt ind på religionens område. Verdens fremtrædende religionsfilosoffer er nemlig for længst kommet til den konklusion, at det centrale i alle religioner er oplevelsen af enhed med skabelsen. Med andre ord synes de alle at være baseret på en evig filosofi. Himmerigets rige Nirvana Moksha De enkelte religioner er vokset frem af forskellige profeters lære. Jesus talte om Himmerigets Rige. Buddha talte om Nirvana (befrielse). Shankara talte om Moksha (frigørelse) etc. Alle synes at beskrive aspekter af oplysning, og de gav råd om, hvordan almindelige mennesker kan nærme sig denne tilstand. Men når læreren var borte, begyndte hans lære at forvanskes. Det er en naturlig konsekvens af, at et budskab går videre fra person til person. Noget udelades og noget nyt tilføjes. Det svarer til at tage en fotokopi af en fotokopi af en fotokopi. Billedet bliver gradvis sløret. På samme måde er åndelig lære blevet sløret og forvansket. De forudsætninger, der skulle opfyldes for at opnå en tilstand af enhedsbevidsthed, er gået tabt. Dogmer og doktriner indføres i overflod, og de diskuteres i det uendelige, men man kan ikke hverken tænke sig til eller diskuteres sig til en oplevelse af højere bevidsthedstilstande. Hvad mennesket i det kommende årti har behov for, er metoder til at fremkalde omfattende bevidsthedsskift. Det vil ikke ske ved at en bestemt religion genoplives, men ved genoplivelse af bestemte esoteriske metoder, der engang gav de oprindelige religioner både liv og effektivitet. En sådan genoplivelse er godt i gang. Konkurrenceparameter: Evnen til transformation. 14

15 Bevidsthedsalderen Peter Russel 2 beskriver i sin bog, Den opvågnende jord, hvordan et lille antal mennesker på højere bevidsthedsstadier kan forandre verden. Georges Gurdjieff, den russiske mystiker og lærer sagde, at kun 100 oplyste mennesker ville være nok til at forandre verden. Der er naturligvis tale om det fænomen, naturvidenskaben kalder kritisk masse. Det betyder, at hvis et tilstrækkeligt stort antal mennesker arbejder med bevidsthedsudvikling ved hjælp af teknikker som f.eks. skabende meditation, kan bevidsthedens tidsalder bryde frem. Men her er emnet ikke fremtidens bevidsthedsalder men etik og moral. Den manglende etik Der er grund til igen at understrege, at det ikke er en ny etik, der skyller hen over den vestlige verden. Snarere tværtimod. Behovet for en ny etik er i virkeligheden udtryk for, at en ældgammel mangel ved den vesterlandske virkelighedsopfattelse pludselig bliver synlig for alle en mangel, der udspringer af, at den etik, man bekender sig til, stort set begrænser sig til forhold mellem mennesker, og nærmere bestemt menneskers mulighed for at handle fornuftigt og rationelt. Hvis en etisk opfattelse kun omfatter mennesker, betyder det, at alt ikke-menneskeligt (dvs. naturen) bliver udelukket fra etikkens domæne. Og ikke nok med det. Hvis mennesket reduceres til rationel fornuft, bliver også de sider af mennesket, der unddrager sig den fornuftbaserede kontrol, holdt ude. Der er ikke plads til instinkt, intuition eller indre tilskyndelse. 2 Fysikeren og forfatteren Peter Russell M.A., D.C.S., F.S.P. 15

16 Darwin, Nietzsche og Freud Lige nu står menneskeheden på en måde uden en fælles tradition, der kan sikre enighed om, hvad der er rigtigt og forkert. Man strides om forskellige livsopfattelser og ingen har monopol på sandheden. Man kan sige, at ved siden af den ene livsopfattelse står den anden parat med den samme ret. Ingen har patent på sandheden, men hver især repræsenterer brudstykker af sandheden. Etik og moral er derfor i dag frit i luften svævende begreber, og for at forstå hvorfor menneskeheden er havnet her, skal man se tilbage i tiden og følge udviklingen i de sidste par hundrede år. Det er nemt at få øje på mindst tre vigtige opdagelser : o Først fandt Charles Darwin ud af, at mennesket nedstammede fra aberne. Det er jo alt andet lige temmelig foruroligende. Han introducerede ideen om formernes udvikling og reducerede bevidstheden til at være et biprodukt. Det blev grundlaget for nutidens materialisme. o Derefter proklamerede Nietzsche (tysk filosof, ), at Gud er død. Det efterlod menneskets alene tilbage, og bevægelsen væk fra kirken, troen og religionen mod et naturvidenskabeligt og gudsforladt livssyn blev styrket. o Endelig fandt Sigmund Freud så ud af, at mennesket styres af sin underbevidsthed, der er et forfærdeligt miskmask af barndomserindringer og undertrykkelse af de naturlige drifter. Konklusionen var, at mennesket ikke engang er herre over sig selv. 16

17 Ingen højere mening med tilværelsen Et menneske, der er reduceret til en maskine, som fungerer efter mekanikkens love, som er uden tro på en gud og en guddommelig orden, og som er uden ansvar for sine tanker, følelser og handlinger, har ikke længere nogen naturlig moral at støtte sig til. Resultatet er, at det enkelte menneske må stå inde for sin egen etik og sine egne holdninger. Den franske eksistentialist Jean Paul Sartre udtrykte det med disse ord: Tilværelsen har kun den mening, man selv tillægger den. Frihed med grænser Dog én ting har man tilfælles i den vestlige verden opfattelsen af frihed. Friheden kommer til udtryk på mange fronter. Her er man opdelt i mange forskellige grupper med frihed til at sætte sine egne mål. Forskellige mål stiller krav om spilleregler, der hvor målene mødes eller kommer i konflikt med hinanden. Det er her, friheden når sine grænseområder her når friheden grænsen til andre gruppers frihed. Her har etikken og moralen sin naturlige eksistensberettigelse. Og fordi grænseområderne hele tiden er i dynamisk udvikling og bevægelse, vil etikken og moralen også være det. Eksempelvis har mange virksomheder opretholdt deres ret til at producere uden væsentlig hensyntagen til forurening og miljø. Det er andres bord. Derfor er det nødvendigt at begrænse friheden og det sker under hensyntagen til helheden. Tanken er ikke ny Tanken er ikke ny. For eksempel beskriver Platon 3 i sit værk Staten et samfund, hvor fornuften råder, men forskelligt på de forskellige niveauer. De moralske dyder 3 Platon græsk filosof (ca f.kr.) 17

18 visdom mod mådehold er specialiseret ud fra forskellige samfundsgrupper. I Platons stat hænger de forskellige dyder nøje sammen med samfundsgruppernes mulighed for at praktisere fri vilje. Uden fri vilje er der ingen mulighed for at udtrykke sin moral. Derfor tager han ikke slaverne med i sine etiske overvejelser. Information kræver sortering Etikbølgen er en naturlig følge af informationssamfundet. Med et stigende informationsbombardement af kendsgerninger og værdier tvinges man til at sortere. Man tvinges til at have en synsvinkel på den daglige overdosis ellers går det galt. Når man skal sortere, skal man have nogle værdinormer at sortere efter. Behov for værdikriterier Man er tvunget til at vælge, og traditionelle relevanskriterier er ikke længere nok. Der er desuden behov for værdikriterier. Med mange tilbud om de rigtige værdier, meninger og holdninger bliver det nødvendigt at tage stilling. Listen over de områder, man tvinges til at tage stilling til, er uendelig lang, men her er nogle eksempler: 18

19 o opsparing eller forbrug. o miljø eller vækst. o indvandrere eller danskere. o hjælp til klodens fattige eller hjælp til nationens fattige. o velfærdssamfund eller privatisering. o åndsvidenskab eller naturvidenskab. o arbejdsfri eller arbejde. o familien eller karrieren. Tryghedssøgen En anden begrundelse for etikbølgen er utryghed. Værdierne var som sagt i opbrud i 1960 erne, da den økonomiske vækst var meget høj og beskæftigelsen var sikret. Med stigende utryghed på jobmarkedet og udsigt til velstandstilbagegang bliver materialisme og eksperimenter mindre interessante. Faste værdier herunder etiske og moralske regler bidrager til denne tryghed. Reaktion på fortiden En tredje årsag er en reaktion på fortidens værdier. I den internationale højkonjunktur opstod risikoviljen. Smartness og grådighed var holdninger, der bredte sig til Danmark. Under den efterfølgende lavkonjunktur har nedturen været brat. Smartness viste sig i denne fase at være tabsgivende. Det er derfor ikke mærkeligt, at man begyndte at lægge vægt på andre værdier herunder etik og moral. Man ser en penduleffekt, hvor pendulet svinger langt forbi midten og ud til den anden side. Etikken i centrum igen Etikken og moralen er kommet i centrum både som et styringsredskab og som en søgen efter en fælles værdihorisont. Især i USA har der været stor interesse for business etichs. Der undervises i business etichs på amerikanske universiteter og højere læreanstalter, og der udgives i stribevis af bøger om emnet. 19

20 Tydeligst har det vist sig i politiske spørgsmål. Præsident Clintons verdenskendte affære med Monica Lewinsky var et kart signal om en høj moral hos verdens ledere. I kølvandet på anklagerne mod Clinton afdækkede pressen den ene umoralske affære efter den anden hos de moralske anklagere republikanerne i Repræsentanternes Hus. Korruption i den olympiske komité er et andet eksempel på, at umoralen nu kommer op til overfladen. For ikke at nævne de utallige dopingskandaler, hvor sportsfolk forsøger at snyde sig til en sejr med umoralske metoder. Etikbølgens dønninger skyller ind over Danmark Danmark går ikke fri. I Folketinget er der en tendens til at etiske emner begynder at fylde mere på bekostning af nationaløkonomiske emner for eksempel: o Dødskriterier. o Genmanipulation. o Flygtningepolitik. o Husdyretik. o Økologisk landbrug. o Miljø. Og der skal være overensstemmelse mellem løfter og lovgivning. Gamle dages lokkemad med tykke skiver valgflæsk accepteres ikke længere, og løftebrud kan omgående registreres i meningsmålingerne. Etik i virksomhederne og den offentlige sektor I virksomhederne ses en endnu svag tendens til, at etiske og moralske standpunkter bygges ind i strategien både af hensyn til medarbejdere (virksomhedskulturen) og kunderne. Det drejer sig nemlig om overlevelse for bå-de produktet og virksomheden, og efterhånden er en række etiske krav så indlysende, at selv den mest talfikserede bogholder kan se nødvendigheden. Der er ingen tvivl om, at ikke ret mange virksomheder kan tåle at blive kendt i offentligheden som forurener, accept af leverandører, der benytter børnearbejde eller det, der er værre. Og i mange tilfælde bliver det omvendt den grønne tankegang, der bruges til at profilere virksomheden. En profil, der ofte stopper ved, at årsregnskabet trykkes på genbrugspapir, men i bedste fald ses som ærlig produktudvikling. 20

21 Det etiske regnskab er også ved at trænge ind i den offentlige sektor, hvor f.eks. den såkaldte MEDaftale (MEDbestemmelse og MEDindflydelse) er en form for samarbejdsaftale i den kommunale sektor. Fra miljø til etik I 1980 erne og tidligere var miljøet i centrum af debatten. Emner som rene fødevarer og ren natur var på dagsordenen. På en måde er miljøsagen ved at sejre sig til døde. Den er løbet tør for modstandere. Miljøet bliver fortsat et af fremtidens væsentligste samfundsproblemer. Begrænsningen af fremtidens miljøproblemer vil kræve samfundsmæssige løsninger. Det betyder bl.a., at man ikke kan forvente, at teknologiske fremskridt vil løse problemerne. Miljøhensynene skal inddrages i al menneskelig adfærd, og dermed bliver der reelt tale om et moralsk spørgsmål. Miljøet og moralen omtales senere. Men mange engagerede miljødebattører har søgt nye græsgange. Etikken er det nye. Det er måske begyndt med gentests og husdyretik, men det vil fortsætte med moral og etik for borgernes adfærd herunder deres forbrug. Et forbrug skal være etisk korrekt. Den etiske debat vil i mindre grad dreje sig om sociale forhold. Fokus vil være det enkelte menneskes adfærd. Hvad forstås ved etik? I forbindelse med men ikke udelukkende på grund af den teknologiske udvikling bliver mennesket mere og mere bevidste om, at det, man kan gøre, ikke nødvendigvis er det, man bør gøre. Bevidst eller ubevidst får etikken indflydelse på beslutninger og handlinger. Etik og moral har til hensigt at styre tanker og handlinger det fremgår af ordenes betydning: Etik o Ordet etik stammer fra det græske ord ethikos. o Ethikos betyder sædelig. o Det er afledt af ordet ethos, der betyder sædvane. o (Sæder = skikke). Moral o Ordet moral stammer fra det latinske ord morale. o Morale er afledt af ordet mores, som betyder skik. o (Skikke = sæder). 21

22 Etik blev anvendt af Aristoteles Ordet etik blev anvendt af Aristoteles om den rigtige måde at leve på dvs. det ene menneskes rigtige optræden overfor det andet eller det, der i dag kaldes rigtige menneskelige relationer. Moral stammer fra romerne Ordet moral blev anvendt af romerne (for eksempel Cicero) som ønskede orden i samfundet. Begge ord betyder egentligt dybest set det samme: Skik og brug. Etik og moral er derfor det, man har erfaret sig til, og som er fornuftigt i forskellige situationer. Etik er derfor i høj grad kulturbestemt. Hvad er forskellen på etik og moral? Hvis etik og moral betyder det samme, tror mange, at der ikke er forskel på etik og moral, men man kan til en vis grad skelne mellem de to ord. Etik er den dybere begrundelse for det alment accepterede. Moral er den måde, man forvalter etikken på Inge-Lise Paulsen: Et spørgsmål om etik Etikken er de bagvedliggende principper, mens moralen er anvendt etik. Moral er private regler, som det enkelte menneske bruger i sin hverdag for at samstemme hensyn og opløse konflikter. Etik er offentlige og overordnede principper, som bruges til at samstemme mange moraler, så de kan omgås hinanden på en civiliseret måde. 22 Ole Thyssen: Et spørgsmål om etik

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder

Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal. 4 Ædle Sandheder Bodanath stupaen i Kathmandu, Nepal 4 Ædle Sandheder Alt indebærer lidelse (eller elendighed) Lidelser har en årsag Der findes en tilstand uden lidelse Der er en vej til lidelsernes ophør Alt i Buddha's

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen)

Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Etik og ledelsesfilosofi (under finanskrisen) Man bliver mere sikker men mindre skråsikker Finansforbundet - November 2009 Af Civilingeniør Master fra DPU (Filosofi og ledelse) Forfatter til: Samtalebogen

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

CLAIRVOYANCE fup eller fakta?

CLAIRVOYANCE fup eller fakta? 1 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 CLAIRVOYANCE fup eller fakta? Af Erik Ansvang Psykiske evner er et faktum Lad det være sagt med det samme: I denne artikel sættes der

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921

Menneskesyn. Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning. Vejleder: Johannes Gregers Jensen. Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Menneskesyn Fag: Kristendomskundskab og livsoplysning Vejleder: Johannes Gregers Jensen Udarbejde af: Henrik Eklund 230904 Morten Nydal 230921 Frederiksberg Seminarium 2004 Indledning Som emne for eksamensoplæg

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere