AMU aktiviteter i Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008"

Transkript

1 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden , hvor der generelt har været tale om en aktivitetsnedgang. En nedgang, der er større end den gennemsnitlige i hele landet, selv om Region Midtjylland i hele perioden har været god til at tiltrække kursister fra de øvrige regioner. Notatet forsøger at pege på faktorer, der har betinget denne udvikling. En væsentlig forklaring skal findes i, at i Region Midtjylland som helhed er industrien den helt store kursusrekvirent, og i denne periode er branchen sammen med arbejdsmarkedet generelt kendetegnet ved dels en voldsom nedgang i ledigheden og dels en kraftig fremgang i beskæftigelsen, hvilket har haft som resultat, at virksomhederne i en situation med knaphed på arbejdskraft ikke har satset generelt på uddannelse. Ordretilgangen har været så stor, at man ikke har haft tid til at sende medarbejderne på uddannelse. Samtidig ses en svag tendens til, at AMU kursisterne får en anden uddannelsesmæssig sammensætning, således at de videregående uddannede kommer til at udgøre én større andel. Stik imod det man af og til hører, har de ledige på intet tidspunkt i perioden udgjort nogen stor del af det samlede antal AMU kursister, så den faldende ledighed kan ikke i sig selv forklare aktivitetsnedgangen. De seks konsortier har oplevet forskellige udviklinger i aktivitetsniveauet, idet Østjysk Kompetencecenter og KompetenceVækst har oplevet stigende aktivitet, mens KompetencecenterMidt og VidereNu har oplevet aktivitetsnedgang, og Compass og Silkeborg har haft svingende aktivitetsniveau. Forskellene skyldes beskæftigelsessammensætningen og den deraffølgende kundefordeling, idet de to centre med nedgang har industrien som største kunde, og denne branche har ikke efterspurgt kurser i samme omfang som i perioder med højere ledighed. De to konsortier, der har oplevet aktivitetsstigning, har omvendt Offentlige og personlige tjenester som største rekvirent, og her har der generelt været tale om stigende kursusefterspørgsel. Endelig skal tilføjes, at de to centre med aktivitetsnedgang i starten af perioden havde en relativt større andel ledige kursister end de øvrige.

2 Indhold Indhold...2 AMU aktivitet i perioden Lediges andel af AMU kursisterne...4 AMU kursisternes bopæl...4 AMU kursisternes branchetilhørsforhold...5 Beskæftigelsesudviklingen i perioden...8 Kursisternes uddannelsesmæssige sammensætning...9 AMU aktiviteter i de enkelte konsortier...10 Ledighedsudviklingen i konsortierne...12 Beskæftigelsen i konsortierne...13

3 AMU aktivitet i perioden Tabel 1: Antal AMU kursister , alle regioner Ændring i % Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Tabellen viser, at der i perioden generelt har været et fald i antallet af AMU kursister i hele landet, men at faldet er mest markant i Region Midtjylland, idet det er på 31 % mod 18 % på landsplan. Der er store forskelle regionerne imellem, idet Midtjylland bortset fra en lille stigning fra 2005 til 2006 har haft nedgang i hele perioden, mens Syddanmark har haft stigende aktivitet frem til Figur 1: Udviklingen i antal AMU-kursister 2004=indeks 100 Udviklingen i antal AMU-kursister 2004= indeks = indeks Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet 1 Det skal bemærkes, at 2008 tallet kun dækker til og med 3. kvartal, hvorfor det endelig 2008 tal bliver en del højere. Det er gældende for samtlige tal i hele notatet.

4 Lediges andel af AMU kursisterne Hvad er årsagen til dels denne forskel og dels den konstante nedgang i Region Midtjylland? Et bud kunne være, at vi som udgangspunkt havde mange flere ledige blandt kursisterne, men det er ikke tilfældet. I 2004 lå andelen af ledige AMU kursister i samtlige regioner mellem 9 og 12 %, højest i Region Nordjylland, men forskellene er for små til at give den forklaring, vi søger. I 2008 er andelen af ledige kursister faldet til mellem 2 og 3 % i alle regioner, stadig højest i Region Nordjylland, som nedenstående figur viser. Figur 2: Udviklingen i de lediges andel af det samlede antal kursister Lediges andel af det samlede kursistantal 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele Landet Aktivitetsnedgangen skyldes altså ikke alene den faldende ledighed og deraf følgende færre aktiverede ledige i uddannelse, idet denne kursistgruppe i hele perioden kun har udgjort en mindre del af kursisterne og procentvis en nogenlunde lige stor andel i alle regioner med Nordjylland som undtagelsen. AMU kursisternes bopæl En mulig forklaring på nedgangen i aktiviteten i Region Midtjylland kunne være, at andelen af kursister fra de andre regioner er faldet i perioden.

5 Tabel 2: Udviklingen i antal AMU-kusister efter bopæl og institutionens beliggenhed , bopæl (rækker) institution (søjler), 2007=indeks 100 Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Total Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Uoplyst/ukendt Total Af tabel 2 fremgår det imidlertid, at institutionerne i Region Midtjylland tværtimod har været i stand til at trække relativt flere kursister fra de øvrige regioner. Antallet af kursister med bopæl i Region Midtjylland faldt med 25% fra 2007 til 2008, hvorimod antallet af AMU-kursister i regionens institutioner kun er faldet med 20%. AMU kursisternes branchetilhørsforhold Årsagen skal altså findes andetsteds, og her er det nærliggende at se på, hvilke brancher der rekvirerer AMU kurser? Nedenstående tabel viser en oversigt fordelt på samtlige regioner: Tabel 3: Udviklingen i antal AMU-kursister i Region Hovedstaden Antal kursister andel i % Ikke i beskæftigelse Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration Industri Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenester Transport, post og tele Uoplyst aktivitet Total

6 Tabel 4: Udviklingen i antal AMU-kursister i Region Midtjylland Antal kursister andel i % Ikke i beskæftigelse Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration Industri Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenester Transport, post og tele Uoplyst aktivitet Total Tabel 5: Udviklingen i antal AMU-kursister i Region Syddanmark Antal kursister andel i % Ikke i beskæftigelse Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration Industri Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenester Transport, post og tele Uoplyst aktivitet Total Tabel 3-5 viser, at den største kursusrekvirent i de tre regioner er Offentlige og personlige tjenester, der tegner sig for 30 % af kursisterne i både Hovedstaden og Syddanmark og 25 % i Midtjylland, og netop dette erhverv har et stigende antal kursister i hele perioden undtagen i Midtjylland, der oplever et fald fra I Midtjylland er den næststørste kursusrekvirent industrien, der tegner sig for 22 % af alle kursister mod hhv. 19 og 13 i Syddanmark og Hovedstaden, og netop dette erhverv har haft aktivitetsnedgang i hele perioden, mest markant i Midtjylland hvor faldet er på hele 30 % i perioden De tilsvarende tal for hhv. Hovedstaden og Syddanmark er 7 og 1 %. Vi kan altså konkludere, at den store nedgang i kursusaktiviteten i Midtjylland må tilskrives industrien. Nedenstående tabel viser

7 antallet af AMU kursister fordelt på brancher i Region Midtjylland indekseret, og den understøtter førnævnte konklusion. Tabel 6: Udviklingen i antal AMU-kursister efter branche i Region Midtjylland, 2004=indeks Bygge- og anlægsvirksomhed Energi- og vandforsyning Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration Industri Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenester Transport, post og tele Uoplyst eller ikke i arbejde I alt Tabel 6 viser sammenholdt med tabel 4, at netop industrien, som er den næststørste kursusrekvirent, har en af de største aktivitetsnedgange i Region Midtjylland.

8 Beskæftigelsesudviklingen i perioden Det er derfor interessant at se på beskæftigelsesudviklingen i de forskellige brancher i samme periode, og her ser vi, at netop også dele af industrien og vel at mærke den i Region Midtjylland meget beskæftigelsestunge del, jern- og metalindustrien, har haft en overgennemsnitlig beskæftigelsesfremgang. Tabel 7: Antal beskæftiget fordelt efter branche 2007, samt udviklingen seneste års udvikling i pct Region Midtjylland Hele landet Beskæftigelse Vækst i beskæftigelse Beskæftigelse Vækst i beskæftigelse Landbrug, gartneri og skovbrug ,5% ,8% Fiskeri mv ,0% ,5% Råstofudvinding ,2% ,4% Føde-, drikke-, tobaksvareindustri ,6% ,9% Tekstil- og læderindustri ,9% ,9% Træ-, papir- og grafisk industri ,1% ,2% Kemisk industri og plastindustri ,3% ,2% Sten-, ler- og glasindustri ,3% ,2% Jern- og metalindustri ,7% ,4% Møbelindustri og anden industri ,0% ,2% Energi- og vandforsyning ,4% ,3% Bygge og anlæg ,9% ,6% Autohandel, service og ,7% ,4% tankstationer Engroshandel undtagen med biler ,0% ,2% Detailh. og reparationsvirks. undt ,2% ,4% biler Hoteller og restauranter ,2% ,0% Transport ,6% ,7% Post og tele ,7% ,5% Finansiering og forsikring ,2% ,4% Udlejning og ejendomsformidling ,3% ,6% Forretningsservice ,7% ,4% Offentlig administration ,8% ,3% Undervisning ,5% ,4% Sundhedsvæsen ,6% ,6% Sociale institutioner ,5% ,2% Foreninger, kultur og renovation ,8% ,4% Alle brancher ,7% ,4% Hovedkonklusionen bliver således, at når der ses stigninger i beskæftigelsen, falder kursusaktiviteten, ganske enkelt fordi virksomhederne ikke kan finde tid til at sende

9 medarbejderne på uddannelse. Det kan også illustreres med en oversigt over industriens ordretilgang i perioden, der viser en voldsom stigning i 2006 og 2007, men nedgang i Det bliver derfor spændende at se kursusaktiviteten i 4. kvartal 2008, idet forventningen er, at den er steget. Tabel 8: Udviklingen i industriens ordresituation 2000 = indeks M M M M M M11 Ordreindgang 110,0 101,7 117,1 123,5 150,8 105,9 Bygge- og anlægsbranchen skiller sig ud ved at være den eneste branche, der både har en voldsom stigning i beskæftigelsen og samtidig stigende kursusaktivitet. Finansiering og forretningsservice svinger omkring samme niveau på trods af en voldsom beskæftigelsesfremgang, men på trods af at denne branche beskæftiger en meget stor del af arbejdsstyrken i Region Midtjylland (11 %) udgør den kun 6 % af kursusaktiviteten, og er derfor af mindre betydning for det generelle fald i aktivitetsniveauet. Kursisternes uddannelsesmæssige sammensætning I den undersøgte periode har AMU kursisternes uddannelsesmæssige sammensætning ændret sig således, at der er færre ufaglærte og faglærte kursister, men relativt flere med en videregående uddannelse frem til Figur 3: Udviklingen i antal AMU-kursister efter uddannelse i Region Midtjylland 2004=indeks100 Udviklingen i antal AMU-kursister efter uddannelse i Region Midtjylland Uden erhvervskompetencegiven uddannelse Videregående uddannelse Erhversfaglig uddannelse Uoplyst

10 Det har betydet, at kursisterne med en videregående uddannelse er kommet til at udgøre en større andel af det samlede kursistantal, fra 11 % i 2004 til 13 % i Andelen af ufaglærte er uændret 34 %, mens den største kursistandel, de faglærte, er faldet fra at udgøre 53 % til at udgøre lige nøjagtig halvdelen af alle AMU kursister i 2007 i Region Midtjylland. Figur 4: Udviklingen i antal AMU-kursister efter uddannelse i Region Midtjylland Udviklingen i antal AMU-kursister efter uddannelse i Region Midtjylland Uden erhvervskompetencegiven uddannelse Videregående uddannelse Erhversfaglig uddannelse Uoplyst Der ses således en tendens til, at virksomhederne i perioder med knaphed på arbejdskraft, anvender uddannelse til at tiltrække og holde på arbejdskraften ved at tilbyde det til den gruppe, der lægger mest vægt på muligheden for at få uddannelse, de videregående uddannede. 2 AMU aktiviteter i de enkelte konsortier Udviklingen i aktivitetsniveauet er forskelligt i de seks konsortier i Region Midtjylland. Flest kursister har Østjysk Kompetencecenter og Kompetencecenter Compass, der svinger mellem 30 og kursister årligt. KompetenceVækst, Videre Nu og KompetencecenterMidt ligger på mellem 20 og kursister årligt og mindst er ikke overraskende Silkeborg med mellem 4 og årlige kursister. 2 En tese der understøttes af flere forskellige virksomhedscases, se f.eks. CARMAs brancherapporter fra KvaliNord studiet,

11 Figur 5: Udviklingen i aktivitetsniveauet i konsortierne Aktivitetsniveau i konsortierne Østjysk kompetence center Kompetencecenter Videre nu MidtVest KompetenceVækst Kompetencecenter Midt Kompetencecenter Compass Kompetencecenter Silkeborg Udenfor konsortium Figur 6 Antal AMU kursister på konsortier, indekseret 2004= Østjysk kompetence center KompetenceVækst Kompetencecenter Compass Udenfor konsortium Kompetencecenter Videre nu MidtVest Kompetencecenter Midt Kompetencecenter Silkeborg I alt

12 Hvis vi ser på aktivitetsniveauet indekseret for perioden, ser vi i figur 6, at det udvikler sig meget forskelligt for de enkelte konsortier, idet nogle oplever stigende aktivitetsniveau, mens andre oplever faldende i hele perioden samlet set. Østjysk Kompetencecenter og Kompetencevækst oplever stigende aktivitet frem til 2007, mens Videre Nu, Silkeborg og Midt oplever fald i aktiviteterne i hele perioden. Ledighedsudviklingen i konsortierne Ledighedsudviklingen har i hele perioden været meget gunstig i hele regionen, men nedenstående figur viser tydeligt, at ledigheden konstant er lavere i Vestjylland end i Østjylland. Figur 7: Udviklingen i ledigheden i østjylland og vestjylland i procent Ledighedsudvikling, procent fordelt på Øst- og Vestjylland Østjylland Vestjylland Antallet af ledige er meget forskelligt konsortierne imellem, men faldet i ledigheden i perioden har været markant alle steder, dog er ledigheden i KompetenceVækst og Compass faldet forholdsmæssigt mere end i de andre konsortier. De mindste fald ses i KompetencecenterØst og Midt, der som de eneste ligger under det gennemsnitlige fald.

13 Figur 8: Udviklingen i ledigheden efter konsortier i procent Ledighedsudviklingen på konsortier M M M M M M M M M M06 KompetenceVækst Silkeborg VidereNu Compass MidtVest Kompetencecenter Øst På trods af generelt faldende ledighed i alle konsortier, har nogle oplevet en stigning eller blot stagnering i antallet af AMU kursister, vi må derfor se lidt nærmere på beskæftigelsen i de enkelte konsortier. Beskæftigelsen i konsortierne Vi har tidligere set, at beskæftigelsesudviklingen i industrien har stor indflydelse på udviklingen i antallet af AMU kursister. Det er derfor væsentligt at se på denne i de enkelte konsortier, hvor stor en andel af den samlede beskæftigelse i konsortiets område udgøres af industrien. Det svinger mellem 24 % i VidereNu og 12 % i KompetencecenterØst, hvilket betyder, at der rent faktisk er relativt flere beskæftiget inden for industrien i VidereNu end i KompetencecenterØst. KompetenceVækst har også en stor andel, 23%, beskæftiget i industrien ligesom KompetencecenterMidt med andel på 22 %.

14 Figur 9: Industriens andel af den samlede beskæftigelse på konsortier 2007 Industriens andel af den samlede beskæftigelse på konsortier Kompetenc evækst Silkeborg VidereNu Compass Midt Kompetenc ecenterøst Total Industri Derudover kan det være interessant at se på, hvilke typer industri der findes i de forskellige områder. Jern- og metal industrien tegner sig for en stor del af industribeskæftigelsen i alle områderne, og for en temmelig stor del af den samlede beskæftigelse i og for sig, mellem 12 % i KompetenceVæksts område og 5 % i KompetencecenterØsts område. Beskæftigelsesstigningen fra 2006 til 2007 har også været markant i jern- og metalindustrien undtagen i Compass og Kompetencecenter- Østs områder, hvor den har været yderst beskeden, under 1 %.. Tabel 9: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i KompetenceVækst området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og % 4,8% tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri % -7,4% Træ-, papir- og grafisk industri % -4,7% Kemisk industri og plastindustri % 0,1% Sten-, ler- og glasindustri % 14,0% Jern- og metalindustri % 6,0% Møbelindustri og anden industri % -0,2% Samlet beskæftigelse % 4,4%

15 Tabel 10: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i Silkeborg området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 3,2% Tekstil- og læderindustri % -6,3% Træ-, papir- og grafisk industri % -4,6% Kemisk industri og plastindustri % -10,6% Sten-, ler- og glasindustri % 5,0% Jern- og metalindustri % 8,6% Møbelindustri og anden industri % -0,9% Samlet beskæftigelse % 3,2% Tabel 11: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i VidereNu området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 0,1% Tekstil- og læderindustri % -9,0% Træ-, papir- og grafisk industri % 4,3% Kemisk industri og plastindustri % 2,8% Sten-, ler- og glasindustri % 3,4% Jern- og metalindustri % 5,1% Møbelindustri og anden industri % -0,7% Samlet beskæftigelse % 2,2% Tabel 12: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i Compass området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 0,5% Tekstil- og læderindustri % -5,9% Træ-, papir- og grafisk industri % -2,4% Kemisk industri og plastindustri % -9,6% Sten-, ler- og glasindustri % 3,0% Jern- og metalindustri % 0,1% Møbelindustri og anden industri % 7,5% Samlet beskæftigelse % 2,6%

16 Tabel 13: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i KompetencecenterMidt området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % -4,4% Tekstil- og læderindustri % -9,1% Træ-, papir- og grafisk industri % -1,1% Kemisk industri og plastindustri % 4,1% Sten-, ler- og glasindustri % 5,8% Jern- og metalindustri % 4,3% Møbelindustri og anden industri % -3,4% Samlet beskæftigelse % 2,5% Tabel 14: Udviklingen i beskæftigelsen i industrien og total i KompetencecenterØst området Andel af samlet Vækst beskæftigelse Føde-, drikke- og tobaksvareindustri % 4,7% Tekstil- og læderindustri % -12,8% Træ-, papir- og grafisk industri % 0,6% Kemisk industri og plastindustri % -12,0% Sten-, ler- og glasindustri % 4,6% Jern- og metalindustri % 0,7% Møbelindustri og anden industri % 1,8% Samlet beskæftigelse % 2,7% Med undtagelse af KompetenceVækst er det kendetegnende, at der hvor jern- og metalindustrien dels udgør en væsentlig del af den samlede beskæftigelse og samtidig har haft stor beskæftigelsesfremgang, er AMU aktiviteten faldende. Nedenstående tabeller viser AMU aktiviteten i de enkelte konsortier fordelt på kursisternes branchetilhørsforhold. Tabel 15 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche Østjysk Kompetencecenter

17 % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og % forretningsservice Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og % råstofudvinding Offentlige og personlige % tjenester Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Tabel 16 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche Kompetencecenter Videre Nu % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og forretningsservice % Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding % Offentlige og personlige tjenester % Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Tabel 17 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche KompetenceVækst

18 % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og forretningsservice % Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding % Offentlige og personlige tjenester % Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Tabel 18 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche KompetenceCenter Midt % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og forretningsservice % Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding % Offentlige og personlige tjenester % Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Tabel 19 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche Kompetence Compass

19 % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og forretningsservice % Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding % Offentlige og personlige tjenester % Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Tabel 20 Udviklingen i antal AMU-kursister fordelt efter branche KompetenceCenter Silkeborg % af antal kursister i 2004 Ikke i beskæftigelse % Bygge- og anlægsvirksomhed % Energi- og vandforsyning % Finansiering og forretningsservice % Handel, hotel og restauration % Industri % Landbrug, fiskeri og råstofudvinding % Offentlige og personlige tjenester % Transport, post og tele % Uoplyst aktivitet % Total % Sammenholdes tabellerne med figur 6, der viser den samlede AMU aktivitet i konsortierne, ses, at de to konsortier bortset fra Kompetencecenter Silkeborg, der har

20 haft det relativt største fald i aktivitetsniveauet for hele perioden, KompetencecenterMidt og VidereNu, har industrien som sine suverænt største kunder med hver cirka 35% af konsortiets samlede aktivitet samtidig med en høj andel af kursister, der ikke er i beskæftigelse. Begge konsortier har således været stærkt påvirket af, at kunderne i vid udstrækning har været beskæftiget i industrien, som har haft så stor en fremgang i antallet af ordrer at man ikke har kunnet afse ressourcer til videreuddannelse, samt ledige, hvor kundepotentialet er faldet drastisk i perioden på grund af den faldende ledighed. ØstjyskKompetencecenter som har haft en fremgang i antallet af kursister frem til 2007 har offentlige og personlige tjenester som sin største kunde med 23 % af det samlede aktivitetesniveau, og her har aktiviteten over perioden været stigende. KompetenceVækst har ligeledes haft en fremgang i antallet af kursister frem til Selvom de i 2004 havde den højeste andel af kursister, som var beskæftiget i industrien. Faldet af kursister beskæftiget i industrien har dog været væsentligt mindre end for regionen som helhed, og de har haft betydelige vækstrater blandt kursister beskæftiget inden for offentlige og personlige tjenester samt i bygge- og anlægsvirksomheder. Compass og Silkeborg har haft et svingende aktvitetsniveau i perioden, og begge har Handel, hotel og restauration som store kunder med hhv. en fjerdedel og en femtedel af den samlede aktivitet, en branche med et nogenlunde stabilt aktivitetsniveau. Konklusionen er altså, at kursusrekvirenternes branchetilhørsforhold er bestemmende for aktivitetsniveauet, og branchernes efterspørgsel udvikler sig forskelligt i forskellige konjunkturer. Industrien er kendetegnet ved en voldsom aktivitetsnedgang i højkonjunktur, mens andre brancher f.eks. hotel, restauration og handel er mere upåvirket, mens bygge- anlægsbranchen ligefrem ses at have en stigende kursusefterspørgsel i opgangstider.

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT MÆND, KVINDER OG MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT Beskæftigelsesregion Nordjylland, juli 2007 RESUMÉ Opdeling i mænds job og kvinders job er nogle af de mest sejlivede strukturer, der findes på arbejdsmarkedet.

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling

Vækstforums møde den 26. januar 2009 - bilag til pkt. 17. Den regionaløkonomiske. udvikling Den regionaløkonomiske udvikling Vækstforum 2008 Forord Vækstforum for vil styrke vækst og udvikling i regionen. I denne rapports første del gives et overblik over, hvordan udviklingen i den regionaløkonomiske

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

EL: Kvartalsstatistik amu

EL: Kvartalsstatistik amu EL: Kvartalsstatistik amu Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/5. På dette tidspunkt er data opdateret til og med. Indhold 1 Aktivitet på

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti

Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti Rambøll Management Arbejdsmarkedsrådet i Sønderjylland Arbejdsmarkedet i Sønderjylland Udfordringer det næste årti BAGGRUNDSRAPPORT November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Historiske lav pris- og lønudvikling.

Historiske lav pris- og lønudvikling. 13-0542 - poul - 27.08.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Historiske lav pris- og lønudvikling. Nu har Danmarks Statistik også offentliggjort lønudviklingen i den private sektor

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Hvor er de afskedigede fra MAN Diesel og Martin Professional?

Hvor er de afskedigede fra MAN Diesel og Martin Professional? Hvor er de afskedigede fra MAN Diesel og Martin Professional? Del 1 Indledning...4 Sammenfatning...5 Metoder og datagrundlag...8 Varslingerne fra MAN Diesel og Martin Professional...10 Varslingsloven...

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler stiger fortsat. Figur 1. Bestand af person-, vare og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2016 Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler stiger fortsat Den 1. januar 2016 var der 4.186 registrerede personbiler i Grønland. Det svarer til en stigning på 3,9 pct.svarende

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Januar 2012 Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Ufaglærte udgør 36 pct. af de ledige i

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Arbejdsmarkedsrådene i Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ringkøbing Amt Vejle Amt Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft Delrapport - Industriens struktur og beskæftigelsesudvikling

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark UDVIKLINGEN I ERHVERV OG BRANCHER I REGION SYDDANMARK 19. OKTOBER 2011 KOLOFON Forfatter: Svend T. Jespersen, Christian B. Møller og Mads E. Vestergård Kunde: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere