Årlig redegørelse Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015"

Transkript

1 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater Datagrundlag og forudsætninger... 3 Datagrundlag... 3 Fødsler... 3 Flytninger og vandringer... 4 Dødsfald... 4 Udeladelser... 5 Beregningssikkerhed Prognosens resultater... 6 Prognosens formål... 6 Befolkningsudvikling årige årige årige årige årige årige årige årige årige Alderssammensætning Arbejdsstyrkens udvikling... 12

3 1. Resume Prognosens formål Befolkningens størrelse og sammensætning efter alder har afgørende betydning for den samfundsøkonomiske udvikling. Dette gælder både på nationalt plan og i Langeland Kommune. Menneskets livscyklus spiller nemlig en væsentlig rolle i en række økonomiske sammenhænge. Efterspørgslen efter kommunale ydelser såsom dagpleje, børnehaver, skoler og plejecentre varierer således systematisk med alderen. Desuden har befolkningens sammensætning også stor betydning for kommunens indtægtsside. Prognosen har derfor til formål at give et indblik i den forventede befolkningsudvikling for at kunne prognosticere både kommunens udgiftsside og indtægtsside. Prognosens hovedresultater Langeland Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på køn og alder fra 2014 frem til 1. januar Prognosen viser, at Langeland Kommunens befolkning forventes at falde fra personer pr. 1. januar 2013 til personer pr. 1. januar Dette svarer til en nedgang i befolkningstallet på personer eller 21,4 % over de kommende 13 år. Figuren nedenfor viser den forventede befolkningsudvikling indtil 1. januar De historiske befolkningstal er vist med grå søjler, mens de blå søjler er prognosens resultater. Over de næste 4 år forventes befolkningstallet at falde således: 226 personer i 2013, 224 personer i 2014, 220 personer i 2015 og 220 personer i Faldet er aftagende igennem hele perioden. Prognosens resultater viser, at antallet af de 0-5-årige forventes at falde ca. 35 % fra 2013 til 2026, mens det største forventede fald findes hos børn og unge i skolealderen 6-16 år på hele 47 %. Blandt de midterste aldersgrupper (17-25 år, år og år) forventes befolkningstallet at falde med %, mens prognosen forudser et fald på 17 % i befolkningstallet blandt de årige fra 2013 til I aldersgruppen fra år forventes en stigning i befolkningstallet på knapt 15 % over den 13-årige periode. Umiddelbart sætter denne stigning et pres på kommunens sundhedsudgifter, men generelt viser udviklingen, at de ældre årgange har længere levetider, og at deres funktionsdygtighed strækker længere end hidtil. Med andre ord, så får de ældre medborgere flere år uden langvarig belastende sygdom end hidtil, grundet forbed- Side 1 af 12

4 rede evner til at forebygge sygdomme. Betydningen af det stigende antal ældre bør dog ikke undervurderes af denne grund. Udviklingen i aldersgruppen for de 80+ årige er ret interessant, idet prognosen viser, at befolkningstallet forventes stabil over de næste 10 år. Først i 2024, 2025 og 2026 forventes en markant stigning. Set ud fra en sundhedsøkonomisk vinkel er der umiddelbart ikke tale om et stigende pres hos den mest plejekrævende aldersgruppe de førstkommende ca. 10 år. Prognosen viser en tydelig nedgang i arbejdsstyrkens andel af befolkningen, idet arbejdsstyrken falder fra 53 % i 2013 til 45 % i Dette er negativt i forhold til kommunens forventede fremtidige skatteindtægter. Side 2 af 12

5 2. Datagrundlag og forudsætninger Datagrundlag Befolkningsprognosen tager først og fremmest udgangspunkt i befolkningstallet pr. 1. januar Derudover indgår en række komponenter som fødsler, tilflytninger, fraflytninger, indvandring, udvanding og dødsfald. Befolkningsprognosen prognosticerer foruden befolkningstallet også dets fordeling på køn og alder. Fødsels-, døds-, tilflytnings-, fraflytnings-, indvandrings- og udvandringshyppigheder er meget køns- og aldersafhængige, hvilket der er taget højde for i prognosen. Prognosens datagrundlag er hentet fra diverse statistikker hos Danmarks Statistiks Statistikbank 2 og efterfølgende bearbejdet. Der vil løbende i denne befolkningsprognose være notehenvisninger til de anvendte statistikker. Processen omkring beregningen af befolkningstallene pr. 1. januar for årene kan illustreres som vist nedenfor. Befolkningstallet pr. 1. januar 2013 er kendt, diverse historiske statistikker er hentet vedr. komponenterne i de grå kasser, hvorudfra befolkningstallene for er beregnet. Fødsler Fraflytninger til andre kommuner Befolkningstal 1. januar 2013 Tilflytninger fra andre kommuner Udvanding til udlandet Befolkningstal 1. januar Indvandring fra udlandet Dødsfald Fødsler I denne prognose beregnes fødslerne ved hjælp af antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år) samt de aldersbetingede fertilitetskvotienter. Der tages udgangspunkt i de aldersbetingede fertilitetskvotienter for Langeland Kommune i årene og der anvendes et gennemsnit af de 3 år i beregningen. Fertilitetskvotienterne er inddelt i 5-årige aldersintervaller (15-19 år, år,, år). Gennemsnitligt føder kvinder i Langeland Kommune 1,98 børn. Til sammenligning kan det bemærkes, at det samlede danske fertilitets- 1 Statistikbanken, FOLK Statistikbanken, FOD407. Side 3 af 12

6 niveau har ligget på 1,79 børn i samme tidsrum. I prognosen tages der udgangspunkt i det lokale fertilitetsniveau. Ydermere er sandsynligheden for barnets køn indregnet i prognosen ud fra et landsgennemsnit for perioden Ud af 1000 børn fødes der statistisk set 513 drenge og 487 piger, hvilket følgende sandsynligheder også viser: 51,29 % for drenge og 48,71 % for piger. Flytninger og vandringer Fire vigtige komponenter i beregningen af den fremtidige langelandske befolkning er også tilflytninger, fraflytninger, indvandringer og udvandinger. Mens til- og fraflytninger er imellem Langeland og de øvrige danske kommuner, så er ind- og udvandringer mellem Langeland Kommune og udlandet. Prognosen tager udgangspunkt i de køns- og aldersbetingede tilflytningsfrekvenser, fraflytningsfrekvenser, indvandringsfrekvenser og udvandingsfrekvenser i perioden Ud fra ovennævnte statistikker samt befolkningen medio årene 6 udregnes en køns- og aldersbetinget netto-flytte-vandrings-frekvens. Eksempelvis har 33-årige mænd en netto-flytte-vandrings-frekvens på -5,93 %, mens 33-årige kvinders netto-flytte-vandrings-frekvens er -3,47 %. Tallene siger, at 5,93 % af 33-årige mænd i Langeland Kommune flytter fra Langeland til andre danske kommuner eller udlandet. Tilsvarende er det 3,47 % for 33-årige kvinder i Langeland Kommune. Alle disse udregnede netto-flytte-vandrings-frekvenser anvendes i befolkningsprognosen til at prognosticere fremtidens tilflytninger, fraflytninger, indvandringer og udvandringer. Der opleves i særdeleshed store negative netto-flytte-vandrings-frekvenser for mænd og kvinder i alderen år, hvilket også påvirker fødselstallene negativt. Dødsfald Den køns- og aldersbetingede dødshyppighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i forhold til antallet i den pågældende alder med samme køn. Tallene, der anvendes i prognosen er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal fra perioden korrigeret for den lokale dødshyppighed og en generel forventet stigning i levealder. Langeland Kommune har en dødshyppighed, der er 0,63 % højere end landsgennemsnittet, idet middellevetiden er 79,1 år for hele landet og 78,6 år for Langeland Kommune. 8 Der er korrigeret for den lokale dødhyppighed i prognosen. I prognosen opereres også med en forventet stigning i levealder. Den stigende levetidsprofil dækker over forventninger om fald i dødeligheden på henholdsvis 1,6 % årligt for mænd og 1,8 % årligt for kvinder. Udregningerne inklusive korrektionerne munder ud i en køns- og aldersbetinget dødelighedstavle med sandsynlighedsprocenter for at dø i en bestemt alder pr. køn pr. år. Eksempelvis er risikoen for at dø som 55-årig ca. 0,71 % i 2014 og ca. 0,59 % i 2025 under forudsætning af at være en mand, mens de tilsvarende risikoer for kvinder er henholdsvis 0,45 % og 0,37 %. For 88-årige mænd er den statistiske risiko 15,4 % i 2014, mens den tilsvarende statistiske risiko for kvinder er 11,1 % i Det er i øvrigt værd at bemærke, at der sker en udvikling hen imod, at de ældre årgange har længere levetider, og at deres funktionsdygtighed strækker længere end hidtil. Med andre ord, så får de ældre medborgere flere år uden langvarig belastende sygdom end hidtil, grundet forbedrede evner til at forebygge sygdomme. 4 Statistikbanken, FOD Statistikbanken, FLY66, VAN1AAR og VAN2AAR. 6 Statistikbanken, FOLK1. 7 Statistikbanken, HISB9. 8 Statistikbanken, HISBK. Side 4 af 12

7 Det betyder helt konkret, at selvom der er tale om en stigende levealder, så vil de afledte omkostninger ikke nødvendigvis stige proportionalt med antallet af leveår. Det stigende antal ældre vil dog, alt andet lige, medføre en stigning i kommunale sundhedsudgifter, hvilket dog eventuelt kan mindskes af det udskudte tidspunkt for belastende sygdom. Betydningen af det stigende antal ældre bør dog ikke undervurderes. Udeladelser Der kan medtages mange forskellige komponenter og parametre i en befolkningsprognose for at gøre prognosen mere detaljeret. I dette afsnit nævnes nogle af de komponenter og parametre, som er udeladt i denne befolkningsprognose. En udeladt parameter er den geografiske placering. Der er dermed ikke beregnet hvor i Langeland Kommune folk vil bo i fremtiden, så befolkningsudviklingen i Rudkøbing, Lindelse, Humble, Bagenkop, Tullebølle, Tranekær, Lohals, Strynø, Siø osv. er ikke at finde i prognosen. Der er dermed heller ingen beregninger omkring skoledistrikter, plejedistrikter eller lignende. Der er fokuseret på den samlede langelandske befolkning. En anden udeladt parameter er skelnen mellem nationaliteter. Det er i prognosen, ikke muligt at se, hvor mange borgere, der har dansk statsborgerskab og hvor mange der har udenlandsk statsborgerskab. En udeladt komponent i prognosen er fremtidigt boligbyggeri. På trods af grunde til salg i Ørstedsbyen og ansættelse af bosætningskonsulent er denne komponent udeladt. Dette er gjort af usikkerhedsgrunde. Men kommer der gang i boligbyggeriet, så vil det sandsynligvis påvirke befolkningsudviklingen positivt. Dette afhænger dog også af splitfaktoren, som angiver hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, som kommer fra egen kommune vs. andre kommuner. En anden udeladt komponent er en fremtidig ændring af den nuværende flyttetendens. I disse år oplever de største danske byer en relativt stor befolkningstilvækst og denne tendens er indregnet i prognosen i form af fraflytninger fra Langeland Kommune. Måske aftager eller vender denne tendens i fremtiden, men det er for svært at spå om. Beregningssikkerhed Befolkningsprognosers træfsikkerhed afhænger i høj grad af, hvor præcist fødselstallene prognosticeres. Det gælder for de fleste befolkningsprognoser, at det især er i de yngre aldersintervaller at betydelige prognosefejl indtræffer. Grunden skyldes, at disse personer ikke var født på prognosetidspunktet. Desuden er flytte- og vandringsmønsteret også af stor betydning for beregningen, når det gælder Langeland Kommune. Hvis flytte- og vandringsmønsteret ændrer sig relativt meget, så vil de faktiske tal afvige en del fra prognosens resultater. Endeligt gælder det for de fleste prognoser, at prognosefejlene generelt set tiltager med prognoseperiodens længde. Det er sværere at prognosticere den fjerne fremtid end den nærmeste fremtid. Side 5 af 12

8 3. Prognosens resultater Prognosens formål Befolkningens størrelse og sammensætning efter alder har afgørende betydning for den samfundsøkonomiske udvikling. Dette gælder både på nationalt plan og i Langeland Kommune. Menneskets livscyklus spiller nemlig en væsentlig rolle i en række økonomiske sammenhænge. Efterspørgslen efter kommunale ydelser såsom dagpleje, børnehaver, skoler og plejecentre varierer således systematisk med alderen. Desuden er udbudssiden også interessant, idet erhvervsfrekvenserne er meget aldersafhængige. Med andre ord, har befolkningens sammensætning også stor betydning for kommunens indtægtsside. Prognosen har derfor til formål at give et indblik i den forventede befolkningsudvikling for at kunne prognosticere både kommunens udgiftsside og indtægtsside. Befolkningsudvikling Langeland Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen fordelt på køn og alder fra 2014 frem til 1. januar Prognosen viser, at Langeland Kommunens befolkning forventes at falde fra personer pr. 1. januar 2013 til personer pr. 1. januar Dette svarer til en nedgang i befolkningstallet på personer eller 21,4 % over de kommende 13 år. Figuren nedenfor viser den forventede befolkningsudvikling indtil 1. januar De historiske befolkningstal er vist med grå søjler, mens de blå søjler er prognosen resultater. Figuren viser den samlede befolkningsudvikling for hele Langeland Kommune. Af figuren kan det ikke ses, hvilke aldersgrupper, der oplever det største fald, og hvilke aldersgrupper, der oplever en stigning. Dette fremgår af nedenstående afsnit. Efterfølgende er befolkningens alderssammensætning og udviklingen i arbejdsstyrken præsenteret. Side 6 af 12

9 0-2 årige I aldersgruppen for 0-2-årige viser prognosen resultater et tydeligt billede. Der bliver færre af de alleryngste i Langeland Kommune i fremtiden. Bortset fra en stigning fra 236 børn i 2014 til 244 børn i 2015, så falder antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år. Prognosens resultater viser et forventet fald på knapt 35 % over en 13-årig periode fra 2013 til Dette hænger især sammen med det forventede fald hos aldersgrupperne årige og årige, idet børnenes mødre primært skal findes i disse aldersgrupper. Som tidligere nævnt er prognosens træfsikkerhed mest usikker blandt de yngste aldersintervaller, idet disse personer ikke er født på prognosetidspunktet. 3-5 årige I aldersgruppen for 3-5-årige er faldet fra 2013 til 2026 ca. 35 %. Som ved den yngste aldersgruppe, hænger det forventede fald især sammen med faldet hos aldersgrupperne årige og årige, idet børnenes mødre primært skal findes i disse aldersgrupper. Også her er prognosens træfsikkerhed ret usikker, idet disse personer ikke er født på prognosetidspunktet. Side 7 af 12

10 6-16 årige Folkeskoleelever er typisk 6-16 år, hvilket gør denne aldersgruppe interessant. Der forventes ifølge prognosen, at antallet af 6-16-årige i Langeland Kommune er faldende i hele perioden fra 2013 til Fra personer pr. 1. januar 2013 til 718 personer pr. 1. januar Det svarer til et fald på hele 47 %. Endnu engang bør det bemærkes, at prognosens træfsikkerhed er mest usikker i de yngste aldersintervaller, idet disse personer ikke alle er født på prognosetidspunktet årige Blandt de unge i aldersgruppen år forventes befolkningstallet også faldende. Faldet fra 1. januar 2013 til 1. januar 2026 forventes på 309 personer, hvilket svarer til knapt 36 %. Faldet i denne aldersgruppe hænger sammen med fraflytning til andre kommuner, eksempelvis grundet studier eller arbejde. Det er i særdeleshed unge mellem 18 og 23 år, der flytter fra Langeland Kommune. Side 8 af 12

11 26-42 årige I aldersintervallet årige viser prognosen et forventet fald fra 2013 til 2026, hvilket er knapt 40 %. Prognosen viser, at der år efter år forventes et fald i denne aldersgruppe årige Aldersintervallet med de årige vil ligeledes opleve et fald ifølge prognosen. Fra 2013 til 2026 er det forventede fald godt 37 %, hvilket er 1262 personer. Side 9 af 12

12 60-64 årige Blandt de årige er det forventede fald ikke så markant, som i de yngre aldersgrupper. Der forventes et fald fra personer i 2013 til 990 personer i Dette svarer til et fald på godt 17 %. Bemærk, at der forventes en stigning fra 2015 til årige Den nuværende pensionsalder er 65 år. I aldersgruppen fra pensionsalder til og med 79-årige forventes en stigning på knapt 15 % over den 13-årige periode. Pr. 1. januar 2013 var der personer i aldersgruppen og primo 2026 forventes personer. Umiddelbart sætter denne stigning et pres på kommunens sundhedsudgifter, men som tidligere nævnt viser udviklingen, at de ældre årgange har længere levetider, og at deres funktionsdygtighed strækker længere end hidtil. Med andre ord, så får de ældre medborgere flere år uden langvarig belastende sygdom end hidtil, grundet forbedrede evner til at forebygge sygdomme. Betydningen af det stigende antal ældre bør dog ikke undervurderes af denne grund. Side 10 af 12

13 80+ årige Den ældste aldersgruppe er for de 80+ årige. Udviklingen i denne aldersgruppe er ret interessant, idet prognosen viser, at Langeland Kommunes befolkning på 80 år og derover forventes stabil over de næste 10 år. Først i 2024, 2025 og 2026 forventes der en markant stigning. Set fra en sundhedsøkonomisk vinkel er der umiddelbart ikke tale om et stigende pres hos den mest plejekrævende aldersgruppe de førstkommende ca. 10 år ifølge prognosen. Men omkring år 2024 forventes antallet af personer på 80 år eller derover at stige markant. Side 11 af 12

14 Alderssammensætning I nedenstående figurer er befolkningens aldersmæssige sammensætning sammenlignet i 2013 og Det er de historiske befolkningstal pr. 1. januar 2013 og prognosens resultat pr. 1. januar I 2013 er der flest personer i aldersintervallet år. Prognosen viser tilsvarende at der i 2026 er flest indbyggere i aldersintervallet år. Desuden udgør personerne over 65 år en større andel af befolkningen i 2026 end i Der er også procentmæssigt færre 0-20 årige i 2026 sammenlignet med Arbejdsstyrkens udvikling Arbejdsstyrken er her vist som aldersgruppen årige i 2013, 2019 og Tendensen viser en tydelig nedgang i arbejdsstyrkens andel af befolkningen og en vækst af personer på 65 år eller derover. Prognosen viser, at arbejdsstyrken falder fra 53 % i 2013 til 45 % i 2026, hvilket er negativt i forhold til kommunens forventede fremtidige skatteindtægter. Side 12 af 12

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indhold. Indholdsfortegnelse Forord 1 Forord Forord Befolkningsprognoser er et vigtigt element i den kommunale planlægning og forvaltning. Befolkningsprognosen skaber et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning, indbyggertal

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh

KRAGHINVEST.DK. Ivan Erik Kragh 2014 2.1 Pålidelighed og usikkerhed.............................. 2 3.1 Den samlet fertilitet, 1994-2013........................... 3 3.2 Antal levendefødte, 1994-2013........................... 4 3.3

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024

Indholdsfortegnelse. Side 2 Befolkningsprognose 2013-2024 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 2013... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 7 Overordnede prognoseforudsætninger... 7 Bolig- &

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Befolkningsprognose 2015-2027? Kommunalbestyrelsen, maj 2015 Side 2 af 48 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret bud på den fremtidige befolkningsudvikling. I prognosen

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012

Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024. Strategi og Analyse marts 2012 Befolkningsudvikling og prognose 2012-2024 Strategi og Analyse marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Statusfor 2011.. Side 3 Befolkningsudviklingen i 2011 Boligudbygningen Forudsætninger for Prognose 2012-2024

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsfremskrivningsmodellen

Befolkningsfremskrivningsmodellen 19. marts 2012 Befolkningsfremskrivningsmodellen Grundlaget for alle fremskrivningsmodeller er at give et bud på en forventet eller sandsynlig fremtid ud fra hændelser i fortiden. En fremskrivning siger

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi.

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Flemming Sigh: OK-GEOGRAFI", Afsnit 2: Side 1 2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Vi skal i dette afsnit stifte bekendtskab med en række demografiske udtryk, som dagligt optræder i nyhedsmedierne,

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208

COWI A/S Maren Turis Gade 2 9000 Aalborg. Aalborg Kommune. Flytteanalyse. Udgivelsesdato 120208 Aalborg Kommune Flytteanalyse COWI A/S Maren Turis Gade 2 9 Aalborg Udgivelsesdato 1228 1 Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling i Aalborg Kommune. Type 22 23 24 25 26 27 22-27 28 Bestand 19.671 19.96

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Det nye demografiske danmarkskort

Det nye demografiske danmarkskort TemaPubl 2006:4 Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner Otto Andersen Det nye demografiske danmarkskort - Befolkningen i de nye kommuner TemaPubl 2006:4 Udgivet af Danmarks Statistik

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg

Region. Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance September 2011 ERHVERV NORDDANMARK Nyhavnsgade 2 90000 Aalborg Region Nordjylland i national balance Et centralt emne i den regionale debat i Nordjylland har i de

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Prognoser i Assens Kommune

Prognoser i Assens Kommune Prognoser i Assens Kommune Baggrund Dette dokument beskriver, hvordan vi beregner de forskellige typer af prognoser i Assens Kommune, og hvordan sammenhængen er mellem de forskellige prognoser. De forskellige

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere