AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE"

Transkript

1 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 209 AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1

2 2 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, DEN ITALIENSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG, KONGERIGET NEDERLANDENE, REPUBLIKKEN ØSTRIG, DEN PORTUGISISKE REPUBLIK, REPUBLIKKEN FINLAND, KONGERIGET SVERIGE, DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND, CE/CL/da 2

3 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 3 von 209 som er parter i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Den Europæiske Union, i det følgende benævnt "medlemsstaterne", og DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", på den ene side, og REPUBLIKKEN CHILE, i det følgende benævnt "Chile", på den anden side, SOM TAGER HENSYN TIL de traditionelle forbindelser mellem parterne med særlig henvisning til: den fælles kulturarv og de nære historiske, politiske og økonomiske bånd, der knytter dem sammen deres fulde tilslutning til respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som nedfældet i De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettighederne deres tilslutning til retsstatsprincipperne og principperne for god regeringsførelse CE/CL/da 3

4 4 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) behovet for at fremme deres folks økonomiske og sociale fremskridt under hensyn til principperne om bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelseskravene det ønskelige i at udvide rammerne for forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Latinamerikas regionale integration med sigte på at bidrage til en strategisk associering mellem de to regioner som omhandlet i den erklæring, der blev vedtaget på topmødet i Rio de Janeiro den 28. juni 1999 af stats- og regeringscheferne for de latinamerikanske og vestindiske lande og Den Europæiske Unions medlemsstater betydningen af at styrke den løbende politiske dialog om bilaterale og internationale anliggender af fælles interesse, som allerede er etableret ved fælleserklæringen, som udgør en del af rammeaftalen af 21. juni 1996 om samarbejde mellem parterne, i det følgende benævnt "rammeaftalen om samarbejde" den betydning, som parterne tillægger = en koordination af deres holdninger samt fælles initiativer i de relevante internationale fora = principperne og værdierne i sluterklæringen fra verdenskonferencen om social udvikling i København i marts 1995 CE/CL/da 4

5 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 5 von 209 = principperne og reglerne for verdenshandelen, særlig principperne og bestemmelserne i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) og behovet for at anvende dem på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde = bekæmpelse af alle former for terrorisme og ønsket om at tilvejebringe effektive internationale instrumenter til at udrydde terrorisme det ønskelige i en kulturel dialog til at opnå gensidig forståelse mellem parterne og befordre de eksisterende traditionelle, kulturelle og fysiske forbindelser mellem borgerne hos begge parter betydningen af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Chile af 20. december 1990 og rammeaftalen om samarbejde for støtte og fremme af gennemførelsen af disse processer og principper, HAR BESLUTTET AT INDGÅ DENNE AFTALE: CE/CL/da 5

6 6 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) DEL I ALMINDELIGE OG INSTITUTIONELLE BESTEMMELSER AFSNIT I AFTALENS ART OG ANVENDELSESOMRÅDE ARTIKEL 1 Principper 1. Respekten for de demokratiske principper og de grundlæggende menneskerettigheder som nedfældet i De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettighederne såvel som retsstatsprincippet ligger til grund for parternes interne og internationale politikker og udgør et væsentligt element i denne aftale. 2. Fremme af bæredygtig økonomisk og social udvikling og en retfærdig fordeling af fordelene ved associeringen er de ledende principper for gennemførelsen af denne aftale. 3. Parterne bekræfter på ny deres tilslutning til princippet om god regeringsførelse. CE/CL/da 6

7 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 7 von 209 ARTIKEL 2 Mål og anvendelsesområde 1. Ved denne aftale etableres der en politisk og økonomisk associering mellem parterne, som bygger på gensidighed, fælles interesse og en uddybning af forbindelserne på alle anvendelsesområder. 2. Associeringen er en proces, som skal føre til nærmere forbindelser og et voksende samarbejde mellem parterne, og som struktureres omkring de organer, der oprettes ved denne aftale. 3. Denne aftale dækker navnlig politiske, handelsmæssige, økonomiske og finansielle, videnskabelige, teknologiske, sociale, kulturelle og samarbejdsmæssige anliggender. Den kan udvides til andre områder, som parterne aftaler. 4. Denne aftale bidrager i overensstemmelse med ovenfor anførte mål til: a) udvidelse af den politiske dialog om bilaterale og internationale anliggender af fælles interesse, som føres på møder på forskelligt niveau b) styrkelse af samarbejdet på det politiske, handelsmæssige, økonomiske og finansielle, videnskabelige, teknologiske, sociale, kulturelle og samarbejdsmæssige område samt andre områder af fælles interesse CE/CL/da 7

8 8 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) c) udvidelse af hver af parternes deltagelse i rammeprogrammer, særprogrammer og andre aktiviteter, i det omfang hver af parternes interne procedurer for adgang til de pågældende programmer og aktiviteter tillader det, i overensstemmelse med del III, og d) udvidelse og diversificering af parternes bilaterale handelsforbindelser i overensstemmelse med WTO-bestemmelserne og de specifikke mål og bestemmelser i del IV. AFSNIT II INSTITUTIONER ARTIKEL 3 Associeringsråd 1. Der oprettes et Associeringsråd, som skal føre tilsyn med denne aftales gennemførelse. Associeringsrådet træder sammen på ministerplan med regelmæssige mellemrum på ikke over to år og ekstraordinært, når omstændighederne kræver det, hvis parterne enes derom. 2. Associeringsrådet undersøger alle større spørgsmål, som bringes op i forbindelse med denne aftale, såvel som alle andre bilaterale, multilaterale eller internationale spørgsmål af fælles interesse. CE/CL/da 8

9 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 9 von Associeringsrådet undersøger også forslag og henstillinger fra parterne om forbedringer af denne aftale. ARTIKEL 4 Sammensætning og forretningsorden 1. Associeringsrådet består på den ene side af formanden for Rådet for Den Europæiske Union, bistået af generalsekretæren/den høje repræsentant, og det efterfølgende formandskab, andre medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union eller deres repræsentanter og medlemmer af Europa-Kommissionen og på den anden side Chiles udenrigsminister. 2. Associeringsrådet fastsætter sin forretningsorden. 3. Medlemmerne af Associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen. 4. Formandskabet i Associeringsrådet beklædes på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og Chiles udenrigsminister som fastlagt i de i forretningsordenen nedfældede bestemmelser. CE/CL/da 9

10 10 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 5 Beslutningsbeføjelser 1. Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af denne aftales mål beføjelse til at træffe afgørelser i de tilfælde, der er omhandlet i denne aftale. 2. Afgørelserne er bindende for parterne, som træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf i overensstemmelse med hver parts interne regler. 3. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger. 4. Associeringsrådet vedtager afgørelser og henstillinger ved fælles overenskomst mellem parterne. ARTIKEL 6 Associeringsudvalg 1. Associeringsrådet bistås i udførelsen af sine opgaver af et associeringsudvalg, der består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Chiles regering på den anden side, sædvanligvis på højt embedsmandsplan. CE/CL/da 10

11 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 11 von Associeringsudvalget har ansvaret for den almindelige gennemførelse af denne aftale. 3. Associeringsrådet fastsætter Associeringsudvalgets forretningsorden. 4. Associeringsrådet har beføjelse til at træffe afgørelser i de tilfælde, der er fastsat i denne aftale, eller når Associeringsrådet har delegeret sådanne beføjelser til det. I så fald træffer Associeringsudvalget sine afgørelser i overensstemmelse med artikel Associeringsudvalget mødes i almindelighed en gang om året med henblik på en generel undersøgelse af denne aftales gennemførelse på et tidspunkt og med en dagsorden, der vedtages af parterne på forhånd, på skift i Bruxelles og i Chile. Der kan indkaldes til særlige møder efter fælles overenskomst på anmodning af en af parterne. Formandskabet i Associeringsudvalget beklædes på skift af en repræsentant for hver af parterne. ARTIKEL 7 Særlige udvalg 1. Associeringsrådet kan bistås i udførelsen af sine opgaver af de særlige udvalg, der nedsættes ved denne aftale. 2. Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte særlige udvalg. CE/CL/da 11

12 12 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 3. Associeringsrådet fastsætter forretningsordenen, som indeholder bestemmelser om udvalgenes sammensætning og hverv og om deres funktionsmåde, medmindre andet er fastsat i denne aftale. ARTIKEL 8 Politisk dialog Den politiske dialog mellem parterne føres inden for de rammer, der er omhandlet i del II. ARTIKEL 9 Parlamentarisk Associeringsudvalg 1. Der nedsættes et parlamentarisk associeringsudvalg. Det skal være forum for medlemmer af Europa-Parlamentet og den chilenske nationalkongres (Congreso Nacional de Chile) med henblik på møder og udveksling af synspunkter. Det mødes med mellemrum, som det selv fastsætter. 2. Det Parlamentariske Associeringsudvalg består af medlemmer af Europa-Parlamentet på den ene side og medlemmer af den chilenske nationalkongres på den anden side. 3. Det Parlamentariske Associeringsudvalg fastsætter sin forretningsorden. CE/CL/da 12

13 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 13 von Formandskabet i Det Parlamentariske Associeringsudvalg beklædes på skift af en repræsentant for Europa-Parlamentet og en repræsentant for den chilenske nationalkongres i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen. 5. Det Parlamentariske Associeringsudvalg kan anmode Associeringsrådet om relevante oplysninger om denne aftales gennemførelse, og Associeringsrådet skal forelægge udvalget de ønskede oplysninger. 6. Det Parlamentariske Associeringsudvalg underrettes om Associeringsrådets afgørelser og henstillinger. 7. Det Parlamentariske Associeringsudvalg kan rette henstillinger til Associeringsrådet. ARTIKEL 10 Blandet Rådgivende Udvalg 1. Der nedsættes et blandet rådgivende udvalg, der har til opgave at bistå Associeringsrådet med at fremme dialogen og samarbejdet mellem de forskellige erhvervs- og samfundsorganisationer i civilsamfundet i Den Europæiske Union og Chile. Denne dialog og dette samarbejde skal berøre alle økonomiske og sociale aspekter af forbindelserne mellem Fællesskabet og Chile, som bringes op under gennemførelsen af denne aftale. Udvalget kan afgive udtalelse om spørgsmål på dette område. CE/CL/da 13

14 14 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Det blandede rådgivende udvalg består af et lige antal medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på den ene side og medlemmer af den tilsvarende institution i Chile, der beskæftiger sig med økonomiske og sociale anliggender, på den anden side. 3. Det blandede rådgivende udvalg udfører sine hverv efter høring af Associeringsrådet eller, med henblik på at fremme dialogen mellem de forskellige erhvervs- og samfundsrepræsentanter, på eget initiativ. 4. Det Blandede Rådgivende Udvalg fastsætter sin forretningsorden. ARTIKEL 11 Civilsamfundet Parterne fremmer også regelmæssige møder mellem repræsentanter for civilsamfundet i Den Europæiske Union og Chile, herunder akademiske kredse og arbejdsmarkedets parter såvel som ikke-statslige organisationer, for at holde dem underrettet om gennemførelsen af denne aftale og for at indhente forslag til dens forbedring. CE/CL/da 14

15 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 15 von 209 DEL II POLITISK DIALOG ARTIKEL 12 Mål 1. Parterne vedtager at styrke deres løbende dialog om bilaterale og internationale anliggender af fælles interesse. De sigter mod at styrke og uddybe denne politiske dialog for at befæste den associering, der er oprettet ved denne aftale. 2. Hovedmålet med den politiske dialog mellem parterne er at fremme, udbrede, yderligere udvikle og i fællesskab forsvare de demokratiske værdier såsom menneskerettighederne, individets frihed og retsstatsprincippet som grundlag for et demokratisk samfund. 3. Med henblik herpå drøfter de og udveksler de oplysninger om fælles initiativer i forbindelse med anliggender af fælles interesse og alle andre internationale anliggender med sigte på at virkeliggøre fælles mål, særlig med berøring til sikkerhed, stabilitet, demokrati og regional udvikling. CE/CL/da 15

16 16 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 13 Ordninger 1. Parterne vedtager, at deres politiske dialog skal tage form af: a) regelmæssige møder mellem stats- og regeringschefer b) periodiske møder mellem udenrigsministre c) møder mellem andre ministre til at drøfte anliggender af fælles interesse i tilfælde, hvor parterne skønner, at sådanne møder vil føre til nærmere forbindelser d) årlige møder mellem højtstående embedsmænd fra begge parter. 2. Parterne vedtager, hvilke procedurer der skal følges i forbindelse med ovennævnte møder. 3. De periodiske udenrigsministermøder, der er omtalt i stk. 1, litra b), finder sted enten i det ved artikel 3 oprettede Associeringsråd eller ved andre aftalte lejligheder på et tilsvarende niveau. 4. Parterne gør den størst mulige brug af de diplomatiske kanaler. CE/CL/da 16

17 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 17 von 209 ARTIKEL 14 Samarbejde inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik Parterne koordinerer så vidt muligt deres holdninger og tager fælles initiativer i de relevante internationale fora og samarbejder inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik. ARTIKEL 15 Samarbejde om bekæmpelse af terrorisme Parterne vedtager at samarbejde om at bekæmpe terrorisme i overensstemmelse med internationale konventioner og deres respektive lovgivning. De samarbejder navnlig: a) i forbindelse med implementeringen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373 og andre af De Forenede Nationers resolutioner, internationale konventioner og instrumenter b) ved udveksling af oplysninger om terroristgrupper og deres støttenetværk i overensstemmelse med folkeretten og indenlandsk lovgivning c) ved udveksling af synspunkter om midler og metoder til at modvirke terrorisme, også på det tekniske område og inden for uddannelse, og ved udveksling af erfaringer med forebyggelse af terrorisme. CE/CL/da 17

18 18 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) DEL III SAMARBEJDE ARTIKEL 16 Almindelige mål 1. Parterne etablerer et nært samarbejde med sigte på bl.a. at: a) styrke den institutionelle kapacitet til at underbygge demokratiet, retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder b) fremme den sociale udvikling, som bør forløbe side om side med økonomisk udvikling og beskyttelse af miljøet. Parterne prioriterer i særdeleshed respekten for grundlæggende sociale rettigheder c) stimulere samvirke i produktionssektoren, skabe nye muligheder for handel og investeringer og fremme konkurrenceevnen og innovation d) udvide og uddybe samarbejdsaktioner under hensyntagen til associeringsforbindelserne mellem parterne. 2. Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger det økonomiske, finansielle og tekniske samarbejde som et middel til at virkeliggøre de mål og principper, der følger af denne aftale. CE/CL/da 18

19 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 19 von 209 AFSNIT I ØKONOMISK SAMARBEJDE ARTIKEL 17 Industrisamarbejde 1. Industrisamarbejdet skal støtte og fremme industripolitiske foranstaltninger til at udvikle og befæste parternes bestræbelser på at fastlægge en dynamisk, integreret og decentral tilgang til forvaltning af industrisamarbejdet for således at skabe et gunstigt klima, der kan tjene deres fælles interesser. 2. Hovedmålene skal være: a) at fremme kontakter mellem parternes økonomiske beslutningstagere med sigte på at indkredse sektorer af fælles interesse, særlig inden for industrisamarbejde, teknologioverførsel, handel og investeringer b) at styrke og fremme dialogen og udveksling af erfaringer mellem net af europæiske og chilenske erhvervsdrivende c) at fremme industrisamarbejdsprojekter, herunder projekter som led i processen for privatisering og/eller åbning af den chilenske økonomi; her kan der være tale om etablering af former for infrastruktur, der stimuleres med europæiske investeringer gennem industrisamarbejde mellem erhvervsdrivende og CE/CL/da 19

20 20 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) d) at styrke innovation, diversificering, modernisering, udvikling og produktkvalitet i erhvervslivet. ARTIKEL 18 Samarbejde om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer 1. Samarbejdet om standarder, tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer er et centralt mål for at hindre og mindske tekniske handelshindringer og for at sikre, at den handelsliberalisering, der er omhandlet i del IV, afsnit II, fungerer på tilfredsstillende måde. 2. Samarbejdet mellem parterne sigter mod at fremme en indsats vedrørende: a) forskriftssamarbejde b) tekniske forskrifters kompatibilitet på grundlag af internationale og europæiske standarder og c) teknisk bistand til at oprette net af overensstemmelsesvurderingsorganer på et ikkediskriminerende grundlag. CE/CL/da 20

21 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 21 von I praksis skal samarbejdet: a) tilskynde til foranstaltninger til at mindske forskellene mellem parterne på området overensstemmelsesvurdering og standardisering b) tilvejebringe organisatorisk støtte mellem parterne til at fremme oprettelsen af regionale net og organer og øge koordinationen af politikker til at fremme en fælles tilgang til anvendelsen af internationale og regionale standarder og lignende tekniske forskrifter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer og c) anspore til foranstaltninger til at forbedre konvergens og kompatibilitet mellem parternes respektive systemer på ovennævnte områder, herunder gennemsigtighed, god forskriftspraksis og fremme af kvalitetsstandarder for produkter og erhvervspraksis. ARTIKEL 19 Samarbejde omkring små og mellemstore virksomheder 1. Parterne bestræber sig på at skabe gunstige forhold for udvikling af små og mellemstore virksomheder (SMV'er). 2. Samarbejdet tager bl.a. form af: a) teknisk bistand CE/CL/da 21

22 22 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) b) konferencer, seminarer, udforskning af industrielle og tekniske muligheder, deltagelse i rundbordsdiskussioner og generelle og sektorspecifikke messer c) fremme af kontakter mellem erhvervsdrivende, tilskyndelse til fælles investering og oprettelse af joint ventures og informationsnet via eksisterende horisontale programmer d) lettelse af adgangen til finansieringsmidler, formidling af information og stimulering af innovation. ARTIKEL 20 Samarbejde om tjenesteydelser Parterne støtter i overensstemmelse med WTO-overenskomsten om handel med tjenesteydelser (GATS) og intensiverer inden for deres egen kompetence og deres samarbejde for dermed at understrege tjenesteydelsers voksende betydning for deres økonomiers udvikling og vækst. Samarbejdet om fremme af udvikling og diversificering af produktiviteten og konkurrenceevnen i Chiles servicesektor intensiveres. Parterne udvælger sektorer, omkring hvilke samarbejdet skal koncentreres, og de søger også midler til dette formål. Aktiviteterne skal særlig rettes mod SMV'er og på at lette deres adgang til kapital og markedsteknologi. I denne forbindelse skal der særlig sættes ind på at fremme handelen mellem parterne og tredjelande. CE/CL/da 22

23 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 23 von 209 ARTIKEL 21 Fremme af investeringer 1. Formålet med samarbejdet er at hjælpe parterne til inden for deres egen kompetence at skabe et attraktivt og stabilt klima for gensidige investeringer. 2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende: a) ordninger for tilvejebringelse af information, identifikation og udbredelse af oplysninger om investeringsregler og -muligheder b) udvikling af investeringsfremmende lovgivning for parterne, i givet fald ved indgåelse af bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Chile til at fremme og beskytte investeringer og undgå dobbeltbeskatning c) indarbejdelse af tekniske bistandsaktiviteter i uddannelsesinitiativer mellem parternes statslige instanser, der beskæftiger sig med emnet og d) opstilling af ensartede og forenklede administrative procedurer. CE/CL/da 23

24 24 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 22 Energisamarbejde 1. Formålet med samarbejdet mellem parterne er at befæste de økonomiske forbindelser i nøglesektorer såsom vandkraft, olie og gas, vedvarende energikilder, energibesparelsesteknologi og elektrificering af landdistrikter. 2. Blandt målene for samarbejdet kan nævnes: a) informationsudveksling under alle passende former, herunder udvikling af databaser, der er fælles for begge parters institutioner, samt uddannelse og konferencer b) teknologioverførsel c) diagnostiske undersøgelser, komparative analyser og gennemførelse af programmer foretaget af institutioner fra begge parter d) inddragelse af offentlige og private aktører fra begge regioner i teknologisk udvikling og fælles infrastrukturprojekter, herunder netværk med andre lande i regionen e) i givet fald indgåelse af specifikke aftaler på nøgleområder af gensidig interesse og f) bistand til chilenske institutioner, der beskæftiger sig med energianliggender og udformning af energipolitik. CE/CL/da 24

25 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 25 von 209 ARTIKEL 23 Transport 1. Samarbejdet rettes mod omstrukturering og modernisering af Chiles transportsystem, forbedring af person- og godsbevægelserne og bedre adgang til by-, luft-, sø-, jernbane- og vejtransportmarkederne gennem en afpudsning af forvaltningen af transport fra et operationelt og administrativt synspunkt og gennem en højnelse af driftsstandarderne. 2. Samarbejdet omfatter bl.a. følgende: a) udveksling af information om parternes politikker, særlig for bytransport og multimodale transportnets sammenkobling og interoperabilitet og andre anliggender af gensidig interesse b) uddannelsesprogrammer inden for økonomi, lovgivning og tekniske anliggender for erhvervet og højtstående tjenestemænd og c) samarbejdsprojekter for overførsel af europæisk teknologi i det verdensomspændende satellitnavigationssystem og centre for offentlig bytransport. CE/CL/da 25

26 26 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 24 Samarbejde om landbrug og landdistrikter og sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger 1. Samarbejdet på dette område sigter mod at støtte og stimulere landbrugspolitiske foranstaltninger for at fremme og befæste parternes bestræbelser til fordel for et bæredygtigt landbrug og udvikling af landbrug og landdistrikter. 2. Samarbejdet koncentreres om kapacitetsopbygning, infrastruktur og teknologioverførsel med fokus på anliggender såsom: a) specifikke projekter for støtte af sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger, miljøforanstaltninger og foranstaltninger vedrørende fødevarekvalitet under hensyntagen til den gældende lovgivning hos begge parter og under overholdelse af WTOreglerne og andre kompetente internationale organisationers regler b) diversificering og omstrukturering af landbrugssektorerne c) gensidig udveksling af oplysninger, også om udviklingen i parternes landbrugspolitik d) teknisk bistand til forbedring af produktiviteten og udveksling af teknologi for alternative afgrøder CE/CL/da 26

27 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 27 von 209 e) videnskabelige og teknologiske forsøg f) foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af landbrugsprodukter og støtte af handelsfremmende initiativer g) teknisk bistand til styrkelse af sundheds- og plantesundhedskontrolsystemerne for så vidt muligt at fremhjælpe aftaler om ækvivalens og gensidig anerkendelse. ARTIKEL 25 Fiskeri 1. I betragtning af betydningen af fiskeripolitikken i forbindelserne mellem parterne forpligter parterne sig til at opbygge et nærmere økonomisk og teknisk samarbejde, som eventuelt kan føre til bilaterale og/eller multilaterale aftaler om højsøfiskeri. 2. Parterne understreger desuden den betydning, de tillægger indfrielsen af de gensidige forpligtelser i henhold til den ordning, de undertegnede den 25. januar CE/CL/da 27

28 28 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 26 Toldsamarbejde 1. Parterne fremmer og letter arbejdet mellem deres respektive toldtjenester for at sikre, at målene i artikel 79 virkeliggøres, særlig med henblik på en forenkling af toldprocedurer, lettelse af den lovlige handel samtidig med, at de bevarer deres evne til at føre kontrol. 2. Uden at dette berører samarbejdet i medfør af denne aftale, ydes den gensidige bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål i overensstemmelse med protokollen af 13. juni 2001 om gensidig bistand i toldspørgsmål til rammeaftalen om samarbejde. 3. Samarbejdet omfatter bl.a.: a) teknisk bistand, i givet fald også afholdelse af seminarer og praktikophold b) udvikling og deling af bedste praksis og c) forbedring og forenkling af toldformaliteter i forbindelse med markedsadgang og oprindelsesregler og dermed forbundne toldprocedurer. CE/CL/da 28

29 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 29 von 209 ARTIKEL 27 Samarbejde på det statistiske område 1. Hovedformålet er en gensidig tilnærmelse af metoder, således at parterne kan benytte hinandens statistikker om handel med varer og tjenesteydelser og mere generelt på ethvert område, der er omfattet af denne aftale, og for hvilke der kan indsamles statistikker. 2. Samarbejdet fokusere på: a) godkendelse af statistiske metoder til at fastlægge indikatorer, som kan sammenlignes mellem parterne b) videnskabelige og teknologiske udvekslinger med statistiske institutioner i Den Europæiske Unions medlemsstater og med Eurostat c) statistisk forskning i udvikling af fælles metoder til indsamling, analyse og fortolkning af data d) afholdelse af seminarer og workshops og e) programmer for statistisk uddannelse, også sammen med andre lande i regionen. CE/CL/da 29

30 30 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) ARTIKEL 28 Samarbejde om miljø 1. Formålet med samarbejdet er at tilskynde til bevarelse og forbedring af miljøet, forebyggelse af forurening og forringelse af naturressourcer og økosystemer samt rationel udnyttelse af sidstnævnte af hensyn til bæredygtig udvikling. 2. I denne forbindelse er følgende af særlig betydning: a) forbindelsen mellem fattigdom og miljø b) erhvervsvirksomheds indvirkning på miljøet c) miljøproblemer og forvaltning af arealudnyttelse d) projekter til at styrke Chiles miljøstrukturer og -politikker e) udveksling af information, teknologi og erfaringer vedrørende miljøstandarder og -modeller, træning og uddannelse f) større inddragelse af borgerne i miljøuddannelsestiltag og g) teknisk bistand og fælles regionale forskningsprogrammer. CE/CL/da 30

31 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 31 von 209 ARTIKEL 29 Forbrugerbeskyttelse Samarbejdet på dette felt sigter på at gøre parternes forbrugerbeskyttelsesprogrammer kompatible og bør så vidt muligt rettes mod: a) at gøre forbrugerlovgivningen mere kompatibel for at undgå handelshindringer b) at etablere og udvikle fælles informationssystemer for farlige produkter og sammenkoble disse systemer (hurtig varsling) c) at udveksle information og eksperter og tilskynde til samarbejde mellem forbrugerorganisationer og d) at tilrettelægge projekter for uddannelse og teknisk bistand. ARTIKEL 30 Databeskyttelse 1. Parterne er enige om at samarbejde om beskyttelse af personoplysninger med det sigte at højne beskyttelsesniveauet og at fjerne hindringer for samhandel, der nødvendiggør overførsel af personoplysninger. CE/CL/da 31

32 32 von der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 2. Samarbejdet om beskyttelse af personoplysninger kan indbefatte teknisk bistand i form af udveksling af information og eksperter samt iværksættelse af fælles programmer og projekter. ARTIKEL 31 Makroøkonomisk dialog 1. Parterne fremmer udveksling af information om deres respektive makroøkonomiske politikker og tendenser og udveksling af erfaringer med koordination af makroøkonomiske politikker som led i regional integration. 2. Med dette for øje søger parterne en mere indgående dialog mellem deres myndigheder om makroøkonomiske anliggender til at udveksle idéer og synspunkter om anliggender såsom: a) makroøkonomisk stabilisering b) konsolidering af de offentlige finanser c) skattepolitik d) pengepolitik e) finanspolitik og -regulering CE/CL/da 32

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE

AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE CE/CL/da 1 KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1

388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/CE/LB/da 1 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/CE/LB/da 1 2 von 11 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1

SLUTAKT. AF/CE/EG/da 1 SLUTAKT AF/CE/EG/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET SPANIEN DEN FRANSKE REPUBLIK IRLAND DEN ITALIENSKE REPUBLIK

Læs mere

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1

389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT. AF/CE/DZ/da 1 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 12 SLUTAKT AF/CE/DZ/da 1 2 von 12 389 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil)

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

866 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 55

866 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 55 866 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 55 AFTALE OM POLITISK DIALOG OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om

Læs mere

867 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 65

867 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 65 867 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dänischer Abkommenstext (Normativer Teil) 1 von 65 AFTALE OM POLITISK DIALOG OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommen Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommen Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63 255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommen Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63 EURO-MIDDELHAVSAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det stabiliserings-

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49

868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 868 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Abkommenstext in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 49 RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO

SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER OG KONGERIGET MAROKKO 86 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 04 Vertragstext dänisch - DA (Normativer Teil) 1 von 21 SAMARBEJDSAFTALE OM ET CIVILT GLOBALT SATELLITNAVIGATIONSSYSTEM (GNSS) MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Læs mere

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/CE/CH/FRAUDE/da 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Dänisch (Normativer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, AFTALE OM POLITISK DIALOG OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET ANDINSKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSLANDE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU OG VENEZUELA

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, DEN FRANSKE REPUBLIK, IRLAND, AFTALE OM POLITISK DIALOG OG SAMARBEJDE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA OG PANAMA PÅ DEN ANDEN SIDE CE/AM-CENTR/da

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

388 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63

388 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63 388 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 63 EURO-MIDDELHAVSAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET

(Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET 19.1.2017 DA Den Europæiske Unions Tidende C 18/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) BESLUTNINGER OG RESOLUTIONER RÅDET RÅDETS RESOLUTION VEDRØRENDE EN MODEL TIL EN AFTALE OM

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK

AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK AFTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAB MELLEM DEN ISLAMISKE REPUBLIK AFGHANISTAN OG KONGERIGET DANMARK Den Islamiske Republik Afghanistans regering og Kongeriget Danmarks regering (herefter benævnt parterne

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION Europaudvalget 2010 COD (2010) 0801 Offentligt DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 22. januar 2010 (OR. en) 2010/0801 (COD) PE-CONS 1/10 DROIPEN 6 COPEN 22 CODEC 41 RETSAKTER OG

Læs mere

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE

RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN ANDEN SIDE 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Vertragstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 61 RAMMEAFTALE MELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG DENS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN KOREA PÅ DEN

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt Fællesskabet, og KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, RAMMEAFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPULBIKKEN INDONESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE OM ET OMFATTENDE PARTNERSKAB OG SAMARBEJDE CE/ID/da 1 DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB,

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 8364/1/16 REV 1 ENFOPOL 121 JAIEX 36 COASI 67 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309.

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. 26. marts 2002 PE 309. EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 26. marts 2002 PE 309.074/1-18 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 Udkast til udtalelse Caroline Lucas Kommissionens

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS

RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS Deltid RÅDETS DIREKTIV 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til aftalen om

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere