Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014. A og B ApS. mod. statsautoriseret revisor C. afsagt sålydende K E N D E L S E:"

Transkript

1 Den 17. december 2014 blev der i sag nr. 20/2014 A og B ApS mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 12. marts og 9. april 2014 har A på egne vegne og på vegne B ApS klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Klagen: 1. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at opgøre værdien af selskabet D A/S uden at tage højde for periodiseringer herunder bonus fra leverandører, forsikringer og renter samt værdier af anlægsaktiver. 2. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at opgøre værdien af varelager med en nedskrivning på 30% af den samlede varelagerværdi ved opgørelse af selskabets værdi, uagtet at dette ikke fremgår af balancer eller officielle regnskaber. 3. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at medtage reklamationer, som ikke er påvist at ville belaste selskabet. 4. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at opgøre tilgodehavender fra vare- og tjenesteydelser med fuldt fradrag for debitorer, hvor der er indgået og igangsat afdragsordninger, heraf flere der er fuldt indbetalt. 5. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at foretage tre forskellige opgørelser af værdien af aktierne med forskellige værdiansættelsesprincipper inden for 13 måneder. 6. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved for kunde E at anføre fejlbehæftet saldo, manglende indbetalinger, og at saldo ikke har sammenhæng med afdrag. 7. Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at udfærdige opgørelse dateret 24. august 2012 til kr , der efterfølges otte måneder senere i opgørelse dateret 23. maj 2013 til kr , dvs. forskel i værdiopgørelser på kr efter et regnskabsmæssigt underskud på kr før skat i Indklagede har overtrådt god revisorskik ved at undlade objektiv og upartisk deltagelse. 9. Indklagede, adm. direktør F, G P/S [adresse], [postnummer, by], har overtrådt god revisorskik ved at undlade aktion i forbindelse med korrespondance af og Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 2. januar Indklagede har i Revireg. været tilknyttet G, cvr-nr. xxxxxxxx, fra den 8. september

2 Sagsfremstilling: Klager A ejer gennem klager B ApS 1/3 af aktierne i D A/S. De resterende aktier ejes af H gennem (I) ApS og J gennem K ApS. Klager A har oplyst, at han blandt andet i forbindelse med uoverensstemmelser i ledelsen valgte at udtræde af firmaet med udgangen af april 2012, idet han samtidig ønskede at sælge holdingselskabets aktiepost. På foranledning af klagerne afgav statsautoriseret revisor L, M P/S, den 26. juni 2012 et estimat af salgsværdien af 1/3 af aktierne i D A/S i niveauet 1,0-1,2 mio. kr. Den 29. august 2012 afgav indklagede, som revisor for D A/S, følgende værdiansættelse af aktieposten pr. 30. april 2012: "Det bemærkes, at der i forbindelse med værdiansættelsen ifølge aftale med ejerne ikke er foretaget revision eller review af selskabets balance pr , hvorved den af selskabet opgjorte balance pr er lagt til grund. Værdiansættelsen Med udgangspunkt i egenkapitalen pr og ovenstående forhold fremkommer der en egenkapital pr på kr , hvor der er taget højde for skatten af reguleringerne. Værdien for 33,33% af aktiekapitalen kan således opgøres til kr , eller afrundet kr " Ved af 14. september 2012 klagede A til indklagede over værdiansættelsen. Samme dag svarede indklagede følgende: "Hvis du mener det er så forkert vil jeg opfordre dig til at benytte dig at din ret til at få en revisor udpeget af Foreningen af Danske Revisorer til at lave en værdiansættelse." Klagerne anmodede herefter statsautoriseret revisor L om at kommentere indklagedes værdiansættelse pr. 30. april L udarbejdede i den forbindelse den 8. februar 2013 en alternativ værdi på ca kr. for en tredjedel af aktierne. Efterfølgende korrespondance mellem A på den ene side og H og J på den anden om prisen for aktierne førte ikke til en løsning mellem parterne. Indklagede foretog en ny værdiansættelse denne gang pr. 22. maj Herved fremkom en værdi for 1/3 af aktiekapitalen på kr. Den 15. november 2013 foretog indklagede endnu en ny værdiansættelse nu pr. 31. oktober Det fremgår heraf, at værdien for 1/3 af aktiekapitalen ansattes til kr. Selskabets anlægsaktiver var vurderet af vurderingsmand N. Af dennes vurderingsredegørelse fremgår blandt andet, at værdien af kontor- og butiksinventar, hard- og software, driftsmidler og lagerinventar, varelager og 2

3 køretøjer, trailere og trucks udgjorde kr. ved fortsat drift, kr. ved målrettet salg og kr. ved tvangssalg. Alle beløb excl. moms og omkostninger. I en voldgiftssag mellem klagerne på den ene side og (I) ApS og H samt K ApS og J på den anden, fremgår følgende af retsbog for den 24. juni 2014: "Sagen forligtes herefter således, at B ApS og A anerkender at have overdraget deres kapitalandele svarende til nominelt kr. i selskabet D A/S, cvr-nr. xxxxxxxx til (I) ApS og H samt K ApS og J for kr. med virkning fra den 31. oktober 2013." Parternes bemærkninger: Klagerne har anført, at D A/S ikke med nuværende kassekredit på 4,5 mio. har haft likvide midler til at skille sig af med 1/3 af egenkapitalen, hvorfor valget blev at afskære klagerne fra indtægter ved at fastholde klager A i Selskabsregisteret, forholde klagerne adgang til økonomisk indsigt i selskabet og derefter afvente økonomisk ruin således, at klagerne på et tidspunkt måtte acceptere revisoropgørelse. Opgørelse af den 26. juni 2012 ved M anslog klagernes andel til 1-1,2 mio. med senere opfølgning fra samme af 7. februar Klagerne har blandt andet gjort indsigelser over for anlægsaktiver, specielt firmaets ti gaffeltrucks, der ifølge klagernes telefoniske henvendelse til producenten [navn] kan opgøres til min. kr baseret på årgange og timetællere og sandsynligvis meget mere, såfremt de som her har kørt på stabilt underlag og har overholdt lovmæssige servicekrav. Revisoropgørelsen af 23. maj 2013 var til stor forundring kun kr mindre end den oprindelige pris på kr efter et årsresultat for 2012 med underskud kr /kr efter skat. Det lyder ikke logisk, at man forringer egenkapitalen efter skat med kr og kun forringer værdiansættelsen med kr Størrelsen af værdiopgørelserne forværres yderligere af årsresultat for 2013, der medførte tab på yderligere kr , det vil sige for 2012 og 2013 et samlet tab på kr efter skat, mens værdiopgørelserne praktisk talt er identiske. Klagerne har således nu tre revisoropgørelser udfærdiget af G [by] inden for 13 måneder, og klagerne må konstatere, at de mildest talt stritter til alle sider, mangler konsistens og tilsidesætter almindelig god revisorskik og er på ingen måde uafhængige, objektive og etisk korrekte. For så vidt angår opgørelsen af 24. august 2012 har klagerne anført, at varelager altid har været optalt med ukurante varer nedskrevet til kr. 0 eller til skønnet nedskrevet handelsværdi. I årsopgørelsen for 2012, som G indsendte i maj 2013, er der heller ikke anført, at værdien af varelager skulle være 30 % mindre værd. Debitorer i henhold til opgørelsen medtages alle der har frivillig aftale om indbetaling. Anlægsaktiver er bogført til kr i balance pr. 30. april 2012 men medregnes i værdiopgørelse til henholdsvis for trucks, kr for lastbil og kr for kopi/scan/mailcenter, det vil sige, at klagerne skal betale 1/3 for denne nye kopimaskine, øvrige anlægsaktiver værdisættes til kr. 0. Forsikringer er ikke periodiseret, betales i januar for hele året. Varelagernedskrivning på 30 % opponeres der tillige imod. Der er ikke tale om et samlet salg og nedskrivning af varelager, hvor ukurante varer er nedskrevet til kr. 0 eller forventet skønnet lav salgs- 3

4 pris, giver således ikke mening at skulle afskrive yderligere 30 %. I henhold til aktionæroverenskomsten fremgår det da heller ikke, at nedskrivning skal foretages. For så vidt angår opgørelse af 31. oktober 2013, dateret 13. november 2013, har klagerne anført, at der i opgørelsen ikke er medregnet leverandørbonus - i opgørelsen af 24. august 202 skrev G, at bonus for 2011 udgør kr , i hensatte debitorer figurerer E samt R ApS stadig med 100 % og varelageret er vurderet af S A/S til kr mod bogført kr det bliver spændende at se om dette tal også følger i kommende årsrapport - om ikke andet figurerer anlægsaktiver nu med samlet pris kr Ifølge årsrapporten for 2012 er dette beløb bogført til kr For så vidt angår opgørelsen af 23. maj 2013, modtaget den 17.december 2013, har klagerne anført, at forsikringer ikke er periodiseret. Leverandørbonus mangler. Kunde 10243/10244 O ApS er medregnet under reklamationssag og fremgår også med samme beløb under hensat til tab på debitorer. Anlægsaktiver med nye værdier i forhold til opgørelse af 24. august 2012, regnskabsåret 2012 afsluttet med tab på kr efter skat, renteomkostninger til bank ikke medtaget, mellemregning til holdingselskaber ikke renteberegnet, konto E er fejlbehæftet. Klagerne har opgjort konstaterede afdrag samt sammenstilling af disse, hvor saldo i henhold til G er kr ,66 pr. 23. maj 2013, men som dokumenterbart er på kr ,66, og denne forskel udgør således kr Sammenholdt med faktiske tal kan dette ikke begrundes, og fører til klagernes antagelse om, at denne sidste opgørelse er produceret i al hast til den ekstraordinære generalforsamling som pression til at antage oprindelig værdiopgørelse af 24. august Såfremt indklagede mener, at der ikke er uoverensstemmelser, bedes han dokumentere hvordan. Om de enkelte klagepunkter har klagerne endvidere anført, at reklamationer kunne være afvist som ikke antaget. Klagerne ved ikke, hvorvidt man har antaget de omhandlede reklamationer og/eller om betaling helt eller delvist er foretaget. Klagerne har endvidere anført, at værdiansættelse af tab ikke skal sættes til 100 %, når der foreligger en afdragsordning. Der er tale om en alliance mellem advokat og revisor for sammen med D at gøre det sværest muligt og med et tab for klagerne på mere end en halv mio. som realitet. Sagen har haft store menneskelige og økonomiske omkostninger for klagerne. Indklagede har anført, at indklagede ikke har afgivet en erklæring omfattet af revisorlovens regler. Der er tale om en udtalelse til hvervgivers eget brug, og det fremgår endvidere af udtalelsen, at der i forbindelse med værdiansættelsen ikke har været foretaget revision eller review af de bogføringsbalancer, der har været udgangspunkt for værdiansættelsen. Sagen skal derfor afvises. Såfremt sagen ikke afvises, mener indklagede, at der må være tale om en frifindelse, idet det udførte arbejde er sket i overensstemmelse med god revisorskik. Arbejdet er udført efter aftale med D A/S, og det fremgår af udtalelsen, hvad der har ligget til grund for de korrektioner, der er foretaget til den modtagne bogføringsbalance. Grundet uenighed omkring værdiansættelsen har processen strakt sig over lang tid, hvorfor det har været nødvendigt at udarbejde flere værdiansættelser. Det bemærkes, at der i aktionæroverenskomsten er anført, at aktiernes værdi beregnes af selskabets revisor. Det er ligeledes anført i aktionæroverenskomsten, at en aktionær kan kræve, at aktierne værdiansættes af skønsmænd udpeget af ret- 4

5 ten på selskabets hjemsted, mod selv at afholde omkostningerne hertil. Dette er klagerne blevet gjort opmærksom på men har valgt ikke at benytte sig af. Om de enkelte klagepunkter har indklagede anført følgende: 1. I de tre foretagne værdiansættelser har der, bortset fra forsikringsperiodisering i værdiansættelsen pr. 30. april 2012, været indregnet de oplistede forhold. Klagerne har anført, at der er forhold, der mangler i værdiansættelserne. Årsagen, til at der ikke er foretaget korrektion herfor i værdiansættelsen, er, at disse forhold har været bogført i selskabets bogholderi, hvorfor der ingen korrektion har været hertil. Det fremgår endvidere af teksten til værdiansættelserne, hvorledes forholdene er opgjort. 2. Selskabets varelager er i årsrapporterne optaget til kostpris eller nettorealisationspris, såfremt denne er lavere i en going concern betragtning. Denne værdiansættelse foretages således ud fra den betragtning, at selskabet fortsætter sin drift, og at varelageret omsættes løbende og enkeltvis. Ved et samlet salg af virksomhed, i dette tilfælde en tømmerhandel, vil en køber nøje gennemgå varelageret og foretage en meget kritisk værdiansættelse heraf. Ved værdiansættelsen pr. 30. april 2012 tog indklagede kontakt til to erhvervsadvokater, som ofte har med virksomhedshandler at gøre. Den ene af disse havde netop haft en handel med en tømmerhandel, og han oplyste, at der var ekstrem fokus på værdiansættelse af varelager, og at nedslaget kunne være meget markant, og omkring 50 % af den bogførte værdi var ikke urealistisk. På baggrund af disse drøftelser blev nedskrivningen opgjort til 30 % af den bogførte værdi. Det bemærkes hertil, at varelageret pr. 31. oktober 2013 blev værdiansæt af en ekstern vurderingsmand. Værdiansættelsen af varelageret er behæftet med en betydelig risiko og vil altid være underlagt en skønsmæssig vurdering Det er indklagedes klare opfattelse, at en nedskrivning på 30 % må antages at være et kvalificeret skøn, der fuldt ud lever op til god revisorskik. 3. I begge sager har kunden reklameret, og der har været hensat til de forventede omkostninger hertil. P-reklamationen er afsluttet i forløbet, og Q er afsluttet efterfølgende. De afsatte beløb har ikke kunnet dække de faktiske omkostninger. 4. De tilgodehavender, der er hensat til tab på, er alle forhold, hvor der har været risiko for tab. På samme måde som ved værdiansættelsen af varelageret, er værdiansættelsen af debitorer behæftet med usikkerhed, og det er nødvendigt at foretage en skønsmæssig vurdering baseret på en individuel vurdering af debitorerne. Forholdene på vurderingstidspunktet lægges til grund. Ved den skønsmæssige vurdering kan det så efterfølgende vise sig, at nogle debitorer indbringer en større værdi og nogle en mindre værdi, end den værdi de er værdiansat til. 5. En værdiansættelse foretages pr. en given dato, hvilket naturligt vil medføre, at når der skal ske værdiansættelse på tre forskellige datoer, så vil værdiansættelsen ændre sig. 5

6 Værdiansættelsesprincipperne har været de samme ved alle tre værdiansættelser, dog har der været benyttet en ekstern vurderingsmand ved den 3. værdiansættelse Dette er den eneste forskel, der har været. 6. E gik konkurs med sit tømrerfirma, men oplyste i den forbindelse til D, at det var hans hensigt at betale sin gæld efterhånden, som han kunne finde midler hertil i privat regi. Dette har været anset for værende meget usikkert, hvorfor der løbende har været hensat på restsaldoen. Beløb modtaget er bogført på saldoen, og der er ikke uoverensstemmelse eller lignende herpå. 7. I de pågældende værdiansættelser har der været indregnet de forhold, som årsrapporten for 2012 udviser, hvorfor underskuddet ikke påvirker værdiansættelsen. 8. Det er indklagedes klare overbevisning, at indklagede har været såvel objektiv som upartisk. Indklagede har endvidere anført, at indklagedes værdiansættelse blev fuldt ud godkendt ved voldgiftsrettens tilkendegivelse. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Efter revisorlovens 43, stk. 3, jf. lovens 1, stk. 2 og 3, omfatter Revisornævnets kompetence alene revisors afgivelse af revisionspåtegning på regnskaber, herunder revisors udtalelse om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, og ved afgivelse af andre erklæringer og rapporter, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Indklagede har udarbejdet værdiansættelser. Nævnet finder, at værdiansættelsen er en erklæring omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Nævnet har herved lagt vægt på, at værdiansættelserne er en erklæring med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, jf. revisorlovens 1, stk. 2. Der henvises blandt andet til nævnets kendelse af [dato] i sag nr. XX. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge, og nævnet behandler herefter de rejste klagepunkter i realiteten. Ad klagepunkt 1-4 og 6 Det fremgår af selskabets vedtægter pkt. 11.7, at.. Aktiernes værdi beregnes af selskabets revisor og fastsættes på basis af en vurdering af markedsværdien af samtlige aktier i selskabet. Indklagede har i Værdiansættelsen redegjort for, hvorledes han har foretaget værdiansættelsen. Nævnet finder, at vedtægternes formulering ikke er helt klar om, hvorledes værdiansættelserne skal foretages. Indklagede har redegjort for sin fremgangsmåde i sin erklæring. På denne baggrund finder Revisornævnet ikke grundlag for, at statuere, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik, hvorfor han frifindes. Ad klagepunkt 5 og 7 Indklagede er på tre forskellige tidspunkter blevet anmodet om, at foretage en værdiansættelse. Indklagede har imødekommet disse anmodninger. På denne baggrund frifindes indklagede. 6

7 Ad klagepunkt 8 Indklagede har i forbindelse med udarbejdelsen af værdiansættelserne handlet i henhold til selskabets vedtægter. Endvidere er klagerne blevet vejledt om deres mulighed for at få udmeldt syn- og skøn i sagen. På denne baggrund frifindes indklagede. Ad klagepunkt 9 Klagen vedrørende statsautoriseret revisor F er afvist ved beslutning af 1. august Statsautoriseret revisor C frifindes. T h i b e s t e m m e s Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 7

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 12. december 2014 blev der i. sag nr. 160/2013. Skat. mod. statsautoriseret revisor Kai Marius Møller. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 12. december 2014 blev der i sag nr. 160/2013 Skat mod statsautoriseret revisor Kai Marius Møller afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 17. december 2013 har Skat i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 29. maj 2012 blev der i sag nr. 45/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. maj 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere