Udvidet gennemgang. Extended review

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang. Extended review"

Transkript

1 Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag /normalsider 105 Afleveret den 21. maj 2013 Vejleder Lars Kiertzner Camilla Lillemose Dose Kenneth Buch Knudsen

2

3 1 EXECUTIVE SUMMARY 5 2 INDLEDNING INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING TEORI OG METODEVALG DATAINDSAMLING OG KILDEKRITIK KILDEKRITIK VALIDITET RELIABILITET DEFINITION AF BEGREBER OG FORKORTELSER FORFATTERNES BAGGRUND STRUKTUR 15 3 REVISIONSTEORI FORSTÅELSE AF REVISION OG REVISORS ROLLE HVORFOR AFLÆGGES REGNSKABER? INTERESSENTER TIL REGNSKABET UDVIKLING I REVISORS ROLLE OG REGULERINGEN (HISTORISK) UDVIKLING I REGULERING AF REVISION REGULERINGENS PARTER UDVIKLING I REGULERINGEN REVISORS ERKLÆRING FORVENTNINGSKLØFTEN HVAD ER FORVENTNINGSKLØFTEN? BRENDA PORTERS TEORI OM FORVENTNINGSKLØFTEN LEDELSENS PLIGTER REVISORS PLIGTER HVORFOR OPSTÅR DER EN FORVENTNINGSKLØFT DELKONKLUSION 31 1

4 4 REGULERING AF REVISORS YDELSER REGULERING AF ERKLÆRINGER ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE REVISION ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE REVIEW ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE ASSISTANCE ERKLÆRINGSVEJLEDNINGEN REVISORS KOMMUNIKATION EKSTERN KOMMUNIKATION INTERN KOMMUNIKATION LEMPET REVISIONSPLIGT INDLEDNING ERFARINGERNE MED LEMPET REVISIONSPLIGT DELKONKLUSION 46 5 OPGAVER OM REVIEW AF HISTORISKE REGNSKABER INDLEDNING VÆSENTLIGE FORSKELLE TIL REVISION CLARITY FORMAT PROCESSTRUKTUR SOM I ISA PARADIGMESKIFTE I UDGANGSPUNKTET ER FORESPØRGSLER OG ANALYSER YDERLIGERE HANDLINGER SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER RISIKOVURDERINGSHANDLINGER NÆRTSTÅENDE PARTER BESVIGELSER OG LOVOVERTRÆDELSER GOING CONCERN MODIFIKATIONER AF KONKLUSIONEN SUPPLERENDE OPLYSNINGER DELKONKLUSION 71 2

5 6 UDVIDET GENNEMGANG INDLEDNING UDVIDET GENNEMGANGS DNA HVILKE VIRKSOMHEDER OMFATTES AF STANDARDEN FORMELLE AFGRÆNSNINGER PRAKTISKE AFGRÆNSNINGER TILVALG AF UDVIDET GENNEMGANG DEFINITION AF SUPPLERENDE HANDLINGER TINGBOG / PERSONBOG / BILBOG ENGAGEMENTSBEKRÆFTELSE ADVOKATBREV VERIFIKATION AF A SKAT, AM BIDRAG SAMT MOMS/LØNSUMSAFGIFT REVISORS KOMMUNIKATION ERKLÆRING PÅ UDVIDET GENNEMGANG PROTOKOL REVISORS ANSVAR PÅVIRKNING AF FORVENTNINGSKLØFTEN PRÆSTATIONSKLØFTEN RIMELIGHEDSKLØFTEN STANDARDENS MODTAGELSE HOS REGNSKABSBRUGERNE LÅNGIVERE VIRKSOMHEDERNES EGNE INTERESSEORGANISATIONER MYNDIGHEDER REVISORBRANCHEN ANDRE KRITIK AF UDSIGTEN TIL BESPARELSE DELKONKLUSION KONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING KILDEFORTEGNELSE BILAG 117 3

6

7 1 Executive summary The Danish Parliament passed a resolution in December 2012 resulting in a less strict standard for audit of small companies an extended review. The enterprises in reporting class B, with the exception of funds, have been able to apply the standard since January Denmark has - contrary to other EU countries - had a tradition for statutory audit comprising the whole of reporting class B. The political interest within this area is to be seen in connection with the focus on creating attractive frames for the many small enterprises that constitute the backbone of the Danish business sector. Our Thesis illustrates how the auditor s work will be affected by the goal to limit burdens. We will examine how the standard differentiates from the auditor s existing reports and the stakeholders immediate reaction in this respect. Finally, we will assess the consequences that the standard may have on the auditor s expectation-perfomance gap. The standard is based on review standard, which is negative in the wording of the conclusion expressed with limited assurance. The assurance of an extended review is higher than that of a review, but less than that of an audit. What differentiates an extended review from a review is four statutory supplementary procedures which enable a positive wording, but still with limited assurance. Three of the procedures will include external documentation obtained from the company s attorney and bank, and from public available registrations in the Land Registry and the Registry of Persons and Motor Vehicles. In addition, the auditor is required to obtain documentation that taxes and duties reported to the tax authorities are in accordance with the bookkeeping records. The professional and industrial bodies have welcomed the standard because of the goal to limit the burdens of the enterprises. It means, however, that the auditor performs less procedures than if an audit had been performed. There will be certain types a business where e.g. the composition of accounting items, the group of owners or the structure of the financing will make an extended review less suitable. The lenders are expected to be an important factor for the success of the standard, however, our studies show that the banks are still not yet quite settled with respect to an extended review and that a lower degree of assurance in the auditor s opinion may lead to higher borrowing costs. 5

8 In spite of an international alignment of review and audit, the auditing industry has a problem in relation to the outside world s expectations to the work performed by the auditor. The Danish standard is in line with the EU draft 8th Company Law Directive which opens up to the possibility that the member countries draw up local standards for small enterprises. As the standard is not internationally coordinated, like review and audit, an extended review may risk to have a negative impact on the expectation gap. On the other hand, it is to be expected that the provisions of the updated with addition of the four statutory, supplementary requirements are so unambiguous that it will improve the auditor s performance gap. As mentioned, it is the nature of an extended review that the auditor performs additional procedures in relation to a review, but less in relation an audit. Therefore, the cost of an extended review will probably be lower than the cost of an audit according ISA, which applies today to the major part of reporting class B enterprises. As yet, no financial statements have been subject to an extended review because the standard came into force only in January. Our Thesis is therefore based on legal sources, responses to consultation papers from professional and industrial bodies, and interviews. 6

9 2 Indledning 2.1 Indledning Den økonomiske situation har siden 2008 skærpet fokus på revisors arbejde. Præmissen synes for nogle at være, at revisionen per definition må have svigtet, hvis et selskab med en blank påtegning efterfølgende kommer i going concern-problemer. Selvom fagpersoner vil være uenige heri, så er det ikke desto mindre den opfattelse, som revisionsbranchen står overfor, og som kan opsummeres i begrebet forventningskløften. Krisen har identificeret områder, hvor yderligere stramninger var nødvendige, selvom faget allerede var meget lovreguleret. EU kommissær Michel Barnier var opsat på at stramme reguleringen af revisorerne. Denne internationale trend mod endnu mere regulering står i kontrast til de attraktive rammevilkår, som politikere påstår sig optaget af at skabe for små og mellemstore virksomheder. For at imødekomme de små og mellemstore virksomheders ønske om mindre regulering, fremlagde FSR i 2009 et forslag til en nyskabelse i form af en helt ny og særlig dansk standard. Efter denne kunne virksomheder i SMV-segmentet få deres årsregnskaber gennemgået med en større sikkerhed end den eksisterende reviewydelse, men uden dog at opnå samme niveau som ved en fuld ISA revision. Dette tiltag kommer som følge af få marginale lempelser af grænserne for revision. Danmark er et af få EU-lande, som har haft tradition for at kræve fuld revision af alle selskaber uanset størrelse. Politikernes hensigt med standarden var at lempe byrderne for de små virksomheder 1. I 2009 fandtes ikke politisk flertal for forslaget, men S-SF-R-regeringen tog FSRs forslag op igen og fremsatte i efteråret 2012 lovforslag om standarden. Vedtagelsen heraf blev en realitet i december 2012, og Erhvervsstyrelsen har siden været optaget af de nødvendige detaljer for at få standarden implementeret i eksisterende lovgivning herunder revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. Med denne afhandling ønsker vi at undersøge konsekvenserne af indførelsen af den nye standard, herunder de påkrævede arbejdshandlinger, interessenternes modtagelse af den nye standard, samt forventninger til indflydelse på den eksisterende forventningskløft. 1 L26 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, resume 7

10 2.2 Problemformulering I december 2012 vedtog Folketinget lovforslag om indførelsen af en særlig dansk standard for revisors af historiske finansielle oplysninger. Dermed gør man op med den internationale ensretning af standarderne for, som ellers har pågået igennem de seneste år, og som stadig pågår. Målt på omfanget af revisors arbejdshandlinger placeres den nye standard mellem de to eksisterende ydelser; review og revision. Den politiske målsætning med forslaget er at tilbyde de mange små og mellemstore virksomheder et alternativ til revision, som er mere omkostningseffektivt end de internationale revisionsstandarder. For at belyse gennemslagskraften for denne nyskabelse formuleres følgende hovedproblemstilling: Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Til belysning heraf opstilles følgende underspørgsmål til undersøgelse: Hvordan adskiller standarden sig fra henholdsvis revision, review, assistance og fravalg af revision? Opfatter de traditionelle regnskabsbrugere udvidet positivt, og får den nye standard dermed reel gennemslagskraft? Hvilken betydning kan den foreslåede standard få for revisionsbranchens udfordring med forventningskløften? 2.3 Afgrænsning Geografi Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er et særligt dansk tiltag, hvorfor opgaven afgrænses til at beskrive danske forhold, omend sammenligninger til udlandet inddrages, hvor det er formålstjenstligt. Årsregnskabsloven Standarden er alene gældende for virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvorfor der afgrænses for alle øvrige regnskabsklasser samt regnskabsmæssige begrebsrammer. 8

11 Idet vi befinder os indenfor årsregnskabsloven, har vi fulgt lovens målsætning om generelle forhold, hvorfor vi tillige afgrænser os for erklæringer med særlige formål. 2.4 Teori og metodevalg Idet afhandlingen problematiserer den netop indførte standard om udvidet, fokuseres hovedsageligt på politiske udspil, høringssvar, lovtekster mv. frem for egentlig revisionsteknisk eller videnskabelig teori. For så vidt angår behandlingen af forventningskløften, anvendes dog Brenda Porters teori om forventningskløftens opdeling. Valget begrundes primært i den helt brede anvendelse, som Porters udbygning af den eksisterende teori har fundet gennem de foregående to årtier. Metode Til brug for analyse af reguleringen anvendes juridisk metode herunder identifikation og tolkning af relevante retskilder, inddragen af fakta til belysning af den konkrete situation samt endelig en konklusion herpå. Hvor forskellige retskilder taler for modsatrettede slutninger, vil vi diskutere kildernes indbyrdes hierarki. Udgangspunktet for besvarelsen af problemstillingen er en eksplorativ undersøgelse og vil ske ud fra en teoretisk analyse 2. Som supplement til den teoretiske analyse vil der blive anvendt empirisk materiale i form af materiale fra FSR, lovforarbejder, høringsrunder, uddybende materiale fra revisionsfirmaer mv. samt undersøgelse af standardens anvendelighed ved interview. Figur 2-1 Metodisk struktur Kilde: Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed side 24 2 Andersen, Ib, side 22 9

12 I forbindelse med vores interview vil vi forespørge relevante kommende brugere af og rådgivere om denne standard. Vi vil forespørge til deres informationsbehov samt viden om og holdning til standarden. Spørgsmålene i vores interview er udarbejdet på baggrund af de sekundære data, vi har opnået kendskab til, samt den regulering, der eksisterer på området for udvidet Dataindsamling og kildekritik Indsamlingen af data til brug for afhandlingen består af en kombination af primære og sekundære data 3. De primære data kendetegnes ved at være indsamlet i forbindelse med forfatternes interview af implicerede parter under udarbejdelsen af afhandlingen, hvorimod de sekundære data er indsamlet af andre. Tidsmæssig afgrænsning Der er kun gået få måneder, siden standarden blev introduceret ved lov 6. december Den nye erklæringsstandard blev offentliggjort d. 17. april Derfor har Erhvervsstyrelsen arbejdet på den endelige tekniske udarbejdelse sideløbende udarbejdelsen af denne afhandling. Vi har tilstræbt at producere en aktuel afhandling, hvorfor tilpasninger løbende er indarbejdet frem til 30. april 2013, hvor informationsindsamlingen er afsluttet. Primære data Der er i kandidatafhandlingen anvendt primære data i form af en række telefoninterview 4. Denne kvalitative tilgang er valgt som dataindsamlingsværktøj fremfor en mere kvantitativ indsamling gennem fx en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen herfor er dels ønsket om at kunne forstå og udfordre respondenternes synspunkter og holdninger vedrørende afhandlingens problemstilling. Dels stod det tidligt klart, at store dele af standardens interessenter havde ingen eller meget begrænset viden om standarden på tidspunktet for dataindsamlingen. Vores vurdering var derfor, at tidspunktet endnu ikke var modent for spørgeskemaundersøgelser. Dataindsamlingen er sket som delvist strukturerede interview, hvor området er kendt af interviewerne men ønskes yderligere belyst gennem respondenternes synsvinkler og informationer. Forud for de gennemførte interview har vi udsendt en spørgeguide med den hensigt at afklare respondentens forventning til interviewet med vores. Denne tilgang er valgt dels for at få bekræftet, at den pågældende respondent er relevant i forhold til besvarelse af spørgsmålene, og dels for at give den interviewede mulighed for at forberede sig på emnet. 3 Andersen, Ib, side Ved de foretagne interview henvises der til afhandlingens bilag 1 10

13 Spørgeguiden har i overvejende grad været ens for alle respondenterne. Dog er guiden tilpasset til den enkelte respondents faglig og professionelle baggrund, hvor det er fundet relevant. Spørgeguiden indeholder forhold og problemstillinger indenfor emnet, som afhandlingen ønsker at belyse. For ikke på forhånd at definere det ønskede svar (bias), er der indlagt spørgsmål, som giver respondenten mulighed for at åbne nye synspunkter og vinkler på problemstillingen. Interviewene er foretaget som telefoninterview efter høringsfristens udløb 14. marts Interviewene er foretaget over en periode på 4 uger, hvilket har givet mulighed for at inddrage fremkomne synspunkter og holdninger fra tidligere interview i de efterfølgende. For dokumentation af interviewene er alle samtaler optaget digitalt og vedlagt som bilag 1 til afhandlingen. Alle respondenter godkendte på forhånd optagelserne og offentliggørelse heraf. Hvor vi refererer til udsagn fra interview, sker dette i formatet MM:SS. Kildehenvisninger Der anvendes løbende kildehenvisninger i afhandlingen, som alle vil være placeret nederst på siden med fortløbende numre. Kilderne vil være yderligere specificeret bagerst i afhandlingen under litteraturoversigten, hvor alle anvendte kilder vil fremgå. Gennem hele afhandlingen refererer vi til FSRs standard om udvidet fremfor Erhvervsstyrelsens, idet førstnævnte er stand alone og dermed mere omfattende. 2.5 Kildekritik Udgangspunktet for udvælgelsen af respondenterne har været at få en større bredde på respondenterne, end ved blot at spørge enkelte virksomhedsledere. Dermed har vi valgt respondenter med forskellig baggrund, som alle vil blive berørt af den nye standard, som skal arbejde med standarden i hverdagen, eller som har været med til at udarbejde lovgivningen. Der er i alt gennemført fire ud af syv tilsigtede interview. Alle respondenterne er uafhængige af hinanden. Da interviewet bliver foretaget enkeltvis med en respondent af gangen, vil personlige holdninger ikke præge de øvrige respondenter. Alle respondenter formodes at have et højt fagligt niveau på deres felt, og det er derfor vurderet, at de personlige holdninger til emnet ikke er gennemgribende, og at fremkomne synspunkter kan lægges til grund for afhandlingen. 11

14 2.5.1 Validitet Som anført i afsnit 2.4 ovenfor er indsamlingen af data sket eksplorativt og kvalitativt. Blandt interessenterne for udvidet har vi valgt at fokusere på følgende hovedgrupper: Finansiering Spar Lolland/Jyske Bank Danske Bank Regnskabets udarbejdere (ejerleder-surrogat) Erhvervsadvokater (ej gennemført) Håndværksrådet Standardens afsender Erhvervsstyrelsen Finansiering Vi udvalgte Spar Lolland til interview ud fra den tese, at de mindre banker vil have mange små erhvervskunder. Under interviewet fik vi da også bekræftet, at den interviewedes kunder primært består af små og mellemstore virksomheder, som netop er målgruppen for den nye standard. Derudover faldt valget på en bank i provinsen for at sammenholde kendskab og kundesammensætning med en større bank fra hovedstaden. Helle Nielsen er erhvervskunderådgiver med mangeårig erfaring fra Spar Lolland i Køge. Pr. 25. januar 2013 overtog Jyske Bank hele Spar Lolland. Vi valgte at interviewe Danske Bank ud fra vores opfattelse af deres position som værende blandt de førende danske erhvervsbanker. Dermed optræder banken som modpol til den mindre Spar Lolland. Martin Steen Petersen sidder i bankens afdeling for kreditpolitikker i Businessbanken rettet mod erhvervskunder i SMV-segmentet, som er relevant ift. udvidet. Den interviewede har i øvrigt bidraget med input til de høringssvar, som Finansrådet har afgivet i processen med udarbejdelse af loven og standarden. Ejerleder-surrogat Vi besluttede indledningsvis at inddrage input fra erfarne erhvervsadvokater som et surrogat for ejerledere. Denne beslutning blev truffet ud fra den teori, at deres erfaring med bestyrelsesarbejde samt almindelig betjening af klienter ville give et mere dækkende billede, end ved at interviewe nogle få ejerledere, som forventeligt ville tale meget snævert ud fra deres egen virksomhed. 12

15 Vi har haft kontakt med tre erfarne erhvervsadvokater, som henholdsvis har nul, én samt mere end 15 bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder. Ingen af dem ønskede imidlertid at medvirke til et interview samstemmende med den begrundelse, at de ikke kender til standarden for udvidet, og derfor ikke mente at kunne biddrage med væsentlige input til afhandlingen. På denne baggrund har vi i stedet valgt alene at lade virksomhedernes interesseorganisationer tale på virksomhedernes vegne. Idet Danske Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Industri allerede har afgivet høringssvar i flere omgange, valgte vi ikke at interviewe alle ud fra en forventning om, at deres synspunkter er uændrede i forhold til de sekundære kilder, som vi allerede havde adgang til. Dog har vi interviewet erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen fra Håndværksrådet for bl.a. at afklare rådets eventuelle tiltag i at kommunikere standarden til foreningens medlemmer. Standardens afsendere Folketinget delegerede med vedtagelsen af L 26 kompetencen til Erhvervsstyrelsen om at udarbejde den nye standard, og det er i kraft af denne rolle, at vi har valgt at interviewe styrelsen. Vi har således interviewet Peter Krogslund Jensen, som sammen med en kollega i styrelsen har stået for processen Reliabilitet Vi har i vores kildekritik tilstræbt en objektiv vurdering af kildernes udsagn. For så vidt angår alle interviewede i grupperne finansiering og udarbejdere, er der tale om enkeltpersoner, som ikke forventes at have egeninteresser i standarden om udvidet. Derimod kan respondenten i gruppen af standardens afsendere have særinteresser i kraft af tilhørsforhold til den udstedende myndighed. Vi har tilstræbt at være opmærksomme herpå under interviewet samt i den efterfølgende behandling heraf. 2.6 Definition af begreber og forkortelser Lovforkortelser mv.: RL SEL ÅRL Erkl.bkg. Erkl.vejl. Revisorloven Selskabsloven Årsregnskabsloven Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsvejledningen 13

16 Akronymer for interesseorganisationer mv.: ACCA FSR IESBA IFAC REVU The global body for professional accountants FSR - danske revisorer International Ethics Standard Board for Accountants International Federation of Accountants Revisionsteknisk Udvalg, FSR Anvendes om den ajourførte og oversatte standard i den version ( Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk lovgivning ), som træder i kraft for review af regnskaber for perioder, der slutter 31. december 2013 eller senere. Hvor der henvises til tidligere versioner, vil dette ske som enten DK eller fremgå direkte af teksten. Begreber: Forventningskløft Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder ( af årsregnskaber) fra 17. april Anvendes som samlet begreb for Porters expectation-performance gap. Revisor Anvendes om godkendte revisorer jf. revisorlovens 3. SMV Små og mellemstore virksomheder. Begrebet anvendes om hele målgruppen for udvidet, uanset at årsregnskabsloven jf. 8. direktiv betegner regnskabsklasse B som små virksomheder. 2.7 Forfatternes baggrund Begge afhandlingens forfattere er uddannede i revisionsbranchen og har sideløbende hermed afsluttet HD(R)-studiet. Begge har hovedsageligt arbejdet med kunder i segmentet små og mellemstore virksomheder, og det er på denne baggrund, at interessen for udvidet udspringer. Mens den ene forfatter fortsat er i branchen, har den anden været beskæftiget i en regnskabsafdeling i en klasse B-virksomhed de senere år. Dermed har vi haft god nytte af at kunne supplere hinanden med viden og synspunkter. 14

17 2.8 Struktur Nedenstående figur giver et overblik over afhandlingen. Figur 2-2 Afhandlingens struktur Kilde: Egen tilvirkning 15

18

19 3 3.1 Forståelse af revision og revisors rolle Hvorfor aflægges regnskaber? Et regnskab er kommunikation af virksomhedens finansielle stilling til dens interessenter herunder offentlige myndigheder, banker, aktionærer mv. En virksomhed kan betragtes som et lukket kredsløb, som omverdenen normalt ikke har indsigt i. Regnskabet udarbejdelse er derfor dén ene gang årligt, hvor omverdenen får indsigt i virksomhedens økonomiske stilling. Interessenterne kan have forskellig interesse i virksomheden, men det handler oftest om at bedømme dens evne til at svare sin gæld til kreditorer og långivere, vurdere indtjeningen samt for myndighedernes vedkommende at kontrollere de skatter og afgifter, som virksomheden har opgjort. Med andre ord handler det om at måle og kommunikere finansiel og anden information med henblik på beslutningsformål i forhold til ressourceallokering 5. Det er et objektivt krav, at virksomhederne skal aflægge en årsrapport Interessenter til regnskabet Som nævnt kan virksomheder have mange stakeholders og dermed mange med interesse i dets regnskab. Interessenterne opdeles overordnet i interne og eksterne i forhold til virksomheden. De interne interessenter er typisk ejerkredsen samt medarbejdere og ledelse. Det kan ligeledes være tilknyttede eller associerede virksomheder. De eksterne interessenter er typisk kunder, leverandører, bankforbindelser og myndigheder. De har alle en interesse i at kunne vurdere, hvordan virksomheden klarer sig. Kunder vil gerne sikre sig fortsat forsyningssikkerhed af virksomhedens varer og ydelser. Leverandørerne må sikre sig, at virksomheden har en tilpas stærk likviditet, så deres tilgodehavender er sikret. Investorerne interesserer sig særligt for potentialet for fremtidig indtjening. Bankforbindelser må sikre deres udlån og kreditter. Myndighederne 5 Finansiel Rapportering, side 17 6 ÅRL 2, stk. 1 17

20 ønsker at kontrollere, hvorvidt virksomheden efterkommer love og regler, herunder at virksomheder svarer sine skatter og afgifter korrekt. Det er værd at bemærke, at regnskabet ikke udarbejdes specifikt til én bestemt interessentgruppe. Derfor kan der være interessenter, som vil mangle oplysninger ved en af regnskabet, idet de fleste virksomheder vælger kun at vise de lovpligtige tal, oversigter og noter Udvikling i revisors rolle og reguleringen (historisk) Revisors rolle Virksomhederne i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at lade deres regnskab revidere af en revisor 7. Dog kan de allermindste klasse B-virksomheder fravælge revision, såfremt de ikke overtræder tærskelværdier sat for henholdsvis omsætning, balancesum og antal medarbejdere (nærmere herom i afsnit 4.3). Når revisor foretager revision af et regnskab, tilføres dette yderligere troværdighed i forhold til regnskabsbrugeren. Læseren forsikres om, at de væsentligste og mest risikofyldte områder i regnskabet er gennemgået af en kyndig og uafhængig tredjemand. Såfremt der har været noget væsentligt at bemærke i den sammenhæng, vil revisor oplyse herom ved at afgive en modificeret konklusion. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed, hvilket blev indført i revisorloven i Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at begrebet har til formål at sikre, at revisor ved udførelse af revision også skal varetage hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom revisor er valgt af virksomhedens ejere, som kan have modstående interesser. Revisor skal altså adressere den interessekonflikt, der kan være i forholdet mellem regnskabsaflægger og regnskabsbrugerne. Selvom revisor således indgår i et agent-principal-forhold med virksomhedens ejere, skal han kunne agere som en uafhængig tredjemand for at kunne tilføre den tillid og troværdighed, som rollen fordrer. 7 ÅRL 135, stk. 1 8 Lov nr. 427 af 1. juni

21 Figur 3-1 Agent-principal Kilde: Eilifsen m.fl.: Auditing & assurance services, side 7 Figuren ovenfor viser de to agent-principal forhold, der gælder både mellem ledelse og ejere, samt mellem revisor og ledelse. I forbindelse med EU kommissær Barniers omdiskuterede oplæg til stramninger for revisionsbranchen blev det indledningsvis foreslået, at revisor ikke skulle vælges af virksomhedens selv. Dette blev foreslået for at minimere risikoen i forholdet mellem revisor og ledelse. Det blev dog afvist med henvisning til, at det ville være et for stort indgreb i virksomhedens handlefrihed. For så vidt angår agent-principal forholdet mellem ledelse og ejerkredsen fremgår det af figuren, at revisors rolle også er at minimere den fordel, ledelsen har ved fuld indsigt og daglig gang i virksomheden, og dermed minimere den såkaldte informations asymmetri. Når revisorer afgiver erklæringer i egenskab af at være godkendt som revisor i Danmark, skal revisor følge den danske revisorlov samt erklæringsbekendtgørelsen. Ifølge RL 16, stk. 1, er revisors rolle: Offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. 19

22 Det centrale i ovenstående er, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og at opgaverne skal udføres efter god revisorskik. Begrebet god revisorskik er praksisskabt igennem mange år, og derfor er retskilderne spredt over lovgivning, branchestandarder, domme, revisornævnets udtalelser mv. Det er vigtigt at bemærke, at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgaven tillader 9. Dette er årsagen til, at mange revisioner i regnskabsklasse B bliver udført én gang om året i forbindelse med statusrevisionen. Det kan ofte ikke betale sig at udføre revision i årets løb, da det ikke vil tilføre opgaven yderligere sikkerhed, og blot vil resultere i at begrænse arbejdsopgaverne ved statusrevisionens udførelse pga. kravet om hurtighed (i betydningen uden unødige omkostninger for virksomheden). Det er værd at nævne, at revisors rolle også indeholder den såkaldte policeman effect, hvorved regnskabets rigtighed styrkes alene ved revisors blotte tilstedeværelse. Teorien går nemlig på, at ledelsens og medarbejdernes viden om, at regnskabet slutteligt gennemgås af revisor, vil afholde nogle fra at begå tilsigtede fejl og desuden kan højne opmærksomheden generelt og dermed tillige modvirke utilsigtede fejl. Tillid Regnskabsbrugerens tillid til revisor er afgørende for hans tillid til regnskabet. Efter de seneste års finanskrise og virksomheders konkurs, er der sandsynligvis flere regnskabsbrugere, der har fået svækket tilliden til revisors arbejde. Derfor har revisorerne en vigtig rolle i at informere regnskabsbrugerne om, hvilket ansvar revisor henholdsvis ledelsen har i forhold til aflæggelse af regnskabet. Det ligger tillige i tilliden til revisors arbejde, at regnskabsbrugerne er afklarede om omfanget af revisors arbejde og ansvar. Mistillid både fra regnskabsbrugere og politikere skaber pres for yderligere regulering af et i forvejen meget reguleret fag, og branchen er derfor optaget af at afklare forventningerne mellem regnskabsbrugerne og branchen selv. Dette emne vedrører den såkaldte forventningskløft og vil blive behandlet i afsnit 3.3 nedenfor. Generelt er det centrale i revision, at branchen skal sikre at levere kvalitet, som lever op til samfundets udvikling og samtidig bibeholde den faglige integritet og uafhængighed. Af en rundspørge som FSR har lavet fremgår det, at revisorerne er både kritiske og skeptiske, når de reviderer virksomhedernes regnskaber. 10 Dette har resulteret i flere regnskaber end tidligere, hvor revisor har påført forbehold og supplerende oplysninger. Ud fra ovenstående fremgår det, at revisorerne i Danmark generelt er opmærksomme på de udfordringer, som virksomhederne lever med. De forsøger ligeledes at oplyse regnskabsbrugeren om dette med deres forbehold og supplerende oplysninger. 9 RL 16, stk RR Flere revisorer hejser advarselsflaget 20

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt. En udvidet gennemgang. ny erklæringsstandard til små og mellemstore virksomheder Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 207 Offentligt Statsautoriserede Revisorer FSR kerhedforeningen Tillid afbalance Troværdighed En udvidet gennemgang ny erklæringsstandard til små og mellemstore

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU

3) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU EKSEMPLER PÅ LEDELSESPÅTEGNING PÅ ÅRSRAPPORTER. 1) Klasse B og C. Årsregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven 2) Klasse B og C. Årsregnskab og koncernregnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven. Pengestrømsopgørelse

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013

Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 29. januar 2014 Udvalgte problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2013 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne. Årsregnskaberne 2015 - Forbehold, supplerende oplysninger samt revisors konklusioner på regnskaberne SURVEY www.fsr.dk Side FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften Cand.merc.aud.-studiet Copenhagen Business School 2012 Kandidatafhandling Afleveringsdato 21. december 2012 IAASB s forslag til en ny revisionserklæring - og dennes indflydelse på forventnings- og forståelseskløften

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang

Ny SMV-standard Udvidet gennemgang Ny SMV-standard Udvidet gennemgang ÅRL 135, stk. 1 En virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse B, kan vælge at lade revisionen efter 1. pkt. udføre efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten)

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk Internet: www.fsr.dk Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Att.

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998

Udvidet gennemgang. Institut for økonomi. Cand. merc. aud. Kandidatafhandling. August Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Institut for økonomi Cand. merc. aud. Kandidatafhandling August 2013 Udvidet gennemgang Forfatter: Thomas Bjerremand Hansen TH90998 Vejleder: Torben Rasmussen Business & Social Sciences, Aarhus Universitet

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen

Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder. v/jess Kjær Mogensen Sikkerhed & Revision 2015 Status på erklæringsstandarder v/jess Kjær Mogensen A g e n Erklæringsstandarder ISAE 3000 ISAE 3402 Spørgsmål d a 2 Erklæringsstandarder Erklæringsstandarder Følgende standarder

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

UDVIDET GENNEMGANG. Interessenternes forventninger til den nye erklæringsstandard. Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision

UDVIDET GENNEMGANG. Interessenternes forventninger til den nye erklæringsstandard. Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Institut for Regnskab og Revision UDVIDET GENNEMGANG Interessenternes forventninger til den nye erklæringsstandard Limited Audit Stakeholders expectations regarding the

Læs mere

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder.

SURVEY. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder. Interessen for udvidet gennemgang hos revisors kunder SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Revisionspåtegning. Going Concern. Kandidatafhandling. Copenhagen Business School Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision

Revisionspåtegning. Going Concern. Kandidatafhandling. Copenhagen Business School Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2014 Cand. merc. aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag inkl. mellemrum: 206.866 Antal sider: 117 Revisionspåtegning Going Concern Vejleder: Peter

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum. Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Faglig opdatering januar 2014 på SMV-Forum Statsautoriseret revisor Claus Pio Schwartz Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Assistance med opstilling ISRS 4410 om opgaver vedr. opstilling

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere