Udvidet gennemgang. Extended review

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidet gennemgang. Extended review"

Transkript

1 Extended review Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Copenhagen Business School 2013 Kandidatafhandling cand.merc.aud. Antal anslag /normalsider 105 Afleveret den 21. maj 2013 Vejleder Lars Kiertzner Camilla Lillemose Dose Kenneth Buch Knudsen

2

3 1 EXECUTIVE SUMMARY 5 2 INDLEDNING INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING TEORI OG METODEVALG DATAINDSAMLING OG KILDEKRITIK KILDEKRITIK VALIDITET RELIABILITET DEFINITION AF BEGREBER OG FORKORTELSER FORFATTERNES BAGGRUND STRUKTUR 15 3 REVISIONSTEORI FORSTÅELSE AF REVISION OG REVISORS ROLLE HVORFOR AFLÆGGES REGNSKABER? INTERESSENTER TIL REGNSKABET UDVIKLING I REVISORS ROLLE OG REGULERINGEN (HISTORISK) UDVIKLING I REGULERING AF REVISION REGULERINGENS PARTER UDVIKLING I REGULERINGEN REVISORS ERKLÆRING FORVENTNINGSKLØFTEN HVAD ER FORVENTNINGSKLØFTEN? BRENDA PORTERS TEORI OM FORVENTNINGSKLØFTEN LEDELSENS PLIGTER REVISORS PLIGTER HVORFOR OPSTÅR DER EN FORVENTNINGSKLØFT DELKONKLUSION 31 1

4 4 REGULERING AF REVISORS YDELSER REGULERING AF ERKLÆRINGER ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE REVISION ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE REVIEW ERKLÆRINGSSTANDARD VEDRØRENDE ASSISTANCE ERKLÆRINGSVEJLEDNINGEN REVISORS KOMMUNIKATION EKSTERN KOMMUNIKATION INTERN KOMMUNIKATION LEMPET REVISIONSPLIGT INDLEDNING ERFARINGERNE MED LEMPET REVISIONSPLIGT DELKONKLUSION 46 5 OPGAVER OM REVIEW AF HISTORISKE REGNSKABER INDLEDNING VÆSENTLIGE FORSKELLE TIL REVISION CLARITY FORMAT PROCESSTRUKTUR SOM I ISA PARADIGMESKIFTE I UDGANGSPUNKTET ER FORESPØRGSLER OG ANALYSER YDERLIGERE HANDLINGER SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER RISIKOVURDERINGSHANDLINGER NÆRTSTÅENDE PARTER BESVIGELSER OG LOVOVERTRÆDELSER GOING CONCERN MODIFIKATIONER AF KONKLUSIONEN SUPPLERENDE OPLYSNINGER DELKONKLUSION 71 2

5 6 UDVIDET GENNEMGANG INDLEDNING UDVIDET GENNEMGANGS DNA HVILKE VIRKSOMHEDER OMFATTES AF STANDARDEN FORMELLE AFGRÆNSNINGER PRAKTISKE AFGRÆNSNINGER TILVALG AF UDVIDET GENNEMGANG DEFINITION AF SUPPLERENDE HANDLINGER TINGBOG / PERSONBOG / BILBOG ENGAGEMENTSBEKRÆFTELSE ADVOKATBREV VERIFIKATION AF A SKAT, AM BIDRAG SAMT MOMS/LØNSUMSAFGIFT REVISORS KOMMUNIKATION ERKLÆRING PÅ UDVIDET GENNEMGANG PROTOKOL REVISORS ANSVAR PÅVIRKNING AF FORVENTNINGSKLØFTEN PRÆSTATIONSKLØFTEN RIMELIGHEDSKLØFTEN STANDARDENS MODTAGELSE HOS REGNSKABSBRUGERNE LÅNGIVERE VIRKSOMHEDERNES EGNE INTERESSEORGANISATIONER MYNDIGHEDER REVISORBRANCHEN ANDRE KRITIK AF UDSIGTEN TIL BESPARELSE DELKONKLUSION KONKLUSION KONKLUSION PERSPEKTIVERING KILDEFORTEGNELSE BILAG 117 3

6

7 1 Executive summary The Danish Parliament passed a resolution in December 2012 resulting in a less strict standard for audit of small companies an extended review. The enterprises in reporting class B, with the exception of funds, have been able to apply the standard since January Denmark has - contrary to other EU countries - had a tradition for statutory audit comprising the whole of reporting class B. The political interest within this area is to be seen in connection with the focus on creating attractive frames for the many small enterprises that constitute the backbone of the Danish business sector. Our Thesis illustrates how the auditor s work will be affected by the goal to limit burdens. We will examine how the standard differentiates from the auditor s existing reports and the stakeholders immediate reaction in this respect. Finally, we will assess the consequences that the standard may have on the auditor s expectation-perfomance gap. The standard is based on review standard, which is negative in the wording of the conclusion expressed with limited assurance. The assurance of an extended review is higher than that of a review, but less than that of an audit. What differentiates an extended review from a review is four statutory supplementary procedures which enable a positive wording, but still with limited assurance. Three of the procedures will include external documentation obtained from the company s attorney and bank, and from public available registrations in the Land Registry and the Registry of Persons and Motor Vehicles. In addition, the auditor is required to obtain documentation that taxes and duties reported to the tax authorities are in accordance with the bookkeeping records. The professional and industrial bodies have welcomed the standard because of the goal to limit the burdens of the enterprises. It means, however, that the auditor performs less procedures than if an audit had been performed. There will be certain types a business where e.g. the composition of accounting items, the group of owners or the structure of the financing will make an extended review less suitable. The lenders are expected to be an important factor for the success of the standard, however, our studies show that the banks are still not yet quite settled with respect to an extended review and that a lower degree of assurance in the auditor s opinion may lead to higher borrowing costs. 5

8 In spite of an international alignment of review and audit, the auditing industry has a problem in relation to the outside world s expectations to the work performed by the auditor. The Danish standard is in line with the EU draft 8th Company Law Directive which opens up to the possibility that the member countries draw up local standards for small enterprises. As the standard is not internationally coordinated, like review and audit, an extended review may risk to have a negative impact on the expectation gap. On the other hand, it is to be expected that the provisions of the updated with addition of the four statutory, supplementary requirements are so unambiguous that it will improve the auditor s performance gap. As mentioned, it is the nature of an extended review that the auditor performs additional procedures in relation to a review, but less in relation an audit. Therefore, the cost of an extended review will probably be lower than the cost of an audit according ISA, which applies today to the major part of reporting class B enterprises. As yet, no financial statements have been subject to an extended review because the standard came into force only in January. Our Thesis is therefore based on legal sources, responses to consultation papers from professional and industrial bodies, and interviews. 6

9 2 Indledning 2.1 Indledning Den økonomiske situation har siden 2008 skærpet fokus på revisors arbejde. Præmissen synes for nogle at være, at revisionen per definition må have svigtet, hvis et selskab med en blank påtegning efterfølgende kommer i going concern-problemer. Selvom fagpersoner vil være uenige heri, så er det ikke desto mindre den opfattelse, som revisionsbranchen står overfor, og som kan opsummeres i begrebet forventningskløften. Krisen har identificeret områder, hvor yderligere stramninger var nødvendige, selvom faget allerede var meget lovreguleret. EU kommissær Michel Barnier var opsat på at stramme reguleringen af revisorerne. Denne internationale trend mod endnu mere regulering står i kontrast til de attraktive rammevilkår, som politikere påstår sig optaget af at skabe for små og mellemstore virksomheder. For at imødekomme de små og mellemstore virksomheders ønske om mindre regulering, fremlagde FSR i 2009 et forslag til en nyskabelse i form af en helt ny og særlig dansk standard. Efter denne kunne virksomheder i SMV-segmentet få deres årsregnskaber gennemgået med en større sikkerhed end den eksisterende reviewydelse, men uden dog at opnå samme niveau som ved en fuld ISA revision. Dette tiltag kommer som følge af få marginale lempelser af grænserne for revision. Danmark er et af få EU-lande, som har haft tradition for at kræve fuld revision af alle selskaber uanset størrelse. Politikernes hensigt med standarden var at lempe byrderne for de små virksomheder 1. I 2009 fandtes ikke politisk flertal for forslaget, men S-SF-R-regeringen tog FSRs forslag op igen og fremsatte i efteråret 2012 lovforslag om standarden. Vedtagelsen heraf blev en realitet i december 2012, og Erhvervsstyrelsen har siden været optaget af de nødvendige detaljer for at få standarden implementeret i eksisterende lovgivning herunder revisorloven og erklæringsbekendtgørelsen. Med denne afhandling ønsker vi at undersøge konsekvenserne af indførelsen af den nye standard, herunder de påkrævede arbejdshandlinger, interessenternes modtagelse af den nye standard, samt forventninger til indflydelse på den eksisterende forventningskløft. 1 L26 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven, resume 7

10 2.2 Problemformulering I december 2012 vedtog Folketinget lovforslag om indførelsen af en særlig dansk standard for revisors af historiske finansielle oplysninger. Dermed gør man op med den internationale ensretning af standarderne for, som ellers har pågået igennem de seneste år, og som stadig pågår. Målt på omfanget af revisors arbejdshandlinger placeres den nye standard mellem de to eksisterende ydelser; review og revision. Den politiske målsætning med forslaget er at tilbyde de mange små og mellemstore virksomheder et alternativ til revision, som er mere omkostningseffektivt end de internationale revisionsstandarder. For at belyse gennemslagskraften for denne nyskabelse formuleres følgende hovedproblemstilling: Hvordan påvirkes revisors arbejde ved indførelsen af udvidet, når virksomhedernes byrder skal begrænses? Til belysning heraf opstilles følgende underspørgsmål til undersøgelse: Hvordan adskiller standarden sig fra henholdsvis revision, review, assistance og fravalg af revision? Opfatter de traditionelle regnskabsbrugere udvidet positivt, og får den nye standard dermed reel gennemslagskraft? Hvilken betydning kan den foreslåede standard få for revisionsbranchens udfordring med forventningskløften? 2.3 Afgrænsning Geografi Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er et særligt dansk tiltag, hvorfor opgaven afgrænses til at beskrive danske forhold, omend sammenligninger til udlandet inddrages, hvor det er formålstjenstligt. Årsregnskabsloven Standarden er alene gældende for virksomheder i årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvorfor der afgrænses for alle øvrige regnskabsklasser samt regnskabsmæssige begrebsrammer. 8

11 Idet vi befinder os indenfor årsregnskabsloven, har vi fulgt lovens målsætning om generelle forhold, hvorfor vi tillige afgrænser os for erklæringer med særlige formål. 2.4 Teori og metodevalg Idet afhandlingen problematiserer den netop indførte standard om udvidet, fokuseres hovedsageligt på politiske udspil, høringssvar, lovtekster mv. frem for egentlig revisionsteknisk eller videnskabelig teori. For så vidt angår behandlingen af forventningskløften, anvendes dog Brenda Porters teori om forventningskløftens opdeling. Valget begrundes primært i den helt brede anvendelse, som Porters udbygning af den eksisterende teori har fundet gennem de foregående to årtier. Metode Til brug for analyse af reguleringen anvendes juridisk metode herunder identifikation og tolkning af relevante retskilder, inddragen af fakta til belysning af den konkrete situation samt endelig en konklusion herpå. Hvor forskellige retskilder taler for modsatrettede slutninger, vil vi diskutere kildernes indbyrdes hierarki. Udgangspunktet for besvarelsen af problemstillingen er en eksplorativ undersøgelse og vil ske ud fra en teoretisk analyse 2. Som supplement til den teoretiske analyse vil der blive anvendt empirisk materiale i form af materiale fra FSR, lovforarbejder, høringsrunder, uddybende materiale fra revisionsfirmaer mv. samt undersøgelse af standardens anvendelighed ved interview. Figur 2-1 Metodisk struktur Kilde: Andersen, Ib: Den skinbarlige virkelighed side 24 2 Andersen, Ib, side 22 9

12 I forbindelse med vores interview vil vi forespørge relevante kommende brugere af og rådgivere om denne standard. Vi vil forespørge til deres informationsbehov samt viden om og holdning til standarden. Spørgsmålene i vores interview er udarbejdet på baggrund af de sekundære data, vi har opnået kendskab til, samt den regulering, der eksisterer på området for udvidet Dataindsamling og kildekritik Indsamlingen af data til brug for afhandlingen består af en kombination af primære og sekundære data 3. De primære data kendetegnes ved at være indsamlet i forbindelse med forfatternes interview af implicerede parter under udarbejdelsen af afhandlingen, hvorimod de sekundære data er indsamlet af andre. Tidsmæssig afgrænsning Der er kun gået få måneder, siden standarden blev introduceret ved lov 6. december Den nye erklæringsstandard blev offentliggjort d. 17. april Derfor har Erhvervsstyrelsen arbejdet på den endelige tekniske udarbejdelse sideløbende udarbejdelsen af denne afhandling. Vi har tilstræbt at producere en aktuel afhandling, hvorfor tilpasninger løbende er indarbejdet frem til 30. april 2013, hvor informationsindsamlingen er afsluttet. Primære data Der er i kandidatafhandlingen anvendt primære data i form af en række telefoninterview 4. Denne kvalitative tilgang er valgt som dataindsamlingsværktøj fremfor en mere kvantitativ indsamling gennem fx en spørgeskemaundersøgelse. Begrundelsen herfor er dels ønsket om at kunne forstå og udfordre respondenternes synspunkter og holdninger vedrørende afhandlingens problemstilling. Dels stod det tidligt klart, at store dele af standardens interessenter havde ingen eller meget begrænset viden om standarden på tidspunktet for dataindsamlingen. Vores vurdering var derfor, at tidspunktet endnu ikke var modent for spørgeskemaundersøgelser. Dataindsamlingen er sket som delvist strukturerede interview, hvor området er kendt af interviewerne men ønskes yderligere belyst gennem respondenternes synsvinkler og informationer. Forud for de gennemførte interview har vi udsendt en spørgeguide med den hensigt at afklare respondentens forventning til interviewet med vores. Denne tilgang er valgt dels for at få bekræftet, at den pågældende respondent er relevant i forhold til besvarelse af spørgsmålene, og dels for at give den interviewede mulighed for at forberede sig på emnet. 3 Andersen, Ib, side Ved de foretagne interview henvises der til afhandlingens bilag 1 10

13 Spørgeguiden har i overvejende grad været ens for alle respondenterne. Dog er guiden tilpasset til den enkelte respondents faglig og professionelle baggrund, hvor det er fundet relevant. Spørgeguiden indeholder forhold og problemstillinger indenfor emnet, som afhandlingen ønsker at belyse. For ikke på forhånd at definere det ønskede svar (bias), er der indlagt spørgsmål, som giver respondenten mulighed for at åbne nye synspunkter og vinkler på problemstillingen. Interviewene er foretaget som telefoninterview efter høringsfristens udløb 14. marts Interviewene er foretaget over en periode på 4 uger, hvilket har givet mulighed for at inddrage fremkomne synspunkter og holdninger fra tidligere interview i de efterfølgende. For dokumentation af interviewene er alle samtaler optaget digitalt og vedlagt som bilag 1 til afhandlingen. Alle respondenter godkendte på forhånd optagelserne og offentliggørelse heraf. Hvor vi refererer til udsagn fra interview, sker dette i formatet MM:SS. Kildehenvisninger Der anvendes løbende kildehenvisninger i afhandlingen, som alle vil være placeret nederst på siden med fortløbende numre. Kilderne vil være yderligere specificeret bagerst i afhandlingen under litteraturoversigten, hvor alle anvendte kilder vil fremgå. Gennem hele afhandlingen refererer vi til FSRs standard om udvidet fremfor Erhvervsstyrelsens, idet førstnævnte er stand alone og dermed mere omfattende. 2.5 Kildekritik Udgangspunktet for udvælgelsen af respondenterne har været at få en større bredde på respondenterne, end ved blot at spørge enkelte virksomhedsledere. Dermed har vi valgt respondenter med forskellig baggrund, som alle vil blive berørt af den nye standard, som skal arbejde med standarden i hverdagen, eller som har været med til at udarbejde lovgivningen. Der er i alt gennemført fire ud af syv tilsigtede interview. Alle respondenterne er uafhængige af hinanden. Da interviewet bliver foretaget enkeltvis med en respondent af gangen, vil personlige holdninger ikke præge de øvrige respondenter. Alle respondenter formodes at have et højt fagligt niveau på deres felt, og det er derfor vurderet, at de personlige holdninger til emnet ikke er gennemgribende, og at fremkomne synspunkter kan lægges til grund for afhandlingen. 11

14 2.5.1 Validitet Som anført i afsnit 2.4 ovenfor er indsamlingen af data sket eksplorativt og kvalitativt. Blandt interessenterne for udvidet har vi valgt at fokusere på følgende hovedgrupper: Finansiering Spar Lolland/Jyske Bank Danske Bank Regnskabets udarbejdere (ejerleder-surrogat) Erhvervsadvokater (ej gennemført) Håndværksrådet Standardens afsender Erhvervsstyrelsen Finansiering Vi udvalgte Spar Lolland til interview ud fra den tese, at de mindre banker vil have mange små erhvervskunder. Under interviewet fik vi da også bekræftet, at den interviewedes kunder primært består af små og mellemstore virksomheder, som netop er målgruppen for den nye standard. Derudover faldt valget på en bank i provinsen for at sammenholde kendskab og kundesammensætning med en større bank fra hovedstaden. Helle Nielsen er erhvervskunderådgiver med mangeårig erfaring fra Spar Lolland i Køge. Pr. 25. januar 2013 overtog Jyske Bank hele Spar Lolland. Vi valgte at interviewe Danske Bank ud fra vores opfattelse af deres position som værende blandt de førende danske erhvervsbanker. Dermed optræder banken som modpol til den mindre Spar Lolland. Martin Steen Petersen sidder i bankens afdeling for kreditpolitikker i Businessbanken rettet mod erhvervskunder i SMV-segmentet, som er relevant ift. udvidet. Den interviewede har i øvrigt bidraget med input til de høringssvar, som Finansrådet har afgivet i processen med udarbejdelse af loven og standarden. Ejerleder-surrogat Vi besluttede indledningsvis at inddrage input fra erfarne erhvervsadvokater som et surrogat for ejerledere. Denne beslutning blev truffet ud fra den teori, at deres erfaring med bestyrelsesarbejde samt almindelig betjening af klienter ville give et mere dækkende billede, end ved at interviewe nogle få ejerledere, som forventeligt ville tale meget snævert ud fra deres egen virksomhed. 12

15 Vi har haft kontakt med tre erfarne erhvervsadvokater, som henholdsvis har nul, én samt mere end 15 bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder. Ingen af dem ønskede imidlertid at medvirke til et interview samstemmende med den begrundelse, at de ikke kender til standarden for udvidet, og derfor ikke mente at kunne biddrage med væsentlige input til afhandlingen. På denne baggrund har vi i stedet valgt alene at lade virksomhedernes interesseorganisationer tale på virksomhedernes vegne. Idet Danske Erhverv, Håndværksrådet og Dansk Industri allerede har afgivet høringssvar i flere omgange, valgte vi ikke at interviewe alle ud fra en forventning om, at deres synspunkter er uændrede i forhold til de sekundære kilder, som vi allerede havde adgang til. Dog har vi interviewet erhvervspolitisk konsulent Lars Magnus Christensen fra Håndværksrådet for bl.a. at afklare rådets eventuelle tiltag i at kommunikere standarden til foreningens medlemmer. Standardens afsendere Folketinget delegerede med vedtagelsen af L 26 kompetencen til Erhvervsstyrelsen om at udarbejde den nye standard, og det er i kraft af denne rolle, at vi har valgt at interviewe styrelsen. Vi har således interviewet Peter Krogslund Jensen, som sammen med en kollega i styrelsen har stået for processen Reliabilitet Vi har i vores kildekritik tilstræbt en objektiv vurdering af kildernes udsagn. For så vidt angår alle interviewede i grupperne finansiering og udarbejdere, er der tale om enkeltpersoner, som ikke forventes at have egeninteresser i standarden om udvidet. Derimod kan respondenten i gruppen af standardens afsendere have særinteresser i kraft af tilhørsforhold til den udstedende myndighed. Vi har tilstræbt at være opmærksomme herpå under interviewet samt i den efterfølgende behandling heraf. 2.6 Definition af begreber og forkortelser Lovforkortelser mv.: RL SEL ÅRL Erkl.bkg. Erkl.vejl. Revisorloven Selskabsloven Årsregnskabsloven Erklæringsbekendtgørelsen Erklæringsvejledningen 13

16 Akronymer for interesseorganisationer mv.: ACCA FSR IESBA IFAC REVU The global body for professional accountants FSR - danske revisorer International Ethics Standard Board for Accountants International Federation of Accountants Revisionsteknisk Udvalg, FSR Anvendes om den ajourførte og oversatte standard i den version ( Review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk lovgivning ), som træder i kraft for review af regnskaber for perioder, der slutter 31. december 2013 eller senere. Hvor der henvises til tidligere versioner, vil dette ske som enten DK eller fremgå direkte af teksten. Begreber: Forventningskløft Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder ( af årsregnskaber) fra 17. april Anvendes som samlet begreb for Porters expectation-performance gap. Revisor Anvendes om godkendte revisorer jf. revisorlovens 3. SMV Små og mellemstore virksomheder. Begrebet anvendes om hele målgruppen for udvidet, uanset at årsregnskabsloven jf. 8. direktiv betegner regnskabsklasse B som små virksomheder. 2.7 Forfatternes baggrund Begge afhandlingens forfattere er uddannede i revisionsbranchen og har sideløbende hermed afsluttet HD(R)-studiet. Begge har hovedsageligt arbejdet med kunder i segmentet små og mellemstore virksomheder, og det er på denne baggrund, at interessen for udvidet udspringer. Mens den ene forfatter fortsat er i branchen, har den anden været beskæftiget i en regnskabsafdeling i en klasse B-virksomhed de senere år. Dermed har vi haft god nytte af at kunne supplere hinanden med viden og synspunkter. 14

17 2.8 Struktur Nedenstående figur giver et overblik over afhandlingen. Figur 2-2 Afhandlingens struktur Kilde: Egen tilvirkning 15

18

19 3 3.1 Forståelse af revision og revisors rolle Hvorfor aflægges regnskaber? Et regnskab er kommunikation af virksomhedens finansielle stilling til dens interessenter herunder offentlige myndigheder, banker, aktionærer mv. En virksomhed kan betragtes som et lukket kredsløb, som omverdenen normalt ikke har indsigt i. Regnskabet udarbejdelse er derfor dén ene gang årligt, hvor omverdenen får indsigt i virksomhedens økonomiske stilling. Interessenterne kan have forskellig interesse i virksomheden, men det handler oftest om at bedømme dens evne til at svare sin gæld til kreditorer og långivere, vurdere indtjeningen samt for myndighedernes vedkommende at kontrollere de skatter og afgifter, som virksomheden har opgjort. Med andre ord handler det om at måle og kommunikere finansiel og anden information med henblik på beslutningsformål i forhold til ressourceallokering 5. Det er et objektivt krav, at virksomhederne skal aflægge en årsrapport Interessenter til regnskabet Som nævnt kan virksomheder have mange stakeholders og dermed mange med interesse i dets regnskab. Interessenterne opdeles overordnet i interne og eksterne i forhold til virksomheden. De interne interessenter er typisk ejerkredsen samt medarbejdere og ledelse. Det kan ligeledes være tilknyttede eller associerede virksomheder. De eksterne interessenter er typisk kunder, leverandører, bankforbindelser og myndigheder. De har alle en interesse i at kunne vurdere, hvordan virksomheden klarer sig. Kunder vil gerne sikre sig fortsat forsyningssikkerhed af virksomhedens varer og ydelser. Leverandørerne må sikre sig, at virksomheden har en tilpas stærk likviditet, så deres tilgodehavender er sikret. Investorerne interesserer sig særligt for potentialet for fremtidig indtjening. Bankforbindelser må sikre deres udlån og kreditter. Myndighederne 5 Finansiel Rapportering, side 17 6 ÅRL 2, stk. 1 17

20 ønsker at kontrollere, hvorvidt virksomheden efterkommer love og regler, herunder at virksomheder svarer sine skatter og afgifter korrekt. Det er værd at bemærke, at regnskabet ikke udarbejdes specifikt til én bestemt interessentgruppe. Derfor kan der være interessenter, som vil mangle oplysninger ved en af regnskabet, idet de fleste virksomheder vælger kun at vise de lovpligtige tal, oversigter og noter Udvikling i revisors rolle og reguleringen (historisk) Revisors rolle Virksomhederne i regnskabsklasse B, C og D har pligt til at lade deres regnskab revidere af en revisor 7. Dog kan de allermindste klasse B-virksomheder fravælge revision, såfremt de ikke overtræder tærskelværdier sat for henholdsvis omsætning, balancesum og antal medarbejdere (nærmere herom i afsnit 4.3). Når revisor foretager revision af et regnskab, tilføres dette yderligere troværdighed i forhold til regnskabsbrugeren. Læseren forsikres om, at de væsentligste og mest risikofyldte områder i regnskabet er gennemgået af en kyndig og uafhængig tredjemand. Såfremt der har været noget væsentligt at bemærke i den sammenhæng, vil revisor oplyse herom ved at afgive en modificeret konklusion. Revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant ved afgivelse af revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed, hvilket blev indført i revisorloven i Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at begrebet har til formål at sikre, at revisor ved udførelse af revision også skal varetage hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og investorer, selvom revisor er valgt af virksomhedens ejere, som kan have modstående interesser. Revisor skal altså adressere den interessekonflikt, der kan være i forholdet mellem regnskabsaflægger og regnskabsbrugerne. Selvom revisor således indgår i et agent-principal-forhold med virksomhedens ejere, skal han kunne agere som en uafhængig tredjemand for at kunne tilføre den tillid og troværdighed, som rollen fordrer. 7 ÅRL 135, stk. 1 8 Lov nr. 427 af 1. juni

21 Figur 3-1 Agent-principal Kilde: Eilifsen m.fl.: Auditing & assurance services, side 7 Figuren ovenfor viser de to agent-principal forhold, der gælder både mellem ledelse og ejere, samt mellem revisor og ledelse. I forbindelse med EU kommissær Barniers omdiskuterede oplæg til stramninger for revisionsbranchen blev det indledningsvis foreslået, at revisor ikke skulle vælges af virksomhedens selv. Dette blev foreslået for at minimere risikoen i forholdet mellem revisor og ledelse. Det blev dog afvist med henvisning til, at det ville være et for stort indgreb i virksomhedens handlefrihed. For så vidt angår agent-principal forholdet mellem ledelse og ejerkredsen fremgår det af figuren, at revisors rolle også er at minimere den fordel, ledelsen har ved fuld indsigt og daglig gang i virksomheden, og dermed minimere den såkaldte informations asymmetri. Når revisorer afgiver erklæringer i egenskab af at være godkendt som revisor i Danmark, skal revisor følge den danske revisorlov samt erklæringsbekendtgørelsen. Ifølge RL 16, stk. 1, er revisors rolle: Offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter 1, stk. 2. Revisor skal udføre opgaverne i overensstemmelse med god revisorskik, herunder udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgavernes beskaffenhed tillader. God revisorskik indebærer desuden, at revisor skal udvise integritet, objektivitet, fortrolighed, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. 19

22 Det centrale i ovenstående er, at revisor er offentlighedens tillidsrepræsentant og at opgaverne skal udføres efter god revisorskik. Begrebet god revisorskik er praksisskabt igennem mange år, og derfor er retskilderne spredt over lovgivning, branchestandarder, domme, revisornævnets udtalelser mv. Det er vigtigt at bemærke, at revisor skal udvise den nøjagtighed og hurtighed, som opgaven tillader 9. Dette er årsagen til, at mange revisioner i regnskabsklasse B bliver udført én gang om året i forbindelse med statusrevisionen. Det kan ofte ikke betale sig at udføre revision i årets løb, da det ikke vil tilføre opgaven yderligere sikkerhed, og blot vil resultere i at begrænse arbejdsopgaverne ved statusrevisionens udførelse pga. kravet om hurtighed (i betydningen uden unødige omkostninger for virksomheden). Det er værd at nævne, at revisors rolle også indeholder den såkaldte policeman effect, hvorved regnskabets rigtighed styrkes alene ved revisors blotte tilstedeværelse. Teorien går nemlig på, at ledelsens og medarbejdernes viden om, at regnskabet slutteligt gennemgås af revisor, vil afholde nogle fra at begå tilsigtede fejl og desuden kan højne opmærksomheden generelt og dermed tillige modvirke utilsigtede fejl. Tillid Regnskabsbrugerens tillid til revisor er afgørende for hans tillid til regnskabet. Efter de seneste års finanskrise og virksomheders konkurs, er der sandsynligvis flere regnskabsbrugere, der har fået svækket tilliden til revisors arbejde. Derfor har revisorerne en vigtig rolle i at informere regnskabsbrugerne om, hvilket ansvar revisor henholdsvis ledelsen har i forhold til aflæggelse af regnskabet. Det ligger tillige i tilliden til revisors arbejde, at regnskabsbrugerne er afklarede om omfanget af revisors arbejde og ansvar. Mistillid både fra regnskabsbrugere og politikere skaber pres for yderligere regulering af et i forvejen meget reguleret fag, og branchen er derfor optaget af at afklare forventningerne mellem regnskabsbrugerne og branchen selv. Dette emne vedrører den såkaldte forventningskløft og vil blive behandlet i afsnit 3.3 nedenfor. Generelt er det centrale i revision, at branchen skal sikre at levere kvalitet, som lever op til samfundets udvikling og samtidig bibeholde den faglige integritet og uafhængighed. Af en rundspørge som FSR har lavet fremgår det, at revisorerne er både kritiske og skeptiske, når de reviderer virksomhedernes regnskaber. 10 Dette har resulteret i flere regnskaber end tidligere, hvor revisor har påført forbehold og supplerende oplysninger. Ud fra ovenstående fremgår det, at revisorerne i Danmark generelt er opmærksomme på de udfordringer, som virksomhederne lever med. De forsøger ligeledes at oplyse regnskabsbrugeren om dette med deres forbehold og supplerende oplysninger. 9 RL 16, stk RR Flere revisorer hejser advarselsflaget 20

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

Udvidet gennemgang. Extended review

Udvidet gennemgang. Extended review Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Udvidet gennemgang Arten og omfanget af arbejdshandlinger ved udvidet gennemgang, herunder revisors reaktion ved formodning om væsentlig

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012

Going concern. Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring. Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Januar 2012 Going concern Forudsætningen om fortsat drift i relation til revisors erklæring Udarbejdet af: Dennis Høyer Vejleder: Hans B. Vistisen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

En udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang Kandidatafhandling Januar 2013 Anders Balmer AB80902 En udvidet gennemgang En lempelse af de administrative byrder? Vejleder: Kasper Thordahl Institute of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang Et alternativ til revision af årsregnskaber Udvidet gennemgang - en lempelse for mindre selskaber Lovgivningen om revision er blevet ændret, og mindre og mellemstore virksomheder (Regnskabsklasse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review

Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Master Thesis, Cand.merc.aud, Aarhus University - Business and Social Sciences Erklæringskvalitet i revisors erklæringer om revision, udvidet gennemgang og review Quality in the auditor's report on audit,

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side

LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Copenhagen Business School - 2010 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision KANDIDATAFHANDLING LEMPELSE AF REVISIONSPLIGTEN - Set fra revisionsbranchens side Udarbejdet af: Vejleder: Hakan Keser

Læs mere

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang!

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang! Besparelser ved valg af udvidet gennemgang Er det praktisk muligt? Speciale Allan Paulsen Cand.merc.aud Vejleder: Hans B. Vistisen 9. april 2014 Aalborg Universitet 1 Indholdsfortegnelse 2 Executive summary

Læs mere

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor

Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang for revisor Institut for økonomi Forfattere: Lica L. Nielsen (286296) Cand. merc. aud. Malene Jensen (300185) Kandidatafhandling Vejleder: René Ferrer Ruiz Påvirkning af den nye erklæringsstandard udvidet gennemgang

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014

CVR-nr. 25 60 64 26. Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 CVR-nr. 25 60 64 26 Frederikshavn Elhandel A/S Specifikationer til årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013

CVR-nr. 28 70 42 91. K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 CVR-nr. 28 70 42 91 K/S Karlstad Bymidte Specifikationer til årsrapporten for 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om opstilling af specifikationer til regnskab 2 Regnskabspraksis

Læs mere

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen

Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223. Revisionspåtegninger. -med fokus på forbehold set i lyset af finanskrisen Institut for regnskab Forfatter: Martin Husted Cand. Merc. (registreret revisor) Studienummer: 280223 Kandidatafhandling Vejleder: Torben Rasmussen Revisionspåtegninger -med fokus på forbehold set i lyset

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark

Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark Kandidatafhandling Revision af koncerner efter ISA 600 i Danmark af Henrik Kyhnauv Vejleder: Carsten Tjagvad Afleveret 8. april 2011 Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 121.923

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere