Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen"

Transkript

1 Instruks for kontrol med overholdelse af bestemmelserne for handyrpræmie til tyre og stude og om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg, får og geder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for kontrol, Koordinering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formål Retsgrundlag Almindelige bestemmelser Generelt Udvælgelse til kontrol Hvad skal kontrolleres Tidsfrist for gennemførsel af kontroller (start/slut) Forberedelse af kontrolbesøget Kvæg Forberedelse af kontrolbesøget Bemærkninger på Tjeklisten Øremærkning Kalve på arealer der er godkendt til naturpleje: Elektronisk aflæsning af øremærkerne: Øremærkning af kreaturer, som har flænget øret mm.: Registrering i CHR/staldregistreringsblokken Afgræsningsarealer, fælles græsgang, dispensation mm Stikprøvekontrol af handyr Stikprøvekontrol af indkøbte handyr de seneste 12 måneder Kontrol af indgangsdatoer: Får og geder Kontrol af får og geder Øremærkning Registrering i besætningsregisteret Udfyldelse af tjeklisten under kontrolbesøget Krydsoverensstemmelse Udfyldelse af KSK et Kontrollørens opgaver Afslutning af sagerne DCK/Captia M-tid, Ibrugtagning og tilbagekaldelse af instrukser

4 1. Formål At kontrollere om: 1. betingelserne for præmieudbetaling til handyr og stude er overholdt (handyrpræmiekontrol = HD) 2. alt kvæg, får og geder er korrekt øremærket og registreret i CHR (mærkningskontrol = MK). I kontrollen indgår, når der findes fejl en evaluering af disse, som led i krydsoverensstemmelses (KO). Der er 4 (KO) krav: Øremærkning (krav 2.1, kvæg, krav 2.4, får og geder) og registrering (krav 2.2 kvæg og 2.5 får og geder). 2. Retsgrundlag Kommissionens forordning (EØF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003. Kommissionens forordning (EF) nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/ /2003 for så vidt angår støtteordningerne for landbrugere i forordningens afsnit IV og V Kommissionens forordning (EF) nr af 30. november 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem inden for rammerne af de ordninger for direkte støtte til landbrugere, som er omhandlet i nævnte forordning, og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår krydsoverensstemmelser inden for rammerne af støtteordningen for vin. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97. Kommissionens forordning (EF) nr. 911 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår øremærker, pas og bedriftslister. Kommissionens forordning (EF) nr af 23. juni 2003 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindste krav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registre-ring af kvæg med senere ændringer. Kommissionens Forordning (EF) nr. 494 af 27. februar 1998 om gennemførselsbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 med senere ændringer. Kommissionens Forordning (EF) nr. 509 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimumfristen for øremærkning af bisonokser. Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond 2

5 for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven) nr. 445 af 23. april NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr 1227 af 14. december 2011 (med senere ændringer) om ydelse af præmier for handyr. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr af 30. oktober 2013 om registrering af besætninger i CHR. Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2012 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Lovbekendtgørelse nr.873 af 29. juni 2013 om hold af dyr. Rådets forordning (EØF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød. Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF med senere ændringer. Kommissionens forordning (EF) Nr. 933/2008 af 23. september 2008 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår identifikationsmærkning af dyr og flytningsdokumenternes indhold. Kommissionens forordning (EF) Nr. 759/2009 af 19. august 2009 om ændring af bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/2006 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår mindstekrav til kontrollen i forbindelse med identifikation og registrering af får og geder med senere ændringer. Rådets forordning (EF) Nr. 1560/2007 af 17. december 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 for så vidt angår datoen for indførelse af elektronisk identifikation af får og geder. Ovennævnte bestemmelser kan findes på Fødevarestyrelsens og NaturErhvervstyrelsens hjemmesider. 3

6 3. Almindelige bestemmelser 3.1 Generelt Kontrol med overholdelse af ordningernes bestemmelser udføres af NaturErhvervstyrelsen ifølge ovennævnte bekendtgørelser, og på grundlag af bestemmelser i ovennævnte forordninger samt nærværende instruks. Der henvises endvidere til Fødevarestyrelsens hjemmeside hvor der kan findes information om: Mærkning, registrering og flytning af kvæg Mærkning, registrering og flytning af får og geder og NaturErhvervstyrelsens vejledninger: Vejledning om ydelse af præmier for handyr, marts Vejledning om enkeltbetalingsordningen. Ved tilrettelæggelsen af kontrol hos en producent skal kontrolløren være opmærksom på, om vedkommende producent er udtaget til kontrol i forbindelse med andre EU-ordninger og/eller nationale ordninger. I bekræftende fald skal der, så vidt det er muligt, gennemføres kontrol af samtlige ordninger ved samme kontrolbesøg. Ved KO kontrol skal udførelsen af kontrollerne koordineres med Fødevarestyrelsen, der varetager velfærdskontrollen. Varsling af kontrolbesøg Som udgangspunkt skal alle kontroller gennemføres uvarslet. I særlige tilfælde må der dog forudanmeldes med op til 48 timer. Særlige tilfælde: Producenten bor på en ikke landfast ø, som det tidsmæssigt tager lang tid at komme til og fra Der er mindst to gange kørt forgæves til producenten Udsættelse af uvarslet kontrol: Producenten skal have en god begrundelse for at få udsat en uvarslet kontrol. Tungtvejende grunde kan være sygdom, hospitalsindlæggelse, rejse eller lignende, hvor aflysning vil belaste borgeren urimeligt. Tandlægebesøg, frisørbesøg, fridag, gæster eller lignende er normalt ikke tungtvejende nok. Hvis producenten ikke har tungtvejende grunde til at opnå udsættelse, skal kontrolløren oplyse om, at landbrugeren er forpligtet til, efter EU-reglerne, at give adgang til kontrollen. Under alle omstændigheder skal den fysiske kontrol påbegyndes inden for 48 timer fra den første uvarslede kontakt til producenten. Er det ikke praktisk muligt at samle dyrene inden for 48 timer, kontaktes Koordinering, der træffer afgørelse om hvorledes sagen håndteres. 4

7 Udeblivelse fra et aftalt starttidspunkt: Udebliver producenten fra et aftalt starttidspunkt, er det fortsat 48-timers reglen, regnet fra første kontakt til producenten, der er gældende. Producenten skal i dette tilfælde kontaktes og informeres om hvilke konsekvenser det kan have at nægte kontrol. Senere i denne instruks er beskrevet hvordan en nægtet kontrol skal håndteres. Informationer til producenten Ved begyndelsen af besøget hos producenten, hvor kontrollen påbegyndes, underretter kontrolløren producenten eller dennes repræsentant om, hvordan kontrollen vil foregå (kontrolprocedurer, hvilke bilag der skal gennemgås m.v.) Af retssikkerhedsmæssige årsager udleveres også et informationsbrev. Informationsbrevet beskriver årsagen til besøget og det retlige grundlag. Hygiejneforanstaltninger ved besøg i stalde og på marker, hvor der færdes dyr, sikkerhedsforskrifter ved kontrolarbejde samt retssikkerhedsbestemmelser er beskrevet i Den generelle kontrolinstruks af april 2009 Nærværende instruks er en beskrivelse af, hvorledes kontrollen skal gennemføres, men indeholder ikke en udtømmende beskrivelse af reglerne på området. Før kontrollen påbegyndes, er det derfor nødvendigt nøje at gennemgå regelgrundlaget på området, og Fødevarestyrelsens og NaturErhvervstyrelsens udsendte vejledning og bilag til evaluering af krydsoverensstemmelse herefter kaldet KO. I tilfælde, hvor der ved et kontrolbesøg findes fejl eller mangler, må kontrolløren ikke udtale sig om, hvorledes sagen senere kan tænkes at ville blive afgjort af Fødevarestyrelsen eller NaturErhvervstyrelsen, Center for arealkontrol. Hvis producenten nægter kontrol Producenten skal have information om, at nægtet kontrol kan få betydning for hele hans landbrugsstøtte. Hvis dette ikke hjælper, kan to løsninger vælges: Afdelingslederen skal have besked med det samme. Afdelingslederen kontakter producenten telefonisk og bekræfter, at det kan få betydning for hans landbrugsstøtte. Hvis producenten indvilliger i, at kontrollen kan gennemføres, genbesøges producenten inden 48 timer fra vores første henvendelse til producenten Varslingsbrevet til nægtet kontrol benyttes, og varslingsdatoen skal være inden 48 timer fra vores første henvendelse til producenten. Hvis producenten stadigvæk nægter alt lade os gennemføre kontrollen, skal Center for arealtilskud, KO-kontrolkontoret, Koordinering og Fødevarestyrelsen have besked med det samme. 5

8 Hvis producenten ikke kan/vil medvirke til kontrollen Hvis producenten ikke vil/kan medvirke til kontrollen, og vi ikke kan gennemføre kontrollen uden producentens medvirken, tages kontakt til Fødevarestyrelsen for at aftale fælles kontrolbesøg inden for en uge. Varslingsbreve: Varslingsbrevene til brug for kontrollen af mærkning og registrering er nu godkendt og lagt som skabeloner i Captia: 1. Kontrol_5001_14_varslingsbrev_flere gange forgæves besøgt 2. Kontrol_5001_14_varslingsbrev_nægtet kontrol Det er en god idé at have et par kopier af brevskabelonerne med i tasken, så man kan aflevere brevene på stedet. Hvis man afleverer et varslingsbrev i postkassen, vil det være godt at kunne dokumentere afleveringen med et foto, der bagefter knyttes på sagen i Captia. Hvis man sender varslingsbrevene med posten, skal de både sendes som anbefalet og almindelig post. Husk at gemme postkvitteringen på sagen i Captia. 6

9 3.2 Udvælgelse til kontrol Producenter til kontrol af handyrpræmieordningen udvælges af NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud. Producenter til kontrol af mærkningsordningen, kvæg, får og geder, udvælges af Fødevarestyrelsen. De udvalgte adresser i den ordinære kontrol vil være lagt i VAKS (DCK og Captia) med opgavekode 5001_12. Producenter der er udtaget af Fødevarestyrelsen vil have udtræksårsag MK efterfulgt af 12, 13 og/eller 14 (kvæg = 12, får = 13 og geder = 14). Producenter der er udtaget af NaturErhvervstyrelsen, Center for Arealtilskud vil have en udtræksårsag HD (handyr). Hvis en producenten er udpeget i forbindelse med Krydsoverensstemmelse, vil der til sidst i udtræksårsagen stå KO. Adresser, der udtages til yderligere kontrol i løbet af kalenderåret (f.eks AKO, anmeldelser mm.), vil blive oprettet manuelt af Koordinering. De vil have en udtræksårsag som ovennævnte, dog tilføjes et x foran (x = ekstra). Slagterier, destruktionsanstalter, zoologiske anlæg, handelsmænd og besætninger registreret med naturpleje i CHR skal ikke kontrolleres. Hvis der er udpeget sådanne besætningstyper, skal Koordinering orienteres om det, så adresserne kan annulleres i BEKO. Hvis der under en ren handyrskontrol konstateres overtrædelser, skal kontrollen udvides med ekstra mærkningskontrol for Fødevarestyrelsen (udtræksårsagen skal ændres/koordinering skal informeres). Hvis der under en ren mærkningskontrol bliver fundet fejl ved et handyr, skal kontrollen udvides til også at være en handyrkontrol, også hvis der ikke er slagtet handyr de seneste 12 måneder. Efter kontrolbesøget kontaktes Koordinering, for at få oprettet ekstrakontrollen i BEKO og for at ændre udtræksårsagen i VAKS. Eksempler på overtrædelser der på en ren handyrskontrol udløser en ekstra mærkingskontrol: Dyr der mangler registrering af til/afgang Dyr på fejlliste (under stregen) både handyr og hundyr Dyr der er registreret med forkert køn/race mm. Dyr over 20 dage, der aldrig har været øremærket Screeningskontroller: Fødevarestyrelsen udpeger løbende screeningskontroller. Det er kontroladresser, hvor de ikke kan få kontakt til landmanden - der hvor posten kommer retur fra landmanden, hvor landmændene står registreret som udrejst, er død eller lignende. For at kunne konstatere, om der fysisk befinder sig dyr på bedrifterne, har Fødevarestyrelsen bedt os om at gennemføre en screeningskontrol af disse bedrifter. 7

10 Såfremt der befinder sig dyr på bedrifterne, gennemføres en almindelig mærknings/registreringskontrol. Disse kontroller haster ikke specielt meget, men kan køres, når vi har andre kontroller i nærheden. Dog skal kontrollerne være gennemføret senest 31. december Kontrollerne vil få følgende udtræksårsager, der hedder SMK12 (kvæg), SMK13 (får) og SMK14 (geder), i DCK. De relevante afdelinger vil blive informeret om disse udpegninger, efterhånden som vi modtager dem. 3.3 Hvad skal kontrolleres Alle producenter der er udpeget i BEKO/VAKS skal kontrolleres. En producent kan være udpeget på enten CVR-nr. eller Cpr-nr. Alle dyr (mærkning og registrering)/handyr (handyrspræmie) producenten ejer under det udpegede CVR/ Cpr-nr. skal kontrolleres. Hvis en producent anskaffer sig yderligere besætninger siden udpegningen fra Fødevarestyrelsen/NaturErhvervstyrelsen, skulle ændringerne være tilpasset i VAKS. Hvis producenten ejer dyr på et CVR/Cpr-nr., der ikke er udpeget, skal dyrene på dette CVR/Cpr-nr. ikke kontrolleres, idet der vil være tale om 2 forskellige producenter. En producent kan være udpeget på både CVR-nr. og Cpr-nr. I dette tilfælde er der tale om to producenter (to juridiske enheder). Der vil være oprettet to sager i VAKS. Hvis en anden producent (der ikke er udpeget til kontrol) har dyr gående på den udpegede producents adresse, skal de som udgangspunkt ikke kontrolleres. Kun hvis der er åbenlyse registrerings og/eller mærkningsfejl på dyrene. Såfremt en producent har flere besætninger med samme dyreart registreret på samme ejendom (CHR-nr.), bliver antallet af dyr og overtrædelser summeret i KSK et, sådan at der gives én samlet karakter for alvor, omfang og varighed på ejendomsniveau. Derfor vil der fra 2014 kun være et KSK pr. CHR-nr., pr. landmand. På en ren handyrskontrol skal kontrolleres: 100 % mærknings/registreringskontrol af de handyr producenten ejer på sit CVR/Cpr-nr. Indkøbsbilag 10 % af de handyr, der er indkøbt inden for de seneste 12 måneder Slagteafregninger 10 % af de handyr, der er slagtet inden for de seneste 12 måneder. Hvis nogen af de slagtede handyr er indkøbt inden for de seneste 5 år, skal indkøbsbilagene på disse dyr også tjekkes På en ren mærkningskontrol skal kontrolleres: 100 % mærknings/registreringskontrol af alle de dyr (kvæg, får og/eller geder) producenten ejer under sit CVR/Cpr-nr. 8

11 3.3 Tidsfrist for gennemførsel af kontroller (start/slut) Mærkning (MK): Kontrollen kan påbegyndes den 2. januar 2014 for alle dyrearter. Kontrollerne skal være gennemført inden 31. december Krydsoverensstemmelse (KO): Alle kontroladresser er udpeget til kontrol af både foder, velfærd og mærkning/registrering. Disse kontroller skal koordineres med Fødevarestyrelsen, som gennemfører velfærdskontrollen. Kontrollen kan påbegyndes den 2. januar 2014 for alle dyrearter. Kontrollerne skal være gennemført inden 31. december Handyr (HD): Kontrollen kan påbegyndes den 2. januar Kontrollerne skal være gennemført inden 31. december Hvis en producent er udtaget til handyrkontrol, og der ikke er slagtet handyr de foregående 12 måneder, gemmes kontrollen til senere på året. I november 2014 kan disse kontroller gennemføres, også selvom der ikke er slagtet handyr på bedriften. 3.4 Forberedelse af kontrolbesøget Kontrollen startes i VAKS (Vejledning til VAKS beskriver hvordan) umiddelbart inden kontrollens gennemførsel. Kontrolgrundlaget (CHR-listen/listerne), skal som udgangspunkt udskrives lige før kontrolbesøget og må højst være 10 dage gamle. Hvis et kontrolbesøg forvarsles, startes kontrollen på varslingstidspunktet. Manglende registreringer kan ikke rettes efter kontrollen er påbegyndt/varsling af kontrolbesøget. Når kontrollen startes i VAKS, dannes et ISK Kontrolgrundlag/tjekliste der indeholder bl.a. oplysninger om: CVR/P-nr. eller Cpr-nr., adresseoplysninger mm. Oplysninger om alle besætninger med kvæg, får og geder producenten ejer, antal dyr der er registreret på hvert besætningsnummer pr. dyreart, veterinære hændelser mm. Veterinære hændelser på andre dyrearter producenten ejer, såfremt der er en bemærkning Hvilken veterinære kontrolenhed producenten tilhører Oplysning om afgræsningsaftale/markbloknr. mm. Særlige naboaftaler CHR-besætningsliste Tjekliste kvæg arbejdsdokument hvor kreaturerne, der er registreret som aktuelle dyr på bedriften er listet i en arbejdsvenlig version Stikprøvekontrol handyr (kvæg) liste med 10 % af de handyr producenten har indkøbt de seneste 12 måneder fremgår af, Stikprøvekontrol handyr (kvæg) liste med 10 % af de handyr producenten har slagtet de seneste 12 måneder fremgår af Oplysninger om ajourført dato for hændelser de seneste 30 dage 9

12 Oplysninger om bestilte øremærker de seneste 30 dage ISK et /kontrolgrundlaget bliver automatisk gemt i Captia. Punkterne der er markeret med rødt skal dog umiddelbart efter kontrolbesøget scannes ind på sagen i Captia. Kvitteringsbrev Udover ovenstående kontrolgrundlag, skal der medtages et kvitteringsbrev, der udleveres til producenten, inden den fysiske kontrol afsluttes. Af kvitteringsbrevet skal tydeligt fremgå: om alt blev fundet i orden om der var tale om en KO kontrol om der skal eftersendes bilag (i givet fald, hvilke bilag der skal eftersendes) hvilke dyr der skal bestilles øremærker til om der efterfølgende sendes høringsbrev hvilke fejl der blev konstateret ved den fysiske kontrol om der efterfølgende sendes KO brev mm. Kvitteringsbrevet skal enten udfyldes i word/vaks på stedet (og knyttes på sagen i Captia) eller udfyldes manuelt (i hånden). Hvis man udfylder kvitteringsbrevet manuelt, skal det udfyldes med gennemslagspapir, så man har en nøjagtig kopi af brevet (skal knyttes på sagen i Captia umiddelbart efter kontrolbesøget). Såfremt man på stedet udfylder KSK et, kan oplysningerne blive flettet ind i kvitteringsbrevet. Dette brev knyttes automatisk på sagen i Captia, når sagen tjekkes ind. 10

13 4. Kvæg 4.1 Forberedelse af kontrolbesøget Hver CHR-liste indeholder bl.a. oplysninger om CKR-øremærkenumre for de dyr, som er på bedriften, og de dyr der er afgået til bl.a. slagtning i de foregående 12 måneder. Inden kontrolbesøget tjekkes CHR-listen for, om alle dyr født efter 1. januar 1998 har moders CKR-nummer, om der er indgangsdato for alle indgåede dyr i besætningen og om der er afgået dyr til slagtning eller destruktion. Er CHR-listen gammel (op til max. 10 dage), og har der været hændelser på bedriften siden udskrivningsdatoen, træk da straks efter kontrolbesøget en opdateret liste fra CHR. Dyr der er registreret med indgang i anden besætning/destruktion/slagteri (dyr under stregen): På CHR-listen vil der være oplysninger om: Dato for hvornår dyret er meldt med indgang i anden besætning/destruktionsanstalt/slagteri sammen med Hvilket CHR-nr. dyret er meldt ind i. 4.2 Bemærkninger på Tjeklisten Alle hændelser, der er sket efter kontrollen er startet i VAKS, skal noteres med dato for hændelsen på tjeklisten, der bruges under kontrolbesøget. Det skal tydeligt fremgå, om hændelser der er mere end 7 dage gamle er tastet i Dyreregistrering eller webdyr, om staldregistreringsblokken er indsendt inden kontrolbesøget er påbegyndt/før en eventuel varsling. Hvis dyret er listet på tjeklisten, noteres dato for hændelsen ud for dyrets nummer. Ud for hvert CKR-nr. markeres tydeligt, når man har aflæst øremærker og noterer - 2ø/-1ø hvis dyret har tabt øremærker. Hvis et dyr aldrig har været mærket med to øremærker og/eller er fejlmærket, markeres tydeligt på tjeklisten, hvad fejlen er. Hvis dyr der er listet på tjeklisten, mangler afgang noteres -afg samt eventuelt en dato. Hvis dyret er afgået inden for de seneste 7 dage, noteres dato og hændelse (slagtet, solgt eller lignende). Hvis dyret er tilgået inden for de seneste 7 dage, noteres (på tjeklisten) dyrets CKR-nr. samt dato for indgang/fødsel. Stikprøvekontrol handyr (kvæg) Disse bilag skal kun benyttes i de kontroller, hvor der gennemføres en handyrskontrol. Ud for hvert dyr der er udpeget til stikprøvekontrol markeres tydeligt om man har set bilag/afventer bilag, samt hvilke bilag der er kontrolleret under den fysiske kontrol. Dokumenter der efterfølgende sendes til afdelingskontoret, skannes ind på sagen i Captia. 11

14 4.3 Øremærkning Alle nyfødte kalve skal være mærket inden 20 dage efter fødslen (undtagen bisonokser og kalve på naturarealer (punkt og ). Kalvene skal øremærkes, hvis de forlader besætningen inden de 20 dage. Alle kreaturer skal tælles og der skal aflæses 100 % øremærker, med undtagelse af kreaturer på naturarealer og bisonokser (punkt og 4.3.2). På tjeklisten skal det markeres tydeligt, hvilke øremærkenumre der er aflæst. Såfremt der er handyr, der ikke blev set under den fysiske kontrol, og ikke efterfølgende bliver fundet i orden, ved genbesøg hos producenten senest 48 timer efter kontrolbesøget blev påbegyndt / varslet, er det en overtrædelse af præmiebestemmelserne. Sagen skal i høring (uden betydning for krydsoverensstemmelse). Alle dyr født fra og med den 1. januar 1998 skal være mærket med to godkendte CKR-øremærker, for at være korrekt øremærket. Alle dyr født før 1. januar 1998 behøver kun at være mærket med ét godkendt øremærke. Alle dyr født fra og med den 1. januar 2011 skal mærkes med et elektronisk øremærke og et almindeligt øremærke. Det elektroniske mærke skal sidde i venstre øre. Dette er et nationalt krav og har ikke nogen betydning for krydsoverensstemmelse. På tjeklisten er markeret * ud for dyr født efter 31. december Kreaturer på naturarealer, besætninger med mere end 50 kreaturer: Et areal over 40 hektar, hvorpå der ikke er opsat stationært apparatur så som fanggitre til fastholdelse af kreaturer, betegnes som et naturareal. Området skal samtidigt være af en sådan karakter, at det er vanskeligt på anden måde at samle kreaturerne. I de tilfælde hvor kreaturerne kan optælles, men ikke alle øremærkerne kan aflæses, pga. at kreaturerne befinder sig på et meget stort areal, og antallet af fysisk optalte kreaturer passer med antallet af registrerede kreaturer på besætningslisten og CHR, kan der udtages en stikprøve af, om kreaturerne er korrekt registreret og øremærket. Mindst 10 % (dog minimum 30 dyr) af kreaturerne undersøges for korrekt øremærkning, og det markeres på CHR-listen, hvilke dyr der indgik i stikprøven. Hvis blot ét af de i stikprøven kontrollerede kreaturer ikke overholder reglerne om øremærkning og registrering, skal alle kreaturerne på bedriften kontrolleres Vedrørende bisonokser: Kalve af renracede bisonokser skal ikke være øremærket, før de er 9 måneder gamle. Hvis kalvene fjernes fra deres mødre inden de er 9 måneder gamle, eller hvis de forlader oprindelsesbesætningen inden denne alder, skal de øremærkes (alle andre registreringer af bisonokser følger de generelle regler). Som udgangspunkt skal der gennemføres 100 % aflæsning af øremærkerne. I de tilfælde hvor dyrene er meget vilde eller svære at håndtere, kan der gennemføres stikprøvekontrol af øremærkerne for bisonokser på samme vilkår som kreaturer på naturarealer, besætninger med mere end 50 kreaturer, afsnit I tilfælde af afvigelse fra de 100 % aflæsning, skal forholdet beskrives i kontrolrapportens punkt 8. 12

15 4.3.3 Kalve på arealer der er godkendt til naturpleje: Øremærkningen af kalve født i besætninger der afgræsser godkendte naturarealer, kan udskydes i op til 6 måneder, hvis der foreligger dispensation fra Fødevarestyrelsen. Hvis dyrene flyttes fra området, skal de øremærkes inden flytningen. Der er kun godkendt meget få naturkalvebesætninger, som alle kontrolleres én gang årligt af Fødevarestyrelsen Elektronisk aflæsning af øremærkerne: Hvis en producent benytter elektroniske aflæsning af øremærkning i forbindelse med malkning, fodring eller lignende, kan oplysningerne benyttes i kontrollen. De øremærker der er aflæst elektronisk inden for de sidste 12 timer inden kontrolbesøget behøver ikke at blive aflæst fysisk. Alle dyrene skal dog stadigvæk tælles Øremærkning af kreaturer, som har flænget øret mm.: Hvis det ikke er muligt at isætte øremærker i et eller flere dyr pga. iturevne/flængede ører, kan der søges dispensation hos Fødevarestyrelsen. Der er en særlig ansøgningsblanket som kan udleveres til producenten under besøget. Blanketten kan også findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under Blanketter og Dyrehold. Den udfyldte blanket sendes til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Har producenten ikke denne dispensation under kontrolbesøget, beskrives forholdet i punkt 8 og producenten skal opfordres til at søge denne dispensation. Sagen sendes ikke i høring. OK-øremærkning: Dyr betragtes som korrekt mærket under forudsætning af: At dyret er mærket med ét øremærke (hvis dyret er født før 1. januar 1998) At dyret er øremærket med to godkendte øremærker (hvis dyret er født i perioden 1. januar 1998 til 31. december 2010, begge dage inkl.) At dyret er øremærket med ét elektronisk øremærke i venstre øre og ét almindeligt øremærke i højre øre (hvis dyret er født efter 31. december 2010) At dyret tidligere har været korrekt øremærket (hvis mindre end 10 dyr mangler erstatningsøremærker, og disse bestilles/isættes under kontrolbesøget) For besætninger med højst 30 dyr At dyret tidligere har været korrekt øremærket (hvis mindre end 15 % af dyrene mangler erstatningsøremærker, og disse bestilles/isættes under kontrolbesøget) For besætninger med mindst 31 dyr Husk at tjekke Dyreregistreringen efter kontrolbesøget, for at få bekræftet at øremærkebestillingen er sket i forbindelse med kontrolbesøget. Fejl-øremærkning: Sager der skal sendes i høring: Hvis ét eller flere dyr aldrig har været øremærket korrekt Hvis tidligere modtagne erstatningsøremærker ikke isættes under kontrolbesøget Hvis der bestilles erstatningsøremærker til mere end 9 dyr - For besætninger med højst 30 dyr (dette er en KO-overtrædelse og der skal gives karakterer. Se afsnit 6) 13

16 Hvis der bestilles erstatningsøremærker til mere end 14 % af dyrene - For besætninger med mindst 31 dyr (dette er en KO-overtrædelse og der skal gives karakterer. Se afsnit 6) Hvis der er mindre end 10 dyr (besætninger højst 30 dyr) / mindre end 15 % af dyrene (for besætninger med mindst 31 dyr), der mangler erstatningsøremærker og de ikke bestilles/isættes på kontroldagen. Fejlen udløser ikke KO karakterer. Hvis der benyttes ikke godkendte øremærker (dette er en KO-overtrædelse og der skal gives karakterer. Se afsnit 6) Hvis mere end et handyr mangler begge øremærker vil disse dyr ikke kunne modtage handyrpræmier i kontrolåret I bør altid forsøge, at få landmanden til at isætte modtagne erstatningsøremærker og/eller bestille manglende erstatningsøremærker, før I forlader bedriften. 4.4 Registrering i CHR/staldregistreringsblokken Alle hændelser skal registreres i staldregistreringsblokken, senest 3 dage efter hændelsen Alle hændelserne skal være indsendt til CHR-afdelingen i Skejby senest 7 dage efter hændelsen. Hvis en producent ikke benytter staldregistreringsblok, skal hændelserne være tastet i webregistreringen senest 3 dage efter hændelsen. En hændelse: Flytning, død, slagtning, eksport, salg mm. Producenten skal have en opdateret besætningsliste på bedriften. Besætningslisten skal, sammen med nye hændelser registreret i staldregistreringsblokken og hændelser der er sket inden for de seneste 3 dage, indeholde: Alle kreaturer på bedriften Den entydige identifikation af dyret, CKR-nr. Dyrets fødselsdato/måned/år Indgangsdato, hvis dyret ikke er født på bedriften/er flyttet fra en ejendom til en anden mm. Dato for afgang (herunder dødsfald og hjemmeslagtninger) og CHR-nr. for den besætning, slagteri, destruktionsanstalt, eksportør, marked eller auktion, hvortil dyret er afhændet Dyrets køn Dyrets race (eventuel krydsning) Moders CKR-nr., hvis dyret er født efter 1. januar 1998 Der kan ikke rettes op på manglende registreringer efter en eventuel varsling af kontrolbesøget. Manglende indberetninger/hændelser, der ikke er indberettet til CHR inden 7 dages-fristen, 14

17 men hvor producenten har rettet op på forholdet inden kontrolbesøget (hvis kontrolbesøget er varslet inden varsling af kontrolbesøget), skal ikke tælle som fejl. Hvis producenten indberetter hændelser digitalt via Dyreregistrering eller Webdyr, kan producenten umiddelbart efter trække en opdateret liste fra Kvægdatabasen. Har producenten ikke den opdaterede liste eller printer den opdaterede liste ud under kontrolbesøget, skal sagen sendes i høring Afgræsningsarealer, fælles græsgang, dispensation mm. Afgræsning på anden ejendom uden sammenblanding med dyr fra en anden besætning Ved flytning af kreaturer til afgræsning på arealer udenfor egen ejendom er det afgørende for registreringen, om dyrene bliver blandet med andre klovdyr på det CHR-nummer eller græsningsareal, der modtager dyrene. Hvis kreaturerne ikke blandes med andre klovdyr, dvs. dyrene lukkes ikke inde i en indhegning med andre klovdyr, skal flytningen ikke registreres i besætningsregistret og heller ikke indberettes til CHR (se figur 1). Hvis dyrene flyttes til afgræsning på arealer, der fra staldanlægget kun kan tilgås via anden ejendom og benyttes mere end 30 dage, skal afgræsningsarealet registreres i CHR, med et markbloknummer eller et CHR-nummer. I tjeklisten kan man se om producenten har registreret afgræsningsarealer i CHR. Figur 1. Producent A flytter kreaturer til et areal udenfor egen ejendom. Dyrene blandes ikke sammen med andre klovdyr. A Ejendom eller græsningsareal uden sammenblanding med andre klovdyr Her er der ingen krav om registrering af flytningerne i CHR og heller intet krav om registrering af flytningerne i besætningsregisteret. Afgræsning på anden ejendom med sammenblanding med dyr fra en anden besætning Hvis kreaturerne blandes med andre klovdyr på det CHR-nummer, hvor dyrene skal afgræsse, skal flytningen registreres i CHR på normal vis (dvs. registrering i både afsender- og modtagerbesætning) (se figur 2). Figur 2. Producent A flytter kreaturer (f.eks. en foldtyr) til producent B s marker, hvor dyrene blandes med andre klovdyr: A B (Sammenblanding med andre klovdyr) 15

18 Her er der krav om registrering af flytningerne i CHR. A melder dyrene ind i en besætning hos B. Hvis producent A af præmiemæssige årsager ønsker at bevare ejerskabet af kreaturerne, skal han i CHR være registreret som ejer af denne besætning. Fælles græsgang: En fælles græsgang, hvor der kommer dyr fra forskellige besætninger, skal være oprettet i CHR med et CHR nummer. Eksempler på fælles græsgange er Saltholm, Tipperne ved Ringkøbing Fjord og de sønderjyske kurve/marsken. Der skal udpeges en ansvarlig person (en bruger ) for den fælles græsgang, der skal registreres i CHR med CVR/Cpr.nr, navn, adresse og telefonnummer. Ved flytning til græsgangen udstationeres dyrene fra besætningen med kode 50, og indmeldes i græsgangens CHR-nummer(se figur 1). Ved hjemtagning sker indmeldelse i egen besætning med kode 51. I forbindelse med anvendelse af kode 50 og 51 vil det fremgå af CHR-listen, hvilke dyr der er eller har været midlertidig udstationeret. Figur 3. Producent A, B og C flytter kreaturer til et fælles græsningsareal: A B C Fælles græs Producent A, B og C udstationerer deres dyr med kode 50 og tager dem hjem med kode 51. Dispensation = Særlig naboaftale: Hvis flytninger foretages mellem to fysiske naboejendomme, hvor dyrene permanent er sammenblandet på udendørsarealer, kan Fødevarestyrelsen give dispensation fra kravet om indberetning af flytninger samt kravet om at notere flytningerne i besætningsregistret. Alle producenter, der har dyr gående på arealet/arealerne skal kontrolleres. Hvis en besætning er udpeget til kontrol og det konstateres at besætningen har fået en dispensation efter mærkningsbekendtgørelsens 29, stk. 3 skal den anden besætning, der også er omfattet af dispensationen også kontrolleres. Hvis begge besætninger ikke allerede er udpeget til kontrol kontaktes Koordinering for at få udpeget den manglende besætning. Dispensationerne fremgår af CHR hvor man kan se at der er oprettet en særlig naboaftale. Dispensationen kan kun omfatte 2 besætninger, og besætningerne kan have samme eller forskellig ejer. 16

19 4.5 Stikprøvekontrol af handyr Dette er kun for sager, hvor der gennemføres en handyrskontrol. Stikprøvekontrol af slagtede handyr: Alle handyr, der 12 måneder forud for kontrolbesøget er afgået til slagtning skal ligge til grund for den stikprøve, der skal kontrolleres (undtagen hjemmeslagtede handyr). VAKS udvælger selv 10 % af de slagtede handyr til stikprøvekontrol. Der skal kontrolleres afregningsbilag for alle dyrene i stikprøven. Hvis nogen af dyrene ikke er født på bedriften, skal indgangsdatoen kontrolleres. Indgangsdatoen for handyr der ikke er født i besætningen, skal kontrolleres ved at se indgangsbilag, hvis dyrene er indgået inden for de sidste 5 år. Hvis afregningsbilagene for de udtagne handyr ikke er på kontroladressen, kan producenten om muligt få faxet bilagene til kontroladressen (under kontrolbesøget) eller efterfølgende sende bilaget til afdelingskontoret. Hvis der mangler CKR-nr. på afregningsbilagene, tjekkes om der er overensstemmelse mellem CHR-listen og afregningsbilagene med hensyn til antal og datoer. Hvis der er fejl ved registreringen af ét af de kontrollerede handyr i stikprøven, skal alle de slagtede handyr, der er på CHR-listen kontrolleres. Stikprøvekontrol af indkøbte handyr de seneste 12 måneder Der skal endvidere kontrolleres indgangsbilag på 10 % af alle handyr (undtagen handyr der er døde/afgået til destruktion), producenten har indkøbt inden for de seneste 12 måneder. Herunder også dyr der ikke længere er på bedriften, det vil sige dyr der er solgt til levebrug. VAKS udvælger selv. Dyr, der er døde og afgået til DAKA, skal ikke indgå i kontrollen, da de ikke er potentielt støtteberettigede. Kontrol af indgangsdatoer: Følgende dokumenter kan bruges som dokumentation for indgangsdatoen: Indkøbsbilag Sundhedsdokumenter Kvægpas Salgsfakturaer Anden dokumentation for indgangsdatoen (f.eks. en skriftlig aftale om udstationering mm.) 5. Får og geder 17

20 5.2 Kontrol af får og geder Kontrolløren skal ved kontrolbesøget foretage optælling af 100 % af de dyr, der er omfattet af ordningen (får og/eller geder), og som er på bedriften. I alle besætninger kontrolleres om alle obligatoriske oplysninger er noteret i besætningsregisteret, og der udføres kontrol af om dyrene er korrekt øremærket. Desuden kontrolleres sundhedsdokumenterne for alle dyr, der er tilført besætningen indenfor de seneste 3 år. Antallet af hjemmeslagtede dyr tjekkes og noteres på tjeklisten. Såfremt oplysningerne ikke fremgår af besætningsregisteret, spørges producenten om antallet. Fra den 4. december 2009 er der ikke krav om sundhedsdokumenter når dyr flyttes mellem besætninger med samme ejer. Lam/kid født i producentens egen besætning, må ikke registreres som uidentificerbare, selvom de ikke er øremærkede og ikke er registret på besætningslisten. Producenten kan som regel godt anføre måned og år for fødsel og dernæst øremærke dyrene, og så vil der altså være tale om dyr der mangler registrering af tilgang, og aldrig har været øremærket korrekt. 5.3 Øremærkning Alle nyfødte får og geder skal være mærket inden 60 dage efter fødslen. Dyrene skal øremærkes, hvis de forlader besætningen inden de 60 dage. Ifølge EU-reglerne skal får og geder dog først mærkes senest 6 mdr. efter fødslen. Det betyder at de nationale regler overtrædes hvis dyrene ikke er mærket inden 60 dage, mens der først er tale om en KO overtrædelse hvis dyrene ikke er mærket inden 6 mdr. Alle dyr født fra og med den 1. januar 2003 skal være mærket med to godkendte CKR-øremærker, for at være korrekt øremærket. Dog kan lam født efter den 1. april 2011 mærkes med kun ét øremærke med påtrykt CHR eller CKR nummer, hvis de slagtes inden de er 12 måneder gamle. Dyr mærket efter denne såkaldte slagtelamsordning skal slagtes senest når de er 12 måneder gamle, eller mærkes med to øremærker med CKR nummer. Alle dyr født før 1.januar 2003 behøver kun at være mærket med ét godkendt øremærke. Øremærkning af får og geder, som har flænget øret mm.: Hvis det ikke er muligt at isætte øremærker i et eller flere dyr pga. iturevne/flængede ører, kan der søges dispensation hos Fødevarestyrelsen.. Der er en særlig ansøgningsblanket som kan udleveres til producenten under besøget. Blanketten kan også findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under Blanketter og Dyrehold. Den udfyldte blanket sendes til Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup. Har producenten ikke denne dispensation under kontrolbesøget, 18

21 beskrives forholdet i punkt 8 og producenten skal opfordres til at søge denne dispensation. Sagen sendes ikke i høring. OK-øremærkning: Dyr betragtes som korrekt mærket under forudsætning af: At dyret er mærket med ét godkendt øremærke (dyr født før 1. januar 2003) At dyret er mærket med to godkendte øremærker (dyr født 1. januar 2003 og derefter) At dyret er mærket med ét godkendt øremærke og ét godkendt elektronisk øremærke (dyr født 1. januar 2003 og derefter) At dyret er mærket med ét godkendt orange øremærke og én godkendt chip (dyr født 1. januar 2003 og derefter) At dyret er mindre end 12 mdr. gammelt og mærket med ét øremærke med påtrykt CHR eller CKR nummer (mærket efter den såkaldte slagtelamsordning) At dyret tidligere har været korrekt øremærket (hvis mindre end 10 dyr mangler erstatningsøremærker, og disse bestilles/isættes under kontrolbesøget) For besætninger med højst 30 dyr At dyret tidligere har været korrekt øremærket (hvis mindre end 15 % af dyrene mangler erstatningsøremærker, og disse bestilles/isættes under kontrolbesøget) For besætninger med mindst 31 dyr Fejl-øremærkning: Sager der skal sendes i høring: Hvis ét eller flere dyr aldrig har været mærket korrekt Hvis et dyr er født efter 1. april 2011og er mærket med kun ét øremærke (slagtelamsordningen), og dyret er ældre end 12 måneder på kontroltidspunktet Hvis tidligere modtagne erstatningsøremærker ikke isættes under kontrolbesøget Hvis der er mindre end 10 dyr (besætninger højst 30 dyr) / mindre end 15 % af dyrene (for besætninger med mindst 31 dyr), der mangler erstatningsøremærker og de ikke bestilles/isættes på kontroldagen. Fejlen udløser ikke KO karakterer. Hvis der er mere end 9 dyr (besætninger højst 30 dyr) / mere end 14,9 % af dyrene (for besætninger med mindst 31 dyr), der mangler erstatningsøremærker, uanset om der bestilles/isættes mærker på kontroldagen. Fejlen udløser KO karakterer. Hvis der benyttes ikke godkendte øremærker (dette er en KO-overtrædelse og der skal gives karakterer). Der gives kun karakter i KO, hvis EU reglerne er overtrådt, dvs. hvis mærkningsfristen på de 6 mdr. er overskredet eller hvis dyr, der er mærket efter slagtelamsordningen er ældre end 12 mdr. og fortsat kun er mærket med ét øremærke. I bør altid forsøge, at få landmanden til at isætte modtagne erstatningsøremærker og/eller bestille manglende erstatningsøremærker, før I forlader bedriften. Se reglerne for 1. og 2. stikprøveudtagning bilag III. Ved fejl i både 1. og 2. stikprøveudtagning, skal der ikke kontrolleres flere øremærker. 19

22 Stikprøven skal være repræsentativ for besætningens sammensætning. De aflæste CKR-nr. skal noteres på tjeklisten, som er sidste side i kontrolgrundlaget. 5.4 Registrering i besætningsregisteret Besætningsregisteret Besætningsregistreret skal indeholde oplysninger om: Antal dyr CKR-nr. (eller blot CHR nr. for slagtelam) Udenlandsk identifikations nr. for importerede dyr Fødselsår og måned* Køn og om muligt race Dato for hændelser (død, slagtning, afgang og tilgang) Ved afgang: CHR-nr. på modtager besætning Ved tilgang: CHR-nr. på afsender besætning *) for dyr født før 1. januar 2003 blot fødselsår. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en skabelon til en besætningsliste. Denne besætningsliste er tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Det er en god ide, hvis kontrolløren medbringer en sådan besætningsliste og udleverer til de producenter, der har fejl i registreringerne, mangler besætningsliste mm. Andre registreringssystemer, der indeholder samtlige krævede oplysninger i en ajourført og let tilgængelig form, kan også bruges. Selvom et dyr mangler flere af de obligatoriske oplysninger, som skal være i registeret, tæller det kun som én fejl. Alle registreringsfejl skal dog noteres i KSK et. Afgræsningsaftale Ved flytning af får og geder til afgræsning på arealer udenfor egen ejendom, er det afgørende for registreringen, om dyrene bliver blandet med andre klovdyr på det CHR-nummer eller græsningsareal, der modtager dyrene. Hvis dyrene ikke blandes med andre klovdyr, dvs. dyrene lukkes ikke inde i en indhegning med andre klovdyr, skal flytningen ikke registreres i besætningsregistret og heller ikke indberettes til CHR. Hvis dyrene flyttes til afgræsning på arealer, der fra staldanlægget kun kan tilgås via anden ejendom og benyttes mere end 30 dage, skal afgræsningsarealet registreres i CHR, med et markbloknummer eller et CHR-nummer. I tjeklisten kan man se om producenten har registreret afgræsningsarealer i CHR. Sundhedsdokumenter Der skal kontrolleres sundhedsdokumenter på alle dyr, producenten har indkøbt inden for de seneste 3 år. 20

23 5.5 Udfyldelse af tjeklisten under kontrolbesøget Til kontrollen af får og geder er der 2 siders tjekliste: På den første side noteres: de aflæste øremærker. Husk at tjekke bilag III for se hvor stor stikprøven skal være. På den anden side noteres: Oplysninger om indkøbte får/geder, samt dato for hændelsen, jfr. Sundhedsdokumentet og besætningsregisteret Hvor mange dyr der er ifølge besætningsregisteret samt hvor mange der er optalt. Er der uoverensstemmelse mellem disse oplysninger, skal sagen i høring Om producenten hjemmeslagter dyr. Hvis ja, noteres hvor mange der er hjemmeslagtet de seneste 12 måneder. Alle OK-sager, hvor producenten hjemmeslagter dyr sendes til Charlotte Thøgersen, Fødevarestyrelsen 6. Krydsoverensstemmelse Der skal i alle sager med overtrædelse tages stilling til, om fejlene er en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne. I KSK et beregnes karakteren alvor. Der skal altid gives karakter i omfang og varighed, hvis der er karakter i Alvor : Omfang: Beregnes ud fra hvor mange forskellige CHR-nr., producenten har solgt/flyttet dyr til - dyr til levebrug også hvis det er flytninger mellem producentens egne besætninger. Varighed: Skal altid vælges. KO kontrolrapporten/høringsbrevene bliver dannet i KO-Web, hvor karakteren også bliver noteret husk at vi ikke må indsende kontrolresultatet. Fødevarestyrelsen indsender kontrolresultatet, når de har truffet afgørelse i sagen. Krydsoverensstemmelseskrav, mærkning og registrering af kvæg, får og geder: Krav 2.1.: Øremærkning af kreaturer med godkendte øremærker Krav 2.2.: Indberetninger af kvæg og deres flytninger samt førelse af besætningsregister Krav 2.4: Øremærkning af får og geder med godkendte øremærker Krav 2.5: Indberetning af får og geder og deres flytninger samt førelse af besætningsregister Bilag A Beskrivelse af krydsoverensstemmelseskaraktererne 2.1, 2.2, 2.4 og 2.5. Bilag B Skema med oversigt over kravene. 21

24 7. Udfyldelse af KSK et Der er en særskilt instruks til udfyldelse af KSK et. Det er kun fysisk optalte dyr, dyr der har tabt øremærker samt fejl der skal registreres i KSK et. Alt hvad der derudover findes i orden, skal ikke tastes i KSK et. 8. Kontrollørens opgaver Når den fysiske kontrol afsluttes afleveres kvitteringsbrevet til producenten (beskrevet i punkt 3.4). Hvis alt bliver fundet i orden, og der ikke skal bestilles øremærker, afsluttes sagen med kvitteringsbrevet, hvis producenten ikke er udpeget i forbindelse med KO. Hvis producenten er udpeget i forbindelse med KO, skal der efterfølgende sendes et OK-brev til producenten. Såfremt der efterfølgende bestilles øremærker indenfor fristen til bestilling heraf, sendes et OK-brev til producenten. Såfremt der konstateres fejl/mangler, tastes disse ind i de relevante punkter i KSK et (der er en særskilt instruks til udfyldelse af KSK). Høringsbrevene skal indeholde oplysninger om alle fejl og mangler, der blev konstateret under kontrolbesøget. Høringsbrevene skal altid sendes i høring hos producenten. Hvis fejl og mangler har betydning for krydsoverensstemmelse, sendes et særskilt KO-høringsbrev til producenten. Findes der efterfølgende fejl eller foretages der rettelser i KSK et/høringsbrevet, som er sendt/udleveret til producenten ved kontrolbesøget, skal der straks sendes et nyt høringsbrev, med oplysning om, at det sendte høringsbrev erstatter det tidligere fremsendte. Der skal være foretaget en tydelig markering af, hvad der er blevet ændret i forhold til den tidligere rapport. Bilag II Mail til Fødevarestyrelsen ved uidentificerbare dyr/mere end 20 % fejl Dog skal der for bedrifter med højest 10 dyr kun sendes bilag II, hvis der er mere end 2 dyr, der ikke opfylder kravene om identificering og registrering I KSK et vil der komme en valideringsfejl, hvis der er uidentificerbare dyr, mere end 20 % fejl i besætningen og/eller mindst 2 fejl, ved besætninger med højest 10 dyr. Bilag II dannes på CHR/KSK-niveau kan dannes både Off-line og i DCK. Bilag II skal indsendes til Fødevarestyrelsen (10-,11- eller umiddelbart efter den fysiske kontrol er afsluttet - senest dagen efter. Husk at notere i mailen, hvor mange dyr der fysiske befinder sig på bedriften. 8.1 Afslutning af sagerne Tjeklisten og alle øvrige arbejdsdokumenter skannes ind på sagen i Captia. Hvis producenten har sendt dokumentation, høringssvar mm., skannes disse dokumenter også ind på sagen. Såfremt der modtages høringssvar, skal kontrolløren altid give sine bemærkninger hertil, inden sagen sendes til Fødevarestyrelsen/afsluttes i Captia. OK-sager Afsluttes i de lokale afdelinger. 22

25 Fejlrapporter Oplysninger om frister og høringsprocedurer findes i den generelle kontrolinstruks, kap. 8 Efter høringsfristens udløb, sendes sagens bilag pr. mail til den veterinære kontrolenhed. I tilfælde af høringssvar overføres sagen til Koordinering med et tomt sagsbehandlerfelt. Mailen gemmes på sagen i Captia og i DCK tastes den dato, hvor sagen er sendt (besøgsdata/videresendt til FVST) og sagen afsluttes i Captia. Koordinering kvalitetssikrer ikke længere 100 % af fejlsagerne, men vil løbende udvælge stikprøver til kvalitetssikring. Håndtering af retursager er beskrevet i håndtering af retursager i SEU fra 3. november DCK/Captia Udtræksårsager Mærkning kvæg (MK12) Mærkning får (MK13) Mærkning geder (MK14) Handyr (HD) Udtaget i forbindelse med krydsoverensstemmelse, vil det sidste i udtræksårsagen være KO Screeningskontroller SMK12 (kvæg), SMK13 (får) og SMK14 (Geder) Disse udtræksårsager kombineres efter hvad producenten er udpeget til kontrol af f.eks. en producent der er udpeget til mærkning af kvæg, får og geder med krydsoverensstemmelse og handyr: MK121314_HD_KO Oprettelse af sager Oprettelse af sager: adresserne oprettes i DCK. Der bliver automatisk oprettet en sag i Captia pr. producent. Producenten bliver ligeledes automatisk knyttet som part på sagen i Captia. Hvis en producent indsender kommentarer (høringssvar), skal dette svarbrev scannes ind og knyttes til sagen. Eventuelle kommentarer til et høringssvar fra kontrolløren skal ligeledes knyttes til sagen. Når sagen er færdigbehandlet i afdelingen, knyttes sagen til Koordinering i Captia. Kontrolresultaterne skal tastes i DCK samme dag, som sagen knyttes til sektoren i Captia. 8.3 M-tid, Alle konteringer af arbejdstimer vedrørende kontrol af mærkning og registrering og handyr sker på henholdsvis: Dyrekontroller (mærkning / registrering af Kvæg) 23

26 55002 Dyrekontroller (mærkning / registrering af Får og geder) 9. Ibrugtagning og tilbagekaldelse af instrukser Denne instruks anvendes fra 2. januar 2014 for kontrolordningsår Samtidig tilbagekaldes tidligere instrukser om samme emne. Christina Juel og Mette Sinkbæk 24

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015

Dyr. Kontrolinstruks. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrolinstruks Dyr Kontrolordning 5001_2015 2015 Kontrol med overholdelse af bestemmelserne for slagtepræmie til kvier, tyre og stude. Om identifikation og registrering af dyr i besætninger med kvæg,

Læs mere

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015

NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 FAGINSTRUKS NR. 08 Krav 2.3 Kontrolordning 5050_15 (KO-støvsuger), 5021_15 Version juli, 2015 MÆRKNING & REGISTRERING UREGISTREREDE BESÆTNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Faginstruks nr. 08... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolefrugt 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Kontrolinstruks for dyr

Kontrolinstruks for dyr Kontrolinstruks for dyr - Slagtepræmie til kvier, tyre og stude & Mærkning og registrering af kvæg, får og geder Kolofon Denne instruks gælder for kontrol året 2018 Denne vejledning er 2. version, udgivet

Læs mere

Kontrolinstruks for dyr

Kontrolinstruks for dyr Kontrolinstruks for dyr - Slagtepræmie til kvier, tyre og stude & Mærkning og registrering af kvæg, får og geder Kolofon Denne instruks gælder for kontrol året 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Fysisk

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2012/13 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp

Instruks for kontrol med dyrkning af hamp Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August 2009 Sagsnummer 09-55701-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Instruks for kontrol med dyrkning af hamp August

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå=

Kontrolinstruks. Økologisk jordbrugsproduktion. Primærbedrifter januar 2013. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter januar 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Kontrolinstruks Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Foder og Fødevaresikkerhed Sagsnr: 26761 Dato: 1. juli 2014 FVM 300 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får

Årsrapport for 2015. vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får Klassificeringskontrollen 1. marts 2016 Årsrapport for 2015 vedr. kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin, kvæg og får 1.0 Organisering af

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2013/2014 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2013 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha

Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Kontrolinstruks harmoni 2014/2015 - undtagelsen på 2,3 DE/ha Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks 2014 Harmoniundtagelsen Denne instruks er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse:

Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: Ydelse: Tjek at driftsenheden er korrekt opsat i Dyreregistrering: - Er alle besætninger med i driftsenheden? o Hvis en besætning har været lukket og er åbnet igen, skal den tilføjes i driftsenheden på ny - Tjek

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING?

INFORMATION OM EU FORORDNING 2015/262 HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? HVORNÅR ER DER KRAV OM REGISTRERING? Ansvaret for registreringen ligger hos hestens bruger og fristen er 30 dage efter import eller pasudstedelse Hvor er din hest født? Danmark Andet EU-land Udenfor EU

Læs mere

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn

Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Avlskontrol af læggekartofler 2015 - Instruks for marksyn Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Planter & Landbrugslov, juni 2015

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen

Kødkvægregistrering Videncentret for Landbrug, Kvæg opkræver 325 kr. pr. besætning samt 26,50 kr. pr. årsko. Opkrævningen Januar 2013 Priser i 2013 Videncentret for Landbrug, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2013. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002

Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, J. nr. 13-37410-000002 Instruks for udtagning af jordprøver til undersøgelse for kartoffelcystenematoder, 2013 J. nr. 13-37410-000002 Oktober 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014

Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Marts 2014 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om ydelse af præmier for handyr 2014 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks for DYR

Kontrolinstruks for DYR Kontrolinstruks for DYR Bestemmelser for slagtepræmie til kvier, tyre og stude, samt identifikation og registrering af kvæg, får og geder Kolofon Denne instruks gælder for kontrolåret 2016 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Januar 2018 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2018. Foto: Colourbox

Læs mere

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf

RYK's prisliste kan ses på www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/ryk/sider/landmandspriserryk.pdf Til rådgivere og dyrlæger 18. december 2015 Priser i 2016 SEGES P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2016. Priserne er tilpasset i henhold til aftaler og prisudvikling. Nye ydelser indlægges

Læs mere

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00

Grundbeløb pr. besætning, kr. 274,00 274,00 Moderdyr, kr./stk. 20,90 20,90 max 100 dyr Øvrige dyr, kr./stk. 7,00 7,00 S:\EMP\THL\Priser i år 2015.doc Til rådgivere og dyrlæger 19. december 2014 Priser i 2015 Videncentret for Landbrug P/S, Kvæg har fastlagt nedenstående priser for 2015. Priserne er tilpasset i henhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Denne vejledning indeholder følgende: Sådan startes CHR kontrol programmet side 2 Opsætning af programmet side 3 Sådan valideres slagtedyr trin

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Juni 2017 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017. Foto: Colourbox

Læs mere

Hvis du er i tvivl om dine oplysninger er rigtige kan du altid tjekke dem på følgende hjemmesideadresse:

Hvis du er i tvivl om dine oplysninger er rigtige kan du altid tjekke dem på følgende hjemmesideadresse: I forbindelse med vores TJEK PÅ FARMEN besøg, hører vi ofte om avlere der har fået besked på, af den uanmeldte kontrol, om at få rettet/tilpasset deres oplysninger i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR).

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion

Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Kolofon Kontrolinstruks Økologisk jordbrugsproduktion Primærbedrifter - April 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer

Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer Kontrolinstruks for kontrol af primærproduktion af foder og vegetabilske fødevarer 2013 Gældende fra 1. februar 2013, Sagsnr. 12-2451-000003 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå=çö=c

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0

Indsigt Vækst Balance. DANISH Produktstandard Oktober 2010. DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Indsigt Vækst Balance DANISH Produktstandard Oktober 2010 DANISH Transportstandard April 2011, version 2.0 Introduktion Standarden omfatter følgende områder: producenten transportører af levende klovbærende

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14

Kontrolinstruks. for. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Kontrolinstruks for kontrol med ydelse af støtte til skolemælk 2013/14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Denne instruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden

Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden Instruks for kontrol med Biavlsprogrammet for perioden 2010-2013 Sagsnummer 12-5521-000001 Maj 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Instruks for kontrol med

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere