Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter."

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 285 Offentligt Undersøgelse om afvandingsforhold. Danske planteavlskonsulenter. Spørgeundersøgelse gennemført blandt alle danske planteavlskonsulenter i perioden Jan Hjeds. April 2011.

2 Undersøgelsen er designet af og gennemført med reference til Jan Hjeds. Alt pc-teknisk arbejde med generering af program, opstilling og udsendelse af spørgeskemaer, samt indsamling og opgørelse af resultater er udført af Casper Szilas. Undersøgelsen er gennemført som udsendelse af med opfordring til at deltage i undersøgelsen, der er gennemført en online. Der har været mulighed for at gå tilbage og ændre svar, eller at starte forfra. Kun sidst registrerede svar indgår i opgørelsen, idet indsendelse af nyt svar annullerer tidligere svar. Det har ikke været muligt at gå videre til næste spørgsmål uden at svare. Opgørelsen af svar er automatisk genereret. Undersøgelsens resultat vises som % af svarere, der angiver det pågældende svar. Andelen af svarere, der svarer ved ikke, er opgjort som andel af samtlige svar. I undersøgelsens opgørelse og analysen af svarene herunder, refererer XX % til den andel af alle svarere med en holdning, der har afgivet det refererede svar. Andelen er således opgjort som: Antal svarere med pågældende svar x 100 (Antal svarere i alt ved ikke) Samtlige svar med holdning summer således til 100 %. Spørgeskemaet er udsendt til alle danske planteavlskonsulenter. Der er modtaget 141 svar. Jan Hjeds cand.agro. Elvedgårdsvej Veflinge Tlf.: Casper Szilas Cand.agro, ph.d. GPS Agro Glænøvej Skælskør Tlf.:

3 Sammendrag og konklusion Det vurderes, at landets største teoretiske og praktiske faglige viden om afvanding er samlet hos landets planteavlskonsulenter. Undersøgelsens formål er at indsamle denne viden. Undersøgelsen viser konsensus blandt Danmarks planteavlskonsulenter om følgende: Afvanding til fuld dybde er afgørende for rentabel planteproduktion. Afvandingsdybden kan ikke reduceres. Den aktuelle vandløbsvedligeholdelse er utilstrækkelig. Der er forskel på forvaltningen mellem kommuner. Der er ikke tillid til QH-princippet (blandt de få konsulenter der kender princippet) Der forventes store afvandingsmæssige problemer af vandplanernes vandløbsindsats. Bekymringen for drænede arealer er større end bekymringen for ånære arealer. 46 % af konsulenterne forventer store problemer for afvandingen af mineraljorder. 48 % af konsulenterne forventer påvirkning af mindst 10 % af Danmarks samlede areal (mindst ha), hvis vandplanernes indsatskrav gennemføres, mens kun 3 % forventer en påvirkning på ha eller derunder. 71 % af konsulenterne forventer betydelige økonomiske tab. Flere konsulenter er i bemærkningerne meget kritiske overfor Vandplanernes vandløbsindsats, herunder specielt indvirkningen på og risikoen for ødelæggelse af drænanlæg. Opgørelse I analysen af svarene herunder, refererer XX % til den andel af alle svarere med en holdning, der har afgivet det refererede svar. Det vil sige ved ikke svar indgår ikke. Undersøgelsens hovedresultater er opsummeret herunder. Hvor svarprocenten med holdningstilkendegivelse er under 90 %, er det angivet. Hele undersøgelsen i form af følgebrev, spørgeskema og samtlige svar kan ses som bilag 1 herunder. Vigtigheden af effektiv afvanding til traditionel dybde Undersøgelsen afdækker vigtigheden af afvanding til traditionel dybde. 97 % mener, at afvanding til traditionel dybde er af stor eller afgørende betydning for rentabel planteproduktion. 90 % mener, at effektiv afvanding ikke kan opretholdes, hvis afvandingsdybden reduceres. Aktuel vandløbsforvaltning i relation til afvanding

4 Undersøgelsen afdækker konsekvenserne af den allerede gennemførte miljøvenlige vandløbsforvaltning, udtrykt ved ændringen fra 1990 til nu. 48 % mener, at den aktuelle vandløbsforvaltning har medført stor eller meget stor forringelse af afvandingen, mens kun 4 % mener, at der er tale om en lille eller ingen ændring. Ingen finder, at der er sket en forbedring. 81 % finder, at den aktuelle vandløbsvedligeholdelse er noget eller meget utilstrækkelig til at sikre effektiv afvanding. 42 % finder, at afvandingsproblemerne som konsekvens af den aktuelle vandløbsforvaltning er store eller meget store, mens ingen finder, at den aktuelle forvaltning ikke giver problemer. Siden 1990 er mange vandløbsregulativer omlagt til såkaldte QH-regulativer, der baseres på vandstrømsmåling i særlige målepunkter. Der er kun få svarere, der er bekendt med princippet, men blandt de 16 % svarere med en holdning, er der 81 %, der har mistillid til princippet. 98 % finder, at der er nogen, store eller meget store forskelle i vandløbsforvaltningen mellem forskellige kommuner, mens kun 2% finder, at der er lille eller ingen forskel. Fremtidig vandløbsforvaltning i relation til afvanding Undersøgelsen afdækker konsulenternes forventninger til konsekvenserne af vandplanernes vandløbsindsats. 76 % forventer, at vandløbsindsatsen medfører store eller meget store afvandingsmæssige problemer, mens kun 2 % forventer, at vandplanerne kan implementeres uden eller med små problemer 46 % forventer store eller meget store problemer for afvandingen af mineraljorder, mens ingen svarere forventer, at der ingen problemer er. 91 % forventer store eller meget store problemer for afvandingen af humusarealer (jb. 11) 37 % forventer størst konsekvenser for drænede arealer, mod kun 12 %, der venter størst konsekvenser for ånære arealer. 46 % angiver størst konsekvenser for både ånære og drænede arealer. 83 % af svarerne skønner, at vandløbsindsatsen vil føre til påvirkning af over 5 % af Danmarks areal (svarende til mindst ha), heraf forventer 48 %, at indsatsen vil påvirke mindst 10 % af Danmarks areal, svarende til mindst ha. Kun 3 % af svarerne forventer en påvirkning under 2 % af Danmarks samlede areal, svarende til ha. Til gengæld forventer 13 % af svarerne, at påvirkningen vil være over 25 % af arealet svarende til over 1 mio. ha. Kun 75 % af alle har taget stilling til dette spørgsmål. 71 % forventer betydelige eller meget betydelige økonomiske tab som følge af vandplanernes vandløbsindsats. Kun 3 % venter begrænset eller intet økonomisk tab. Flere konsulenter er i bemærkningerne meget kritiske overfor Vandplanernes vandløbsindsats, herunder specielt indvirkningen på og risikoen for ødelæggelse af drænanlæg. 4 udvalgte bemærkninger / konsulentudtalelser er gengivet herunder:

5 Den nye plan er helt hul i hovedet, Ændret vandløbsvedligehold vil føre til opstuvning i drænene og have negative konsekvenser mange hundrede meter fra vandløbene. Mange dræn blev nedgravet med håndkraft for 100 år siden. En enorm kraftanstrengelse, der næppe var blevet gennemført, hvis det ikke havde betydning for avlen på markerne. Derfor er det tåbeligt at ødelægge produktionsgrundlaget, for nogle næppe målbare resultater. Rens spildevandet fra byerne hele vejen rundt om Østersøen. Det vil spare vandmiljøet for måske ton kvælstof. Det er sikkert at der vil blive arealer som bliver mindre egnet til dyrkning. Jeg ser problemet mest som afledte problemer længere væk fra vandløb. pga. at dræn kommer til af fungere dårligere. I områder med meget flade arealer vil der kunne sker betydelig forringelse af afvandinger lang fra vandløb med ændre vedligeholdelse. Jeg har været sekretær for vandløbslaug i ca 20 år. Før kommunalreformen havde man gensidig tillid/respekt mellem forvaltningens og landbrugets viden i kommunerne. Amternes forvaltninger var bedrevidende. Nu er sidstnævnte tendens fremherskende i kommunerne. Jeg gruer for miljøcentrenes holdninger og indflydelse. Der mangler betydelige flere virkemidler og valgfrihed, hvis landbruget skal overleve. Jeg ser for mig at hævet vandstand i vandløb vil få konsekvenser langt væk for vandløbene, både med oversvømmelser af marker og evnen til at dræn kan holde sig rene for jord og rødder, hvis dræn konstant er fyldte med vand fordi udløb er under vandlinien. Det synes jeg er en overset trussel, som ikke er en del af debatten.

6 Bilag 1 Formål: Denne undersøgelse vedrører konsekvenserne for afvandingen ved implementering af Miljøministeriets vandplaner. Opfattelsen i praksis synes meget forskellig fra opfattelsen i Miljøministeriet og hos Miljøministeriets rådgivere. Det vurderes, at landets største teoretiske og praktiske faglige viden er samlet hos landets planteavlskonsulenter, og denne viden ønskes derfor indsamlet, med det formål at kvalificere debatten. Alle landets planteavlskonsulenter opfordres derfor til at udfylde nærværende korte spørgeundersøgelse. Deadline er kort; svarene skal bruges snarest. Du opfordres derfor til at svare nu, i stedet for at vente. Dit svar er vigtigt for at sikre undersøgelsens udsagnskraft. Undersøgelsen gennemføres af agronom Jan Hjeds, og bakkes op af Landbrug og Fødevarer, Axelborg og Videncentret for Landbrug. Jan Hjeds arbejder på frivillig og privat basis med at bidrage til at kvalificere debatten og sikre, at beslutningerne omkring Danmarks fremtidige afvanding træffes på et oplyst grundlag. Arbejdet sker uden tilhørsforhold til organisationer af nogen art ( Kontakt: Spørgsmål om undersøgelsen kan rettes til Jan Hjeds, Elvedgårdsvej 6, 5474 Veflinge. Tlf.: Mob.: Referencer: Carl Åge Pedersen. Direktør. Planteproduktion. Videncentret for Landbrug. Flemming Nør-Pedersen. Vand- og Naturchef. Landbrug & Fødevarer. Gå til spørgeskemaet Hvis du fortryder, kan du altid starte forfra på spørgeskemaet via linket her. Kun den sidst udfyldte version registreres.

7 Spørgsmål 1 af 14: Emne 1 : Vigtigheden af effektiv afvanding til traditionel dybde a) Hvor vigtig er effektiv afvanding for rentabel planteproduktion? 3 % af alle 141 svar Uden betydning Lille betydning 0 % Nogen betydning 3 % Stor betydning 29 % Afgørende betydning 68 % Spørgsmål 2 af 14: b) Kan effektiv afvanding opretholdes, selvom afvandingsdybden reduceres? 7 % af alle svar Ja 1 Nej 90 % Spørgsmål 3 af 14: Emne 2: Aktuel vandløbsforvaltning i relation til afvanding Vandløbsforvaltningen er ændret i perioden nu. Grødeskæring, oprensning og regulativer er ændrede (miljøvenligere) mange steder. a) Hvordan er afvandingen ændret som følge af ændret vandløbsvedligeholdelse (eller regulativændringer)? 10 % af alle Stor forbedring Nogen forbedring 0 % Lille forbedring 0 % Uden betydning 0 % Lille forringelse 4 % Nogen forringelse 48 % Stor forringelse 33 % Afgørende forringelse 15 % Spørgsmål 4 af 14: b) Vurder de aktuelle afvandingsmæssige problemers samlede omfang (som konsekvens af den aktuelle vandløbsvedligeholdelse)? 5 % af alle Ingen problemer Små problemer 6 % Nogen problemer 52 % Store problemer 32 % Meget store problemer 10 %

8 Spørgsmål 5 af 14: c) Er den aktuelle vandløbsvedligeholdelse (-forvaltning) tilstrækkelig til at sikre effektiv afvanding? 4 % af alle Ja 1 % af alle med holdning Lidt utilstrækkelig 18 % Noget utilstrækkelig 51 % Meget utilstrækkelig 30 % Spørgsmål 6 af 14: Vandstrømsmåling (Q/H-måling) anvendes som regulativgrundlag i nogle regulativer. d) Er Du bekendt med Q/H-regulativprincippet? Ja 20 % Nej 80 % Spørgsmål 7 af 14: e) Har du tillid til Q/H-regulativprincippet? 84 % af alle Tillid 19 % af alle med holdning Mistillid 81 % Spørgsmål 8 af 14: Kommunen er vandløbsmyndighed. f) Er der forskelle i vandløbsforvaltningen mellem kommuner? 19 % af alle Ingen forskel Lille forskel 2 % Nogen forskel 54 % Stor forskel 33 % Meget stor forskel 11 %

9 Spørgsmål 9 af 14: Emne 3: Fremtidig vandløbsforvaltning i relation til afvanding Fuldt implementeret omfatter Miljøministeriets Vandplaner ændret (reduceret eller ophørt) vedligeholdelse og/eller vandløbsrestaurering (udlægning af grus) i km af Danmarks km målsatte vandløb. Redegør for dine forventninger, med baggrund i aktuelle erfaringer og forventede klimaændringer, såfremt indsatsen i Miljøstyrelsens Vandplaner gennemføres fuldt ud. a) Vurder de afvandingsmæssige problemers samlede omfang (som konsekvens af den samlede planlagte indsats)? 2 % af alle Ingen problemer Små problemer 2 % Nogen problemer 21 % Store problemer 45 % Meget store problemer 31 % Spørgsmål 10 af 14: Vurder problemernes omfang for henholdsvis mineraljord og humusjord (JB 11): b) Vurder de afvandingsmæssige problemers omfang for mineraljordsarealer? 4 % af alle Ingen problemer Små problemer 8 % Nogen problemer 45 % Store problemer 33 % Meget store problemer 13 % Spørgsmål 11 af 14: c) Vurder de afvandingsmæssige problemers omfang for humusarealer (JB 11)? 6 % af alle Ingen problemer Små problemer 1 % Nogen problemer 9 % Store problemer 41 % Meget store problemer 50 % Spørgsmål 12 af 14: Vurder, hvor de økonomiske konsekvenser er størst. Er det de afvandingsmæssige konsekvenser for drænede arealer eller oversvømmelse af ånære arealer, der er økonomisk mest betydningsfuldt? d) De økonomiske konsekvenser er mest betydningsfulde for? 5 % af alle Ånære arealer 14 % af alle med holdning Drænede arealer 37 % Begge 49 %

10 Spørgsmål 13 af 14: Vurder de arealmæssige konsekvenser, såfremt Vandplanernes vandløbsindsats gennemføres fuldt ud (7.300 km af km). e) Dit skøn angives som % af Danmarks samlede areal, der påvirkes: 25 % af alle Ingen påvirkning 0-0,5% 0 % 0,5-2% 3 % 2-5% 14% 5-10% 35 % 10-25% 35 % Over 25% 13 % Spørgsmål 14 af 14: f) Vurder de økonomiske konsekvenser, såfremt Vandplanernes vandløbsindsats gennemføres fuldt ud. 6 % af alle Ingen tab Begrænset økonomisk tab 3 % Noget økonomisk tab 26 % Betydeligt økonomisk tab 50 % Meget betydligt økonomisk tab 21 % Bemærkninger: Der er modtaget 22 bemærkninger: En reduceret/ophør af vandløbsvedligeholdelse vil i lavbundsområder medføre, at vådbundsplanter som lysesiv vil dominere plantedækket, hvorfor arealerne ikke længere vil være støtteberettigede. Dermed fjernes incitamentet for pleje af de lysåbne arealer, der derfor vil gro til i krat, hvilket mig bekendt ikke er en erklæret målsætning. Jeg er i denne forbindelse lidt uden for mit fagområde som er kvægbrug, men har tilladt mig at svare efter bedste evne og overbevisning - kasser bare svaret, hvis jeg er uden for målgruppen, men jeg var interesseret i at læse alle spørgsmålene. Kommentar til spørgsmål hvor der er svaret ved ikke. Alt andet lige vil en hævning af afvandingsdybden forringe afvandingen. Nogle rammes meget hårdt økonomisk afhængig af beliggenhed og driftsform. Andre påvirkes stort set ikke. Alle der påvirkes væsentligt af restriktioner bliver "ramt" når ejendommen skal sæglges. Det er tidligere set at blot der er tale om restriktioner i et område (f.eks. natura 2000) er det svært at sælge husdyrbrug. det er ret svært at generalisere så meget. Der er store forskelle i hvordan afvandingen er opstrøms- og nedstrøms. Nogle ejendomme/egne vil blive ramt meget hårdt økonomisk, andre vil kun opleve minimale ændringer. Spørgsmkål 13 er vanskeligt at besvare, da jeg ikke kender forholdene i andre del af landet tilstrækkeligt godt til at sætte pct. på for hele landet. Enkelte bedrifter rammes langt værre end andre. For bedrifter med store lavbundsarealer kan reduceret afvanding ødelægge produktionsgrundlaget.

11 Jeg synes det er tankevækkende at højt uddannede menesker placeret på kontorere i københavn vil/kan ødelægge ca. 100 års hårdt dræningsarbejde (i starten med skovl og spade "håndkraft") på ganske kort tid, da resultatet af deres foreslag vil være; mange dræn der "sander til" pga. hævede bundkoter i vandløb. Dels pga. manglende vedligeholdelse og dels pga. i fyldning af grus og sten. Og det er da mærkeligt, at man ikke kunne finde udaf at rense vandløbene rigtigt op (dvs lidt under bundkoten) og så fylde de "berømte" sten i op til den gamle bundkote. Så havde alle været :) Mange vurderinger ligger tæt på "middel" i skalaen. Det skyldes, at de fleste spørgsmål lægger op til en gennemsnitsbstragtning. De mest berørte ejendomme vil helt eller delvist få umuliggjort deres markbrug, mens andre vil være helt upåvirkede Der spørges til de økonomiske konsekvenser på landsplan. Det har jeg ikke kendskab til, kun lokale. Flere af spørgsmålene er rettet mod store områder og noget generelle mht til virkning. Der er en del ubekendte forudsætninger i vurderingerne. Spørgeskemaet er alt for generelt. Der vil naturligvis være områder og landmænd som bliver meget hårdt ramt af ændring i vandløbsvedligeholdelse. I vores område er der få vandløb, hvor der skal ændres i vedligeholdelse. Det er praktis taget uden betydning for produktionsjordene. Men hvordan kommer de foreslåede restaureringer til at ske? Bliver det nødvendigvis et vandløb der afdræner dårligere? Eller bliver det smukke gensnoninger af vandløb i vores enge, med lokale opstæmninger af vandet med grus og sten? Det er der vel konkret ingen der ved - hvad er beløbet, som kommunnerne får til arbejdet? Hvor langt når de reelt med dette beløb. Jeg tror ikke på at der er nogen der er interesseret i meget våde enge, som yderligere vanskeliggør plejen af naturarealerne. Når miljømedarbejderne i kommunerne skal udmynte vandplanerne, så vil der blive taget praktiske- og naturmæssigt rimelige beslutninger. rigtig god idé, med spørgeskema. Jeg håber også I sender det til private planteavlskonsulenter - nogle af disse har stor ekspertise på området. Angående vandplaner og Natura 2000 planer er det rystende at der ingen konsekvensberegninger indgår i forslagene når det drejer sig om ændret afvandet. Det er bevist fortiet! På nogle ejendomme vil oversvømmelser betyde komplet ophør med landbrugsdrift. Spørgsmål 14 af 14: Store økonomiske konsekvenser som følge af at produktionsarealet reduceres og dermed faldende ejendomsværdi. Det må forventes at efterspørgslen er større på velafvandet produktionsjord end på arealer med herlighedsværdier. Den nye plan er helt hul i hovedet, Ændret vandløbsvedlihold vil føre til opstuvning i drænene og have negative konsekvenser mange hundrede meter fra vandløbene. Mange dræn blev nedgravet med håndkraft for 100 år siden. En enorm kraftanstrengelse, der næppe var blevet gennemført, hvis det ikke havde betydning for avlen på markerne. Derfor er det tåbeligt at ødelægge produktionsgrundlaget, for nogle næppe målbare resultater. Rens spildevandet fra byerne hele vejen rundt om Østersøen. Det vil spare vandmiljøet for måske ton kvælstof. Min vurdering er, at de økonomiske og omfangsmæssige påvirkninger variere meget afhængig af lokalitet, og nuværende anvendelse (intensitet) af arealer. Derfor har det været lidt svært for mig, at svare præcist på spørgsmålene. Jeg ser for mig at hævet vandstand i vandløb vil få konsekvenser langt væk for vandløbene, både

12 med oversvømmelser af marker og evnen til at dræn kan holde sig rene for jord og rødder, hvis dræn konstant er fyldte med vand fordi udløb er under vandlinien. Det synes jeg er en overset trussel, som ikke er en del af debatten. Besvarelsen er lavet udfra de arealer som bliver påvirket. Ændret vedligeholdelse betyder at de ånære arealer i mange tilfælde slet ikke kan dyrkes længere = ingen indtjenning. De tilstødende drænede arealer vil afhængig af sæsonens vejr nedbør give ustabil afkast. Adskillige af spørgsmålene burde uddybes mere, alt afhænger af den konkrete situation, er det f.eks. den enkelte mark der tænkes på eller er det for det samlede landbrugsareal i DK? Jeg arbejder i et område østjylland hvor der er fornuftigt hæld på vandløbene. Nogen spørgsmål besvares ud fra lokal kendskab andre bedes jeg svare på ud fra påvirkningen totalt i Danmark - her bliver svarene svagere Det er sikkert at der vil blive arealer som bliver mindre egnet til dyrkning. Jeg ser problemet mest som afledte problemmr længere væk fra vandløb. pga. at dræn kommer til af fungere dårligere. I områder med meget flade arealer vil der kunne sker betydelig forringelse af afvandinger lang fra vandløb med ændre vedligeholdelse. Angivelserne er ikke markeret i yderpunkterne, da der formentlig spørges efter den gennemsnitlige påvirkning. På specifikke arealer og/eller for enkelte lodsejere kan problemerne blive meget store. Ændringen af vandstanden i de enkelte vandløb er naturligvis afgørende for, hvor store arealer i oplandet der påvirkes. Set fra et fagligt synspunkt må vi opfordre til, at alle konsekvenser af tiltagene ikke blot beregnes i modeller, men også følges op med konkrete vurderinger i marken. Der bør findes svar på, hvorledes man kan vurdere rodudviklingen før og efter en ændring. Jeg har været sekretær for vandløbslaug i ca 20 år. Før kommunalreformen havde man gensidig tillid/respekt mellem forvaltningens og landbrugets viden i kommunerne. Amternes forvaltninger var bedrevidende. Nu er sidstnævnte tendens fremherskende i kommunerne. Jeg gruer for miljøcentrenes holdninger og indflydelse. Der mangler betydelige flere virkemidler og valgfrihed, hvis landbruget skal overleve, Jeg vil kræve virkemidler som sandfang, brinkstabilisering, dobbeltprofilvandløb, forsinkelsesbassiner, okkersoer og vinterokkersøer i virkemiddel kataloget. K.R.P.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Genopretning af vådområder

Genopretning af vådområder Genopretning af vådområder Tillæg nr 33 til Regionplan 1997-2009 Viborg Amtsråd august 1999 /.nr. 8-50-11-2-6-98 Regionplantillæg nr. 33 til Regionplan 1997-2009 er udarbejdet af Miljø og Teknik Skottenborg

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016.

Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. Arbejdet med den målrettede regulering af næringsstofferne på arealerne. Hvad er vigtigt, og hvilke brikker skal falde på plads før 1. august 2016. v/ Chefkonsulent, Carl Åge Pedersen, Planter & Miljø,

Læs mere

Maglemose projekt 2014

Maglemose projekt 2014 Teknik og Miljø Naturafdelingen Dahlvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Maglemose projekt 2014 Slagelse Kommune har sammen med en lang række lodsejere restaureret mere

Læs mere

Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af

Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af Citat Weekend-avisen 20/7-12 : Han (BLM) er hovedarkitekten i den ændring i vandløbsloven, som reelt er hovedårsagen til, at hundredvis af sommerhuse, og hundredtusindvis af hektar stod under vand i høsten

Læs mere

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18

Lars Kjellerup Larsen Jens Juuls Vej 18 Kortlægning af afvandingsforhold Notat Bilag: Tegning 01: Afvandingsforhold, vintermiddel Tegning 02: Afvandingsforhold, sommermiddel, før-grødeskæringssituation Tegning 03: Afvandingsforhold, sommermiddel,

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter - ansøgningsfrist den 25. april 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til private naturprojekter i Middelfart Kommune 2014 Søg tilskud til et

Læs mere

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H.

Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Omkostninger ved reduceret gødning og pesticidtildeling til naturarealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk

Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg. Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Midtskov-Frydenborg Bæk Erik Due-Hansen Jagerweg 23 24941 Flensborg By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Telefax 79 79 13 70 EAN 5798005310051 E-mail byogudvikling@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Processen i Vandrådene

Processen i Vandrådene Processen i Vandrådene Hvordan foregik den og hvad kan vi lære? Anne-Kristine Lauridsen trla@kolding.dk Vandrådet for Lillebælt - Jylland Rammer Plan Proces Det videre perspektiv Vandrådsarbejdets faglige

Læs mere

Næste generation af vand- og naturplaner

Næste generation af vand- og naturplaner 02.05.2013 Politisk Forum 2013 Næste generation af vand- og naturplaner v/ Niels Clemmensen Natur- og Miljøudvalget, Vejle Byråd Formand for Odderbæk Vandløbslaug DISPOSITION: 1. Odderbæk Vandløbslaug

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier Foto: William S. Andersen, Videncentret For Landbrug 152 hektar

Læs mere

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016

Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Årsberetning for Øvre Suså Vandløbslaug 2015 samt mål for 2016 Arbejdet 2015 En kort status for året 2015 er at der lokalt for Øvre Suså Vandløbslaugs, har været et positivt samarbejde med de fire kommuner

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING

Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Bilag 8.14 Vandløbsforum arbejdsgruppe 3. Vurdering af virkemidler og alternative virkemidler. Indspil fra Bæredygtigt Landbrug. KONFLIKTFRI VANDLØBSFORVALTNING Virkemidler til konfliktfri vandløbsforvaltning

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. 1 Borgmester Peter Sørensen (S), tale ved Dyrskuet i Horsens 14. juni 2013 Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til at tale her ved årets dyrskue. Det er en meget stor glæde for mig at

Læs mere

Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd?

Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd? Den fremtidige udnyttelse af ådalene - Hvordan kan afvandingsinteresser, miljøinteresser og klimatilpasningsinteresser gå hånd i hånd? Erik Jørgensen, Landbrug & Fødevarer På vegne af Flemming Gertz, Specialkonsulent,

Læs mere

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016

Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter. Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Tilskudsordning til private natur- og friluftsprojekter Ansøgningsfrist den 22. april 2016 Vejledning til ansøgning om tilskud til private natur og friluftsprojekter i Middelfart Kommune 2016 Søg tilskud

Læs mere

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse.

Dansk Skovforening kan ikke finde en repræsentant til Det Grønne Råd og har derfor takket nej til deltagelse. Til Det Grønne Råd Miljø og Teknik Natur og Vand Laksetorvet DK 8900 Randers Telefon +45 89 15 1850 Telefax +45 89151660 ove.noerregaard@randers.dk www.randers.dk 10. marts 2008 Referat fra mødet i Det

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 22. marts 2013 Uge 12 Bæredygtig Vækst konference med tanke på vore efterkommere En meget stor tak til de mange, som gjorde vores konference om bæredygtig vækst til

Læs mere

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge?

Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Spørgeskema hvorfor har virksomheden ikke lærlinge? Dansk Byggeri uddannelsesudvalg sætter fokus på, hvorfor en del af medlemsvirksomhederne ikke har lærlinge. I den forbindelse er medlemsvirksomheder,

Læs mere

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård

3. Nordsjællands Landboforening 4. Grundejerforeningen Jellerødgård NOTAT Karen Tommerup 22. juni 2014 Resume af høringssvar til Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-17 og Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasning Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 og det tilhørende

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

næstformand,teknik- Miljøudvalget

næstformand,teknik- Miljøudvalget REFERAT Teknik og Miljø Miljø Sagsnr. 95151 Brevid. 1287389 Ref. HCJ Referat af lodsejermøde den 27. juni 2011 kl. 17 00-20 00 gensidig information om vådområdeprojekt Salmosen 30. januar 2012 Deltagere:

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus?

Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Kan støtteordningerne bruges til at opnå gunstig bevaringsstatus? Natur & Miljø konference den 23. maj 2012 Landskonsulent Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Indsatsen skal primært ske via frivillige

Læs mere

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området.

Anders Petersen Området ligger i gæssenes trækrute. Bramgåsen, der er totalfredet, findes her i området. 13-09-2013 Lise Overby Nørgård Direkte: 7257 7367 Mail: lio@jammerbugt.dk Sagsnr.: 01.16.00-G00-1-13 Referat fra borgermøde i Haverslev den 12.9.2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation v/otto Kjær Larsen,

Læs mere

Sundby Sø. Afvandingen

Sundby Sø. Afvandingen Sundby Sø af Henrik Schjødt Kristensen I sidste halvdel af 1800-tallet blev der over hele landet gennemført mange af afvandingsprojekter med betydelige tilskud fra staten. Formålet var at udvide landets

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5

Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Boldbanerne i Rødvig, Vemmetoftevej 5 Baggrund: De to boldbaner ved Multihuset i Rødvig har alvorlige problemer med afvandingen. Da Multihuset på Vemmetoftevej 5 blev bygget, blev al overskudsjord med

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013

Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Vandplaner og Havmiljø J.nr.: NST-4203-00060 Ref.: lykgu Den 25. september 2013 Referat fra andet møde i Vandløbsforums arbejdsgruppe 5 om vandløb generelt d. 15. august 2013 Deltagere: Steen Wegge Laursen,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 349 Offentligt [Det talte ord gælder] Samrådsspørgsmål S: Ministeren bedes redegøre for konsekvenserne af den igangværende strukturomlægning af SKAT på Fyn, navnlig

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning

Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Økologisk hvidkløver Dyrkningsvejledning Vækstform og produktionsmål Hvidkløver er en flerårig bælgplante, der formerer sig ved krybende rodslående stængler. Hvidkløverens blomster er samlet i et hoved

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ.

Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret i klitområderne langs Vesterhavet, på Skovbjerg Bakkeø mod S og omkring Flynder Sø i NØ. Bilag Detaljer i sammenligningen af 3 beskyttet natur og FOT i Vordingborg og Holstebro kommuner Udarbejdet af Åge Nielsen, Miljøministeriet, september 2012. Hede i Holstebro Hedeområderne er koncentreret

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015

www.ikast-brande.dk Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Poul Breinholt Hansen Nr Greenvej 33 Arnborg 7400 Herning 13. november 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU. nr. 95.2348

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Landmandsbarometer. December 2010

Landmandsbarometer. December 2010 Landmandsbarometer December 2010 Forventning til ændring i virksomhedens resultat efter finansiering Indeværende år i forhold til sidste år Næste år i forhold til i år Stigning på mere end 750.000 kr.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten

Tilladelse til krydsning af Tilløb til Råkildegrøften med spildevandsledning i forbindelse med byggemodning af boligområdet Kronhjorten Center Natur og Miljø MOE A/S Østre Havnegade 18, 1. th. 9000 Aalborg Sendt til Benny Jepsen via mail bje@moe.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt.

Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Lær at læse og bruge et regulativ Regulativet er det vigtigste redskab i kampen for at få vedligeholdt et vandløb korrekt. Der er en masse bløde værdier i regulativet, men der er også faste holdepunkter,

Læs mere

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub.

Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Sankt Hans-tale 2012 Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at holde årets Sankt Hans-tale, her ved Thisted Roklub. Det er, på trods af en kølig og våd vejrudsigt, nu her ved midsommer, at vi kan

Læs mere

LoCaRe. Projektområde I den nationale projektgruppe, opstillede vi nogle udvælgelseskriterier

LoCaRe. Projektområde I den nationale projektgruppe, opstillede vi nogle udvælgelseskriterier \LoCaRe, landskab og kulturarv biomasse og solfangere.docx Marts 2011 LoCaRe I forbindelse med et EU-projekt med titlen: Local commitment for low carbon planning and empowerment in small communities, LoCaRe

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Det faglige grundlag og markvandingens betydning for landbrugserhvervet. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Det faglige grundlag og markvandingens betydning for landbrugserhvervet. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Det faglige grundlag og markvandingens betydning for landbrugserhvervet Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Administration af tilladelser til markvanding under forandring Kommunalreform (fra amt

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014

Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 8.maj 2014 Vandråd Kattegat Skagerrak Referat fra 2. møde 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 7. maj 2014 Klokken 9.00 16.00 Hjallerup Kulturhus Nørre Alle 3, 9320 Hjallerup Dagsorden udsendt 29. april 2014 Deltagere

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem

Voksenhandicapundersøgelsen. Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem Voksenhandicapundersøgelsen Tema 1: Valg af egen bolig og konflikter borgerne imellem 1 Voksenhandicapundersøgelsen 1:4 I juni måned 2011 gennemførte Socialpædagogerne en stor undersøgelse på voksenhandicapområdet

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt.

2025 eller indtil dambrugets miljøgodkendelse. eller revideres, hvor der skal søges igen, hvis tilladelsen ønskes opretholdt. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HALLESØ-VRADS DAMBRUG ApS Halle Søvej 5 Boest 8766 Nørre Snede 18. december 2015 Tilladelse til indvinding af overfladevand og grundvand til dambrug fra

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører

Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører 24.5.2005 Notat 12260 MELA/CADA Resultater af spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektører om kommunalreformen FTF har ultimo april 2005 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunaldirektører.

Læs mere

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295

TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing Falster 18-06-2015 TILLADELSE TIL RESTAURERING AF STRÆKNING PÅ FRIBRØDRE Å - VANDPLANINDSATS NYK-43295 Der er udarbejdet projekt for restaurering af Fribrødre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv

Vejledning om hestehold Version 1.1. Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Vejledning om hestehold Version 1.1 Udarbejdet af Kultur, Miljø & Erhverv Hurtige spørgsmål & svar nr 1 Spørgsmål Må jeg holde hest i byzone? Ja 2 Skal det anmeldes til kommunen hvis jeg har hestehold

Læs mere

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Indhold Om LIFE70projektet Projekteksempler på genopretning og drift - af rigkærene ved Arreskov Sø - af områder til rigkær ved Brændegård Sø - af rigkærene

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk

AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet Grønsmølle Bæk Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. september 2013 J.nr.: NMK-510-00210 Ref.: JCH AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes dispensation til oprensning 3-vandløbet

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 66 Offentlig MINISTEREN Talepunkt til brug ved samråd i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, onsdag den 16. marts 2005.

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 09.10.2013 Tilstede fra Rådet: Danmarks Naturfredningsforening, Sven Thorsen Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 9. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse

Læs mere

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen

Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Evaluering HG1 og HG2 af fusionen Formål: Indhold: Respondenter: Anonymitet: Der er nu gået godt og vel 1/2 år, siden HG, STX og HHX blev samlet. Vi vil gerne høre din mening om, hvordan skolen fungerer

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger

Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Kommentar til Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger Af Peder Størup - Naturbeskyttelse.dk Så kom de længe ventede anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen endelig for dagens lys, og der

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland

Skitse til projekt. Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland Skitse til projekt Muligheder for anvendelse af præcisions landbrug i Lyngby vandværks indvindingsopland KORTLÆGNING AF JORDEN ANVENDELSE I MARKEN DATABEHANDLING Indhold 1. Baggrund 2. Generel beskrivelse

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere