Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik"

Transkript

1 Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening April 2002

2 2

3 Forord Transportøkonomisk Forening tog i 2001 initiativ til et projekt, der havde til formål at skabe en behovsorienteret beskrivelse af og debat om nødvendig ny viden og vidensformidling inden for trafik, transport og logistik (TTL). TØF s initiativ skal ses i lyset af, at det såvel i privat som offentligt regi gælder, at nødvendig viden skal være tilgængelig, så der kan træffes beslutninger af tilstrækkelig høj kvalitet. Hertil kommer, at viden også i stigende grad indgår i udvikling af forretningsprocesser, produkter og organisation. Den rette viden til rette tid er derfor afgørende for virksomheder, institutioner, organisationer mv., som beskæftiger sig med trafik, transport og logistik. Imidlertid findes der ikke noget samlet overblik over, hvilke vidensbehov der er påtrængende i de forskellige grene af trafik- og transportsektoren, hvorledes denne viden i dag er tilgængelig, og hvordan den indhentes af virksomhederne. TØF ønskede derfor, at kortlægge betydningen af ny viden, hvordan ny viden indhentes samt centrale vidensbehov i TTL-sektoren. Hermed ville TØF bidrage til at sætte fokus på behovet for en samlet videnspolitik for sektoren. I 2001 gennemførte TØF følgende initiativer: Der blev gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt TØF s medlemmer om betydning af ny viden, og hvordan denne blev indhentet. En række personer og institutioner blev bedt om skriftligt at komme med bud på vidensbehov inden for deres område På en konference blev resultaterne herfra holdt op mod indlæg fra ministerier, interessenter og forskere i Danmark. Desuden blev forsknings- og innovationspolitikken i Sverige præsenteret som et internationalt eksempel. TØF har således fundet det nødvendigt at angribe forskning, vidensdannelse og vidensformidling inden for TTL ud fra en ny vinkel, der som nævnt har udgangspunkt i brugernes behov. Denne vinkel har ikke hidtil været fremherskende, når det gælder dansk transportforskning. Her har debatten ofte drejet sig om strukturen af forskningen og de samlede ressourcer til formålet. Det er ganske vist vigtige spørgsmål, men det er TØF s vurdering, at en for ensidig fokus på denne synsvinkel kan indebære risiko for, at vidensområdet ikke får tilstrækkelig samfundsmæssig prioritet. De aktiviteter, som TØF gennemførte i 2001 viste, at en mere proaktiv indsats for en samlet videnspolitik på TTL-området er en vigtig udfordring for Danmark. Det skal ses i lyset af sektorens store betydning samt i lyset af, at konferencen efterlod det indtryk, at der er både behov for og potentiale til en helhedsorienteret indsats. Indlægget på konferencen om svensk forsknings- og innovationspolitik illustrerede, at en konsistent forsknings- og vidensstrategi bør ses i sammenhæng med bredere samfundsmæssige og strategiske mål. TØF er opmærksom på, at når det gælder netop forskning, føres en klassisk diskussion om, hvor vidt forskningen skal være behovsdrevet eller ej. Det er ikke TØF s hensigt at 3

4 4

5 blande sig i den diskussion, men vi vil gerne medvirke til en ny dialog mellem forskere, politikere og andre beslutningstagere om de vidensbehov, der trænger sig på, og hvordan disse behov skal gribes an. Vidensbehov i Danmark opfyldes ikke blot gennem forskning i Danmark, men også gennem udførelse af forskning andre steder i verden og formidling af resultater herfra. Opfyldelse af vidensbehov omfatter også videnformidling via undersøgelser, analyser, best practice eksempler, mv. Nødvendig ny viden inden for TTL er altså ikke udelukkende forskningsbaseret. I denne publikation er der nu dokumenteret en status for TØF s vidensprojekt. Forskning, vidensdannelse og vidensformidling bliver fremover meget centrale emner for konkurrencedygtighed og udvikling af hele TTL-sektoren. Med nærværende rapport som udgangspunkt opfordrer TØF til etablering af en mere strategisk funderet videnspolitik på TTL-området. Projektet er gennemført med økonomisk støtte fra følgende parter: Hedorfs Fond har været hovedbidragyder. Øvrige bidragydere: Banestyrelsen Center for Anvendt Logistik- og Transportforskning (CALT) COWI DSB Danmarks TransportForskning (DTF) Dansk Transport og Logistik (DTL) Dansk Industri (DI) Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) International Transport Danmark (ITD) Rambøll Nyvig Vejdirektoratet. TØF takker alle disse bidragydere, uden hvis velvilje, hjælp og økonomiske støtte projektet ikke havde kunnet realiseres. Samtidig takker TØF alle de personer og institutioner, der har bidraget aktivt med skriftlige indlæg eller medvirket ved gennemførelse af videnskonferencen den 13. september TØF har i denne rapport forestået en redaktionel sammenstilling af såvel mundtlige som skriftlige bidrag. Knud Erik Andersen Formand for TØF s bestyrelse 5

6 Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik Transportøkonomisk Forening, april 2002 Udgivet af Transportøkonomisk Forening Rådhusstræde 4a 1466 København K Tlf Fax Trykt hos Tørring Bogtrykkeri ISBN Vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik findes i en trykt og en elektronisk version. Den trykte version kan bestilles hos Transportøkonomisk Forening. Den elektroniske version kan downloades fra webstedet i PDF-format. 6

7 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold Introduktion Sammenfatning Generelt Medlemsanalysen Vidensbehov Medlemsanalysen Vidensbehov i fem delsektorer Generelle observationer Infrastrukturejere Transportkøbere Transportoperatører Transportrelaterede erhverv Brugere, myndigheder m.v Tværgående indlæg Transportforskning i Sverige

8 8

9 1. Introduktion Viden er blevet en stadig vigtigere konkurrenceparameter i erhvervslivet og i den offentlige administration. På en række erhvervsområder som f.eks. medicin, IT og bioteknologi har der i længere tid været en tæt sammenhæng mellem offentlig og privat forskning og erhvervsudvikling. I transportsektoren har denne sammenhæng ikke stået særlig stærkt. En medvirkende årsag kan være, at transportsektoren er præget af mange ret forskellige delsektorer. Endvidere er der mange små eller mellemstore virksomheder, hvis kompetence i betydelig grad bygger på egen erfaringsopsamling. I sådanne virksomheder har der ikke hidtil i større omfang været behov for systematisk opsamling af teoretisk funderet viden. Det er dog ved at ændre sig bl.a. på grund af stigende krav i et internationalt og konkurrencepræget marked. Det, der primært har præget forskningsindsatsen på TTL-området i Danmark, har været tilvejebringelse af beslutningsstøtte til politikere og offentlige instanser, mens sammenhængen mellem offentlig forskning og erhvervslivets rammebetingelser har været mindre fremtrædende. På dette område er der stor forskel mellem eksempelvis Sverige og Danmark. I 1999 kom Betænkning nr. 1368: "Dansk Transportforskning status og visioner". Betænkningen fokuserede især på en konstateret uhensigtsmæssig struktur i transportforskningen. Den nationale delstrategi for transportforskningen kom i efteråret Den dannede baggrund for bl.a. oprettelsen af Danmarks TransportForskning (DTF). Aktivitetsgrundlaget for DTF omfattede primært forskning i emner med relation til beslutningsstøtte til det politisk/administrative niveau og med et mål om at kunne publicere resultater i internationale tidsskrifter. De vidensbehov, som TØF har kunnet registrere i sin medlemskreds, omfatter også aktiviteterne hos DTF men går betydeligt videre og bredere ud. Projektet Fremtidens Vidensbehov blev struktureret i tre elementer: 1. en generel undersøgelse af vidensbehovet hos TØF s ca medlemmer, gennemført ved hjælp af spørgeskemaer 2. en oversigt over fem delsektorers aktuelle behov baseret på bl.a. skriftlige indlæg. De fem sektorer er infrastrukturejere transportkøbere transportoperatører transportrelaterede erhverv brugere, myndigheder m.fl. 9

10 3. en konference om emnet den 13. september 2001 Alle tre hovedelementer er dokumenteret i nærværende rapport. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i juni Ud af 1180 udsendte skemaer blev der modtaget 229 besvarelser. CALT (Center for Anvendt Logistik- og Transportforskning) har behandlet spørgeskemaerne og udformet en teknisk resultatrapport. TØF rettede henvendelse til en række nøglepersoner på de fem nævnte områder om at fremkomme med mere detaljerede beskrivelser af vidensbehovet på deres område. TØF modtog 22 skriftlige indlæg i perioden juni-oktober Konferencen Fremtidens vidensbehov inden for Trafik, Transport og Logistik blev afholdt i København den 13. september med 110 deltagere. Konferencens idé var at opsamle og opsummere vidensbehovene fra de fem delsektorer og diskutere disse behov med transportforskere og beslutningstagere på forskningsområdet. 10

11 2. Sammenfatning 2.1 Generelt TØF s projekt om fremtidens vidensbehov inden for trafik, transport og logistik har vist, at efterspørgslen efter ny viden er endog meget stor i transportsektoren. Antallet af registrerede emner er stort med faglig spændvidde og mange niveauer. Undersøgelsen har også afdækket et stort behov for bedre formidling af ny og eksisterende viden på kryds og tværs i sektoren og på mange niveauer, lige fra chaufføruddannelse til modellering af trafikefterspørgsel. Der kan ud fra undersøgelsen identificeres en række vidensbehov af tværgående karakter, bl.a. et gennemgående ønske om et bedre datagrundlag. Langt de fleste af de angivne behovsområder er dog specifikke for delsektorer enten som videreudvikling af eksisterende vidensbaser eller som analyser af hidtil upåagtede delsektorer. Kun en del af det afdækkede vidensbehov er orienteret direkte mod transportforskning. Samtidig viser undersøgelsen, at ny viden kun i begrænset omfang behandles systematisk som en nøglefaktor af betydning for virksomhedernes konkurrencesituation. Sektoren er opdelt i mange adskilte delsektorer: transportkøbere, transportsælgere, myndigheder, organisationer mv., alle med begrænset indbyrdes kontakt. Hverken internationalisering eller systematisk brug af IT-værktøjer er for alvor slået igennem i sektoren, selv om der naturligvis er mange eksempler på, at det rent faktisk er sket specielt i de større organisationer og firmaer. I delsektorer som søfart og vejadministration er vidensorienteringen dog slået relativt tydelig igennem. Herudover er branche- og interesseforeningerne i højere grad vidensorienterede end deres medlemmer. Udviklingen kan ses i forlængelse af de omstillingsprocesser, som de senere års deregulering af en række delsektorer har medført. Der forestår derfor en stor opgave med at inspirere og understøtte transportsektorens omstilling til videns- og netværkssamfundets vilkår. Nøgleaktører i denne proces vil være myndigheder, organisationer og transportforskere, uanset om processens energi kommer oppefra eller nedefra. TØF s undersøgelse indikerer, at der mangler ressourcer, fokus og indbyrdes dialog mellem de nævnte nøgleaktører. Myndighederne synes koncentreret om at få dækket eget vidensbehov. Dette har eksempelvis været et væsentligt motiv til oprettelsen af Danmarks TransportForskning. En mere strategisk begrundet og målrettet koordinering af transportforskning og vidensformidling i transportsektoren har ikke stået højt på den politiske eller administrative dagsorden. Organisationerne i transportsektoren har i de senere år forøget indsatsen for vidensopbygning og vidensformidling. Det er især den specifikke viden for delsektorer, som her er i fokus. Også her er vidensopbygning og vidensformidling en konjunkturfølsom aktivitet. 11

12 Transportforskningen i Danmark har i de seneste ti år været i en opbygningsfase, men er stadig langt fra det indsatsniveau, som ses i vore nabolande. Senest har opbygningen af stabile transportforskningsmiljøer været udsat for statslige nedskæringer i Der er tilsyneladende kun en beskeden dialog mellem myndigheder, forskning og transportsektorens praktikere om ny viden og mål og midler på området. Konferencen den 13. september 2001 viste, at der er et behov for en langt mere intens dialog mellem parterne. Konferencen viste også, at kortsigtede mål og hensyn ofte skygger for de større perspektiver. Det svenske koncept om innovationssystemer (se kapitel 5) var det nærmeste, konferencen kom på et konkret forslag, som kan give ny energi og inspiration til vidensopbygningen og vidensformidlingen i den danske transportsektor. TØF s projekt har vist, at der findes store udækkede vidensbehov i transportsektoren. Der er derfor behov for et eftersyn af sigtet med den statslige forskningspolitik på området. Hvilke behov skal prioriteres, hvilke skal ikke? En anden meget central udfordring er vurdering af mulighederne for initiativer til at forbedre formidlingen af ny og eksisterende viden. Dette emne er formentlig det mest oversete set i forhold til behovets ret massive omfang. 2.2 Medlemsanalysen TØF s spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne giver sig ikke ud for at være videnskabelig eller statistisk signifikant. Alligevel giver undersøgelsen vigtige indikationer om transportsektorens holdninger og praksis i forhold til behovet for og brug af ny viden. Der blev udsendt spørgeskemaer til 1180 adresser efter TØF s medlemsdatabase. 229 udfyldte skemaer blev returneret. Da en del af medlemsdatabasen består af prøvemedlemmer og da en række firmaer har flere personer registreret, opfattes svarprocenten som tilfredsstillende. Således har 33 pct. af TØF's firmamedlemmer indsendt svar. Segmenterede resultater er stabile og logiske i forhold til andre undersøgelser, hvilket også indikerer en tilstrækkelig stikprøve. De vigtigste resultater fra medlemsanalysen kan opsummeres således at ny viden anses for en væsentligt konkurrenceparameter medarbejderes personlige netværk er den væsentligste kilde til ny viden efteruddannelse, konferencer og faglige tidsskifter er vigtige kilder til ny viden internettet vurderes højt, men bruges ikke meget som kilde til ny viden systematisk opsamling og anvendelse af ny viden står svagt resultater fra transportforskningen anvendes kun i begrænset omfang transportforskningen vurderes som ikke-anvendelsesorienteret 12

13 Virksomhedernes medarbejdere vurderes - ikke overraskende - som den vigtigste ressource og omdrejningspunktet i virksomhedernes vidensstrategier. Personalepolitik og uddannelsespolitik vil være nøglefaktorer i transportsektoren i fremtidens konkurrence. Medlemsanalysen er nærmere omtalt i kapitel Vidensbehov Ud af de observerede behov kan uddrages nogle gennemgående og tværgående temaer, som opsummeres her: Generelt Formidling og dialog Mere formidling er et klart ønske fra alle sider både af eksisterende og af ny viden. Der er forskellige meninger om, hvordan denne formidling skal foregå.. Der er bred enighed om behovet for at styrke dialogen mellem forskere, myndigheder og transportsektorens aktører. Markant forbedret trafik- og transportstatistik Der er bred enighed om at efterlyse et mere dækkende, troværdigt og standardiseret datagrundlag - også på tværs af transportformerne. Den nuværende transportstatistik sætter betydelige begrænsninger for forskning, udvikling og strategiske analyser på området. Intermodalitet Der er stor interesse for samarbejdet og samspillet mellem transportformerne både i forhold til infrastrukturen (terminaler, havne) og i forhold til driftsformer og koncepter. Analyser af barrierer for intermodale løsninger er vigtige. På godssiden efterspørges integrerede lager- og godstransportmodeller, på passagersiden er passagerinformation og den sømløse rejse i fokus. Bæredygtighed og miljøfaktorer Konsistente metoder til opgørelse af miljøfaktorer efterlyses. Miljødata vil få større troværdighed og anvendelighed ved brug af fælles standarder og ensartet kvalitet. Herudover er der ønsker om bredere analyser af begrebet bæredygtighed. Adfærd og brugerkrav Der er et bredt udtalt behov for mere viden fra samfundsvidenskabernes område. Der savnes bl.a. viden om trafikantadfærd, brugernes præferencer og værdier, påvirkningsmuligheder, kampagners effekt og lignende. 13

14 2.3.2 Vidensbehov i fem delsektorer Udvalgte centrale vidensbehov: 1. Infrastrukturejere bedre værktøjer til at beskrive fremtidigt trafikniveau og fremtidige trafikstrømme trafiktekniske metoder til at forbedre trafikafviklingen i overbelastede transportnet, kapacitetsvurdering af vejnet, trafikstyring, trafikoptimering samfundsøkonomiske analyser - udvikling, standardisering og integration på tværs af transportformer udviklingsmodeller for infrastrukturens nedslidning trafikinformation - metoder til korttidsprognoser for trafikafviklingens kvalitet målsætninger for fremkommelighed - standardisering af metoder til måling af fremkommelighed, analyse af politiske processer og implikationer af målsætninger standardisering af miljøvurderinger adfærdsanalyser - parkering, restriktioner, kollektivt trafiktilbud, kørselsafgifter mv. havne - organisationsformer, fiskerihavne, trafikhavne trafikhavne - organisations og samarbejdsudvikling søfart og intermodalitet - vidensopbygning om miljøvenlig søfart 2. Transportkøbere - private transportkøbernes behov er ikke slået igennem i forskning og videnformidling der mangler egentlige transportuddannelser, eksempelvis HD i transportøkonomi transportjura er afgørende for faget, men forsømt inden for transportforskningen løsning af trængselsproblemer udvikling af styrings- og ledelsesværktøjer international afgiftsstruktur standardisering af data - offentlige udformning af trafikterminaler er et forsømt område metodeudvikling for systematisk revision af trafikudbud i forhold til kundepræferencer markedsføringsmetoder, prissætning og prisdifferentiering indkøbsteknik udbudskrav, der sikrer kvalitet, kundefokus og kreativitet 3. Transportoperatører ny viden skal bearbejdes, så medarbejderne i erhvervet nemt kan nyttiggøre den juridiske, tekniske og organisatoriske barrierer for intermodale løsninger bør undersøges mere vekselvirkning mellem praktisk erfaring og teoretisk vidensdannelse 14

15 best practice eksempler metoder til optimering af kapacitetsudnyttelse i lastbilerhvervet økonomistyring og forretningsstrategi viden om regler, aftaler, kontrakter og transportjura bedre statistisk beskrivelse af transportmarkedet konkurrencesituationen nationalt/ internationalt fremtidsscenarier for transportformerne forskning inden for søfart ud fra et anvendelsesorienteret program forskning, udvikling, prototype og applikation skal foregå i et tidsmæssigt komprimeret forløb metoder til transportoptimering, herunder IT værktøjer analyser af kontraktstyring - rollefordeling mellem udbyder og operatør udviklingslæring i transportsektoren med inspiration fra andre sektorer 4. Transportrelaterede erhverv standardisering af datagrundlag og vedligeholdelse af databaser sammenhæng mellem forskere og praktikeres indsats udvikling af vej- og trafikteknik samt planlægning pilotprojekter vedrørende trafikstyring og trafikinformatik udvikling af Mobility Management industripolitisk vinkel på trafik- og transportudvikling 5. Brugere, myndigheder m. fl. transportstatistikken er stærkt mangelfuld både hvad angår person- og godstrafik metoder til konsekvensberegning af trafikpolitiske forslag transportforskningen koncentrerer sig alene om et hjørne af et stort problemområde bilens samfundsmæssige og samfundsøkonomiske betydning trafikinformatikkens potentiale og betydning uddannelser på transportområdet Vidensbehovene i ovennævnte delsektorer er mere detaljeret beskrevet i kapitel 4. 15

16 16

17 3. Medlemsanalysen TØF s spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne giver sig ikke ud for at være videnskabelig eller statistisk signifikant. Undersøgelsen er derimod egnet til at dokumentere tendenser på et område, som aldrig før har været systematisk undersøgt, nemlig behov og anvendelse af ny viden inden for trafik, transport og logistik. Spørgeskemaundersøgelsens 38 spørgsmål havde til formål af afdække transportsektorens holdninger til og anvendelse af ny viden. En del af spørgsmålene rettede sig specifikt mod sektorens anvendelse af forskningsresultater. Der blev udsendt spørgeskemaer til 1180 adresser efter TØF s medlemsdatabase. 229 udfyldte skemaer blev returneret. Da en del af medlemsdatabasen består af prøvemedlemmer, og da en række firmaer har flere personer registreret, opfattes svarprocenten som tilfredsstillende. Således har 33 pct. af TØF's firmamedlemmer indsendt svar. Segmenterede resultater er stabile og logiske i forhold til andre undersøgelser, hvilket også indikerer en tilstrækkelig stikprøve. Medlemskab af TØF kan med en vis forsigtighed tolkes som udtryk for en opsøgende holdning til erfaringsudveksling og ny viden. TØF s medlemmer må derfor tendentielt anses for mere positivt indstillet over for bl.a. ny viden, forskningsresultater og deltagelse i faglige netværk i forhold til gennemsnittet af transportsektoren. Analysen blev gennemført ved, at respondenterne blev stillet over for en række udsagn, hvortil man kunne svare: "helt enig" ( 3,0) "enig" ( 1,5) "både og" ( 0,0) "uenig" (-1,5) "helt uenig" (-3,0) I den efterfølgende behandling af spørgeskemaerne er anvendt de talværdier, der er angivet i paranteserne, til at beregne et gennemsnit. Nedenstående er der enkelte steder angivet en talværdi, der således svarer til gennemsnittet af de afgivne svar, jf. ovenstående. Tema 1: Virksomhedens vidensbehov Der viser sig en meget klar erkendelse af, at ny viden og teknologi er en væsentlig konkurrenceparameter (2,1). Når vi ser fem år frem i virksomhedernes liv, er der stadig stor vægt på betydningen (1,7), men det er alligevel overraskende, at der forventes et lille fald i betydning. 17

18 Ny viden og teknologi bruges til at udvikle nye produkter og services (1,5) udvikle metoder og processer (1,5) udvikle organisation og samarbejde (1,3) Tema 2: Hvorledes indhentes viden generelt Det er en tydelig tendens til, at medarbejdernes danske netværk er den primære kilde til ny viden (1,1). Det internationale netværk er noget svagere, når det angår ny viden (0,4). Med hensyn til procedurer og systematik omkring håndtering af ny viden ser det ud til at spredning af ny viden, der er kommet ind i virksomheden, fungerer nogenlunde (0,7). Derimod ser det problematisk ud med hensyn til en beskrevet systematik og procedure til indsamling af ny viden (-0,5). Tema 3: Hvorledes er viden indhentet konkret de sidste 12 måneder De væsentligste kilder til inspiration og anvendelse i virksomheden kommer fra deltagelse i kurser og efteruddannelse, danske konferencer og ud fra læsning af danske tidsskrifter, artikler mv. Derimod er der ikke ret megen viden, der indhentes fra tilsvarende internationale kilder. Der er heller ikke megen respons fra læsning af danske rapporter. Eksterne konsulenter ser heller ikke ud til bidrage væsentligt med vidensformidling. Tema 4: Betydning af internettet Internettet bedømmes i stor udstrækning til at være en god og effektiv kilde til at få del i ny viden. Der er også en rimelig klar tendens til, at internettet vurderes til at kunne blive det mest benyttede medium for ny viden. Set i forhold til denne ret klare udmelding er det lidt overraskende, at der, når spørgsmålet angår netsteder og portaler, er en ret neutral tilbagemelding på betydningen af internettet i forhold til indsamling af ny viden. Der er en svag tendens til, at "almindelige" netsteder er de mest interessante med en lille overvægt til de danske netsteder, mens egentlige portaler rangerer lavere. Tema 5: Betydning af dansk forskning Der er ingen markante meldinger om betydningen af dansk forskning. Resultater fra dansk forskning har en vis betydning (0,7), og der efterspørges resultater af nye temaer i dansk forskning (0,6). Men der er direkte negative meldinger, når det gælder anvendelsesorientering af dansk forskning (-0,2), og at dansk forskning dækker virksomhedernes behov (-0,5). Det videnskabelige niveau bedømmes positivt, men trods alt lavt (0,2). Der var en behersket, men positiv forventning til dannelsen af DTF ville få positiv betydning (0,6). En detaljeret dokumentationsrapport kan downloades fra 18

19 4. Vidensbehov i fem delsektorer I dette afsnit opsummeres hovedpunkter fra udvalgte repræsentanter fra fem delsektorer inden for trafik, transport og logistik med udgangspunkt i skriftlige bidrag. Endvidere er der medtaget forsknings- og vidensbehov, som er fremført under fremlæggelse og diskussion under de tilsvarende fem streams på konferencen den 13. september Generelle observationer Blandt de fælles emner, som er gennemgående uanset delsektor, kan fremhæves behov for bedre statistik og datagrundlag for samtlige transportformer bedre kontakt mellem forskerne og transportsektoren bedre formidling af ny viden 4.2 Infrastrukturejere Generelle behov Følgende temaer blev der især fokuseret på: Multimodale trafikefterspørgselsmodeller Udvikling af fælles nationale modeller og prognoseværktøjer, som vil kunne anvendes af mange forskellige aktører. Der blev lagt vægt på fælles datasystemer og databaser. Trafikantadfærd Analyser og prognoser for samfundsudviklingen, bl.a. trafiksikkerhed og effekterne af ny teknologi. Også udviklingen i brugernes/trafikanternes værdier bør analyseres og forudsiges. Evaluering af kampagner og deres effekt. Samfundsøkonomi metoder multimodal indgangsvinkel Tværgående samfundsøkonomiske metoder, som kan give konsistente og gennemskuelige analyser. Herunder udarbejdelse af samfundsmæssige enhedspriser for trafikkens konsekvenser værdien af tid, miljøeffekter mv. Godstrafik og terminaler multimodale Modeller for og krav til multimodale terminaler, både landbaserede og havne. Havne: effektivitet og samarbejde Studier i havnenes organisation, bl.a. indbyrdes samarbejde, samarbejde med brugere af havnen, arbejdsdeling mellem havne og synergieffekter i forbindelse hermed. Uddannelsesbehov Kontakt og dialog mellem forskere og praktikere er begrænset, og derfor bliver vidensudvekslingen for lille. Der er delsektorer med markante uddannelsesproblemer. Vejsekto 19

20 rens problemer med at skaffe tilstrækkelig kompetence inden for vej- og trafikteknik er blot ét eksempel. Store projekter kan finansiere udvikling Udvalgte store projekter kan gøres til forsøgsprojekter, hvor en række nye metoder og nye teknikker afprøves. Endvidere kunne der generelt ved finansieringen af store infrastrukturprojekter afsættes et mindre beløb som en integreret del af den samlede finansiering til udviklingsformål med relationer til projektet. Eksempelvis kunne den forestående udbygningen af motorvejene i hovedstadsområdet benyttes til at starte en sådan proces. Organisering af tværgående fora Der er behov for større fællesskab på tværs af de eksisterende miljøer og faggrænser. Der kunne f.eks. være oprettelse af fælles tværgående fora. Koordineringen af fælles vidensbehov bør forbedres. Vejsektorens "Vejforum" er et forsøg i denne retning Jernbaner Der blev efterspurgt bedre prognosemodeller for trafikniveauer og trafikstrømme. Først og fremmest bør datagrundlaget forbedres og standardiseres for hele trafiksektoren. Herefter bør der udvikles modelværktøjer, som kan bruges af alle transportformer. Samfundsøkonomiske analyser til brug ved sammenligning af investeringer i de forskellige transportformer og effektberegning i den forbindelse er meget ressourcekrævende, og alligevel kan der være stor usikkerhed om resultaterne. Endvidere er der problemer med gennemskueligheden. Der savnes en overordnet model, som er konsistent, og som derfor burde kunne blive mere troværdig også i den politiske debat. Der er særlige problemer og aktuelle vidensbehov knyttet til en målsætning om at optimere vedligeholdelsen af jernbanenettet. Der er behov for at kunne dokumentere og forudsige sliddet på banenettet. Der mangler desuden alment accepterede kvalitetsstandarder. På længere sigt ønskes udviklet modeller for baneinfrastrukturens livscyklus Overordnede veje På trods af, at der er planer om større udbygninger af en række overordnede veje, vil den generelle udfordring blive, at der skal ske en større udnyttelse af de eksisterende veje, fordi udbygningerne ikke forventes at kunne kompensere for trafikvæksten. Endvidere vil de udbygninger, der rent faktisk bliver udført, ofte skulle gennemføres med fuld trafikering under årelange vejarbejder. Det skyldes, at en stigende del af vejbyggeriet fremover vil foregå som udvidelser af eksisterende strækninger. Trafikafviklingsproblemer - enten ved stærkt belastede veje, tilslutningsanlæg mv. samt ved vejarbejder - er derfor et fremtidscenarie, som kræver, at de bedste metoder er til rådighed for afvikling af trafikken. 20

21 Planlægning Der er behov for planlægningsmetoder, der kan tage hensyn til overbelastede net, og som kan integreres med beskrivelse af den kollektive trafik, mulighed for kombinationsrejser m.v. Sammenhæng mellem modeller og muligheden for at gennemføre samfundsøkonomiske beregninger bør udvikles, ligesom hele konceptet for samfundsøkonomiske beregninger bør udvikles og standardiseres. Trafikafvikling (trafikteknik) Trafikafviklingen skal løbende optimeres, så der kan afvikles mest mulig trafik under givne kapacitetsforhold. Det indebærer stort behov for udvikling af trafiktekniske foranstaltninger og trafiktekniske analysemetoder, bl.a. kapacitetsmodeller og forudsigelser af kapacitetsproblemer ved vejarbejder. Trafikinformation Udvikling af korttidsprognoser for vejtrafikken er afgørende for, at såvel erhvervsliv som privatpersoner kan agere rationelt i trafikken - og for en bedre udnyttelse af infrastrukturen. Målsætninger På trafikområdet findes målsætninger for miljø og trafiksikkerhed. Derimod findes der ikke målsætninger for fremkommelighed. En af årsagerne hertil er, at der kun i meget begrænset omfang udføres målinger af fremkommelighed. Med manglende målinger er det en følge, at det er problematisk at opstille målsætninger og at kunne følge op på disse. Der er behov for at udvikle standardiserede målinger af fremkommelighed og udvikling af metoder til brug for politisk stillingtagen til målsætninger for fremkommelighed Regionale veje Forhold, der påvirker/bestemmer trafikvolumen og trafiksammensætning Sammenhængen mellem transportvolumen og infrastrukturkapacitet. Kapacitetsændringers påvirkning af bymønster m.v. Modeller for konsekvenser af ændringer i kapaciteten af trafikfaciliteter. Cost-benefit analyser til prioritering mellem alternative transportformer Kvantitative og kvalitative data vedrørende en række bløde parametre. Forløbet af beslutningsprocesser Interessentanalyser og beslutningsmodeller. Differentierede og brugervendte servicemål for trafikfaciliteter Udvikling af systematisk opbygget servicemanual med beskrivelse af serviceniveauer. Indarbejdelse af bæredygtighed Standardiseret datagrundlag for miljøparametre. 21

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Transportøkonomisk Forening, TØF, har i

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti

Trafikledelse, hvad er muligt. - og fornuftigt i det næste årti Trafikledelse, hvad er muligt - og fornuftigt i det næste årti fik@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Vi er i Danmark nået til at vendepunkt mht. anvendelse af trafikledelse. Vi har i de sidste 10 15

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2016 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2016... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Fremtidens Transport VI

Fremtidens Transport VI Fremtidens Transport VI Status på trængselskommissionens anbefalinger Erik Østergaard Adm. direktør, Dansk Transport & Logistik Trængselskommissionen Kommission født ud af betalingsringsplanerne Mobilitet

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne

Netværksoperatør ITS på tværs En ny udfordring for myndighederne Netværksoperatør ITS på tværs 19.09.06 - En ny udfordring for myndighederne Bente Iversen og Charlotte von Scholten, Vejdirektoratet Disposition 1. Operatørrollen 2. Samarbejde med vejmyndigheder og politi

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL

Hvad er trængsel. Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 21. JANUAR 2013 HVAD ER TRÆNGSEL Hvad er trængsel Michael Knørr Skov Afd.chef, Plan og trafik 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet i Københavnsområdet

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Indhold 1 Indledning... 3 2 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt

De trafikale effekter af selvkørende biler Christian Juul Würtz, cjw@vd.dk Vejdirektoratet. Abstrakt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen

TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004. Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten. Jens Andersen TØF s KONFERENCE 8. MARTS 2004 Ny sammenhæng mellem Trafikkøb og Planlægning i Staten Jens Andersen Fire nøgleord Ny Sammenhæng Trafikkøb Planlægning Indlægget har to dele Den aktuelle jernbanestrukturændring

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012

Landstrafikmodellen set fra Jylland. Onsdag d. 30. maj 2012 Landstrafikmodellen set fra Jylland Onsdag d. 30. maj 2012 Program Introduktion Rammer, versioner, eksempler på anvendelse Datagrundlag Fra dataindsamling til rejsemønstre Pause Modellens struktur Hovedkomponenterne

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer:

Kortlægning. Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet. 23. december Sagsnummer: Kortlægning Brugen af genoprettende retfærdighed over for unge i høj risiko for kriminalitet Baggrund 23. december 2014 Sagsnummer: 14-231-0385 På basis af den bedste, mest aktuelle viden rådgiver Det

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Bedre cykelstatistik. Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen

Bedre cykelstatistik. Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen Bedre cykelstatistik Afrapportering af analyse finansieret af Cykelpuljen Cykelpuljeprojekt: Bedre cykelstatistik Formål: Opstille forslag til potentielle udviklingstiltag og analyser, der kan bidrage

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Etablering af nationale transportkorridorer for vindmølletransporter Marts 2013 Sammenfatningsrapport Stormgade 2 6700 Esbjerg Tlf.: +45 56 40 00 00 Fax: +45 56 40 99 99 www.cowi.dk SAMMENFATNINGSRAPPORT

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed

Transportminister Lars Barfoed NOTAT. Bussen i trafikinvesteringsplanen. Kære Lars Barfoed Transportminister Lars Barfoed NOTAT Trafikselskaberne i Danmark 9. januar 2009 Bussen i trafikinvesteringsplanen Kære Lars Barfoed Siden regeringens plan for fremtidige investeringer i den trafikale infrastruktur

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet

Til Vejdirektoratet. Sagsnr Dokumentnr Høringssvar om Det Strategiske Vejnet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Vejdirektoratet 12-03-2012 Sagsnr. 2012-35627 Høringssvar om Det Strategiske Vejnet På baggrund af det arbejde Trafikministeren

Læs mere

Transportforskningserfaringer i Danmark

Transportforskningserfaringer i Danmark Transportforskningserfaringer i Danmark Professor oan@transport.dtu.dk TØF Transportforskningskonference 19/9-2008 Om indlægget Hvorfor transportforskning? Historisk vue på den danske transportforskning

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL

Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Status på offentlige myndigheders strategiske brug af geodata En undersøgelse gennemført af CEDI i samarbejde med KMS og KL Ganske kort om CEDI Følger den offentlige digitalisering m.h.p. at rådgive myndigheder

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere