Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD. Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013"

Transkript

1 Ishøj Kommune THORSHØJGÅRD Tilsynets samlede vurdering Tilsyn forår 2013 Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger med 18 døgnpladser, samt dagbehandling/skole og værksteder. Institutionens har en ny kantine fra 2011, der er godkendt som "kantinekøkken", - denne er centralt placeret og sørger for fælles frokost for såvel unge som voksne. Der er i forbindelse med døgnafdelingerne på matriklen også mulighed for dagbeskæftigelse på forskellige værksteder, og der tilbydes blandt andet STU forløb, også til eksterne elever. Thorshøjgård har en dag/behandlings skole som også tilbyder pladser til eksterne elever. Institutionen har ligeledes tre 107 boliger, den ene er placeret i Tåstrup og har plads til tre beboere, de to andre er placeret på Thorshøjgård med plads til henholdsvis to og tre beboere. Der er en ideel udnyttelse af de indendørs og udendørs fysiske rammer. De er velegnet til formålet, ligesom målgruppens behov for fysisk udfoldelse, kreativitet og aktivitet tilgodeses. Der er etableret et nyanlagt mountainbike spor på 600 m. Der har i forbindelse med det ordinære tilsyn foråret 2013 været samtale med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, med afdelingsleder for 107 bofællesskaberne samt lederen af værkstederne den Der har ligeledes den været gennemgang af de fysiske rammer for de 3 bofællesskaber. Den har der været afholdt samtale med ledelsen. Belægning på Thorshøjgård den 29. april 2013: 14 døgnindskrevne. (7 Hedebo og 7 på Pedersborg). Der er indskrevet 5 på 107 bofællesskaberne og to på tilsyn i egen bolig. På skolen er der indskrevet 10 under folkeskoleloven, Værkstederne 11, STU pladser: 11, 103/104 tilbud 4, Individuelle projektpladser 8. institutionen oplever en øget efterspørgsel på psykiatriske efterbehandlinger, i særdeleshed på unge med flere sammensatte diagnoser. Henvendelserne til afdelingerne Pedersborg og Hedebo er oftest inden for de beskrevne målgrupper, men afdelingerne kan dog mærke at kommunerne visiterer unge med svære og meget sammensatte diagnoser, der stiller store faglige krav til de ansatte. Henvendelserne bærer præg af, at kommunernes ofte undersøger flere steder samtidigt. Dette bevirker, at der fra institutionens side bruges mange resurser på visitationer, der ofte ikke bliver til noget Efter lukning af døgnafdelingen Marievej i 2011 er der etableret udslusningspladser i form af 107 botilbud. I forbindelse med tilsynet er der drøftet med ledelsen, hvordan det kan tydeliggøres, hvor mange døgnpladser institutionen er godkendt til på tilbudsportalen, set i relation til den driftaftale der er indgået og godkendt af Ishøj kommune. Aktuel er institutionen ifølge driftoverenskomsten med Ishøj kommune godkendt til 18 døgnpladser, samt et antal pladser på 107 bofællesskaberne. Da det ikke er tilladt at anbringe unge,

2 hvor antal pladser og takst ikke er godkendt på tilbudsportalen, skal følgende fremgå af tilbudsportalen. Institutionen godkendes til 26 døgnpladser som fordeles med 9 pladser på Hedebo, 9 pladser på Pedersborg og 8 pladser på 107 boliger med 2 pladser i bolig 40, 3 pladser i bolig 42 der begge ligger på Thorshøjgård i selvstændige huse, samt 3 pladser på Sch. Mikkel der er beliggende i Tåstrup, som hører under Høje Tåstrup kommune. Ovennævnte indberettes af institutionen på tilbudsportalen og godkendes af Ishøj kommune. Denne justering laves inden for den ramme der er aftalt i driftoverenskomst med Ishøj kommune. Institutionen gør opmærksom på, at der de sidste år har været henvendelser fra kommuner på eksempelvis 3 observationspladser til en særlig takst. Før tilsynet kan tage stilling til evt. observationspladser skal der forlægge en konkret ansøgning med beskrivelse af tilbuddet. Institutionen oplever større problemer med hash nu end for et år siden. Stedets politik er at hash er strengt forbudt på Thorshøjgård. Samtidig ser Thorshøjgård det som sin pligt, at hjælpe unge med disse problemer. Institutionen har et generelt fokus på unges eventuelle forbrug/misbrug og har oprettet en særlig taskforce, til at udarbejde beredskabsplan vedr. stofmisbrug. Tilsynet vurderer, at når der arbejdes med unge i dag, kan det ikke undgås at der også opstår problemer med hash eller lignende stoffer, som det også er tilfældet i samfundet i almindelighed. Tilsynet vil dog påpege, at der for hver enkelt afdeling skal være tydelige retningslinjer for hvordan personalet skal tackle kendskab til misbrug. Tilsynet vil samtidigt indskærpe at såfremt misbruget er hovedproblemstillingen, så er opgaven ud over den målgruppe som institutionen er godkendt til. Der er den fortaget sundhedstilsyn af embedslægerne hovedstaden på afdeling Hedebo og Pedersborg, herunder medicintilsyn. Der henvises til rapport fra Embedslægerne der er vedlagt tilsynsrapporten. På tilsynet blev der aftalt at institutionen inden skulle udarbejde en Handleplan for bekymring eller konkret viden omkring seksuelle overgreb. Udkast til denne handleplan er nu udarbejdet og vedlægges tilsynsrapporten. Tilsynet gør opmærksom på at institutionen skal have godkendt takster på de otte 107 pladser for 2014 af Ishøj kommunes økonomiafdeling, på samme måde som de 18 døgnpladser Institutionen pt. har fået godkendt takster på. 1 1.a Institutionens fysiske beliggenhed Udendørs fysiske rammer % Thorshøjgård er placeret på et 5 hektar areal i landlige omgivelser mellem Torslunde og Taastrup By. På matriklen er der to døgnafdelinger med 18 døgnpladser, samt dagbehandling/skole, STU/ værksteder (samlet kalder for dagfunktionen). Institutionens har en ny kantine fra 2011, der er godkendt som "kantinekøkken" - der er centralt placeret og sørger for fælles frokost for såvel unge

3 1.b 1.C 1.d 1.e 1.f 1-g Indretning Bliver sendt rettelser Udnyttelse af fysiske rammer Sikring af flugtveje Alarmer som voksne. Der er i forbindelse med Gartneriet en nyere produktionsbygning (tilbygning til gartneriet). Institutionen har ligeledes tre 107 boliger, den ene er placeret i Tåstrup og har plads til 3 beboere, de to øvrige er placeret på Thorshøjgård med plads til henholdsvis tre- og to beboere. De udendørs fysiske omgivelser på Thorshøjgård består - udover de mange kvadratmeter at boltre sig på - desuden også af en multibane til leg og motion. Der er etableret et nyanlagt mountainbike spor på 600 m., et der er et indhegnet område til institutionens får samt parkeringsareal. Der er etableret en ryge pavillon. Der er en pedelfunktion på 30 timer pr. uge. Pedellen bor ikke længere på matriklen, men er stadig med i tiikaldeordningen. Institutionen består af to døgnafdelinger samt tre 107 boliger. Skolen er opdelt i tre sektioner: Intern skole, projekter og STU. PPR er ansvarlig for tilsynet på skoledelen. Der er fortsat fire værkstedspladser som vil overgå til STU området. Der er en ideel udnyttelse af de indendørs og udendørs fysiske rammer. De er velegnet til formålet, ligesom målgruppens behov for fysisk udfoldelse, kreativitet og aktivitet tilgodeses. Der synes at være plads til at udnytte lokalefaciliteterne fleksibelt, hvilket institutionerne gør brug af, når det er hensigtsmæssigt. Flugtveje er sikret fri adgang til udgange samt opsætning af skilte der anviser flugtveje. Institutionen har internt varslingssystem. 2 2.a 2.b Hygiejne og rengøring Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer. Smitsomme sygdomme På afdelingerne "Hedebo" og "Pedersborg" er der retningslinjer for de unges personlige hygiejne samt for de unges tøjvask. I de tre 107 boliger er der forskellige niveauer, hvor det tilrettelægges individuelt, da det er beboere der er i en udslusende fase. Ud over almindelig god hygiejne som f.eks. at vaske hænder før, under og efter madlavning, vil institutionen følge lægens anbefalinger, hvis der

4 2.c 2.d 2.e 2.f Brug af engangshandsker Rengøringsplaner opstår smitsomme sygdomme. Institutionens rengøringsassistenter udfører den daglige rengøring og følgeren rengøringsplan. Der er afsat 80 timer ugentligt til rengøring i alt, fordelt med timer på Pedersborg, Hedebo samt skole og værksteder. Der bliver udført to ugentlige rengøringer på bofællesskaberne. Personalet følger, i samarbejde med de unge, op på den daglige rengøring og oprydning, hvis det skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til dagligdagen og /eller de unge. 3 3.a 3.b 3.c 3.d Brand og beredskab Beredskabsplan Evakueringsplan/øvelse og information til nyansatte Brandtilsyn Brandøvelse Institutionen haren "SOS mappe" på hver afdeling, hvori beredskabsplan er beskrevet. Mappen er rettet mod alle medarbejdere, der er ansat på institutionen. Nye medarbejdere introduceres til mappen. SOS mappen er ajourført og foreligger nu både elektronisk samt i papirform. Institutionen har et trivselsabonnement igennem Falck til medarbejderne. Ordningen kan bruges på den måde at medarbejder efter aftale med ledelsen kan få adgang til krisehjælp gennem Falck. Brandinstrukser, i form af et A4 lamineret ark med tekst og tegning, hænger på de unges værelser samt øvrige strategisk udvalgte steder. Det er dog en fortsat kamp med at få de unge til at lade skiltene hænge på dørene til værelserne. Institutionen har en evakueringsplan for såvel døgnafdelingerne som værkstederne. Denne indgår ligeledes i institutionens "SOS mappe", ligesom den er ophængt relevante steder på institutionen. Brandmyndighederne meddeler at såfremt der ikke overnatter mere end 10 personer i den enkelte bygning, så skal der ikke gennemføres brandtilsyn. Falck sikrer løbende tilsyn af brandmateriel. Tilsynet har kontaktet brandmyndighederne omkring brandøvelser. Derfra orienteres der om, at brandkommissionen i Ishøj har besluttet, at der ikke laves brandøvelser på institutioner som Thorshøjgård.

5 3.e 3.f 3.g. Førstehjælp Der afholdes kontinuerligt førstehjælpskurser. Selvom brandmyndighederne ikke kræver hverken evakueringsplan eller brandinstruks for værkstederne, er der med henblik på at sikre målgruppen (sent udviklede og psykisk syge) udarbejdet instruks til håndtering af maskiner på værkstedet. Instrukserne er ophængt ved siden af maskinerne. 1 forbindelse med særlig opgave er der afholdt Psyko-/ fysisk træning. Der er på afdelingerne og i nogle bygninger installeret trådløse nødkaldsalarmtelefoner, der på én gang sender alarm til alle afdelinger. 4 4.a 4.b 4.c 4.d 4.e Bygningssyn Seneste bygnings syn Nuværende/planlagte ombygninger Planlagt vedligeholdelse/udbygninger Ishøj kommune fører ikke bygningstilsyn. Det er KFBU der står for "bygningssyn". Teknisk forvaltning i Ishøj skal godkende bygninger og boliger. 5 5.a Virksomhedsplan Opfølgning på drifts- og udviklingsaftaler Hjemmeside Institutionen har en hjemmeside, der afspejler institutionens indhold og aktiviteter. Der er etableret ramme for justering og opdatering. Den fungerer med præcise, kortfattede beskrivelser af hver afdeling og dens målgruppe, pædagogisk målsætning etc. Det bemærkes, at kommunikationen mellem de enkelte afdelinger og mellem afdelingerne og ledelsen er forbedret væsentligt, med indførsel af institutionens intranet Arbejdsmiljø og brugersikkerhed Institutionen har gennemført APV i Der

6 arbejdes på at få udarbejdet handleplan samt plan for opfølgning på denne. APV'en er udarbejdet igennem interview og spørgeskemaer til alle medarbejdere. Efterfølgende er der opsamling i MEDudvalg hvor der er prioritering af indsatsområder og der udarbejdes en handleplan. Arbejdstilsynet har været på besøg i november 2012 og institutionen modtog den højeste udmærkelse. Arbejdstilsynet har yderligere været på besøg i september 2012 på baggrund af en arbejdsskadeanmeldelse. Der er udarbejdet en mobbepolitik på Thorshøjgård. Der er udfærdiget en pjece. Særlige indsatsområder for den enkelte driftsenhed Institutionen har udarbejdet en virksomhedsplan for 2013, derpå afdelingsniveau præciserer drifts- og udviklingsaftalens mål, ligesom den præciserer en lang række andre mål og opgaver som institutionens ledelse, skole, værksted og døgnafdelinger arbejder med. Virksomhedsplanen anvendes som et aktivt arbejdsredskab i hverdagen, og der indgår løbende opfølgning på mål og deadlines med henblik på evt. justering. Virksomhedsplanen indgår i et forløb, hvor den evalueres sidst i det indeværende år (oktober måned). Dernæst afholdes et ledelsesmøde med henblik på at drøfte overordnet strategi for virksomhedsplan det næste år. I november afholdes MUS for ledelsesgruppen, i december fremføres indsatsområder på de enkelte afdelinger og fra november til februar afholdes MUS samtaler på de enkelte afdelinger. Den endelige virksomhedsplan skal være klar således, at implementering af indsatsområder kan påbegyndes ved årets begyndelse i januar måned. Institutionens aktuelle situation vil påvirke ovenstående og forrykke ^^

7 5.b 5.c 5.d 5.e Udviklingstendenser Projekter terminerne i Der er øget efterspørgsel på psykiatriske efterbehandlinger- men i særdeleshed også på unge med flere sammensatte diagnoser. Der er p.t. stor efterspørgsel på dagtilbud, og ligeledes øget søgning på STU. I forlængelse af enkeltmandsprojektet der blev afsluttet i 2012 indledte institutionen et godt samarbejde med VISO. Dette samarbejde er blevet styrket og institutionen har i dag p.t. to unge hvor de samarbejder med VISO: Såfremt der etableres projekter eller anbringelser, som ligger ud over den godkendte pladspris og den beskrevne målgruppe der er givet på tilbudsportalen, skal der foreligge en godkendelse fra tilsynet inden kontrakt indgås med anbringende kommune. 6 6.a 6.b 6.c Institutionens økonomi Aktuelt forbrug Budgettet er inddelt i seks budgetenheder med hver deres specificerede budget. Fællesudgifterne er delt ud på alle projekter med en procentsats regnet ud fra antallet af elever. Nuværende belægningsprocent er på 85. Økonomien ser p.t. fornuftig ud. Taksfastsættelsen foretages af bestyrelsen og godkendes endeligt af Ishøj kommune, økonomiafdelingen. Tilsynet gør opmærksom på at institutionen skal have godkendt takster på de otte 107 pladser for 2014 af Ishøj kommune økonomiafdeling, på samme måde som de 18 døgnpladser. 7 7.a 7.b. Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi Hvem administrerer institutionens økonomi Kasse og regnskabsregulativ Forstander, viceforstander og HKstab. Regnskab og revision varetages af KFBU, og institutionen følger gældende retningslinjer på området. Thorshøjgård har for hver udlægskasse et specifikt regulativ. -,

8 7.c 7.d 7.e 7.f 7.g. 7.h Bankkonto Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab Hvem kan indkøbe til institutionen Skriftlig procedure Forstander kan hæve på institutionens konto. Lederen af evt. udflugt/lejrophold får et visa-dankort med. Budget og regnskab er godkendt af bestyrelsen. Hver afdeling har på nærmere definerede områder kompetence til indkøb af f.eks. inventar og forplejning. Hver afdeling har således en kasse, der opgøres og afstemmes efter gældende regler. Der er ved at blive udarbejdet en ny kasseinstruks. 8 8.a Brugersammensætning Antal indskrevne Institutionen er pt. godkendt til 18 døgnpladser og et ikke nærmere defineret skoletilbudspladser, dagpladser, STU og bofællesskab. Belægning pr. 29. april 2013:14 indskrevne. (7 Hedebo og 7 på Pedersborg). Der er indskrevet 5 på 107 bofællesskaberne og to på tilsyn i egen bolig. Hovedparten af de døgnanbragte har også plads i dagbeskæftigelse på værkstederne. Der er p.t. indskrevet: Skolen: 10, under folkeskoleloven. Værkstederne: 11 STU pladser: /104:4 Individuelle pladser: 8. 8.b Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Der er 8-10 pladser til projektelever i dagbeskæftigelse, ud over pladserne til dageleverne. Henvendelserne til Pedersborg og Hedebo er inden for den beskrevne målgruppe. Afdelingerne kan dog mærke at kommunerne visitere unge med svære og meget sammensatte diagnoser, der stiller store faglige krav til de ansatte. Samtidig bærer henvendelserne meget præg af kommunernes ofte undersøger flere steder samtidigt. Dette bevirker at der fra institutionens side bruges mange resurser på visitationer der ofte ikke bliver ti! noget, og i den sammenhæng spiller økonomi omkring pladspris også ind.

9 8.c 8.d Efter lukning af døgnafdelingen Marievej er der opstået behov for udslusningpladser. 1 den forbindelse er der på tilsynet drøftet hvordan det kan tydeliggøres hvor mange døgnpladser institutionen er godkendt til på tilbudsportalen, set i relation til den driftaftale der er indgået og godkendt af Ishøj kommune. Aktuelt er institutionen godkendt til 9 pladser på Hedebo og 9 pladser på Pedersborg, mens pladserne på 107 bofællesskaberne ikke fremgår på tilbudsportalen. Driftoverenskomst med Ishøj kommune siger 18 døgnpladser og et antal 107 pladser. Da det ikke er tilladt at anbringe unge på pladser, der ikke er godkendt med en godkendt takt og antal pladser på tilbudsportalen skal dette tilrettes. Institutionen godkendes til 26 døgnpladser som fordeles med 9 pladser på Hedebo, 9 pladser på Pedersborg. Der godkendes 8 pladser på 107 boliger med 2 pladser i bolig 40, 3 pladser i bolig 42 der begge ligger på Thorshøjgård i selvstændige huse, samt 3 pladser på Sch. Mikkel der er beliggende i Tåstrup som hører under Høje Tåstrup. Ovennævnte ændring laves inden for de rammer, der er i driftaftalen med Ishøj kommune. Institutionen gør opmærksom på, at der de sidste år, har været henvendelser fra kommuner på eksempelvis 3 observationspladser til en særlig takst. Tilsynet vurderer at der skal forlægge en konkret ansøgning med beskrivelse af tilbuddet, for at der kan tages stilling til evt. observationspladser. 9 9.a 9.b 9.c Beskrivelse af afdelingerne samt tilsyn på afdelingerne Overordnet målsætning Pædagogisk målsætning Målsætning for afdelingerne Institutionens overordnede målsætning er at skabe rammer, der giver mulighed for personlig og faglig udvikling samt at styrke den unge i bedre at kunne klare de krav og forventninger, der stilles fra samfundets side. Institutionens pædagogiske målsætning er at skabe en overskuelig hverdag, støtte og vejlede den unge samt at sørge for, at den unges opgaver er afstemt med den unges ønsker og formåen. Som beskrevet på institutionens hjemmeside, er målgruppen og den pædagogiske målsætning forskellig på Pedersborg, Hedebo, og de tre 107 \

10 boliger. Afdeling Pedersborg Modtager 9 unge der er normalt begavede og har fortrinsvis diagnosen borderline forstyrrelser. Afdelingen modtager også normalbegavede unge med skizoide eller narcissistiske personlighedsforstyrrelser, samt i enkelte tilfælde unge med skizofreni. Den pædagogiske indsats er tilrettelagt miljøterapeutisk ud fra en betragtning om, at miljøet og den unge gensidigt påvirker hinanden. Den unge gives mulighed for at udvikle og forandre sig i et veltilrettelagt miljø, som er overskueligt og genkendeligt, med pædagogen som den styrende, autentiske og empatiske voksne. På baggrund affaldende elevtal arbejdes der på at udvide målgruppen under hensynstagen til den nuværende målgruppe. Afdeling Hedebo Afdeling Hedebo er en af Thorshøjgårds døgnafdelinger. Hedebo modtager 9 unge i alderen år. De unge er sent udviklede med psykosociale problemer. Kendetegnende for målgruppen er, at de alle har haft vanskeligheder ved at klare en normal skolegang, dels med det faglige skolearbejde og derudover den sociale omgang med andre unge. Det er ofte en meget blandet målgruppe, som udover fællesnævneren (sent udviklede unge med psykosociale problemer) også kan indeholde problematikker som alkoholskader, tidligt skadede, ADHD, Tourettes syndrom og vanskeligheder af mere psykiatrisk karakter. Udover afdelingsleder er der seks pædagogstillinger. Der afholdes personalemøde en gang om ugen og supervision ved eksterne supervisorer 1 gang om måneden. Der henvises til særlig tilsynsrapport vedr. uanmeldt tilsyn. Sidste rapport er fra efteråret

11 Tilsyn Værkstederne Rundvisning og samtale med Per Henriksen på værkstederne. Per Henriksen oplever at alle igennem en lang periode har ydet en ekstra stor indsats. Der er nu ved at komme mere ro på. Til gengæld oplever Per, at der i hans arbejdsfunktion tillægges mere administrativt arbejde. Tilsyn bofællesskaberne Rundvisning på 107 boligerne Sankt Mikkel, bolig 40 og 42. Samtale med afdelingsleder Michael Steffensen fra bofællesskaberne. Michael beskriver at personalet har været igennem en turbulent tid på afdelingerne med flere fyringsrunder. Han kan genkende at noget af personalet har måtte yde 110 procent i perioder, men han mener, at der har været stor forskel på belastningen på henholdsvis døgn og skole. Især skoledelen har været underlagt stort pres. Her har det for medarbejderne blandt andet været en stor udfordring, at gruppen af elever har spændt så vidt. Michael mener til gengæld ikke, at kerneydelsen har forandret sig som døgnpædagog. Målgruppen på Hedebo har ikke ændret væsentlig karakter, og personalegruppen er fagligt kvalificeret til målgruppen. Det har været en akut løsning, at have en vanskelig ung boende i bofællesskabet. Dette har desværre påvirket nogle af de andre unge i en dårlig retning. Thorshøjgård går langt for at løse de unges vanskeligheder. Nogle gange for langt, hvilket kan medføre dårlig indflydelse på de andre unge, samt tabet af medarbejdere, der ikke har været disponeret til opgaven. Michael oplever dog ofte at Thorshøjgård melder fra på visitationer, som ligger uden for deres målgruppe, selv om der er ledige pladser. 11

12 Michael ønsker, at der kommer noget mere stabilitet omkring medarbejderne og de unge på bofællesskaberne. Der har manglet en rød tråd i arbejdet, og ikke alle unge har matchet hinanden lige godt. 1 tilknytning hertil kunne det være effektivt med en pædagogisk dag. Der er ligeledes en del usikkerhed omkring de unges beskæftigelse, efter at de har færdiggjort deres STU. Efter den nye fleksjob ordning er trådt i kraft, bliver det svært for de unge at finde beskæftigelse efterfølgende. 9.d 9.e 9.f a 10.b 10.c 10.d 10.e 10.f Hvordan praktiseres målsætningerne Barn/Ung/voksen Hvordan er den unges tilknytning til de voksne organiseret Deltager barnet i praktiske opgaver Har de unge faste pligter Ungemøder Medindflydelse Samtale med barn/ung Tilsynet kunne konstatere at der nu er opsat brandalarmer i alle tre 107boliger. August 2012 tilknyttes de unge en uddanneisesmentor ud over den faste kontaktperson på døgnafdelingen. En er udvalgt som uddanneisesmentor for at sikre den unge bedst mulig kontakt til arbejdsmarkedet. Alle har en kontaktpædagog. Eleven har en ugentlig samtale hvortil der tilknyttes skriftlige aftaler. Der arbejdes i team omkring eleven - kontaktpædagog, faglærer, skolelærer og i visse tilfælde en psykolog. På afdeling Hedebo oq Pedersborq indgår de unge i praktiske opgaver afhængig af funktionsniveau og motivation. De unge deltager på forskellig vis i daglig rengøring, hvis det af hensyn til den unges udvikling skønnes hensigtsmæssigt. Alle deltager i madlavning. Der afholdes elevmøder for alle unge en gang om ugen. Mødet afholdes i institutionens kantine. Der udover afholdes ugentlige hus møder på hver enkelt afdeling. Medindflydelse sker foruden i den daglige dialog med personalet også gennem elevmøder, husmøder samt i institutionens elevråd. Kontaktpædagogen har ansvar for at planlægge samtaler med unge en måned frem. Der er samtale 12

13 10.g med den unge en gang om ugen og kontaktpædagogen har ansvar for at opsætte nye delmål efter hver samtale med henblik på at fastholde et udviklingsperspektiv for den enkelte. Det tilstræbes at afholde månedlige "firkantsmøde" med deltagelse af den unge, kontaktpædagog, faglærer og kontaktlærer. Formålet er at sikre opfølgning på mål og delmål for den unge samt at optimere kommunikation og samarbejdet. Institutionen har elevråd, hvortil der er udarbejdet kommissorium. Elevrådet fungerer godt og det er ledelsens indtryk, at de involverede elever tager opgaven særdeles alvorligt. Afdeling Hedebo arbejder fortsat på at inddrage de unge i dagbogsskrivning. De unge får tilbudt og bliver ind i mellem motiveret til, at deltage i, hvad der skal skrives om dem selv. Der skal ikke nødvendigvis være enighed mellem det, den voksne skriver og det den unge oplever - uenigheden beskrives i så fald. 10. h 10.1 Samtale med de unge 4 - r misyn: Samtale med de unge, ''- Der har i forbindelse med det uanmeldte tilsyn været samtaler med flere af de unge og et hold forældre. Der henvises til særlig tilsynsrapport fra det uanmeldte tilsyn. De unge, der var samtaler med, udtrykte tilfredshed med at være på Thorshøjgård og forældrene som var kommet gennem flere år på Thorshøjgård havde kun ros a 11.b 11.C 11.d 11.e Forretningsgange vedr. brugernes økonomi Udbetaling af lomme- og tøjpenge: hvem og hvor ofte Vejledning I brug af lommepenge Anden udbetaling til brugere Skriftlig procedure De over 18-årige, som er anbragt efter 107 har egen økonomi bygget på kontanthjælp eller pension. Husleje er nu fastsat for alle på 107. Det administrative personale indsætter tøj og lommepenge på den unges bankkonto De unge modtager vejledning og personlig støtte til konkrete indkøb. Vejledningen varierer og er afhængig af den enkelte unges modenhed og behov. Skriftlig procedure indgår i institutionens kasseinstruks. 13

14 11.f Institutionen har udarbejdet særskilt økonomi for alle der er anbragt efter 107, med fast husleje som trækkes fra af anbringende kommune a 12.b 12.c 12.d 12.e a Behandlingsplaner Har alle en behandlingsplan/handleplan Referat fra behandlingsmøder/ Konferencer vedr. barn/ung Løbende justering af planerne Aktivitetstilbud Generelt om dagligdagen Alle unge har en indskrivningsplan. Denne revideres indenfor tre måneder, hvor der udarbejdes en behandlingsplan/handleplan. Der tages referat fra møder afholdt med og om den unge. Behandlingsplanerne justeres løbende efter behov og senest hvert halve år i forbindelse med statusmøde De unge har mulighed for at deltage i et rundbordsmøde, hvor de kan komme med betragtninger omkring deres egen situation. Institutionen har en række forskellige aktivitets- og beskæftigelsesmuligheder. Der er mulighed for at deltage i planlagte strukturerede aktiviteter på værkstederne, ligesom udendørsarealerne byder på mulighed for basketball, fodbold, skateboard, rulleskøjter etc. Der arrangeres en ugentlig eftermiddagsaktivitet af forskellig art. På de enkelte afdelinger kan forskellige aktiviteter desuden planlægges ud fra relevante ønsker fra de unge, ligesom personalet også motiverer for forskellige aktiviteter. Fra efteråret 2012 er der iværksat helt nye aktiviteter begrundet i elevernes særlige behov ift. tidligere. Der er anlagt en MTB bane, der cykles to gange om ugen. Der er oprettet golfhold i samarbejde med Ishøj Golfklub, med professionel instruktør, der rides ligeledes med speciel instruktion, og der er dannet en "pigeklub" med møde en gang om måneden. Hver onsdag er der fællesspisning i kantinen med efterfølgende aktivitet. Til forældrene er der dannet en forældrenetværksgruppe med møde hver 3. mandag. Der arrangeres fast svømmedag. 14

15 Der er etableret malerværksted, motionsrum og wiirum under Pedersborg. 13.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Institutionen har to gokarts Skole og værksted har, som led i deres planlægning fastlagt to temauger, hvor den almindelige dagligdag suspenderes til fordel for et fælles tværgående temaprojekt. 13.c Eksterne aktiviteter Institutionen arrangerer desuden en fysisk præget tur (f.eks. skitur, vandretur) samt en sommer tur i afdelingsregi. Her er der mulighed for unge og personale fra alle fire afdelinger kan deltage. De unge støttes i at fortsætte eller starte fritidsaktiviteter udenfor institutionen. Der har været et musikhold på ungdomsskolen Deltager i diverse turneringer i institutionsverdenen. 13.d 13.e 13.e Tvungen/frivillig deltagelse De unge kommer mere ud i det "almindelige" miljø. Der er nyetableret følgende nye tilbud: Fast ridning. Fælles spisning om onsdagen. Pigeklub en gang om måneden. Golf a 14.b 14,c Kost Tilberedning centralt/lokalt Kostplan Brugers indflydelse og medvirken Der er i relativ stor udstrækning økologisk kost i kantinen. Frokosten tilberedes på hverdage centralt i institutionens kantine og middagsmad lokalt på de enkelte afdelinger. Kantinen står for frokost. Den indtages af unge og voksne i kantinen. Frokosten fungerer således samtidig som dagens samlingspunkt. De enkelte afdelinger sørger for morgenmad og aftensmad. Det tilstræbes ligeledes her, at kosten er økologisk Institutionens kokke udarbejder kostplan for frokosten. De øvrige afdelinger udarbejder kostplan for middagsmaden. De unge har indflydelse på kosten gennem elevråds- 15

16 14.d 14.e og hus møder a 15.b 15.c 15.d 15.e Seksualitet Regler og retningslinjer Seksualoplysning/ undervisning Prævention Seksualpolitik udarbejdes i 2013 i fællesskab med sammenslutningen af unge med handicap og særlige projektfolk med reference til socialstyrelsen. Pedersborg og Hedebo har udarbejdet retningslinjer, der er tilpasset målgruppen på de enkelte afdelinger. Spørgsmål om prævention tages op til drøftelse på de enkelte afdelinger og seksualundervisning er en fast integreret del af skolens undervisning. Hvert år i uge seks er der temauge omkring seksualitet. Se ovenfor Tilsynsførende har bedt institutionen om hurtigst muligt at få udarbejdet en handleplan i forhold til anmeldelse eller viden om seksuel krænkelser, for såvel de unge, som for personalet. Handleplanen skal være tilsynet i hænde senest den a 16.b 16.c 16.d Alkohol/narkotika Information Politik for området Institutionen oplever større problemer med hash nu end for et år siden. Stedets politik er at hash er strengt forbudt på Thorshøjgård. Samtidig ser Thorshøjgård det som sin pligt, at hjælpe de unge med disse problemer. Institutionen har et generelt fokus på unges eventuelle forbrug/misbrug og har oprettet en særlig taskforce til at udarbejde beredskabsplan vedr. stofmisbrug. Institutionens regler er, at der ikke må indtages alkohol på institutionen. Når der arbejdes med unge i dag kan det ikke undgås at der også opstår problemer med hash eller lignende stoffer, som det også er tilfældet i samfundet i almindelighed. Tilsynet vil dog påpege at der for hver enkelt afdeling skal være tydelige retningslinjer for hvordan personalet skal tackle dette misbrug. Tilsynet vil samtidigt indskærpe, at * 16

17 såfremt misbruget er hovedproblemstillingen, så er opgaven ud over den målgruppe som institutionen er godkendt til. 17 Sundhedsområdet herunder medicingivning og opbevaring 17.a Sundhedsområdet Der er den fortaget tilsyn af embedslægerne hovedstaden på Hedebo, herunder medicintilsyn. Der henvises til rapport fra Embedslægerne der er vedlagt tilsynsrapporten. 17.b Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver/ standarder og lokale vejledninger Konklusion på ovennævnte tilsynsrapport er: Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. Der blev fundet fejl og mangler indenfor området sundhedsfaglig dokumentation. Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at boenheden efterlever Sundhedsstyrelsens regler for de sundhedsmæssige forhold. Som driftsansvarlig myndighed er Ishøj Kommune ansvarlig for at følge op på Sundhedsstyrelsens tilsynsrapporter for de enkelte boenheder i kommunen. Sundhedsstyrelsen forventer således, at kommunen fører kontrol med, at boenheden følger op på påviste fejl og mangler ved tilsynsbesøget. Afvigelser fra gældende regler på sundhedsområdet sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler ind den for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav: - at de problemområder, der er angivet i Sundhedsstyrelsens vejledning, er beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation - at der foreligger en aktuel beskrivelse af elevernes sygdomme og handicap 17

18 17.C 17.d 17.e Opbevaring Grundlaget for konklusionen fremgår af beskrivelsen af bostedstilsynet. Elektronisk medicinhåndtering er indført. Opfølgning på ovennævnte tilsyn vil blive fortaget i forbindelse med opfølgning af uanmeldt tilsyn a 18.b 18.c 18.d Skriftligt materiale til nye unge forældre Oplysningerom internt kommunikationssystem Oplysninger om regler og retningslinjer Institutionens hjemmeside rummer alle relevante oplysninger om såvel den samlede institution og dennes aktiviteter som de enkelte afdelingers målgruppe, målsætning og dagligdag. Institutionen sørger desuden for daglig vedligeholdelse af Intranet med henblik på at sikre hurtig og dækkende information til alle medarbejdere. Indgår i institutionens materiale samt ved de indledende møder i forbindelse med indskrivning på institutionen a Forældresamarbejde/ forældremøde Forældreråd Der er Ikke noget forældreråd pt. Det er vanskeligt at etablere i pga. de kortere anbringelser. Institutionen kigger på det og forsøger at etablere et. 19.b 19.c 19.d 19.e Opfølgning på sager fra forældremøder Tilgængelighed Forældreindflydelse Forældresamarbejde Samtlige referater er tilgængelige for alle Ud over forældrene til en hver tid er velkomne til at kontakte den enkelte afdeling, er der mulighed for indflydelse gennem forældresamarbejdet og gennem de halvårlige statusmøder omkring deres barn. Pedersborg har fast fem introducerende familiesamtaler i forbindelse med opstart af anbringelse. Hedebo vil fremover følge samme procedure som Pedersborg.

19 19.f 19.g a 20.b 20.c 20.d 20.e Bestyrelsesmøder Referat fra sidste møde Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Tilgængelighed Ishøj Kommune er gået ud af bestyrelsen i forbindelse med at institutionen er blevet selvejende januar Ny formand, Mark Thorsen erhvervsadvokat. KFBU afholder lokalbestyrelsesmøder og referater er tilgængelige for samtlige medarbejdere a Skole Skolen Skolerne og normeringerne: 21.b 21.c 21.d Godkendelse af undervisningsplaner Årlig opsamling og rapportering Samarbejde mellem skole/institution og hjem Der er p.t. indskrevet 10 elever på skolen. Skolens årlige opsamling indgår i den samlede statusrapportering omkring det enkelte barn, og omfatter således også behandlingsdelen. Samarbejdet består af jævnlige møder (hvert halve år), hvor opfølgning og justering indgår som fast punkt. Det oplyses at samarbejdet fungerer fint. Som tidligere nævnt afholdes et "firkantsmøde" en gange om måneden med deltagelse af den unge og dennes kontaktpædagog, faglærer og kontaktlærer. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt kan lærere/kontaktpædagog indkalde til flere møder, ligesom eleven også selv kan indkalde til et ekstra møde. På baggrund af tidligere afholdt brugerundersøgelse fremkom et ønske om, at der oprettes særligt tilbud for de unge på afdeling Pedersborg. I kølvandet herpå har institutionen istandsat nogle lokaler, som rummer fine muligheder for kreativ værkstedsudfoldelse. Der er bl.a. indkøbten glasovn hertil. 19

20 21.e a Magtanvendelse Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn \ Der har i 2012 været indberettet 46 fysiske magtanvendelser. Til dette skal der bemærkes at de 40 fysiske magtanvendelser, er indberettet i forbindelse med et særligt projekt, i perioden fra til , hvor projektet afsluttede. På de øvrige afdelinger har der i 2012 været indberettet 6 fysiske magtanvendelser i hele b 22.c 22.d Antal magtanvendelser jfr. 2. stk.1 og2.st.2 Procedure for opfølgning på magtanvendelser Procedure for magtanvendelse gælder også for skoledelen. Der er fast procedure for, hvordan magtanvendelser følges op: Viceforstander og afdelingsleder har ansvar for at der tales med den/de involverede unge, med det involverede personale, og forældrene. De skal desuden udarbejde grundig udredning, som også omfatter den unges beskrivelse og denne skal underskrives af begge parter. Magtanvendelserne skal efterfølgende sendes til anbringende kommune og tilsyns kommune, efter retningslinjer i bekendtgørelse om magtanvendelse over for unge, der er anbragt uden for hjemmet. Riv og krads skema er en forbyggende foranstaltning, hvor personalet kan indberette psykiske trusler, små skubben, dårligt sprog m.v. Dette for at ledelsen tidligt kan sættes ind med forebyggelse inden evt. konflikt udvikler sig. Finn har opfordret personalet til at blive bedre til at udfylde skemaet. Skemaet ligger elektronisk og bliver brugt. 22.e a 23.b Klagesager, De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn De af forvaltningen ukendt klager siden sidste tilsyn ; K Der er indgivet en klage til tilsynet fra anbringende myndighed. Klagen er behandlet af tilsynet og pågældende kommune og institutionen er orienteret. 20

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011.

Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Årlig tilsynsredegørelse for kommunale institutioner og private tilbud i Esbjerg Kommune for børn og unge 2011. Indhold Konklusion og sammenfatning Generelt vedr. tilsyn Uddybning af fokus i ft konkrete

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Døgninstitution

Tilsynsrapport Døgninstitution Sagsnr.: Den 10.11.2010 Dokumentnr.: Sagsbehandler: Sven Sørensen Tilsynsrapport Døgninstitution Navn: Elvergården Adresse: Ved Åsen 12, 4700 Næstved. Antal medarbejdere: 35 ansatte. Uddannelse: Målgruppebeskrivelse:

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM

TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Den Sociale Virksomhed TILSYN 2013 NØDEBOGÅRD BEHANDLINGSHJEM Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere