Dansk Tipstjeneste A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Tipstjeneste A/S"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om Dansk Tipstjeneste A/S Januar 2003 RB B201/03 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål C. Afgrænsning D. Metode III. Lovgrundlag mv A. Dansk Tipstjeneste A/S B. DanToto A/S C. Dansk Automatspil A/S D. Ministerens kompetence vedrørende statens aktiepost IV. Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administration og regnskaber A. Koncernen Dansk Tipstjeneste A/S B. Moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S C. DanToto A/S D. Dansk Automatspil A/S E. Statskontrollen tilsyn V. Analyse af udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers omkostninger mv A. Dansk Tipstjeneste A/S B. DanToto A/S C. Dansk Automatspil A/S D. Samarbejdsaftaler mellem Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskaberne E. Administrationsomkostningernes størrelse sammenlignet med andre lotteriers VI. Om den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag A. Grundlaget for bestyrelsens beslutning om etablering af datterselskaber B. Grundlaget for selskabernes fremtidige økonomiske udvikling... 95

3

4 Beretning om Dansk Tipstjeneste A/S I. Resumé 1. Denne beretning er udarbejdet på anmodning af statsrevisorerne og indeholder en redegørelse for regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S monopol, funktioner og opgaver. Endvidere redegøres for Dansk Tipstjeneste A/S administration og regnskaber og det vurderes, om udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S omkostninger eller i andre forhold bærer præg af det faktiske monopol, samt om den fremtidige økonomiske udvikling i selskabet hviler på et sundt grundlag. 2. Dansk Tipstjeneste A/S blev oprettet i 1948 i forbindelse med vedtagelsen af lov om tipning. Baggrunden for vedtagelsen af loven var, at der gennem længere tid var fremsat ønske fra idrætsorganisationerne om at få tilført øgede midler. Fra midten af århundredet og ca. 40 år frem blev der alene foretaget mindre ændringer af spillelovgivningen. Dansk Tipstjeneste A/S havde indtil 1988 alene haft adgang til at udbyde tipning, men fik nu adgang til også at udbyde lottospil i Danmark, og fra spillets start i 1989 øgedes selskabets omsætning. I 1992 fik Dansk Tipstjeneste A/S adgang til at udbyde alle andre former for spil, lotterier og væddemål med undtagelse af totalisatorspil, klasselotterier, kasinovirksomhed og gevinstopsparing. I 2000 fik selskabet midlertidigt tilladelse til at udbyde væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb. Dette skulle ske i et samtidigt etableret datterselskab (DanToto A/S). Ligeledes i 2000 fik Dansk Tipstjeneste A/S gennem datterselskabet Dansk Automatspil A/S tilladelse til som andre selskaber at opstille gevinstgivende spilleautomater i spillehaller. 3. Rigsrevisionen har i henhold til rigsrevisorlovens 4, stk. 2, jf. 6, foretaget gennemgang af regnskabet for Dansk Tipstjeneste A/S og i konsekvens heraf tillige af regnskaberne fra datterselskaberne DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S. Moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S er et statsligt aktieselskab i henhold til aktieselskabslovens 2 a, jf. 2, stk. 2, da staten ejer 80 % af aktiekapitalen og har tilsvarende stemmer på generalforsamlingen. Side 5

5 En oversigt med nogle nøgletal for koncernen Dansk Tipstjeneste A/S viser: Omsætningen i Dansk Tipstjeneste A/S, DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S, løbende priser og gennemsnitligt antal ansatte omregnet til heltid, 1997/ Dansk Tipstjeneste A/S: ) ) Omsætning (mio. kr.) Ansatte DanToto A/S: 2) Omsætning (mio. kr.) Ansatte Dansk Automatspil A/S: Omsætning (mio. kr.) Ansatte ) Regnskabsåret omlægges. Regnskabet vedrører alene 2. halvår af ) Driftsaktiviteten omfatter alene perioden 1. juli december ) Driftsaktiviteten omfatter alene perioden 1. marts december 2001, mens resultatopgørelsen omfatter perioden fra selskabets etablering den 27. november 2000 til den 31. december ) 4. Formålet med undersøgelsen har været at redegøre for: regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabet DanToto A/S monopol, funktioner og opgaver. Herunder indgår også regler og betingelser for Dansk Automatspil A/S, og Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administration og regnskaber samt at vurdere: om udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers omkostninger eller i andre forhold bærer præg af det faktiske monopol på visse spil, og om den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag. 5. Tidsmæssigt er undersøgelsen afgrænset til at omfatte 5 regnskabsår, startende med regnskabsåret 1997/98 og sluttende med det reviderede årsregnskab for For Dan- Toto A/S, der driftsmæssigt først begyndte i juli 2000, og for Dansk Automatspil A/S, der blev stiftet ultimo novem- Side 6

6 ber 2000, men som først startede egentlige driftsaktiviteter den 1. marts 2001, er analyserne således begrænset periodemæssigt. Der er ikke i forbindelse med undersøgelsen foretaget bilagsrevision. Undersøgelsen er foretaget i perioden april-november 2002, og Rigsrevisionen har benyttet sig af adgangen i rigsrevisorlovens 4, stk. 2, jf. 6, stk. 2, til at indhente regnskabsmateriale mv. direkte fra Dansk Tipstjeneste A/S. Af forretningsmæssige hensyn er en række fortrolige oplysninger udeladt af beretningen. Rigsrevisionen har dog haft adgang til det fortrolige materiale, og vurderingerne er bl.a. baseret på en gennemgang heraf. Lovgrundlag mv. 6. Rigsrevisionen har i kap. III gennemgået lovgrundlaget for Dansk Tipstjeneste A/S virke, herunder lovgivers motiver for at tildele Dansk Tipstjeneste A/S eneretsbevilling til bestemte typer spil i Danmark. Overskuddet i Dansk Tipstjeneste A/S skal udloddes til idræts- og almennyttige formål mv. Tilsvarende er lovgrundlaget for de 2 datterselskaber gennemgået. Som nævnt var formålet med etableringen af Dansk Tipstjeneste A/S, at lovgiver ønskede at skaffe midler til idrætten og andre almennyttige formål, hvorfor Dansk Tipstjeneste A/S fik og stadig har eneret på at udbyde visse former for spil og væddemål. Hensigten med lovgivningen har tillige været at sikre en regulering og kontrol med spilleområdet, således at spillepublikummets interesser sikres samtidig med, at det størst mulige provenu til almennyttige formål og til staten fastholdes. I lovgrundlaget for Dansk Tipstjeneste A/S er der således opstillet en række betingelser for enerettens udøvelse bl.a. om, hvor stor en andel af spillernes indskud der som minimum skal anvendes til gevinster, om skatte- og afgiftsforhold, om fordeling af selskabets overskud og om skatteministerens tilsyn med virksomheden. 7. DanToto A/S er 100 % ejet datterselskab under Dansk Tipstjeneste A/S. Selskabet blev stiftet den 1. maj 2000 under navnet DT 2000 A/S og overtog pr. 1. juli 2000 aktiviteterne i det daværende selskab ( det gamle DanToto A/S ) og i samme forbindelse retten til navnet DanToto A/S af det sælgende selskab. DanToto A/S har af lovgiver fået tildelt en eneretsbevilling, som gælder væddemål i Side 7

7 forbindelse med heste- og hundevæddeløb. I lovgrundlaget for dette selskab er der opstillet en række betingelser for eneretsbevillingens udøvelse bl.a. om, hvor stor en andel af spillernes indskud der som minimum skal anvendes til gevinster, om skatte- og afgiftsforhold og om, hvordan overskuddet fra DanToto A/S skal anvendes. I forbindelse med at Dansk Tipstjeneste A/S overtog aktiviteterne fra det gamle DanToto A/S, indskød Tipstjenesten 50 mio. kr. i Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF), der samtidig blev oprettet. Af loven for det nye datterselskab fremgår det, hvordan HFF skal tilføres en nærmere fastsat andel af DanToto A/S årlige regnskabsmæssige overskud med henblik på udlodning til fordel for heste- og i mindre udstrækning hundevæddeløbssporten i Danmark. 8. Lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater gælder for samtlige gevinstgivende spilleautomater i Danmark, herunder for Dansk Automatspil A/S. Med loven indførtes der regulering og kontrol med alle gevinstgivende spilleautomater uden for kasinoer. Et af formålene med loven var, at der gennem mere ensartede regler og adgang til kontantgevinster skulle skabes grundlag for, at automatspillet i den gråsorte zone bortfaldt og erstattedes med et velkontrolleret, legalt spilleudbud og herunder sikre, at afgiftsgrundlaget blev korrekt opgjort. Med loven blev der givet mulighed for, at Dansk Tipstjeneste A/S kunne drive spilleautomatvirksomhed, dog forudsat at det skete på lige konkurrencevilkår med andre selskaber, og at driften af spilleautomater mv. fandt sted i et datterselskab. Dansk Automatspil A/S blev stiftet i november 2000 af Dansk Tipstjeneste A/S som et 100 % ejet datterselskab med det formål at konceptudvikle og drive spilleaktiviteter med spil om penge, herunder gevinstgivende spilleautomater. Selskabet startede de egentlige driftsaktiviteter den 1. marts I forbindelse med regeringsdannelsen i slutningen af 2001 blev der foretaget en række ressortændringer vedrørende varetagelsen af statens ejerskab af visse virksomheder. Finansministeriet overtog i forbindelse hermed ejerskabet af Dansk Tipstjeneste A/S, mens Skatteministeriet Side 8

8 stadig har de administrative opgaver med udstedelse af bevilling samt tilsyn og kontrolopgaver mv. Rigsrevisionen er bekendt med, at skatteministeren den 6. december 2002 fremsatte forslag til lov om ændring af tips- og lottoloven og klasselotteriloven og om ophævelse af væddeløbsloven (L111). Lovforslaget lægger bl.a. op til, at hestevæddeløbssporten skal medtages på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler. Samtidig skal forslaget modvirke formidling og markedsføring af ulovlige spil, ligesom en ny model for beregning af udlodningen til overskudsmodtagerne skal skabe større sikkerhed for det fremtidige udlodningsniveau til disse. Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administration og regnskaber 10. Rigsrevisionen har i kap. IV gennemgået hovedlinjerne i den økonomiske udvikling de seneste 4 ½ år, herunder spilleomsætning samt hoved- og nøgletal for moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskaberne DanToto A/S fra 2. halvår af 2000 og Dansk Automatspil A/S udelukkende i Endvidere er Statskontrollens rolle og uafhængighed af Dansk Tipstjeneste A/S blevet undersøgt. Undersøgelsen har vist, at spilleindtægter og overskud fra spil målt i faste priser er faldet med 2-3 % i Dansk Tipstjeneste A/S i perioden 1997/ Årets resultat har imidlertid udvist et fald på næsten 10 %, mens administrationsomkostningerne er steget med knap 5 % i samme periode. Administrationsomkostningernes andel af overskuddet fra spil har således set over perioden været stigende. Undersøgelsen har desuden vist, at alle spil talspil, skrabespil og sportsspil i de seneste år har udvist stagnerende omsætning målt i løbende priser, og at talspillene omsætningsmæssigt udgør ca. 70 % af spilleomsætningen. Lottospillene tegner sig alene for knap 60 % af den samlede spilleomsætning. Hvad angår DanToto A/S har undersøgelsen vist, at overskuddet fra selskabet er blevet væsentligt mindre end forventet, idet der for 2000 (6 måneder) er realiseret et overskud på 30,4 mio. kr. og et overskud på 46,3 mio. kr. for hele HFF skulle i henhold til lovbemærkningerne modtage et beløb, der inden for visse grænser svarede til overskuddet i DanToto A/S, hvortil kom, at Dansk Tipstjeneste A/S garanterede, at der blev tilført fonden et beløb på Side 9

9 i alt 40 mio. kr. fra 2. halvår 2000 til 1. halvår Garantibeløbet skulle dog ifølge lovens bemærkninger kun udbetales under forudsætning af, at DanToto A/S årlige overskud mindst svarede til det overskud i størrelsesordenen 80 mio. kr. (dog kun 40 mio. kr. i regnskabsåret 2000, der udgjorde 6 måneder), som hestesporten i 1999 havde på totalisatorspil. Da overskuddet i såvel 2000, 2001 og det første halve år af 2002 lå væsentligt under dette niveau, er det Rigsrevisionens opfattelse, at garantiforpligtelsen i princippet er bortfaldet. Alligevel har Dansk Tipstjeneste A/S overført beløb til HFF, der overstiger DanToto A/S overskud i disse år med i alt 95,5 mio. kr. Der har ikke efter Rigsrevisionens opfattelse været hjemmel hertil. 11. Undersøgelsen har desuden vist, at Dansk Automatspil A/S er i en etableringsfase, og at der foreløbig kun er afgivet ét revideret regnskab. Rigsrevisionen har derfor alene kunnet konstatere, at Dansk Automatspil A/S gav et mindre underskud i Skatteministeriet har etableret Statskontrollen ved Dansk Tipstjeneste A/S til at føre tilsyn med Tipstjenestens virksomhed. Rigsrevisionen har undersøgt, om Statskontrollen kan siges at være uafhængig af Dansk Tipstjeneste A/S. Undersøgelsen har vist, at Skatteministeriet ikke har kunnet fremlægge ansættelseskontrakter e.l., hvori betingelserne for ansættelsen af den tilsynsførende og 3 stedfortrædere nærmere er aftalt, hvilket skyldes, at der ikke har været foretaget en endelig ansættelse af den tilsynsførende og stedfortræderne herfor. Det har således ikke umiddelbart været muligt at vurdere, hvorvidt ansættelsesforholdet for disse medarbejdere opfylder de formelle betingelser for en uafhængig Statskontrol. Imidlertid er instruktionsbeføjelsen over for Statskontrollen nu overgået til ToldSkat, hvilket Rigsrevisionen finder hensigtsmæssig. Det fremgår ikke af hverken instruks eller samarbejdsaftale, hvor store omkostninger der skal eller bør være forbundet med kontrollen, hvilket imidlertid er med til at bestemme kontrollens omfang. Statskontrollens opgaver er forholdsvis velbeskrevne, og det er Rigsrevisionens opfattelse, at den tilsynsførende som ansvarlig for kontrollen har forpligtelsen til at sikre, at kontrollen kan varetages på Side 10

10 forsvarlig vis med de nødvendige ressourcer samt til i øvrigt at gøre opmærksom på, hvis dette ikke er tilfældet. Analyse af udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers omkostninger mv. 13. I kap. V har Rigsrevisionen ud fra de økonomiske hoved- og nøgletal foretaget en analyse af udviklingen i specielt administrationsomkostningerne i selskaberne. For at kunne vurdere udviklingen og niveauet i forhold til bruttoomsætning/indskudssum er der foretaget nogle sammenligninger til andre danske spiludbydere. I relation til datterselskabet Dansk Automatspil A/S, der som det eneste selskab i koncernen skal operere på markedsvilkår, har Rigsrevisionen undersøgt, hvordan krydssubsidieringsproblematikken er håndteret i koncernen. Da Dansk Tipstjeneste A/S og DanToto A/S har faktiske monopoler på visse typer spil i Danmark, har vurderingen taget udgangspunkt i, om selskaberne har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Undersøgelsen har vist, at Dansk Tipstjeneste A/S udarbejder forretningsplaner, foretager eller får foretaget analyser af markeder og markedssegmenter og i det hele taget foretager den løbende produktudvikling, som man kunne forvente. Det kan konstateres, at Dansk Tipstjeneste A/S har markedsføringsomkostninger af en størrelsesorden, som målt på spilleomsætningen procentuelt er beskeden. Analysen af udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S lønomkostninger har vist, at lønsummen er steget med 25 % i løbende priser i perioden. Stigningen dækker bl.a. over en forøgelse af medarbejderantallet. Sammenholdt med den generelle lønstigningstakt i både den private og den offentlige sektor kan det imidlertid konstateres, at lønudviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S har ligget under både den private og den offentlige sektors. Lønniveauet i Dansk Tipstjeneste A/S har dog over hele perioden ligget over det generelle lønniveau i såvel den private som den statslige sektor. Analysen af udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S administrationsomkostninger har vist, at administrationsomkostningerne målt i forhold til spilleindtægt i selskabet har udvist en stigning på godt 8 % fra 1997/98 til Spilleindtægten pr. lønkrone er i samme periode faldet med godt 15 %. Side 11

11 14. Undersøgelsen har vist, at der i DanToto A/S har været en væsentlig stigning i administrationsomkostningerne fra 2000 til 2001 også selv om der tages højde for, at omkostningerne i 2000 kun dækker et halvt år. Der har specielt været en stigning i markedsføringsomkostningerne og kapacitetsomkostningerne. Stigningen i markedsføringsomkostninger i DanToto A/S i 2001 skyldtes, at der ikke før 2001 var tale om en virksomhed, som blev markedsført. Undersøgelsen har endvidere vist, at stigningen i kapacitetsomkostningerne fra 2000 til 2001 skyldtes investeringer i optage- og sendeudstyr til Racing Live, idet produktionsapparatet i det gamle DanToto A/S var nedslidt. Imidlertid besluttede bestyrelsen i december 2001 med virkning fra den 1. januar 2002 at opgive egenproduktion og overdrage tv-produktionsudstyret til brug for produktion af billed- og lydoptagelser af heste- og hundevæddeløb til en ekstern producent, idet man ikke fandt, at tv-produktion lå inden for DanToto A/S kernekompetence. Samtidig med overdragelsen blev der indgået en samarbejdsaftale med tv-producenten, og Dansk Tipstjeneste A/S fik som led i aftalen med tv-produktionsselskabet en post i selskabets bestyrelse. Efter Rigsrevisionens opfattelse kan Dansk Tipstjeneste A/S deltagelse i ledelsen hos datterselskabets samarbejdspartner medføre risiko for interessekonflikter. Vedrørende DanToto A/S personaleomkostninger har undersøgelsen vist, at spilleindtægt pr. lønkrone er faldet, og at administrationsomkostninger i forhold til spilleindtægt er steget fra 2000 til Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at koncernen Dansk Tipstjeneste A/S forsøger at minimere omkostningerne til administration bl.a. ved, at datterselskaberne køber forskellige administrative ydelser mv. hos moderselskabet. De samlede faste betalinger fra de 2 selskaber til Dansk Tipstjeneste A/S løber op i godt 3,5 mio. kr. Rigsrevisionen kan konstatere, at der imellem selskaberne er udarbejdet specificerede samarbejdsaftaler for alle væsentlige områder. Rigsrevisionen finder således, at krydssubsidieringsproblematikken er håndteret hensigtsmæssigt i koncernen. Bestyrelsen for Dansk Tipstjeneste A/S har erklæret sig enig med Rigsrevisionen i, at priserne på de ydelser, som datterselskaberne køber, skal give dækning for de merom- Side 12

12 kostninger, som påføres Dansk Tipstjeneste A/S, ligesom bestyrelsen er enig i, at det løbende skal vurderes, hvorvidt betalingen for ydelserne afspejler de faktiske omkostninger herved. 16. Undersøgelsen har vist, at Dansk Tipstjeneste A/S administrationsomkostninger inkl. provision er lavere end Det Danske Klasselotteri A/S tilsvarende omkostninger, når disse sættes i forhold til spilleindtægter/indskudssum, men sammenligningen må tages med visse forbehold. Udviklingen i de senere år har dog vist, at niveauet nærmer sig hinanden. Det fremgår, at administrationsandelen i forhold til indskudssummen er fastsat i bevillingen for henholdsvis Almindeligt dansk Vare- og Industrilotteri og Landbrugslotteriet. Ved sammenligning med, hvad Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskaber tilsvarende har anvendt til ren administration, dvs. uden forhandlerprovision, i forhold til bruttoomsætningen, afviger Dansk Tipstjeneste A/S med datterselskaber ikke væsentligt herfra. Samlet kan det konkluderes, at Dansk Tipstjeneste A/S administrationsomkostningers andele af bruttoomsætning/indskudssum ikke afviger væsentligt fra de øvrige danske lotteriers tilsvarende andele. Grundlaget for selskabernes fremtidige økonomiske udvikling 17. Rigsrevisionen har i kap. VI først vurderet bestyrelsens beslutningsgrundlag for de investeringer, der er foretaget inden for de seneste år, herunder specielt beslutningsgrundlaget for etableringen af de 2 datterselskaber DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S. I den forbindelse undersøges også anvendelsen af rådgivere. Dernæst har Rigsrevisionen med udgangspunkt i selskabernes forretningsmæssige dispositioner, forretningsgrundlag, strategi, udviklingsplaner, forretningsanalyser mv. vurderet, hvorvidt den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag. Det forudsættes herved, at Dansk Tipstjeneste A/S og DanToto A/S enerettigheder til visse former for spil bevares, mens Dansk Automatspil A/S forudsættes fortsat at operere på et marked i konkurrence. Side 13

13 18. Det er Rigsrevisionens vurdering, at det forretningsmæssige grundlag for overtagelsen af DanToto A/S burde have været bedre belyst og mere gennemarbejdet, og at den forretningsmæssige due diligence, som der var lagt op til i parternes hensigtserklæring og som Dansk Tipstjeneste A/S oplyste var gennemført burde være dokumenteret. Det kan samtidig konstateres, at Dansk Tipstjeneste A/S fik foretaget både finansiel og juridisk due diligence, som afdækkede, at det gamle DanToto A/S var på økonomisk svage fødder, hvorfor konklusionen var, at det kun var visse aktiver/aktiviteter, der skulle overtages. Henset til, at det var et helt nyt forretningsområde, Dansk Tipstjeneste A/S gik ind på, er det tillige Rigsrevisionens vurdering, at bestyrelsen burde have spillet en aktiv rolle med hensyn til at få belyst og dokumenteret det forretningsmæssige grundlag for overtagelsen. Undersøgelsen har vist, at bestyrelsens overordnede overvejelser var at undgå, at et formodet fremtidigt samarbejde mellem det gamle DanToto A/S og den svenske spilleoperatør ATG kunne få en kannibaliserende effekt på Dansk Tipstjeneste A/S kerneområde, Lotto. Bestyrelsen for Dansk Tipstjeneste A/S har hertil bemærket, at der forud for overtagelsen af aktiviteterne i DanToto A/S blev foretaget analyser af alle de forretningsmæssige, juridisk og økonomiske forhold, der var relevante, inden den endelige beslutning blev truffet. Rigsrevisionen har imidlertid ikke modtaget materiale, som giver baggrund for at vurdere, om alle væsentlige forretningsmæssige forhold har været undergivet den nævnte bearbejdning og stillingtagen. 19. Drøftelserne i bestyrelsen forud for etableringen af Dansk Automatspil A/S viser, at bestyrelsen anså markedet for at være lukrativt og præget af en ganske lille risiko bl.a. fordi etableringsomkostningerne var små, idet man kunne lease automaterne. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at der blev udarbejdet et forholdsvis begrænset beslutningsgrundlag, og at dette bl.a. omfattede mål for omsætning og markedsandel. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der forud for selskabets etablering også burde have været fastsat mål for eksempelvis omkostningssiden, overskudsgraden og forrentningen af den indskudte kapital. Side 14

14 Det er dog Rigsrevisionens opfattelse, at den opfølgning, der på nuværende tidspunkt foretages i forhold til Dansk Automatspil A/S, er tilfredsstillende. 20. Undersøgelsen viste om etableringen af DanToto A/S, at Dansk Tipstjeneste A/S havde anvendt såvel en finansiel rådgiver, som var moderselskabets revisor, og en juridisk rådgiver, der var selskabets advokatforbindelse. Dansk Tipstjeneste A/S bestyrelsesformand var medejer af det pågældende advokatfirma. Rigsrevisionen har ikke i forbindelse med gennemgang af bestyrelsesreferater kunnet konstatere, at der i bestyrelsen har været drøftelser om, hvilke rådgivere Dansk Tipstjeneste A/S skulle gøre brug af i forbindelse med overtagelsen af det gamle DanToto A/S. Bestyrelsen blev først 5 dage før due diligence-rapportens afgivelse informeret om valget af det nævnte advokatfirma. Dermed kunne den ikke vurdere hensigtsmæssigheden af dette valg. Rigsrevisionen kan konstatere, at Dansk Tipstjeneste A/S ved at anvende det advokatfirma, hvor bestyrelsesformanden er medejer, til at foretage den juridiske due diligence kan komme i en situation, hvor Dansk Tipstjeneste A/S i en eventuel sag om rådgiveransvar må søge gjort ansvar gældende over for det advokatfirma, hvor bestyrelsesformanden er medejer. Endvidere vil et sådan forbindelse mellem bestyrelsesformanden og rådgiverfirmaet betyde, at det kan være vanskeligt for bestyrelsen på en fuldstændig neutral måde at tage stilling til et sådant advokatfirmas juridiske assistance. Rigsrevisionen anser det i øvrigt for væsentligt, at bestyrelsesformanden for et statsligt aktieselskab opfylder anbefalingen i Nørby-udvalgets rapport om Corporate Governance i Danmark (Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark) om uafhængighed, så denne ikke må være professionel rådgiver for selskabet eller ansat i eller have en økonomisk interesse i en virksomhed, som er professionel rådgiver for selskabet. På den baggrund finder Rigsrevisionen det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen i januar 2003 har truffet beslutning om, at der udarbejdes et regelsæt, der redegør for bestyrelsesmedlemmernes habilitet i relation til hverv og leverandørforhold til Dansk Tipstjeneste A/S, og at bestyrelsen har taget til efterretning, at advokatfirmaet, som bestyrelsesformanden er medejer af, og som selskabet hidtil har Side 15

15 anvendt, ikke fremover vil påtage sig nye opgaver for Dansk Tipstjeneste A/S eller datterselskaberne. 21. Det er Rigsrevisionens vurdering, at økonomien i moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S hviler på et sundt økonomisk grundlag, og at selskabet baserer forretningsplanerne på en række analyser vedrørende markeder og markedssegmenter mv. Endvidere foretager selskabet løbende produktudvikling bl.a. for at imødekomme konkurrence fra udenlandske spiludbydere. Rigsrevisionen finder, at dette er et godt udgangspunkt for den fortsatte udvikling af selskabet. Generelt er det Rigsrevisionens vurdering, at den fremtidige økonomiske udvikling i DanToto A/S er afhængig af, om videnspil på heste og i et vist omfang på hunde er attraktivt nok. Dette afhænger bl.a. af, om DanToto A/S fortsat kan tiltrække et tilstrækkeligt antal spillere/indskud til spil på danske væddeløbsbaner og endvidere af det fremtidige omfang af spil på udenlandske baner herunder specielt V75 i Sverige som foregår gennem DanToto A/S. Den økonomiske fremtid for DanToto A/S synes således usikker, navnlig også når henses til selskabets hidtidige resultater, som langt fra har kunnet leve op til budgetterne. Automatspilmarkedet, som datterselskabet Dansk Automatspil A/S skulle operere på, var nyt for Dansk Tipstjeneste A/S, men formodningen var, at markedet kunne være lukrativt og uden større risici, ligesom Tipstjenesten skulle medvirke til at legitimere og legalisere automatspillemarkedet i Danmark. Rigsrevisionen kan konstatere, at bestyrelsen i Dansk Automatspil A/S løbende detaljeret følger op på omsætningsudviklingen, hvilket Rigsrevisionen finder hensigtsmæssigt. Rigsrevisionen kan samtidig konstatere, at udviklingen i selskabets økonomi har været god, om end konstateringen bygger på ikke-reviderede oplysninger fra halvårsregnskabet for Selskabet forventer en betydelig vækst i afkastet i de kommende år, men der er ikke opstillet konkrete mål for forrentningen af egenkapitalen. Side 16

16 Rigsrevisionens undersøgelse har vist: Ad regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S monopol, funktioner og opgaver at Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabet DanToto A/S har eneret på at udbyde visse former for spil og væddemål, og at der i lovgrundlaget er opstillet en række betingelser for enerettens udøvelse, og at Dansk Tipstjeneste A/S datterselskab Dansk Automatspil A/S har tilladelse til at drive spilleautomater, forudsat at det sker på lige konkurrencevilkår med andre selskaber. Ad Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administration og regnskaber at alle spil talspil, skrabespil og sportsspil i de seneste år har udvist stagnerende omsætning, at Dansk Tipstjeneste A/S de seneste 2 år har overført midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond i et væsentligt større omfang, end det var forudsat i bemærkningerne til lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, hvorfor der ikke var hjemmel til disse udbetalinger, og at Rigsrevisionen ikke har kunnet foretage en endelig vurdering af Statskontrollens uafhængighed som følge af, at der ikke foreligger endelige ansættelseskontrakter for den tilsynsførende og dennes stedfortrædere. Ad bærer udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers omkostninger eller i andre forhold præg af det faktiske monopol på visse spil at Dansk Tipstjeneste A/S bestyrelse burde have spillet en aktiv rolle med hensyn til at få belyst og dokumenteret det forretningsmæssige grundlag for overtagelsen af DanToto A/S aktiver og aktiviteter henset til, at det var et helt nyt forretningsområde, Dansk Tipstjeneste A/S gik ind på, at Dansk Tipstjeneste A/S bestyrelse havde et forholdsvist begrænset beslutningsgrundlag i forbindelse med etableringen af Dansk Automatspil A/S, men at den opfølgning, der på nuværende tidspunkt foretages i forhold til Dansk Automatspil A/S, er tilfredsstillende, at udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S administrationsomkostninger har vist, at administrationsomkostningerne målt i forhold til spilleindtægt i selskabet har udvist en stigning på godt 8 % fra 1997/98 til 2001, mens spilleindtægten pr. lønkrone i samme periode faldt med godt 15 %, Side 17

17 at krydssubsidieringsproblematikken er håndteret hensigtsmæssigt i koncernen, men at det er vigtigt, at Dansk Tipstjeneste A/S løbende vurderer, om betalingen for ydelserne til datterselskaberne afspejler de faktiske omkostninger herved, at det samlet kan konkluderes, at Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administrationsomkostningers andele af bruttoomsætning/indskudssum ikke afviger væsentligt fra de øvrige danske lotteriers tilsvarende andele, og at der uanset Dansk Tipstjeneste A/S og DanToto A/S faktiske monopolstilling ikke er fundet forhold hos selskaberne, der indikerer, at de har undladt at tage skyldige økonomiske hensyn ved den løbende forvaltning. Ad den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne at økonomien i moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S og i Dansk Automatspil A/S hviler på et sundt økonomisk grundlag, mens den økonomiske fremtid for DanToto A/S synes usikker. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 22. Efterfølgende beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 8, stk. 1, og 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar Beretningen vedrører forhold inden for Finansministeriets og Skatteministeriets område, idet ejerrollen i forhold til Dansk Tipstjeneste A/S varetages af Finansministeriet, mens tilsynsrollen varetages af Skatteministeriet. 23. Statsrevisorerne anmodede den 10. april 2002 Rigsrevisionen om at redegøre for regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S monopol, funktioner og opgaver, Dansk Tipstjeneste A/S administration og regnskaber samt at vurdere, om udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S omkostninger eller i andre forhold bærer præg af det faktiske monopol, og om den fremtidige økonomiske udvikling i selskabet hviler på et sundt grundlag. 24. Dansk Tipstjeneste A/S blev oprettet i 1948 og er fra 2000 moderselskab i en koncern, der består af selskabet samt de 2 datterselskaber stiftet i 2000, DanToto A/S og Side 18

18 Dansk Automatspil A/S, som ejes 100 % af Dansk Tipstjeneste A/S, jf. figur 1. Figur 1. Koncernoversigt Dansk Tipstjeneste A/S Dansk Tipstjeneste A/S Aktiekapital 0,5 mio. kr. Egenkapital 196,6 mio. kr. 100 % ejet 100 % ejet DanToto A/S Aktiekapital 0,5 mio. kr. Egenkapital 10 mio. kr. Dansk Automatspil A/S Aktiekapital 10 mio. kr. Egenkapital 40,8 mio. kr. Note: De angivne egenkapitaler er pr. 31. december Rigsrevisionen foretager i henhold til rigsrevisorlovens 4, stk. 2, og 6 gennemgang af regnskabet for Dansk Tipstjeneste A/S og i konsekvens heraf tillige af regnskaberne fra DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S. Moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S er et statsligt aktieselskab i henhold til aktieselskabslovens 2 a, jf. 2 stk. 2, da staten ejer 80 % af aktiekapitalen og har tilsvarende stemmer på generalforsamlingen. Da regnskaberne for selskaberne revideres af 2 private revisionsfirmaer, består Rigsrevisionens gennemgang navnlig i at påse, at regnskabet har været undergivet betryggende revision, at de tilvejebragte midler er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, samt at der i øvrigt tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne, jf. rigsrevisorlovens 6, stk. 1. B. Formål 26. Formålet med undersøgelsen er at redegøre for: regler og betingelser for Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabet DanToto A/S monopolagtige funktioner og opgaver. Herunder indgår også regler og betingelser for Dansk Automatspil A/S, og Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers administration og regnskaber Side 19

19 samt at vurdere: om udviklingen i Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskabers omkostninger eller i andre forhold bærer præg af det faktiske monopol for visse spil, samt om den fremtidige økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag. For det første omfatter undersøgelsen en gennemgang af lovgrundlaget for Dansk Tipstjeneste A/S virke, herunder lovgivers motiver for at tildele Dansk Tipstjeneste A/S eneretsbevilling til bestemte typer spil i Danmark, samt bestemmelserne om, hvordan overskuddet i Dansk Tipstjeneste A/S skal udloddes til idræts- og almennyttige formål mv. Tilsvarende gennemgås lovgrundlaget for de 2 datterselskaber. Dernæst følger en redegørelse for hovedlinjerne i den økonomiske udvikling de seneste 4½ år, herunder spilleomsætning og visse hoved- og nøgletal for moderselskabet Dansk Tipstjeneste A/S og datterselskaberne DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S. For datterselskaberne dog kun for den periode, de har eksisteret. Ud fra de økonomiske hoved- og nøgletal omfatter undersøgelsen som det tredje en analyse af udviklingen i specielt administrationsomkostningerne i selskaberne, herunder lønomkostninger, markedsføringsomkostninger, edbomkostninger og øvrige kapacitetsomkostninger. For at kunne vurdere udviklingen vil der blive draget nogle sammenligninger til andre spiludbydere. I relation til datterselskabet Dansk Automatspil A/S, der som det eneste selskab i koncernen skal operere på markedsvilkår, vil undersøgelsen omfatte, hvordan krydssubsidieringsproblematikken er håndteret i koncernen. Dansk Tipstjeneste A/S og DanToto A/S har derimod faktiske monopoler på visse typer spil i Danmark, hvorfor vurderingen vil tage udgangspunkt i, om selskaberne har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Med udgangspunkt i selskabernes forretningsmæssige dispositioner, forretningsgrundlag, strategi, udviklingsplaner, forretningsanalyser, herunder markedsanalyser, spilleanalyser, planer for produktudvikling mv., samt udviklingen i omkostningerne og økonomiske nøgletal mv., har Rigsrevisionen sluttelig vurderet, hvorvidt den fremtidige Side 20

20 økonomiske udvikling i selskaberne hviler på et sundt grundlag. I det afsluttende kapitel indgår tillige en vurdering af bestyrelsens rolle og ansvar i forbindelse med driften af Dansk Tipstjeneste A/S og specielt etableringen af datterselskaberne. C. Afgrænsning 27. Tidsmæssigt er undersøgelsen afgrænset til at omfatte 5 regnskabsår, startende med regnskabsåret 1997/98 og sluttende med det reviderede årsregnskab for For DanToto A/S, der driftsmæssigt først begyndte i juli 2000, og for Dansk Automatspil A/S, der blev stiftet ultimo november 2000, men som først startede egentlige driftsaktiviteter den 1. marts 2001, er analyserne således begrænset periodemæssigt. Der er ikke i forbindelse med undersøgelsen foretaget bilagsrevision. Undersøgelsen har primært omfattet administrationsomkostningerne og deres udvikling, idet en række af de andre omkostninger, fx præmier og forhandlerprovision, i alle 3 selskaber er direkte afledt af spilleomsætning. I grundlaget for vurderingen af, hvorvidt den økonomiske udvikling i datterselskaberne hviler på et sundt grundlag, har indgået det forhold, at der er tale om 2 forholdsvis nystartede selskaber, som, hvad specielt angår Dansk Automatspil A/S, stadig er i etableringsfasen. D. Metode 28. Rigsrevisionen har gennemgået og analyseret Dansk Tipstjeneste A/S, DanToto A/S og Dansk Automatspil A/S officielle årsrapporter samt visse interne regnskaber og budgetter. Endvidere er gennemgået udvalgte referater fra bestyrelsesmøder mv. for at belyse forskellige forhold i selskaberne, herunder grundlaget for visse beslutninger. For så vidt angår vurderingen af selskabernes økonomiske udvikling har Rigsrevisionen anvendt elementer fra god (statslig) økonomistyring. God statslig økonomistyring opstiller nogle retningslinjer for, hvad en økonomistyring i en given statslig virksomhed bør omfatte, og efter Rigsrevisionens opfattelse kan en del af disse retningslinjer analogt anvendes på statslige aktieselskaber. Side 21

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Fremsat den X. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forslag til Lov om Danske Spil A/S

Forslag til Lov om Danske Spil A/S Finansministeriet 12. februar 2010 Forslag til Lov om Danske Spil A/S Selskabets formål mv. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål og øvrige spil samt anden virksomhed i forbindelse

Læs mere

Forslag. Danske Spil A/S

Forslag. Danske Spil A/S Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Danske Spil A/S formål m.v. 1. Danske Spil A/S formål er at foranstalte lotterier, væddemål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 133 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

A D V O K A T F I R M A E T

A D V O K A T F I R M A E T J.nr. 92.306/jm/rh 25-04-2008 V E D T Æ G T E R f o r A A L B O R G B O L D S P I L K L U B A / S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Kapitel 1 Definitioner 1. I denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond Strandvejen 203, 2900 Hellerup; tlf.: +45 3930 3919; e-mail: heste.org@mail.dk Bestyrelse: Erik Jacobsen (formand), Sys Rovsing, Nick Elsass, Jacob Weinreich, Katia

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Vedtægter for LEF NET A/S

Vedtægter for LEF NET A/S Vedtægter for LEF NET A/S 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LEF NET A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Rudkøbing Kommune. 2 Selskabets formål 2.1 Selskabets formål er at drive netvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06. Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A605/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 1/05 om 7 sager (om Banedanmark)

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium.

Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj Gymnasium. Forretningsorden for bestyrelsen ved Aurehøj Gymnasium Bilag 1 Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Aurehøj

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) 30. januar 2008 RN A601/08 I. Indledning 1. Jeg oplyste i mit notat til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S

V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S V E D T Æ G T E R for KNI A/S Reg.nr. A/S 209.713 1 1.1. Selskabets navn er KNI A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under navnene Pilersuisoq A/S (KNI A/S) og PolarOil A/S (KNI A/S). 1.2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S

VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S VEDTÆGTER LB FORSIKRING A/S (CVR-nr.: 16 50 08 36) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er LB Forsikring A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere