Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen..."

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17 Corporate Governance...22 Miljø...25 Risikovurdering...27 Regnskabsberetning...30 Ledelsespåtegning...37 Revisionspåtegning...38 Bestyrelse og direktion...39 Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...48 Regnskab for moderselskabet Dantherm A/S Resultatopgørelse...89 Balance...90 Egenkapitalopgørelse...92 Pengestrømsopgørelse...93 Noter til moderselskabet...94 Kontaktoplysninger

3 Dantherm koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm koncernen er en betydningsfuld international aktør på det globale marked for industriel luftbehandling. Dantherm udbyder produkter, løsninger, installation og service ud fra et enkelt og stærkt idegrundlag ren luft til mennesker der forener alle koncernens virksomheder globalt. Forretningssegmenter Dantherm koncernen opererer inden for to forretningssegmenter: Produkter til luftbehandling Udvikling, produktion og service af produkter og styringsteknologi, der anvendes til industriel luftbehandling. De primære produkter og løsninger omfatter affugtere, ventilationsanlæg, varmluftsaggregater, klimaanlæg til mobiltelefonstationer og mobilt luftbehandlingsudstyr. Segmentet omfatter også produkter baseret på brint- og brændselscelleteknologi, primært nødstrømsløsninger og mikrokraftvarmeanlæg. Procesventilation Projektudvikling, produktion, installation og service til industrielle virksomheder. Selskaberne inden for forretningssegmentet leverer produkter og komplette løsninger til luftrensning i form af rør, filtre og ventilatorer til beskyttelse af såvel produktionsmiljøet som det ydre miljø. Dantherm Dantherm Air Handling gruppen T&O Stelectric Dantherm Power Dantherm Filtration gruppen Produkter til luftbehandling Omsætning 2007: 933,4 MDKK Driftsresultat 2007: 36,9 MDKK Procesventilation Omsætning 2007: Driftsresultat 2007: 1.221,1 MDKK 47,0 MDKK Dantherm koncernens profil 3

4 Markedsposition Dantherm koncernen har fabrikker og salgsselskaber i en række vest- og østeuropæiske lande samt i USA og Asien. Dantherm udbyder således produkter, løsninger, installation og service i det meste af verden. På forretningssegmentet Produkter til luftbehandling er koncernen globalt førende leverandør af OEM-produkter til telesektoren, og inden for forretningssegmentet Procesventilation er koncernen førende i Europa. Primære kundegrupper Dantherm koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk og til virksomheder i procesindustrien. Cirka 90% af koncernens afsætning sker til kunder udenfor Danmark. Strategi Overalt i verden ventes lovkravene til luftrensning at blive skærpet i de kommende år. Selv i lande, hvor man hidtil ikke har prioriteret at beskytte miljøet, er der en spirende erkendelse af menneskers fundamentale behov for ren luft både inde og ude. Dantherm koncernens mål er at skabe fortsat global vækst med stærk lokal forankring, som udnytter koncernens potentiale optimalt. Dantherm koncernen vil udnytte og konsolidere eksisterende og nye forretningssegmenter inden for industriel luftbehandling gennem organisk og akkvisitiv vækst. Koncernen vil gennem væksten supplere det nuværende produktprogram, skabe risikospredning og realisere synergier. Derfor vil Dantherm koncernen også i fremtiden være den fortrukne forretningspartner inden for forretningsområderne og dermed være med til at skabe ren luft til mennesker. Dantherm koncernens profil 4

5 Hoved- og nøgletal for koncernen TDKK ) ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger/ -nedskrivninger Driftsresultat (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat for ophørte aktiviteter Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 43,1% 6,1% 98,1% - 8,7% Overskudsgrad 6,1% 5,3% 2,6% 2,0% 3,1% Afkast af investeret kapital 19,2% 13,6% 14,0% 3,8% 6,5% Egenkapitalandel 42,6% 38,5% 28,2% 26,7% 35,1% Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 2,45 5,05 8,31-0,69 4,97 Cash flow pr. aktie, DKK 3,71 5,07-26,41-12,92 15,81 Udbytte pr. aktie, DKK 0,75 0,90 0,90 0,00 1,50 Indre værdi ultimo, DKK 54,3 58,9 70,4 68,4 72,4 Børskurs ultimo, DKK 63,0 88,9 128,2 104,3 135,8 K/IV 1,16 1,51 1,82 1,52 1,88 Antal aktier ultimo á DKK ) Hoved- og nøgletal for 2004 til 2007 følger de internationale regnskabsstandarder som godkendt af EU (IFRS). Tallene for 2003 er i henhold til IFRS 1 udarbejdet efter den tidligere regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. 2) Hoved- og nøgletal for 2006 og 2007 er korrigeret for ophørte aktiviteter. Forretningssegmentet Komfortventilation & teknik og den indirekte kapitalandel i Royal Scandinavia A/S klassificeres som ophørte aktiviteter, og regnskabstal samt herunder sammenligningstal er korrigeret og præsenteres jævnfør IFRS 5. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 59. Hoved- og nøgletal for koncernen 5

6 Dantherm koncernen globalt Produkter til luftbehandling Procesventilation Dantherm koncernen globalt 6

7 Koncernoversigt pr. 31. december % Dantherm Air Handling A/S (DK) 100% 100% 100% Dantherm Air Handling AS (NO) Dantherm Air Handling Inc. (US) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) 100% Dantherm Power A/S (DK) 100% Dantherm HMS Sp.z.o.o. (PO) 100% Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) 100% Kontrollelektronik Dantherm Air Handling AB (SE) Dantherm A/S (DK) 100% ERO A/S (DK) 40% Danamics ApS (DK) 67% Stelectric A/S (DK) 60% T&O Stelectric A/S (DK) 100% Dantherm Filtration Holding A/S 100% (DK) Dantherm Filtration A/S (DK) 100% OY Dantherm Filtration (FI) 100% 100% Dantherm Filtration AB (SE) Dantherm Filtration (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Signaturforklaring: Produkter til luftbehandling Procesventilation Følgende selskaber er uden aktivitet og er derfor ikke med på oversigten: Dantherm GmbH (DE) Dantherm Filtration Nordfab APC (Malaysia) Sdn. Bhd. (MY) Dantherm Filtration AS (NO) 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dantherm Filtration Co. Ltd. (TH) Dantherm Filtration GmbH (DE) Dantherm Filtration Inc. (US) Dantherm Filtration Ltd. (GB) Dantherm Filtration SAS (FR) Dantherm Filtration Sp.z.o.o. (PO) Koncernoversigt 7

8 Ledelsesberetning Stærk fokusering på kerneaktiviteterne Koncernens fælles værdier Fokus Tillid Initiativ er andet og mere end ord. De har et reelt indhold og er således både en rettesnor for den måde, Dantherm agerer på og et signal til omverdenen om, hvad koncernen står for. Det er den tilpasning af koncernen, som er gennemført i 2007, et godt eksempel på. Frasalg Efter et vanskeligt år i 2006 er der i 2007 gennemført en fokusering på koncernens kerneforretning industriel luftbehandling. Et af ledelsens mål for 2007 var at nedlægge eller frasælge aktiviteter, der enten lå uden for kerneforretningen eller havde en utilfredsstillende indtjening. I oktober måned 2007 er der således sket frasalg af følgende aktiviteter og aktiver: Aktiviteterne inden for lakanlæg (Meddelelse nr. 8/2007). Forretningssegmentet Komfortventilation & teknik (Meddelelse nr. 9/2007). Den indirekte kapitalandel i Royal Scandinavia A/S (Meddelelse nr. 10/2007). Koncernens kerneforretning udgøres af forretningssegmenterne Produkter til luftbehandling og Procesventilation. Begge segmenter består af globale industrivirksomheder med egne produktporteføljer inden for industriel luftbehandling. Det er målet at fokusere alle ressourcer på at udvikle disse forretningssegmenter og derudover intensivere satsningen på brændselscelle-teknologien. Justeringer og forbedringer Udover de gennemførte frasalg er der som led i den skarpere fokus på koncernens kerneforretning i løbet af 2007 gennemført en række justeringer, opstramninger og effektivitetsforbedringer inden for de fortsættende aktiviteter. Tiltag, der også vil bidrage til yderligere at forbedre koncernens resultater fremadrettet. Klar forbedring af resultatet Mens Dantherm i 2006 havde et resultat efter skat på -4,7 MDKK, har koncernen i 2007 opnået et positivt resultat efter skat på 35,2 MDKK. Korrigeres resultatet for den øgede satsning på brændselscelleteknologien er forbedringen af koncernens resultat dog endnu større. I 2007-resultatet for Dantherm koncernen indgår således et samlet underskud fra brændselscelle-aktiviteterne på 14,9 MDKK, hvilket cirka er en fordobling i forhold til sidste år. Desuden er der i forbindelse med frasalget af kapitalandelen i Royal Scandinavia A/S foretaget en ekstraordinær nedskrivning på 9,2 MDKK mod 6,0 MDKK i Initiativerne peger fremad Resultatfremgangen fra 2006 til 2007 er naturligvis positiv i sig selv, men mindst lige så vigtigt er det, at de gennemførte initiativer alle peger fremad. Dantherm koncernen er gearet til endnu bedre at kunne matche fremtidens behov på de markeder, koncernen dækker. Dantherm koncernen er på flere felter førende på verdensplan og har her meget betydelige kompetencer. Kompetencer, som med disse års øgede opmærksomhed omkring energi, miljø og klima vil blive efterspurgte i fremtiden. Ledelsesberetning 8

9 Dantherm mod nye horisonter Dantherm koncernen har bestandigt blikket rettet mod nye horisonter. Det gælder i geografisk forstand, men også i forhold til de produkter og løsninger, som koncernens virksomheder kan levere til et marked, der ifølge forventningerne vil være i kraftig vækst i de kommende år. Dette hænger i høj grad sammen med den øgede fokus, der i de seneste år er kommet på miljø, energi og klimaforhold. Den tid er for længst forbi, hvor kun et lille mindretal var optaget af disse emner. Ikke mindst affødt af de senere års klimaforandringer er miljø og dermed beslægtede emner kommet højt op på dagsordenen både i befolkningen og blandt politikerne. For en koncern, der som Dantherm leverer ren luft til mennesker, ligger der i denne fokusering på miljø, klima og energi et meget stort potentiale. Mange års erfaring Dantherm koncernen beskæftiger sig i vidt omfang med at udvikle og fremstille en bred vifte af de produkter og de løsninger, der skal være med til at forbedre miljøet, herunder også reducere CO 2 -udslippet. Det gælder lige fra indeklima- og ventilationsudstyr, filteranlæg og energigenvindingsanlæg til det nye, fremtidsorienterede forretningsområde inden for brændselscelle-løsninger. En af styrkerne ved Dantherm koncernen er, at kompetencerne til at levere disse og en række andre produkter til løsning af miljø- og energimæssige opgaver langt fra er af nyere dato. Når koncernens virksomheder i dag kan præsentere nogle af de mest avancerede og effektive anlæg inden for deres felt, er de udviklet på baggrund af en viden, der er opsamlet gennem mange års aktivitet på området. Denne erfaring giver koncernen en stærk basis og en bred platform, som nye og eksisterende kunder har glæde af. Stort vækstmarked Markedet for Dantherms produkter ventes at vokse betydeligt de kommende år. Det forventes, at der i 2020 alene i Danmark vil være tale om en produktion af miljø- og energiteknologi til en samlet årlig værdi på omkring 200 mia. DKK svarende til en årlig vækst på mellem 10 og 15 procent. Dantherm koncernen har som fremadrettet mål at vinde en endnu større andel af både det danske og det globale marked. Forretningssegmenter med stort potentiale I de to forretningssegmenter, hvor Dantherm i dag har sine aktiviteter, står koncernen stærkt og med gode kort på hånden til de kommende års udfordringer. Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling har Dantherm Air Handling gruppen en global repræsentation i blandt andet Kina med de produktions- og afsætningsmæssige fordele, der er forbundet hermed. På OEM-området, dvs. salg til systemleverandører, er Dantherm Air Handling desuden global markedsleder. Dette forretningssegment omfatter også Dantherm Power, som står for brændselscelle-aktiviteterne, der knyttes store forventninger til. Inden for forretningssegmentet Procesventilation er Dantherm Filtration gruppen den største og førende europæiske virksomhed. På globalt plan er virksomheden verdens næststørste, men er også her teknologisk på forkant. For virksomhederne inden for begge forretningssegmenter gælder, at de også i 2007 har brugt betydelige ressourcer og omkostninger på en fortsat udvikling af produktprogrammerne. Konstant udvikling af effektive og konkurrencedygtige produkter og løsninger er en af betingelserne for at fastholde og udbygge Dantherm koncernens position på markedet. Think global act local En anden betingelse for en stærk markedsposition er at være repræsenteret globalt. Dantherm koncernen har gennem mange år satset på en stærk global tilstedeværelse. Koncernen har udbygget sin internationale position til ikke blot at omfatte salg, Ledelsesberetning 9

10 men også produktion. Dette giver en række fordele blandt andet i forhold til markedsadgang og konkurrencekraft i form af muligheden for produktion i lande med lave omkostninger. Gennem de seneste år er der især investeret i at udbygge produktionskapaciteten i Kina, hvor Dantherm koncernen i dag har to fabrikker med en samlet medarbejderstab, som nærmer sig 400. Dantherm påbegyndte sine aktiviteter i Kina i 2001, og koncernens kinesiske aktiviteter udvikler sig fortsat i højt tempo og med vækstrater, der ligger betydeligt over det i forvejen generelt høje niveau i Kina. Ud over Kina har Dantherm i 2007 også udbygget sin position i en række andre lande og på andre vækstmarkeder. Det gælder først og fremmest i Asien og det østeuropæiske område samt i mindre grad Vesteuropa og USA. Det koster at satse globalt, og dette gælder især i etableringsfasen. Men det er en nødvendig og fremadrettet satsning, der i sig bærer kimen til koncernens vækst i de kommende år. Positive forventninger til 2008 På denne baggrund forventer koncernen da også at kunne fortsætte fremgangen fra 2007 i 2008 både med hensyn til omsætning og resultat. I denne forventning indgår tillige, at der også i 2008 vil blive afholdt udviklings- og etableringsomkostninger og investeret betydelige og stigende beløb i koncernens brændselscelle-aktiviteter, der er placeret i Dantherm Power. Dette selskab befinder sig fortsat i en udviklings- og vækstperiode, der også i 2008 vil kræve betydelige investeringer. Så betydelige investeringer, at der for dette selskab forventes et negativt resultat af aktiviteterne i 2008 i størrelsesordenen 25 MDKK mod 15 MDKK i Set med de geografiske briller ventes den største vækst at komme i Kina og de øvrige lande i Asien, mens vækstraterne for koncernens aktiviteter i Europa og USA ventes at ville ligge på et noget lavere niveau. Dantherm koncernen forventer i 2008 en omsætning i intervallet til MDKK og et resultat før skat i intervallet 40 til 60 MDKK. Den ovenfor beskrevne øgede satsning på brændselscelle-aktiviteterne er indregnet i forventningerne. De beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med usikkerhed og risici. Koncernen opererer i vid udstrækning som underleverandør på OEM-markedet med en meget kort horisont på ordreafgivelsen fra kunderne. Endvidere er en væsentlig del af koncernens omsætning projektsalg. Disse og andre faktorer, herunder koncernens afhængighed af udsving i konjunkturerne, kan indebære, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Produkter til luftbehandling Inden for forretningssegmentet Produkter til luftbehandling havde Dantherm i 2007 en fremgang i omsætningen på 3,5% i forhold til året før. Denne vækst er blandt andet båret frem af afsætningen til den globale teleindustri fra segmentets selskaber i Danmark og selskabet i Kina. Der har ligeledes været en meget positiv vækst inden for produktområdet for affugtere. Dette kan blandt andet tilskrives den nye produktserie af mobile affugtere, som Dantherm Air Handling introducerede i 2007, og som fik en særdeles fin modtagelse hos kunderne. I forhold til øvrige produkter på markedet rummer den nye serie af mobile affugtere mange teknologiske og funktionsmæssige fordele, og derfor ventes den også i de kommende år at kunne opnå betydelige salgstal. Aktiviteten på forretningssegmentets øvrige produktområder, herunder salget af mobilt udstyr til forsvarssektoren og internationale hjælpeorganisationer, var på nogenlunde samme niveau som i Fortsat stærk vækst i Kina Dantherm Air Handlings fabrik i Kina afsætter primært sine produkter til teleindustrien. Her fortsatte den meget positive udvikling fra 2006, idet omsæt- Ledelsesberetning 10

11 ningen steg med over 50%. Koncernen er meget fokuseret på at fastholde og gerne forstærke denne udvikling. Derfor blev produktionskapaciteten på fabrikken i Kina også udvidet i Det er tanken, at denne udvidelse ligeledes vil fortsætte i Modsat den meget positive udviklingstendens i Kina nåede forretningssegmentets aktiviteter i USA ikke op på det forventede niveau. Det hænger især sammen med, at afsætningen til den amerikanske teleindustri i 2007 blev lavere end det foregående år. Det amerikanske marked var i 2007 præget af opkøb foretaget af en af de største amerikanske teleoperatører, og nedgangen skyldes derfor ikke tab af markedsandele, men færre investeringer af de amerikanske teleoperatører. Satsningsområder Ser man på 2008 og de efterfølgende år vil Dantherm Air Handling fortsætte sin satsning på at udvikle veksler-teknologien i forbindelse med udstyr til luftbehandling. En sådan satsning er forbundet med ganske betydelige omkostninger, men det er til gengæld også et område med et stort vækstpotentiale. I perioden er der derfor investeret i alt godt 20 MDKK på at udvikle varmevekslere i forskellige materialer. For de kommende år ventes der udviklingsinvesteringer af mindst samme størrelsesorden. Nettoomsætning (MDKK) Et andet produktområde, hvor der ventes en betydelig vækst de kommende år, er inden for ventilationsaggregater. Derfor fokuseres der meget på dette område, og der foregår strategiske overvejelser om, hvor og hvordan dette produktområde bedst kan udvikles Produkter til luftbehandling Omsætning og overskudsgrad Nettoomsætning EBIT% MDKK Nettoomsætning 879,2 902,1 933,4 Driftsresultat/EBIT 70,8 20,7 36,9 Overskudsgrad 8,1% 2,3% 4,0% EBIT% Hvad er en varmeveksler? Kernen i mange af Dantherm Air Handlings produkter er en varmeveksler. En varmeveksler er en komponent, hvori der sker en udveksling af varme eller kulde mellem to medier så som luft, gas eller en væske. I de varmevekslere som Dantherm producerer, sker der typisk en overførsel af varme fra en varmere til en koldere luftstrøm, uden at disse luftstrømme blandes. Dantherm Air Handling kan tilbyde en række forskellige vekslertyper, der hver især har forskellige egenskaber. Effektiviteten af en varmeveksler måles typisk på temperaturvirkningsgraden altså hvor effektivt varmen eller energien udnyttes eller afgives. I det sidste år har Dantherm Air Handling udviklet nye og endnu mere effektive vekslertyper. Dantherm Air Handling kan derfor producere effektive modstrømsvekslere fremstillet i aluminium eller plastik afhængig af kundens konkrete behov. Ledelsesberetning 11

12 Procesventilation Inden for forretningssegmentet Procesventilation blev der i 2007 opnået en markant fremgang i både omsætning og indtjening. Fremgangen kan især tilskrives det tyske datterselskab, der opnåede gode vækstrater, som også var større end forventet. Men også en række af de øvrige selskaber inden for dette forretningssegment opnåede pæn vækst i forhold til det foregående år. Desværre har udviklingen i datterselskabet i Frankrig trukket i den modsatte retning, om end der i 2007 er sket en klar forbedring i det franske selskab i forhold til tidligere. Blandt andet på baggrund af den utilfredsstillende indtjening i det franske selskab frasolgte Dantherm Filtration i oktober 2007 aktiviteterne inden for forretningsområdet lakanlæg, der havde sit udgangspunkt i det franske datterselskab. Frasalget, der ikke har haft nogen større effekt på regnskabet for 2007, skete ud fra et strategisk ønske om fremover at koncentrere fokus på kerneområderne inden for filterløsninger, produkter og service. Omstrukturering og flytning Efter en længere periode med utilfredsstillende resultater i det svenske datterselskab blev der i 2007 gennemført en omstrukturering af selskabets aktiviteter. Dette indebar blandt andet, at produktionen i Malmö blev flyttet til produktionsenhederne i henholdsvis Danmark og Polen. Omstruktureringen og flytningen har medført ekstra omkostninger i 2007 på omkring 8 MDKK. Beslutningen om at flytte produktionen væk fra Malmö området blev yderligere fremskyndet af et stigende investeringsbehov og stigende kapacitetsomkostninger. Positive forventninger Efter et år præget af nødvendige omstruktureringer men også af fremgang, er der positive forventninger til udviklingen i dette segment i Væksten ventes primært i Østeuropa og ikke mindst i Kina, hvor Dantherm Filtrations nye fabrik, der blev taget i brug i maj 2006, allerede opnåede en positiv indtjening i det første hele driftsår. Hvad aktiviteterne i Kina angår, er der forventninger om en betydelig fremgang i både omsætning og indtjening. Nyt servicekoncept Et af elementerne til at fastholde Dantherms Filtrations førende position på det vesteuropæiske marked er et nyt servicekoncept, som blev udformet i I 2008 bliver opgaven at implementere og drage nytte af det nye servicekoncept i de vesteuropæiske lande. Servicekonceptet er det ene af tre hovedkomponenter i en strategi, som angiver mål for, hvordan de enkelte virksomheders aktivitet skal være fordelt på henholdsvis salg af produktdele, design og installation af egne løsninger samt servicering af anlæg, after sales support med videre. Nettoomsætning (MDKK) Procesventilation Omsætning og overskudsgrad Nettoomsætning EBIT% MDKK Nettoomsætning 1.059, , , EBIT% Driftsresultat/EBIT 84,0 23,0 47,0 Overskudsgrad 7,9% 2,1% 3,8% Ledelsesberetning 12

13 En optimal fordeling af aktiviteten mellem løsninger, produkter og service ventes at bidrage positivt til virksomhedens samlede indtjening. De virksomheder inden for Dantherm Filtration gruppen, som har en fornuftig fordeling mellem de enkelte forretningsområder har nemlig succes. Dette gør sig blandt andet gældende i Danmark og Tyskland, og derfor søges den optimale fordeling og balance også opnået på øvrige markeder. Vækstmarkeder I dag har Dantherm koncernen i alt 24 selskaber og afdelinger fordelt på 13 lande. Et konkret udtryk for den globale tilstedeværelse, som er et af de bærende elementer i koncernens overordnede strategi. Koncernen vil fortsat være meget aktivt til stede på både det europæiske og det amerikanske marked, der også i de kommende år vil tegne sig for en væsentlig del af koncernens omsætning og indtjening. Men væksten vil overvejende komme til at ske i Asien og i de østeuropæiske lande. At få del i denne vækst forudsætter, at man er aktivt til stede på de pågældende markeder. Og det er Dantherm koncernen. Stort kinesisk potentiale Koncernen har i dag to fabrikker i Kina, der tilsammen beskæftiger knap 400 medarbejdere. I sagens natur har det været meget omkostningskrævende at etablere produktion i Kina. Der er tale om en stor satsning og investering, som til gengæld meget hurtigt efter etableringen har medvirket til at skabe både en stor omsætning og en betydelig indtjening for Dantherm. Den kinesiske regering har et årligt vækstmål på omkring 10%. Dantherm koncernens aktiviteter i Kina er dog vokset væsentligt mere over 50% alene i Også i Kina drejer det sig for Dantherm koncernens vedkommende om at levere ren luft til mennesker. Hidtil er det i vidt omfang sket til de mange europæiske, amerikanske og andre udenlandske virksomheder, der har etableret sig i Kina. I sig selv udgør de et meget stort og fortsat voksende marked, som det i mange år fremover vil være interessant at satse på. Men udover de internationale virksomheder, der har aktiviteter i Kina, har landet også selv et hastigt voksende erhvervsliv, der fortsat er i kraftig udvikling. Indtil nu har de kinesiske virksomheder kun i begrænset omfang haft fokus på miljø og energiforbrug. Når de har investeret i teknologi inden for disse områder, er det hidtil næsten udelukkende sket med kinesisk fremstillede produkter. Teknologisk og effektivitetsmæssigt ligger disse produkter generelt på et væsentligt lavere niveau end produkter fra tilsvarende vesteuropæiske og amerikanske producenter. Men i Kina er der i dag stigende forståelse for, at en effektiv indsats mod de hastigt voksende miljøproblemer kræver brug af løsninger som for eksempel dem, Dantherm koncernen kan levere. Med det potentiale der ligger heri, er der således grund til at nære positive forventninger til det kinesiske marked i de kommende år. Thailand, Vietnam og Indien Ud over Kina er Dantherm koncernen også repræsenteret i flere andre lande i Asien. Det gælder bl.a. Thailand, hvor Dantherm Filtration har et datterselskab, der ligesom de to fabrikker i Kina står foran en udvidelse. Som det seneste initiativ i Asien har koncernen etableret repræsentation i Vietnam. Der er i første omgang tale om en projektafdeling, bemandet med nogle få teknikere og salgsfolk, der primært har fokus på den store vietnamesiske træindustri. Ligesom Kina oplever også Indien en meget kraftig industriel og økonomisk vækst. Endnu har koncernen ikke datterselskaber her, men blikket er også rettet mod dette land, der har verdens næststørste befolkning efter Kina. Ledelsen vil i det kommende år analysere fordele og ulemper ved, at Dantherm koncernen eventuelt etablerer sig i Indien. De østeuropæiske lande Dantherm koncernen har i efterhånden mange år været til stede i en række af de østeuropæiske lande, der efter kommunismens sammenbrud skiftede til markedsøkonomi. I første omgang er der blevet Ledelsesberetning 13

14 fokuseret på traditionelt stærke industrinationer som Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet, der fortsat betragtes som væsentlige og interessante markeder. I de seneste år er fokus i stigende grad blevet rettet mod lande, der ligger længere østpå som for eksempel Rusland og Ukraine. Disse lande er inde i en gunstig økonomisk og erhvervsmæssig udvikling, og de ventes at blive de kommende års vækstlokomotiver på linje med landene i Asien. Med henblik på at tage del i denne udvikling har Dantherm etableret sig i Rusland og i Ukraine. I Rusland vil Dantherm i 2008 blive repræsenteret ved et eget datterselskab, mens der er etableret et repræsenta tionskontor i Ukraine. Udviklingsaktiviteter Satsning på brændselsceller Tilbage i 2003 etablerede Dantherm en særlig forretningsudviklingsafdeling, der fik til opgave at vurdere inden for hvilke segmenter, der med størst perspektiv kunne udvikles nye forretningsområder, produkter og teknologier. Forholdsvis hurtigt blev gruppens fokus rettet mod brændselscelle-teknologien. Blandt andet fordi der inden for dette område kunne tilføres ny teknologi til koncernens eksisterende kerneprodukter, men også fordi brændselsceller har karakter af ren energi og således ville kunne komme til at spille en væsentlig rolle som alternativ til energikilder baseret på fossil forbrænding. Kunne der inden for Dantherm koncernens regi udvikles produkter og løsninger, hvor traditionelle energikilder blev afløst af brændselsceller, ville de så at sige have fremtiden indbygget i sig. Krævende og dyr satsning Det blev startskuddet til de følgende års stadig stærkere fokusering på brændselscelle-teknologien, som i 2007 mundede ud i etableringen af Dantherm Power A/S. Selskabet er i dag er den organisatoriske ramme om koncernens omfattende udviklingsaktiviteter på brændselscelle-området. Dantherms fokus er at opbygge, styre og producere systemer, der udnytter brændselscelle-teknologien. Dantherm koncernen har ikke og planlægger ikke at starte produktion af brændselsceller. Brændselscellerne købes hos udvalgte leverandører med hvem, der er indgået strategiske samarbejdsaftaler. Brændselscelle-området har været og er fortsat en meget omkostnings- og investeringskrævende satsning. Men også en investering i et produktområde, der indeholder et særdeles stort vækstpotentiale. Så stort, at Dantherm Power på sigt kan blive et lige så stærkt og betydningsfuldt forretningssegment som Dantherm koncernens to nuværende segmenter Produkter til luftbehandling og Procesventilation. Stort markedspotentiale Dantherm Power har præsenteret de første løsningsforslag for potentielle aftagere, og tilbagemeldingen herfra er meget positiv. I første omgang satses der på at lade brændselscelle-løsningerne afløse de traditionelle batterier som nødstrømsforsyning i mobiltelefonnettets basestationer. Et stort marked, der både omfatter det civile mobiltelefonnet og de særlige Tetranet, som i disse år er under opbygning verden over. Tetranet er et lukket kommunikationsnet, forbeholdt blandt andre brandvæsenet, politiet og andre dele af be- Hvad er en brændselscelle? Brændselsceller er elektrokemiske enheder, som producerer el og varme på basis af brint og ilt. Ilten hentes fra luften, og vand er det eneste biprodukt. Der er således meget store miljøgevinster forbundet med denne teknologi. Brændselsceller er samtidig højeffektive og støjfrie. Brændselsceller kan generelt erstatte motorer og batterier som et effektivt og miljøvenligt alternativ i en lang række anvendelser. Brinten til brændselscellerne kan købes på trykflasker, men også produceres lokalt ved såkaldt reformering af andre brændsler, såsom naturgas, (bio-) metanol, (bio-) diesel, biogas med mere. Ledelsesberetning 14

15 redskabet. Fordelene ved at benytte brændselscelleløsninger til nødstrømsforsyning er blandt andet: Pålidelig og driftsikker løsning Uforstyrret strømforsyning ved udfald og nedbrud på el-nettet Stabil drift ved varierende klimatiske ændringer Lang system-levetid Kompakt Unik mulighed for overvågning Minimalt vedligehold Reduceret belastning af miljøet Sammenlignet med andre traditionelle nødstrømsløsninger så som batterier og dieselgeneratorer udgør Dantherms brændselscelle-løsning et effektivt, miljørigtigt, kompakt og pålideligt alternativ. Ud over nødstrømsløsninger udvikler Dantherm Power også mikrokraftvarmeanlæg, som er en miljørigtig energiforsyning baseret på brint. I dagligdagen er der få ting, der spiller en større rolle end en stabil og pålidelig energiforsyning. Dantherm har udviklet et kompakt 5 kw mikrokraftvarmeanlæg til brug i private husstande, mindre boligblokke og lettere industri. Man kan sammenligne mikrokraftvarmeanlægget med et almindeligt husstandsfyr med den væsentlige forskel, at mikrokraftvarmeanlægget både producerer varme og strøm til huset. Global førerposition Som pioner inden for brændselscelle-teknologien indtager Dantherm Power i dag en førerposition også på globalt plan. For at sikre denne position bedst muligt søges flere af de teknologier, som Dantherm Power har udviklet, patenteret. Ved slutningen af 2007 var der omkring 25 medarbejdere i Dantherm Power A/S. Tallet ventes at være næsten fordoblet ved udgangen af Dantherms værdier og medarbejdere Uanset hvilke maskiner og hvor megen teknik en virksomhed råder over, er og bliver de mennesker, der er beskæftiget i virksomheden, dens vigtigste ressource. Teknologi og systemer er gode hjælpemidler, men når alt kommer til alt, er det kun mennesker og deres kunnen, som kan bringe virksomheden hen til det ønskede mål. Det er alle i og omkring koncernens daglige ledelse meget opmærksomme på, og derfor ledes koncernen og dens virksomheder ud fra principperne inden for værdibaseret ledelse. Det vil sige en ledelsesform, der med udgangspunkt i et værdisæt med nøgleordene Fokus, Tillid og Initiativ understreger de centrale principper, der er forbundet med at være ansat i koncernen. Det vil sige principper som at koncentrere sig om det væsentlige og om de fælles mål. At stole på sig selv og på hinanden. At behandle andre som man selv ønsker at blive behandlet. Selv at turde tage ansvar og træffe beslutninger. Muligheden for at udløse det menneskelige potentiale, som alle rummer, uanset placering i organisationen. Fokus: Fokus på at nå målene og turde satse højt. Tillid: Ordholdenhed, stærke relationer, sund fornuft, ansvarlighed og omtanke. Initiativ: Initiativ, dyrke nye ideer, parat til at lære nye ting. Ledelsesberetning 15

16 At drive en virksomhed ud fra et værdibaseret ledelsesgrundlag er en kontinuerlig proces, som alle i organisationen derfor også kan og bør yde et positivt bidrag til. Som en del af den værdibaserede ledelse har Dantherm en række tilbud til sine medarbejdere. Det være sig lige fra forsikrings- og sundhedsordninger, pensionsordninger, motionsog aktivitetstilbud til loyalitetsprogrammer i form af eksempelvis bonussystemer. Hertil kommer et konstant fokus på uddannelse og videreudvikling af koncernens medarbejdere. Disse tilbud er først og fremmest tænkt som midler til at fremme den enkeltes engagement, trivsel og velbefindende og dermed bidrage til at fastholde en dygtig og velkvalificeret stab af medarbejdere. Samtidig kan de tjene til at præsentere Dantherm koncernens virksomheder som attraktive arbejdspladser med appel til mennesker, som ikke allerede i dag har deres arbejde inden for koncernen. Ledelsesberetning 16

17 Aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherm A/S er noteret på OMX Den Nordiske Børs København og handles under forkortelsen DANTH og ISIN-fondskoden DK Aktien indgår i SmallCap+ indekset. I 2007 var højeste og laveste kurs for aktien henholdsvis 220 og 93. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs 135,8 mod 104,3 i Udviklingen svarer til en stigning på 30,2% i forhold til ultimo Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi 977 MDKK mod 751 MDKK ved udgangen af Omsætningen af selskabets aktier beløb sig til 835 MDKK i 2007, hvilket næsten er en fordobling i forhold til Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30% af koncernens resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensynstagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30%. Selskabets aktiekapital pr. 31. december 2007 udgjorde DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK med hver en stemme. Omsætning og kursudvikling 2006/ DKK/aktie Omsætning/måned (MDKK) 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 0 Omsætning pr. måned Kurs, ultimo Aktionærinformation 17

18 Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket er godt og vel en fordobling i forhold til sidste år. Af den samlede aktiekapital i Dantherm var 87,8% af aktierne navnenoterede ved udgangen af Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 28a. De anførte ejerandele er selskabets notering pr. 31. december Aktieanalytikere Dantherm-aktien følges af: Danske Equities Gudme Raaschou Bank A/S SEB Enskilda Aktionærinformation Antal aktier (stk.) Kapital (%) D. F. Holding, Skive A/S*) ,9 Hans R. Olsen, North Somerset, England ,2 Nils Olsen, Gråsten ,8 LD Equity 1 K/S, København K ,3 PKA Danske Noterede Aktier I/S, Hellerup ,8 A.P. Møller Mærsk A/S, København K ,2 Aktionærer med kapitalandel over 5% ,3 Øvrige ,0 Egne aktier , ,0 *) Ejet af Dantherm Fonden Egne aktier Bestyrelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling den 25. april Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde nominelt TDKK pr. 31. december 2007, hvilket svarer til 0,7% af aktiekapitalen. Beholdningen er øget i forhold til ultimo 2006 i forbindelse med etableringen af en aktieoptionsordning for direktionen og andre ledende medarbejdere. Hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside www. dantherm.dk, hvor der findes oplysninger af interesse for investorer. På hjemmesiden er det også muligt at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer i hovedtræk I lighed med tidligere år har selskabets ledelse valgt at udarbejde et kort resume af koncernens årsrapport, da det vurderes, at interessenternes forskellige informationsbehov bedst bliver tilgodeset på denne måde. Beskrivelsen kaldet 2007 i hovedtræk giver et hurtigt overblik over Dantherm koncernens udvikling og resultater i året. Aktionærinformation 18

19 Nærværende komplette og juridisk bindende årsrapport er tilgængelig på hvor der også findes yderligere informationer om koncernen. Insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2007: Alle selskabets navnenoterede aktionærer modtager en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen og et trykt eksemplar af 2007 i hovedtræk. Vedtægtsændringer Ændring af selskabets vedtægter sker efter reglerne i Aktieselskabsloven. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Insider gruppe Antal aktier (stk) Kursværdi (TDKK) Bestyrelse og direktion Øvrige insidere I alt Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes fredag den 25. april 2008 kl hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, Skive. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for koncernen, som arbejder eller agerer for koncernen, og som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Desuden er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og ledende medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, også omfattet af reglerne. For disse personer gælder, at de kun må købe og sælge Dantherm-aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af selskabets hel-, halv- eller delårsrapporter. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med sine møder, om der er forhold, som gør, at bestyrelsen ikke må købe eller sælge Dantherm-aktier. Aktionærinformation 19

20 Fondsbørsmeddelelser 2007 Dato Nr. Emne Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Dantherm A/S Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Dantherm A/S Finanskalender Delårsrapport 1. januar 30. september Salg af indirekte kapitalandel i Royal Scandinavia A/S Frasalg af forretningssegmentet Komfortventilation & teknik Salg af aktiviteter inden for lakanlæg Halvårsrapport Kapital og stemmerettigheder Storaktionærmeddelelse Delårsrapport 1. januar marts Aktieoptionsordning for koncernchef Poul Arne Jensen Forløb ordinær generalforsamling d. 11. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 11. april Årsregnskabsmeddelelse for Finanskalender for 2007 Finanskalender for 2008 Årsregnskabsmeddelelse marts 2008 Generalforsamling 25. april 2008 Delårsrapport 1. kvartal april 2008 Halvårsrapport 1. halvår august 2008 Delårsrapport kvartal november 2008 Aktionærinformation 20

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 100

Indhold. Kontaktoplysninger... 100 Årsrapport 2009 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2009... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00

onsdag, den 30. april 2008, kl. 13.00 DSV A/S Kornmarksvej 1 P.O. Box 318 DK-2605 Brøndby Telefon +45 43 20 30 40 Fax +45 43 20 30 41 CVR/VAT No.: DK-58233528 www.dsv.com Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere