Indhold. Kontaktoplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Kontaktoplysninger... 100"

Transkript

1 Årsrapport 2009

2 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...15 Redegørelse for selskabsledelse...20 Redegørelse for samfundsansvar...26 Risikovurdering...28 Regnskabsberetning...31 Ledelsespåtegning...36 Revisionspåtegning...37 Bestyrelse og direktion...38 Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...42 Balance...43 Egenkapitalopgørelse...45 Pengestrømsopgørelse...46 Noter til koncernen...47 Regnskab for moderselskabet Dantherm A/S Resultatopgørelse...87 Balance...88 Egenkapitalopgørelse...90 Pengestrømsopgørelse...91 Noter til moderselskabet...92 Kontaktoplysninger

3 Dantherm koncernens profil Forretningsgrundlag Dantherm koncernen er en betydende international aktør på det globale marked for industriel luftbehandling. Dantherm udbyder produkter, løsninger, installation og service ud fra et enkelt og stærkt idégrundlag ren luft til mennesker der forener alle koncernens virksomheder. Forretningssegmenter Dantherm koncernen agerer inden for to forretningssegmenter: Air Handling Air Handling opererer inden for to forretningsområder: Udvikling, produktion, salg og service af klimaanlæg til globale netværksleverandører og -operatører inden for telesektoren. Udvikling, produktion, salg og service af produkter og løsninger i Europa på udvalgte forretningsområder inden for HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). De primære produkter og løsninger inden for HVAC omfatter affugtere, ventilationsanlæg og stationært og mobilt køle- og varmeudstyr. Filtration Filtration opererer inden for industriel luftrensning og udvikler, producerer og installerer: Produkter og komplette løsninger i form af filtre, ventilatorer, styringer og rør til beskyttelse af såvel produktionsmiljø som det ydre miljø. Forretningssegmenter Air Handling, MDKK Omsætning: 480,8 764,5 Driftsresultat før særlige poster -32,8 9,6 Driftsresultat: -86,4 9,6 Filtration, MDKK Omsætning: 859, ,9 Driftsresultat før særlige poster -22,7 52,3 Driftsresultat: -75,1 52,3 Dantherm koncernens profil 3

4 Markedsposition Dantherm koncernen agerer globalt med fabrikker og salgsselskaber i en række vest- og østeuropæiske lande samt i USA og Asien. Dantherm udbyder således produkter, løsninger, installation og service i det meste af verden. På forretningssegmentet Air Handling er koncernen globalt blandt de førende leverandører af klimaanlæg til netværksleverandører inden for telesektoren og blandt de førende leverandører i Europa på udvalgte forretningsområder inden for HVAC. Inden for forretningssegmentet Filtration er koncernen globalt blandt de førende leverandører af luftrensningsløsninger og produkter til industrien. Primære kundegrupper Dantherm koncernen afsætter primært sine produkter og løsninger til udbydere af telenetværk, til virksomheder i procesindustrien og til bygge- og anlægssektoren. Cirka 85% af koncernens afsætning sker til kunder udenfor Danmark. Perspektiver for Dantherm Grundet den generelle økonomiske krise blev 2009 et historisk vanskeligt år for Dantherm, hvor hovedfokus var på omstruktureringer, tilpasning af kapitalstrukturen og fokusering af strategien for koncernen. Overalt i verden skærpes holdningerne og lovkravene dog til luftrensning og effektiv energiudnyttelse, hvilket giver øgede markedsmuligheder for Dantherm. Den ledende markedsposition kombineret med øgede markedsmuligheder giver Dantherm grundlag for organisk vækst, som vil være det primære fokusområde i den tilpassede strategi for koncernen. Dantherm koncernens profil 4

5 Hoved- og nøgletal for koncernen ) ) HOVEDTAL Resultatopgørelse: Nettoomsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Resultat før goodwillnedskrivninger (EBITA) Goodwillnedskrivninger Driftsresultat (EBIT) 1) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Årets resultat for ophørende aktiviteter Koncernens andel af årets resultat Balance ultimo: Balancesum Egenkapital Investeret kapital inkl. goodwill Pengestrømme: Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm fra investeringsaktivitet Heraf køb/salg af dattervirksomheder og aktiviteter Heraf køb af materielle aktiver Pengestrøm fra finansieringsaktivitet NØGLETAL Regnskabsmæssige nøgletal: Vækstrate 98,1% -31,5% 8,7% -5,9% -33,9% Overskudsgrad 2,6% 2,0% 3,1% 2,0% -13,5% Afkast af investeret kapital 14,0% 3,8% 6,5% 4,3% -18,6% Egenkapitalandel 28,2% 26,7% 35,1% 33,6% 16,8% Gennemsnitligt antal medarbejdere (Dantherm koncernen) Aktierelaterede nøgletal: Resultat pr. aktie (EPS), DKK 8,31-0,69 4,97-2,51-41,20 Cash flow pr. aktie, DKK -26,41-12,92 15,81 7,25-4,61 Udbytte pr. aktie, DKK 0,90 0,00 1,50 0,00 0,00 Indre værdi ultimo, DKK 70,4 68,4 72,4 65,2 24,7 Børskurs ultimo, DKK 128,2 104,3 135,8 44,4 20,0 K/IV 1,82 1,52 1,88 0,68 0,81 Antal aktier ultimo á DKK ) I driftsresultatet for 2009 indgår særlige poster for netto -110,4 MDKK 2) Hoved- og nøgletal for 2008 og 2009 er korrigeret for ophørende aktiviteter. Forretningssegmentet Power klassificeres som ophørende aktiviteter, da Dantherm A/S den 18. januar 2010 indgik aftale om at videreføre Dantherm Power A/S i partnerskab med canadiske Ballard Power Systems Inc. og danske Danfoss Ventures A/S. Ved aftalen overtog Ballard Power Systems majoriteten i Dantherm Power A/S, hvorfor Dantherm Power A/S fremadrettet klassificeres som associeret selskab. Regnskabstal og herunder sammenligningstal for 2008 er korrigeret og præsenteres jævnfør IFRS 5. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Der henvises i øvrigt til nøgletalsdefinitioner side 59. Hoved- og nøgletal for koncernen 5

6 Index Dantherm koncernen globalt Air Handling Filtration Placering af hovedkontorer i de enkelte lande Dantherm koncernen globalt 6

7 Koncernoversigt pr. 31. december % Dantherm Air Handling Holding A/S 100% (DK) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66,7% Dantherm Air Handling A/S (DK) Dantherm Air Handling AS (NO) Dantherm Air Handling AB (SE) Dantherm Air Handling Ltd. (GB) Dantherm Air Handling Sp. z o.o. (PL) Dantherm Air Handling Inc. (US) Dantherm Air Handling (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Dantherm Air Handling PTE. Ltd. (SG) Dantherm A/S (DK) 100% ERO A/S (DK) 72,5% Danamics ApS (DK) 66,7% Stelectric A/S (DK) 60% T&O Stelectric A/S (DK) 100% Dantherm Filtration Holding A/S 1) (DK) 100% 100% 100% 100% 100% Dantherm Filtration A/S (DK) Dantherm Filtration AB (SE) OY Dantherm Filtration (FI) Dantherm Filtration GmbH (DE) Dantherm Filtration Holding GmbH (DE) 99% Dantherm Filtration OOO 1% (RU) Signaturforklaring: Air Handling Filtration 100% 100% 100% 100% 100% Dantherm Filtration Ltd. (GB) Dantherm Filtration SAS (FR) Dantherm Filtration Sp. z o.o. (PL) Dantherm Filtration Inc. (US) Dantherm Filtration (Suzhou) Co. Ltd. (CN) Følgende selskab er uden aktivitet og er derfor ikke med på oversigten: Dantherm Filtration AS (NO) 100% Dantherm Filtration Co. Ltd. (TH) 1) Frasolgt i 2010 ekskl. det franske datterselskab 2) Ejerandel reduceret til 38% i % Dantherm Power 2) (DK) 100% Dantherm Power Inc. (US) Koncernoversigt 7

8 Ledelsesberetning Økonomisk krise 2009 blev et vanskeligt år for Dantherm med et fald i omsætningen på 34% og et meget utilfredsstillende negativt resultat. Det negative resultat kan primært tilskrives følgende forhold: Handlingsplan Udviklingen i 2009 har nødvendiggjort en restrukturering af koncernen med henblik på at sikre en rentabilitet og et kapitalgrundlag, som bevarer Dantherm som en attraktiv virksomhed i fremtiden. Den globale økonomiske krise, som i vidt omfang har ramt Dantherm koncernens primære kundegrupper herunder den globale teleindustri, bygge- og anlægssektoren og industrien generelt. At det ikke har været muligt at tilpasse omkostningerne i takt med nedgangen i omsætningen. Afholdelse af omkostninger på mere end 110 MDKK til restruktureringstiltag i koncernen. Restruktureringsomkostningerne omfatter nedskrivning af goodwill, udviklingsprojekter og materielle aktiver samt omkostninger direkte relateret til opsagte medarbejdere. En negativ resultateffekt fra Dantherm Power på 70 MDKK, hvoraf ca. 40 MDKK relaterer sig primært til nedskrivning af udviklingsprojekter. Den lavere aktivitet og en fokuseret indsats på at reducere kapitalbindingen og forbedre likviditeten har medført en reduktion af koncernens investerede kapital med 287 MDKK svarende til 31%. Dette har bevirket, at der til trods for det negative resultat er genereret positive pengestrømme fra driften på 77 MDKK. Udviklingen inden for forretningssegmenterne Air Handling og Filtration uddybes senere i ledelsesberetningen. Dantherms ledelse redegjorde i selskabsmeddelelse nr. 18/2009 den 27. november 2009 for følgende fire hovedpunkter, der er centrale for koncernen: Gennemførelse af konjunkturtilpasninger. Etablering af partnerskab vedrørende Dantherm Power. Videreudvikling af koncernstrategien. Tilpasning af kapitalstruktur. Der er sket betydelig fremdrift på alle fire hovedpunkter, hvilket der her redegøres for. Gennemførelse af konjunkturtilpasninger For at afbøde virkningerne af omsætningstilbagegangen igangsatte koncernen allerede i slutningen af 2008 en række effektiviserings- og restruktureringsinitiativer. Disse initiativer er i alle koncernens selskaber blevet fulgt op af flere nye tiltag i løbet af 2009 med henblik på at sikre rentabel drift. Det samlede antal fuldtidsansatte medarbejdere i koncernen er i 2009 reduceret med 605 svarende til 28%, således at antal fuldtidsansatte ved udgangen af 2009 udgør Ledelsesberetning 8

9 Dantherms medarbejdere har vist stor forståelse for de svære betingelser for koncernen, og der er blandt andet i en lang række af koncernens selskaber i 2009 implementeret løn- og gagereduktionsordninger. Udover besparelser på personaleomkostninger er der i alle selskaber fokuseret på at reducere omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt på andre eksterne omkostninger. Koncernens faste omkostninger er ved udgangen af 2009 reduceret med ca. 190 MDKK på årsbasis svarende til ca. 30% i forhold til Ledelsen vurderer, at koncernen med de gennemførte tilpasninger af produktionskapacitet og omkostningsniveau har etableret en platform for positiv drift i Da markedssituationen fortsat er usikker, bliver det løbende vurderet, om der er behov for yderligere tilpasninger i Etablering af partnerskab vedrørende Dantherm Power Dantherm intensiverede med etableringen af Dantherm Power i 2007 udviklingen af kommercielle systemer og produkter baseret på brændselsceller. Baggrunden for Dantherms fokusering på dette område var, at løsninger baseret på brændselsceller er miljørigtige og klimavenlige og derfor passer godt ind i Dantherms forretningsgrundlag samt, at Dantherm Powers produkter i vidt omfang henvender sig til kunder i teleindustrien, hvor Dantherm i forvejen har en etableret base. Dantherm Power betragtes som en af de førende aktører inden for kommerciel udnyttelse af brændselscelleteknologi, og Dantherm har fortsat positive forventninger til udviklingen i Dantherm Power. Baseret på udviklingen i Dantherm besluttede ledelsen tidligt i 2009, at der var behov for ekstern kapital til Dantherm Power med henblik på at sikre den nødvendige finansiering til selskabet. Som meddelt i selskabsmeddelelse 1/2010 blev der den 18. januar indgået en partneraftale med Ballard Power Systems Inc. og Danfoss Ventures A/S om indskud af i alt 40 MDKK i Dantherm Power, hvoraf Dantherm tegner sig for 8 MDKK. Dantherm vurderer, at der med indgåelse af dette partnerskab med to betydelige industrielle aktører er fundet den løsning, som bedst sikrer udviklingen i Dantherm Power og dermed et afkastpotentiale på den investering, Dantherm har foretaget. Dantherm Power har hidtil været et helejet datterselskab. Koncernens fremtidige ejerandel vil være 38%, og dette medfører, at Dantherm Power ændrer klassifikation fra tilknyttet virksomhed til associeret virksomhed. Ændringen medfører, at indregningsprincipperne for kapitalandelen i Dantherm Power ændres, og at resultateffekten fra Dantherm Power kategoriseres som ophørende aktiviteter i dette regnskab. Videreudvikling af koncernstrategien Efter at der i 2009 er gennemført væsentlige restruktureringer og nedskæringer, er målet med en videreudvikling af strategien at fokusere på vækstmuligheder for koncernens forskellige produkter og markeder. Air Handling Strategiudviklingen inden for forretningssegmentet Air Handling er foretaget i samarbejde med et konsulentfirma og har inddraget ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere i de enkelte selskaber under forretningssegmentet. Der er herudover gennemført en række kundeinterviews med henblik på at give input til strategien. Ledelsesberetning 9

10 Dantherm Air Handling opererer inden for to forskelligartede forretningsområder, som bindes sammen af teknologiske synergier: Klimaanlæg til globale netværksleverandører og lokale operatører inden for telesektoren. HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) produkter og løsninger til det europæiske marked. De primære produktgrupper inden for HVAC omfatter affugtning, ventilation og stationært og mobilt køle- og varmeudstyr. opererer primært i kundesegmenter, der efterspørger specielle termodynamiske kvalitetsløsninger inden for opvarmning, afkøling og/eller affugtning, og hvor energieffektivitet har en særlig prioritet. Dantherm har en god markedsposition på begge hovedforretningsområder, og der ligger et væsentligt vækstpotentiale for koncernen. Den fremadrettede strategi for Air Handling-aktiviteterne fokuserer på: Dantherm Air Handling har igennem snart 20 år været blandt de foretrukne leverandører til de globale netværksleverandører i teleindustrien en branche der er karakteriseret ved få leverandører og høje indgangsbarrierer. De primære netværksleverandører omfatter bl.a. Alcatel Lucent, Ericsson, Huawei, Nokia Siemens, Motorola og ZTE. Dantherm har bevaret sin position som en af de foretrukne leverandører til denne kundegruppe, men har tabt markedsandele, hvilket er en del af forklaringen på den negative udvikling for dette forretningsområde. Inden for HVAC har Dantherm mere end 50 års erfaring og en moderne produktportefølje med særlig fokus på energieffektive løsninger. Dantherm at genvinde en større markedsandel på klimaanlæg til globale netværksleverandører inden for telesektoren gennem kundefokusering og en samlet salgs- og udviklingsindsats ud fra den etablerede Air Handling-base i Kina. at øge salgsindsatsen på klimaanlæg til lokale netværksoperatører inden for telesektoren i Europa, USA og Asien. at øge markedsandelen inden for udvalgte HVACsegmenter i Europa gennem en fokuseret markedstilgang med udgangspunkt i de europæiske Air Handling-selskaber. at optimere værdikæden (supply chain) for de to hovedforretningsområder bl.a. gennem øget sourcing fra Kina og konsolidering af produktionen. Produkter og primære kundegrupper inden for forretningsområdet HVAC Produkt Affugtning Ventilation Boligventilation Køle- og varmeudstyr Kundegruppe Virksomheder inden for skadesservice Offentlige virksomheder Entreprenører Europæiske forsvarsenheder Bygge- og anlægsvirksomheder Entreprenører Installatører Nødhjælpsorganisationer DanX ventilation VAM40 mobil varme CDT 30 affugtning HCV boligventilation AC-M18 køling Ledelsesberetning 10

11 Filtration Strategien for forretningssegmentet Filtration har udgangspunkt i Balance og vækst på de fire dimensioner: Kompetencer Markeder Industrier Indtjening Målet er at fastholde og udbygge den førende markedsposition som leverandør af produkter, løsninger og service til industriel luftrensning. Kompetencer Strategien er at skabe en god balance mellem kompetencerne dvs. salget af produkter, løsninger og service. Dette for at udnytte det vækstpotentiale der er inden for hvert område, og samtidig være mindre afhængig af et af områderne. En god balance vil således styrke forretningen og positionere Filtration gruppen stærkere i markedet. Markeder Bevidstheden omkring ren luft er stigende. Det giver øget behov for effektiv industriel luftrensning på nye markeder. Strategien er fokuseret på at udnytte dette vækstpotentiale, og samtidig gøre Filtration mindre afhængig af enkelte markeder. Industrien flytter produktionen, og miljølovgivningen skærpes, og for at Filtration kan få del i denne vækst, må der følges med denne udvikling. Det, som selskaberne er gode til på de eksisterende markeder, skal også kunne udføres med succes på nye markeder og dermed udnytte den styrke, der er med et voksende globalt net af egne Filtrationselskaber og -forhandlere. Industrier I de fleste Filtration-selskaber fokuseres salget på udvalgte industrier, men i takt med at nye kommer til, og miljøkravene skærpes, opstår der nye muligheder. Strategien er at udnytte disse muligheder, der er udenfor de nuværende industrier, og samtidig gøre Filtration mindre afhængig af de brancher, der sælges til i dag. Indtjening Strategien kræver, at der investeres i fremtiden dvs. i udvikling af kompetencerne, i etablering på nye markeder og i produktudvikling til nye industrier. En løbende forbedring af indtjeningen er derfor en vigtig del af strategien og har ikke kun fokus på et stigende salg, men også på en bedre lønsomhed i produkter og løsninger og en højere effektivitet for de administrative funktioner dvs. lavere faste omkostninger. Tilpasning af kapitalstruktur Dantherm har gennem 2009 haft en tæt dialog med koncernens kreditinstitutter om den fremadrettede finansiering. Der er i marts 2010 indgået en ny kreditaftale med koncernens primære kreditinstitutter, som er gældende frem til maj 2012, hvor aftalen skal genforhandles. Til gengæld for kreditaftalen har koncernens primære kreditinstitutter stillet krav om yderligere sikkerheder, øgede marginaler og gebyrstigninger. Kreditaftalen indeholder finansielle covenants defineret ud fra koncernens budget for Aftalen udgør et godt grundlag for Dantherm koncernens drift i Ledelsesændringer Bestyrelsens formand, Walther Vishof Paulsen, valgte af arbejdsmæssige grunde at fratræde som formand pr. 1. september 2009 og genopstiller ikke ved generalforsamlingen 2010, hvor bestyrelsens næstformand, Kresten Dyhrberg Nielsen, ligeledes fratræder i henhold til vedtægternes aldersbestemmelser. Som ny formand valgte bestyrelsen Jørgen Møller- Rasmussen, der har været medlem af bestyrelsen siden Torben Duer tiltrådte den 2. november 2009 som ny administrerende direktør og koncernchef for Dantherm og afløste dermed Poul Arne Jensen i et Ledelsesberetning 11

12 generationsskifte. På samme tidspunkt indtrådte økonomidirektør Mikael Tange Andersen i direktionen for Dantherm A/S. Dantherm koncernens forretningssegmenter Dantherm har siden starten af 2008 klassificeret Dantherm Power som et selvstændigt forretningssegment. Som nævnt ovenfor er der efter statusdagen indgået en partneraftale, som bevirker, at Dantherm ikke længere har majoriteten, og at selskabet derfor behandles som ophørende aktivitet. Dantherm Power vil derfor ikke længere blive klassificeret som et selvstændigt forretningssegment. Koncernen er herefter opdelt på forretningssegmenterne Air Handling og Filtration. Air Handling Inden for forretningssegmentet Air Handling havde Dantherm i 2009 et fald i omsætningen på 37% i forhold til Omsætningen var allerede fra årets begyndelse lavere end forventet, og der blev tidligt igangsat en række besparelsestiltag, som blev fulgt op af yderligere tiltag hen over året. Samlet er det samlede antal fuldtidsmedarbejdere i Air Handling reduceret fra 738 i 2008 til 468 i 2009 svarende til et fald på 37%. Året endte med et utilfredsstillende driftsresultat før særlige poster på -32,8 MDKK mod 9,6 MDKK i 2008, hvilket primært kan tilskrives, at kapacitetsomkostningerne ikke er reduceret i samme takt som faldet i omsætningen. Udover det negative driftsresultat på -32,8 er der afholdt betydelige restruktureringsomkostninger (særlige poster) på 53,6 MDKK, og driftsresultatet efter særlige poster udgør et negativt resultat på 86,4 MDKK. Særlige poster omfatter primært nedskrivning af goodwill relateret til Dantherm Air Handling AB, nedskrivning af udviklingsprojekter, som ikke er en del af den fremtidige strategi, og omkostninger relateret til opsagte medarbejdere. Pengestrømme fra driften udgjorde 35,3 MDKK. De positive pengestrømme kan tilskrives en markant reduktion af tilgodehavender og varebeholdninger relateret til den faldende aktivitet og en fokuseret indsats mod nedbringelse af kapitalbindingen. Fald i afsætningen af klimaanlæg til teleindustrien Faldende afsætning af klimaanlæg til teleindustrien var den væsentligste forklaring på faldet i omsætningen fra 2008 til 2009, og ca. 80% af det samlede fald i omsætningen inden for Air Handling kan tilskrives dette forretningsområde. Afsætningen til teleindustrien sker fra selskaberne i Danmark, Kina, USA og Sverige og alle selskaber har oplevet et markant fald. Markedet for klimaanlæg til teleindustrien er karakteriseret ved nogle få store kunder men også af få leverandører, da indgangsbarrierne til disse kunder er høje. Telebranchen har været hårdt ramt af den økonomiske krise, men faldet i omsætningen skyldes ligeledes tab af markedsandele samt en ændret sourcing strategi hos nogle af de væsentligste kunder. Mere stabil udvikling inden for HVAC Udviklingen inden for forretningsområdet HVAC var mere stabil, og omsætningen faldt således 13% fra 2008 til Afsætningen af produkter inden for HVAC sker fra selskaberne i Danmark, Norge og England samt gennem et bredt europæisk forhandlernetværk og OEM-kunder. Udviklingen har været forskellig inden for de enkelte produktgrupper under forretningsområdet: Produktgrupperne affugtning og ventilation som i vidt omfang er afhængig af udviklingen i bygge- og anlægsindustrien oplevede tilsammen et fald på 24%, hvilket i vidt omfang kan tilskrives den økonomiske krises påvirkning af denne branche. Inden for mobilt køle- og varmeudstyr steg afsætnin- Ledelsesberetning 12

13 gen med 29%. Kunderne inden for denne produktgruppe er forsvarsenheder og nødhjælpsorganisationer, som er mere uafhængig af konjunkturerne. Omsætningen inden for boligventilation, som er et fokusområde, steg ligeledes med 29% til trods for at dette område ligeledes er kraftigt påvirket af konjunkturerne. Omsætningen inden for dette forretningsområde er fortsat lav, men der er indgået aftaler med større europæiske OEM-kunder, som giver basis for vækst. Filtration Inden for forretningssegmentet Filtration oplevede Dantherm i 2009 et fald i omsætningen på 32% i forhold til Der er gennem året gennemført en række besparelsestiltag i hovedparten af selskaberne i gruppen, og det samlede antal fuldtidsansatte medarbejdere i Filtration er reduceret fra i 2008 til 985 i 2009 svarende til et fald på 23%. Året resulterede i et utilfredsstillende driftsresultat før særlige poster på -22,6 MDKK mod 52,3 MDKK i 2008, hvilket primært kan tilskrives, at kapacitetsomkostningerne ikke er reduceret i samme takt som faldet i omsætningen. Udover det negative driftsresultat på -22,7 MDKK er der afholdt betydelige restruktureringsomkostninger (særlige poster) på 52,4 MDKK, således at driftsresultatet efter særlige poster udgør et negativt resultat på 75,1 MDKK. Særlige poster omfatter overvejende nedskrivning på materielle aktiver og omkostninger relateret til opsagte medarbejdere. Den væsentligste del af de særlige poster er relateret til det franske datterselskab. Pengestrømme fra driften udgjorde 50,1 MDKK. De positive pengestrømme kan tilskrives en markant reduktion af tilgodehavender, entreprenørkontrakter og varebeholdninger relateret til den faldende aktivitet og en fokuseret indsats mod nedbringelse af pengebindingen. Markant fald i industriens investeringer i Europa og USA 89% af omsætningen inden for Filtration er i Europa og USA, og koncernen er således i betragteligt omfang afhængig af industriens investeringer på disse markeder. Af omsætningsfaldet kan ca. 70% tilskrives udviklingen i selskaberne i Danmark, Tyskland og Frankrig. Fortsat fokus på vækstmarkeder Det kinesiske selskab, der blev etableret i 2006 har i 2009 fortsat omsætningsfremgangen. Den fortsatte økonomiske vækst og stigende miljøbevidsthed hos de kinesiske myndigheder og i den kinesiske befolkning fremmer efterspørgslen efter effektive filterløsninger. Selskabet i Thailand har haft en omsætning på niveau med Tilbagegangen i 2009 har ikke stoppet Dantherm Filtrations vækstplaner om end udviklingen har givet anledning til forsinkelse af planerne. Det er fortsat målet at være lokalt repræsenteret på de væsentligste vækstmarkeder, hvor der investeres i den industrielle produktion. Begivenheder efter statusdagen Dantherm Power Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 1/2010 af 18. januar 2010 indgik Dantherm A/S aftale om at videreføre Dantherm Power A/S i partnerskab med canadiske Ballard Power Systems Inc. og danske Danfoss Ventures A/S. Aftalen giver Dantherm en fremtidig ejerandel på 38%, og som følge af dette, er aktiviteterne klassificeret som ophørende aktivitet. Dantherm Filtration Som oplyst i selskabsmeddelelse 18/2009 igangsatte Dantherms ledelse i efteråret 2009 en proces med henblik på at videreudvikle forretningsstrategien for koncernen, og herunder også vurdere mulige strukturelle tiltag. I overensstemmelse hermed indgik Dantherm A/S den 26. marts 2010 aftale med Ledelsesberetning 13

14 svenske Nederman Holding AB om frasalg af de væsentligste aktiviteter inden for forretningssegmentet Filtration med overtagelse senest ultimo april Salget omfatter Dantherm Filtration Holding A/S med tilhørende datterselskaber eksklusiv det franske datterselskab, Dantherm Filtration SAS, hvor en anden fremadrettet ejerstruktur søges. Salgsprisen for Dantherm Filtration Holding A/S på gældfri basis er 280 MDKK, hvilket ventes at give Dantherm A/S en regnskabsmæssig gevinst i niveauet MDKK i Der er herudover ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter statusdagen. Forventninger til 2010 Fokus i 2010 er rettet mod at sikre indtjening og positive pengestrømme samt at implementere den ovenfor beskrevne strategi for Air Handling. Dette sker med udgangspunkt i at: Hovedparten af de nødvendige restruktureringer i Dantherm er gennemført. Der er opnået en fremadrettet løsning omkring Dantherm Power, som sikrer udviklingen i selskabet og dermed Dantherms afkastmulighed. Dantherm har indgået aftale med koncernens primære kreditinstitutter vedrørende den fremadrettede finansiering. Dantherm koncernen forventer, at omsætningen i 2010 vil være i niveauet 500 MDKK med et positivt driftsresultat (EBIT) baseret på et svagt stigende marked. Ledelsesberetning 14

15 Aktionærinformation Dantherm-aktien Dantherm A/S er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen og handles under forkortelsen DANTH og ISIN-fondskoden DK I 2009 var højeste og laveste kurs for aktien henholdsvis 50,0 og 16,5. Regnskabsåret sluttede med en notering af aktien i kurs 20,0 mod 44,4 i Udviklingen svarer til et fald på 55% i forhold til ultimo Ved udgangen af regnskabsåret var selskabets markedsværdi 143 MDKK mod 320 MDKK ved udgangen af Selskabets aktiekapital pr. 31. december 2009 udgjorde DKK. Der var noteret stk. aktier á nom. 50 DKK med hver én stemme. Omsætningen af selskabets aktier beløb sig til 58 MDKK i 2009, hvilket er godt en halvering i forhold til 2008, hvor omsætningen udgjorde 124 MDKK. Udbyttepolitik Det er Dantherms udbyttepolitik, at ca. 30% af koncernens resultat efter skat udloddes til aktionærerne dog under hensynstagen til koncernens ekspansionsplaner samt finansielle og likviditetsmæssige stilling. Det er endvidere selskabets mål, at egenkapitalandelen er minimum 30%. Aktionærsammensætning Ved udgangen af regnskabsåret havde Dantherm ca navnenoterede aktionærer, hvilket svarer til en tilgang på ca. 300 aktionærer i løbet af Af den samlede aktiekapital i Dantherm var 88,3% af aktierne navnenoterede ved udgangen af Omsætning og kursudvikling 2008/2009 DKK/aktie Omsætning/måned (MDKK) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Omsætning pr. måned Kurs, ultimo Aktionærinformation 15

16 Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til aktieselskabslovens 28a. De anførte ejer andele er selskabets notering pr. 31. december Antal aktier (stk.) Kapital (%) D. F. Holding, Skive A/S*) ,9 Hans R. Olsen, North Somerset, England ,2 Nils Olsen, Gråsten ,8 LD Equity 1 K/S, København K ,7 Aktionærer med kapitalandel over 5% ,6 Øvrige ,3 Egne aktier , ,0 *) Ejet af Dantherm Fonden Egne aktier Bestyrelsen for selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse lade selskabet erhverve egne aktier for op til en samlet pålydende værdi på 10% af aktiekapitalen. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den gældende børskurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling den 26. april Koncernens beholdning af egne aktier udgjorde nominelt pr. 31. december 2009, hvilket svarer til 1,1% af aktiekapitalen. Beholdningen af egne aktier er uændret fra 31. december Hjemmeside Dantherm opfordrer investorer og andre interesserede til at besøge selskabets hjemmeside hvor der findes oplysninger af interesse for investorer. På hjemmesiden er det også muligt at bestille elektronisk information fra og om selskabet. Denne service tilbydes også interesserede, der ikke er aktionærer. Nærværende årsrapport er tilgængelig på www. dantherm.dk, hvor der også findes yderligere informationer om koncernen. Alle selskabets navnenoterede aktionærer modtager en skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen. Vedtægtsændringer Ændring af selskabets vedtægter sker efter reglerne i selskabsloven. Interne regler omkring insiderviden og handler med selskabets aktier I henhold til værdipapirhandelsloven fører Dantherm et insiderregister over personer, der via deres stilling anses for at besidde intern viden om selskabet. Selskabet har udarbejdet et sæt interne regler for disse personer og deres nærtstående. Personerne, der er omfattet af de interne regler, er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherm A/S. Reglerne gælder desuden for andre personer uden for koncernen, som arbejder eller agerer for koncernen, og som regelmæssigt Aktionærinformation 16

17 eller i enkeltstående tilfælde har adgang til intern viden. Desuden er bestyrelses- og direktionsmedlemmer og medarbejdere i Dantherms datterselskaber, hvis stillinger forventes at medføre adgang til intern viden, også omfattet af reglerne. For disse personer gælder, at de kun må købe og sælge Dantherm-aktier i en periode på fire uger efter offentliggørelse af selskabets hel-, halv- eller delårsrapporter. Bestyrelsen vurderer i forbindelse med sine møder, om der er forhold, som gør, at bestyrelsen i den nævnte periode ikke må købe eller sælge Dantherm-aktier. Insideres aktiebesiddelser Insideres og deres nærtståendes besiddelser af Dantherm-aktier pr. 31. december 2009: Insider gruppe Antal aktier (stk) Kursværdi () Bestyrelse og direktion Øvrige insidere I alt Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes mandag den 26. april 2010 kl hos datterselskabet Dantherm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Aktionærinformation 17

18 Selskabsmeddelelser 2009 Dato Nr. Emne Finanskalender Delårsmeddelelse 1. januar 30. september Nedjustering af forventningerne til Ændringer i direktionen Status vedr. partnere til Dantherm Power Ændring i direktion og bestyrelse Halvårsrapport Letter of Intent vedrørende Dantherm Power Insideres handler 5. maj Referat af ordinær generalforsamling den 30. april Delårsmeddelelse 1. januar 31. marts Insideres handler 6. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 30. april Insideres handler 2. april Insideres handler 1. april Insideres handler 30. marts Insideres handler 27. marts Insideres handler 25. marts Årsregnskabsmeddelelse 2008 Finanskalender for 2010 Årsregnskabsmeddelelse marts 2010 Generalforsamling 26. april 2010 Delårsrapport 1. januar marts maj 2010 Delårsrapport 1. januar juni august 2010 Delårsrapport 1. januar september november 2010 Aktionærinformation 18

19 Investor relations politik Det er Dantherms målsætning at føre en åben og aktiv informationspolitik i forhold til alle eksterne interessenter herunder at fremme dialogen med investorer, fondsmæglere, analytikere og andre stakeholders. Dantherm vil sikre aktiemarkedet et objektivt grundlag for prisdannelsen på selskabets aktier gennem information om selskabets aktiviteter, strategier, forventninger og risikoforhold. For at informere selskabets aktionærer og interessenterne på det finansielle marked vil ledelsen som minimum sørge for kvartalsvis information via NASDAQ OMX Copenhagen. For at opfylde formelle og uformelle forpligtelser over for aktiemarkedet og herunder NASDAQ OMX Copenhagen vil ledelsen desuden straks offentliggøre oplysninger om væsentlige forhold, som kan antages at få betydning for kursdannelsen på Dantherms aktier. Ledelsen ser positivt på at deltage i møder med investorer, fondsmæglere, aktieanalytikere, finansjournalister m.fl. for at orientere om selskabets strategi og aktiviteter. Af hensyn til overholdelse af oplysningsforpligtigelserne ønsker Dantherm ikke at medvirke i investormøder i en periode på tre uger før offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Alle navnenoterede aktionærer i Dantherm vil automatisk få tilsendt indkaldelse til generalforsamlinger. Navnenoterede aktionærer har også mulighed for at modtage delårsrapporter pr. brev, hvis de retter henvendelse til selskabet. Hjemme siden www. dantherm.dk bliver løbende opdateret og udbygget med relevant information, der med virker til at tegne et ajourført billede af koncernen. D. F. Holding, Skive A/S er underlagt samme begrænsninger i handel med selskabets aktier som selskabet og dets bestyrelse. Dantherm har i løbet af 2009 lavet et webcast på NASDAQ OMX Copenhagen. Præsentationen er tilgængelig på under Investor Relations/Præsentationer. Investor Relations kontakt Torben Duer Koncernchef Telefon: Aktionærinformation 19

20 Redegørelse for selskabsledelse Ledelsen i Dantherm A/S bestyrelse og direktion lægger vægt på udøvelse af god selskabsledelse. Det søges til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen følger anbefalingerne fra NASDAQ OMX Copenhagen om god selskabsledelse med to undtagelser. Der redegøres for undtagelserne i et særskilt afsnit nedenfor. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er den øverste myndighed i selskabet. Den ordinære generalforsamling afholdes i april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder dagsorden vedrørende forhold til behandling. Dagsorden og forslag til behandling fremsendes til alle navnenoterede aktionærer. På generalforsamlingen i 2010 vil bestyrelsen fremlægge forslag til vedtægtsændring i relation til ny lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) i Danmark. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf syv medlemmer vælges for ét år ad gangen på selskabets generalforsamling, og fire medlemmer vælges af koncernens medarbejdere i Danmark i henhold til den danske selskabslovgivning. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har samme rettigheder og pligter som de generalforsamlingsvalgte medlemmer og vælges for en periode på fire år. Det seneste valg blandt medarbejderne fandt sted i Alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af selskabet. Bestyrelsen vurderer løbende sammensætningen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har i forbindelse med denne evaluering vurderet, at en nedsættelse af antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil være hensigtsmæssigt set i forhold til udviklingen i koncernens fremtidige struktur. Bestyrelsen indstiller derfor på den kommende generalforsamling til en nedsættelse af antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er sammensat af erfarne erhvervsfolk, som har en faglig baggrund og praktisk erfaring, der matcher koncernens udfordringer. Yderligere oplysninger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer fremgår af årsrapportens afsnit om bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af Dantherm og påser, at direktionen arbejder efter de besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Bestyrelsen mødes efter en fastlagt mødeplan mindst fem gange om året, hvoraf et af møderne er dedikeret til fastlæggelse af koncernens og de enkelte forretningssegmenters målsætninger og strategier. Der indkaldes desuden til ekstraordinære møder, hvis forholdene kræver dette. I 2009 er der afholdt syv bestyrelsesmøder. Redegørelse for selskabsledelse 20

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Dantherm har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b på virksomhedens hjemmeside.

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen...

Regnskab for Dantherm koncernen Resultatopgørelse...43 Balance...44 Egenkapitalopgørelse...46 Pengestrømsopgørelse...47 Noter til koncernen... Årsrapport 2007 Indhold Dantherm koncernens profil... 3 Hoved- og nøgletal for koncernen... 5 Dantherm koncernen globalt... 6 Koncernoversigt pr. 31. december 2007... 7 Ledelsesberetning... 8 Aktionærinformation...17

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges.

Nærværende redegørelse er en integreret bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Følges. Følges. Corporate Governance Ledelsen for Griffin III Berlin A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre relationer til sine aktionærer og andre interessenter. Ledelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S

Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Meddelelse nr. 2/2007 Fondsbørsmeddelelse Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Årsrapport 2006 for Dantherm A/S Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2006.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 2 Corporate Governance 2012 Topsil LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 2012 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne for den overordnede ledelse af Jeudan med henblik på at sikre at disse er tilrettelagt på en

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011

JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 JEUDAN A/S ÅRSRAPPORT 2011 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Jeudan Årsrapport 2011 45 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Bestyrelsen forholder sig løbende til rammerne og processerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme

Dantherm profil. En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for affugtning Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme elektronikkøling ventilation mobil varme og køling Dantherm profil En virksomhed med ambitioner Energieffektive teknologier Førende inden for Komfort i alle miljøer Klimakontrol i ekstreme omgivelser Dantherm

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere