Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende"

Transkript

1 DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S (herefter DEE) om forhøjelse af selskabets indtægtsramme, jf. bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder, nr af 23. december 2004 og nr af 24. november 2010 (herefter hhv. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010). Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web DEE s ansøgning vedrører DEE s overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen og DEE s efterfølgende kabellægning af luftledninger af det overtagede anlæg. Haveforeningen Elmegården Anlægsinvesteringen består af etablering af 1,2 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 1,2 km 0,4 kv-luftledning. HF Engly Anlægsinvesteringen består af etablering af 0,9 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 1,0 km 0,4 kv-luftledning. Strandlyst HF Anlægsinvesteringen består af etablering af 1,7 km 0,4 kv-kabelforbindelse. Der er i den forbindelse demonteret 2,1 km 0,4 kv-luftledning. Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende i Afgørelse På baggrund af sagsfremstillingen og vurderingen i denne afgørelse træffer Sekretariatet for Energitilsynet afgørelse om, at DONG Energy Eldistribution A/S anlægsinvesteringer, som er kabellægning af luftledninger i 2009, er nødvendige nyinvesteringer, jf. 2, nr. 18, litra c, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet vurderer samtidig på baggrund af sagsfremstillingen og vurderingen i denne afgørelse, at DONG Energy Eldistribution ikke kan få forhø-

2 2/19 jet sin indtægtsramme som følge af overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, da der ikke er hjemmel til dette i den pågældende periode. Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer derfor DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme med de årlige beløb, som er angivet i tabel 2, kolonne 4, i denne afgørelse, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni De tilladte indtægtsrammestigninger (tabel 2, kolonne 4) vil som følge af ovenfor beskrevne justering løbende blive korrigeret af sekretariatet i forbindelse med de årlige indtægtsrammeudmeldinger. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår, der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding 1, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, 3 ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 29, stk. 3. Sagsforløb, sag nr. 12/04936 DEE har ved mail af 4. juli 2011 ansøgt om forhøjelse af selskabets indtægtsramme som følge af, at virksomheden har idriftsat en ny anlægsinvestering, som er kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden. Anlægsinvesteringen er besluttet efter DEE har overtaget elforsyningsnettet af 3 haveforeninger i DEE s bevillingsområde. DEE har ved ansøgning af 4. juli 2011 oplyst overtagelsestidspunktet af haveforeningernes net og idriftsættelsesdatoen for kabellægningen, jf. tabel 1. DEE har ved ansøgning den 4. juli 2011 oplyst anlægssum, demonteringsomkostninger og kassationsværdi af anlægsinvesteringen, jf. tabel 1. 1 Sekretariatet forventer, at næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S foretages i 2016, hvormed forhøjelserne for kan opkræves indtil udgangen af Energitilsynets tilkendegivelse af 27. juni 2013: Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat). 3 Såfremt den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S sker i 2016, kan forhøjelserne for 2016 dermed opkræves indtil udgangen af 2018, forhøjelserne for 2017 kan opkræves indtil udgangen af 2019, osv.

3 3/19 Tabel 1: Beløb til beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo Haveforeningen Elmegården HF Engly Strandlyst HF Tidspunkt for overtagelse* Tidspunkt for idriftsættelse** Anlægssum (kr.) Demonteringsomkostninger (kr.) Kassationsværdi (kr.) *Tidspunkt for overtagelse af anlæg fra haveforeningerne ** Tidspunkt for idriftsættelse af kabellægning Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S DEE har den 27. august 2014 indsendt dokumentation for den oplyste kassationsværdi. DEE har ved mail den 19. august 2014 oplyst, at der ikke er en stigning i den leverede mængde kwh som følge af investeringen, da der ikke tilkobles nye forbrugsenheder, fordi haveforeningernes net allerede er en del af DEE s bevillingsområde. Særligt om DEE s overtagelse af haveforeningernes net Sekretariatet og DEE har i forbindelse med sagsbehandlingen af DEE s overtagelse af haveforeningernes net i virksomhedens bevillingsområde været i kontakt med Energistyrelsen for at få afklaret, om nettene er kollektive net eller interne net i DEE s bevillingsområde. Energistyrelsen har den 8. februar 2012 dispenseret DEE fra ejerkravet jf. 51, stk. 4, i lov om elforsyning: De områder, hvor nettene er beliggende, hører under DONG Energy Eldistribution A/S bevillingsområde, og DONG driver netvirksomhed i disse områder. Forbrugerne i haveforeningerne modtager netydelser fra DONG Energy Eldistribution A/S. Som bevillingshaver er DONG Energy Eldistribution A/S bl.a. i medfør af 20, stk. 1, nr. 1, i lov om elforsyning forpligtet til at vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i fornødent omfang, også i de områder, hvor haveforeningerne er beliggende, og også i forhold til de net, der er haveforeningernes ejendom. Efter henvendelse fra DEE, fastslår Energistyrelsen den 24. februar 2015 haveforeningernes nets status som interne net og derved DEE s forpligtelser for nettene: Energistyrelsens afgørelse af 8. februar 2012 satte et foreløbig punktum efter en langårig drøftelse om haveforeningernes net, nærmere dens karakter som kollektive elforsyningsnet. Drøftelserne pågik siden bevillingspligten for netvirksomhed blev indført ved lov nr. 375 af 2. juni 1999, først mellem Energistyrelsen og Københavns Energi (KE), der havde søgt om og fik udstedt bevilling i det område, hvor de pågældende haveforeninger er beliggende, og senere mellem Energistyrelsen og DONG, der overtog KE s bevilling. Det var Energistyrelsens holdning i disse drøftelser, at der var tale om kollektiv net, hvorfor KE, senere DONG opfordredes til at søge om dispensation fra ejerskabskravet i 51, stk. 4, i lov om elforsyning. Afgørelsen fra februar 2012 kunne først træffes, efter DONG den 28. oktober 2011 havde ansøgt Energistyrelsen om dispensation fra ejerskabskravet i 51, stk. 4, i lov om elforsyning. Det ligger afgørelsen til grund, at haveforeningernes net har karakter som kollektiv elforsyningsnet, uanset at det er haveforeningerne, ikke DONG, der ejer nettene. Det fremgår imidlertid af sagens omstændigheder, at nettene, selv om de juridisk set må vurderes som kollektive net, de facto historisk er blevet drevet som ikke-kollektive, interne net af haveforeningerne selv, der forstod nettenes drift og vedligeholdelse, herunder kabellægning, uden at være bevillingshavere.

4 4/19 Af samme fremgår: Der er hermed tale om en særlig situation, som netop vil blive bragt i overenstemmelse med elforsyningslovens bestemmelser, ved at DONG overtager nettene, og indtil da er dispenseret fra ejerskabskravet i 51, stk. 4, i lov om elforsyning. I lyset heraf vurderer Energistyrelsen, at der de facto er tale om en situation, hvor DONG overtager nettene fra haveforeningerne som ikke-kollektive, interne net. DEE har i sin ansøgning endvidere oplyst, at der for kabellægningen i Haveforeningen Elmegården og HF Engly er foretaget samgravning for fiber og gadebelysning med koncernforbundet selskab. Virksomheden har oplyst, at fordelingen af samgravningsomkostninger er sket ud fra et markedsprincip. Høring Sekretariatet for Energitilsynet har den 19. oktober 2015 sendt afgørelsen i høring hos DEE med en 14-dages høringsfrist. DEE har ved telefonsamtale den 19. oktober 2015 oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet. Lovgrundlag I det følgende gennemgås de bestemmelser i love og bekendtgørelser m.v., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, som fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuelle retspraksis og de lidt blødere retskilder, så som litteratur, citeres afslutningsvis. Gennemgangen afspejler også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. Elnetvirksomhedernes indtægtsrammer fastsættes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning, som er udstedt med hjemmel i bl.a. 70, i elforsyningsloven 4 : 70 Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. ( ) 4 Lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som ændret ved bl.a. lov nr. 575 af 18. juni 2012

5 5/19 Bekendtgørelse nr. 1520/2004, der trådte i kraft den 1. januar 2005, blev udstedt med hjemmel i elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 (elforsyningsloven), som ændret ved 1 i lov nr. 494 af 9. juni Hjemlen til regulering af nødvendige nyinvesteringer fremgår af elforsyningslovens 70, stk. 2 og 3: 70, STK. 2 Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. For investeringer der behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 anvendes Elforsyningslovens 70, stk. 3, hvor det fremgår at: Nødvendige nyinvesteringer omfatter investeringer i nye anlæg, der indgår som en integreret del af virksomhedens net med tilhørende tekniske anlæg, der tilfører det samlede anlæg nødvendig og væsentlig øget kapacitet og ydeevne. [ ] Det fremgår af 33, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. 33 ( ) STK. 3. Bindende økonomiske dispositioner vedrørende nødvendige nyinvesteringer eller myndighedspålæg, som virksomhederne kan dokumentere, er foretaget inden den 8. oktober 2008, behandles i reguleringsmæssig henseende efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. For de investeringer som er idriftsat inden d. 8. oktober 2008, eller der er foretaget bindende økonomiske dispositioner for inden d. 8. oktober 2008 kan Sekretariatet for Energitilsynet efter ansøgning for nødvendige nyinvesteringer hæve en virksomheds reguleringspris, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 1, nr Energitilsynet kan hæve reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af: 1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer. I indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, er nødvendige nyinvesteringer afgrænset, jf. 2, nr. 13: 2, STK. 1 ( ) 13) Nødvendige nyinvesteringer: a) Kabellægning, der sker af hensyn til forsyningssikkerheden eller ud fra andre væsentlige samfundsmæssige hensyn. b) Andre netinvesteringer, der gennemføres i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed, jf. elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 8. c) Nyinvesteringer, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder og væsentlige forstærkninger af nettet, der er begrundet i forsyning af nye og/eller større forbrugere eller i aftag af elektricitet fra nye og/eller større produktionssteder.

6 6/19 Investeringer idriftsat i reguleringsårene , og som der ikke er foretaget bindende økonomiske dispositioner for inden d. 8. oktober 2008, behandles efter bekendtgørelse 1294 af 24. november 2010, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335/ , stk. 4: 33 ( ) STK.4. Årsrapport for reguleringsåret udarbejdes efter reglerne i bekendtgørelse 1292 af 24. november Virkningerne af oplysninger i årsrapporten for reguleringsårene , herunder eksempelvis vedrørende merforrentning og nettab, bestemmes ligeledes efter reglerne efter reglerne i den nævnte bekendtgørelse. Bestemmelserne om efter ansøgning at hæve reguleringsprisen i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer i bekendtgørelse 1294/2010 findes i 12, stk. 1-2, samt 15, stk. 1: 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af: 1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf ) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. 16, stk ) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf ) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf ) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, jf. 20, stk. 1. 6) Korrektion af fejl, jf. 21. STK. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning. 15 Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed for at sikre mulighed for forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, jf. 2, nr. 18, under hensyn til forventede fremtidige omkostninger til drift af anlægget og forventede fremtidige indtægter som følge af anlægget. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker fra idriftsættelsestidspunktet for nyinvesteringen. Nødvendige nyinvesteringer er i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 afgrænset til at omfatte fem typer investeringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18: 2, NR. 18 Nødvendige nyinvesteringer: Anlæg som er idriftsat, jf. nr. 9, efter den 1. januar 2005, og som omfatter: a)nye anlæg, som tilfører det samlede anlæg nødvendig øget kapacitet og ydeevne, dvs. investeringer i helt nye forsyningsområder, eksempelvis i forbindelse med større byudviklingsprojekter, eller tilslutning af konkrete meget store nye forbrugere eller produktionsenheder. b) Væsentlige ændringer i den overordnede netstruktur, der er nødvendige for at sikre forsyningssikkerheden, jf. de planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet, som Energinet.dk udarbejder i medfør af elforsyningslovens 28, stk. 2, nr. 7. c) Kabellægning af luftledninger, der gennemføres af hensyn til forsyningssikkerheden. d) Kabellægning af luftledninger, der er godkendt i henhold til elforsyningslovens 21, stk. 1. e) Udskiftning og ændring af tilknyttede anlæg, i det omfang udskiftningen eller ændringen er nødvendig for anvendelsen af det nye kabelnet.

7 7/19 Derudover kan sekretariatet forhøje en netvirksomheds reguleringspris, jf. 20 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Denne bestemmelse er dog ikke gældende i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/ Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed, der erhverver et for virksomheden nødvendigt anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen. Forhøjelsen sker efter reglerne for nødvendige nyinvesteringer, jf. 15, med virkning fra tidspunktet for erhvervelsen. Det er en forudsætning for forhøjelsen, at erhvervelsen er sket efter den 1. januar Bestemmelsen om hvordan kapital forrentes Den årlige indtægtsrammeforhøjelse som følge af en nødvendig nyinvestering består af en afskrivning af investeringens reguleringsmæssige anlægssaldo samt forrentning af værdien af denne primo året, jf. Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om Opdatering af den økonomiske model for nødvendige nyinvesteringer. Forrentningssatsen svarer til den på idriftsættelsestidspunktet lange byggeobligationsrente plus 1 pct. point, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, 13, stk. 2, og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 3: 13 ( ) Stk. 2. Forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet sker efter ansøgning, såfremt virksomheden dokumenterer, at der ikke inden for de med investeringen, jf. stk. 1, nr.1, forbundne driftsomkostninger, indtægter og besparelser er tilstrækkelig grundlag for at sikre afskrivning og forrentning svarende til den toneangivende lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint af investeringen. Forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skal sikre, at makoen dækkes. Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer kan indregnes i reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet fra idriftsættelsestidspunktet af aktivet. 15 ( ) Stk. 3. Kapitalen forrentes med den på idriftsættelsestidspunktet gældende lange byggeobligationsrente, jf. 2, nr. 11, plus 1 pct. point Beregning af den reguleringsmæssige anlægssaldo Den reguleringsmæssige anlægssaldo for en nødvendig nyinvestering består af anlægssummen tillagt omkostninger til demontering af eksisterende anlæg og fratrukket kassationsværdien af eksisterende anlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 5. Desuden skal der ved opgørelse af den reguleringsmæssige anlægssaldo endvidere ske en modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og fornyelse af de demonterede anlæg, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 5: 15 ( ) Stk. 5. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil værdien af nyinvesteringen blive forhøjet med omkostninger til nedtagning af det eksisterende anlæg, herunder myndighedspålagte omkostninger i forbindelse hermed. Der skal ske modregning af kassationsværdien af det erstattede anlæg. Ved beregningen af forhøjelsen af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet vil der endvidere ske modregning af sparede omkostninger til fortsat drift, vedligeholdelse og fornyelse af eksisterende anlæg ud fra standardiserede værdier.

8 8/19 Samgravning I forbindelse med gravearbejder, fx ved kabellægning af luftledninger, skal aftalerne desuden ske i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse af 26. april Energitilsynet tilkendegav i den forbindelse om samgravning med koncernforbundne virksomheder, at: - 9. [ ] det ikke er urimeligt såfremt netselskaberne fordeler de aggregerede graveomkostninger ved samgravning mellem et netselskab og et eller flere koncernforbundne selskaber efter en ligelig fordelingsmetode, jf. elforsyningslovens 46, stk. 1, 46, stk. 2 og 73, stk. 1. Hvis to forskellige selskabers kabler ved en samgravning skal nedgraves i samme dybde, vil en ligelig fordelingsmetode således medføre, at hvert selskab betaler halvdelen af de samlede graveomkostninger. [ ] [ ] såfremt et netselskab vælger ikke at anvende en ligelig fordelingsmetode ved en samgravning, hvor et koncernforbundet selskab deltager, skal netselskabet udarbejde en detaljeret beskrivelse af omkostningsfordelingen mellem de deltagende selskaber. Som en del af denne beskrivelse skal netselskabet redegøre for, hvorfor aftalen mellem de deltagende selskaber kan anses som værende indgået på markedsmæssige vilkår, jf. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni om program for intern overvågning [ ]. Af bekendtgørelse 635 af 27. juni 2005 fremgår det at: 2. Programmet skal som minimum beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd: [ ] 8) De tiltag, som skal sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som virksomheden indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsmæssige vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. elforsyningslovens 46. [ ] Sekretariatet har tidligere truffet afgørelse om DEE s kabellægning af 0,4 kv-nettet (sagsnr. 12/04991, 12/13263, 13/09832 og 14/09085). I den forbindelse, oplyste DEE, at der gennem koncernens serviceselskab, DONG Energy Sales & Distribution (herefter S&D ), var foretaget samgravning med gadebelysning og med fibernet på alle anlægsprojekterne. Sekretariatet bad i den forbindelse DEE om at redegøre for fordelingen af samgravningsomkostningerne. Virksomheden fremsendte en redegørelse, hvoraf det konkluderende fremgår: DEE mener på baggrund af ovenstående, at Aftalen [aftale mellem DEE og S&D om drift og vedligehold af anlæg samt planlægning og koordinering], og herunder de anvendte økonomiske principper ved nedlægning af flere kabler i fællesgrav, er udtryk for markedsmæssige vilkår. DEE har endvidere anmodet KPMG om at foretage en vurdering heraf. Som det fremgår af det vedlagte notat har KPMG bekræftet, at der er tale om markedsvilkår. I redegørelsen udarbejdet af KPMG fremgår af konklusionen bl.a.: På baggrund af vores analyse af fremlagte information er det samlet set vores vurdering, at samgravnings-transaktionen mellem Netselskabet [DEE] og DE S&D [S&D] indgås på markedsvilkår. På et møde den 9. marts 2012 redegjorde DEE for leveringsstruktur samt de benyttede prisfastsættelsesmetoder i forbindelse med investeringen. Virksomheden har vedlagt to beskrivelser af omkostningsfordelingen mellem netvirksomheden og S&D, herunder redegørelser for, at aftalerne kan anses for indgået på markedsmæssige vilkår, jf. 46, i elforsyningsloven. Den ene beskrivelse er udarbejdet af virksomheden selv, den anden af KPMG.

9 9/19 Efter et yderligere møde den 10. september 2014 vurderede Sekretariatet for Energitilsynet, at der på baggrund af det foreliggende grundlag ikke fandtes anledning til at foretage sig yderligere i undersøgelsen af, om prisfastsættelsen var på markedsmæssige vilkår i overensstemmelse med elforsyningslovens 46. Opkrævning af indtægtsrammeforhøjelser Hvis en virksomhed for et givet år ikke har opkrævet en indtægtsrammeforhøjelse senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, bortfalder retten til at opkræve denne som udgangspunkt, jf. 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 og indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Uddrag fra indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 29, stk. 3: Stk. 3. Såfremt der er en difference mellem en virksomheds gennemsnitlige indtægt pr. kwh, jf. 2, nr. 7, og dens årlige reguleringspris, jf. 2, nr. 24, henholdsvis en difference mellem de faktiske indtægter for at stille et regionalt transmissionsnet til rådighed og den regionale transmissionsvirksomheds årlige rådighedsbeløb, jf. 2, nr. 25, eller der er ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet skulle have været ændret, jf. stk. 1, nr. 4 og 5, vedlægges årsrapporten et forslag til justering af virksomhedens priser, således at den opståede difference er korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ved opgørelsen af differencer i et reguleringsår indgår ikke beløb, der hidrører fra afviklingen af differencer fra tidligere reguleringsår. Energitilsynet har i tilkendegivelse af 27. juni 2013 tilkendegivet principper til anvendelse i administrationen af indtægtsrammerne for elnetvirksomhederne. 5 Principperne indebærer bl.a., at: - Virksomhederne ikke kan afskæres fra at opkræve differencer i egen favør som følge af ændrede forhold, idet virksomhederne generelt set har en berettiget forventning om at kunne opkræve disse forhøjelser. Sekretariatet vurderer derfor, at disse forhøjelser skal kunne opkræves, uanset at der kan blive tale om opkrævning af differencer, der går tilbage til og med reguleringsåret Fristen for opkrævning af differencer som følge af ændrede forhold (forhøjelse af indtægtsrammen) beregnes fra det tidspunkt, hvor der er truffet afgørelse om grundlaget herfor dvs. fra tidspunktet for afgørelsen om forhøjelse af indtægtsrammen jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, hvorefter differencer skal opkræves året efter. Med denne fortolkning får virksomhederne minimum ét år til at opkræve differencerne i, når disse er kendte for virksomheden. - Virksomhederne pålægges eventuel merforrentning (opstået som følge heraf) med tilbagevirkende kraft for hele perioden, såfremt virksomheden ønsker at opkræve den opståede difference. Sådanne ændrede forhold er fx indtægtsrammeforhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatets vurdering DEE har ved mail af 4. juli 2011 redegjort for, at virksomheden har overtaget et for virksomheden nødvendigt anlæg, der ikke tidligere har været underlagt indtægtsrammereguleringen. DEE har endvidere oplyst, at virksomheden efter overtagelsen kabellagde luftledninger i alle tre haveforeninger. I det følgende vil sekretariatet først vurdere DEE s overtagelse af de tre haveforeningers net og derefter vurdere DEE s efterfølgende kabellægning i de tre haveforeninger. 5 Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) af 27. juni 2013.

10 10/19 Vurdering af overtagelse af net Det fremgår af 33, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011, at bindende økonomiske dispositioner vedrørende investeringen, som virksomheden kan dokumentere er foretaget inden den 8. oktober 2008, i reguleringsmæssig henseende behandles efter de på dispositionstidspunktet gældende regler. Konkret har DEE oplyst, at virksomheden den 15. juli 2008, den 13. juni 2008 og 15. juli 2008 har overtaget anlæg vederlagsfrit fra haveforeningerne Haveforeningen Elmegården, HF Engly og Strandlyst HF. Dette net har før været drevet af haveforeningerne selv. Virksomheden har endvidere oplyst, at anlægget på overtagelsestidspunktet har en bogført værdi på kr. 0, da anlæggets levetid på overtagelsestidspunktet var udløbet. Da overtagelsesdatoerne af haveforeningernes net er før den 8. oktober 2008, skal DEEs overtagelse af net fra haveforeningerne behandles efter indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 3 i 335/2011. Imidlertid indeholder indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004 ikke en hjemmel, hvormed sekretariatet kan forhøje en netvirksomheds indtægtsramme som følge af, at virksomheden har erhvervet anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen. En sådan hjemmel findes derimod i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011, jf. 20, stk. 1, i begge bekendtgørelser: Vurdering af kabellægning af luftledninger i haveforeningerne DEE har endvidere oplyst, at virksomheden i forbindelse med overtagelse af haveforeningernes net har foretaget kabellægning af luftledninger i de omtalte net. Disse er idriftsat hhv. den 1. december 2009, den 1. juni 2009 og den 1. april Det fremgår, at virkningerne af oplysninger i årsrapporter for 2008 til 2010, bestemmes efter reglerne i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 335 af 15. april 2011, 33, stk. 4. DEE har oplyst, at virksomheden ikke har foretaget bindende økonomiske dispositioner inden den 8. oktober 2008 for kabellægningsprojektet. Sekretariatet for Energitilsynet behandler derfor ansøgningen om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af kabellægning af luftledninger efter reglerne i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Netvirksomheder kan ansøge om forhøjelse af reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet grundet idriftsættelsen af nødvendige nyinvesteringer, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 2, nr. 18 og 12, stk. 1, nr. 1. DEE har oplyst, at anlægsinvesteringerne omfatter kabellægning af luftledninger i de tre overtagede haveforeninger, og at kabellægningerne er foretaget af hensyn til forsyningssikkerheden.

11 11/19 DEE har i ansøgningen oplyst, at der gennem koncernens serviceselskab, DONG Energy Sales & Distribution (herefter S&D ), er foretaget samgravning med gadebelysning og med fibernet for kabellægningen i Haveforeningen Elmegården og HF Engly. DEE har oplyst, at samgravningen er foregået på samme vilkår som for deres kabellægning af 0,4 kv-nettet (sagsnr. 12/04991, 12/13263, 13/09832 og 14/09085), som sekretariatet tidligere har truffet afgørelse om (se afsnit om samgravning i lovgrundlaget). Sekretariatet har lagt det af DEE oplyste til grund angående forsyningssikkerhed og samgravning, og vurderer således, at kabellægningen af luftledningerne medfører en forhøjelse af reguleringsprisen, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 15, stk. 1 og 2, nr. 18, litra c. Forhøjelse af DEE s indtægtsramme for kabellægningerne idriftsat i 2009 Denne afgørelses beregninger er foretaget efter de principper, der er fastlagt med Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2010 om model for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer og den tilhørende Excel-model. I dette afsnit gennemgås eksempler på udregning af forhøjelse af DEE s indtægtsramme som følge af kabellægningen i En nødvendig nyinvestering skal over hele investeringernes levetid kunne forrentes med den maksimalt tilladte forrentningssats på idriftsættelsestidspunktet, jf. 15, stk. 3 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010. Sekretariatet benytter den gennemsnitlige forrentningssats for den måned, hvori anlægsinvesteringen er idriftsat, og hvorfra forrentningen påbegynder, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 12, stk Sekretariatet for Energitilsynet har beregnet de gennemsnitlige idriftsættelsesdatoer for nyinvesteringerne ved at vægte de særskilte idriftsættelsesdatoer for investeringernes delprojekter med de tilhørende anlægssummer som beskrevet i afsnittet. Sekretariatet har på den baggrund beregnet den tilladte forrentningssats til 6,34 pct. for nødvendige nyinvesteringer idriftsat i En del af den årlige forhøjelse af DEE s indtægtsramme, som følge af den nødvendige nyinvestering, er afskrivning og forrentning af anlæggets reguleringsmæssige anlægssaldo, jf. 15, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010: Reg. anlægssaldo = Anlægssum + demonteringsomkostninger kassationsværdi nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger Reg. anlægssaldo = kr kr kr kr. 0 6 Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om den anvendte forrentningssats beregnes på baggrund af data for den lange byggeobligationsrente i den efterfølgende måned.

12 12/19 Reg. anlægssaldo = kr Efter henvendelse fra DEE, fastslår Energistyrelsen den 24. februar 2015 haveforeningernes nets status som interne net og derved DEE s forpligtelser for nettene: Det fremgår imidlertid af sagens omstændigheder, at nettene, selv om de juridisk set må vurderes som kollektive net, de facto historisk er blevet drevet som ikke-kollektive, interne net af haveforeningerne selv, der forstod nettenes drift og vedligeholdelse, herunder kabellægning, uden at være bevillingshavere. Da DEE har overtaget nettene og de, jf. ovenstående, ikke har været ansvarlig for vedligeholdelsen af nettene, da de var ejet af haveforeningerne, vurdere sekretariatet, at der ikke skal modregnes en nutidsværdi af sparede levetidsforlængende omkostninger i dette konkrete tilfælde. Den nødvendige nyinvestering bliver afskrevet lineært over investeringens fyrreårige levetid. Årlig afskrivning 1-40 = Reg. Anlægssaldo / 40 år Årlig afskrivning 1-40 = kr / 40 Årlig afskrivning 1-40 = kr Da den 9. juli 2009 er beregnet som vægtet idriftsættelsesdato, får DEE forrentning af investeringen for seks måneder af reguleringsåret Indtægtsrammen forhøjes således med forrentning for (6/12) af året samt hele den årlige afskrivning. Årlig forrentning 2009 = 0,0634 * kr = kr Δindtægtsramme 2009 = (6/12)forrentning + afskrivning + løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2009 = (6/12)(kr ) + kr løbende nettoomkostninger Δindtægtsramme 2009 = kr løbende nettoomkostninger For de resterende 39 år får selskabet hvert år forrentningen for hele året samt den årlige afskrivning. Ud over den årlige afskrivning og forrentning, skal den årlige forhøjelse af indtægtsrammen også indeholde løbende nettoomkostninger. Disse består af nye driftsomkostninger fratrukket sparede driftsomkostninger på det demonterede anlæg og fratrukket nye indtægter som følge af den nødvendige nyinvestering, jf. 15, stk. 1 og 5 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/ Konkret benytter sekretariatet den 15. i en måned som skæringsdato for, om selskabet får forretning af investeringen i måneden for idriftsættelse.

13 13/19 I 2009 indgår kun løbende nettoomkostninger for den del af året, der ligger senere end idriftsættelsestidspunktet. Indtægtsrammen for 2009 bliver dermed forhøjet med løbende nettoomkostninger for årets sidste seks måneder. Løbende nettoomkostninger 2009 = (6/12)(nye driftsomkostninger sparede driftsomkostninger nye indtægter) Løbende nettoomkostninger 2009 = (6/12)(kr kr.0) Løbende nettoomkostninger 2009 = kr Størrelserne af nye driftsomkostninger bliver beregnet af Sekretariatet for Energitilsynet på baggrund af standardiserede værdier af driftsomkostninger, som fastlagt i Energitilsynets model (se vedlagte bilag til afgørelsen) for godkendelse af nødvendige nyinvesteringer, for de typer af nye anlæg, som DEE har oplyst. Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at DEE s indtægtsramme årligt bliver forhøjet med de beløb, som er angivet i kolonne 4 i tabel 2, dog korrigeret som følge af, at de løbende nettoomkostninger vil blive justeret i overensstemmelse med udviklingen i reguleringsprisindekset, jf. 15 i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynets afgørelse af 23. juni Fra og med 2014 fremskrives de løbende nettoomkostninger med en forventet inflation på 3 pct. Når reguleringsprisindekset er opgjort for disse år, vil sekretariatet korrigere værdierne, så udviklingen afspejler udviklingen i reguleringsprisindekset. Derfor vil de tilladte indtægtsrammestigninger løbende blive korrigeret af sekretariatet, så de følger de realiserede løn- og prisstigninger.

14 14/19 Tabel 2. Estimat af tilladt årlig stigning i virksomhedens indtægtsramme set i forhold til den oprindelige indtægtsramme ( ) År Afskrivning og forrentninomkostninger Løbende netto- Indtægtsrammeforhøjelse * Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. * De løbende nettoomkostninger og dermed indtægtsrammeforhøjelserne er endelige for årene 2009 til og med 2014, men er estimeret for 2015 og fremefter. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med idriftsættelsesåret og frem til året forinden den næste indtægtsrammeudmelding til DONG Energy Eldistribution A/S skal være opkrævet senest ved udgangen det reguleringsår,

15 15/19 der følger året for den næste indtægtsrammeudmelding, hvori denne afgørelse indgår, jf. en analog fortolkning af 29, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og Energitilsynet Herefter bortfalder forhøjelserne, jf. samme bestemmelser. Indtægtsrammeforhøjelserne i årene fra og med året for den næste indtægtsrammeudmelding skal være opkrævet senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for det pågældende års regnskabsaflæggelse, ellers bortfalder disse, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 29, stk. 3. Årlige forhøjelser af selskabets reguleringspris Sekretariatet for Energitilsynet har tilsvarende beregnet de tilladte årlige forhøjelser i selskabets reguleringspris for et givent år på følgende måde: Δreguleringspris = Δindtægtsramme / leveret mængde el Den tilladte stigning i selskabets reguleringspris for et givent år er givet ved den tilladte forhøjelse af selskabets indtægtsramme for det pågældende år divideret med selskabets leverede mængde el. De faktisk leverede mængder el for fremgår af tabel 3. Tabel 3. Leveret mængde el År Leveret mængde el (kwh) Kilde: DONG Energy Eldistribution A/S For har Sekretariatet for Energitilsynet beregnet den tilladte stigning i selskabets reguleringspris til: Δreguleringspris 2009 = (kr / kwh) = 0,004 øre/kwh Δreguleringspris 2010 = (kr / kwh) = 0,007 øre/kwh Δreguleringspris 2011 = (kr / kwh) = 0,007 øre/kwh Δreguleringspris 2012 = (kr / kwh) = 0,007 øre/kwh Δreguleringspris 2013 = (kr / kwh) = 0,007 øre/kwh

16 16/19 Δreguleringspris 2014 = (kr / kwh) = 0,007 øre/kwh Sekretariatet har således beregnet den tilladte stigning i selskabets reguleringspris til 0,004 øre/kwh i 2009, 0,007 øre/kwh i 2010, 0,007 øre/kwh i 2011, 0,007 øre/kwh i 2012, 0,007 øre/kwh i 2013 og 0,007 øre/kwh i For årene 2015 og frem er den tilladte stigning i reguleringsprisen beregnet med udgangspunkt i den leverede mængde el i De tilladte stigninger fremgår af kolonne 3 i tabel 4.

17 17/19 Tabel 4. Tilladt stigning i reguleringsprisen År Tilladt stigning i indtægtsrammen (kr.) * prisen (øre/kwh) ** Tilladt stigning i regulerings , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,002 Kilde: Beregninger foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet. * De tilladte stigninger i indtægtsrammen er endelige for årene 2009 til og med 2014 samt estimeret for 2015 og fremefter. ** De tilladte stigninger i reguleringsprisen er endelige for årene 2009 til og med 2014 samt estimeret for 2015 og fremefter. Sekretariatet vil årligt korrigere tallene i tabel 4, således at de tilladte forøgelser i selskabets reguleringspris følger udviklingen i selskabets faktisk leverede mængde el og prisudviklingen i løbende nettoomkostninger for pe-

18 18/19 rioden , jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, 7, stk. 1 og 12, stk. 3. Afsluttende bemærkninger Sekretariatet for Energitilsynet tager forbehold for, at de af DEE indsendte oplysninger er korrekte. Desuden tager sekretariatet forbehold for, at DEE ikke har modtaget nogen form for betaling fra tredjepart i forbindelse med omtalte anlægsinvesteringer, der ikke er oplyst i forbindelse med ansøgningerne og fratrukket anlægssummerne. Såfremt tredjepart har bidraget uden, at det er oplyst og uden, at bidraget er fratrukket anlægssummerne, bortfalder denne afgørelse. Sekretariatet bemærker, at såfremt tredjepart i fremtiden kommer til at bidrage til finansieringen af projekterne, skal dette dokumenteres over for sekretariatet, så beløbene i afgørelsen kan korrigeres. Sker dette ikke, vil denne afgørelse bortfalde. Såfremt afgørelsen bortfalder, kan DEE indgive en ny ansøgning om forhøjelse af selskabets indtægtsramme til sekretariatet. I denne ansøgning skal DEE skriftligt oplyse, hvordan investeringen er finansieret. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet hermed ikke er afskåret fra på et senere tidspunkt at vurdere, hvorvidt de benyttede prisfastsættelsesmetoder er markedsmæssige, jf. elforsyningslovens 46.

19 19/19 Klagevejledning Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og være kommet frem til klagenævnet inden 4 uger efter dette brev er modtaget. Klagen sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er modtaget i rette tid. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Kirstine Brejning Skygebjerg Fuldmægtig Tlf. direkte:

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 2. februar 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Energy Eldistribution A/S OVER

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning.

Anlægsinvesteringen består af 1,5 km 0,4 kv kabelforbindelse og 18 stk. kabelskabe. Der er i den forbindelse demonteret 1,5 km 0,4 kv luftledning. Energi Viborg Elnet A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 18. maj 2015 Detail & Distribution 15/02590 MFR AFGØRELSE FORHØJELSE AF ENERGI VIBORG ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Viby Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme

Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sydfyns Elforsyning A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 18. august 2014 Sag 12/16913 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Sydfyns Elforsyning A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af klima- og energiminister Connie Hedegaard Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Sikring af

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1.

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 16. november 2015 Detail & Distribution 12/09079 /BEJ BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar

Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Bilag 4. Energitilsynets sekretariats bemærkninger til Dansk Energis høringssvar Dansk Energi indgav høringssvar ved 1. høringsrunde, jf. bilag 5, og 3. høringsrunde, jf. bilag 11. Energitilsynet sekretariat

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen.

DEE s ansøgning begrundes med myndighedspålæg om omlægning af kabler som følge af etablering af Cityringen. DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 3. november 2015 Detail & Distribution 13/07857 KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse

Business case 150 kv-kabellægning mellem Jyl- land og Fyn og demontering af luftledninger Indholdsfortegnelse Business case 150 kv-kabellægning mellem Jylland og Fyn og demontering af luftledninger 21. maj 2014 SLE/DGR Indholdsfortegnelse 1. Indstilling... 2 2. Baggrund... 3 3. Beskrivelse af løsninger... 3 3.1

Læs mere

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer ENERGITILSYNET Punkt 5 d. 23. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets møde den 23. juni 2010 Opdateret økonomisk model til godkendelse af forhøjelser ved nødvendige nyinvesteringer

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 22-06-2011 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 123. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra chefen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen

Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen ENERGITILSYNET 31-10-2006 ENR 4/0904-0300-0004 /Ca Indregning af afskrivninger og henlæggelser i fjernvarmeprisen Nedenfor findes en gennemgang af hovedreglerne i forbindelse med brug af reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen

Læs mere