Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud Fredensborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Organisering af tilsynsopgaven Formål med det Kommunale Tilsyn BDO KR s Tilsynskoncept Tilsyn i Særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Gennemgang af resultaterne af tilsynene Samlet konklusion vedrørende temaet: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Bilag Bilag 1. BDO s vurderingsskala Bilag 2. Bemærkninger, anbefalinger og påbud fordelt på de enkelte tilbud Bilag 3. Oversigt over indhold i hhv. bemærkninger, anbefalinger og påbud fordelt på de enkelte tilbud INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Indledning Jævnfør Serviceloven skal tilsynsmyndigheden én gang årligt fremlægge en samlet redegørelse for Fredensborg Kommunes Social- og Sundhedsudvalg vedrørende tilsynsmyndighedens arbejde. BDO KR har haft til opgave at udføre uanmeldte tilsynsbesøg med Fredensborg Kommunes 2 sociale tilbud indenfor handicap- og psykiatriområdet. Endvidere har BDO KR fået til opgave at udarbejde en samlet redegørelse for tilsynenes resultater, som vil blive præsenteret i denne rapport. Rapportens første del beskriver, hvordan BDO KR i samarbejde med Fredensborg Kommune har organiseret tilsynsopgaven. Rapportens anden del giver en samlet vurdering af tilsynsresultatet på baggrund af de bemærkninger og anbefalinger, som tilbuddene har fået. Denne del afsluttes med en gennemgang af tilsynsresultatet. Endelig fremgår rapportens analysegrundlag sidst i rapporten i form af bilag. Derudover henviser BDO KR til de tilsynsrapporter, der er udarbejdet på baggrund af de gennemførte 2 uanmeldte tilsyn i kommunens sociale tilbud. Målgruppen på de 2 tilbud er voksne med forskellige lidelser inden for handicap og psykiatri; herunder borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmning og psykiatriske lidelser. 2 Organisering af tilsynsopgaven Udgangspunktet for tilsynskonceptet og gennemførelsen af tilsynene på de sociale tilbud er de specifikke lovbestemmelser og Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovgivningen, kommunens ønsker samt BDO KR s viden og erfaringer har tilsammen dannet rammen om den anvendte interviewguide. Denne er blevet anvendt i separate dialogmøder på tilsynene med henholdsvis leder/ledelse, personale, brugere/beboere samt evt. pårørende. BDO KR kvalitetssikrer løbende den anvendte interviewguide og rapportskabelon. BDO KR og kontaktpersonerne i Fredensborg Kommune har i forbindelse med gennemførslen af tilsynene afholdt et forberedende møde, hvor fokuspunkter for tilsynene er blevet drøftet. I forbindelse med gennemførelse af tilsynene har tilsynet forberedt sig ved at læse den seneste tilsynsrapport, indhente oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets hjemmeside samt ved at sætte sig ind i kommunens overordnede politikker samt evt. virksomhedsplan. Tilsynsrapporten har været til gennemsyn for faktuelle fejl hos leder. Med mindre andet har været aftalt, har leder haft fem hverdage til at gennemse rapporten. Såfremt der har været faktuelle kommentarer, er disse blevet indarbejdet i rapporten, hvor det har været relevant. I tilsynsrapporten fremgår en vurdering af det enkelte tilbud, samt eventuelle bemærkninger, anbefalinger og påbud. For hvert af de områder, som tilsynet gennemgår, fremgår ligeledes INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 en kortfattet delvurdering. Såfremt der er bemærkninger, anbefalinger elle påbud, vil disse fremgå i vurderingsfelterne undervejs. BDO KR lægger vægt på, at opsamlingen af data foregår på et validt grundlag. Tilsynskonceptet kombinerer derfor en række forskellige metoder til indsamling af viden. Fælles for de anvendte metoder er en anerkendende, dialogbaseret tilgang. BDO KR s tilsynskoncept kombinerer to centrale aspekter i lovgivningen, henholdsvis kontrol og læring. Kontrollen skal sikre overholdelse af regler, og at borgerne modtager de ydelser, som de har krav på. Samtidig kan kontrolaspektet medvirke til at skærpe medarbejdernes fokus på netop at leve op til de centrale krav til arbejdet. Læringsaspektet indgår på flere måder. Det sker gennem de interviews, der foretages med henholdsvis leder og medarbejdere, hvor der stilles spørgsmål til den specifikke praksis, både hvad angår pædagogiske og organisatoriske forhold. Endelig indgår læringsaspektet i de dialoger, som tilsynet gennemfører med brugere og evt. pårørende. 2.1 Formål med det Kommunale Tilsyn I henhold til Servicelovens 148 a og 16 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, som hvert enkelt tilbud leverer. Formålet med tilsynet er overordnet at sikre retssikkerheden for en gruppe borgere, der i mange tilfælde ikke er i stand til at stille krav eller forsvare egne rettigheder. Tilsynet skal påse og belyse, at: Borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. Hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde. Dvs. om tilbuddene er veldrevne og leverer ydelser med god kvalitet. Forebygge ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet har sammenlagt til opgave at skabe grundlag for en konstruktiv dialog med tilbuddene med det formål at bevare og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen. Tilsynene skal endvidere sikre, at gældende lovgivning efterleves, og at der er overensstemmelse mellem tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. 2.2 BDO KR s Tilsynskoncept Der er ført tilsyn med de organisatoriske og personalemæssige forhold samt de pædagogiske, omsorgs og plejemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet har endvidere fokus på hverdagslivet for borgerne, og har således også fokus på, hvordan hjælpen efter deres og evt. de INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til såvel det observerede som personalets og beboeres/brugeres og evt. pårørendes vurdering heraf indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn, herunder forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Fredensborg Kommune, ikke i BDO KR s tilsyn. Tilsynet gennemgår følgende områder: Opfølgning fra sidste tilsyn, fysiske rammer, pædagogisk metode/teoretisk referenceramme, pædagogiske planer, hverdag og aktiviteter, medindflydelse og kommunikation, sprogbrug og omgangsformer, tryghed og trivsel og internt samarbejde og kommunikation. Derudover indgik der som et særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver. Endelig skal det nævnes, at tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 3 Tilsyn i 2011 Som aftalt har BDO KR i løbet af 2011 gennemført uanmeldte tilsyn med følgende 2 sociale tilbud i Fredensborg Kommune: Lindegården og Johannes Hages Hus. Tilsynene er afholdt henholdsvis den 3. og 4. august Det overordnede indtryk af de to sociale tilbud er, at der eksisterer gode og tilfredsstillende forhold. Dette betyder, at den leverede ydelse og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Tilsynet vurderer, at der er fulgt op på de anbefalinger der blev givet på sidste tilsyn til Lindegården, mens der på Johannes hages Hus er taget initiativ til at følge op på anbefalinger fra sidste tilsyn. Der er bl.a. iværksat en proces med inddragelse af medarbejderne i relation til sanering og implementering af værdierne og værdigrundlag, ligesom der er sat fokus på arbejdsmiljøet mellem ledelse og medarbejdere, og på nedbringelse af sygefraværet. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er i overensstemmelse med målgruppens behov, og at boliger og fællesarealer er hyggeligt indrettede og pænt rengjorte. Tilsynet vurderer, at den pædagogiske referenceramme og metoder er i overensstemmelse med de respektive målgruppers behov, og at indsatsen målrettes den enkelte beboers færdigheder og behov. På begge tilbud er der iværksat tiltag med henblik på kvalitetsudvikling af det pædagogiske arbejde, hvilket tilsynet vurderer, vil bidrage til et yderligere løft af medarbejdernes indsats overfor beboerne. På Johannes Hages Hus er der således taget initiativ til en intern dialog og beskrivelse af værdier/værdigrundlag samt pædagogisk referenceramme og metoder, hvilket sker for at sikre en fælles forståelse og tilgang til beboerne. Medarbejderne på Lindegården deltager i Kvalikombo, der er et tværkommunalt projekt, som er rettet mod kvalitets og kompetenceudvikling i botilbud. Formålet med projektet er at frem- INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 me udviklingsmulighederne og livskvaliteten hos mennesker, der er udviklingshæmmede, og at bidrage til personaleudvikling, der kan sikre dette. Det er tilsynets vurdering, at de pædagogiske planer, især på Johannes Hages Hus, udgør et professionelt og ressourceorienteret redskab i arbejdet med beboerne, og at beboerne inddrages i arbejdet med disse. Tilsynet bemærker, at der er indkøbt og skal implementeres nyt elektronisk omsorgssystem, som medarbejderne forventer sig meget af. Det er samtidig tilsynets vurdering, at arbejdet med de pædagogiske planer på Lindegården med fordel kan kvalificeres, og bemærker, at det forventes, at der med indførelse af et nyt koncept vil komme et øget fokus på formulering af mål og delmål. Beboerne på de to tilbud tilbydes generelt en god hverdag og aktiviteter, som er afstemt de to målgruppers funktionsniveau og behov. På Lindegården findes der gode og faglige tilbud til alle beboere, og der tages udgangspunkt i beboerens ressourcer og behov. På Johannes Hages Hus deltager beboerne i praktiske gøremål, og har derudover gode muligheder for aktiviteter ud af huset. Tilsynet anbefaler dog, at det overvejes, hvordan personalet kan understøtte at ligestillede beboere på tværs af grupperne kan få mere glæde af hinanden rent socialt. I relation til beboernes medindflydelse på eget liv og hverdag, vurderer tilsynet, at der findes relevante formelle fora til sikring af dette. På Lindegården via pårørenderådet og på Johannes Hages Hus via beboermøder og beboerrådsmøder. Derudover er der på Lindegården relevant fokus på tolkning af beboernes signaler og på udvikling af kommunikationsformer med henblik på at sikre beboerne størst mulig indflydelse på eget liv og hverdag. Med ansættelse af en kommunikationsmedarbejder er der desuden taget initiativ til en skærpet indsats på området. På begge tilbud er det tilsynets vurdering, at medarbejderne har god opmærksomhed på sprogbrug og omgangsform, og at der eksisterer et ordentligt sprogbrug og omgangsform, kendetegnet ved respekt og værdighed. Tilsynet vurderer, at der er fokus på beboernes tryghed og trivsel, og tilsynets observationer peger på, at beboerne på begge tilbud er trygge og trives. På Lindegården er der taget flere gode initiativer til at sikre, at fx vikarer kan orientere sig om beboerne, deres hverdag og behov. Tilsynet vurderer i forlængelse af dette, at medarbejderne på tværs med fordel kan diskutere om der skal være en ensartet måde at udforme disse oplysninger, hvorfor tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en intern drøftelse af dette. På Johannes Hages Hus sikres beboernes tryghed og trivsel gennem en kontaktpersonordning, lydhørhed og medarbejdernes evne til at reagere på problemer. I et team er der praksis for, at beboerne selv vælger kontaktperson, hvilket ligger i forlængelse af ønsket om at understøtte beboernes medindflydelse. Tilsynet anbefaler, at det drøftes, om det vil være muligt at indføre denne ordning i alle teams. Det er generelt tilsynets indtryk, at der eksisterer et godt internt samarbejde og kommunikation, og at der er relevant fokus på udfordringer i det interne samarbejde. På Lindegården handler dette om, at ledelsen har fokus på nedbringelse af sygefravær og på optimering af det interne samarbejde og kommunikation. Der er således taget initiativ til kommende studiedage, hvor medarbejderne kan lære af hinandens praksis. På Johannes Hages Hus efterspørger medarbejderne under tilsynet et højere grad af tværfagligt samarbejde og øget kendskab til hinandens praksis, idet de vurderer, at de kan lære af hinandens metoder og praksis. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 3.1 Særligt tema: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver. Ifølge aftale med Fredensborg Kommune indgår der i tilsynet 2011 et særligt tema; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver, hvorfor der har været særligt fokus på dette område. Det er overordnet set tilsynets vurdering, at de sygeplejefaglige opgaver i praksis varetages tilfredsstillende, og at medarbejderne vurderer, at de har de nødvendige kompetencer til at varetage de delegerede sygeplejefaglige opgaver På Lindegården er det tilsynets vurdering, at der i højere grad bør være fokus på dokumentation af den sygeplejefaglige indsats. Tilsynet vurderer således, at der er behov for, at der udarbejdes såvel generelle som lokale retningslinjer for udførelse af de sygeplejefaglige opgaver. Derudover bør der udarbejdes en oversigt over, hvilke opgaver, der kan delegeres til hvilke faggrupper. Der bør udarbejdes principper for uddannelse og oplæring af medarbejdere ift. udførelse af de sygeplejefaglige opgaver, ligesom der bør udarbejdes principper og dokumentationsmateriale for den enkelte medarbejder ift. opfølgning på medarbejdernes oplæring og varetagelse af opgaven. På Johannes Hages Hus har medarbejderne kendskab til foreliggende skriftligt materiale om varetagelse af sygeplejefaglige områder, og demonstrerer kendskab til eget ansvars- og kompetenceområde og er ansvarsbevidste ift. at inddrage andre faggrupper i forbindelse med varetagelse af sygeplejefaglige opgaver. Tilsynet vurderer dog, at der er mangler ift. udarbejdelse af retningslinjer for udførelse af de sygeplejefaglige opgaver, hvorfor der gives anbefalinger vedrørende udarbejdelse af retningslinjer for flere områder, ligesom det anbefales, at der udarbejdes skema med kompetenceoversigt over de sygeplejefaglige opgaver. 3.2 Gennemgang af resultaterne af tilsynene Tilsynene har samlet set givet anledning til 5 bemærkninger, 11 anbefalinger og ingen påbud. Anbefalingerne fordeler sig med 5 anbefalinger til Lindegården, mens der gives 6 anbefalinger til Johannes Hages Hus. Heraf gives der 0 i relation til de fysiske rammer, 4 anbefalinger gives i relation til den pædagogiske-, omsorgs- og plejemæssige indsats, mens der gives 1 anbefaling rettet mod de organisatoriske og personalemæssige forhold. Endelig rettes 6 af tilsynets anbefalinger mod det særlige tema; Håndtering af sygeplejefaglige opgaver. Anbefalingerne inden for hovedområdet Den pædagogiske, omsorgs- og plejemæssige praksis retter sig mod en ensretning af oplysninger vedrørende beboerne (Lindegården), to anbefalinger vedrørende metoder, der kan optimere beboernes indflydelsesmuligheder (Johannes Hages Hus) og endelig en anbefaling, som i princippet også handler om beboernes mulighed for selvbestemmelse nemlig at dyrke socialt samvær med ligestillede beboere (Johannes Hages Hus). Anbefalingen vedrørende hovedområdet Organisatoriske og personalemæssige forhold retter sig mod det interne samarbejde og kommunikation på Johannes Hages Hus. Anbefalingen omhandler overvejelser om, hvordan den eksisterende samarbejdskultur kan udbygges på tværs af faglighed og teams med henblik på, at faglige guldkorn ikke går tabt. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 De 6 anbefalinger, der omhandler tilsynets særlige tema; Håndtering af de sygeplejefaglige opgaver omhandler følgende hovedområder: Udarbejdelse af retningslinjer for løsning af sygeplejefaglige opgaver. For Lindegården gælder det følgende områder: Forebyggelse af sår. Dokumentation af beboernes vægt og BMI. Håndtering af krampeanfald generelt. For Johannes Hages Hus gælder det følgende områder: Forebyggelse og pleje til beboere med sår. Ernæring og væskeindtagelse og dens betydning for den enkelte beboer. Anvendelse af PEG-sonde herunder registrering af dato for skift af PEG-sonde, sondens størrelse o. lign. Håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. Pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Kompetenceoversigt og principper for delegering af opgaver. Det oplyses, at personalegruppen på Lindegården består af: 37 pædagoger, 2 PGU er (Pædagogisk grunduddannelse) og 14 omsorgshjælpere. Der er således ikke ansat sundhedsfagligt personale på Lindegården. På Lindegården anbefales det, at der udarbejdes oversigt over kompetencer ift. de enkelte faggrupper, og udarbejdes principper for delegering af sygeplejefaglige opgaver, herunder principper for undervisning, oplæring og opfølgning på overdragelse af sygeplejefaglige opgaver. Det oplyses, at personalegruppen på Johannes Hages Hus består af: 4 sygeplejersker, 12 pædagoger, 32 social- og sundhedsassistenter, 1 social- og sundhedshjælper, 14 ansatte køkken og rengøring samt 13 øvrige ansatte, herunder i vaskeriet. På Johannes Hages Hus anbefales det, at der udarbejdes et skema med kompetenceoversigt over sygeplejeopgaver, idet der ikke foreligger dokumentation med kompetenceoversigt og principper for delegering af opgaver. I forlængelse af dette anbefaler tilsynet, at der: Udarbejdes principper for delegering af sygeplejeopgaver, herunder principper for opfølgning på den delegerede opgave. Udarbejdes medarbejderskema vedrørende delegering af konkrete opgaver i forhold til de sygefaglige opgaver. Herudover anbefaler tilsynet, at Lindegården dokumenterer princippet vedrørende brug af hjemmesygeplejerske til sårpleje, således at alle medarbejdere kan være orienteret om, at det er hjemmesygeplejen, som varetager sårskift til beboerne. Endelig anbefales det, at ledelsen på Lindegården sikrer, at medarbejderne skærper opmærksomheden på, at signering foretages i umiddelbar tilknytning til, at medicinen gives. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 3.3 Samlet konklusion vedrørende temaet: Håndtering af sygeplejefaglige opgaver Tilsynet ønsker at pege på, at der er følgende fælles udfordringer, som med fordel kan løses i samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Ældre og Handicap og de to botilbud på handicap og psykiatriområdet, Johannes Hages Hus og Lindegården. Det drejer sig om følgende: Udarbejde Vejledning for Sundhedsfaglig dokumentation på Fredensborg Kommunes Sociale Botilbud. Udarbejde Vejledning til Håndtering af Medicin med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Pjece: Korrekt håndtering af medicin, Et Værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og Bosteder ansvar, sikkerhed og opgaver, Udarbejde Procedurer for udførelse af sygeplejefaglige opgaver, som f.eks.: Pleje af Tracheostomi, Håndtering af krampeanfald, Håndtering af PEG-sonde samt Sårpleje. Udarbejde principper for delegering af sygeplejefaglige opgaver herunder beskrivelse af ansvar og kompetence. Udarbejde principper for undervisning, oplæring og opfølgning på overdragelse af sygeplejefaglige opgaver. Udarbejde beskrivelser af Ansvar og kompetence ift. Uddelegering samt varetagelse af sygeplejefaglige opgaver. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 4 Bilag 4.1 Bilag 1. BDO s vurderingsskala Gode og tilfredsstillende forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Forholdene på stedet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Gode og tilfredsstillende forhold kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. En bemærkning kan også påpege forhold, som tilsynet bemærker og vil følge op på ved det efterfølgende tilsyn. Ikke tilfredsstillende forhold Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder og/eller almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Ikke tilfredsstillende forhold giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Kritisable forhold Dette betyder, at den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder samt almene pædagogiske, sundheds- og omsorgsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Kritisable forhold giver anledning til, at tilsynet anbefaler kommunen om at udstede påbud. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved næstkommende tilsyn. 4.2 Bilag 2. Bemærkninger, anbefalinger og påbud fordelt på de enkelte tilbud Tilbud Bemærkninger Anbefalinger Påbud Lindegården Johannes Hages Hus I alt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 4.3 Bilag 3. Oversigt over indhold i hhv. bemærkninger, anbefalinger og påbud fordelt på de enkelte tilbud Bemærkninger Anbefalinger Påbud Lindegården 1. Tilsynet bemærker, at det forventes, at der med indførelse af et nyt koncept vedr. pædagogiske planer vil komme et øget fokus på formulering af mål og delmål, hvilket tilsynet vurderer, er relevant. 2. Tilsynet bemærker, at ledelsen fortsat fokuserer på initiativer, der kan nedbringe sygefraværet. 3. Tilsynet bemærker, at vikarer hjælper beboere med medicinindtagelse, og at det oplyses, at en specifik instruks til vikarer om håndtering af medicin er under udarbejdelse. 1. Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en intern drøftelse af om oplysninger vedrørende beboerne (beboermapper) kan/bør udformes på en ensartet måde. 2. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: Forebyggelse af sår. (Ifølge aftale er det hjemmeplejen der udøver sårpleje) Dokumentation af beboernes vægt og BMI. (Medarbejderne oplyser, at beboernes vægt og BMI måles jævnligt, men der foreligger ikke retningslinjer på området). Håndtering af krampeanfald generelt 3. Tilsynet anbefaler, at princippet vedr. brug af hjemmesygeplejen til sårpleje dokumenteres i f.eks. Personalehåndbogen for Lindegården, så alle medarbejdere kan være orienteret om, at det er hjemmesygeplejen, som varetager sår skift til beboerne. 4. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes oversigt over kompetencer ift. de enkelte faggrupper, og udarbejdes principper for delegering af sygeplejefaglige opgaver, herunder principper for undervisning, oplæring og opfølgning på overdragelse af sygeplejefaglige opgaver. 5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at medarbejderne skærper opmærksomheden på, at signering foretages i umiddelbar tilknytning til, at medicinen gives. Der blev ikke givet anbefaling til Fredensborg Kommune om påbud. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 Bemærkninger Anbefalinger Påbud Johannes Hages Hus 1. Tilsynet bemærker, at der er iværksat en kvalitetsudviklingsproces, der bl.a. vil indbefatte en revidering af ordlyden vedrørende pædagogik og metode på Tilbudsportalen, Hjemmeside og Ydelseskatalog. 2. Tilsynet bemærker, at der er indkøbt og skal implementeres nyt elektronisk omsorgssystem, som medarbejderne forventer sig meget af. 1. Tilsynet anbefaler, at der tages initiativ til en intern drøftelse af, hvordan det kan sikres, at beboernes individuelle sociale og aktivitetsorienterede ønsker og behov opfanges og imødekommes. 2. Tilsynet anbefaler, at det internt drøftes, om det vil være muligt at indføre en ordning om, at beboerne selv vælger deres kontaktperson i alle teams. 3. Tilsynet anbefaler, at findes frem til metoder, der kan sikre at beboerne er informerede om deres formelle medindflydelsesmuligheder. 4. Tilsynet anbefaler, at det internt overvejes, hvordan den eksisterende samarbejdskultur kan udbygges på tværs af faglighed og teams med henblik på, at faglige guldkorn ikke går tabt. 5. Tilsynet anbefaler, at der i relation til løsning af de sundhedsfaglige opgaver udarbejdes retningslinjer for følgende områder: Forebyggelse og pleje til beboere med sår Ernæring og væskeindtagelse og dens betydning for den enkelte beboer. Anvendelse af PEG-sonde herunder registrering af dato for skift af PEG-sonde, sondens størrelse o. lign. Håndtering af småtspisende/overspisende beboere med udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Kostpolitik. Pleje og omsorg til beboere med tracheostomi. Det anbefales, at der i samarbejde med behandlende sygehus udarbejdes retningslinjer for pleje og omsorg til beboere med en tracheostomi. I udarbejdelse af retningslinjen bør det overvejes, om retningslinjen såvel skal indeholde den fysiske pleje (- rengøring af tuben) som en beskrivelse af den psykisk og sociale pleje til beboeren. 6. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes et skema med kompetenceoversigt over sygeplejeopgaver, idet der ikke foreligger dokumentation med kompetenceoversigt og principper for delegering af opgaver. I forlængelse af dette anbefaler tilsynet, at der: Udarbejdes principper for delegering af sygeplejeopgaver, herunder principper for opfølgning på den delegerede opgave. Udarbejdes medarbejderskema vedrørende delegering af konkrete opgaver i forhold til de sygefaglige opgaver. Der blev ikke givet anbefaling til Fredensborg Kommune om påbud. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Montebello INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Montebello Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Grønnehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Grønnehaven Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2014 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KONG FREDERIK D. IX S HJEM KIRSTINEDALS VEJ 11-15 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ANNIE ANDERSEN [ Tilsynet er udført d.

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Plejecentret Møllegården. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Plejecentret Møllegården Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud

Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Fælles tilsynsprincipper for de regionale tilbud Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner Oplag: 600 Danske Regioner juli 2007 Indledning Regionerne har ansvaret for at føre tilsyn med egne tilbud.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Røde Kors Hjemmet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2011...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 20. november 2012 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården. Generelt er

Læs mere

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus

Rudersdal Kommune. Uanmeldt tilsyn Dronninghus Uanmeldt tilsyn Dronninghus Maj 2009 Indhold 1 FORMÅL MED TILSYNET...2 2 TILSYNSRAPPORTENS OPBYGNING...2 3 METODE...3 4 TILSYNETS TILRETTELÆGGELSE...3 5 OVERORDNET MATERIALE SOM HAR INDGÅET I TILSYNET...3

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Bo- og Servicecenter Ringsted

Bo- og Servicecenter Ringsted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bo- og Servicecenter Ringsted Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport. Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg. Plejecenter Porsebakken WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn September2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Kærbo November 2012. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn November 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse Plejecenter Kærbo Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen. Rapport redigeret

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00

Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune. Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende institution Bofællesskabet Sofie Marie, Ringsted Kommune Mandag den 27. juni 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016

Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Beboer/pårørendemøde den 12. maj 2016 Køkkenchefen Max Lindeskov informerede om vores koncept med mad fra bunden. Et nyt layout til menuen er på trapperne. Der bliver kun brugt friske råvarer og grøntsager

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune. Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet ved Solbakken, Jammerbugt Kommune Mandag den 3. december 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Bofællesskabet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby Taarbæk Kommune WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af plejecentret samt udviklingspunkter,

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN OK-CENTRET PRINSESSE BENEDIKTE SANKT NIKOLAJ VEJ 4 1953 FREDERIKSBERG C CENTERLEDER HELLE BAGGER [ Tilsynet er aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere