Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg. 24. oktober 2014 på Bornholm"

Transkript

1 Referat fra møde i Öresundskomiteens Kulturudvalg 24. oktober 2014 på Bornholm Tid: Den 24. oktober kl i Øresundshuset, Nørregade 7B, København. Sted: Øresundshuset, Nørregade 7B, lokale Rosenborg, København Deltagere: Flemming Pless, Region Hovedstaden Yngve Petersson, Region Skåne Erik Sejersten, Region hovedstaden Daniel Prehn Nielsen (S) erstatter Birgit Pedersen (F), Roskilde kommune Jane Strange, Region Sjælland Mats Sander, Helsingborg stad Olof Lavesson, Riksdagsledamot Tommy Nilsson, Region Skåne Skriftlige kommentarer var afgivet til dagsordenen af Carl Christian Ebbesen og Anette Simoni. Öresundskomiteens sekretariat: Finn Lauritzen Anette Vedel Øvrige deltagere: Katarina Carlsson og Ann Körling, Malmö stad Ola Jacobsson, Region Skåne Susanne Skovgaard, Københavns Kommune Følgende deltog på pkt 6 om TV: Christian Hansen, Juridisk konsulent, DR Jura, Politik og Strategi Advokat Steen Lassen, Union of Broadcasting Organisations (UBOD)

2 Martin Gormsen, Copydan Følgende deltog på pkt. 7 om film: Ralf Ivarsson, direktør Film i Skåne Thomas Gammeltoft, Copenhagen Filmfund Rene Høyer Jørgensen, direktør FAF (Film-og tv-arbejderforeningen) Magnus Paulsson, ordf. Skånska Producentföreningen Håkan Bjerking, ordf. Sveriges Filmregissörer Ulrik Bolt Jørgensen, Oresund Film Commission, DK Mikael Svensson, filmkommissionär Oresund Film Commission, S Joakim Strand, Produktionschef Film i Skåne 1. Godkendelse af dagsorden for mødet Dagsordenen blev godkendt 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni på Bornholm Udsendt juni 2014 Referatet blev godkendt 3. Hensigtserklæring og manifest om kultursamarbejde i Øresundsregionen Udvalget tilsluttede sig erklæringen og manifestet med enkelte tilføjelser og indstillede, at FU/VU drøfter erklæringen og manifestet. Kulturudvalgets formandskab deltager på mødet. Hensigtserklæringen og manifestet er et ønske om at understrege kulturens samfundsmæssige betydning, både i sig selv og i sammenhæng med en række andre politiske områder. Hensigtserklæringen er endvidere et ønske om et fastere grundlag for samarbejdet over Øresund som ramme for konkrete initiativer på kulturområdet. Der blev erindret om regionens fælles historie som et væsentligt udgangspunkt for den samhørighedsforståelse og de kulturelle værdier, som findes i regionen i dag. Denne historie og fortællingen om vores styrke sammen er vigtig for tilhørsoplevelsen, også for de dele af regionen, som ikke ligger lige ved Øresund. 4. Film som event og udviklingsarena i Øresundsregionen Udvalget bakkede op om at bevilge dkk til Nordisk Panorama for at styrke den øresundsregionale dimension i eventen - med den bemærkning, særligt fra Københavns kommunes side, at Nordisk Panorama opfordres til at etablere dialog/evt. samarbejde med

3 CPH:DOX. Udvalget var generelt optaget af, at øresundsregionale synergier udnyttes på filmeventområdet.. 5. Kulturpasprojekt Sekretariatet gav en status for projektet kaldet Kulturpas Øresund på mødet. Målet med projektet er større synlighed, bedre markedsføring og koordination af kulturtilbuddene grænseregionalt og derigennem større deltagelse for borgere og turister i regionens kultur- og fritidsliv. Projektet har fået opbakning fra en bred kreds af partnere i og udenfor regionen, men har dog ikke fået tilstrækkelig tilslutning til at kunne fortsætte i sin oprindeligt tænkte form. Udvalget opfordrede sekretariatet til at præsentere et nyt forslag til udvalget på næste møde. Afgørende i det forslag som sekretariatet udvikler er, at besøgskulturen på tværs af Øresund styrkes. Udvalget pegede på muligheden for, at et projekt kan samtænkes med eksisterende løsninger og viden og at det endelige produkt evt. kan tænkes ind i allerede udviklede løsninger, eksempelvis Copenhagen Card og lignende produkter. 6. Adgang til public service nabolands tv i Øresundsregionen Bilag 4a: Notat om adgang til nabolands TV i Øresundsregionen Bilag 4b se link: Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 nabolands tv forbrug i Øresundsregionen. Se dette link s. 11: Udvalget havde inviteret til en drøftelse af mulighederne for udvidet adgang til nabolands tv. Christian Hansen, Juridisk konsulent, DR Jura, Politik og Strategi, Advokat Steen Lassen, Union of Broadcasting Organisations (UBOD), Martin Gormsen Copydan informerede indledningsvis om de initiativer, de har taget for at styrke adgang og incitament til at se nabolandskanaler: UBOD og COPYDAN varetager opgaven med at skabe opmærksomhed omkring blandt andet Nabolands TV kanaler, for at øge information og incitament til brug af nabolands TV. Der anvendes således 12 mio. dkk på information og markedsføring af svenske programmer i Danmark. Man har startet et undertekstningsprogram for at overkomme sprogforståelsesproblemer, som er en barriere for at se nabolands TV. Der bliver brugt 20 mio. til dette undertekstningsprogram i Danmark. Alle med betalings TV betaler 90 øre til programmet. Det er således en løsning branchen selv har fundet. Der er ikke offentlige kroner involveret. Man har ikke samme løsning i Sverige. Det skyldes, at man ikke har samme udbredelse af kabel TV og heller ikke samme fordelagtige regler for nabolands tv dér. Det vil derfor være en større udfordring at få skabt en brancheløsning i Sverige lignende den, man har i Danmark

4 Der er et problem ifht til at se nabolands TV de steder, hvor der ikke er kabel TV. Der er derfor indledt konkrete forhandlinger med distributører om en løsning om OTT, hvilket er TV indhold, som kan tilgås over det åbne net, og som man kan abonnere på uden at have en tv pakke. Det kræver alene, at man har bredbåndsforbindelse. I den sammenhæng er det interessant at vide, at der er vedtaget en ophavsretsændring med ikrafttrædelse den 29. oktober, som indebærer, at man kan klarere rettigheder i forhold til alle de nye teknologier. Udvalget udtrykte ønske om udvidet adgang på nettet til flere egenproducerede programmer transmitteret direkte og besluttede derfor at sende et brev til DRs direktør og SVT s direktør om at undlade geoblokering af egetproduceret materiale, hvor der ikke er ophavsretsbegrænsninger. Det vil være en gevinst at få fjernet tidsforskydelsen i udsendelserne, også selv om den er lille. DR har oplyst, at de lægger programmerne på nettet 10 minutter efter at programmet er slut. Men netop fordi de først lægges på nettet, når programmet er slut, kan tidsforskydelsen i forhold til den direkte udsendelse i praksis være 1-2 timer eller mere afhængigt af programmets længde. Et udkast til breve godkendes og skrives under af formandskabet. Udvalget pegede også på, at markedsløsninger burde forenkles. Endelig burde der arbejdes for at sikre enklere ophavsretsklarering internt i Norden, så man kan se flere programmer fra de nordiske public service kanaler direkte. FU/VU orienteres om resultatet af samtalen og efterfølgende tiltag. 7. Øresunds filmsatsning samtale om rammerne for filmarbejde i Øresundsregionen Oresund Film Commission og Film i Skåne indledte med en kort redegørelse for, hvilke udfordringer, de støder på, når de skal tiltrække internationale filmselskaber til at investere i optagelser i regionen særligt i relation til anvendelsen af lokal arbejdskraft. PP vedlægges dette referat Udvalget tog derefter en drøftelse med de inviterede gæster fra den danske og svenske side af Øresund om rammerne for filmarbejdere. Der blev præsenteret en række problemstillinger og løsningsmuligheder. Incitamentfaktorer for at vælge at optage i en bestemt region er forskellige afhængig af, hvilke filmoptagelser/ produktioner der er tale om. Det vil dog altid være en balancering af omkostninger til filmarbejdere og lokale kreative kompetencer, locations og teknik samt adgang til finansiering som er afgørende parametre. Det blev gjort gældende, at udbuddet af assistentfunktioner i regionen generelt er for lille og de gældende overenskomster på området ikke i overensstemmelse med de internationale producenters forventninger. Fordi der er for få assistenter, der kan servicere filmoptagelserne i regionen, skal man hente dem ude fra og derfor bliver de dyre. Ved

5 optagelser sker der en kompetenceudvikling, som kan bruges i nye produktioner. Det er en yderligere grund til, at vi bør have en interesse i, at der bruges lokal arbejdskraft det løfter generelt de kvalifikationer der kan tilbydes filmoptagelser, hvilket kan være et konkurrenceparameter ved tiltrækning af næste filmoptagelse. Produktiviteten er højere hos nordiske og danske assistenter, da de arbejder mere selvstændigt og derfor behøves der generelt færre assistenter/medarbejdere til optagelser her vi kalder det den nordiske model for filmoptagelser. Men på trods af at færre medarbejdere kan løse flere opgaver, er der fortsat en mangel på assistentarbejdskraft, når store filmoptagelser skal optages i regionen. Et løsningsforslag var, at der udarbejdes bedre indslusningsordninger og en større grad af differentiering i fastsættelsen af løn- og arbejdstidsregler. Det blev anført, at der i de seneste overenskomster er kommet mere fleksibilitet. Bemandingsregler er taget ud, så det er frivilligt, om man vil have bestemte funktioner. Problemet er, at producenterne ikke bruger den mulighed. I forhold til fleksibilitet blev det videre anført, at en filmarbejder arbejder op til 10 timer om dagen. Heroverfor blev det bemærket fra producentsiden, at ud over de 8 timer er der overtidsbetaling og udover 10 timer er overtidsbetalingen så høj, at det ikke kan finansieres. Det blev gjort gældende, at skal der arbejdes længere tid eller hurtigere er risikoen, at der sker fejl og der kommer dårligere produktioner. Færre indspilningsdage giver dårligere kvalitet. Film og TV arbejderforeningen har endvidere forsøgt at imødegå problemstillingen med for lidt arbejdskraft ved at få vækstlaget ind gennem at gøre det muligt at ansætte billigere, nyuddannet, mere uprøvet arbejdskraft i produktionerne. Endvidere blev det fremført, at langt størstedelen af filmproducenterne er små enheder som selv forestår projektudvikling, produktion og distribution. Denne model er hensigtsmæssig, når det gælder mindre lokale produktioner. Men store internationale produktioner efterspørger lokal production service som er specialiseret i at servicere store produktionsenheder. En måde at løse det på kunne være kompetenceudvikling blandt service producere. Ved at der udbydes kurser og praktikforløb i international production service og arrangeres internationale netværksmøder/ besøgsprogrammer, knyttes relationer og netværk rettet mod denne del af branchen. Det blev oplyst, at Frankrig har indført en rabatordning, som er selvfinansierende. Vurderingen er dér, at skatter og moms fra produktioner overgår det som det offentlige investerer i film. Et sådan Tax Rebate incentive er også indført på Island. Stockholm er i gang med at lave et studie af, hvad man taber ved ikke at ruste op på filmområdet. Dette studie kan også være relevant at se på i forhold til Øresundsregionen. Det blev stillet spørgsmål om hvor mange penge, som spenderes i Skåne i filmproduktionerne. Under perioden har Film i Skåne samproduceret 69 biograf langfilm, 11 TV-serier og ca. 500 kort-og dokumentarfilm. Den totale omsætning i disse

6 filmprojekter har været ca. 2 millarder SEK. De har spenderet ca. 761 milj SEK i Skåne i direkte omkostninger til ansatte, køb af tjenester mm og Film i Skåne har investeret ca. 172 milj SEK i disse projekter. Udvalget sammenfattede diskussionen således: Der synes ikke at være øresundsregionale grænsehindringer forbundet med filmoptagelser i Øresundsregionen. Der er mangel på assistentarbejdskraft, som branchen selv kan løse et stykke hen ad vejen ved at bruge de muligheder, som findes i overenskomster og afprøve forskelige fleksible modeller i dialog med hinanden. Markedsføring af, hvad Øresundsregionens arbejdsmodel indebærer af fordele er vigtig den nordiske model for hvordan man arbejder med film. Vi har stærke konkurrencefordele som eksempelvis kompetencer, effektivitet, stor sikkerhed og lethed i forhold til at få tilladelser til filmoptagelser mv. Det er væsentligt, at branchen er i stand til at dokumentere de økonomiske og erhvervsmæssige fordele og effekter, hvis det offentlige skal investere flere midler i filmbranchen. 8. Kort orientering om Øresundstinget samtale om kreative erhverv. Spilindustrien i Sverige vokser stærkt og har en omsætning som er dobbelt så stor som i Danmark. Omsætningen steg med 76 procent til 6,55 milliarder svenske kroner i løbet af I Danmark er der også en vækst om end den er på lavere niveau. Øresundsregionen har talenter og rammer til at få endnu større del i et voksende globalt marked og efterspørgsel. Vi stiller spørgsmålet: Skal vi gøre noget anderledes end vi gør i dag. Og kan andre brancher få gavn af spilindustrien? Nøgleaktører fra spilbranchen fra Danmark og Sverige er inviteret til en times samtale under Øresundstinget, hvor politikere også får ordet. 9. Eventuelt Jane Strange oplyste, at hun nu også sidder i underudvalget for uddannelse, ungdom, kultur og forskning under den Europæiske Unions Regionsudvalg

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise?

ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? ÅRSBERETNING 2009-10 3 Det politiske landskab Krise? 3 3 Spillefilm 4 Spillefilm i bestyrelsen samt spillefilmudvalget 4 Dokumentarfilm 5 Kort- og dokumentarfilm i bestyrelsen samt dokumentarudvalget 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil

VÆKSTPLAN 2020. 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil VÆKSTPLAN 2020 3000 nye job i kreative digitale erhverv film, tv og computerspil November 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund for Copenhagen Entertainment 4 Målsætningen 5 Indsats målrettet kreative

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

VEU-centrenes vejledningsstrategier

VEU-centrenes vejledningsstrategier VEU-centrenes vejledningsstrategier Kristina Mariager-Anderson & Bjarne Wahlgren Oktober 2012 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 HISTORIK 1 METODEBESKRIVELSE 2 VOKSENVEJLEDNINGSSTRATEGIER 3 FORSKELLIGE VEJLEDNINGSSTRATEGIER

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Når Innovation er målet,

Når Innovation er målet, Notat November 2012 Ingeniørforeningen, IDAs udspil om mangfoldighed Når Innovation er målet, er mangfoldighed midlet I dette udspil ses på mangfoldighed som en strategi for at opnå innovation i virksomhederne.

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere