Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder"

Transkript

1 11. maj 2015 LANS DI Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att: Mads Bramsen Sendt til: Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har den 19. april 2015 anmodet om bemærkninger til en analyse af offentlige aktiviteter på private markeder. DI takker for muligheden for at afgive bemærkninger til KFST s analyse. DI har noteret sig, at der i høringen stilles en række spørgsmål. DI s svar til spørgsmålene fremgår nedenfor. DI skal dog bemærke, at spørgsmålene er så bredt formuleret, at det er vanskeligt at svare udtømmende på nuværende tidspunkt. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om, hvilke udfordringer virksomhederne møder, eller hvilken lovgivning offentlige myndigheder og institutioner overtræder, når de udøver deres aktiviteter. Derfor vil DI løbende søge dialog med KFST, når DI får kendskab til nye cases. Endvidere skal DI bemærke, at vi naturligvis gerne indgår i en nærmere drøftelse af de problemstillinger, som berøres i dette høringssvar. Generelle bemærkninger Det fremgår af materialet fra KFST, at analysens hovedfokus er områder, hvor offentlige myndigheder og institutioner har aktiviteter på velfungerende markeder, som de ikke er lovmæssigt forpligtiget til at levere. I denne forbindelse finder DI det vigtigt at sondre mellem to slags opgaver. Opgaver, som offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at levere selv, og som ikke må løses af private leverandører, eksempelvis undervisning i folkeskolen eller visitering af ældre til hjemmehjælp. Opgaver, som offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at sikre bliver leveret, eksempelvis rengøring på landets folkeskoler og leveringen af hjemmehjælp. Det følger naturligt, at førstnævnte opgavetype ikke er relevant for KFST s analyse. Derimod er den anden type opgaver genstand for analysen. Denne opgavetype inkluderer også visse offentlige myndigheders og institutioners levering af indtægtsdækkede ydelser. *SAG* *SAGDI *

2 DI skal påpege, at offentlige myndigheder og institutioner, som følge af bl.a. kommunalfuldmagten, kun kan levere ydelser på områder, hvor de har et klart hjemmelsgrundlag her til. Derfor finder DI ikke, at KFST s formulering om, at analysens hovedfokus er områder, hvor offentlige myndigheder og institutioner har aktiviteter, som de ikke er lovmæssigt forpligtiget til at levere, giver anledning til at afgrænse analysen til alene at fokusere på offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Samlet set betyder det, at analysens genstandsfelt dækker både leveringen af offentlige driftsopgaver og offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Dermed er analysens genstandsfelt forholdsvist bredt. DI er tilfreds med, at analysens genstandsfelt er forholdsvist bredt, da DI har kunnet konstatere, at virksomhederne generelt oplever mange forskellige typer af udfordringer i relation til offentlige myndigheders og institutioners aktiviteter på private markeder. Hvilke områder opleves der udfordringer på? På baggrund af løbende dialog med medlemsvirksomhederne har DI noteret sig, at virksomhederne inden for flere brancher møder en række udfordringer i forbindelse med offentlige myndigheders og institutioners aktiviteter på private markeder. Virksomheder inden for videnrådgivning (private analysevirksomheder inden for markedsanalyse og samfundsanalyse, rådgivende ingeniører og IT-konsulenter) giver særligt udtryk for udfordringer, idet de oplever, at der ikke er tale om en konkurrence, der sker på lige vilkår. Det gælder eksempelvis i forhold til manglende gennemsigtighed i prissætningen af ydelser i forbindelse med offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Det gør, at konkurrencen fra de offentlige institutioner i vid udstrækning opleves som urimelig blandt virksomhederne. Dertil kommer, at DI er bekendt med udfordringer og konkrete sager inden for følgende områder: Transport og havne IT, tele og medie Affald Vand Rengøring Pleje- og omsorg Brand og redning./. Vedlagt bagerst er et bilag med en oversigt over en række cases, som DI indtil videre har identificeret. Hvilken offentlig adfærd giver anledning til udfordringer? DI kan på baggrund af de identificerede cases konstatere, at der er tale om en række forskelligartede udfordringer. Nogle udfordringer vedrører overtrædelse af lovgivningen, imens andre udfordringer er udtryk for en uhensigtsmæssig praksis blandt offentlige institutioner, som begrænser og i visse tilfælde skader konkurrence på markederne. Side 2 af 13

3 Nedenfor oplistes tre forskellige typer problemstillinger, som DI ser i de identificerede cases. DI skal bemærke, at problemstillingen vedrørende grænserne for offentlige institutioners indtægtsdækkede aktiviteter og prissætningen heraf giver anledning til den væsentligste kritik på tværs af DI s medlemskreds. Grænserne for offentlige aktiviteter 1. Uklare grænser for offentlige institutioners indtægtsdækket virksomhed, herunder: Salg af videnserviceydelser i konkurrence med private virksomheder og særligt spørgsmålet om, i hvilken grad de leverede ydelser skal have en kobling til den offentlige institutions kernevirksomhed i form af levering af lovpligtige, skattefinansierede ydelser. Salg af havnerelaterede ydelser i konkurrence med private virksomheder,og særligt spørgsmålet om, hvornår offentlige havne kan levere indtægtsdækkede ydelser. 2. Uklare grænser for offentlige driftsaktiviteter, som offentlige institutioner ikke konkret er forpligtet via lovgivningen til at levere selv, herunder: Overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, når offentlige institutioner kopierer løsninger, som virksomheder har udarbejdet. Opstart af kommunale genbrugsbutikker med erhvervsmæssigt sigte, der videresælger genbrugsprodukter til forbrugere uden overholdelse af kommunalfuldmagten, købeloven og WEEE-direktivet. Igangsættelse af unødvendige offentlige udviklingsaktiviteter på IT-området til trods for, at tilsvarende udvikling finder sted parallelt i det private erhvervsliv. Licensfinansieret nyhedsformidling, underholdning mv. giver DR en dominerende og skævvridende position i det danske mediemarked. Det svækker mulighederne for private medievirksomheder til at skabe vækst og et mangfoldigt dansk medieudbud inden for både tv, radio og internet. Offentlige tiltag for bredbåndsudrulning, der bryder med en markedsbaseret og teknologineutral udvikling. Etablering af offentlige affaldssorteringsanlæg, når der findes et privat marked for affaldssortering, og hvor den offentligt etablerede driftskapacitet påvirker det øvrige private marked. Opstart af statsstøttet togdrift og passager-transport på områder, hvor der allerede er privat aktivitet på samme rute via andre transportmidler. Manglende gennemsigtighed i prissætningen 1. Uklare regler for prissætning af indtægtsdækkede offentlige aktiviteter, der sælges til tredje part, herunder: Risiko for krydssubsidiering mellem lovpligtige aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed, når der er uklarhed om: o Hvilke omkostninger skal medregnes og fordeles i offentlige institutioners dels lovpligtige, skattefinansierede aktiviteter dels indtægtsdækkede aktiviteter? Side 3 af 13

4 o Hvordan omkostninger til medarbejderopkvalificering indregnes? Risiko for konkurrenceforvridning, når: o Offentlige institutioner har en hurtigere og/eller billigere dataadgang eller anden konkurrencefordel via deres kerneaktivitet i forhold til private virksomheder. o Forskellige krav til skattebetaling og uklarhed om grænserne og forpligtelserne herfor, når offentlige institutioner sælger ydelser til tredje part. o Forskellige praksis for indregning af profit og uklarhed om grænserne og forpligtelserne hertil, når offentlige institutioner sælger ydelser til tredje part. Se boks 1 nedenfor. Boks 1: Uklar linje i eksisterende vejledninger Vejledningerne om, hvordan og hvorvidt offentlige institutioner skal indregne profit i prissætningen af deres indtægtsdækkede ydelser varierer. Finansministeriets budgetvejledning berører ikke spørgsmålet. Undervisningsministeriets vejledning for indtægtsdækket virksomhed fremhæver, at: En fortjeneste på % vil i de fleste tilfælde være rimeligt, men under alle omstændigheder skal prisen afspejle samtlige omkostninger medgået til produktets/kursets fremstilling, således at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. Institutionen må således opkræve, hvad markedet kan bære. 1 Endvidere følger af Transportministeriets regnskabsreglementet for DSB i 5 stk. 2, at: Salg af ydelser til eksterne parter, som ikke udføres i forbindelse med den forhandlede offentlige trafik, skal ske til en pris, der mindst dækker de fulde omkostninger og en rimelig fortjeneste Uklare regler for prissætning af offentligt leverede ydelser i kontrolbud på offentlige udbud af driftsopgaver samt uklare krav til opfølgning på afgivne kontrolbud. Begrænset konkurrence 1. Offentlige myndigheder og institutioner skaber kun konkurrence om hver fjerde udbudsegnede driftsopgave. Dermed sker den offentlige opgaveløsning uden konkurrenceudsættelse på områder, hvor der i forvejen er et privat marked. Det ses eksempelvis ved: Offentlige brugerklubber, der etablerer sig som indkøbscentraler og løbende udvider kredsen af brugere. Dette tillader nye brugerne at få adgang til løsninger uden udbud. Unødvendig vidtgående brug af in-house bestemmelserne i udbudsdirektivet medfører, at løsningen af offentlige opgaver ikke konkurrenceudsættes. Unødvendig vidtgående brug af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet om forsknings- og udviklingsopgaver medfører, at løsningen af offentlige opgaver ikke konkurrenceudsættes. Hjemtagning af allerede udliciterede opgaver sker ofte uden gennemførelse af et udbud og kontrolbud, hvilket mindsker konkurrencen om opgaveopløsning og 1 Jf. 2 Jf. rskrevet.pdf Side 4 af 13

5 skaber usikkerhed om, hvorvidt de offentlige myndigheder og institutioner får den opgaveløsning, der er bedst til prisen. Hvilken lovgivning er gældende på området? I de cases, som DI har identificeret, er der risiko for, at følgende lovgivning ikke er overholdt: EU s statsstøtteregler Konkurrenceloven om misbrug af dominerende stilling og ulovlig offentlig støtte Ophavsret Udbudsdirektivets bestemmelser om in-house og forsknings- og udviklingsopgaver Købeloven Havneloven WEEE-direktivet Kontrolbudsbekendtgørelsen Finansministeriets budgetvejledning (samt Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse fra maj 2006 og dertilhørende vejledninger om omkostningsfordelinger (del 1 del 3 fra juni 2005)), Undervisningsministeriets Vejledning i indtægtsdækket virksomhed, og regnskabsreglementet for DSB) Kommunalfuldmagten Forvaltningsretlige principper om forsvarlig økonomisk forvaltning. Kan udfordringerne relateres til overtrædelse af konkret lovgivning, eller skyldes det eksempelvis manglende lovgivning? Det er vanskeligt at angive, hvornår udfordringerne, som virksomhederne oplever, skyldes overtrædelse af konkret lovgivning, og hvornår udfordringerne skyldes manglende lovregulering. DI vurderer, at der er tale om en kombination. Som det fremgår af caseoversigten i bilaget bagerst, er der truffet afgørelse i en række af de fremhævede sager, imens andre sager endnu er under behandling i retssystemet. DI vurderer endvidere, at der i forhold til mange af de angivne udfordringer er tale om betydelig uklarhed og behov for præcisering af den eksisterende lovgivning, jf. afsnittet nedenfor. Hvilke initiativer kan afhjælpe de konkrete udfordringer? Grænserne for indtægtsdækket virksomhed: En præmis for, at offentlige institutioner tilbyder indtægtsdækkede ydelser i konkurrence med private virksomheder, må efter DI s opfattelse være, at den pågældende ydelses karakter ligger tæt på de offentlige institutioners kerneaktivitet, og at ydelsen også har et kvalitetsniveau, som differentierer dem fra det almindelige kommercielle marked. Dette sikrer, at offentlige institutioner alene leverer indtægtsdækkede ydelser på områder, hvor de offentlige institutioner bidrager til vidensspredning og kan hente synergifordele, som giver grundlag for, at de offentlige institutioner kan tilbyde en særligt god eller billig løsning. Side 5 af 13

6 DI har endvidere hæftet sig ved, at det fremgår af Finansministeriets budgetvejledning afsnit 2.6.8, at: De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. 3 Det fremstår dog uklart, hvordan denne afgrænsning skal anvendes i praksis. DI foreslår derfor, at der opstilles en række tydelige kriterier for, hvornår offentlige institutioner kan udøve indtægtsdækkede aktiviteter på områder, hvor der eksisterer et velfungerende privat marked. Prissætning af indtægtsdækket virksomhed DI finder endvidere, at der bør være vandtætte skotter mellem institutionernes offentlige og indtægtsdækkede aktiviteter, så krydssubsidiering undgås, og så prissætningen er fuldstændig transparent og velbeskrevet. Som et klart grundprincip må gælde, at offentlige institutioners prissætning ikke må virke konkurrenceforvridende overfor private virksomheder. Efter DI opfattelse vil korrekt prissætning indebære: At prisen dækker de fulde omkostninger, herunder en markedsbaseret husleje og et overhead af de administrative omkostninger, At prisen korrigerer for forskellige rammevilkår, herunder at offentlige institutioner har lettere adgang til opkvalificering af medarbejderne, At den offentlige institution i tilstrækkelig grad dokumenterer beregningen af den tilbudte pris, og At den offentlige institutions ledelse er ansvarlig for, at det afgivne tilbud fastsættes i overensstemmelse med reglerne. Dertil kommer, at DI kan konstatere, at retspraksis fra ETFA overvågningsmyndigheden i Bruxelles (der er pendant til Kommissionens generaldirektorat for konkurrence) anbefaler, at skattemæssige forskelle mellem offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed og almindelig privat virksomhed udredes og udlignes. 4 Endvidere kan DI konstatere, jf. boks 1 ovenfor, at Undervisningsministeriets vejledning for indtægtsdækket virksomhed fremhæver, at offentlige institutioner kan indregne en rimelig fortjeneste i deres prissætning af ydelser leveret af den indtægtsdækkede virksomhed. Samtidig fremgår det af regnskabsreglementet for DSB, at salg af ydelser til eksterne parter skal ske til en pris, der mindst dækker de fulde omkostninger og en rimelig fortjeneste. Samlet set fremstår det uklart, hvornår offentlige institutioner skal indregne en rimelig fortjeneste, som private virksomheder indregner, hvordan denne fortjeneste skal behandles skattemæssigt, og hvordan den offentlige institution kan anvende overskuddet fra sin indtægtsdækkede virksomhed. 3 Jf: 4 Jf. og -publications/press-releases/state-aid/nr/2423 Side 6 af 13

7 På den baggrund foreslår DI, at det eksisterende vejledningsmateriale gennemgås og præciseres, så der sikres klarhed og ensartethed på tværs af brancher. Endvidere foreslår DI, at spørgsmålene om skattebetaling og udtrækning af profit for offentlig indtægtsdækket virksomhed kortlægges, og at der så vidt muligt udarbejdes en særskilt vejledning herom. Grænserne for offentlige driftsaktiviteter DI finder, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvornår offentlige driftsaktiviteter sker som en naturlig følge af sektorlovgivning, og dermed hvornår konkurrencereglerne (ikke) finder anvendelse. Det gælder eksempelvis transport- og sundhedsområdet. Det kan også med fordel tydeliggøres, hvilke begrænsninger konkurrencereglerne sætter for offentlige driftsaktiviteter i de tilfælde, hvor konkurrencereglerne finder anvendelse. Endvidere finder DI, at der er behov for at præcisere rækkevidden af kommunalfuldmagten og tydeliggøre, hvornår kommunerne lovligt kan indgå i aktiviteter med et erhvervsmæssigt sigte. Dertil kommer, at det bør præciseres, hvilke tilsvarende begrænsninger der gælder for regionerne, staten og andre typer af offentlige institutioner. Sidst, men ikke mindst, finder DI, at der er behov for en generel drøftelse af offentlig adfærd på områder, hvor der er et velfungerende markeder, herunder hvorvidt og hvordan den offentlige adfærd og efterspørgsel skal understøtte virksomhederne og deres udvikling. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt offentlige myndigheder bør investere offentlige midler i etablering og ejerskab af en driftskapacitet til affaldssortering eller IT-drift, når sådanne løsninger allerede findes på markedet og kan indkøbes på baggrund af et simpelt udbud. I denne forbindelse kan det med fordel tydeliggøres, hvilken betydning det forvaltningsretlige princip om forsvarlig økonomisk forvaltning har for offentlige myndigheders økonomiske dispositioner. Prissætning af kontrolbud Igen må det gælde som klart princip, at offentlige myndigheders og institutioners prissætning af kontrolbud ikke må være konkurrenceforvridende. Det indebærer, at kontrolbuddene skal indeholde alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med at levere ydelsen. Endvidere er der behov for at tydeliggøre, hvordan den offentlige myndighed eller institution er forpligtet til at følge op på kontrolbuddene og dermed den offentlige institutions egenlevering af ydelserne i det tilfælde, hvor et kontrolbud vinder i et udbud. Det skal blandt andet ske for at sikre, at de forvaltningsretlige principper om saglig økonomisk forvaltning overholdes. DI foreslår, at kontrolbudsbekendtgørelsen evalueres og eventuelt revideres. Konkurrenceudsættelse af offentlige driftsopgaver DI finder, at offentlige driftsopgaver så vidt muligt skal konkurrenceudsættes for at teste, hvordan de løses bedst til prisen. Det bidrager til, at den offentlige sektor drives så effektiv som muligt. Side 7 af 13

8 Der er derfor behov for en generel drøftelse af, hvornår offentlige myndigheder og institutioner selv skal løse opgaver, som de lige så godt kan konkurrenceudsætte og købe af virksomhederne på baggrund af et udbud. Generelt er det DI s opfattelse, at den offentlige efterspørgsel skal benyttes til at stimulere virksomhederne og virksomhedernes udvikling, når det kan ske uden meromkostning for den offentlige sektor. Det kunne eksempelvis medføre indførelsen af et princip om, at når offentlige myndigheder eller institutioner opstarter nye driftsaktiviteter, så kan opgaveløsningen først ske i offentligt regi, efter det er undersøgt, om markedet og dermed virksomhederne kan levere en tilfredsstillende opgaveløsning. Dertil kommer, at DI igen skal opfordre til, at det tydeliggøres, hvilken betydning det forvaltningsretlige princip om forsvarlig økonomisk forvaltning har for offentlige myndigheders konkurrenceudsættelse af offentlige driftsopgaver. Med venlig hilsen Laura Svaneklink Chefkonsulent Side 8 af 13

9 Bilag: Caseoversigt Case: Lettere dataadgang giver konkurrencefordel SFI har overtaget dataejerskab og dataansvar for personhenførbare data for Ministeriet for børn, ligestilling og integration. Efter gennemførelse af en opgave, som kan være udført af en privat eller offentlig institution, overtager SFI alle data og lagrer dem på cpr.numre. Private virksomheder og offentlige institutioner uden for Socialministeriets koncern har direkte adgang til disse data i Dansk Dataarkiv, men der er data anonymiseret. 3. part kan dog efter godkendelse hos SFI få lov til at danne analyser på individtallene med cpr.numre men det tager tid - typisk uger - at få lov til det grundet godkendelsesprocedurer mv. Det gør, at SFI har en konkurrencefordel i udbudsprocesser, fordi de har mere tid til det forberedende arbejde. Case: Lettere dataadgang giver konkurrencefordel Danmarks Statistik (DST) har monopol på stikprøveudtagning på individniveau. Når DST byder på opgaver i konkurrence med private virksomheder, hvor sådanne stikprøver er en nødvendig del af opgaven, er spørgsmålet, om prisen som, private betaler herfor, også indgår som en omkostning i prisen, som Danmarks Statistik kræver. Dertil kommer den barrierer, det er, at Danmarks Statistik kan løse sådanne opgaver for sig selv med det samme, hvor der for private er ventetider med at få leveret data. DST har højere priser for private, når de benytter forskningsservice. Timeprisen for private kunder er 1750 kr., mens timeprisen for offentlige kunder er 1150 kr. Case: Mulighed for kombineret ydelser Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) må både rådgive om og udføre inspektion af brandanlæg. Private rådgivere må enten rådgive om brandanlæg eller udføre inspektion af brandanlæg. Private virksomheder har oplevet konkurrenceforvridning fra DBI, fordi det er relativt billigere at købe begge ydelser hos DBI. Spørgsmålet er, om DBI (et GTS-institut) overhovedet skal være i et marked, hvor der allerede er andre private leverandører. Case: Prissætning af havnearbejde Både kommunale og private tjenesteydere løser opgaver på de danske havne. Eksempelvis lastning og lodsning af skibe. Blandt de private operatører er der bekymring for, at de kommunale parter prissætter deres ydelser urealistisk lavt, fordi der sker krydssubsidiering via de kommunale havnes (offentligt finansierede) infrastrukturaktiviteter. DI har kendskab til en sag vedrørende konkurrenceforvridende prissætning hos en offentlig operatør af optagning og isætning af mindre sejl- og motorbåde i en kommunalt ejet lystbådehavn. Havnen trækker kunder væk fra andre private operatører i nærliggende havne. Case: Prissætning af kontrolbud Klagenævn for Udbud har i en klagesag fra 2011 vurderet, at Brand og Redning Djursland har prissat deres kontrolbud forkert, da de ikke korrekt har indregnet alle indirekte omkostninger forbundet med levering af ydelserne. Konkret fandt klagenævnet, at der ikke var anvendt en korrekt rentesats for forrentning af de aktiver, der indgik i kontrolbuddet. Falck blev tilkendt erstatning i sagen. Side 9 af 13

10 Case: Prissætning af vaskeriopgaver i hjemmeplejen DI Service har haft dialog med Roskilde Kommune vedrørende kommunens prissætning af vaskeriydelser for hjemmeboende borgere. Kommunen tilbød vaskeriydelser fra et af kommunens plejecentre, men havde i prissætningen bl.a. ikke medtaget medarbejdernes arbejdstid, der er anvendt til vask og kørsel med vasketøjet. Kommunens opgjorte pris medregnede ikke alle direkte og indirekte omkostninger og var dermed 50 gange billigere end det billigste private tilbud. Case: Prissætning af tilkøbsydelser DI Service har haft dialog med Vejle Kommune vedrørende kommunens prissætning af tilkøbsydelser til ældre. DI påpegede her, at der vil være en ekstra omkostninger forbundet med både produktionen og leveringen af tilkøbsydelserne, da kommunen har en række administrative etableringsomkostninger samt løbende ekstraomkostninger til blandt andet administration, ledelse, fakturering, rykkerprocedurer, lokaler, regnskab og momsregnskab. Dertil kommer, at tilkøbsydelserne modsat de visiterede ydelser er momspligtige. DI er ikke bekendt med Vejle Kommunens faktiske prissætning af tilkøbsydelserne efterfølgende. Case: Ulovlig korrektion af forkert offentlig prissætning Sammen med DSB vandt First Group i 2007 licitationen over togdriften af Øresundsstrækningen fra Helsingør og langt op i Sverige. Resultatet blev det fælles selskab DSB First. DBS Firsts tilbudte pris viste sig at være for lav, og selskabet kørte med et betydeligt underskud i Det har været diskuteret, bl.a. i pressen, om DBS har givet DSB First statsstøtte i form af for billige lån. Endvidere har Transportministeriet senere i forløbet givet DBS First en økonomisk håndsrækning i form af en ekstrabetaling på 500 mio. kr. Denne ekstrabetaling synes på det foreliggende grundlag at risikere at overtræde udbudsretten, som ikke tillader væsentlige ændringer af en kontrakt undervejs i driftsperioden uden gennemførelse af et nyt udbud. Case: Korrektion af forkert offentlig prissætning DI Service har i 2010 klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Hillerød Kommune, idet kommunen havde fastsat sine priser for hjemmehjælp for lavt. Det førte til, at kommunen havde underbetalt de private leverandører af hjemmehjælp. Styrelsen konkluderede med hjemmel i Konkurrencelovens 11b, at kommunen skulle efterbetale de private leverandører for de år, hvor der var sket underbetaling. Case: Opstart af togdrift via statsstøtte på et eksisterende marked Brancheforeningen Dansk Tog har sammen med DI-medlemsvirksomheden Gråhund Bus ført en sag ved EF-domstolen om DBS s opstart af togdrift på ruten København-Rønne via Ystad. Gråhund Bus oplevede det som konkurrenceforvridende, at DSB trådte ind på markedet for personbefordring til Bornholm, hvor Gråhund Bus i en årrække i forvejen havde kørt bus på ruten. Sagen forværredes af, at DBS ikke kunne køre togdriften rentabelt, hvorfor DBS modtog statsstøtte til driften, og at DSB i tilfælde af tekniske problemer og forsinkelser i togdriften netop indsatte busser på ruten. Sagen skal endeligt behandles ved EU-domstolen i maj Side 10 af 13

11 Case: Kommunale genbrugsaktiviteter uden hjemmel DI er gentagne gange blevet gjort opmærksom på, at en del kommuner/kommunale fællesskaber vælger at lave en forretning ud af videresalg af borgernes affald. DI s miljøenhed har derfor bedt Statsforvaltningen tage stilling til, om kommunerne lovligt kan drive genbrugsaktiviteter i relation til forbrugsaffald på de kommunale affaldspladser. Konkret har DI bedt Statsforvaltningen forholde sig til aktiviteterne i Næstved Kommune, Hjørring Kommune og Sønderborg Kommune. Kommunerne/de kommunale fællesskaber har ikke hjemmel til at drive virksomhed i konkurrence med private i forbindelse med de etablerede genbrugspladser. Der er mange private virksomheder og foreninger, som foretager reparation af og driver handel med brugte genstande, og kommunernes aktiviteter har negative effekter for disse. Dertil kommer, at der er risiko for, at kommunerne med deres nuværende praksis ikke overholder Købeloven og WEE-direktivet. Case: Udvidelse af havnerelaterede ydelser uden hjemmel Kommunalt ejede havne kan ifølge Havneloven tilbyde visse havnerelaterede ydelser i konkurrence med private virksomheder. Det er i sig selv en udfordring for markedet for havnerelaterede tjenesteydelser, at private operatører skal konkurrere med offentlige infrastrukturmonopoler. Derudover findes der også eksempler på, at kommunalt ejede havne driver aktivitet, der går ud over havnelovens bestemmelser. Kystdirektoratet har f.eks i en konkret sag fra 2013 vurderet, at Grenå Havn A/S overtrådte Havneloven og dermed uhjemlet drev ikke-havnerelaterede aktiviteter i konkurrence med private leverandører. Sagen var påklaget af brancheforeningen Danske Havnevirksomheder, der har til huse i DI. Case: Investering i parallelle IT-systemer til eget brug SBSYS, der er en sammenslutning af kommuner, er gået sammen om at udvikle deres eget elektroniske dokument- og sagshåndteringssystem til trods for, at der findes tilsvarende produkter på markedet. SBSYS har alliceret sig med virksomheden Ditmer A/S, der drives af en tidligere kommunalt ansat, som har lavet sin egen virksomhed på baggrund af SBSYS s aktiviteter. Ditmer A/S vandt et udbud fra SBSYS, som efter DI ITEK s opfattelse var skræddersyet til den pågældende virksomhed og dermed konkurrenceforvridende. Samtidig har SBSYS etableret sig som en indkøbscentral efter udbudsreglerne, hvilket medfører, at yderligere kommuner kan tilslutte sig SBSYS og anvendesystemet uden om udbud. Case: Udvikling af undervisningsprogram, som allerede findes DJEEO Aps er et lille dansk software firma, der i 2008 har udviklet et digitallæringsspil - DJEEO Education til skoler og uddannelsesinstitutioner. I spillet benyttes GPS teknologi og mobiltelefoner. Center for Undervisningsmidler (CFU) på Sjælland har i 2014 udviklet og markedsført produktet Xplore2learn.dk, som i høj grad minder om DJEEO Education. Xplore2learn henvender sig til samme kundesegment og er baseret på samme teknologi. Ifølge CFU s markedsføringsmaterialer er Xplore2learn et direkte konkurrerende produkt til DJEEO Education. DJEEO har mistet kommunale kunder som følge af introduktionen af Xplore2learn.dk og er bekymret over, at CFU har overtrådt ophavsretten. Sagen er indklaget til Sø- og Handelsretten. Case: Opbygning af analysekapacitet til eget brug og hjemtagning af opgaver Side 11 af 13

12 Forbrugerrådet har oprettet enheden Passagerpulsen, der modtager midler fra transportministeren. De har etableret et passagerpanel til selv at kunne udføre analyser af transportområdet, hvor sådanne analyser tidligere blev udført af private virksomheder. Case: Udbygning af kapacitet i affaldssorteringen til eget brug DI s miljøenhed og Plastindustrien har tidligere været i dialog med Københavns Kommune, fordi kommunen overvejer at etablere et nyt affaldssorteringsanlæg, som også skal kunne behandle erhvervsaffald. Der findes mange virksomheder i Danmark, som foretager sortering af erhvervsaffald, der er den primære affaldshåndteringsaktivitet i Danmark i relation til genanvendeligt affald. Der er bekymring for, at Københavns Kommunes etablering af et nyt affaldssorteringsanlæg får negative effekter for de virksomheder, som allerede i dag foretager affaldssortering, bl.a. for Københavns Kommune. Sideløbende med Københavns Kommunes overvejelser er det kommunale fællesskab Amager Ressource Center (ARC) også ved at undersøge mulighederne for at etablere et affaldssorteringsanlæg, som også kan sortere plastaffald. Overvejelserne og undersøgelserne omfatter også planer om efterfølgende at lave plastgranulat af plastaffaldet. Det vil i så fald ske i konkurrence med den række danske virksomheder, som pt. lever af at producere plastgranulat. Case: DR s markedsposition skævvrider mediemarkedet I 2014 modtog DR 3.66 mia. kr. i licensmidler. Sammen med TV2, som også er statsligt ejet, sad DR på 2/3 af tv-seningen i Danmark i Både DR og TV2 vinder markedsandele i disse år. Baggrunden skyldes især en popularisering af DR, hvor DR har ekspanderet antallet af kanaler fra to til seks i løbet af få år. Den statslige dominans betyder, at det private mediemarked i høj grad crowdes ud. Ud over licensindtægterne driver DR indtægtsdækket virksomhed som salg af f.eks. Bamse og Kylling-merchandise m.m. Det danske private mediemarked er under enormt pres som følge denne skævvridning, der knytter sig til den tvungne licensbetaling. Branchen har derfor et særligt svært udgangspunkt for at klare sig i den stigende konkurrence fra internationale streaming-tjenester som Netflix, HBO og Youtube, som ligeledes har vundet store markedsandele i de senere år. DI s medlemmer fra medieindustrien er især tv-selskaber som TDC/YouSee, Viasat, Boxer og SE/Stofa, der alle påvirkes negativt af især DR s dominans. På grund af mængden af statslige kanaler bliver de store tv-pakker mindre attraktive, fordi borgernes mediebehov herunder film, underholdning m.m. - dækkes af de statslige medier. Case: Kommunerne tilbyder gratis skilsmisse rådgivning/parterapi, og der oprettes stressklinikker i København Kommunerne er begyndt at tilbyde gratis skilsmisserådgivning/parterapi, og der oprettes stressklinikker i København. Initiativerne er i direkte konkurrence med privat praktiserende psykologer og andre konsulenter, som tilbyder samme ydelser, men som tager betaling herfor. Side 12 af 13

13 Case: Hjemtagning af opgaver i vandsektoren Vandsektoren er i højere grad begyndt at hjemtage opgaver inden for rådgivningssegmentet og løse dem selv frem for at få løst opgaverne af private virksomheder som tidligere. Det er konkurrencebegrænsende, når vandselskaberne opbygger funktioner, som allerede er på det private marked. Case: Hjemtagning af metalsorteringsopgave Virksomheden Meldgård Holding i Sønderjylland har mistet en opgave om metalsortering af slagger for en række sjællandske kommunale affaldsforbrændingsselskaber. De kommunale selskaber vil selv investere i et sorteringsanlæg og løse opgave fremover. Hjemtagningen mindsker konkurrencen om opgaverne på affaldsområdet. Case: Fastholdelse af vidensopgaver på universiteterne Århus Universitet har en rammeaftale med Fødevareministeriet om såkaldt myndighedsbetjening, der dækker perioden 2015 til Aftaler er den syvende aftale i træk mellem universitet og ministeriet. Ifølge aftaleteksten omhandler opgaverne på rammeaftalen eksempelvis forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer, herunder undersøgelser af faktisk og oplevet kvalitet blandt forbrugerne. Ministeriet har en årlig rammebevilling for myndighedsbetjening på Finansloven, som årligt udgør mio. kr. At dømme efter aftaleteksten forventes hovedparten af dette beløb at tilfalde Århus Universitet. Det er uklart, om alle opgaver nødvendigvis behøver at blive løst af et universitet, og om nogle opgaver kan udbydes til private videnrådgivere. Fødevareministeriet tilkendegiver selv over for universitet i aftaleteksten, at de forbeholder sig retten til at konkurrenceudsætte visse opgaver, der ellers er indeholdt i aftale. Case: Intet udbud af ellers udbudspligtige opgaver Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) lagde i 2011 sag an mod Miljøministeriet om overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med overdragelse af en række opgaver om udførelse af miljørelateret forskning m.m. til Århus Universitet. FRI mente, at en række af opgaverne skulle konkurrenceudsættes via et udbud, da de var udbudspligtige. Klagenævnet fandt, jf. kendelsen fra 27. marts 2012, at nogle tjenesteydelser, som efter deres karakter var udbudspligtige, skulle ikke udbydes, da de indgik i nogle aftaler, hvis hovedformål var forskning og udvikling, og som derfor ikke var udbudspligtige i henhold til udbudsdirektivets undtagelsesbestemmelse om forskning og udvikling. Case: In house-løsning annullerer konkurrencen Kolding Kommune har flere gange udbudt og dermed skabt konkurrence om driften af plejecenteret Dreyershus. Når den nuværende driftsperiode ophører, vil kommunen give driftskontrakten direkte til OK Fonden under henvisning til in house-reglen. Det mindsker konkurrencen om opgaveløsningen. Derudover kan der være risiko for, at kommunen betaler en højere pris end markedsprisen. Side 13 af 13

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Regler om indtægtsdækket virksomhed

Regler om indtægtsdækket virksomhed Regler om indtægtsdækket virksomhed Indledning Centre og institutioner i Greve Kommune anvender indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV har til formål at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033683 (Erik P. Bentzen) 8. juli 2014 K E N D E L S E aktindsigt Computerworld Denmark (selv) mod Statens It (Kammeradvokaten ved advokat Tom Holsøe) I efteråret 2012

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse

Effekter ved kommunal konkurrenceudsættelse 23. april 2010 Effekter ved kommul konkurrenceudsættelse DI har gennemført en alyse af effekterne ved at konkurrenceudsætte kommule serviceopgaver. Alysen viser, at kommunerne i snit har sparet mellem

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere