Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder"

Transkript

1 11. maj 2015 LANS DI Til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att: Mads Bramsen Sendt til: Høringssvar vedrørende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af offentlige aktiviteter på private markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har den 19. april 2015 anmodet om bemærkninger til en analyse af offentlige aktiviteter på private markeder. DI takker for muligheden for at afgive bemærkninger til KFST s analyse. DI har noteret sig, at der i høringen stilles en række spørgsmål. DI s svar til spørgsmålene fremgår nedenfor. DI skal dog bemærke, at spørgsmålene er så bredt formuleret, at det er vanskeligt at svare udtømmende på nuværende tidspunkt. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om, hvilke udfordringer virksomhederne møder, eller hvilken lovgivning offentlige myndigheder og institutioner overtræder, når de udøver deres aktiviteter. Derfor vil DI løbende søge dialog med KFST, når DI får kendskab til nye cases. Endvidere skal DI bemærke, at vi naturligvis gerne indgår i en nærmere drøftelse af de problemstillinger, som berøres i dette høringssvar. Generelle bemærkninger Det fremgår af materialet fra KFST, at analysens hovedfokus er områder, hvor offentlige myndigheder og institutioner har aktiviteter på velfungerende markeder, som de ikke er lovmæssigt forpligtiget til at levere. I denne forbindelse finder DI det vigtigt at sondre mellem to slags opgaver. Opgaver, som offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at levere selv, og som ikke må løses af private leverandører, eksempelvis undervisning i folkeskolen eller visitering af ældre til hjemmehjælp. Opgaver, som offentlige myndigheder og institutioner er forpligtet til at sikre bliver leveret, eksempelvis rengøring på landets folkeskoler og leveringen af hjemmehjælp. Det følger naturligt, at førstnævnte opgavetype ikke er relevant for KFST s analyse. Derimod er den anden type opgaver genstand for analysen. Denne opgavetype inkluderer også visse offentlige myndigheders og institutioners levering af indtægtsdækkede ydelser. *SAG* *SAGDI *

2 DI skal påpege, at offentlige myndigheder og institutioner, som følge af bl.a. kommunalfuldmagten, kun kan levere ydelser på områder, hvor de har et klart hjemmelsgrundlag her til. Derfor finder DI ikke, at KFST s formulering om, at analysens hovedfokus er områder, hvor offentlige myndigheder og institutioner har aktiviteter, som de ikke er lovmæssigt forpligtiget til at levere, giver anledning til at afgrænse analysen til alene at fokusere på offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Samlet set betyder det, at analysens genstandsfelt dækker både leveringen af offentlige driftsopgaver og offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Dermed er analysens genstandsfelt forholdsvist bredt. DI er tilfreds med, at analysens genstandsfelt er forholdsvist bredt, da DI har kunnet konstatere, at virksomhederne generelt oplever mange forskellige typer af udfordringer i relation til offentlige myndigheders og institutioners aktiviteter på private markeder. Hvilke områder opleves der udfordringer på? På baggrund af løbende dialog med medlemsvirksomhederne har DI noteret sig, at virksomhederne inden for flere brancher møder en række udfordringer i forbindelse med offentlige myndigheders og institutioners aktiviteter på private markeder. Virksomheder inden for videnrådgivning (private analysevirksomheder inden for markedsanalyse og samfundsanalyse, rådgivende ingeniører og IT-konsulenter) giver særligt udtryk for udfordringer, idet de oplever, at der ikke er tale om en konkurrence, der sker på lige vilkår. Det gælder eksempelvis i forhold til manglende gennemsigtighed i prissætningen af ydelser i forbindelse med offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed. Det gør, at konkurrencen fra de offentlige institutioner i vid udstrækning opleves som urimelig blandt virksomhederne. Dertil kommer, at DI er bekendt med udfordringer og konkrete sager inden for følgende områder: Transport og havne IT, tele og medie Affald Vand Rengøring Pleje- og omsorg Brand og redning./. Vedlagt bagerst er et bilag med en oversigt over en række cases, som DI indtil videre har identificeret. Hvilken offentlig adfærd giver anledning til udfordringer? DI kan på baggrund af de identificerede cases konstatere, at der er tale om en række forskelligartede udfordringer. Nogle udfordringer vedrører overtrædelse af lovgivningen, imens andre udfordringer er udtryk for en uhensigtsmæssig praksis blandt offentlige institutioner, som begrænser og i visse tilfælde skader konkurrence på markederne. Side 2 af 13

3 Nedenfor oplistes tre forskellige typer problemstillinger, som DI ser i de identificerede cases. DI skal bemærke, at problemstillingen vedrørende grænserne for offentlige institutioners indtægtsdækkede aktiviteter og prissætningen heraf giver anledning til den væsentligste kritik på tværs af DI s medlemskreds. Grænserne for offentlige aktiviteter 1. Uklare grænser for offentlige institutioners indtægtsdækket virksomhed, herunder: Salg af videnserviceydelser i konkurrence med private virksomheder og særligt spørgsmålet om, i hvilken grad de leverede ydelser skal have en kobling til den offentlige institutions kernevirksomhed i form af levering af lovpligtige, skattefinansierede ydelser. Salg af havnerelaterede ydelser i konkurrence med private virksomheder,og særligt spørgsmålet om, hvornår offentlige havne kan levere indtægtsdækkede ydelser. 2. Uklare grænser for offentlige driftsaktiviteter, som offentlige institutioner ikke konkret er forpligtet via lovgivningen til at levere selv, herunder: Overtrædelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, når offentlige institutioner kopierer løsninger, som virksomheder har udarbejdet. Opstart af kommunale genbrugsbutikker med erhvervsmæssigt sigte, der videresælger genbrugsprodukter til forbrugere uden overholdelse af kommunalfuldmagten, købeloven og WEEE-direktivet. Igangsættelse af unødvendige offentlige udviklingsaktiviteter på IT-området til trods for, at tilsvarende udvikling finder sted parallelt i det private erhvervsliv. Licensfinansieret nyhedsformidling, underholdning mv. giver DR en dominerende og skævvridende position i det danske mediemarked. Det svækker mulighederne for private medievirksomheder til at skabe vækst og et mangfoldigt dansk medieudbud inden for både tv, radio og internet. Offentlige tiltag for bredbåndsudrulning, der bryder med en markedsbaseret og teknologineutral udvikling. Etablering af offentlige affaldssorteringsanlæg, når der findes et privat marked for affaldssortering, og hvor den offentligt etablerede driftskapacitet påvirker det øvrige private marked. Opstart af statsstøttet togdrift og passager-transport på områder, hvor der allerede er privat aktivitet på samme rute via andre transportmidler. Manglende gennemsigtighed i prissætningen 1. Uklare regler for prissætning af indtægtsdækkede offentlige aktiviteter, der sælges til tredje part, herunder: Risiko for krydssubsidiering mellem lovpligtige aktiviteter og indtægtsdækket virksomhed, når der er uklarhed om: o Hvilke omkostninger skal medregnes og fordeles i offentlige institutioners dels lovpligtige, skattefinansierede aktiviteter dels indtægtsdækkede aktiviteter? Side 3 af 13

4 o Hvordan omkostninger til medarbejderopkvalificering indregnes? Risiko for konkurrenceforvridning, når: o Offentlige institutioner har en hurtigere og/eller billigere dataadgang eller anden konkurrencefordel via deres kerneaktivitet i forhold til private virksomheder. o Forskellige krav til skattebetaling og uklarhed om grænserne og forpligtelserne herfor, når offentlige institutioner sælger ydelser til tredje part. o Forskellige praksis for indregning af profit og uklarhed om grænserne og forpligtelserne hertil, når offentlige institutioner sælger ydelser til tredje part. Se boks 1 nedenfor. Boks 1: Uklar linje i eksisterende vejledninger Vejledningerne om, hvordan og hvorvidt offentlige institutioner skal indregne profit i prissætningen af deres indtægtsdækkede ydelser varierer. Finansministeriets budgetvejledning berører ikke spørgsmålet. Undervisningsministeriets vejledning for indtægtsdækket virksomhed fremhæver, at: En fortjeneste på % vil i de fleste tilfælde være rimeligt, men under alle omstændigheder skal prisen afspejle samtlige omkostninger medgået til produktets/kursets fremstilling, således at der ikke sker konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. Institutionen må således opkræve, hvad markedet kan bære. 1 Endvidere følger af Transportministeriets regnskabsreglementet for DSB i 5 stk. 2, at: Salg af ydelser til eksterne parter, som ikke udføres i forbindelse med den forhandlede offentlige trafik, skal ske til en pris, der mindst dækker de fulde omkostninger og en rimelig fortjeneste Uklare regler for prissætning af offentligt leverede ydelser i kontrolbud på offentlige udbud af driftsopgaver samt uklare krav til opfølgning på afgivne kontrolbud. Begrænset konkurrence 1. Offentlige myndigheder og institutioner skaber kun konkurrence om hver fjerde udbudsegnede driftsopgave. Dermed sker den offentlige opgaveløsning uden konkurrenceudsættelse på områder, hvor der i forvejen er et privat marked. Det ses eksempelvis ved: Offentlige brugerklubber, der etablerer sig som indkøbscentraler og løbende udvider kredsen af brugere. Dette tillader nye brugerne at få adgang til løsninger uden udbud. Unødvendig vidtgående brug af in-house bestemmelserne i udbudsdirektivet medfører, at løsningen af offentlige opgaver ikke konkurrenceudsættes. Unødvendig vidtgående brug af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivet om forsknings- og udviklingsopgaver medfører, at løsningen af offentlige opgaver ikke konkurrenceudsættes. Hjemtagning af allerede udliciterede opgaver sker ofte uden gennemførelse af et udbud og kontrolbud, hvilket mindsker konkurrencen om opgaveopløsning og 1 Jf. 2 Jf. rskrevet.pdf Side 4 af 13

5 skaber usikkerhed om, hvorvidt de offentlige myndigheder og institutioner får den opgaveløsning, der er bedst til prisen. Hvilken lovgivning er gældende på området? I de cases, som DI har identificeret, er der risiko for, at følgende lovgivning ikke er overholdt: EU s statsstøtteregler Konkurrenceloven om misbrug af dominerende stilling og ulovlig offentlig støtte Ophavsret Udbudsdirektivets bestemmelser om in-house og forsknings- og udviklingsopgaver Købeloven Havneloven WEEE-direktivet Kontrolbudsbekendtgørelsen Finansministeriets budgetvejledning (samt Økonomistyrelsens vejledning om prisfastsættelse fra maj 2006 og dertilhørende vejledninger om omkostningsfordelinger (del 1 del 3 fra juni 2005)), Undervisningsministeriets Vejledning i indtægtsdækket virksomhed, og regnskabsreglementet for DSB) Kommunalfuldmagten Forvaltningsretlige principper om forsvarlig økonomisk forvaltning. Kan udfordringerne relateres til overtrædelse af konkret lovgivning, eller skyldes det eksempelvis manglende lovgivning? Det er vanskeligt at angive, hvornår udfordringerne, som virksomhederne oplever, skyldes overtrædelse af konkret lovgivning, og hvornår udfordringerne skyldes manglende lovregulering. DI vurderer, at der er tale om en kombination. Som det fremgår af caseoversigten i bilaget bagerst, er der truffet afgørelse i en række af de fremhævede sager, imens andre sager endnu er under behandling i retssystemet. DI vurderer endvidere, at der i forhold til mange af de angivne udfordringer er tale om betydelig uklarhed og behov for præcisering af den eksisterende lovgivning, jf. afsnittet nedenfor. Hvilke initiativer kan afhjælpe de konkrete udfordringer? Grænserne for indtægtsdækket virksomhed: En præmis for, at offentlige institutioner tilbyder indtægtsdækkede ydelser i konkurrence med private virksomheder, må efter DI s opfattelse være, at den pågældende ydelses karakter ligger tæt på de offentlige institutioners kerneaktivitet, og at ydelsen også har et kvalitetsniveau, som differentierer dem fra det almindelige kommercielle marked. Dette sikrer, at offentlige institutioner alene leverer indtægtsdækkede ydelser på områder, hvor de offentlige institutioner bidrager til vidensspredning og kan hente synergifordele, som giver grundlag for, at de offentlige institutioner kan tilbyde en særligt god eller billig løsning. Side 5 af 13

6 DI har endvidere hæftet sig ved, at det fremgår af Finansministeriets budgetvejledning afsnit 2.6.8, at: De indtægtsdækkede aktivitetsområder skal være naturlige udløbere af institutionens almindelige virksomhed. 3 Det fremstår dog uklart, hvordan denne afgrænsning skal anvendes i praksis. DI foreslår derfor, at der opstilles en række tydelige kriterier for, hvornår offentlige institutioner kan udøve indtægtsdækkede aktiviteter på områder, hvor der eksisterer et velfungerende privat marked. Prissætning af indtægtsdækket virksomhed DI finder endvidere, at der bør være vandtætte skotter mellem institutionernes offentlige og indtægtsdækkede aktiviteter, så krydssubsidiering undgås, og så prissætningen er fuldstændig transparent og velbeskrevet. Som et klart grundprincip må gælde, at offentlige institutioners prissætning ikke må virke konkurrenceforvridende overfor private virksomheder. Efter DI opfattelse vil korrekt prissætning indebære: At prisen dækker de fulde omkostninger, herunder en markedsbaseret husleje og et overhead af de administrative omkostninger, At prisen korrigerer for forskellige rammevilkår, herunder at offentlige institutioner har lettere adgang til opkvalificering af medarbejderne, At den offentlige institution i tilstrækkelig grad dokumenterer beregningen af den tilbudte pris, og At den offentlige institutions ledelse er ansvarlig for, at det afgivne tilbud fastsættes i overensstemmelse med reglerne. Dertil kommer, at DI kan konstatere, at retspraksis fra ETFA overvågningsmyndigheden i Bruxelles (der er pendant til Kommissionens generaldirektorat for konkurrence) anbefaler, at skattemæssige forskelle mellem offentlige institutioners indtægtsdækkede virksomhed og almindelig privat virksomhed udredes og udlignes. 4 Endvidere kan DI konstatere, jf. boks 1 ovenfor, at Undervisningsministeriets vejledning for indtægtsdækket virksomhed fremhæver, at offentlige institutioner kan indregne en rimelig fortjeneste i deres prissætning af ydelser leveret af den indtægtsdækkede virksomhed. Samtidig fremgår det af regnskabsreglementet for DSB, at salg af ydelser til eksterne parter skal ske til en pris, der mindst dækker de fulde omkostninger og en rimelig fortjeneste. Samlet set fremstår det uklart, hvornår offentlige institutioner skal indregne en rimelig fortjeneste, som private virksomheder indregner, hvordan denne fortjeneste skal behandles skattemæssigt, og hvordan den offentlige institution kan anvende overskuddet fra sin indtægtsdækkede virksomhed. 3 Jf: 4 Jf. og -publications/press-releases/state-aid/nr/2423 Side 6 af 13

7 På den baggrund foreslår DI, at det eksisterende vejledningsmateriale gennemgås og præciseres, så der sikres klarhed og ensartethed på tværs af brancher. Endvidere foreslår DI, at spørgsmålene om skattebetaling og udtrækning af profit for offentlig indtægtsdækket virksomhed kortlægges, og at der så vidt muligt udarbejdes en særskilt vejledning herom. Grænserne for offentlige driftsaktiviteter DI finder, at der er behov for en tydeliggørelse af, hvornår offentlige driftsaktiviteter sker som en naturlig følge af sektorlovgivning, og dermed hvornår konkurrencereglerne (ikke) finder anvendelse. Det gælder eksempelvis transport- og sundhedsområdet. Det kan også med fordel tydeliggøres, hvilke begrænsninger konkurrencereglerne sætter for offentlige driftsaktiviteter i de tilfælde, hvor konkurrencereglerne finder anvendelse. Endvidere finder DI, at der er behov for at præcisere rækkevidden af kommunalfuldmagten og tydeliggøre, hvornår kommunerne lovligt kan indgå i aktiviteter med et erhvervsmæssigt sigte. Dertil kommer, at det bør præciseres, hvilke tilsvarende begrænsninger der gælder for regionerne, staten og andre typer af offentlige institutioner. Sidst, men ikke mindst, finder DI, at der er behov for en generel drøftelse af offentlig adfærd på områder, hvor der er et velfungerende markeder, herunder hvorvidt og hvordan den offentlige adfærd og efterspørgsel skal understøtte virksomhederne og deres udvikling. Det gælder eksempelvis spørgsmålet om, hvorvidt offentlige myndigheder bør investere offentlige midler i etablering og ejerskab af en driftskapacitet til affaldssortering eller IT-drift, når sådanne løsninger allerede findes på markedet og kan indkøbes på baggrund af et simpelt udbud. I denne forbindelse kan det med fordel tydeliggøres, hvilken betydning det forvaltningsretlige princip om forsvarlig økonomisk forvaltning har for offentlige myndigheders økonomiske dispositioner. Prissætning af kontrolbud Igen må det gælde som klart princip, at offentlige myndigheders og institutioners prissætning af kontrolbud ikke må være konkurrenceforvridende. Det indebærer, at kontrolbuddene skal indeholde alle direkte og indirekte omkostninger forbundet med at levere ydelsen. Endvidere er der behov for at tydeliggøre, hvordan den offentlige myndighed eller institution er forpligtet til at følge op på kontrolbuddene og dermed den offentlige institutions egenlevering af ydelserne i det tilfælde, hvor et kontrolbud vinder i et udbud. Det skal blandt andet ske for at sikre, at de forvaltningsretlige principper om saglig økonomisk forvaltning overholdes. DI foreslår, at kontrolbudsbekendtgørelsen evalueres og eventuelt revideres. Konkurrenceudsættelse af offentlige driftsopgaver DI finder, at offentlige driftsopgaver så vidt muligt skal konkurrenceudsættes for at teste, hvordan de løses bedst til prisen. Det bidrager til, at den offentlige sektor drives så effektiv som muligt. Side 7 af 13

8 Der er derfor behov for en generel drøftelse af, hvornår offentlige myndigheder og institutioner selv skal løse opgaver, som de lige så godt kan konkurrenceudsætte og købe af virksomhederne på baggrund af et udbud. Generelt er det DI s opfattelse, at den offentlige efterspørgsel skal benyttes til at stimulere virksomhederne og virksomhedernes udvikling, når det kan ske uden meromkostning for den offentlige sektor. Det kunne eksempelvis medføre indførelsen af et princip om, at når offentlige myndigheder eller institutioner opstarter nye driftsaktiviteter, så kan opgaveløsningen først ske i offentligt regi, efter det er undersøgt, om markedet og dermed virksomhederne kan levere en tilfredsstillende opgaveløsning. Dertil kommer, at DI igen skal opfordre til, at det tydeliggøres, hvilken betydning det forvaltningsretlige princip om forsvarlig økonomisk forvaltning har for offentlige myndigheders konkurrenceudsættelse af offentlige driftsopgaver. Med venlig hilsen Laura Svaneklink Chefkonsulent Side 8 af 13

9 Bilag: Caseoversigt Case: Lettere dataadgang giver konkurrencefordel SFI har overtaget dataejerskab og dataansvar for personhenførbare data for Ministeriet for børn, ligestilling og integration. Efter gennemførelse af en opgave, som kan være udført af en privat eller offentlig institution, overtager SFI alle data og lagrer dem på cpr.numre. Private virksomheder og offentlige institutioner uden for Socialministeriets koncern har direkte adgang til disse data i Dansk Dataarkiv, men der er data anonymiseret. 3. part kan dog efter godkendelse hos SFI få lov til at danne analyser på individtallene med cpr.numre men det tager tid - typisk uger - at få lov til det grundet godkendelsesprocedurer mv. Det gør, at SFI har en konkurrencefordel i udbudsprocesser, fordi de har mere tid til det forberedende arbejde. Case: Lettere dataadgang giver konkurrencefordel Danmarks Statistik (DST) har monopol på stikprøveudtagning på individniveau. Når DST byder på opgaver i konkurrence med private virksomheder, hvor sådanne stikprøver er en nødvendig del af opgaven, er spørgsmålet, om prisen som, private betaler herfor, også indgår som en omkostning i prisen, som Danmarks Statistik kræver. Dertil kommer den barrierer, det er, at Danmarks Statistik kan løse sådanne opgaver for sig selv med det samme, hvor der for private er ventetider med at få leveret data. DST har højere priser for private, når de benytter forskningsservice. Timeprisen for private kunder er 1750 kr., mens timeprisen for offentlige kunder er 1150 kr. Case: Mulighed for kombineret ydelser Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) må både rådgive om og udføre inspektion af brandanlæg. Private rådgivere må enten rådgive om brandanlæg eller udføre inspektion af brandanlæg. Private virksomheder har oplevet konkurrenceforvridning fra DBI, fordi det er relativt billigere at købe begge ydelser hos DBI. Spørgsmålet er, om DBI (et GTS-institut) overhovedet skal være i et marked, hvor der allerede er andre private leverandører. Case: Prissætning af havnearbejde Både kommunale og private tjenesteydere løser opgaver på de danske havne. Eksempelvis lastning og lodsning af skibe. Blandt de private operatører er der bekymring for, at de kommunale parter prissætter deres ydelser urealistisk lavt, fordi der sker krydssubsidiering via de kommunale havnes (offentligt finansierede) infrastrukturaktiviteter. DI har kendskab til en sag vedrørende konkurrenceforvridende prissætning hos en offentlig operatør af optagning og isætning af mindre sejl- og motorbåde i en kommunalt ejet lystbådehavn. Havnen trækker kunder væk fra andre private operatører i nærliggende havne. Case: Prissætning af kontrolbud Klagenævn for Udbud har i en klagesag fra 2011 vurderet, at Brand og Redning Djursland har prissat deres kontrolbud forkert, da de ikke korrekt har indregnet alle indirekte omkostninger forbundet med levering af ydelserne. Konkret fandt klagenævnet, at der ikke var anvendt en korrekt rentesats for forrentning af de aktiver, der indgik i kontrolbuddet. Falck blev tilkendt erstatning i sagen. Side 9 af 13

10 Case: Prissætning af vaskeriopgaver i hjemmeplejen DI Service har haft dialog med Roskilde Kommune vedrørende kommunens prissætning af vaskeriydelser for hjemmeboende borgere. Kommunen tilbød vaskeriydelser fra et af kommunens plejecentre, men havde i prissætningen bl.a. ikke medtaget medarbejdernes arbejdstid, der er anvendt til vask og kørsel med vasketøjet. Kommunens opgjorte pris medregnede ikke alle direkte og indirekte omkostninger og var dermed 50 gange billigere end det billigste private tilbud. Case: Prissætning af tilkøbsydelser DI Service har haft dialog med Vejle Kommune vedrørende kommunens prissætning af tilkøbsydelser til ældre. DI påpegede her, at der vil være en ekstra omkostninger forbundet med både produktionen og leveringen af tilkøbsydelserne, da kommunen har en række administrative etableringsomkostninger samt løbende ekstraomkostninger til blandt andet administration, ledelse, fakturering, rykkerprocedurer, lokaler, regnskab og momsregnskab. Dertil kommer, at tilkøbsydelserne modsat de visiterede ydelser er momspligtige. DI er ikke bekendt med Vejle Kommunens faktiske prissætning af tilkøbsydelserne efterfølgende. Case: Ulovlig korrektion af forkert offentlig prissætning Sammen med DSB vandt First Group i 2007 licitationen over togdriften af Øresundsstrækningen fra Helsingør og langt op i Sverige. Resultatet blev det fælles selskab DSB First. DBS Firsts tilbudte pris viste sig at være for lav, og selskabet kørte med et betydeligt underskud i Det har været diskuteret, bl.a. i pressen, om DBS har givet DSB First statsstøtte i form af for billige lån. Endvidere har Transportministeriet senere i forløbet givet DBS First en økonomisk håndsrækning i form af en ekstrabetaling på 500 mio. kr. Denne ekstrabetaling synes på det foreliggende grundlag at risikere at overtræde udbudsretten, som ikke tillader væsentlige ændringer af en kontrakt undervejs i driftsperioden uden gennemførelse af et nyt udbud. Case: Korrektion af forkert offentlig prissætning DI Service har i 2010 klaget til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Hillerød Kommune, idet kommunen havde fastsat sine priser for hjemmehjælp for lavt. Det førte til, at kommunen havde underbetalt de private leverandører af hjemmehjælp. Styrelsen konkluderede med hjemmel i Konkurrencelovens 11b, at kommunen skulle efterbetale de private leverandører for de år, hvor der var sket underbetaling. Case: Opstart af togdrift via statsstøtte på et eksisterende marked Brancheforeningen Dansk Tog har sammen med DI-medlemsvirksomheden Gråhund Bus ført en sag ved EF-domstolen om DBS s opstart af togdrift på ruten København-Rønne via Ystad. Gråhund Bus oplevede det som konkurrenceforvridende, at DSB trådte ind på markedet for personbefordring til Bornholm, hvor Gråhund Bus i en årrække i forvejen havde kørt bus på ruten. Sagen forværredes af, at DBS ikke kunne køre togdriften rentabelt, hvorfor DBS modtog statsstøtte til driften, og at DSB i tilfælde af tekniske problemer og forsinkelser i togdriften netop indsatte busser på ruten. Sagen skal endeligt behandles ved EU-domstolen i maj Side 10 af 13

11 Case: Kommunale genbrugsaktiviteter uden hjemmel DI er gentagne gange blevet gjort opmærksom på, at en del kommuner/kommunale fællesskaber vælger at lave en forretning ud af videresalg af borgernes affald. DI s miljøenhed har derfor bedt Statsforvaltningen tage stilling til, om kommunerne lovligt kan drive genbrugsaktiviteter i relation til forbrugsaffald på de kommunale affaldspladser. Konkret har DI bedt Statsforvaltningen forholde sig til aktiviteterne i Næstved Kommune, Hjørring Kommune og Sønderborg Kommune. Kommunerne/de kommunale fællesskaber har ikke hjemmel til at drive virksomhed i konkurrence med private i forbindelse med de etablerede genbrugspladser. Der er mange private virksomheder og foreninger, som foretager reparation af og driver handel med brugte genstande, og kommunernes aktiviteter har negative effekter for disse. Dertil kommer, at der er risiko for, at kommunerne med deres nuværende praksis ikke overholder Købeloven og WEE-direktivet. Case: Udvidelse af havnerelaterede ydelser uden hjemmel Kommunalt ejede havne kan ifølge Havneloven tilbyde visse havnerelaterede ydelser i konkurrence med private virksomheder. Det er i sig selv en udfordring for markedet for havnerelaterede tjenesteydelser, at private operatører skal konkurrere med offentlige infrastrukturmonopoler. Derudover findes der også eksempler på, at kommunalt ejede havne driver aktivitet, der går ud over havnelovens bestemmelser. Kystdirektoratet har f.eks i en konkret sag fra 2013 vurderet, at Grenå Havn A/S overtrådte Havneloven og dermed uhjemlet drev ikke-havnerelaterede aktiviteter i konkurrence med private leverandører. Sagen var påklaget af brancheforeningen Danske Havnevirksomheder, der har til huse i DI. Case: Investering i parallelle IT-systemer til eget brug SBSYS, der er en sammenslutning af kommuner, er gået sammen om at udvikle deres eget elektroniske dokument- og sagshåndteringssystem til trods for, at der findes tilsvarende produkter på markedet. SBSYS har alliceret sig med virksomheden Ditmer A/S, der drives af en tidligere kommunalt ansat, som har lavet sin egen virksomhed på baggrund af SBSYS s aktiviteter. Ditmer A/S vandt et udbud fra SBSYS, som efter DI ITEK s opfattelse var skræddersyet til den pågældende virksomhed og dermed konkurrenceforvridende. Samtidig har SBSYS etableret sig som en indkøbscentral efter udbudsreglerne, hvilket medfører, at yderligere kommuner kan tilslutte sig SBSYS og anvendesystemet uden om udbud. Case: Udvikling af undervisningsprogram, som allerede findes DJEEO Aps er et lille dansk software firma, der i 2008 har udviklet et digitallæringsspil - DJEEO Education til skoler og uddannelsesinstitutioner. I spillet benyttes GPS teknologi og mobiltelefoner. Center for Undervisningsmidler (CFU) på Sjælland har i 2014 udviklet og markedsført produktet Xplore2learn.dk, som i høj grad minder om DJEEO Education. Xplore2learn henvender sig til samme kundesegment og er baseret på samme teknologi. Ifølge CFU s markedsføringsmaterialer er Xplore2learn et direkte konkurrerende produkt til DJEEO Education. DJEEO har mistet kommunale kunder som følge af introduktionen af Xplore2learn.dk og er bekymret over, at CFU har overtrådt ophavsretten. Sagen er indklaget til Sø- og Handelsretten. Case: Opbygning af analysekapacitet til eget brug og hjemtagning af opgaver Side 11 af 13

12 Forbrugerrådet har oprettet enheden Passagerpulsen, der modtager midler fra transportministeren. De har etableret et passagerpanel til selv at kunne udføre analyser af transportområdet, hvor sådanne analyser tidligere blev udført af private virksomheder. Case: Udbygning af kapacitet i affaldssorteringen til eget brug DI s miljøenhed og Plastindustrien har tidligere været i dialog med Københavns Kommune, fordi kommunen overvejer at etablere et nyt affaldssorteringsanlæg, som også skal kunne behandle erhvervsaffald. Der findes mange virksomheder i Danmark, som foretager sortering af erhvervsaffald, der er den primære affaldshåndteringsaktivitet i Danmark i relation til genanvendeligt affald. Der er bekymring for, at Københavns Kommunes etablering af et nyt affaldssorteringsanlæg får negative effekter for de virksomheder, som allerede i dag foretager affaldssortering, bl.a. for Københavns Kommune. Sideløbende med Københavns Kommunes overvejelser er det kommunale fællesskab Amager Ressource Center (ARC) også ved at undersøge mulighederne for at etablere et affaldssorteringsanlæg, som også kan sortere plastaffald. Overvejelserne og undersøgelserne omfatter også planer om efterfølgende at lave plastgranulat af plastaffaldet. Det vil i så fald ske i konkurrence med den række danske virksomheder, som pt. lever af at producere plastgranulat. Case: DR s markedsposition skævvrider mediemarkedet I 2014 modtog DR 3.66 mia. kr. i licensmidler. Sammen med TV2, som også er statsligt ejet, sad DR på 2/3 af tv-seningen i Danmark i Både DR og TV2 vinder markedsandele i disse år. Baggrunden skyldes især en popularisering af DR, hvor DR har ekspanderet antallet af kanaler fra to til seks i løbet af få år. Den statslige dominans betyder, at det private mediemarked i høj grad crowdes ud. Ud over licensindtægterne driver DR indtægtsdækket virksomhed som salg af f.eks. Bamse og Kylling-merchandise m.m. Det danske private mediemarked er under enormt pres som følge denne skævvridning, der knytter sig til den tvungne licensbetaling. Branchen har derfor et særligt svært udgangspunkt for at klare sig i den stigende konkurrence fra internationale streaming-tjenester som Netflix, HBO og Youtube, som ligeledes har vundet store markedsandele i de senere år. DI s medlemmer fra medieindustrien er især tv-selskaber som TDC/YouSee, Viasat, Boxer og SE/Stofa, der alle påvirkes negativt af især DR s dominans. På grund af mængden af statslige kanaler bliver de store tv-pakker mindre attraktive, fordi borgernes mediebehov herunder film, underholdning m.m. - dækkes af de statslige medier. Case: Kommunerne tilbyder gratis skilsmisse rådgivning/parterapi, og der oprettes stressklinikker i København Kommunerne er begyndt at tilbyde gratis skilsmisserådgivning/parterapi, og der oprettes stressklinikker i København. Initiativerne er i direkte konkurrence med privat praktiserende psykologer og andre konsulenter, som tilbyder samme ydelser, men som tager betaling herfor. Side 12 af 13

13 Case: Hjemtagning af opgaver i vandsektoren Vandsektoren er i højere grad begyndt at hjemtage opgaver inden for rådgivningssegmentet og løse dem selv frem for at få løst opgaverne af private virksomheder som tidligere. Det er konkurrencebegrænsende, når vandselskaberne opbygger funktioner, som allerede er på det private marked. Case: Hjemtagning af metalsorteringsopgave Virksomheden Meldgård Holding i Sønderjylland har mistet en opgave om metalsortering af slagger for en række sjællandske kommunale affaldsforbrændingsselskaber. De kommunale selskaber vil selv investere i et sorteringsanlæg og løse opgave fremover. Hjemtagningen mindsker konkurrencen om opgaverne på affaldsområdet. Case: Fastholdelse af vidensopgaver på universiteterne Århus Universitet har en rammeaftale med Fødevareministeriet om såkaldt myndighedsbetjening, der dækker perioden 2015 til Aftaler er den syvende aftale i træk mellem universitet og ministeriet. Ifølge aftaleteksten omhandler opgaverne på rammeaftalen eksempelvis forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer, herunder undersøgelser af faktisk og oplevet kvalitet blandt forbrugerne. Ministeriet har en årlig rammebevilling for myndighedsbetjening på Finansloven, som årligt udgør mio. kr. At dømme efter aftaleteksten forventes hovedparten af dette beløb at tilfalde Århus Universitet. Det er uklart, om alle opgaver nødvendigvis behøver at blive løst af et universitet, og om nogle opgaver kan udbydes til private videnrådgivere. Fødevareministeriet tilkendegiver selv over for universitet i aftaleteksten, at de forbeholder sig retten til at konkurrenceudsætte visse opgaver, der ellers er indeholdt i aftale. Case: Intet udbud af ellers udbudspligtige opgaver Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) lagde i 2011 sag an mod Miljøministeriet om overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med overdragelse af en række opgaver om udførelse af miljørelateret forskning m.m. til Århus Universitet. FRI mente, at en række af opgaverne skulle konkurrenceudsættes via et udbud, da de var udbudspligtige. Klagenævnet fandt, jf. kendelsen fra 27. marts 2012, at nogle tjenesteydelser, som efter deres karakter var udbudspligtige, skulle ikke udbydes, da de indgik i nogle aftaler, hvis hovedformål var forskning og udvikling, og som derfor ikke var udbudspligtige i henhold til udbudsdirektivets undtagelsesbestemmelse om forskning og udvikling. Case: In house-løsning annullerer konkurrencen Kolding Kommune har flere gange udbudt og dermed skabt konkurrence om driften af plejecenteret Dreyershus. Når den nuværende driftsperiode ophører, vil kommunen give driftskontrakten direkte til OK Fonden under henvisning til in house-reglen. Det mindsker konkurrencen om opgaveløsningen. Derudover kan der være risiko for, at kommunen betaler en højere pris end markedsprisen. Side 13 af 13

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

SEPTEMBER Fair og lige konkurrence

SEPTEMBER Fair og lige konkurrence SEPTEMBER 2017 Fair og lige konkurrence SEPTEMBER 2017 Fair og lige konkurrence Fair og lige konkurrence I Danmark tilbyder det offentlige en lang række ydelser til gavn for borgere og virksomheder.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB August 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB 13. august

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 17 Bilag 6 Udbudsretlige problemstillinger 23, oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 27078672 1. Sammenfatning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud

Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Ankestyrelsens brev til Aarhus Kommune om borgeres betaling for private ture i botilbud Dato: 03-07-2017 Henvendelser vedrørende kommuners og regioners opkrævning af betaling fra borgere i botilbud for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer

----- Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff. Vejledende udtalelse om opstilling af el-ladestationer -------csrtj ' ----- KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att.: Anne Bjorholm Eckhoff Dato: 13. februar 2013 Sag: ITE-12/06601-5 Vejledende udtalelse om opstilling

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER

KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER Organisation for erhvervslivet April 2010 KOMMUNERNE LØSER FÅ KON- KURRENCEUDSATTE OPGAVER AFCHEFKONSULENTPETERBAYKIRKEGAARD,PBKI@DI.DK Kommunerne har blot vundet opgaver for 0,3 mia. kr. ud af konkurrenceudsatte

Læs mere

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene

EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene EU-domstolens dom af 10. maj 2012, sag C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene Kort resumé Offentligt EU-udbud af levering af automater for kaffe m.m. og ingredienser til automaterne med et underkriterium

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar.

Høringsudkastet giver os anledning til at komme med følgende kommentar. Miljøstyrelsen Att. Marianne Moth Strandgade 29 1401 København K joaff@mst.dk København, den 15. marts 2007 Høring om regeringens udspil den nye affaldssektor GenvindingsIndustrien (GI) har modtaget ovennævnte

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen)

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Opfølgning på socialtilsynsreformen) Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt til masz@sim.dk og jurint@sim.dk 17. august 2016 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com

EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007. Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com EF-domstolens praksis på udbudsområdet i 2007 Advokat Simon Evers Hjelmborg, Bech-Bruun E-mail: seh@bechbruun.com Statistik EF-domstolen 2007 Indenfor udbudsområdet (herunder art. 43/49) har EF-domstolen

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 9. maj 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 9. maj 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg 1. Resume Statsforvaltningen Midtjylland har anmodet Århus Byråd om en

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016

Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet December 2016 Rapport om løbende årsrevision ved Danmarks Tekniske Universitet 2016 December 2016 RAPPORT OM LØBENDE ÅRSREVISION VED DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 2016 1 13. kontor J.nr.: 27159 I. Indledning 1. Som

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet.

Skemaet bedes udfyldt senest d. 23. December Det tager ca min. at besvare spørgeskemaet. Side 1 af 14 LKNJ-VZE5-ZP6P UNDERSØGELSE AF AKTIVITETER PÅ KOMMERCIELLE MARKEDER Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemfører i øjeblikket en analyse, som undersøger omfanget og karakteren af offentlige

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AABENRAA Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Regionsrådet. Orientering om Brugerklubben SBSYS

Regionsrådet. Orientering om Brugerklubben SBSYS Regionshuset Viborg Regionsrådet Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Orientering om Brugerklubben SBSYS Flere regionsrådspolitikere

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE IKU 2012 Fakta om konkurrenceudsættelse GRIBSKOV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem

1) Politiske beslutninger om nyt by- og pendlercykelsystem Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1: Redegørelse for nyt by- og pendlercykelsystemet I forlængelse af forespørgslen om nyt by- og pendlercykelsystem på Borgerrepræsentationens møde den 10. oktober 2013

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører

PLEJEOMRÅDET. Servicebeviser og markedsføring af leverandører PLEJEOMRÅDET Servicebeviser og markedsføring af leverandører Nr. 03 den 7. juli 2009 1 Indledning. Folketinget har ved 3. behandling den 14.april 2009 vedtaget: Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film Forslag til Lov om ændring af lov om film (Kommunalt tilskud til biografvirksomhed) 1 I lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film, som ændret ved 11, stk. 3, i lov nr. 423 af 10. juni 1997, 4 i lov nr. 1156

Læs mere

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til.

Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte nogle bemærkninger til. Miljøstyrelsen Jord & Affald Strandgade 29 1401 København K!"#$%&$$$$ '(#$%&$$)) ***" " + " )",--$ Tak for det udsendte regeringsudspil om den nye affaldssektor, som Reno Djurs I/S hermed ønsker at knytte

Læs mere