Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa.,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring."

Transkript

1 Støjgener! Hvordan opnås den bedste støjisolering af vinduer? Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., Nye forsøg har vist hvordan man billigt og enkelt opnår den bedste reduktion af støj gennem vinduer i gamle huse. Generelt om støj I takt med samfundets udvikling, og at vi får flere penge til rådighed, øges støjniveauet desværre kraftigt. Især gennem den voldsomme vækst i trafikken med flere og flere fly, hurtigere tog og især væksten i antal og brug af biler. Støjen virker stærkt generende på mange mennesker med søvnløshed og stress til følge. At støjgener har stor økonomisk betydning ses af de store beløb som afsættes for at begrænse støjen - uden at pengene dog kan følge med væksten i problemet! Folketinget har lige afsat 100 millioner kr. over de næste 6 år til støjbekæmpende foranstaltninger mod vejstøj. Det anslås at boliger er støjplagede. Desuden kan den økonomiske betydning direkte aflæses af huspriserne i forhold til hvor støjplagede de er. Den bedste løsning er selvfølgelig at begrænse støjen ved kilden, men det er desværre ofte en meget besværlig vej at gå for den enkelte husejer/lejer. Prøv bare at begrænse morgentrafikken ind til de store byer! En mulighed der er lettere at gennemføre er, at indrette sin bolig så den støjisolerer bedst muligt. Her skiftede man de oprindelige vinduer til nye termovinduer i november De nye vinduer støjisolerer ca. 32/ 27 ( ), havde man i stedet for istandsat de gamle og monteret gode forsatsruder med tykt glas, havde man opnået 46/ 36 s dæmpning! 8-10 s dæmpning svarer til at lydniveauet halveres. Nye målinger viser hvordan man enkelt og billigt opnår den mest effektive lyd reduktion i ældre bygninger med traditionelle vinduer. Det opnås ved at montere forsatsvinduer med 6-8 mm tykt glas, samt at tætne både de ydre og indre rammer med tætningslister. Grundejernes Investeringsfond har givet penge til undersøgelsen som er udført af Raadvad Centeret. Laboratoriemålinger blev udført hos DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik i Århus i samarbejde med Raadvad Centeret [1]. Hvis glasset i forsatsrammerne er energiglas opnås også den bedste varmeisolering, som f.eks. har et varmetab på kun 2/3 af et tilsvarende nyt træ/alu vindue, selv når dette er forsynet med en 3.1

2 energirude. Det er derfor muligt på en gang at opnå både optimal lyd- og varmeisolering. Raadvads Bygningssyn og arkitekter har gennem flere år gennemgået flere hundrede bygninger og erfaringer herfra, og adskillige syn af vinduer, viser at 95 % af de oprindelige vinduer er i en sådan tilstand, at de med fordel kan istandsættes [2] [3]. Hvordan måles støj: Støj måles i decibel () som er en logaritmisk skala. Det betyder at hver gang et lydtryk stiger med 8-10, opfattes det af det menneskelige øre som en fordobling af støjens styrke. Ifølge Bygningsreglementet må støjniveauet inde i vores boliger højest være på 30. Bor man ud til en stærkt trafikeret gade vil støjniveauet i en afstand på 10 m være på omkring 70. Der er stor forskel på hvordan lyden opfører sig, og hvor generende den er. Især de lave frekvenser volder problemer, da de er svære at begrænse. Tonehøjden, frekvensen, måles i Hertz (Hz). Mennesket kan høre dybe toner fra ca. 20 Hz op til de højeste på Hz klartonen i en telefon er på 440 Hz, kammertonen. Hvor meget trafikstøj kommer der ind i stuen: Støjkilde Støjniveau i (A) trykluftbor 115 benzindreven motorkædesav 105 Stærkt trafikeret motorvej 80 Stærkt trafikeret hovedvej 75 Ringvej/indfaldsvej 70 Trafikeret bygade 65 Stile bygade 60 Boligvej under 55 Bibliotek 35 Hvisken 20 Skema der angiver forskellige lydtryk Tallene for vejene angiver det gennemsnitlige støjniveau 10 meter fra vejen. Vinduer er ofte det svageste led, hvor støjer trænger ind i vore boliger, både gennem selve vinduet samt fugen rundt omkring i murhullet. Man skal dog også være opmærksom på ventilationsåbninger, samt støj gennem tage og ydermure. Man kan ikke umiddelbart beregne lydniveauet indendørs udfra støjen ude og lydreduktionen af vinduet. Hertil kræves et beregningsværktøj der tager hensyn til det samlede vinduesareal, størrelsen af rummet, efterklangstid mm. En simpel anvisning til at beregne hvor meget støj der trænger ind i boligen kan ses i SBI anvisning nr. 196, "Indeklimahåndbogen", 2. udgave 2000, side Hvad kan man gøre for at begrænse støj gennem vinduer: De mest betydende parametre for at opnå høj lydreduktion er at vinduet er tæt, at der er stor afstand mellem ruderne, at det er asymmetrisk opbygget med forskellig glastykkelser samt tyngden af glassene. Yderligere har det en positiv effekt at vinduerne næsten er i plan med muren [4]. Medens der ikke er forskel på de energimæssige forhold mellem et forsats- og koblet vindue, er forsatsløsningen, med cirka 120 mm rudeafstand, klart den mest fordelagtige når man taler om lydisolation. Vinduer med termo/ energiruder med oftest ens glastykkelse og meget lille glasafstand (typisk mm), kan derfor være dårlige til at dæmpe lyden. Det ses da også at nogle nye lyddæmpende termovinduer er forsynede med en indvendig forsatsrude (og altså har tre lag glas ialt). 3.2

3 Fremtidig støj mærkning af vinduer samt om rude- kontra vinduesværdier: Når den harmoniserede produktstandard for vinduer og døre i henhold til EU s Byggevaredirektiv foreligger om kort tid, vil vinduers lydisolerende egenskaber være en del af CE mærkningen. Lydisolationen kan enten foreligge som en måling på anerkendt laboratorium, som f.eks. på laboratoriet DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik, eller udfra tabellagte rudeværdier. Eftersom rudeværdier ikke er særlig præcise (de tager af gode grunde ikke hensyn til vinduets ramme/karmkonstruktion, rudestørrelser og utætheder), skal tabelværdier være "sikre", det vil sige lave. De er derfor ikke særlig attraktive for vinduesproducenterne. På energiområdet er det omvendt, idet center eller rude U-værdi, der er et mål for isoleringsevnen midt på ruden, ofte er bedre dvs. lavere, end hele vinduet U-værdi. Rude U-værdier kan være helt ned til det halve af hele vinduets U-værdi - men selvfølgelig er det værdien for hele vinduet der er relevant for brugeren. Hvordan angives vinduers lydisolerende egenskaber: Lydisolation angives som det vægtede reduktionstal eller R w værdien. Des højere tal, des bedre lydisolation. Reduktionstallet fremkommer i relation til en referencekurve som et vægtet tal udfra lydisolationen indenfor alle frekvensbånd, fra de lave til de høje toner. Der blev målt fra 100 Hz til 5000 Hz. For bedre at illustrere trafikstøj, der udgør hovedproblemet i mange tilfælde, suppleres den enkle R W værdi med en korrektions led C tr, der tager hensyn til lavfrekvent støj fra f.eks. rytmisk musik og bytrafik. I denne artikel angives målingerne derfor således: (andre gange opgives endnu et korrektions led C der beskriver støj fra intern boligaktivitet, høj- og mellemhastigheds jernbane samt motorvej) [5]. R w værdien er en værdi der er målt i laboratorium under ideelle betingelser. Ved lydmåling i det færdige byggeri anvendes den såkaldte feltværdi R' w der typisk er 2-3 lavere end R w værdien. 3.3

4 Målingerne: Prøvevinduerne blev målt på laboratoriet hos DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik i Århus. Der blev målt på et vindue med koblede - og et med forsatsrammer. På det koblede vindue blev det undersøgt om sprosser har nogen indflydelse på lyddæmpningen det viste sig ikke at have nogen nævneværdig effekt. Der blev målt på forskellige glas tykkelser samt specielt lydlamineret glas i begge prøvevinduerne. Under målingerne blev der foretaget flere forsøg med ekstra tætning af de ydre rammer på forsatsvinduet, og mellem rammerne på det koblede vindue. Laboratoriet hos DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik i Århus. Vinduet her uden rammer er monteret i en betonvæg mellem det "det støjende rum " og det "det stille rum". Betonvæggen er så isolerende, at man kan regne med at al lyd i det stille rum er kommet gennem vinduet. Der måles i en periode på fire minutter hvor både højtaler og mikrofon bevæger sig. Højtaleren afspiller såkaldt lyserød støj. Det lyder i retning af den støj, man kender fra et tv hvor udsendelserne er slut og der er "sne" på skærmen og er ens lydtryk i alle frekvenser. Tape på de ydre rammer for at tætne. Her skal man montere trælister med en elastisk tætningsliste som f.eks. silikoneeller Q-lon lister. 3.4

5 Skema med resultaterne af målingerne (EN ISO 140-3, vindue 1230 mm x 1480 mm). Til sammenligning er angivet typiske værdier for termo /energirude vinduer: Traditionelt dannebrogsvindue med forsatsrammer Standard vindue uden ekstra tætning Ekstra tætning af ydre rammer Ekstra tætning med 40 mm luft for ventilation glas - luft - glas mm 3 mm enkelt lag glas 22 / / / 26 normal forsatsglas tykt forsatsglas forsats termorude (4-9 -4) lydlamineret tykt glas / / / / / / / / / 36 Traditionelt dannebrogsvindue med koblede rammer Standard Ekstra tætning vindue uden mellem ydre og ekstra tætning koblet ramme Ekstra tætning med 40 mm luft for ventilation glas - luft - glas mm normal forsatsglas lydlamineret tykt glas / / / / / 32 Termovindue til sammenligning, ej målt i denne undersøgelse Typisk termovindue / Kraftigt lyddæmpende termovindue / Et traditionelt vindue med kun et lag glas lydisolerer dårligere end et termovindue, men allerede hvis det tætnes, kan man opnå næsten samme lydisolation nemlig R w / R w +C tr = 30/ 27. Et koblet vindue med tynde glas i de koblede rammer lydisolerer lidt dårligere end termovinduet (28/24 ), men monteres tykkere glas og især hvis der tætnes mellem rammerne, opnås næsten samme isolering som for et kraftigt lyddæmpende termovindue (38/ 32 ). Med forsatsvinduer vil man allerede med et 4 mm glas i forsatsrammerne, opnå næsten samme støjisolering som et lyddæmpende termovindue (37/ 30 ) og med tykkere glas og tætning af de ydre rammer kommer man helt og på 46/ 36 s dæmpning. 3.5

6 Resultater: Målingerne viste at forsatsvinduet lyddæmper klart bedre end det koblede vindue, hvilket skyldes den langt større afstand mellem glassene. Det svarer til hvad man kunne forvente, ligesom de bedre resultater med tykkere glas i forsats/ den koblede ramme. Derimod overraskede det noget, at det havde så stor virkning med tætning af de ydre rammer på forsatsvinduet, og mellem rammerne på det koblede vindue. Faktisk var støjreduktionen ved at tætne her større, end ved at montere tykkere glas - men selvfølgelig opnås det bedste resultat med både tykt glas og tætning. Foto af koblet vindue med tætningsliste. Der kan opnås betydelig reduktion af støj hvis der monteres en tætningsliste mellem de to rammer (kun synligt når der skal pudses mellem rammerne). Af hensyn til kondens anbefaler man normalt at det inderste glas skal være det tætteste. Det er selvfølgelig stadig rigtigt, men det har stor virkning på støjdæmpningen, hvis den ydre ramme også tætnes. For at løse eventuelle problemet med kondens, blev der også målt støjisolering hvor 4 cm af tætningen blev fjernet øverst og nederst på hver ramme. Det gav næsten ingen reduktion af lyddæmpningen og svarer til det princip et svensk firma "Fönster Handvärkere" har brugt i årevis. Billedet viser et meget kraftigt lyddæmpende vindue med forsatsrammer med tykt energiglas (for varmeisoleringen) og med tætningslister for de ydre rammer. Der mangler dog elastisk tætning i listerne. Til trods for at lejligheden vender ud til en smal gade, der er trafikeret med store lastbiler, er der et behageligt lydniveau indendørs. Bemærk at der ikke opnås bedre lydisolation med en energirude (termorude med energibelægning) i forsatsrammen, end med kun et tykt glas som forsatsløsning. Tilsvarende opnås der kun en lille ekstra forbedring med lamineret, specielt lyddæmpende glas i forsatsrammen. Dette glas kommer først til sin ret ved højfrekvent støj, som f.eks. fra motorvej og jernbane med hurtig kørsel. Der blev ikke målt på lydisolation med 6 mm glas i forsatsrammerne, men allerede ved denne tykkelse opnås næsten de samme forbedringer som med 8 mm glas. Yderligere støjreduktion: Det vil være muligt at opnå endnu bedre støjreduktion hvis forsatsrammerne monteres med større afstand til det ydre vindue, og allerhelst hvis forsatsrammerne monteres på en selvstændig karm direkte i muren (og altså ikke på vindueskarmen) med mm afstand mellem glassene [6]. 3.6

7 Meget kort istandsættelses anvisning for eksisterende vinduer samt hvordan de kan støjforbedres: Løs maling skrabes af med håndskrabejern, evt. rådnede trædele udskiftes/udluses. Træet grundes med rigelig mængde rå, koldpresset linolie med svampedræbende fungicid, men uden tilsætning af organiske opløsningsmidler (der bruges 1 liter pr. vindue, afhængig af hvor medtaget træet er). Herefter males der tre gange med linoliemaling af god kvalitet i tynde lag. Der monteres forsatsrammer med elastiske tætningslister så de slutter helt tæt (det er svært at kontrollere om sommeren og ikke til at undgå at se om vinteren, der må ikke være kondens på indersiden af de ydre glas). Sørg for at forsatsrammerne har så smalle dimensioner som muligt, for at få maksimalt udsyn.. Den ekstra lyddæmpning opnås ved at montere tætningslister for de ydre rammer også. Trælister med en elastisk silikone eller Q- lon liste vil være gode. Kommer der kondens på indersiden af de ydre glas, og man er helt sikker på at forsatsvinduerne er tætte, kan man klippe lidt af tætningslisterne for de ydre rammer af eller undlade at tætne ved anverfer og stormkrog, hvor det i forvejen er lidt besværligt. Har man koblede vinduer kan der opnås stor ekstra støjisolation med tætning mellem rammerne med en simpel tætningsliste klæbet på den ene ramme. Om vinduesistandsættelse se: Søren Vadstrup, Gode råd om vinduer i ældre bygninger. Forsats- eller koblede rammer: Normalt vil de største støjproblemer komme fra gadesiden, medens gården/haven er stille. Derfor vil det ofte være en god løsning at montere forsatsrammer mod gaden, og koblede mod gården/haven. Forsatsrammer har den ulempe at potteplanterne skal flyttes hver gang de skal åbnes til gengæld kan man istandsætte det ydre vindue med minimale gener for beboerne (der er hele tiden et lag glas), og det er den billigste løsning. De koblede rammer åbnes sammen med de ydre rammer hvilket især er en fordel i køkken og bad og potteplanterne skal ikke flyttes! 3.7

8 Artiklen om støjisolering af vinduer i gamle huse er en i en række af tre, der er betalt af Grundejernes Investeringsfond. De to andre artikler omhandler livscyklusanalyse og totaløkonomi. Grundejernes Investeringsfond har desuden under "Projekt vindue" bl.a. betalt for måling af Raadvad vinduerne for lyd- og varmeisolering samt lyskvalitet undersøgelse. Baggrundsrapporterne og de andre artikler kan ses på og vinduet blev stillet til rådighed af Bøjsø døre og vinduer A/S vinduet blev stillet til rådighed af PC vinduer og døre A/S. Glas i diverse tykkelser og typer (hard-coated energiglas, K Glass samt special støjlamineret Optilam Phon) blev stillet til rådighed af Pilkington Danmark A/S. Kildehenvisninger: [1] DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik: Teknisk notat, Laboratoriemåling af lydisolation for Raadvad-vinduerne type 1850 og type 1920, udført for Raadvad Centeret, juli 2003, Henrik S. Olesen. [2] Vinduers varmetab, Energi-, kondens- og lydforhold for nye og gamle vinduer i ældre bygninger før 1950, maj 2002, Thomas Kampmann. [3] Gode råd om vinduer i ældre bygninger, vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring, 2002, Søren Vadstrup. [4] Fönster med hög ljudisolering mot trafikbuller, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP rapport 1998:26 [5] DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik: Lydisolerende vinduer - en guide fra DELTA, maj 2003 [6] Afskærmning og isolering mod vejstøj, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 15,

Hvad koster et vindue?

Hvad koster et vindue? Hvad koster et vindue? Totaløkonomisk valg af vinduer Af Thomas Kampmann, cand. polyt., arkitekt maa., tk@bygningsbevaring.dk Det næstbilligste her og nu er det billigste på lang sigt: Nænsom istandsættelse

Læs mere

Støjdæmpning med glas

Støjdæmpning med glas Støjdæmpning med glas Teknisk vejledning Indledning Det kunne være en søndag eftermiddag, hvor du sidder indendørs og læser en god bog, måske ligger du i din seng og skal til at sove eller sidder på arbejdet

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger

Grøn Støj. Bygningsrenovering i støjbelastede boliger B Y F O R N Y E L S E Grøn Støj Bygningsrenovering i støjbelastede boliger 1 Grøn støj Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Anna Højlund Rasmussens Tegnestue Wissenberg

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet

Sæt dine penge i aktier. Fordele Chance for stor gevinst Du slipper for arbejdet Verdens bedste investering Sådan får du 276% i rente! Kører du en kæmpe omvej for at spare 5 øre pr. liter benzin, når bilen skal tankes op? Løber du fra supermarked til supermarked for at få tre liter

Læs mere

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse

Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme. Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Klimaskærm Ventilation Isolering Vinduer Varme Miljørigtigt byggeri og energibesparelse Indhold: Forord Klimaskærmen Isolering Ventilation Vinduer Varme 1 Energi- og miljøvenligt byggeri 2 Nye regler i

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 2009 Version 5 01-01-2009 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIUM 5... 5

Læs mere

Om akustik. Gode toner i arkitekturen

Om akustik. Gode toner i arkitekturen Om akustik Gode toner i arkitekturen > Kapitel 1 > Grundlæggende akustiske begreber Det ombyggede kraftvarmeværk på havnen i Århus huser i dag Filmbyen, hvor akustikken er reguleret med lydabsorberende

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere