Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning side 3 Kurser side 11 Personale side 12 Tranemosegårds Personaleklub side 12 Statistiske oplysninger om afdelingerne side 13 2

3 Årsberetning 2004 Igen i år har Tranemosegård haft et spændende og godt år. Der er stor aktivitet i afdelingerne, hvor der moderniseres og gennemføres mange individuelle boligmoderniseringer. Beklageligvis er renten på vores opsparede midler meget begrænset, men til gengæld er det billigt at lånefinansiere moderniserings- og forbedringsprojekter. Vi er fortsat pressede af det borgerlige Danmark, og nye regler og krav gør det ikke nemmere for den almene boligsektor. Fortsat pres på den almene sektor For den almene boligsektor er der flere afgørende tendenser, der har præget den tilbagelagte periode. Landspolitisk har vi haft et nyt folketingsvalg, der resulterede i en ny VK-regering med parlamentarisk støtte fra Dansk Folkeparti. Boligpolitisk betyder det et fortsat pres på den almene sektor, hvor der lægges vægt på det private boligmarked, og hvor boligpolitikken er reduceret til en biting under Socialministeriet samt et enkelt område under Integrationsministeriet. Det sidste med det erklærede formål, at der skal sættes ind mod ghettoriseringen af en række især almene boligkvarterer. Satsningen på at lade de såkaldt frie markedskræfter udfolde sig på boligområdet har fortsat udviklingen med den eksplosive vækst i priserne på alle former for boliger. Det har medført, at de almene boliger i store områder ikke længere kan konkurrere med den private bolig på boligudgiften. I visse dele af provinsen har det medført flere tomme almene boliger, mens det i hovedstaden og andre større byområder har resulteret i den modsatte tendens, nemlig mangel på lejeboliger. Staten tjener på støtten Afdeling 1 Der er flere faktorer, der er årsag til udviklingen. Den lave lånerente, der burde komme lejerne til gode, har virket modsat grundet vores finansieringssystem. Reelt tjener staten i dag på at give støtte til alment byggeri, fordi staten får mere i rente for tilskuddet, end den betaler for at låne 3

4 penge til nybyggeriet. Det betyder, at lejere i nybyggeriet kommer til at betale omkring 150 kr. mere i årlig leje pr. kvadratmeter end nødvendigt. At det ikke er småpenge, det drejer sig om, ses af den kendsgerning, at Tranemosegårds for tiden billigste byggeri har en årlig samlet kvadratmeterpris på mellem kr. 500,00 og kr. 600,00. Tranemosegårds organisationsbestyrelse har netop i foråret sagt høfligt nej tak til at medvirke til bygningen af 20 nye almene boliger ved Brøndby Strand. Det økonomiske overslag viste nemlig, at huslejen, allerede før den første skitsestreg var slået, ville ligge på 925,00 kr. pr. kvadratmeter. Omkring det dobbelte af, hvad der i dag er normal husleje i Tranemosegård. Med de udsigter ville bestyrelsen ikke starte en byggesag. Spekulationen florerer som aldrig før Afdeling 13 Reelt er det blevet sådan, at det i flere kommuner og byer er blevet umuligt for selv familier med to almindelige indtægter at finde en bolig, de kan betale. Dansen om guldkalven har udviklet sig, så selv kolonihaver og sommerhuse er kommet op i et uhyrligt prisleje. Det hele hjulpet godt på vej af adgangen til afdragsfrie lån og muligheden for forældres opkøb af små boliger til deres børn som ren spekulation i pensionsopsparing. I samme retning trækker ændringerne i loven om andelsboliger, der i dag reelt er blevet ejerlejligheder med store muligheder for at spekulere i låneoptagelse og salg. Resultatet er, at mindre andelsboligforeninger opløses og sælges til storspekulanter. De nuværende ejere og spekulanterne forgyldes, og de kommende generationer af unge familier kommer til at betale prisen. "Markedet" har således ikke skabt et mere tilgængeligt boligmarked. Tværtimod er det blevet endnu sværere for de socialt og økonomisk dårligt stillede, at få en bolig. Fortsat ghetto-poblemer Den megen snak om løsning af de ghettoprægede problemer i udsatte almene boligområder har ikke givet de ønskede resultater. Ghettoriseringen strammer forsat til. At der i en række områder herunder Brøndby er skabt tålelige og bedre forhold skyldes først og fremmest, at den almene boligbevægelse selv og stort set for egne midler har ydet en enorm indsats. Et arbejde som i bund og grund burde finansieres og løses af stat og kommune. Men staten har tværtimod begrænset sine økonomiske tilskud og lænset Landsbyggefonden for milliarder, der er indbetalt af de almene lejere. Heller ikke nye programerklæringer og forslag om nye love, der skal give kommunerne større anvisningsret til boligerne med mulighed for at sortere lejere efter indtægt og arbejdssituation vil medføre væsentlige ændringer her og nu. Der er kun en vej frem. Det er en massiv økonomisk fælles indsats fra hele Danmark, der følges op med socialpolitiske initiativer og tilbud om beskæftigelse og uddannelse. Kun få salgsplaner På et område har den almene sektor indtil dato haft succes i forhold til regeringens politik. Det er lykkedes at dæmme op for regeringens forsøg på at knuse den almene sektor ved at starte et storudsalg af vores boliger. Det endte som bekendt med en forkølet forsøgslov. Indtil nu har vi kun kendskab til fire steder, hvor det overvejes at bruge forsøgsloven. Det er en boligorganisation i Svendborg med 46 boliger i to afdelinger. Den anden er Plantagebyen i Hjørring, som består af en afdeling med 27 boliger. Den tredje er 11 boliger spredt i Vestsjælland. Endelig har beboerne i de tidligere Lægeforeningens Boliger i Farum, som nu er under AAB København, lavet en underskriftsindsamling for at komme ind under forsøgsloven. Men det kan naturligvis ikke udelukkes, at den økonomiske udvikling og den tiltagende spekulation i boliger vil bringe flere forsøg på salg frem i dagens lys. 4

5 Afdeling 12 Det nuværende beskedne antal skal ses i lyset af Danmarks næsten almene boliger. Moderniseringen af Landsforeningen Internt i boligbevægelsen er vi nået et skridt videre mod en modernisering af Boligselskabernes Landsforening (BL). Den diskutable nedlæggelse af kongressen til fordel for et politisk styrket, men meget mindre repræsentantskab er blevet en realitet. Desværre kan vi endnu ikke notere, at organisationen hermed har udviklet en mere dynamisk karakter med stærkere og bedre boligpolitiske debatter og øget beboerinvolvering. Men det ene af de to mål at BL skal være en organisation, der går på to ben, det brancheorientere og det beboerdemokratiske er godt på vej. Der er taget de første initiativer til at styrke branche-benet, så BL kan yde alle boligorganisationer en bedre faglig og teknisk service på ekspertniveau. Som et afgørende led hertil, er der nu taget initiativ til ansættelsen af en udviklingschef i BL. Hvad angår det beboerdemokratiske-ben er der også taget hul på debatten. BL har nedsat et udvalg, der arbejder med ændringer i strukturen, og det næste års tid vil vise, hvor udviklingen bærer hen. Her er der stadig to hovedlinjer: De, der lægger mest vægt på branche-siden og de, der som Tranemosegård vægter beboerdemokratiet højest. Tranemosegård stadig med ved bordet Tranemosegård er stadig med ved forhandlingsbordet om udviklingen af fremtidens BL. Men vi blev klemt i kampen om prioriteringen af de to ben. Vores markering af, at vi var utrygge ved afskaffelsen af kongressen og den stærke markering af brancheorganisationen med fare for begrænsning af beboerdemokratiet betød, at vi mistede næstformandsposten i BL på det første valgmøde i det nye repræsentantskab. Her trak vores repræsentant Allan Nielsen sig, da han ikke mente, at der var tilstrækkelig støtte til hans kandidatur i vores egen Kreds 9. I stedet valgtes den daværende kredsformand i Kreds 9 Vinie Hansen til ny landsnæstformand. Den manglende enighed i Kreds 9 betød, at kredsen ved den efterfølgende konstituering i 5

6 BL s bestyrelse mistede sin plads i forretningsudvalget. Den gik til Birthe Quasem fra FSB-bolig i Kreds 1, der sammen med repræsentanterne for de største forretningsførerorganisationer havde arbejdet for, at Vinie Hansen blev landsnæstformand. Tranemosegård og boligorganisationer i Brøndby støttede herefter Allan Nielsen ved det efterfølgende nyvalg af formand og næstformand i Kreds 9. Resultatet blev, at Allan Nielsen og den daværende næstformand for Kreds 9, Leif Pedersen fra Albertslund Boligselskab, tog et kampvalg, der i to runder endte med 89 stemmer til begge. En lodtrækning afgjorde herefter valget, hvorved Leif Petersen blev formand. Allan Nielsen vandt herefter næstformandsvalget med to tredjedele af stemmerne i kampvalg mod Kirsten Jørgensen fra AKB i Tåstrup. Med Allan Nielsens valg til næstformand, fik Tranemosegård og Brøndby atter sæde i BL s bestyrelse og er dermed fortsat med ved bordet i Landsforeningens bestyrelse. Tranemosegård er derudover også repræsenteret i BL s repræsentantskab ved vores organisationsformand Dorthe Larsen, der ligeledes er valgt i Kreds 9, og Else Wienholtz, Afdeling 3, er valgt som suppleant i kredsen. Atter valg i utide Afdeling 6 Som sidste nyt kan det oplyses, at formanden i Kreds 9 i april meddelte, at han trak sig fra formandsposten. Han begrunder sin fratræden med, at arbejdet i BL tager mere tid, end han havde regnet med, og at det ikke er foreneligt med øgede opgaver på hans civile job. Kreds 9 har herefter, ved et ekstraordinært valgmøde den 23. maj valgt Allan Nielsen til ny kredsformand. Det skete uden modkandidat. Som ny næstformand i kredsen valgtes Per A. Larsen fra Albertslund. Afdeling 3 6

7 Afgifter Alle afdelinger oplevede i året en voldsom udvikling i affaldsmængderne. Især på storskraldssiden er mængderne vokset betydeligt. Desværre kendes de nøjagtige mængder ikke, da der ikke endnu foretages en afregning efter vægt eller volumen af de enkelte storskraldsfraktioner. Det må forventes, at hvis affaldsmængderne fortsat vokser, vil afregningssystemet blive ændret fra en afgift pr. boligenhed til en vægtafregning. Umiddelbart vurderet ses en sådan ordning at være mere retfærdig for afdelingerne frem for den nuværende ordning, hvor alle skal betale det samme i storskraldsafgift. Brøndby Kommune og Teknisk Forvaltning har forståelse for ønsket om en mere nøjagtig afregning over for den enkelte boligafdeling, men har ikke kunnet give en melding på et tidspunkt for eventuel omlægning af afgifterne. Flere afdelinger er fortsat plaget af ulovlig aflæsning af affald. Kan disse ulovligheder ikke stoppes, taler det beklageligvis imod et mere retfærdigt afgiftssystem. De stigende affaldsmængder resulterede i, at afgifterne blev sat betydeligt op med virkning fra 1. januar Forsikringer I efteråret blev der varslet præmiestigninger på vores bygningsforsikringer på 16,5% (i 2004-priser) med virkning fra 1. januar Hertil kom et krav om indførelse af en selvrisiko på kr. af enhver skade. Sammen med Tranemosegårds forsikringsmæglere har vi set på mulighederne for at finde alternative samarbejdspartnere og gennemført forhandling med Tranemosegårds forsikringsselskab Købstæderne. Efter en periode med forhandlinger og beregninger blev det konstateret, at den billigst mulige bygningsforsikring kunne opnås ved at tage en selvrisiko på kr. af enhver skade. Dette betyder, at afdelingerne skal betale mindre i forsikringspræmie, men til gengæld betale kr. af enhver skade, der måtte opstå. Samlet set målt ud fra de senere års skadesfrekvens er denne løsning den billigste. Vi vil følge udviklingen nøje, så der løbende foreligger dokumentation for omkostningerne til de samlede udgifter på forsikringsområdet. P-pladser Afdeling 4 Helhedsplanen for afdeling 13, Silergården, der overordnet omfatter ombygning af lejligheder, miljø- og forbedringsarbejder samt renovering af nordfacaderne og senere muligvis også sydfacaderne mod Esplanaden, har været i gang over en længere årrække og vil fortsætte frem til Planerne omfattede endvidere udlægning af arealer til nye P-pladser, der var planlagt placeret på afdelingens nordarealer. P-pladserne er et sideløbende projekt, idet omkostningerne til P-pladser skal afholdes af afdelingen. I forbindelse med renoveringen af nordfacaderne i afdeling 13 (hvor der samtidig blev indrettet byggeplads og forberedt for renovering af brandveje m.v.) rejste nabo-grundejerforeningen en voldsom kritik af planerne om at anvende nordarealerne til P-plads. Det skete især med påstand om, at kørsel til og fra P-pladserne ville give betydelige gener i boligerne fra bilernes lygter. Parcelhusejernes klager resulterede i, at kommunen udarbejdede et forslag til lokalplan, der vil forbyde, at vi anlægger P-pladser mod nord. Lokalplanforslaget omfatter alle Brøndby Strand Parkerne, men det væsentlige for afdeling 13 er reelt, at de arealer, der egner sig bedst til parkering ikke må anvendes til dette formål. I lokalplanforslaget er der udlagt andre arealer til P-formål. Det gælder blandt andet dele af gårdarealerne og grønne arealer langs servicevejene. Anlæg af P-pladser her er forbundet med betydelige omkostninger i forhold til udnyttelsen af arealerne mod nord. Vi er derudover meget overrasket over, at netop disse arealer foreslås udlagt til P-pladser, idet gårdene igennem de senere år er blevet totalt renoverede for store beløb til gavn for gårdmiljøerne og i særdeleshed til gavn for beboerne. Lokalplanforslaget ødelægger miljøet i gårdene og 7

8 mellem gårde og rækkehuse. Det er både uforståeligt og uacceptabelt. Der skal indrettes flere P-pladser og det haster. Mange beboere oplever at få tildelt P-bøder for ulovlig parkering. Der er simpelthen ikke pladser nok, men en imødekommelse af afdelingens ønsker om anvendelse af nordarealerne er nødvendig, hvis der skal findes en økonomisk forsvarlig løsning af P-problemerne. Brøndby-nettet 22 boligafdelinger og næsten tilsluttede boliger var status ved årets udgang, dog er alle ikke opkoblet. Dette vil ske i løbet af Brøndbynettet er det største bolignet i Danmark og interessen for tilslutning til telefoni og internet er større i Brøndby-nettet end andre bolignet. Mere end 60% af beboerne er tilsluttet telefoni eller internet, og tilslutningsprocenten er fortsat stigende. Principielt er der ingen begrænsninger i mulighederne for tilslutning, men gennem hele året har en række beboere oplevet, at telefonien ikke har fungeret tilfredsstillende, og at den løbende fejlretning ikke har løst alle problemer. Hvis teknikerne ikke får løst problemerne vil flere og flere beboere framelde sig telefonien, og det vil være en meget dårlig reklame for Brøndby-nettet. Men utilfredsheden med telefonien er helt forståelig telefonen skal bare virke, når man har brug for den. Partnerskabet De 9 De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand (Daruplund / Resenlund, Rheumpark, PAB afd. 8, BKB Afdeling samt Gurrelund / Bjerrelund og T13) har fortsat deres samarbejde og det med godt resultat. Vi har fundet vores ben i forhold til hinanden, og vores beboerrådgiver og tovholder, Anette Hestlund, gør en stor indsats for at samarbejdet kører og ender i resultater. I den forgangne periode har det vigtigste resultat været ansættelsen af en opsøgende gademedarbejder til en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge i området. Ansættelsen er sket i samarbejde med Brøndby Kommune (50/50), og ved en netop afholdt evaluering var der enighed om, at den nye medarbejder har været en succes: Opgaven er umulig for én mand, men ikke desto mindre har han skabt en god kontakt til en række unge, som man hidtil ikke har haft særlig godt fat i, og har dermed givet kommunen input til nye tiltag. Om børn og unge kan også nævnes, at Børnenes Rejsebureau har haft et rigtig godt år. Der er nu så mange frivillige i foreningen, at der er kommet rigtig gang i arrangementerne: skitur, Legoland, Eksperimentarium, og allersenest den netop afviklede Bonbonland-tur, hvor vi fyldte seks busser med børn og voksne. Sidste sommer afholdt Røde Kors i samarbejde med Børnenes Rejsebureau en gøglerskole for områdets børn. Det blev en succes. Og det fortsatte med gøglerdage i løbet af efteråret, og derefter en vinter-cirkusskole, hvor en gruppe børn sammen med Cirkus Panik hver 14. dag har trænet cirkusnumre. Røde Kors har bidraget til hele forløbet, og vinterskolen gennemføres sammen med en gruppe forældre til cirkusbørnene. De 9 har fået kr. fra Socialministeriet til en aktiverende indsats over for ældre. Pengene er brugt dels i forbindelse med instruktøruddannelser til BS Seniormotion samt undervisning i Motion og Trivsel og kursus til bestyrelsen. BS Seniormotion blev startet som forening i efteråret 2004 og tilbyder stolemotion, gymnastik og stavgang, mens foreningen Motion og Trivsel driver et motionscenter i T13, primært for ældre. Samarbejdet i De 9 har selvfølgelig også handlet om boligdrift og forskellige andre forhold i vores afdelinger. Det skal nævnes, at De 9 har fået udarbejdet et sæt fælles regler for paraboler og antenner. Arbejdet er udført af Lejerbos og Tranemosegårds administrationer. På det seneste har T13 fået meget opmuntring fra De 9 i forbindelse med kommunens indgreb over for vores muligheder for at lave P-pladser i 8

9 Afdeling 13 afdelingen. Det har blandt andet resulteret i, at De 9 har afleveret en fælles indsigelse over for det såkaldte lokalplanforslag 307A. Brøndby Fjernvarme Der er fortsat ingen udsigt til enighed mellem Brøndby Fjernvarme og boligselskaberne. Skriverierne mellem fjernvarmen og boligselskaberne er en længere føljeton, hvor sidste afsnit lader vente på sig. Boligselskaberne forventede, at fjernvarmens bestyrelse havde de krævede vedtægtsændringer klar til generalforsamlingen i september. Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsen meddelte, at det ikke var en sag for generalforsamlingen, og at kommunalbestyrelsen alene kunne diktere ændringer i vedtægterne. Efterfølgende er fjernvarmens bestyrelse meddelt, at det alene er krav fra energitilsynet, som kommunalbestyrelsen kan diktere hvilket vil sige bestyrelsessammensætningen. Vedtægtsændringer omfattende stemmebegrænsninger skal forelægges til godkendelse på en generalforsamling. Efter et fællesmøde afholdt i april 2005 er boligselskaberne enige om at afvente forslagene til vedtægtsændringer fra fjernvarmens bestyrelse. Og såfremt disse forslag ikke imødekommer boligselskabernes ønsker, vil selskaberne stille ændringsforslag. Der er fortsat enighed boligselskaberne imellem om at stå sammen i denne sag. Nybyggeri Tranemosegård på banen som bygherre for nybyggeri er et mangeårigt ønske, som der fortsat arbejdes med. Men vilkår og betingelser skal være i orden, før Tranemosegård bygger nyt. Brøndby Kommune kontaktede Tranemosegård omkring opførelse af 20 seniorboliger på et areal beliggende i den sydlige del af Strandesplanaden, hvor vejbanen skal fjernes. Tranemosegård takkede nej. Der var ikke afklarede forhold omkring jordkøb, betingelser for bortgravning af vejbanen, herunder resultater af jordprøver m.v. Alle disse usikkerheder var grundlaget for at takke nej. Hertil kommer usikkerhed omkring efterspørg- 9

10 Kvarterløft i afdeling 3 selen på de relativt dyre seniorboliger. I overslag er den månedlige ydelse for en tre-værelses bolig på 70 m 2 beregnet til kr. Og det er uden udgifter til vand, varme og antennebidrag på kr. i alt boligudgifter på kr ,00 pr. måned Med de aktuelle muligheder på lånemarkedet kan en ejerbolig være billigere at bo i og med 40 andels-/ejerbolig som nærmeste nabo, er der risiko for udlejningsvanskeligheder, og dermed tab for seniorboligafdelingen. Markisesagen En altan uden markise begrænser brugen af altanen. Det har været et entydigt ønske fra beboerne at få tilladelse til opsætning af markiser. Indtil udgangen af året var der opsat og bestilt altaner og flere er på vej. Brøndby Kommune har ikke ønsket at udarbejde et sæt generelle retningslinier, men har alene ønsket at behandle konkrete ansøgninger, hvor de enkelte afdelinger skulle søge individuelt. Det har naturligt skabt stor utilfredshed hos de enkelte afdelingsbestyrelser, og i Maglelund er kommunens beslutning anket til Naturklagenævnet. Afdelingen er af den opfattelse, at kommunen ikke har ret til at bestemme valg af markise herunder stille krav til farvevalg. Efterfølgende har Maglelund forhandlet sig frem til en foreløbig løsning, hvor der er valg mellem tre farver, to slags forkanter og fri bredde (dog centreret). Maglelund har samtidig fastholdt klagen, hvor der først kan forventes en afgørelse medio Afdeling 1 Tranevænget Der blev etableret 20 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkken mod en huslejestigning i 10 år. Der er projekteret og udbudt et altanprojekt, som vedrører den del af afdelingen, som har en lille altan i forvejen, og i 2005 påbegyndes montagen hos de beboere, som ønsker en ny og større altan. Afdelingens varmemesterkontor og faciliteter til ejendomsfunktionærerne er flyttet til ombyggede lokaler på Brøndbyvestervej 110A i de tidligere bestyrelseslokaler. Bestyrelsen fik til gengæld lokalerne i kælderen i Tranevænget

11 Afdeling 3, Maglelund Der blev etableret seks nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Der blev opsat 136 altaner under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få opsat en altan mod en huslejestigning i 20 år. Der er desuden projekteret og udbudt et altanprojekt, som vedrører den del af afdelingen, som har en lille altan i forvejen, og i 2005 påbegyndes montagen hos de beboere, som ønsker en ny og større altan. Der blev arbejdet videre med kvarterløftsprojektet, hvor bl.a. en del af de udendørs arealer bliver renoveret og udført nye indgangspartier samt udskiftet kældervinduer. Kvarterløftsprojektet blev endeligt vedtaget og er planlagt udført i Afdeling 4 Tranehaven Der blev etableret fire nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Afdeling 6 Moserne Der blev etableret 35 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Der blev opsat 467 altaner under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få opsat en altan mod en huslejestigning i 20 år. Afdelingens varmemesterkontor og faciliteter til ejendomsfunktionærerne blev flyttet til ombyggede lokaler i Høgemosen 22, hvor Brøndby Kommune tidligere havde en børneinstitution. Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Der blev etableret ni nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Renoveringen af elevatorerne i højhuset blev afsluttet i starten af året. Bredbånd og nyt antenneanlæg samt adgangskontrol og videoovervågning blev etableret. Afdeling 13 Silergården Helhedsplan 2 er fortsat igang. Renoveringen af nordfacaderne mod Mæglergårdsstien er i fuld gang. De resterende projekter som bl.a. omhandler ombygning af nogle lejligheder, ombygning af centerbygningerne og renovering af udearealerne er blevet detailprojekteret og udbudt. På baggrund af licitationsresultaterne er der udarbejdet skema B, som blev fremsendt til Brøndby Kommune og Landsbyggefonden. (I starten af 2004 har Brøndby Kommune godkendt skema B for de resterende projekter). Der blev etableret 125 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Der blev etableret fem nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Kvarterløftsprojektet, hvor den udvendige belysning i afdelingen ændres og eksisterende elmaster fjernes, blev gennemført. Kurser Hørby Færgekro på Tuse Næs ved Holbæk blev afløseren for kursusstedet Årbyhus, der i mange år havde været samlingssted for Tranemosegårds beboerkurser. Hørby Færgekro viste sig at være et godt valg og gav stor tilfredshed hos deltagerne, der fra mandag den 6. til fredag den 10. september var samlet omkring emnerne beboerdemokrati, nyt fra Tranemosegård, Andelslandsbyen Nyvang (bustur), Diabetesforeningen og petanqueturnering. I 2005 gennemføres beboerkurset fra mandag den 5. til 9. september. 11

12 Personale I afdelingerne er der følgende fratrædelser og ny tilgang: Afdeling 1: Fratrådt: Erik Klysner. Tilgang: Frederik Troels-Schmidt. Afdeling 3: Fratrådt: Dennis B. Øster. Tilgang: Hasan Kalkan. Afdeling 13: Fratrådt: Benny Bregendahl, Carsten Lønberg, Iann Reagan, Giv Andersen (barselsvikar), Mustafa Anli, Klaus Henningsen. Tilgang: Jacob Schou, Gitte Valsgaard, Jan Sørensen, Hans Lind, Jan Gynther, Allan Jeppesen. Tranemosegårds Personaleklub Personaleklubbens arrangementer er af socialog kulturel karakter, hvor Tranemosegårds ansatte har mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. I øjeblikket tæller klubben 70 medlemmer. Der arrangeres bl.a. en sommerudflugt hvert år i maj eller juni med en deltagelse på over halvdelen af klubbens medlemmer. Derudover arrangeres koncertture, fisketure, teaterture, aftentur i Zoo og lign. Klubbens største trækplaster er den årlige bowlingtur, hvor der spilles om en vandrepokal. Administrationen: Fratrådt: Gitte Mårtensson, Jeanette Lindoff. Tilgang: Marina Hasseriis, Kate Larsen, Tommy Schmidt. Afdeling 13 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Afdeling 1 Tranevænget, Brøndbyvestervej indtil 122 og Park Alle 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110A, 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers. samt tillige mandag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00 + vådrumssikring og vvs-arbejdet, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche, dog højst 10 stk./år. Udførelse af vådrumssikring skal synes af varmemester. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20 st.tv, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers.. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 33

34 Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, hvoraf 5 er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelings varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby tlf dagl. ml samt tillige onsdag ml. kl /tlf. kl /personligt. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej fra 130 Falkemosen Fuglemosen Glentemosen Høgemosen Rylemosen Ørnemosen 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. 3. Hvad må udføres for B-ordningen : Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Dan, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 34

35 Afdeling 12 Gillesager Lindeager 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby tlf dagl. ml /pers. kl /tlf. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdeling 13 Tranumparken ulige Kisumparken og Ulsøparken lige nr. 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 4 suppleanter, hvoraf 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Steen Pedersen, Ulsøparken 4C, 2660 Brøndby Strand. tlf dagl. ml. kl , onsdag tillige ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. 35

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent.

Georg Jensen blev valgt som dirigent og Lars Nørgaard blev valgt som referent. Hvidovre, den 10. september 2014 Referat Den 2. september 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 27 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

REFERAT Den 3. september 2012

REFERAT Den 3. september 2012 København den 4. september 2012 REFERAT Den 3. september 2012 Mødeart: Afdeling: Organisationsbestyrelsesmøde Lægeforeningens Boliger Mødested: Bestyrelseslokalet, Sionsgade 26 Deltagere: Alex F. Rasmussen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012

Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Referat af bestyrelsesmøde Østjysk Bolig Torsdag, den 05.01.2012 Ordstyrer: Lene Hansen Til stede: Else Christensen Aase Jensen Anne Kristensen Tommy Jørgensen Lene Hansen Gitte Bülow Light Klaus D. Djernes

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, 8 & 9 Jan René Petersen Ellebæk, Svogerslev Kandidat til posten som formand Jeg kan bidrage med mit engagement og min viden om vores boligselskab og den almene

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 11.10.09. Referat af: Referat nr. 10. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.09 kl. 18.30 22. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Claus Kæstel (CK) Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) David Oszlak

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Dagsorden / referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-6065 & 1-6084 Händelsvej & Grønrisvej Mødedato: 18. februar 2014 kl. 17.00 Til stede: Kim Bilevits, Birthe Mortensen, Dorthe Nielsen og Aksel

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Salg af almene boliger i Danmark

Salg af almene boliger i Danmark Salg af almene boliger i Danmark Den danske regering ønsker at sælge ud af de almene boliger og har bebudet et lovforslag til efteråret. Overskuddet fra salget skal gå til nybyggeri. Den danske regering

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere