Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning side 3 Kurser side 11 Personale side 12 Tranemosegårds Personaleklub side 12 Statistiske oplysninger om afdelingerne side 13 2

3 Årsberetning 2004 Igen i år har Tranemosegård haft et spændende og godt år. Der er stor aktivitet i afdelingerne, hvor der moderniseres og gennemføres mange individuelle boligmoderniseringer. Beklageligvis er renten på vores opsparede midler meget begrænset, men til gengæld er det billigt at lånefinansiere moderniserings- og forbedringsprojekter. Vi er fortsat pressede af det borgerlige Danmark, og nye regler og krav gør det ikke nemmere for den almene boligsektor. Fortsat pres på den almene sektor For den almene boligsektor er der flere afgørende tendenser, der har præget den tilbagelagte periode. Landspolitisk har vi haft et nyt folketingsvalg, der resulterede i en ny VK-regering med parlamentarisk støtte fra Dansk Folkeparti. Boligpolitisk betyder det et fortsat pres på den almene sektor, hvor der lægges vægt på det private boligmarked, og hvor boligpolitikken er reduceret til en biting under Socialministeriet samt et enkelt område under Integrationsministeriet. Det sidste med det erklærede formål, at der skal sættes ind mod ghettoriseringen af en række især almene boligkvarterer. Satsningen på at lade de såkaldt frie markedskræfter udfolde sig på boligområdet har fortsat udviklingen med den eksplosive vækst i priserne på alle former for boliger. Det har medført, at de almene boliger i store områder ikke længere kan konkurrere med den private bolig på boligudgiften. I visse dele af provinsen har det medført flere tomme almene boliger, mens det i hovedstaden og andre større byområder har resulteret i den modsatte tendens, nemlig mangel på lejeboliger. Staten tjener på støtten Afdeling 1 Der er flere faktorer, der er årsag til udviklingen. Den lave lånerente, der burde komme lejerne til gode, har virket modsat grundet vores finansieringssystem. Reelt tjener staten i dag på at give støtte til alment byggeri, fordi staten får mere i rente for tilskuddet, end den betaler for at låne 3

4 penge til nybyggeriet. Det betyder, at lejere i nybyggeriet kommer til at betale omkring 150 kr. mere i årlig leje pr. kvadratmeter end nødvendigt. At det ikke er småpenge, det drejer sig om, ses af den kendsgerning, at Tranemosegårds for tiden billigste byggeri har en årlig samlet kvadratmeterpris på mellem kr. 500,00 og kr. 600,00. Tranemosegårds organisationsbestyrelse har netop i foråret sagt høfligt nej tak til at medvirke til bygningen af 20 nye almene boliger ved Brøndby Strand. Det økonomiske overslag viste nemlig, at huslejen, allerede før den første skitsestreg var slået, ville ligge på 925,00 kr. pr. kvadratmeter. Omkring det dobbelte af, hvad der i dag er normal husleje i Tranemosegård. Med de udsigter ville bestyrelsen ikke starte en byggesag. Spekulationen florerer som aldrig før Afdeling 13 Reelt er det blevet sådan, at det i flere kommuner og byer er blevet umuligt for selv familier med to almindelige indtægter at finde en bolig, de kan betale. Dansen om guldkalven har udviklet sig, så selv kolonihaver og sommerhuse er kommet op i et uhyrligt prisleje. Det hele hjulpet godt på vej af adgangen til afdragsfrie lån og muligheden for forældres opkøb af små boliger til deres børn som ren spekulation i pensionsopsparing. I samme retning trækker ændringerne i loven om andelsboliger, der i dag reelt er blevet ejerlejligheder med store muligheder for at spekulere i låneoptagelse og salg. Resultatet er, at mindre andelsboligforeninger opløses og sælges til storspekulanter. De nuværende ejere og spekulanterne forgyldes, og de kommende generationer af unge familier kommer til at betale prisen. "Markedet" har således ikke skabt et mere tilgængeligt boligmarked. Tværtimod er det blevet endnu sværere for de socialt og økonomisk dårligt stillede, at få en bolig. Fortsat ghetto-poblemer Den megen snak om løsning af de ghettoprægede problemer i udsatte almene boligområder har ikke givet de ønskede resultater. Ghettoriseringen strammer forsat til. At der i en række områder herunder Brøndby er skabt tålelige og bedre forhold skyldes først og fremmest, at den almene boligbevægelse selv og stort set for egne midler har ydet en enorm indsats. Et arbejde som i bund og grund burde finansieres og løses af stat og kommune. Men staten har tværtimod begrænset sine økonomiske tilskud og lænset Landsbyggefonden for milliarder, der er indbetalt af de almene lejere. Heller ikke nye programerklæringer og forslag om nye love, der skal give kommunerne større anvisningsret til boligerne med mulighed for at sortere lejere efter indtægt og arbejdssituation vil medføre væsentlige ændringer her og nu. Der er kun en vej frem. Det er en massiv økonomisk fælles indsats fra hele Danmark, der følges op med socialpolitiske initiativer og tilbud om beskæftigelse og uddannelse. Kun få salgsplaner På et område har den almene sektor indtil dato haft succes i forhold til regeringens politik. Det er lykkedes at dæmme op for regeringens forsøg på at knuse den almene sektor ved at starte et storudsalg af vores boliger. Det endte som bekendt med en forkølet forsøgslov. Indtil nu har vi kun kendskab til fire steder, hvor det overvejes at bruge forsøgsloven. Det er en boligorganisation i Svendborg med 46 boliger i to afdelinger. Den anden er Plantagebyen i Hjørring, som består af en afdeling med 27 boliger. Den tredje er 11 boliger spredt i Vestsjælland. Endelig har beboerne i de tidligere Lægeforeningens Boliger i Farum, som nu er under AAB København, lavet en underskriftsindsamling for at komme ind under forsøgsloven. Men det kan naturligvis ikke udelukkes, at den økonomiske udvikling og den tiltagende spekulation i boliger vil bringe flere forsøg på salg frem i dagens lys. 4

5 Afdeling 12 Det nuværende beskedne antal skal ses i lyset af Danmarks næsten almene boliger. Moderniseringen af Landsforeningen Internt i boligbevægelsen er vi nået et skridt videre mod en modernisering af Boligselskabernes Landsforening (BL). Den diskutable nedlæggelse af kongressen til fordel for et politisk styrket, men meget mindre repræsentantskab er blevet en realitet. Desværre kan vi endnu ikke notere, at organisationen hermed har udviklet en mere dynamisk karakter med stærkere og bedre boligpolitiske debatter og øget beboerinvolvering. Men det ene af de to mål at BL skal være en organisation, der går på to ben, det brancheorientere og det beboerdemokratiske er godt på vej. Der er taget de første initiativer til at styrke branche-benet, så BL kan yde alle boligorganisationer en bedre faglig og teknisk service på ekspertniveau. Som et afgørende led hertil, er der nu taget initiativ til ansættelsen af en udviklingschef i BL. Hvad angår det beboerdemokratiske-ben er der også taget hul på debatten. BL har nedsat et udvalg, der arbejder med ændringer i strukturen, og det næste års tid vil vise, hvor udviklingen bærer hen. Her er der stadig to hovedlinjer: De, der lægger mest vægt på branche-siden og de, der som Tranemosegård vægter beboerdemokratiet højest. Tranemosegård stadig med ved bordet Tranemosegård er stadig med ved forhandlingsbordet om udviklingen af fremtidens BL. Men vi blev klemt i kampen om prioriteringen af de to ben. Vores markering af, at vi var utrygge ved afskaffelsen af kongressen og den stærke markering af brancheorganisationen med fare for begrænsning af beboerdemokratiet betød, at vi mistede næstformandsposten i BL på det første valgmøde i det nye repræsentantskab. Her trak vores repræsentant Allan Nielsen sig, da han ikke mente, at der var tilstrækkelig støtte til hans kandidatur i vores egen Kreds 9. I stedet valgtes den daværende kredsformand i Kreds 9 Vinie Hansen til ny landsnæstformand. Den manglende enighed i Kreds 9 betød, at kredsen ved den efterfølgende konstituering i 5

6 BL s bestyrelse mistede sin plads i forretningsudvalget. Den gik til Birthe Quasem fra FSB-bolig i Kreds 1, der sammen med repræsentanterne for de største forretningsførerorganisationer havde arbejdet for, at Vinie Hansen blev landsnæstformand. Tranemosegård og boligorganisationer i Brøndby støttede herefter Allan Nielsen ved det efterfølgende nyvalg af formand og næstformand i Kreds 9. Resultatet blev, at Allan Nielsen og den daværende næstformand for Kreds 9, Leif Pedersen fra Albertslund Boligselskab, tog et kampvalg, der i to runder endte med 89 stemmer til begge. En lodtrækning afgjorde herefter valget, hvorved Leif Petersen blev formand. Allan Nielsen vandt herefter næstformandsvalget med to tredjedele af stemmerne i kampvalg mod Kirsten Jørgensen fra AKB i Tåstrup. Med Allan Nielsens valg til næstformand, fik Tranemosegård og Brøndby atter sæde i BL s bestyrelse og er dermed fortsat med ved bordet i Landsforeningens bestyrelse. Tranemosegård er derudover også repræsenteret i BL s repræsentantskab ved vores organisationsformand Dorthe Larsen, der ligeledes er valgt i Kreds 9, og Else Wienholtz, Afdeling 3, er valgt som suppleant i kredsen. Atter valg i utide Afdeling 6 Som sidste nyt kan det oplyses, at formanden i Kreds 9 i april meddelte, at han trak sig fra formandsposten. Han begrunder sin fratræden med, at arbejdet i BL tager mere tid, end han havde regnet med, og at det ikke er foreneligt med øgede opgaver på hans civile job. Kreds 9 har herefter, ved et ekstraordinært valgmøde den 23. maj valgt Allan Nielsen til ny kredsformand. Det skete uden modkandidat. Som ny næstformand i kredsen valgtes Per A. Larsen fra Albertslund. Afdeling 3 6

7 Afgifter Alle afdelinger oplevede i året en voldsom udvikling i affaldsmængderne. Især på storskraldssiden er mængderne vokset betydeligt. Desværre kendes de nøjagtige mængder ikke, da der ikke endnu foretages en afregning efter vægt eller volumen af de enkelte storskraldsfraktioner. Det må forventes, at hvis affaldsmængderne fortsat vokser, vil afregningssystemet blive ændret fra en afgift pr. boligenhed til en vægtafregning. Umiddelbart vurderet ses en sådan ordning at være mere retfærdig for afdelingerne frem for den nuværende ordning, hvor alle skal betale det samme i storskraldsafgift. Brøndby Kommune og Teknisk Forvaltning har forståelse for ønsket om en mere nøjagtig afregning over for den enkelte boligafdeling, men har ikke kunnet give en melding på et tidspunkt for eventuel omlægning af afgifterne. Flere afdelinger er fortsat plaget af ulovlig aflæsning af affald. Kan disse ulovligheder ikke stoppes, taler det beklageligvis imod et mere retfærdigt afgiftssystem. De stigende affaldsmængder resulterede i, at afgifterne blev sat betydeligt op med virkning fra 1. januar Forsikringer I efteråret blev der varslet præmiestigninger på vores bygningsforsikringer på 16,5% (i 2004-priser) med virkning fra 1. januar Hertil kom et krav om indførelse af en selvrisiko på kr. af enhver skade. Sammen med Tranemosegårds forsikringsmæglere har vi set på mulighederne for at finde alternative samarbejdspartnere og gennemført forhandling med Tranemosegårds forsikringsselskab Købstæderne. Efter en periode med forhandlinger og beregninger blev det konstateret, at den billigst mulige bygningsforsikring kunne opnås ved at tage en selvrisiko på kr. af enhver skade. Dette betyder, at afdelingerne skal betale mindre i forsikringspræmie, men til gengæld betale kr. af enhver skade, der måtte opstå. Samlet set målt ud fra de senere års skadesfrekvens er denne løsning den billigste. Vi vil følge udviklingen nøje, så der løbende foreligger dokumentation for omkostningerne til de samlede udgifter på forsikringsområdet. P-pladser Afdeling 4 Helhedsplanen for afdeling 13, Silergården, der overordnet omfatter ombygning af lejligheder, miljø- og forbedringsarbejder samt renovering af nordfacaderne og senere muligvis også sydfacaderne mod Esplanaden, har været i gang over en længere årrække og vil fortsætte frem til Planerne omfattede endvidere udlægning af arealer til nye P-pladser, der var planlagt placeret på afdelingens nordarealer. P-pladserne er et sideløbende projekt, idet omkostningerne til P-pladser skal afholdes af afdelingen. I forbindelse med renoveringen af nordfacaderne i afdeling 13 (hvor der samtidig blev indrettet byggeplads og forberedt for renovering af brandveje m.v.) rejste nabo-grundejerforeningen en voldsom kritik af planerne om at anvende nordarealerne til P-plads. Det skete især med påstand om, at kørsel til og fra P-pladserne ville give betydelige gener i boligerne fra bilernes lygter. Parcelhusejernes klager resulterede i, at kommunen udarbejdede et forslag til lokalplan, der vil forbyde, at vi anlægger P-pladser mod nord. Lokalplanforslaget omfatter alle Brøndby Strand Parkerne, men det væsentlige for afdeling 13 er reelt, at de arealer, der egner sig bedst til parkering ikke må anvendes til dette formål. I lokalplanforslaget er der udlagt andre arealer til P-formål. Det gælder blandt andet dele af gårdarealerne og grønne arealer langs servicevejene. Anlæg af P-pladser her er forbundet med betydelige omkostninger i forhold til udnyttelsen af arealerne mod nord. Vi er derudover meget overrasket over, at netop disse arealer foreslås udlagt til P-pladser, idet gårdene igennem de senere år er blevet totalt renoverede for store beløb til gavn for gårdmiljøerne og i særdeleshed til gavn for beboerne. Lokalplanforslaget ødelægger miljøet i gårdene og 7

8 mellem gårde og rækkehuse. Det er både uforståeligt og uacceptabelt. Der skal indrettes flere P-pladser og det haster. Mange beboere oplever at få tildelt P-bøder for ulovlig parkering. Der er simpelthen ikke pladser nok, men en imødekommelse af afdelingens ønsker om anvendelse af nordarealerne er nødvendig, hvis der skal findes en økonomisk forsvarlig løsning af P-problemerne. Brøndby-nettet 22 boligafdelinger og næsten tilsluttede boliger var status ved årets udgang, dog er alle ikke opkoblet. Dette vil ske i løbet af Brøndbynettet er det største bolignet i Danmark og interessen for tilslutning til telefoni og internet er større i Brøndby-nettet end andre bolignet. Mere end 60% af beboerne er tilsluttet telefoni eller internet, og tilslutningsprocenten er fortsat stigende. Principielt er der ingen begrænsninger i mulighederne for tilslutning, men gennem hele året har en række beboere oplevet, at telefonien ikke har fungeret tilfredsstillende, og at den løbende fejlretning ikke har løst alle problemer. Hvis teknikerne ikke får løst problemerne vil flere og flere beboere framelde sig telefonien, og det vil være en meget dårlig reklame for Brøndby-nettet. Men utilfredsheden med telefonien er helt forståelig telefonen skal bare virke, når man har brug for den. Partnerskabet De 9 De 9 boligafdelinger i Brøndby Strand (Daruplund / Resenlund, Rheumpark, PAB afd. 8, BKB Afdeling samt Gurrelund / Bjerrelund og T13) har fortsat deres samarbejde og det med godt resultat. Vi har fundet vores ben i forhold til hinanden, og vores beboerrådgiver og tovholder, Anette Hestlund, gør en stor indsats for at samarbejdet kører og ender i resultater. I den forgangne periode har det vigtigste resultat været ansættelsen af en opsøgende gademedarbejder til en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge i området. Ansættelsen er sket i samarbejde med Brøndby Kommune (50/50), og ved en netop afholdt evaluering var der enighed om, at den nye medarbejder har været en succes: Opgaven er umulig for én mand, men ikke desto mindre har han skabt en god kontakt til en række unge, som man hidtil ikke har haft særlig godt fat i, og har dermed givet kommunen input til nye tiltag. Om børn og unge kan også nævnes, at Børnenes Rejsebureau har haft et rigtig godt år. Der er nu så mange frivillige i foreningen, at der er kommet rigtig gang i arrangementerne: skitur, Legoland, Eksperimentarium, og allersenest den netop afviklede Bonbonland-tur, hvor vi fyldte seks busser med børn og voksne. Sidste sommer afholdt Røde Kors i samarbejde med Børnenes Rejsebureau en gøglerskole for områdets børn. Det blev en succes. Og det fortsatte med gøglerdage i løbet af efteråret, og derefter en vinter-cirkusskole, hvor en gruppe børn sammen med Cirkus Panik hver 14. dag har trænet cirkusnumre. Røde Kors har bidraget til hele forløbet, og vinterskolen gennemføres sammen med en gruppe forældre til cirkusbørnene. De 9 har fået kr. fra Socialministeriet til en aktiverende indsats over for ældre. Pengene er brugt dels i forbindelse med instruktøruddannelser til BS Seniormotion samt undervisning i Motion og Trivsel og kursus til bestyrelsen. BS Seniormotion blev startet som forening i efteråret 2004 og tilbyder stolemotion, gymnastik og stavgang, mens foreningen Motion og Trivsel driver et motionscenter i T13, primært for ældre. Samarbejdet i De 9 har selvfølgelig også handlet om boligdrift og forskellige andre forhold i vores afdelinger. Det skal nævnes, at De 9 har fået udarbejdet et sæt fælles regler for paraboler og antenner. Arbejdet er udført af Lejerbos og Tranemosegårds administrationer. På det seneste har T13 fået meget opmuntring fra De 9 i forbindelse med kommunens indgreb over for vores muligheder for at lave P-pladser i 8

9 Afdeling 13 afdelingen. Det har blandt andet resulteret i, at De 9 har afleveret en fælles indsigelse over for det såkaldte lokalplanforslag 307A. Brøndby Fjernvarme Der er fortsat ingen udsigt til enighed mellem Brøndby Fjernvarme og boligselskaberne. Skriverierne mellem fjernvarmen og boligselskaberne er en længere føljeton, hvor sidste afsnit lader vente på sig. Boligselskaberne forventede, at fjernvarmens bestyrelse havde de krævede vedtægtsændringer klar til generalforsamlingen i september. Dette var ikke tilfældet, og bestyrelsen meddelte, at det ikke var en sag for generalforsamlingen, og at kommunalbestyrelsen alene kunne diktere ændringer i vedtægterne. Efterfølgende er fjernvarmens bestyrelse meddelt, at det alene er krav fra energitilsynet, som kommunalbestyrelsen kan diktere hvilket vil sige bestyrelsessammensætningen. Vedtægtsændringer omfattende stemmebegrænsninger skal forelægges til godkendelse på en generalforsamling. Efter et fællesmøde afholdt i april 2005 er boligselskaberne enige om at afvente forslagene til vedtægtsændringer fra fjernvarmens bestyrelse. Og såfremt disse forslag ikke imødekommer boligselskabernes ønsker, vil selskaberne stille ændringsforslag. Der er fortsat enighed boligselskaberne imellem om at stå sammen i denne sag. Nybyggeri Tranemosegård på banen som bygherre for nybyggeri er et mangeårigt ønske, som der fortsat arbejdes med. Men vilkår og betingelser skal være i orden, før Tranemosegård bygger nyt. Brøndby Kommune kontaktede Tranemosegård omkring opførelse af 20 seniorboliger på et areal beliggende i den sydlige del af Strandesplanaden, hvor vejbanen skal fjernes. Tranemosegård takkede nej. Der var ikke afklarede forhold omkring jordkøb, betingelser for bortgravning af vejbanen, herunder resultater af jordprøver m.v. Alle disse usikkerheder var grundlaget for at takke nej. Hertil kommer usikkerhed omkring efterspørg- 9

10 Kvarterløft i afdeling 3 selen på de relativt dyre seniorboliger. I overslag er den månedlige ydelse for en tre-værelses bolig på 70 m 2 beregnet til kr. Og det er uden udgifter til vand, varme og antennebidrag på kr. i alt boligudgifter på kr ,00 pr. måned Med de aktuelle muligheder på lånemarkedet kan en ejerbolig være billigere at bo i og med 40 andels-/ejerbolig som nærmeste nabo, er der risiko for udlejningsvanskeligheder, og dermed tab for seniorboligafdelingen. Markisesagen En altan uden markise begrænser brugen af altanen. Det har været et entydigt ønske fra beboerne at få tilladelse til opsætning af markiser. Indtil udgangen af året var der opsat og bestilt altaner og flere er på vej. Brøndby Kommune har ikke ønsket at udarbejde et sæt generelle retningslinier, men har alene ønsket at behandle konkrete ansøgninger, hvor de enkelte afdelinger skulle søge individuelt. Det har naturligt skabt stor utilfredshed hos de enkelte afdelingsbestyrelser, og i Maglelund er kommunens beslutning anket til Naturklagenævnet. Afdelingen er af den opfattelse, at kommunen ikke har ret til at bestemme valg af markise herunder stille krav til farvevalg. Efterfølgende har Maglelund forhandlet sig frem til en foreløbig løsning, hvor der er valg mellem tre farver, to slags forkanter og fri bredde (dog centreret). Maglelund har samtidig fastholdt klagen, hvor der først kan forventes en afgørelse medio Afdeling 1 Tranevænget Der blev etableret 20 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkken mod en huslejestigning i 10 år. Der er projekteret og udbudt et altanprojekt, som vedrører den del af afdelingen, som har en lille altan i forvejen, og i 2005 påbegyndes montagen hos de beboere, som ønsker en ny og større altan. Afdelingens varmemesterkontor og faciliteter til ejendomsfunktionærerne er flyttet til ombyggede lokaler på Brøndbyvestervej 110A i de tidligere bestyrelseslokaler. Bestyrelsen fik til gengæld lokalerne i kælderen i Tranevænget

11 Afdeling 3, Maglelund Der blev etableret seks nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Der blev opsat 136 altaner under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få opsat en altan mod en huslejestigning i 20 år. Der er desuden projekteret og udbudt et altanprojekt, som vedrører den del af afdelingen, som har en lille altan i forvejen, og i 2005 påbegyndes montagen hos de beboere, som ønsker en ny og større altan. Der blev arbejdet videre med kvarterløftsprojektet, hvor bl.a. en del af de udendørs arealer bliver renoveret og udført nye indgangspartier samt udskiftet kældervinduer. Kvarterløftsprojektet blev endeligt vedtaget og er planlagt udført i Afdeling 4 Tranehaven Der blev etableret fire nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Afdeling 6 Moserne Der blev etableret 35 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Der blev opsat 467 altaner under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få opsat en altan mod en huslejestigning i 20 år. Afdelingens varmemesterkontor og faciliteter til ejendomsfunktionærerne blev flyttet til ombyggede lokaler i Høgemosen 22, hvor Brøndby Kommune tidligere havde en børneinstitution. Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Der blev etableret ni nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Renoveringen af elevatorerne i højhuset blev afsluttet i starten af året. Bredbånd og nyt antenneanlæg samt adgangskontrol og videoovervågning blev etableret. Afdeling 13 Silergården Helhedsplan 2 er fortsat igang. Renoveringen af nordfacaderne mod Mæglergårdsstien er i fuld gang. De resterende projekter som bl.a. omhandler ombygning af nogle lejligheder, ombygning af centerbygningerne og renovering af udearealerne er blevet detailprojekteret og udbudt. På baggrund af licitationsresultaterne er der udarbejdet skema B, som blev fremsendt til Brøndby Kommune og Landsbyggefonden. (I starten af 2004 har Brøndby Kommune godkendt skema B for de resterende projekter). Der blev etableret 125 nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Der blev etableret fem nye køkkener under ordningen, hvor den enkelte beboer individuelt kan få renoveret køkkenet mod en huslejestigning i 10 år. Kvarterløftsprojektet, hvor den udvendige belysning i afdelingen ændres og eksisterende elmaster fjernes, blev gennemført. Kurser Hørby Færgekro på Tuse Næs ved Holbæk blev afløseren for kursusstedet Årbyhus, der i mange år havde været samlingssted for Tranemosegårds beboerkurser. Hørby Færgekro viste sig at være et godt valg og gav stor tilfredshed hos deltagerne, der fra mandag den 6. til fredag den 10. september var samlet omkring emnerne beboerdemokrati, nyt fra Tranemosegård, Andelslandsbyen Nyvang (bustur), Diabetesforeningen og petanqueturnering. I 2005 gennemføres beboerkurset fra mandag den 5. til 9. september. 11

12 Personale I afdelingerne er der følgende fratrædelser og ny tilgang: Afdeling 1: Fratrådt: Erik Klysner. Tilgang: Frederik Troels-Schmidt. Afdeling 3: Fratrådt: Dennis B. Øster. Tilgang: Hasan Kalkan. Afdeling 13: Fratrådt: Benny Bregendahl, Carsten Lønberg, Iann Reagan, Giv Andersen (barselsvikar), Mustafa Anli, Klaus Henningsen. Tilgang: Jacob Schou, Gitte Valsgaard, Jan Sørensen, Hans Lind, Jan Gynther, Allan Jeppesen. Tranemosegårds Personaleklub Personaleklubbens arrangementer er af socialog kulturel karakter, hvor Tranemosegårds ansatte har mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. I øjeblikket tæller klubben 70 medlemmer. Der arrangeres bl.a. en sommerudflugt hvert år i maj eller juni med en deltagelse på over halvdelen af klubbens medlemmer. Derudover arrangeres koncertture, fisketure, teaterture, aftentur i Zoo og lign. Klubbens største trækplaster er den årlige bowlingtur, hvor der spilles om en vandrepokal. Administrationen: Fratrådt: Gitte Mårtensson, Jeanette Lindoff. Tilgang: Marina Hasseriis, Kate Larsen, Tommy Schmidt. Afdeling 13 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 Afdeling 1 Tranevænget, Brøndbyvestervej indtil 122 og Park Alle 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110A, 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers. samt tillige mandag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00 + vådrumssikring og vvs-arbejdet, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche, dog højst 10 stk./år. Udførelse af vådrumssikring skal synes af varmemester. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20 st.tv, 2660 Brøndby Strand tlf dagl. ml. kl /tlf. kl /pers.. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af badeværelse mod en merhusleje i 10 år. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 33

34 Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, hvoraf 5 er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelings varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby tlf dagl. ml samt tillige onsdag ml. kl /tlf. kl /personligt. 5. Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej fra 130 Falkemosen Fuglemosen Glentemosen Høgemosen Rylemosen Ørnemosen 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er hovedbestyrelsesmedlemmer. 3. Hvad må udføres for B-ordningen : Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Dan, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby tlf dagl. ml. kl samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdelingen giver et tilskud på kr ,00, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod en merhusleje i 20 år. 34

35 Afdeling 12 Gillesager Lindeager 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby tlf dagl. ml /pers. kl /tlf. samt tillige onsdag ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. Afdeling 13 Tranumparken ulige Kisumparken og Ulsøparken lige nr. 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt 4 suppleanter, hvoraf 11 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til repræsentantskabet. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres for B-ordningen: Alle arbejder, der udføres over B-Ordningen, skal synes, før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Erik Steen Pedersen, Ulsøparken 4C, 2660 Brøndby Strand. tlf dagl. ml. kl , onsdag tillige ml. kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod en merhusleje i 10 år. 35

Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2005 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2005 Administrativ sammenlægning mellem Vridsløselille Andelsboligforening (VA), Albertslund Boligselskab (AB) og Tranemosegård (TMG) 3

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2007 Et skidt år for dem, der mangler en bolig 3 Beboerdemokratiet er et grundprincip 6 Kursusudvalget 7 Antenneforeningen Brøndby 8 Det

Læs mere

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink.

REFERAT fra Organisationsbestyrelsesmøde i Boligforeningen Fjordblink. Organisationsbestyrelse Formand Anton Kanstrup Korevej 33 ak@alabubolig.dk Næstformand Viola Ørbæk Tordenskjoldsgade 9, st. tv. Vioe024@foa.dk Ursula Jørgensen Diskovej 46 urj@bffjordblink.dk Tina C. Kristiansen

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund

Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds. Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00. Hotel Legoland. Aastvej 10. 7190 Billund Oversigt over kandidater på valg i 7. kreds Kredsvalgmøde den 18. april 2012, kl. 19.00 Hotel Legoland Aastvej 10 7190 Billund Formandskandidat: Per Nielsen Opstillet af: Bovia ANSAT i boligorganisationen

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen

Gæst under punkt 5. Ingeniør og arkitektfirmaet Kærsgård & Andersen: Niels Andersen Side 1/9 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 1. september 2016, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 inkl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Ellen Magrethe Poulsen Tove

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup

Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Glostrup, den 12. september 2013 Referat Den 11. september 2013 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Stationsparken 24. 2. th. 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Henny Rasmussen Aase Andersen Arne Olesen Allan Kirch Pedersen

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 4. april 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011

Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Glostrup, den 02.05.2011 LLR/SA Referat Den 17. maj 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.06.2014 til 01.09.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om de emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2013 til 01.03.2014. 1 Lærkevej projektet Projektet

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere