Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej Store Heddinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge"

Transkript

1 Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER K TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen gives i henhold til bekendtgørelse nr af 21. november 2013 om jordvarmeanlæg, samt 7a og 19 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) nr af 19. november Anlæggets art: Anlæggets beliggenhed: Matr. nr.: Tilsynsmyndighed: Jordvarmeanlæg, horisontalt. Tornebjergvej 31, 4660 Store Heddinge 42 Frøslev By, Frøslev Stevns Kommune. Tilladelsesdato: 29. december 2015 OPLYSNINGER I SAGEN Ejer har ansøgt om tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på ejendommen Tornebjergvej 31, 4660 Sroe Heddinge Der ansøges om at nedlægge 400 meter jordslange. Jordslangens dimensioner er40 mm. Kredsløbet fyldes med 200 liter IPA sprit. Andelen af frostsikringsmiddel i brinen er 30 % (afhænger af energiberegninger for det aktuelle hus) KOMMUNENS BEHANDLING AF ANSØGNINGEN Det skal sikres at der ved etablering af jordvarmeanlægget ikke sker en forurening af jorden eller grundvandet. Der er ingen drikkevandsboringer inden for 50 meter fra anlægget. Ejendommen får vand fra egen boring. Nærmeste indvindingsboring fra almen vandværk tilhører Havnelev Vandværk og ligger 1700 meter fra ejendommen. Den nærmeste ejendom med privat vandindvinding ligger i en afstand af 50 meter fra jordvarmeanlægget. S. 1/5

2 Der er således ingen problemer i forhold til afstandskrav for drikkevandsforsyning. Udtalelse om evt. påvirkning af bilag IV arter samt natura 2000 område Området hvor jordvarmeanlægget skal nedgraves er ikke beliggende i et Natura område. Det vurderes ikke, at etablering af jordvarmeanlægget vil påvirke udpegningsgrundlagene for Natura 2000 områder. Stevns Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter indenfor området hvor jordvarmeanlægget skal nedgraves, der er optaget på Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes derfor ikke, at aktiviteterne forbundet med etablering af jordvarmeanlægget kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag. Udtalelse fra Museum Sydøstdanmark Museet har foretaget en arkivalsk kontrol af adressen og området omkring Tornebjergvej 31, 4660 Store Heddinge, matr.nr. 42 Frøslev By, Frøslev. Der kendes ikke til fund eller arkæologiske lokaliteter på matriklen eller i området omkring. Museet har derfor ingen bemærkninger til etablering af jordvarme på ovenstående adresse. TILLADELSEN På grundlag af de foreliggende oplysninger meddeler Stevns Kommune tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen på følgende vilkår: Generelt a) Jordvarmeanlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor. b) Tilladelsen til at begynde arbejdet gives under forudsætning af, at grunden ikke er kortlagt ifølge lov om jordforurening. Er grunden kortlagt, kræves der en separat tilladelse ( 8), før arbejdet må påbegyndes. c) De vilkår der omhandler driften af anlægget skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for eller udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig på adressen. d) Inden ibrugtagning og senest 1 måned efter færdiggørelse af anlægget skal anlægget færdigmeldes til Stevns Kommune. Færdigmeldingen skal vedlægges en målsat ledningsplan og dokumentation for tæthedsprøvningen. Den præcise placering af eventuelle ikke sløjfede vandboringen lokaliseret på grunden samt radius for afstandskrav til vandboringer og -brønde (se vilkår h), skal fremgå af den målfaste tegning over ledningsplanen. e) Denne tilladelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra offentliggørelse. S. 2/5

3 Indretning og drift f) Tilladelsen gælder 400 meter jordslange i alt med 200 liter IPA sprit (Andel frostsikringsmiddel i brinen: 30 %) (afhænger af energiberegningerne) g) Rørene skal lægges i frostfri dybde (minimumsdybde: 0,6 meter) og være omgivet af stenfri jord h) Jordvarmeanlægget må ikke anlægges indenfor en radius af 5 meter fra ikke sløjfede vandboringer eller brønde. Ved anvendelse af vandet til drikkevand er afstandskravet 50 meter. i) Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 meter fra bygninger og mindre end 1 meter fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. j) Jordslangerne skal ikke lægges tæt på skel (minimumsafstand: 0,6 meter) eller øvrige ledninger for at undgå skade ved f.eks. senere gravearbejde k) Ejeren og brugeren skal sikres, at jordslangerne, der føres under vej, ikke beskadiges af evt. tryk fra kørsel. l) Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet. m) Varmeslanger må kun føres igennem fundamenter i bøsningsrør. n) Ejeren og brugeren skal sikre at varmeoptagesystemet er tæt og forsynet med et trykovervågningssystem (pressostat eller niveauvagt) samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget. Anlægget må ved stop ikke kunne starte automatisk. Anlægget må ikke overdækkes på en måde, som vanskeliggør eller hindrer inspektion og reparation af nedgravede dele af anlægget. Egenkontrol o) Jordvarmeanlægget skal tæthedsprøves ved etableringen, og evt. rørsamlinger skal være frilagte under prøvningen. Slangerne må ikke være udsat for direkte sollys. Dette gælder også ved reparationer eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget. Se bilag 1 for gennemførelse af tæthedsprøve. Tæthedsprøvning skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Kopi af resultatet af tæthedsprøvningen skal sendes til Stevns Kommune senest 14 dage efter at tæthedsprøvningen /kontrollen er udført. S. 3/5

4 p) Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunalbestyrelsen straks underrettes. Desuden skal ejeren eller brugeren straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. q) Jordvarmeanlægget skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg, hvor der blandt andet skal foretages tæthedsprøve af anlægget. Se bilag 1 for gennemførelse af tæthedsprøve og bilag 2 for forhold der skal undersøges ved det årlige eftersyn. Tæthedsprøvning og eftersyn skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om jordvarmeanlæg r) Resultatet af det årlige eftersyn og tæthedsprøvninger skal opbevares i mindst 10 år og efter anmodning forevises kommunen. Sløjfning af anlæg s) Sløjfning af anlægget skal ske i henhold til gældende bekendtgørelse om jordvarmeanlæg. t) Væsker fra jordvarmeanlægget skal bortskaffes som farligt affald (kemikalieaffald) til godkendt modtager. u) Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet skal ejeren underrette Stevns Kommune om sløjfningen. Skema til brug ved sløjfning kan hentes på Stevns Kommunes hjemmeside RETSBESKYTTELSE Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at jordvarmeanlæg ikke forurener grundvandet. Under udøvelsen af dette tilsyn har kommunalbestyrelsen adgang til på offentlig og privat grund at foretage undersøgelser af forhold af betydning for miljøbeskyttelsen og vandforsyningen jf. miljøbeskyttelseslovens 87 og vandforsyningslovens 64 samt til at træffe de til forebyggelse eller fjernelse af forureningen nødvendige foranstaltninger. Tilladelser efter miljøbeskyttelseslovens 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af kommunen uden erstatning, ved risiko for forurening af vandforsyningsanlæg eller ved risiko for miljøbeskyttelsen i øvrigt, jævnfør 20 i miljøbeskyttelsesloven. UNDERRETNING OM SAGEN OG GENERELLE OPLYSNINGER Stevns Kommune har underrettet følgende om afgørelsen: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø Aktuelle vandværk S. 4/5

5 Danmarks Naturfredningsforening, Stevns afdeling, c/o Inge Ambus, Cypresvej 15, Strøby Egede, 4600 Køge Afgørelsen bliver offentliggjort i Stevnsbladet tirsdag den 29. december 2015 Gyldighed Tilladelsen er gyldig ved modtagelsen. Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb, er det for egen regning og risiko, idet tilladelsen kan påklages og eventuelt blive ophævet eller ændret i en klagesag. KLAGEVEJLEDNING Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet ifølge Miljøbeskyttelseslovens 98. Klageberettigede er foruden ejer og ovennævnte myndigheder desuden privatpersoner og andre organisationer, som må antages at have en individuel, væsentlig interesse i beslutningen. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til Stevns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sagen skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er endeligt meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Venlig hilsen Anni Juul Jørgensen geolog Natur & Miljø S. 5/5

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015 CASPAR HALL MØLLEHØJEN 1 4600 KØGE 15. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2392 Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016

TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG. Tilladelsesdato: 26. juli 2016 HELLE CHRISTENSEN Lindevej 4b, Strøby Egede 4600 Køge 26. JULI 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-16-16 TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Tilladelsesdato: 2. august 2016

Tilladelsesdato: 2. august 2016 PAW KOCH Holtug Strandvej 1 4660 Store Heddinge 2. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-19-16 TILLADELSE TIL HORISONTALT JORDVARMEANLÆG HOLTUG STRANDVEJ 1 Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg

Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg Børnehavekolonien Løjert-huset Marienborg Allé 75 B 2860 Søborg Dato Sagsbehandler J.nr. 18. oktober 2013 dmikk 018682-2013 Tilladelse til etablering af 2 stk. jordvarmeboringer på adressen Løjerthusvej

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Ganer Å Kær 7, 6900 Skjern

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Ganer Å Kær 7, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Povl Erik Hansen Sdr. Østerbyvej 10 6880 Tarm Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde.

Tilladelse til etablering af 2 jordvarmeboringer på adressen Kastaniestrædet 2, Herslev, 4000 Roskilde. GeoDrilling ApS Skjoldbjergvej 2 6623 Vorbasse Att.: Marie Frøsig Ammitzbøll, adm@geodrilling.dk Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen

Læs mere

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Studsdalvej 3,

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Minervavej 2F, 6960 Hvide Sande

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Minervavej 2F, 6960 Hvide Sande Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Bonnie Jensen og Christian Holm Nielsen Søndergade 21 6960 Hvide Sande Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779

Læs mere

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

1. Anlægget må først etableres når klagefristen på 4 uger efter meddelt tilladelse er udløbet, og der ikke er indkommet klager. Hjørring Kommune Bente Pedersen Klarupvej 80 9870 Sindal TILLADELSE TIL JORDVARMEANLÆG Hjørring den 11-06-2019 Sagsnr.: 09.08.26-G01-74-19 Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

1. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet.

1. Anlægget skal udføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet. Dan Klausen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 13-06-2019 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 7 AA, FILSKOV BY, FILSKOV beliggende Søvangvej

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Kurt Germandsen Kirkebyvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Kurt Germandsen Kirkebyvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Kurt Germandsen Kirkebyvej 108 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 14-03-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 5 U, KIRKEBY

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg - lovliggørelse

Tilladelse til jordvarmeanlæg - lovliggørelse POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 07-01-2019 JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-7-18 Claus Henry Hansen Broholmvej 5 7600 Struer RÅDHUSET,

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Gitte Askær Jensen og Mikael Jensen Ågårdsvej 2 8740 Brædstrup Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 13-12-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen

Læs mere

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Torben Kristensen Møbjergvej Sønder Omme. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Torben Kristensen Møbjergvej 73 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 03-10-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et terrænnært jordvarmeanlæg på ejendommen

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj Skibby. Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby

Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj Skibby. Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby Peter Puertas Granzow Trigegaard Toftehøj 6 4050 Skibby Dato 3. juli 2017 Sagsnr. 09.08.26-P19-12-17 NATUR OG MILJØ Jordvarme på Toftevej 6, 4050 Skibby Tilladelse Klimadan har den 31. maj 2017 søgt om

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af varmeslanger i jord

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til etablering af varmeslanger i jord Jette og Niels Peder Greve Hedegårdsvej 17 Gatten 9670 Løgstør Sendt pr. mail til jetteogniels@hotmail.com Dato: 3. juni 2019 Teknik- og Økonomiforvaltning Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 09.08.26-P19-5-19

Læs mere

2. Anlægget må ikke placeres i fredsskovsarealet, og der må ikke fældes træer for at få plads til anlægget.

2. Anlægget må ikke placeres i fredsskovsarealet, og der må ikke fældes træer for at få plads til anlægget. Kirkebyvej 132 7260 Sønder Omme Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 03-09-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 6T, JUELLINGSHOLM HGD.,

Læs mere

Kamilla Pia Malmbæk Åstvej Billund. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Kamilla Pia Malmbæk Åstvej Billund. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Kamilla Pia Malmbæk Åstvej 12 7190 Billund Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 28-03-2017 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 1 BX, PLOUGSLUND

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Thomas Bøgh Hørvænget 8 4690 Haslev Thomas.boegh@lie.dk Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kærsgårdvej 2, 4690 Haslev. Matr. nr. 1ac Troelstrup By, Haslev Afgørelse

Læs mere

Grundejer: Sigurd Seyer Hansen. Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg (Lovliggørelse)

Grundejer: Sigurd Seyer Hansen. Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg (Lovliggørelse) Grundejer: Sigurd Seyer Hansen Dato Journal nr. KS 9. februar 2015 13/1503 AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg (Lovliggørelse) Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag MILTON HUSE A/S Plutovej 1 8700 Horsens Dato 15. december 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-33-15 BY OG LANDSKAB Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Gyldenstens Vænge 154, 3600 Frederikssund Frederikssund

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kim Frigast Skovbakkevej 8a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Kære Christian Walsted Buch og Camilla Vadmand. Skellet Herlufmagle

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Kære Christian Walsted Buch og Camilla Vadmand. Skellet Herlufmagle Christian Walsted Buch og Camilla Vadmand Skellet 4 4160 Herlufmagle Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur www.naestved.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på ejendommen Skellet 4, 41 60

Læs mere

ESK Invest ApS Dalsvej Grindsted. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

ESK Invest ApS Dalsvej Grindsted. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: ESK Invest ApS Dalsvej 7 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 23-08-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 5df, Dal By, Grindsted, beliggende

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 15-03-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 2H, LØVLUND GDE., GRENE beliggende Utoftvej 10, 7190 Billund.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Stabelhjørnevej 20, 8721 Daugård

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Stabelhjørnevej 20, 8721 Daugård Runa-Elisabet Saabye Kim Egede Saabye Tirsbæk Søvej 85 7120 Vejle Øst Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-43-17

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15

Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 Lise Aarøe Jensen Og Dan Smed Madsen Thyrashøj Svanemosevej 53 3630 Jægerspris Dato 11. maj 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-5-15 PLAN, VEJ OG MILJØ Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Meransletten

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang Varde Att.: Helén Buch Dubery. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang Varde Att.: Helén Buch Dubery. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. JOHANSSON & KALSTRUP P/S Østervang 2 6800 Varde Att.: Helén Buch Dubery Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Aage V. Jensen s Naturfond har den

Læs mere

Byggesag o Der skal opføres en families hus på matriklen. Henrik Groth Knudsen Bakkekammen 101

Byggesag o Der skal opføres en families hus på matriklen. Henrik Groth Knudsen Bakkekammen 101 Henrik Groth Knudsen Bakkekammen 101 3600 Frederikssund Dato 22. oktober 2015 Sagsnr. 09.08.26-P19-28-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Græse

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Kære Mialouiise Petersen og Michael Hoff Clausen. Brinken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Kære Mialouiise Petersen og Michael Hoff Clausen. Brinken Næstved Mialouiise Petersen og Michael Hoff Clausen Brinken 42 4700 Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på ejendommen Eskeskoven 6, 4700 Næstved tidligere

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Henning Qvick Kolding Landevej Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Henning Qvick Kolding Landevej 139 7000 Fredericia 13. november 2017 Sags id.: 17/8773 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 139, 7000

Læs mere

Jens Peter Sørensen Fjeldparken 4 Tved 6000 Kolding. Lovliggørelse af jordvarmeanlæg.

Jens Peter Sørensen Fjeldparken 4 Tved 6000 Kolding. Lovliggørelse af jordvarmeanlæg. Jens Peter Sørensen Fjeldparken 4 Tved 6000 Kolding Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Lovliggørelse af jordvarmeanlæg. Jens Peter Sørensen har den ansøgt Varde Kommune om lovliggørelse af

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andy Michael Pedersen Jelgren Skaverupvej Vordingborg

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andy Michael Pedersen Jelgren Skaverupvej Vordingborg Andy Michael Pedersen Jelgren Skaverupvej 31 4760 Vordingborg Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur www.naestved.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på ejendommen Jasminvej 16, 4700 Næstved

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Tykmosevej 8, 7100 Vejle

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Tykmosevej 8, 7100 Vejle Søren Juul Horsensvej 3 Kalhave 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-4-17 16.1.2017 Tilladelse til etablering

Læs mere

Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andreas Søgaard Vesterbækvej 64 Sig 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 4. juli 2017 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andreas Søgaard Vesterbækvej 64, 6800 Varde har

Læs mere

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring.

Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Dato: 6. marts 2015 Tilladelse til drikkevandsindvinding og etablering af boring. Du har den 15. januar 2015, indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af boring og indvinding af grundvand til drikkevandsboring

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600 Frederikssund, matr. nr. 10 dk, Græse By, Græse Christian Frederiksen Backersvej 4, 2.th. 2300 København S Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-16-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Græse Strandvej 46, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Smedskærlund 8, 7140 Stouby

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Smedskærlund 8, 7140 Stouby Hanne Busekist Kjerkegaard Martin Busekist Kjerkegaard Smedskærlund 8 Smedskær 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: daniel.sorensen @hedensted.dk

Læs mere

Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Ejgil Søren Jacobsen Markskelvej 1 6840 Oksbøl Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Ejgil Søren Jacobsen har den 12. marts 2017 ansøgt Varde Kommune

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7)

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund, matr. nr. 4 as Oppe Sundby By, Oppe Sundby (parcel 7) Helle og Carsten Herlev Bakkekammen 112 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 5. august 2015 dmikk 09.08.26-P19-17-15 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Ørbestens Vænge 13, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1,5 meter. Rasmus Madsen Kongsted Engvej 4 7000 Fredericia 01-06-2015 Sags id.: 15/3826 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af vandhul Fredericia Kommune giver hermed tilladelse efter

Læs mere

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.:

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.: Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup

Læs mere

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen Roust Møllevej 6 Rousthøje 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Steen Meldgård Kristensen har den 17. maj 2017

Læs mere

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens.

2. Varmeslanger, der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og mindre end 1 m fra vand- og kloakrør, skal være isoleret mod kondens. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 31-10-2018 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 2 AR, VORBASSE BY, VORBASSE beliggende Gøglervej 13, 6623

Læs mere

Joan Neder-Helman Kirkevejen 39 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Joan Neder-Helman Kirkevejen 39 Rousthøje 6818 Årre. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Joan Neder-Helman Kirkevejen 39 Rousthøje 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7333 25. april 2018 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Rousthøje Forsamlingshus har den 23 april

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jan Joensen Vestagervej 3B 2100 København Ø

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Jan Joensen Vestagervej 3B 2100 København Ø Jan Joensen Vestagervej 3B 2100 København Ø Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur www.naestved.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på ejendommen Størlingevej 42, 4733 Tappernøje Kære Jan

Læs mere

Kristian Thy Andreasen Frejasvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Kristian Thy Andreasen Frejasvej Oksbøl. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Kristian Thy Andreasen Frejasvej 43 6840 Oksbøl Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 4. oktober 2017 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Kristian Thy Andreasen har den 15. september

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Puglundvej 16, 7200 Grindsted. Vilkår

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Puglundvej 16, 7200 Grindsted. Vilkår Lykke Rosengreen Andersen & Torben Rosengreen Andersen Puglundvej 16 7200 Grindsted Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk www.vardekommune.dk Tilladelse til etablering

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Fælledvej 5, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Fælledvej 5, 7171 Uldum Lars G Gregersen Bygaden 13 Bøgballe 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Peter Svane-Knudsen Dir: +4579755693 Mob: e-mail: peter.svane @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-26-18 18.7.2018 Tilladelse

Læs mere

Andrejus Marinskis Bymarken Janderup Vestj. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Andrejus Marinskis Bymarken Janderup Vestj. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andrejus Marinskis Bymarken 24 6851 Janderup Vestj Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 21. august 2018 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Andrejus Marinskis har den 25. juli 2018

Læs mere

Etablering, indretning og drift 1. Anlægget skal etableres og drives som ansøgt, dog med de præciseringer som fremgår af vilkårene nedenfor.

Etablering, indretning og drift 1. Anlægget skal etableres og drives som ansøgt, dog med de præciseringer som fremgår af vilkårene nedenfor. Henrik Kyllesbeck Fanø Dyrlægegårds Alle 72 3600 Frederikssund Dato 15. marts 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-10-16 BY OG LANDSKAB Jordvarme på Ørnestens Vænge 3, 3600 Frederikssund Tilladelse Frederikssund

Læs mere

Verner Rand Vejle Landevej Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen

Verner Rand Vejle Landevej Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Verner Rand Vejle Landevej 147 7000 Fredericia 4. januar 2017 Sags id.: 16/3678 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til jordvarmeanlæg på Vejle Landevej 147, 7000 Fredericia Fredericia

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Martin Roslund Skovduevej Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Martin Roslund Skovduevej Næstved Martin Roslund Skovduevej 9 4700 Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur www.naestved.dk Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på ejendommen Ræveagrene 14, 4700 Næstved Kære Martin Roslund

Læs mere

1. anlægget placeres på matrikel nr. 6dz Filskov By, Filskov 2. anlægget omfatter 1 boring etableret til en dybde af 120 meter under terræn

1. anlægget placeres på matrikel nr. 6dz Filskov By, Filskov 2. anlægget omfatter 1 boring etableret til en dybde af 120 meter under terræn Kaj Petersen Stationsvej 13B, Filskov 7200 Grindsted Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 2 boringer 11. nov. 2014 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Læs mere

Byggesag. Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris

Byggesag. Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris Britt Margit Sørensen Vænget 34 3630 Jægerspris Dato 21. januar 2015 Sagsnummer Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vænget 34, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse til etablering af

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand. Vilkår

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand. Vilkår Hvidbjerg Strand Feriepark A/S Hvidbjerg Strandvej 27 6857 Blåvand Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på ejendommen Hvidbjerg Strandvej 27, 6857 Blåvand

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Leif Søndergård Pedersen Møgelbjergvej 7 Næsbjerg 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Leif Søndergård Pedersen Møgelbjergvej 7 Næsbjerg 6800 Varde. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Leif Søndergård Pedersen Møgelbjergvej 7 Næsbjerg 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 23. april 2018 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Azad Besso Leif Pedersen har den 20 april

Læs mere

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Bindesbølvej 4, 6971 Spjald

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Bindesbølvej 4, 6971 Spjald Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Brian Thomsen Bindesbølvej 4 6971 Spjald Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg. 1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. SAMSØ KOMMUNE Tor Nørretranders Stauns 3

Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg. 1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. SAMSØ KOMMUNE   Tor Nørretranders Stauns 3 SAMSØ KOMMUNE www.samsoe.dk Tor Nørretranders Stauns 3 8305 Samsø 12. september 2018 Sagsnr. S2018-4404 Dok.nr. D2018-26283 Journalnr. 22486 Tilladelse til etablering af terrænnært jordvarmeanlæg 1. Ansøgning

Læs mere

Jens Kjems Jensen Bahlvej Outrup. Naturcenteret. Bytoften 2, 6800 Varde. Sags nr. 16/ oktober 2016

Jens Kjems Jensen Bahlvej Outrup. Naturcenteret. Bytoften 2, 6800 Varde. Sags nr. 16/ oktober 2016 Jens Kjems Jensen Bahlvej 60 6855 Outrup Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Sags nr. 16/11200 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Jens Kjems Jensen har den 10. oktober 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Kohavevej 21, 8721 Daugård

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Kohavevej 21, 8721 Daugård Rohden Plus ApS Rohdenvej 4 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: +4579755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-28-18 10.7.2018 Tilladelse til etablering

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Pia Jørgensen Kvinderupvej 17 3550 Slangerup Dato Sagsbehandler J.nr. 22. oktober 2012 dmikk 021272-2012 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Kvinderupvej 17, 3550 Slangerup, matr.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ann Louise Nielsen og Richo Bøtter Rosenfeldt 64 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 3. december 2013 dmikk 019702-2011 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Maglehøjvej 19, 3600

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia 10. maj 2016 Sags id.: 16/3165 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Halmøvænget 6, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til at etablere

Læs mere

Vi godkender din ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg

Vi godkender din ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg Jesper Christensen Kalundborgvej 114 4300 Holbæk CTM Center for Teknik & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Helen Bovbjerg Sørensen Natur og Miljø D 4958 E hebo@lejre.dk

Læs mere

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ.

Du har fået landzonetilladelse til at etablere 3 legeområder på matr. nr. 1F Harridslev By, Harridslev beliggende Skolevænget 1A, 8930 Randers NØ. KOMPAN DANMARK A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 C 5220 Odense SØ Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 plan@randers.dk www.randers.dk 03-05-2016 / 01.03.03-P16-72-16 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby

Landzonetilladelse til etablering af sø, matr. 15l, Stouby By, Stouby, Rosenvoldvej 16, 7140 Stouby Peter Bo Bohsen Rosenvoldvej 16 7140 Stouby Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-156-15 20.4.2016 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK DATO: 23-05-2017 FLOVLEV MASKINFORRETNING A/S Hovedvejen 73 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-4-17

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde

Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej Varde Rune Nyland Høy Andersen Ortenvej 139 6800 Varde Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947458 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg. Rune Nyland Høy Andersen har den 24. august 2016 ansøgt Varde

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Dorte Erlang Fyrrebakken 10 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 005050-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen Kignæsbakken 23, 3630 Jægerspris, matr. nr.

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund, matr. nr. 1a Græse By, Græse.

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25, 3600 Frederikssund, matr. nr. 1a Græse By, Græse. Græse-Sigerslevvester Menighedsråd Græse Bygade 25 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 21. juni 2012 dmikk 009310-2012 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Græse Bygade 25,

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Peter Roepstorff Kolding Landevej 43 7000 Fredericia roe@bmb.sdu.dk 14-05-2013 Sags id.: 13/3979 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Peter Roepstorff Kolding Landevej 43 7000 Fredericia roe@bmb.sdu.dk 14-05-2013 Sags id.: 13/3979 Sagsbehandler: Mette Schjødt Peter Roepstorff Kolding Landevej 43 7000 Fredericia roe@bmb.sdu.dk 14-05-2013 Sags id.: 13/3979 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Kolding Landevej 43B, 7000 Fredericia.

Læs mere

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves.

2. I 6, stk. 1, ændres»tilladelser, der vedrører jordvarmeanlæg med brine,«til:»tilladelser til etablering af et jordvarmeanlæg«, og stk. 2 ophæves. UDKAST til Ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2013 om jordvarmeanlæg, som ændret ved bekendtgørelse nr. 680 af 19. juni 2014, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning.

Projektet ønskes gennemført på ejendommene Ljørringvej 63, Foldagervej 11 og Vestermosevej 23, 7400 Herning. TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8159 ngosbl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.10-P19-1-05 Tilladelse til vandløbsrestaurering, Udlægning

Læs mere

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Lynggårdsvej 8, 6880 Tarm

Lovliggørelse af jordvarmeanlæg på Lynggårdsvej 8, 6880 Tarm Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Peter Høy og Grethe Goldenbeck Lynggårdsvej 8 6880 Tarm Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Tilladelse til etablering af et jordnært jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af et jordnært jordvarmeanlæg Tilladelse til etablering af et jordnært jordvarmeanlæg 1. Ansøgning Samsø Kommune har d. 4. februar 2019 modtaget en ansøgning om etablering af et jordnært jordvarmeanlæg på Vesterløkken 21, 55b, Pillemark

Læs mere

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale.

Husstandsvindmøllen må ikke opføres i reflekterende materiale. Knud Hyldahl Thyregodvej 11 7323 Give Sendt pr mail: [rapsbil@gmail.com] Dato: 26. juni 2015 Sagsnr.: 14/87540 Tilladelse efter planlovens 35 til opstilling af husstandsvindmølle Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com

Landzonetilladelse. Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding. Mail:kbnielsen24@gmail.com Knud Børge Nielsen Lykkegårdsvej 100 6000 Kolding Mail:kbnielsen24@gmail.com Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev www.haderslev.dk Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk

Læs mere