Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2015-2018"

Transkript

1 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og det åbne land...20 Tid og økonomi...26 Lovgrundlag og krav til planen...30 Regler og retningslinjer...31 Ordforklaring...32 Oplysninger i kort...33

3 Planens fokus Med spildevandsplan revideres den eksisterende spildevandsplan fra Spildevandsplanen har fire fokusområder er: Forsyningssikkerhed Klimatilpasning Badevand og turisme Vandmiljø og det åbne land Spildevandsplanlægning - hvordan Slagelse Kommune ønsker at sikre mest miljø for pengene. Arbejdet med spildevandsområdet skal bygge på et dokumenteret behov og anvendelse af nyeste viden, så der sættes ind der, hvor indsatsen er mest effektiv. Spildevandsplan er en overordnet rammeplan for arbejdet med spildevandet i de kommende år. Rammeplanen beskriver, hvor og hvornår der skal ske noget i et område. Efterfølgende udarbejdes Spildevandstillæg i alle de anlægsprojekter, der berører borgerne direkte. Tillægget vil beskrive, hvad der skal ske for et område. Arbejdet med spildevandstillæg sker i tæt samarbejde mellem borgere, forsyningsselskabet og kommunen. Samarbejdet skal sikre de bedste og billigste løsninger, samtidig med at der skabes ejerskab og forståelse for de løsninger der bliver valgt. (grafikbjælken illustrerer en model for dialogen) Borgermøde Dialog med eventuelle borgergrupper Udsendelse af brev med ønsker til fremtidig løsning Udarbejdelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen Politisk behandling, godkendelse af at sende forslaget i høring 8 ugers offentlig høring Poltitisk behandling og endelig godkendelse af tillægget til spildevandsplanen FORSLAG - Spildevandsplan side 3

4 Forholdet til anden planlægning Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Kommuneplanen og spildevandsplanen må ikke stride imod vandplanen. Kommuneplanen Indsatsen på spildevandsområdet knytter sig til den øvrige planlægning for Slagelse Kommune. I kommuneplanen fastlægges hovedstrukturen for hele kommunen og rammer for lokalplanernes indhold. Her er fastlagt, hvad lokalsamfundenes arealer må anvendes til. Som noget nyt indeholder kommuneplanen også en klimatilpasningsplan, der beskriver hvor Slagelse Kommune er særligt udfordret i forhold til oversvømmelser. Udarbejdelsen af denne spildevandsplan har baggrund i Kommuneplan 2013, der er vedtaget af Slagelse Byråd 16. september Kortet illustrerer indsatsplanen fra for de kloakerede områder og det åbne land. Side 4 FORSLAG - Spildevandsplan

5 Vandplanen Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, åer og fjorde. Vandplanerne blev offentliggjort 30. oktober Næste vandplan forventes at blive vedtaget inden 22. december I spildevandsplanen tages afsæt i vandplanerne, Men der gennemføres ikke en indsats over for spildevand, alle de steder som forudsættes i vandplanen. I stedet prioriteres efter at nå målopfyldelse i vandløbene ud fra den viden som Slagelse Kommune har om vandløbenes fysiske og biologiske forhold. Indsatsen er illustreret på kortet til venstre. I de skraverede områder foreskriver vandplanen en indsats over for spildevandet på de ikke målopfyldte vandløb. Spildevandsplanen planlægger kun indsats på vandløb med rød farve. De øvrige vandløb søges løst med fysiske tiltag eller afventer yderligere kendskab til årsag. Kortet illustrerer vandplanens krav til indsats overfor spildevand, samt Slagelse Kommunes vurdering af hvad der er årsagen til den manglende målopfyldelse. FORSLAG - Spildevandsplan side 5

6 Planens opbygning I de følgende afsnit gennemgås spildevandsområdet inden for de fire fokusområder efter følgende systematik: Udfordringer - der beskriver, hvilke problemer vi står over for Status - der beskriver, hvor vi er i 2014 Indsats - der beskriver planen for indsatser i Spildevandsplanen består også af en kortdel, hvor det er muligt at få oplyst, hvad der gælder helt nede på ejendomsniveau. Kortdelen består af et digitalt kortværk og kan ses via: slagelse.dk/spildevandsplan Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen, som redegør for de miljømæssige konsekvenser af spildevandsplanen. Forslaget til spildevandsplanen og miljøvurderingen offentliggøres i mindst otte uger, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer kan komme med kommentarer og indsigelser. Først herefter kan Byrådet vedtage spildevandsplanen. Når Byrådet har vedtaget spildevandsplanen, er den Slagelse Kommunes fremtidige juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen revideres næste gang i år Bagerst i planen findes en opsummering af lovgrundlaget og de forskellige krav til planens indhold og udformning. Side 6 FORSLAG - Spildevandsplan

7 Forsyningssikkerhed Vedligeholdelsen af kloaknettet skal sikre og bevare værdien af det eksisterende anlæg, samt en kontinuerlig sikker drift, som svarer til kundernes forventning om en problemfri, miljøvenlig spildevandshåndtering og afvanding samt høj hygiejnisk standard. SK Forsyning A/S har et efterslæb på vedligeholdelse af kloakker og renseanlæg. Hovedparten af Forsyningssikkerhed Konkret indsats fra : Undersøg 100 km kloak om året Tætne 10 km kloak om året En strategisk renoveringsplan for de større byer Separatkloakere Slotsallen, Klostergade og Kierulffsvej Kloakrenovere Frølunde by Udfordringer forsyningens investeringer skal derfor understøtte renovering og forbedring af det eksisterende kloaknet, ligesom det forventes at investeringerne hertil øges i kommende planperioder. Et kloakeret område er enten separatkloakerede (der er lagt én ledning til spildevand og en anden til regnvand), fælleskloakerede (regn- og spildevand løber i samme ledning) og spildevandskloakerede (forsyningen har en spildevandsledning men ingen regnvandsledning). De gamle, fælleskloakerede områder er mest udfordrede. Her er kloakkerne mest nedslidte, og vil typisk ligge højt på listen over behov for renovering. Ud over efterslæbet på vedligeholdelsen af ledningsnettet mangler SK Forsyning A/S et overblik over tilstanden på ca. 40 % af ledningsnettet. Det udfordrer muligheden for at prioritere vedligeholdelsen korrekt. Tilvejebringelsen af et fuldstændigt overblik over ledningsnettets tilstand har derfor høj prioritet. For at kunne prioritere vedligeholdelsen, bliver der først sat ind der, hvor der er akut fare for, at kloakkerne bryder sammen, eller hvor der i dag opleves mange driftsproblemer. I nogle landsbyer eller dele af byer råder forsyningen over et kloakanlæg, hvor spildevandet stadig løber urenset ud i vandløbene, søerne og havet. I andre områder er rensning af spildevandet ikke tidssvarende. Her vil en renovering af kloakkerne give en effekt på miljøet. Kortet illustrerer SK Forsynings registrering af tilstanen af kloakkerne i den centrale del af Slagelse by. FORSLAG - Spildevandsplan side 7

8 Renseanlæg ledningstyper, størrelse, faldforhold samt Status nu præcis placering. En del af ledningsnettet stikledningerne udgør den resterende del, hvis tilstand som udgangspunkt er er tv-inspiceret, og resultatet er lagt ind i ukendt. Det forventes dog, at disse I de seneste mange år har der været en tendens Ledningerdatabasen. ca ledningers km hovedledninger. skadesindeks i SK hovedreglen Forsyning til at nedlægge de små renseanlæg og i stedet kender tilstanden af ca. 60 % af hovedledningerne. Biledningerne og stikledningerne udgør den følger hovedledningernes skadesindeks. pumpe spildevandet til store centrale renseanlæg. Strategien bunder typisk i, at man så kan findes der i dag km ledninger. Af disse er resterende del, hvis tilstand som udgangspunkt Inden for det Inden eksisterende for det eksisterende kloakerede kloakerede opland opland findes der i dag km Renseanlæg rense spildevandet bedre og billigere. ledninger. Af disse er ca km hovedledninger. SK Forsyning kender I dag har vi tre centrale renseanlæg og Anvendelsen af ny teknologi og nye styresystemer udfordrer denne tankegang. Slagelse Kom- Tabellen giver et overblik over renseanlæggene i Slagelse Kommune. Typerne betyder: M = Mekanisk, B = Biologisk, tilstanden N = Nitrifikation, af ca. 60 % D = af Denitrifikation, K = Kemisk, L 18 = Lagune. decentrale PE = personækvivalent renseanlæg, herunder to hovedledningerne. Bi-ledningerne og anlæg på øerne i Slagelse Kommune. I mune vil satse på at optimere mange af de små renseanlæg, og til gengæld spare på anlæg og Renseanlæg Bygget - Type Kapaciteten i I brug drift af pumpestationer Samlet beløber og lange realværdien afskærende renoveret PE % Udleder til ledningsanlæg, kloakkerne som ville være sig til nødvendige, ca. 2 mia. kr. hvis Slagelse MBNDKL % Skidenrenden spildevandet skulle Genanskaffelsesværdien pumpes til centrale er renseanlæg. ca. 5 mia. kr. Hvis kloakkerne Korsør 1995 MBNDK % Storebælt beregnet til 2014 vedligeholdes som de skal, forventes de Skælskør 1974 MBNDK % Spegerborgrenden Klimatilpasning at holde i 70 år. Efter almindelige Sørbymagle 1970 MBNL % Lindes Å Dalmose 1970 MBNDK % Marbæksrenden principper skal der bruges i Også på klimaområdet står forsyningen over for Slots Bjergby 1994 MBNL % Vårby Å en udfordring. Udfordringen størrelsesordenen er størst ca. 75 i de mio. centrale dele af Slagelse, til vedligeholdelse Korsør og Skælskør, af det eksisterende hvor Bisserup 1974 MBN % Holsteinborg Nor kr. årligt Omø 1972 MBN % Storebælt kloakanlægget ikke kloaknet, er separeret, hvis værdien og hvor skal en fastholdes. høj Rude 1985 MBN % Tørremøllerenden grad af befæstelse, Hertil giver kommer store renseanlæggene, mængder regn-sovand Agersø MBND 800 Storebælt i spildevandssystemet. har en samlet Særligt genanskaffelsesværdi i Korsør er på 2012 op til 30 % af det lidt vand over der 400 tilledes mio. kr. renseanlægget uvedkommende vand fra regnvand eller Tjæreby 1996 MBNL % Tjæreby-Basnesrenden Sønderup 1960 M % Tude Å indtrængende vand Det betyder, i utætte at kloakledninger. hovedparten af Sønder Bjerge 1996 MBNL % Bjerge Å Lundby 1997 MBNL % Fladmose Å investeringerne, skal understøtte Hensynet og synergi til andre projekter Bildsø Camping 1995 MB % Bildsø Å renovering og forbedring af det (Kommunalt ejet) eksisterende kloaknet. Om nødvendigt fremskynder forsyningen projekter Vedskølle 1996 MBNL % Tjæreby-Basnesrenden i områder hvor der i forvejen er anlægspro- Ørslev 1996 MBNL % Fladmose Å jekter i gang fx Status som følge nu: af byfornyelse mv. Bildsø 1950 M % Bildsø Å Varmeforsyningen har store ledningsarbejder i Bildsø Feriehjem 1980 NS 50 Ledninger gang i de kommende år, som kan udfordre (Kommunalt ejet) spildevandsforsyningens prioritering af anlægsopgaverne. Nordrup 1950 M % Tude Å Alle ledninger er i dag registreret i SK Sibberup 1997 MBN % Fladmose Å forsynings GIS system, som angiver Vestermose Skole 1950 M % Vestermose Å Side 8 FORSLAG - Spildevandsplan

9 er ukendt. Det forventes dog, at disse ledningers stand svarer til hovedledningernes. Ledningernes tilstand registreres efter et skadesindeks imellem 0 og 10, hvor 10 er det dårligste. Af de kendte ledninger i Slagelse Kommune er godt 20 % imellem indeks 8 og 10 med akut behov for renovering. Ca. 50 % af ledningerne ligger imellem 6 og 8, med behov for fokus på, at værdien af ledningerne ikke går tabt. De resterende 30 % af kloakkerne har et skadesindeks under 6 med mindre skader, der ikke er forstyrrende for driften. Alle ledninger er i dag registreret i SK Forsynings kort med angivelse af ledningstyper, størrelse, faldforhold og præcis placering. En del af ledningsnettet er tv-inspiceret, og resultatet er lagt ind i kortdatabasen. Renseanlæg I dag har SK Forsyning A/S tre centrale renseanlæg og 18 decentrale renseanlæg, herunder to anlæg på øerne. Kortet illustrerer renseanlægsstrukturen i Slagelse Kommune. Ombygningen af Slagelse Renseanlæg, som er en af de større investeringer i tilpasningen af spildevandssystemet til de nye klimaudfordringer mv., nærmer sig sin afslutning. Hele ombygningen forventes at blive afsluttet i sommeren Agersø Renseanlæg blev færdigt i 2012, og opfylder hermed de nyeste krav. Hemmeshøj renseanlæg blev nedlagt i 2014 og ført til Slotsbjergby Renseanlæg. FORSLAG - Spildevandsplan side 9

10 Indsats i planperioden Tv-inspektion og kloaksanering SK Forsyning A/S vil kortlægge ledningsnettet i planperioden frem til Der inspiceres 100 km hovedledning og strømpefores ca. 10 km hvert år. Det betyder, at SK Forsyning A/S til en hver tid har en film af kloakken som er maksimum 10 år gammel. I planperioden anvendes ca. 40 millioner kroner til TV-inspektion, opfølgende strømpeforing og tilvejebringelse af viden om overløb. Renseanlæg og pumpestationer Vi vil tage stilling til, hvilke decentrale anlæg vi med fordel kan bevare ved at anvende ny teknologi, og hvilke der eventuelt skal nedlægges til fordel for en mere central model. Til optimering af kommunes 21 renseanlæg og pumpestationer afsættes 46 mio. kr. i planperioden. Kloakrenovering og klimatilpasning SK Forsyning udarbejder en strategi for renovering af kloakkerne i de større byer og herunder også håndtering af klimaudfordringen. Kloakrenoveringer i de større byer skal sikre, at de gennemførte løsninger også medvirker til bedre håndtering af regnvandsudfordringen fx ved separering, eller ved at tilbageholde regnvandet lokalt. I planperioden afsættes ca. 103 mio. kr. til separatkloakering af Klostergade, Slotsalléen og Kierulffsvej i Slagelse samt kloakrenovering af Frølunde by. Til byforskønnelse og klimatilpasning af Korsør bliver der afsat et rammebeløb på ca. 18 mio. kr. i planperioden. Renovering og hensynet til andre projekter Aktuelt Slagelse varmeforsyning skal etablere nye ledningsanlæg omkring Slotsgade og Klostergade, hvormed det kan blive aktuelt også at se på, om kloakken skal renoveres i samme omgang. Nyudstykninger Hvis der sker byggemodninger, eller nye virksomheder flytter til Slagelse Kommune, skal SK Forsyning kunne kloakere. Til det er der afsat 12 mio. kr. Side 10 FORSLAG - Spildevandsplan

11 Klimatilpasning I fremtiden skal vi tænke håndtering af regnvand anderledes, end vi har været vant til. Kapaciteten i vores eksisterende regnvandssystemer er for lille. Slagelse Kommune har med klimatilpasningsplanen taget hul på denne udfordring. Den grundlæggende vision med klimatilpasningsplanen er at få noget ud af udfordringen. Helst ved at skabe synergi og oplevelser, og samtidig løse de konkrete klimaproblemer. Klimatilpasning Konkret indsats fra : Håndtering af regnvand på egen grund mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget Arbejde med 4 mindre klimaprojekter jf. klimatipasningsplanens fokusområder Vand som element i byforskønnelsen af Korsør Udfordring Slagelse Kommune har indtil videre kunnet håndtere de skybrud, som har ramt byerne i kommu-nen. Kortlægningsanalysen forud for klimatilpasningsplanen viser dog, at der i fremtiden kan forventes oversvømmelser i visse områder på grund af skybrud. Det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt alene at udbygge kloaksystemerne, så de kan håndtere vandmængderne i ekstremsituationer. Derfor skal der alternative løsninger til. I dag er afledning af regnvand tilrettelagt, så vandet hurtigst muligt ledes til kloaksystemet og derfra videre til vandløb, søer og havet. uhygiejniske forhold et andet sted i byen. Det er muligt at anlægge kæmpe rørledninger, der kan klare klimaudfordringen i vores byer. Det vil dog dels være voldsomt dyrt, og dels fratage os muligheden for at tænke klima og regnvandshåndtering som en del af bybilledet og som en positiv del af byens liv. Arbejdet med at geare vores omgivelser til at kunne håndtere klimaændringerne kræver handling og samarbejde mellem offentlige og private bygherrer og på tværs af faggrænser. KLIMABASSINET Det er vigtigt at fremtidens anlægsprojekter ikke undlader en nødvendig klimatilpasning eller endnu værre bliver forhindrende, eller urimeligt fordyrende for at klimatilpasse et område i fremtiden. I store dele af Slagelse by er det ikke muligt at få tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund. Det skyldes, at der er fare for forurening af grundvandet, men også en bekymring for, at mere nedsivning i byen kan give fugtigere kældre i fremtiden. Slagelses nye klimabassin er placeret på strækningen Slagelse Å, som starter i Studentersøen og munder ud i Tude Å ovenfor Havrebjerg. Bassinet håndterer kun regnvand. Fremover vil det være nødvendigt i højere grad at håndtere vandet, hvor det falder fx ved nedsivning, fordampning eller midlertidig opmagasinering. Etableringen af disse tiltag vil kunne håndtere vandet i normalsituationer, men der vil stadig være behov for et beredskab, som træder i kraft ved særligt store nedbørsituationer. Når anlægssøen er fuld, starter pumperne. De kan fylde det m 3 store bassin på 3 1/2 time. Hermed forsinkes regnvandet. Det betyder færre problemer med overfyldte kloakker i en del af Slagelse by, når spildevand og regnvand fra psykiatrihospitalet kobles på. Byens kloakker er forbundne kar, så tilbageholdelse af regnvand ét sted kan have betydning for at reducere risikoen for oversvømmelse og PRINCIP ANLÆGSSØEN Når vandet stiger hertil, starter pumperne ved bassin på gl. stadion Parkvej NYT BASSIN PÅ GL. STADION Pumpe starter ved skybrud Styret udløb til spildevandssystem Skidenrenden Dagligt udløb Membran Vold FORSLAG - Spildevandsplan side 11

12 Status nu Slagelse Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der har været med til at skabe overblik over risikoen for oversvømmelser, prioritere indsatsen og udarbejde retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimaudfordringerne. Havvandstanden stiger hvert år med ca. ½ cm. Den stigende mængde regnvand kan mærkes i kloaksystemerne, på vejene og på markerne. Allerede i dag tænker vi regnvandet ind i langt højere grad, når vi bygger nyt. SK Forsyning har allerede sikret Korsør og Skælskør byer med højvandslukker, så kloaksystemerne ikke er årsag til oversvømmelser i byerne. SK Forsyning har de sidste 4 år optimeret de eksisterende bassiner i Slagelse, så det er muligt at håndtere en langt større vandmængde i byens søer, moser og parker. Derudover er følgende projekter i gang, som en del af handleplanen til klimatilpasningsplanen: Risikokortet fra klimatilpasningsplanen illustrerer, hvor risikoen for at miste værdier er størst. Side 12 FORSLAG - Spildevandsplan

13 Gl. Stadion, Slagelse Gl. Stadion er ved at blive omdannet til et regnvandsbassin og rekreativt område, hvortil bl.a. overfladevand fra sygehusbyggeriet og kunststofbanerne ved SBI skal afledes ved kraftig regn. Fodsporet, Slagelse Fodsporet ved Idagårdsvej i Slagelse udnyttes til ekstra regnvandsbassin (ekstra 500 m³). Skidenrenden og Lagunen, Slagelse Lagunen ved Slagelse Renseanlæg vil blive ændret, bl.a. så afløbet herfra neddrosles og volumenkapaciteten i Lagunen øges. FORSLAG - Spildevandsplan side 13

14 Indsats i planperioden Der arbejdes med at mindske risikoen for oversvømmelser i flere af de 42 fokusområder, der er en del af Slagelse Kommunes handleplan til klimatilpasningsplanen. Særligt i landsbyerne får borgerne mulighed for at søge SK Forsyning om lov til at håndtere regnvandet på egen grund. Derved kan man få betalt 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Det vil sige kr. pr. parcel i 2014 priser. Nye tilledninger og forøgelser af eksisterende tilledninger fra bebyggede og befæstede områder - herunder veje til det offentlige kloaksystem - skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 2 l/s/ha som udgangspunkt. Der skal dog gennemføres en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, afhængig af opland og det vandløb eller sø, regnvandet ledes til. Begrænsningen er nødvendig for, at kloakforsyningen kan overholde miljømyndighedens krav til udledningerne fra kloaksystemet. Særligt i Kirke Stillinge vil der blive sat et pilotprojekt i gang i et fælleskloakeret område med ca. 45 ejendomme. Målet med projektet er at udvikle værktøjer og indsamle erfaringer mellem borgere, grundejerforening, forsyningsselskab og kommunen. For at give et bedre grundlag for håndtering af regnvandet i Slagelse by, fortsættes undersøgelsen af det terrænnære grundvand i Slagelse. Som en del af kloakrenoveringen i Korsør By vil dette arbejde blive udført i samarbejde med kommunen, som er i gang med et byfornyelsesprojekt, hvor der også er fokus på regnvandshåndtering. Specifikt for projektet i Korsør By afsættes ca. 16 mio. kr. i planperioden. Der er afsat ca. 12 mio. kr. i planperioden til at understøtte andre klimarelaterede projekter, hvor SK Forsyning med fordel kan indgå i et samarbejde om håndteringen af regnvandet. Side 14 FORSLAG - Spildevandsplan

15 Kortet illustrerer, hvor der kan sættes ind for at mindske oversvømmelsesrisikoen i Slagelse Kommune. Kortet er fra handleplanen til klimatilpasningsplanen. FORSLAG - Spildevandsplan side 15

16 Badevand og turisme Slagelse Kommune har i alt 20 kommunale badestrande fordelt langs Sjællands Vestkyst. Ifølge Visit Vestsjællands økonomiske analyse bruger turisterne i vores sommerhusområder omkring 180 mio. kr. om året i Slagelse Kommune. Udfordring Badevand og turisme Konkret indsats fra : Spildevandskloakering af ca sommerhuse ved Stillinge og Bildsø Strand Kloakering af Trelleborg og landsbyerne Hejninge og Næsby ved Stranden Undersøg alternative muligheder for at håndtere spildevandet fra Frølunde Fed Undersøg de 120 kendte overløb med urenset spildevand Spildevand påvirker det kystnære vandmiljø negativt. Det kan gøre badevandet usundt at bade i, og det kan forhindre, at kommunen fastholder og udvider antallet af strande med Blåt Flag. Det er typisk efter meget store regnskyl, der kan registreres et højt antal bakterier i badevandet. Det skyldes overløb fra kloaksystemet, men i høj grad også spildevand, der er ophobet i jorden fra utilstrækkelige private spildevandsløsninger. Bakterierne skylles ud ved store regnskyl. Også større udledere i sommerhusområderne (fx restauranter og kolonier), er med til at forringe det lokale vandmiljø. Nogle sommerhusområder har hygiejnemæssige problemer, da spildevandet nogle steder ledes til jordoverfladen eller til åbne grøfter. Det kan give lugtgener, og er sundhedsmæssigt uforsvarligt. Blandt andre forventes Frølunde Fed ved Korsør kloakeret i 2020 sammen med Næsby Fed. Det drejer sig om ca. 650 ejendomme. Området ligger generelt lavt, og derved står grundvandet højt. Det kan give udfordringer i forhold til at vælge en spildevandsløsning. Der ligger en stor haveforening i området med 6-7 parceller. Det betyder, at SK Forsyning juridisk set kan nøjes med at lægge 6-7 stik ind og opkræve et stort tilslutningsbidrag. Haveforeningen skal så selv stå for den interne kloakering. Haveforeningen har flere gange henvendt sig til Slagelse Kommune omkring denne udfordring med et ønske om at drøfte sagen. Tilsvarende skal Stibjerg og Knivkær Strand undersøges. Status nu Slagelse Kommune har med Kommuneplan 2013 fokus på kysterne. Både i forhold til at udvikle og markedsføre vores strande, men også i forhold til at forbedre vandkvaliteten og sikre servicefunktionerne i vores sommerhusområder, for at kunne tiltrække flere turister. Slagelse Kommune har i alt 17 sommerhusområder, der ligger langs kysten ved Musholm Bugt, Agersø Sund, Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Karrebæksminde Bugt. Sommerhusområderne udgør massive bebyggelser med i alt ca sommerhuse langs en stor del af kommunens kyststrækning. I dag er Bisserup Strand, Dyssegården, Kobæk Strand, Strandgården og Omø Strand kloakerede. SK Forsyning har, indenfor den seneste spildevandsplanperiode, anlagt hovedledningen fra Korsør Renseanlæg til Næsby Strand samt pumpestation i Vemmelev. Næsby Strand, Kelstrup Strand og Kongsmark Strand er blevet kloakeret. Side 16 FORSLAG - Spildevandsplan

17 Kortet illustrerer badevandskvaliteten på alle de målte strande i 2011 og Forskellen i badevandskvaliteten skyldes bl.a. nedbørsmængden. FORSLAG - Spildevandsplan side 17

18 I dag er ca sommerhuse kloakerede. De øvrige sommerhuse har forskellige private løsninger som samletanke, nedsivningsanlæg, udledning via bundfældningstank og lignende. Mange af disse løsninger er ikke tidssvarende eller miljømæssigt forsvarlige. Der er ca. 120 overløb i Slagelse Kommune, hvor der løber urenset spildevand ud i vores åer og til vores badestrande. Nogle skyldes, at landsbyerne ikke er kloakerede. Andre er resultat af, at der løber for meget regnvand i vores kloakker, eller at kloakkerne ikke er fuldt udbyggede. Indsats Kloakeringen af sommerhusområdet Spildevandsplanen fokuserer i perioden på at kloakere resten af sommerhusområdet langs Stillinge og Bildsø Strand. Det vil dreje sig om i alt ca ejendomme. Stillinge Strand kloakeres i , mens Bildsø Strand kloakeres i I planperioden anvendes 97 mio. kr. til kloakering af sommerhusområder. Kloakeringen af Trelleborg, Hejninge og Næsby ved Stranden Slagelse Kommunes Byråd har besluttet at videreudvikle vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses- og Videnscenter. Videreudviklingen af Ny Trelleborg til et kulturelt fyrtårn for kommunen betyder, at der i de kommende år sker meget nyt. For at understøtte den udvikling er det besluttet at kloakere Ny Trelleborg i I forlængelse af kloakeringen af Trelleborg bliver landsbyerne Hejninge og Næsby ved Stranden kloakeret i I planperioden anvendes ca. 9 millioner til kloakering af disse områder. Overløb af urenset spildevand Det er et miljømål, at Slagelse Kommune og SK Forsyning i planperioden får overblik over, størrelsen af overløb i form af vandmængder og udledt stof. Indsatsen imod overløb skal gavne vandmiljøet, vores badevandskvalitet og SK Forsynings driftsøkonomi på renseanlæggene og pumpestationerne. Frølunde Fed, Stibjerg og Knivkær Strand I planperioden undersøges hvilke muligheder, der er for spildevandshåndtering. Her er det vigtigt at inddrage borgerne, så den bedste løsning vælges. Side 18 FORSLAG - Spildevandsplan

19 Kortet illustrerer indsatsplanen for badevand og turisme. Frølunde Fed og Knivkær Strand skal ikke kloakeres inden 2018, de skal undersøges for at finde den bedste og billigste løsning. FORSLAG - Spildevandsplan side 19

20 Vandmiljøet og det åbne land Konkret indsats fra : Vandmiljøet og det åbne land Slagelse Kommune har vurderet, hvor der er behov for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Vurderingen tager udgangspunkt i undersøgelser, der har vist, at urenset spildevand er den primære årsag til vandløbenes utilfredsstillende tilstand i 40 kilometer vandløb i kommunen ud af ca. 115 km, som ikke overholder målsætningen. Forbedret ca. 40 km vandløb i Bjerge Å, Saltø Å, Lindes Å, Spegerborgrenden og Skidenrenden Kloakere de gamle fælleskloakerede landsbyer: Kirkerup, Bøstrup, Sørbylille, Flakkebjerg Stationsby, Høve og Hyllested. Oreby kloakkers. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land på ca. 500 ejendomme Udfordring Vandplanen foreskriver en indsats over for spildevand i langt større områder end der lægges op til i spildevandsplanen (se kortet side 21). Slagelse Kommune mener ikke, at vandplanen i tilstrækkelig grad har afdækket årsagssammenhængene til den manglende målopfyldelse. Kommunen vælger at anvende viden om vandløbene og prioritere indsatsen der, hvor det med sikkerhed er spildevandet der er årsagen til en manglende målopfyldelse. I første omgang udelades indsatsen derfor i Seerdrup Å, Vestermose Å og dele af Tude Å. Konsekvenserne for vandløbene er, at der sker en betydelig tilførsel af organisk stof, ammoniak og dannelse af iltfattige forhold med følgende dannelse af svovlbrinte. Desuden medfører udledningen uhygiejniske og uæstetiske forhold i vandløbene i form af slam, toiletpapir og lign. samt bakterier og vira. Der kan være både et ejermæssigt og samfundsmæssigt ønske om at få nedrevet de ringeste boliger på landet. Flere af de meget ringe boliger i det åbne land kan ikke finde nye købere, når de nuværende ejere flytter, hvorfor det kan virke uproportionelt at påbyde en dyr forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Status nu Slagelse Kommune har i alt ca. 256 km vandløb, hvoraf de ca. 51 km er rørlagt. Dertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter og dræn. Kvaliteten bør forbedres i ca. halvdelen af vandløbene (115 km vandløb). Det vurderes, at dårligt renset spildevand er den primære årsag til, at ca. 40 km. vandløb ikke overholder målsætningen. En række forskellige forhold er årsag til, at målsætningen ikke er opfyldt i de resterende km vandløb. Der ledes ikke længere urenset spildevand til vores søer i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har givet påbud om forbedret spildevandsrensning i alle oplande til søerne og til ca. 18 km vandløb fra I 2013 blev der givet påbud til den øvre del af Bjerge Å, men der mangler en spildevandsløsning for landsbyerne Hyllested og Høve. Det vurderes at ca. 100 ejendomme i det åbne land i Slagelse Kommune kan kategoriseres som meget ringe boliger. Indsats i planperioden Spildevandsplanen fokuserer på at rette indsatsen mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for miljømæssig effekt. Det er de vandløbsstrækninger, hvor vandløbskvaliteten er direkte påvirket af urenset spildevand. For at fastholde fokus på mest miljø for pengene, vil Slagelse Kommune afdække forureningskilderne inden der sættes ind med den konkrete indsats. 1. Det skal være fastslået, at den manglende målopfyldelse med sikkerhed ikke kan nås, uden at der gribes ind over for spildevandsudledningen. Slagelse Kommune har fundet frem til, at ca. 40 km vandløb med manglende målopfyldelse skyldtes spildevandspåvirkning (se evt. miljøvurderingens skema side 10 med karakteristik af kommunens vandløb). Side 20 FORSLAG - Spildevandsplan

Teknik og Miljø Spildevandsplan

Teknik og Miljø Spildevandsplan Teknik og Miljø 2015 Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og det åbne

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Kloakforhold i sommerhusområderne

Kloakforhold i sommerhusområderne Kloakforhold i sommerhusområderne Behov og mulighed for kloakering i sommerhusområderne undersøgt i 2015-2016 Det var en del af de gamle/nuværende spildevandsplan I undersøgelsen har vi kigget på: Badevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2011-2021 Separatkloakering af del af Leonora Christinas Vej og Ved Stadion i Maribo Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger.

ORDFORKLARING. Skive Vand A/S Norgesvej Skive. Overløb. Faskine. Separering. Regnvandsledning. Fælleskloak. Spildevand. Skel. Ledninger. ORDFORKLARING Faskine. Overløb. Separering. En faskine er et hulrum i jorden, der fyldes med sten eller med præfabrikerede kassetter af plastik, der kan købes i byggemarkedet. Regnvandet fra taget føres

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge

Spildevandsplan Tillæg nr. 13. Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 13 Boliger nord for Bondebjergvej i Gyrstinge Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Teknik og Miljø Halseby

Teknik og Miljø Halseby Teknik og Miljø 2016 Halseby Tillæg 1 til digital spildevandsplan 2015-2018 2 2 Indhold Forord... 4 Baggrund... 4 Miljøvurdering... 4 Berørte ejendomme... 5 Liste over ejendommenes adresser... 5 Liste

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Kloakering ved Bildsø Strand

Kloakering ved Bildsø Strand Kloakering ved Bildsø Strand Program: Velkomst ved Byrådspolitiker Steen Olsen Spildevandsplanen og historisk redegørelse Miljøredegørelse og økonomi ved nyanlæg Kloakering ved SK Forsyning Fælles drøftelse

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For nyt sommerhusområde ved Bjerge Nordstrand Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For nyt sommerhusområde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

TEKNIK OG MILJØ. NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. TEKNIK OG MILJØ NOTAT Notat om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Dato: 8. august 2012 Sagsbehandler: admlv Indledning Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 25. juni 2012 bedt om en redegørelse

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV

Tillæg til spildevandsplan NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Brønderslev Kommune Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 NYE BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDER VED SØNDERGADE I BRØNDERSLEV Januar 2009 Tillæg til spildevandsplan 2001-2012 Side i I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan.

Indledning I forslaget til tillægget redegøres for justeringer i forhold til gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan. Tillæg nr. 5 til Gl. Ulfborg-Vemb Kommunes spildevandsplan (gældende spildevandsplan for gl. Ulfborg-Vemb Kommune ). Kloakering af sommerhusområdet Husby Strandenge. Procedure for vedtagelse, indsigelser

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune

Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Notat om spildevandsplanlægning i Furesø Kommune Den kommende spildevandsplan 2014 bliver den første spildevandsplan vedtaget i Furesø Kommune. Spildevandsplanen samler oplysninger om de eksisterende og

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Offentlig høring af Spildevandsplan Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring.

Offentlig høring af Spildevandsplan Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Klik her for at angive tekst. Dato 26. maj 2016 Forslag til Spildevandsplan forslås sendt i tolv ugers offentlig høring. 1 Resume Befolkningstilvæksten

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune

Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan Rødovre Kommune Miljøvurdering af Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2020 Rødovre Kommune Oktober 2015 INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Indhold af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-2020... 1 3 Screening og scoping... 2 4 Miljøvurderingens

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup

Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Tillæg nr. 3 til SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 Separatkloakering og spildevandskloakering i Fuglse Bøsserup Marts 2016 1 Lolland Kommune Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2011-2021 Dette tillæg til spildevandsplanen

Læs mere

Spildevandsplan

Spildevandsplan Spildevandsplan 2012-2015 1 - Forside - VEDTAGET Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2012-2015 Kloakering af arrangementsplads ved Bygholm Landbrugsskole TEKNIK OG MILJØ 1 2 - Tillæg Tillæg - Vedtaget nr.

Læs mere

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab

Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Klimatilpasning Spildevandsplanen som redskab Spildevandsplanens regelsæt Mbl. 32: Eksisterende og planlagt kloak og rensning Ophævning af tilslutningsret Nedsivningsområder i det åbne land Renseniveauer

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune Regnvandsbassin/sø ved Guldmajsvej i Skagen Forslag august 2015 Tillæg nr. 4 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2008-2011 Regnvandsbassiner mv. i Sdr. Hygum Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2008-2011 Side

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land

Sorø Kommune. Sorø Kommune. Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Vedtaget 9. oktober Kloakering i det åbne land Sorø Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010 2015 Vedtaget 9. oktober 2013 Sorø Kommune Kloakering i det åbne land Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Eksisterende forhold...

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune

Blå Plan Kolding Kolding Kommunes Spildevandsplan. Kolding Kommune Blå Plan Kolding s Spildevandsplan Hvad er spildevandsplanen for en størrelse? Formalia: (Miljøbeskyttelseslovens 32) Kommunen skal udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand! Konkrete krav til

Læs mere