Spildevandsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevandsplan 2015-2018"

Transkript

1 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og det åbne land...20 Tid og økonomi...26 Lovgrundlag og krav til planen...30 Regler og retningslinjer...31 Ordforklaring...32 Oplysninger i kort...33

3 Planens fokus Med spildevandsplan revideres den eksisterende spildevandsplan fra Spildevandsplanen har fire fokusområder er: Forsyningssikkerhed Klimatilpasning Badevand og turisme Vandmiljø og det åbne land Spildevandsplanlægning - hvordan Slagelse Kommune ønsker at sikre mest miljø for pengene. Arbejdet med spildevandsområdet skal bygge på et dokumenteret behov og anvendelse af nyeste viden, så der sættes ind der, hvor indsatsen er mest effektiv. Spildevandsplan er en overordnet rammeplan for arbejdet med spildevandet i de kommende år. Rammeplanen beskriver, hvor og hvornår der skal ske noget i et område. Efterfølgende udarbejdes Spildevandstillæg i alle de anlægsprojekter, der berører borgerne direkte. Tillægget vil beskrive, hvad der skal ske for et område. Arbejdet med spildevandstillæg sker i tæt samarbejde mellem borgere, forsyningsselskabet og kommunen. Samarbejdet skal sikre de bedste og billigste løsninger, samtidig med at der skabes ejerskab og forståelse for de løsninger der bliver valgt. (grafikbjælken illustrerer en model for dialogen) Borgermøde Dialog med eventuelle borgergrupper Udsendelse af brev med ønsker til fremtidig løsning Udarbejdelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen Politisk behandling, godkendelse af at sende forslaget i høring 8 ugers offentlig høring Poltitisk behandling og endelig godkendelse af tillægget til spildevandsplanen FORSLAG - Spildevandsplan side 3

4 Forholdet til anden planlægning Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Kommuneplanen og spildevandsplanen må ikke stride imod vandplanen. Kommuneplanen Indsatsen på spildevandsområdet knytter sig til den øvrige planlægning for Slagelse Kommune. I kommuneplanen fastlægges hovedstrukturen for hele kommunen og rammer for lokalplanernes indhold. Her er fastlagt, hvad lokalsamfundenes arealer må anvendes til. Som noget nyt indeholder kommuneplanen også en klimatilpasningsplan, der beskriver hvor Slagelse Kommune er særligt udfordret i forhold til oversvømmelser. Udarbejdelsen af denne spildevandsplan har baggrund i Kommuneplan 2013, der er vedtaget af Slagelse Byråd 16. september Kortet illustrerer indsatsplanen fra for de kloakerede områder og det åbne land. Side 4 FORSLAG - Spildevandsplan

5 Vandplanen Vandplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, åer og fjorde. Vandplanerne blev offentliggjort 30. oktober Næste vandplan forventes at blive vedtaget inden 22. december I spildevandsplanen tages afsæt i vandplanerne, Men der gennemføres ikke en indsats over for spildevand, alle de steder som forudsættes i vandplanen. I stedet prioriteres efter at nå målopfyldelse i vandløbene ud fra den viden som Slagelse Kommune har om vandløbenes fysiske og biologiske forhold. Indsatsen er illustreret på kortet til venstre. I de skraverede områder foreskriver vandplanen en indsats over for spildevandet på de ikke målopfyldte vandløb. Spildevandsplanen planlægger kun indsats på vandløb med rød farve. De øvrige vandløb søges løst med fysiske tiltag eller afventer yderligere kendskab til årsag. Kortet illustrerer vandplanens krav til indsats overfor spildevand, samt Slagelse Kommunes vurdering af hvad der er årsagen til den manglende målopfyldelse. FORSLAG - Spildevandsplan side 5

6 Planens opbygning I de følgende afsnit gennemgås spildevandsområdet inden for de fire fokusområder efter følgende systematik: Udfordringer - der beskriver, hvilke problemer vi står over for Status - der beskriver, hvor vi er i 2014 Indsats - der beskriver planen for indsatser i Spildevandsplanen består også af en kortdel, hvor det er muligt at få oplyst, hvad der gælder helt nede på ejendomsniveau. Kortdelen består af et digitalt kortværk og kan ses via: slagelse.dk/spildevandsplan Der er desuden udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen, som redegør for de miljømæssige konsekvenser af spildevandsplanen. Forslaget til spildevandsplanen og miljøvurderingen offentliggøres i mindst otte uger, hvor borgere, myndigheder og interesseorganisationer kan komme med kommentarer og indsigelser. Først herefter kan Byrådet vedtage spildevandsplanen. Når Byrådet har vedtaget spildevandsplanen, er den Slagelse Kommunes fremtidige juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen revideres næste gang i år Bagerst i planen findes en opsummering af lovgrundlaget og de forskellige krav til planens indhold og udformning. Side 6 FORSLAG - Spildevandsplan

7 Forsyningssikkerhed Vedligeholdelsen af kloaknettet skal sikre og bevare værdien af det eksisterende anlæg, samt en kontinuerlig sikker drift, som svarer til kundernes forventning om en problemfri, miljøvenlig spildevandshåndtering og afvanding samt høj hygiejnisk standard. SK Forsyning A/S har et efterslæb på vedligeholdelse af kloakker og renseanlæg. Hovedparten af Forsyningssikkerhed Konkret indsats fra : Undersøg 100 km kloak om året Tætne 10 km kloak om året En strategisk renoveringsplan for de større byer Separatkloakere Slotsallen, Klostergade og Kierulffsvej Kloakrenovere Frølunde by Udfordringer forsyningens investeringer skal derfor understøtte renovering og forbedring af det eksisterende kloaknet, ligesom det forventes at investeringerne hertil øges i kommende planperioder. Et kloakeret område er enten separatkloakerede (der er lagt én ledning til spildevand og en anden til regnvand), fælleskloakerede (regn- og spildevand løber i samme ledning) og spildevandskloakerede (forsyningen har en spildevandsledning men ingen regnvandsledning). De gamle, fælleskloakerede områder er mest udfordrede. Her er kloakkerne mest nedslidte, og vil typisk ligge højt på listen over behov for renovering. Ud over efterslæbet på vedligeholdelsen af ledningsnettet mangler SK Forsyning A/S et overblik over tilstanden på ca. 40 % af ledningsnettet. Det udfordrer muligheden for at prioritere vedligeholdelsen korrekt. Tilvejebringelsen af et fuldstændigt overblik over ledningsnettets tilstand har derfor høj prioritet. For at kunne prioritere vedligeholdelsen, bliver der først sat ind der, hvor der er akut fare for, at kloakkerne bryder sammen, eller hvor der i dag opleves mange driftsproblemer. I nogle landsbyer eller dele af byer råder forsyningen over et kloakanlæg, hvor spildevandet stadig løber urenset ud i vandløbene, søerne og havet. I andre områder er rensning af spildevandet ikke tidssvarende. Her vil en renovering af kloakkerne give en effekt på miljøet. Kortet illustrerer SK Forsynings registrering af tilstanen af kloakkerne i den centrale del af Slagelse by. FORSLAG - Spildevandsplan side 7

8 Renseanlæg ledningstyper, størrelse, faldforhold samt Status nu præcis placering. En del af ledningsnettet stikledningerne udgør den resterende del, hvis tilstand som udgangspunkt er er tv-inspiceret, og resultatet er lagt ind i ukendt. Det forventes dog, at disse I de seneste mange år har der været en tendens Ledningerdatabasen. ca ledningers km hovedledninger. skadesindeks i SK hovedreglen Forsyning til at nedlægge de små renseanlæg og i stedet kender tilstanden af ca. 60 % af hovedledningerne. Biledningerne og stikledningerne udgør den følger hovedledningernes skadesindeks. pumpe spildevandet til store centrale renseanlæg. Strategien bunder typisk i, at man så kan findes der i dag km ledninger. Af disse er resterende del, hvis tilstand som udgangspunkt Inden for det Inden eksisterende for det eksisterende kloakerede kloakerede opland opland findes der i dag km Renseanlæg rense spildevandet bedre og billigere. ledninger. Af disse er ca km hovedledninger. SK Forsyning kender I dag har vi tre centrale renseanlæg og Anvendelsen af ny teknologi og nye styresystemer udfordrer denne tankegang. Slagelse Kom- Tabellen giver et overblik over renseanlæggene i Slagelse Kommune. Typerne betyder: M = Mekanisk, B = Biologisk, tilstanden N = Nitrifikation, af ca. 60 % D = af Denitrifikation, K = Kemisk, L 18 = Lagune. decentrale PE = personækvivalent renseanlæg, herunder to hovedledningerne. Bi-ledningerne og anlæg på øerne i Slagelse Kommune. I mune vil satse på at optimere mange af de små renseanlæg, og til gengæld spare på anlæg og Renseanlæg Bygget - Type Kapaciteten i I brug drift af pumpestationer Samlet beløber og lange realværdien afskærende renoveret PE % Udleder til ledningsanlæg, kloakkerne som ville være sig til nødvendige, ca. 2 mia. kr. hvis Slagelse MBNDKL % Skidenrenden spildevandet skulle Genanskaffelsesværdien pumpes til centrale er renseanlæg. ca. 5 mia. kr. Hvis kloakkerne Korsør 1995 MBNDK % Storebælt beregnet til 2014 vedligeholdes som de skal, forventes de Skælskør 1974 MBNDK % Spegerborgrenden Klimatilpasning at holde i 70 år. Efter almindelige Sørbymagle 1970 MBNL % Lindes Å Dalmose 1970 MBNDK % Marbæksrenden principper skal der bruges i Også på klimaområdet står forsyningen over for Slots Bjergby 1994 MBNL % Vårby Å en udfordring. Udfordringen størrelsesordenen er størst ca. 75 i de mio. centrale dele af Slagelse, til vedligeholdelse Korsør og Skælskør, af det eksisterende hvor Bisserup 1974 MBN % Holsteinborg Nor kr. årligt Omø 1972 MBN % Storebælt kloakanlægget ikke kloaknet, er separeret, hvis værdien og hvor skal en fastholdes. høj Rude 1985 MBN % Tørremøllerenden grad af befæstelse, Hertil giver kommer store renseanlæggene, mængder regn-sovand Agersø MBND 800 Storebælt i spildevandssystemet. har en samlet Særligt genanskaffelsesværdi i Korsør er på 2012 op til 30 % af det lidt vand over der 400 tilledes mio. kr. renseanlægget uvedkommende vand fra regnvand eller Tjæreby 1996 MBNL % Tjæreby-Basnesrenden Sønderup 1960 M % Tude Å indtrængende vand Det betyder, i utætte at kloakledninger. hovedparten af Sønder Bjerge 1996 MBNL % Bjerge Å Lundby 1997 MBNL % Fladmose Å investeringerne, skal understøtte Hensynet og synergi til andre projekter Bildsø Camping 1995 MB % Bildsø Å renovering og forbedring af det (Kommunalt ejet) eksisterende kloaknet. Om nødvendigt fremskynder forsyningen projekter Vedskølle 1996 MBNL % Tjæreby-Basnesrenden i områder hvor der i forvejen er anlægspro- Ørslev 1996 MBNL % Fladmose Å jekter i gang fx Status som følge nu: af byfornyelse mv. Bildsø 1950 M % Bildsø Å Varmeforsyningen har store ledningsarbejder i Bildsø Feriehjem 1980 NS 50 Ledninger gang i de kommende år, som kan udfordre (Kommunalt ejet) spildevandsforsyningens prioritering af anlægsopgaverne. Nordrup 1950 M % Tude Å Alle ledninger er i dag registreret i SK Sibberup 1997 MBN % Fladmose Å forsynings GIS system, som angiver Vestermose Skole 1950 M % Vestermose Å Side 8 FORSLAG - Spildevandsplan

9 er ukendt. Det forventes dog, at disse ledningers stand svarer til hovedledningernes. Ledningernes tilstand registreres efter et skadesindeks imellem 0 og 10, hvor 10 er det dårligste. Af de kendte ledninger i Slagelse Kommune er godt 20 % imellem indeks 8 og 10 med akut behov for renovering. Ca. 50 % af ledningerne ligger imellem 6 og 8, med behov for fokus på, at værdien af ledningerne ikke går tabt. De resterende 30 % af kloakkerne har et skadesindeks under 6 med mindre skader, der ikke er forstyrrende for driften. Alle ledninger er i dag registreret i SK Forsynings kort med angivelse af ledningstyper, størrelse, faldforhold og præcis placering. En del af ledningsnettet er tv-inspiceret, og resultatet er lagt ind i kortdatabasen. Renseanlæg I dag har SK Forsyning A/S tre centrale renseanlæg og 18 decentrale renseanlæg, herunder to anlæg på øerne. Kortet illustrerer renseanlægsstrukturen i Slagelse Kommune. Ombygningen af Slagelse Renseanlæg, som er en af de større investeringer i tilpasningen af spildevandssystemet til de nye klimaudfordringer mv., nærmer sig sin afslutning. Hele ombygningen forventes at blive afsluttet i sommeren Agersø Renseanlæg blev færdigt i 2012, og opfylder hermed de nyeste krav. Hemmeshøj renseanlæg blev nedlagt i 2014 og ført til Slotsbjergby Renseanlæg. FORSLAG - Spildevandsplan side 9

10 Indsats i planperioden Tv-inspektion og kloaksanering SK Forsyning A/S vil kortlægge ledningsnettet i planperioden frem til Der inspiceres 100 km hovedledning og strømpefores ca. 10 km hvert år. Det betyder, at SK Forsyning A/S til en hver tid har en film af kloakken som er maksimum 10 år gammel. I planperioden anvendes ca. 40 millioner kroner til TV-inspektion, opfølgende strømpeforing og tilvejebringelse af viden om overløb. Renseanlæg og pumpestationer Vi vil tage stilling til, hvilke decentrale anlæg vi med fordel kan bevare ved at anvende ny teknologi, og hvilke der eventuelt skal nedlægges til fordel for en mere central model. Til optimering af kommunes 21 renseanlæg og pumpestationer afsættes 46 mio. kr. i planperioden. Kloakrenovering og klimatilpasning SK Forsyning udarbejder en strategi for renovering af kloakkerne i de større byer og herunder også håndtering af klimaudfordringen. Kloakrenoveringer i de større byer skal sikre, at de gennemførte løsninger også medvirker til bedre håndtering af regnvandsudfordringen fx ved separering, eller ved at tilbageholde regnvandet lokalt. I planperioden afsættes ca. 103 mio. kr. til separatkloakering af Klostergade, Slotsalléen og Kierulffsvej i Slagelse samt kloakrenovering af Frølunde by. Til byforskønnelse og klimatilpasning af Korsør bliver der afsat et rammebeløb på ca. 18 mio. kr. i planperioden. Renovering og hensynet til andre projekter Aktuelt Slagelse varmeforsyning skal etablere nye ledningsanlæg omkring Slotsgade og Klostergade, hvormed det kan blive aktuelt også at se på, om kloakken skal renoveres i samme omgang. Nyudstykninger Hvis der sker byggemodninger, eller nye virksomheder flytter til Slagelse Kommune, skal SK Forsyning kunne kloakere. Til det er der afsat 12 mio. kr. Side 10 FORSLAG - Spildevandsplan

11 Klimatilpasning I fremtiden skal vi tænke håndtering af regnvand anderledes, end vi har været vant til. Kapaciteten i vores eksisterende regnvandssystemer er for lille. Slagelse Kommune har med klimatilpasningsplanen taget hul på denne udfordring. Den grundlæggende vision med klimatilpasningsplanen er at få noget ud af udfordringen. Helst ved at skabe synergi og oplevelser, og samtidig løse de konkrete klimaproblemer. Klimatilpasning Konkret indsats fra : Håndtering af regnvand på egen grund mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget Arbejde med 4 mindre klimaprojekter jf. klimatipasningsplanens fokusområder Vand som element i byforskønnelsen af Korsør Udfordring Slagelse Kommune har indtil videre kunnet håndtere de skybrud, som har ramt byerne i kommu-nen. Kortlægningsanalysen forud for klimatilpasningsplanen viser dog, at der i fremtiden kan forventes oversvømmelser i visse områder på grund af skybrud. Det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt alene at udbygge kloaksystemerne, så de kan håndtere vandmængderne i ekstremsituationer. Derfor skal der alternative løsninger til. I dag er afledning af regnvand tilrettelagt, så vandet hurtigst muligt ledes til kloaksystemet og derfra videre til vandløb, søer og havet. uhygiejniske forhold et andet sted i byen. Det er muligt at anlægge kæmpe rørledninger, der kan klare klimaudfordringen i vores byer. Det vil dog dels være voldsomt dyrt, og dels fratage os muligheden for at tænke klima og regnvandshåndtering som en del af bybilledet og som en positiv del af byens liv. Arbejdet med at geare vores omgivelser til at kunne håndtere klimaændringerne kræver handling og samarbejde mellem offentlige og private bygherrer og på tværs af faggrænser. KLIMABASSINET Det er vigtigt at fremtidens anlægsprojekter ikke undlader en nødvendig klimatilpasning eller endnu værre bliver forhindrende, eller urimeligt fordyrende for at klimatilpasse et område i fremtiden. I store dele af Slagelse by er det ikke muligt at få tilladelse til nedsivning af regnvand på egen grund. Det skyldes, at der er fare for forurening af grundvandet, men også en bekymring for, at mere nedsivning i byen kan give fugtigere kældre i fremtiden. Slagelses nye klimabassin er placeret på strækningen Slagelse Å, som starter i Studentersøen og munder ud i Tude Å ovenfor Havrebjerg. Bassinet håndterer kun regnvand. Fremover vil det være nødvendigt i højere grad at håndtere vandet, hvor det falder fx ved nedsivning, fordampning eller midlertidig opmagasinering. Etableringen af disse tiltag vil kunne håndtere vandet i normalsituationer, men der vil stadig være behov for et beredskab, som træder i kraft ved særligt store nedbørsituationer. Når anlægssøen er fuld, starter pumperne. De kan fylde det m 3 store bassin på 3 1/2 time. Hermed forsinkes regnvandet. Det betyder færre problemer med overfyldte kloakker i en del af Slagelse by, når spildevand og regnvand fra psykiatrihospitalet kobles på. Byens kloakker er forbundne kar, så tilbageholdelse af regnvand ét sted kan have betydning for at reducere risikoen for oversvømmelse og PRINCIP ANLÆGSSØEN Når vandet stiger hertil, starter pumperne ved bassin på gl. stadion Parkvej NYT BASSIN PÅ GL. STADION Pumpe starter ved skybrud Styret udløb til spildevandssystem Skidenrenden Dagligt udløb Membran Vold FORSLAG - Spildevandsplan side 11

12 Status nu Slagelse Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, der har været med til at skabe overblik over risikoen for oversvømmelser, prioritere indsatsen og udarbejde retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimaudfordringerne. Havvandstanden stiger hvert år med ca. ½ cm. Den stigende mængde regnvand kan mærkes i kloaksystemerne, på vejene og på markerne. Allerede i dag tænker vi regnvandet ind i langt højere grad, når vi bygger nyt. SK Forsyning har allerede sikret Korsør og Skælskør byer med højvandslukker, så kloaksystemerne ikke er årsag til oversvømmelser i byerne. SK Forsyning har de sidste 4 år optimeret de eksisterende bassiner i Slagelse, så det er muligt at håndtere en langt større vandmængde i byens søer, moser og parker. Derudover er følgende projekter i gang, som en del af handleplanen til klimatilpasningsplanen: Risikokortet fra klimatilpasningsplanen illustrerer, hvor risikoen for at miste værdier er størst. Side 12 FORSLAG - Spildevandsplan

13 Gl. Stadion, Slagelse Gl. Stadion er ved at blive omdannet til et regnvandsbassin og rekreativt område, hvortil bl.a. overfladevand fra sygehusbyggeriet og kunststofbanerne ved SBI skal afledes ved kraftig regn. Fodsporet, Slagelse Fodsporet ved Idagårdsvej i Slagelse udnyttes til ekstra regnvandsbassin (ekstra 500 m³). Skidenrenden og Lagunen, Slagelse Lagunen ved Slagelse Renseanlæg vil blive ændret, bl.a. så afløbet herfra neddrosles og volumenkapaciteten i Lagunen øges. FORSLAG - Spildevandsplan side 13

14 Indsats i planperioden Der arbejdes med at mindske risikoen for oversvømmelser i flere af de 42 fokusområder, der er en del af Slagelse Kommunes handleplan til klimatilpasningsplanen. Særligt i landsbyerne får borgerne mulighed for at søge SK Forsyning om lov til at håndtere regnvandet på egen grund. Derved kan man få betalt 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Det vil sige kr. pr. parcel i 2014 priser. Nye tilledninger og forøgelser af eksisterende tilledninger fra bebyggede og befæstede områder - herunder veje til det offentlige kloaksystem - skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 2 l/s/ha som udgangspunkt. Der skal dog gennemføres en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, afhængig af opland og det vandløb eller sø, regnvandet ledes til. Begrænsningen er nødvendig for, at kloakforsyningen kan overholde miljømyndighedens krav til udledningerne fra kloaksystemet. Særligt i Kirke Stillinge vil der blive sat et pilotprojekt i gang i et fælleskloakeret område med ca. 45 ejendomme. Målet med projektet er at udvikle værktøjer og indsamle erfaringer mellem borgere, grundejerforening, forsyningsselskab og kommunen. For at give et bedre grundlag for håndtering af regnvandet i Slagelse by, fortsættes undersøgelsen af det terrænnære grundvand i Slagelse. Som en del af kloakrenoveringen i Korsør By vil dette arbejde blive udført i samarbejde med kommunen, som er i gang med et byfornyelsesprojekt, hvor der også er fokus på regnvandshåndtering. Specifikt for projektet i Korsør By afsættes ca. 16 mio. kr. i planperioden. Der er afsat ca. 12 mio. kr. i planperioden til at understøtte andre klimarelaterede projekter, hvor SK Forsyning med fordel kan indgå i et samarbejde om håndteringen af regnvandet. Side 14 FORSLAG - Spildevandsplan

15 Kortet illustrerer, hvor der kan sættes ind for at mindske oversvømmelsesrisikoen i Slagelse Kommune. Kortet er fra handleplanen til klimatilpasningsplanen. FORSLAG - Spildevandsplan side 15

16 Badevand og turisme Slagelse Kommune har i alt 20 kommunale badestrande fordelt langs Sjællands Vestkyst. Ifølge Visit Vestsjællands økonomiske analyse bruger turisterne i vores sommerhusområder omkring 180 mio. kr. om året i Slagelse Kommune. Udfordring Badevand og turisme Konkret indsats fra : Spildevandskloakering af ca sommerhuse ved Stillinge og Bildsø Strand Kloakering af Trelleborg og landsbyerne Hejninge og Næsby ved Stranden Undersøg alternative muligheder for at håndtere spildevandet fra Frølunde Fed Undersøg de 120 kendte overløb med urenset spildevand Spildevand påvirker det kystnære vandmiljø negativt. Det kan gøre badevandet usundt at bade i, og det kan forhindre, at kommunen fastholder og udvider antallet af strande med Blåt Flag. Det er typisk efter meget store regnskyl, der kan registreres et højt antal bakterier i badevandet. Det skyldes overløb fra kloaksystemet, men i høj grad også spildevand, der er ophobet i jorden fra utilstrækkelige private spildevandsløsninger. Bakterierne skylles ud ved store regnskyl. Også større udledere i sommerhusområderne (fx restauranter og kolonier), er med til at forringe det lokale vandmiljø. Nogle sommerhusområder har hygiejnemæssige problemer, da spildevandet nogle steder ledes til jordoverfladen eller til åbne grøfter. Det kan give lugtgener, og er sundhedsmæssigt uforsvarligt. Blandt andre forventes Frølunde Fed ved Korsør kloakeret i 2020 sammen med Næsby Fed. Det drejer sig om ca. 650 ejendomme. Området ligger generelt lavt, og derved står grundvandet højt. Det kan give udfordringer i forhold til at vælge en spildevandsløsning. Der ligger en stor haveforening i området med 6-7 parceller. Det betyder, at SK Forsyning juridisk set kan nøjes med at lægge 6-7 stik ind og opkræve et stort tilslutningsbidrag. Haveforeningen skal så selv stå for den interne kloakering. Haveforeningen har flere gange henvendt sig til Slagelse Kommune omkring denne udfordring med et ønske om at drøfte sagen. Tilsvarende skal Stibjerg og Knivkær Strand undersøges. Status nu Slagelse Kommune har med Kommuneplan 2013 fokus på kysterne. Både i forhold til at udvikle og markedsføre vores strande, men også i forhold til at forbedre vandkvaliteten og sikre servicefunktionerne i vores sommerhusområder, for at kunne tiltrække flere turister. Slagelse Kommune har i alt 17 sommerhusområder, der ligger langs kysten ved Musholm Bugt, Agersø Sund, Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Karrebæksminde Bugt. Sommerhusområderne udgør massive bebyggelser med i alt ca sommerhuse langs en stor del af kommunens kyststrækning. I dag er Bisserup Strand, Dyssegården, Kobæk Strand, Strandgården og Omø Strand kloakerede. SK Forsyning har, indenfor den seneste spildevandsplanperiode, anlagt hovedledningen fra Korsør Renseanlæg til Næsby Strand samt pumpestation i Vemmelev. Næsby Strand, Kelstrup Strand og Kongsmark Strand er blevet kloakeret. Side 16 FORSLAG - Spildevandsplan

17 Kortet illustrerer badevandskvaliteten på alle de målte strande i 2011 og Forskellen i badevandskvaliteten skyldes bl.a. nedbørsmængden. FORSLAG - Spildevandsplan side 17

18 I dag er ca sommerhuse kloakerede. De øvrige sommerhuse har forskellige private løsninger som samletanke, nedsivningsanlæg, udledning via bundfældningstank og lignende. Mange af disse løsninger er ikke tidssvarende eller miljømæssigt forsvarlige. Der er ca. 120 overløb i Slagelse Kommune, hvor der løber urenset spildevand ud i vores åer og til vores badestrande. Nogle skyldes, at landsbyerne ikke er kloakerede. Andre er resultat af, at der løber for meget regnvand i vores kloakker, eller at kloakkerne ikke er fuldt udbyggede. Indsats Kloakeringen af sommerhusområdet Spildevandsplanen fokuserer i perioden på at kloakere resten af sommerhusområdet langs Stillinge og Bildsø Strand. Det vil dreje sig om i alt ca ejendomme. Stillinge Strand kloakeres i , mens Bildsø Strand kloakeres i I planperioden anvendes 97 mio. kr. til kloakering af sommerhusområder. Kloakeringen af Trelleborg, Hejninge og Næsby ved Stranden Slagelse Kommunes Byråd har besluttet at videreudvikle vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses- og Videnscenter. Videreudviklingen af Ny Trelleborg til et kulturelt fyrtårn for kommunen betyder, at der i de kommende år sker meget nyt. For at understøtte den udvikling er det besluttet at kloakere Ny Trelleborg i I forlængelse af kloakeringen af Trelleborg bliver landsbyerne Hejninge og Næsby ved Stranden kloakeret i I planperioden anvendes ca. 9 millioner til kloakering af disse områder. Overløb af urenset spildevand Det er et miljømål, at Slagelse Kommune og SK Forsyning i planperioden får overblik over, størrelsen af overløb i form af vandmængder og udledt stof. Indsatsen imod overløb skal gavne vandmiljøet, vores badevandskvalitet og SK Forsynings driftsøkonomi på renseanlæggene og pumpestationerne. Frølunde Fed, Stibjerg og Knivkær Strand I planperioden undersøges hvilke muligheder, der er for spildevandshåndtering. Her er det vigtigt at inddrage borgerne, så den bedste løsning vælges. Side 18 FORSLAG - Spildevandsplan

19 Kortet illustrerer indsatsplanen for badevand og turisme. Frølunde Fed og Knivkær Strand skal ikke kloakeres inden 2018, de skal undersøges for at finde den bedste og billigste løsning. FORSLAG - Spildevandsplan side 19

20 Vandmiljøet og det åbne land Konkret indsats fra : Vandmiljøet og det åbne land Slagelse Kommune har vurderet, hvor der er behov for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Vurderingen tager udgangspunkt i undersøgelser, der har vist, at urenset spildevand er den primære årsag til vandløbenes utilfredsstillende tilstand i 40 kilometer vandløb i kommunen ud af ca. 115 km, som ikke overholder målsætningen. Forbedret ca. 40 km vandløb i Bjerge Å, Saltø Å, Lindes Å, Spegerborgrenden og Skidenrenden Kloakere de gamle fælleskloakerede landsbyer: Kirkerup, Bøstrup, Sørbylille, Flakkebjerg Stationsby, Høve og Hyllested. Oreby kloakkers. Forbedret spildevandsrensning i det åbne land på ca. 500 ejendomme Udfordring Vandplanen foreskriver en indsats over for spildevand i langt større områder end der lægges op til i spildevandsplanen (se kortet side 21). Slagelse Kommune mener ikke, at vandplanen i tilstrækkelig grad har afdækket årsagssammenhængene til den manglende målopfyldelse. Kommunen vælger at anvende viden om vandløbene og prioritere indsatsen der, hvor det med sikkerhed er spildevandet der er årsagen til en manglende målopfyldelse. I første omgang udelades indsatsen derfor i Seerdrup Å, Vestermose Å og dele af Tude Å. Konsekvenserne for vandløbene er, at der sker en betydelig tilførsel af organisk stof, ammoniak og dannelse af iltfattige forhold med følgende dannelse af svovlbrinte. Desuden medfører udledningen uhygiejniske og uæstetiske forhold i vandløbene i form af slam, toiletpapir og lign. samt bakterier og vira. Der kan være både et ejermæssigt og samfundsmæssigt ønske om at få nedrevet de ringeste boliger på landet. Flere af de meget ringe boliger i det åbne land kan ikke finde nye købere, når de nuværende ejere flytter, hvorfor det kan virke uproportionelt at påbyde en dyr forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Status nu Slagelse Kommune har i alt ca. 256 km vandløb, hvoraf de ca. 51 km er rørlagt. Dertil kommer et ukendt antal private vandløb, som både omfatter åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter og dræn. Kvaliteten bør forbedres i ca. halvdelen af vandløbene (115 km vandløb). Det vurderes, at dårligt renset spildevand er den primære årsag til, at ca. 40 km. vandløb ikke overholder målsætningen. En række forskellige forhold er årsag til, at målsætningen ikke er opfyldt i de resterende km vandløb. Der ledes ikke længere urenset spildevand til vores søer i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune har givet påbud om forbedret spildevandsrensning i alle oplande til søerne og til ca. 18 km vandløb fra I 2013 blev der givet påbud til den øvre del af Bjerge Å, men der mangler en spildevandsløsning for landsbyerne Hyllested og Høve. Det vurderes at ca. 100 ejendomme i det åbne land i Slagelse Kommune kan kategoriseres som meget ringe boliger. Indsats i planperioden Spildevandsplanen fokuserer på at rette indsatsen mod de områder, hvor der er størst sandsynlighed for miljømæssig effekt. Det er de vandløbsstrækninger, hvor vandløbskvaliteten er direkte påvirket af urenset spildevand. For at fastholde fokus på mest miljø for pengene, vil Slagelse Kommune afdække forureningskilderne inden der sættes ind med den konkrete indsats. 1. Det skal være fastslået, at den manglende målopfyldelse med sikkerhed ikke kan nås, uden at der gribes ind over for spildevandsudledningen. Slagelse Kommune har fundet frem til, at ca. 40 km vandløb med manglende målopfyldelse skyldtes spildevandspåvirkning (se evt. miljøvurderingens skema side 10 med karakteristik af kommunens vandløb). Side 20 FORSLAG - Spildevandsplan

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi

SLAGELSE KOMMUNE. Beretning til planstrategi SLAGELSE KOMMUNE Beretning til planstrategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune er, i lighed med landets øvrige kommuner, i gang med at revidere sin kommuneplanstrategi. Det første skridt i det arbejder

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ

SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ SEPARATKLOAKERING PÅ VEJ b Hvad er separatkloakering? b Hvornår sker der hvad? b Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi skal forbedre

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø. November 2013. Forslag: Handleplan til klimatilpasningsplanen. Fra tanke til handling

Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø. November 2013. Forslag: Handleplan til klimatilpasningsplanen. Fra tanke til handling Plan- og Erhvervsudvikling Teknik og Miljø November 2013 Forslag: Handleplan til klimatilpasningsplanen Fra tanke til handling INDHOLD Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst. 2. Hvem er vi. 3. Projektgennemgang Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Nors, Bakken og Vendbjerg. 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. Hvem er vi Thisted Vand: Flemming Geipel tilsyn,

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE

DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE HELST DU SKAL INSTALLERE RENSEBRØNDE b Ansvar b Adgang b Afhjælpning Hvornår og hvorfor skal du helst installere rensebrønde? Loven siger, at du skal sørge for, at det er muligt at rense dine kloakker

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2018

Spildevandsplan 2014-2018 Spildevandsplan 2014-2018 Udgivelse: 15. september 2014 Fagcenter: Natur, Miljø og Trafik Dok.nr.: 306-2014-3575 1 1 VELKOMMEN TIL ODSHERRED KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2014-2018 5 1.1 FORORD... 5 1.2 INDLEDNING...

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal.

Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. Punkt 4. Spildevandsplanlægning - Ændring af spildevandsplanen for Dokkedal. 2011-54501. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej

Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Kloakering i Danstrup og sydlige del af Fredensborg Kongevej Borgermøde om kloakering 10. januar 2012 Fredensborg Kommune: Dagsorden Hvorfor skal der kloakeres? Hvem bliver kloakeret? Myndighedsbehandling

Læs mere

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013

Møde med Kloakmestre i Herning. Den 24. april 2013 Møde med Kloakmestre i Herning Den 24. april 2013 Indholdet af mødet i dag Dagsorden: Et par ord om Herning Vand Strategi for kloaksaneringen i Herning og betydning for den enkelte grundejer / ejendom

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Separatkloakering Vejle Spildevand

Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering Vejle Spildevand Separatkloakering grundejer Grundejerens udgifter Udgiften til separatkloakering eller privat håndtering af regnvand afhænger af: Rørføring hvor er tagnedløbene? Terrænet

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013.

Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan 2013. Notat Behandling af høringssvar til Spildevandsplan 2013 Indledning Notatet omfatter orientering om høringsperioden for spildevandsplanen samt oplæg til behandling af høringssvar til forslag til Spildevandsplan

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L.

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde Birket og Lindet 22. august 2012 Signe Stubs Sognegård, Torrig L. Program Velkommen ved Lolland Forsyning Orientering om projektet Tidsplan Hvad betyder det

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde

Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde Møde Orienteringsmøde med repræsentanter for grundejerforeninger i delområde 2 i sommerhusområdet Hals-Hou om spildevandskloakering af delområde 2. Tid 24-11-2011, kl. 15 Sted Aalborg Kommune, Stigsborg

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse

IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen. Opsamling på spørgeskemaundersøgelse IP13: Dokumentation af LAR-anlæg ved Pilebroen på Bornholm Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Titel: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse under IP13 Udarbejdet for: Vand i Byer Udarbejdet

Læs mere

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune

Udtræden af kloakopland. v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Udtræden af kloakopland v. Keld Rehder Gladsaxe Kommune Mulighed for udtræden af kloakopland mht. regnvand Kan det bruges som planlægningsværktøj i spildevandsplanlægning? Hvilke problemstillinger skal

Læs mere