Vilkår for betalingskonti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for betalingskonti"

Transkript

1 Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en driftskonto, men ikke en opsparingskonto. Bortset fra kontante ind- og udbetalinger i Sønderhå - Hørsted Sparekasses afdelinger og overførsler til kundens konti, forudsætter anvendelse af betalingstjenester en særskilt aftale om brug af betalingsinstrumenter f.eks. kortvilkår. 2. Lov om betalingstjenester Lov om betalingstjenester finder anvendelse på ind- og udbetalinger på betalingskonti. Sønderhå - Hørsted Sparekasse har dog fraveget lov om betalingstjenester i det omfang loven åbner mulighed herfor, medmindre andet er aftalt med Sønderhå - Hørsted Sparekasse. Det betyder bl.a., at 68 i lov om betalingstjenester ikke gælder. 3. Betalingstjenestens væsentligste karakteristika Betalingstjenester er tjenester, der muliggør ind- og udbetalinger på en betalingskonto, f.eks. Netbank og Visa/Dankort. Indbetalinger på en betalingskonto kan ske kontant af kunden eller andre, ved checks, ved overførsel fra en konto i Sønderhå - Hørsted Sparekasse og overførsel fra et andet pengeinstitut. Udbetalinger fra en betalingskonto kan ske kontant af kunden, ved overførsel til konti i Sønderhå - Hørsted Sparekasse eller konti i andre pengeinstitutter, ved brug af betalingsinstrumenter og ved betaling af regninger. 4. Oplysninger til brug for gennemførelse af en betalingstjeneste Ved udbetalinger skal kunden oplyse registreringsnr. og kontonr tilhørende kontoen, hvor beløbet skal udbetales fra. Ved indenlandske overførsler skal kunden desuden oplyse registreringsnr. og kontonr. tilhørende den konto, hvor beløbet skal overføres til. Ved grænseoverskridende betalingstransaktioner skal kunden endvidere oplyse IBAN-nr. og SWIFT-kode på modtager. SWIFT skal udlevere oplysninger om overførslen til de amerikanske myndigheder, hvis der er mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Ved betaling af fælles indbetalingskort skal FI-kreditornummer oplyses. Sønderhå - Hørsted Sparekasse betragter en betalingsordre, der gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, som er angivet i betalingsordren, som korrekt gennemført. 5. Form og procedure for samtykke til at udføre en betalingstransaktion og tilbagekaldelse af samtykke Kunden kan eksempelvis afgive betalingsordrer på følgende måder: Ved personlig henvendelse i Sønderhå - Hørsted Sparekasse Via netbank Via fremsendelse af brev til Sønderhå - Hørsted Sparekasse. En udbetaling skal bekræftes ved kundens underskrift ved brug af NemID i netbank eller på anden aftalt måde. En forudsætning for, at Sønderhå - Hørsted Sparekasse kan gennemføre en betalingsordre er, at der er dækning for beløbet på den pågældende konto. Når Sønderhå - Hørsted Sparekasse har modtaget en betalingsordre, kan den ikke tilbagekaldes. En betalingsordre, der først skal gennemføres på et senere tidspunkt, kan dog tilbagekaldes senest ved slutningen af arbejdsdagen før den aftalte dato. Hvis kunden ønsker at tilbagekalde en betalingsordre, kan det ske via kundens netbank eller ved henvendelse til Sønderhå - Hørsted Sparekasse. Sønderhå - Hørsted Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve et gebyr for tilbagekaldelsen. Hvis en betalingsordre afvises på grund af faktuelle fejl, vil Sønderhå - Hørsted Sparekasse underrette kunden herom, om begrundelsen for afvisningen og om proceduren for at rette den fejl, som har ført til afvisningen. Regler-Betalingskonti/ Side 1 af 3 Udskrivningsdato:

2 Vilkår for betalingskonti 6. Beskrivelse af tidspunkt, hvor en betalingsordre er modtaget En betalingsordre anses for modtaget på den bankdag, hvor Sønderhå - Hørsted Sparekasse modtager betalingsordren. Lørdage, søn- og helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfartsdag er ikke bankdage. Betalingsordrer, der modtages tæt på slutningen af en bankdag eller mellem to bankdage, anses for at være modtaget den følgende bankdag og vil først blive ekspederet den kommende bankdag. Kunden kan få yderligere oplysninger om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer, der skal ekspederes samme bankdag, ved henvendelse i Sønderhå - Hørsted Sparekasse. 7. Maksimal gennemførelsestid Gennemførelsestiden er den tid, det tager, inden betalingstransaktionen krediteres modtagerens konto. Den maksimale gennemførelsestid for ind- og udbetalinger i Danmark og til og fra EØS-lande i EØS-valutaer er normalt 1 bankdag, men er i øvrigt afhængig af overførselstype og valuta. For betalingsordrer der modtages på papir, herunder indbetalingskort, blanketter eller elektronisk meddelelse kan gennemførelsestiden være op til 2 bankdage. 8. Særligt om check og gennemførelsestid NårSønderhå - Hørsted Sparekasse modtager en check fra udlandet, sættes beløbet ind på kundens konto med forbehold for, at Sønderhå - Hørsted Sparekasse modtager pengene fra den udenlandske bank. Kunden skal derfor være opmærksom på, at hvissønderhå - Hørsted Sparekasse ikke modtager pengene, eller hvis afregningen fra den udenlandske bank er forsinket, så hæves beløbet, eventuelle renter, udenlandske omkostninger og returgebyr på kundens konto. Kunden skal være opmærksom på, at en check, der er indløst, kan blive returneret langt frem i tiden, f.eks. hvis den er forfalsket. Det gælder også en check, der er indløst via indkassering i den udenlandske bank. Kunden får besked, hvis checken først skal indløses via indkassering I disse tilfælde stilles pengene først til rådighed, når Sønderhå - Hørsted Sparekasse er sikker på, at checken er gyldig, og at Sønderhå - Hørsted Sparekasse har fået pengene stillet til rådighed. Der er desuden forhøjet gebyr forbundet med indløsning via indkassering. 9. Priser Sønderhå - Hørsted Sparekasses priser kan ses på Sønderhå - Hørsted Sparekasses hjemmeside. Overføres der et beløb til kundens konto, er Sønderhå - Hørsted Sparekasse berettiget til at trække eventuel betaling forbundet med overførslen af det overførte beløb, før beløbet indsættes på kundens konto. Sønderhå - Hørsted Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve betaling i forbindelse med underretning om begrundelse for en afvist betalingsordre. Sønderhå - Hørsted Sparekasse forbeholder sig ret til at opkræve betaling ved forsøg på tilbageførsel af midler, hvor kunden har oplyst en forkert konto eller identifikationskode. Når Sønderhå - Hørsted Sparekasse modtager en overførsel fra udlandet, trækkes eventuel betaling fra det overførte beløb. Sønderhå - Hørsted Sparekasse er berettiget til at kræve betaling for at opfylde sin oplysningspligt eller for at foretage korrigerende og forebyggende foranstaltninger. Sønderhå - Hørsted Sparekasse kan ændre sine priser uden varsel. 10. Vekselkurser Veksling af valuta sker til de af Sønderhå - Hørsted Sparekasse fastsatte kurser for køb og salg på den arbejdsdag, hvor ind- og udbetaling gennemføres. Sønderhå - Hørsted Sparekasse kan foretage ændringer i den fastlagte vekselkurs uden varsel. 11. Sprog og kommunikation Sønderhå - Hørsted Sparekasse indgår aftaler og kommunikerer på dansk, medmindre andet fremgår af den konkrete aftale. 12. Kontrol af posteringer Kunden har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på kundens konto. Hvis kunden ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med kundens kvitteringer eller kunden ikke mener at have foretaget, skal kunden straks henvende sig isønderhå - Hørsted Sparekasse. Kunden skal være opmærksom på, at kundens mulighed for at gøre indsigelse under alle omstændigheder bortfalder 2 måneder efter at beløbet er hævet på kundens konto. Regler-Betalingskonti/ Side 2 af 3 Udskrivningsdato:

3 Vilkår for betalingskonti 13. Sønderhå - Hørsted Sparekasses ansvar Sønderhå - Hørsted Sparekasse er ikke ansvarlig for: fejl og mangler i modtagne ordrer, eller ordrer som er ændret undervejs, tab, der opstår som følge af programfejl og driftsforstyrrelser, skader på udstyr og programmer, misbrug, der ikke beror på fejl fra Sønderhå - Hørsted Sparekasses side. Sønderhå - Hørsted Sparekasses eventuelle ansvar er begrænset til direkte tab. 14. Spærring Sønderhå - Hørsted Sparekasse er berettiget til straks at spærre for brug af en betalingstjeneste eller undlade at gennemføre en betalingstransaktion, hvis: a. der er kendskab til eller mistanke om, at der sker uberettiget brug af tredjemand, b. der er kendskab til eller mistanke om, at data om betalingstjenester eller betalingsinstrumenter er blevet kompromitterede, c. der inden for kort tid sker brug af en betalingstjeneste, der afviger fra det normale, d. kunden eller en person, der handler på kundens vegne, må antages at mangle evnen til at handle fornuftsmæssigt, e. kundeforholdet eller den konto, som betalingstjenesten er knyttet til, er opsagt af kunden eller Sønderhå - Hørsted Sparekasse, eller der foreligger forhold, der gør, at kontoen uden varsel kan opsiges, f. disse vilkår overtrædes, herunder hvis den betalingskonto, som betalingstjenesten er knyttet til, bliver overtrukket, g. der i øvrigt er væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, uanset om der er stillet en kreditfacilitet til rådighed i forbindelse med betalingstjenesten, h. et betalingsinstrument er blevet fornyet, og det tidligere af sikkerhedsmæssige grunde skal spærres, i. aftalte beløbsgrænser overskrides, eller j. det i øvrigt er nødvendigt af hensyn til betalingstjenestens sikkerhed eller ved en eventuel mistanke om uberettiget brug. I tilfælde af overtræk modtager kunden, hvis det er muligt, en rykker før betalingstjenesten bliver spærret. Hvis Sønderhå - Hørsted Sparekasse er nødt til at spærre betalingstjenesten øjeblikkeligt, modtager kunden umiddelbart efter spærringen besked herom med angivelse af årsag og tidspunkt. 15. Opsigelse Ønsker kunden at opsige kundens aftaler om brug af betalingstjenester, skal dette ske skriftligt med 14 dages varsel. Sønderhå - Hørsted Sparekasse kan med 14 dages varsel opsige aftaler om betalingstjenester. I tilfælde af misligholdelse er Sønderhå - Hørsted Sparekasse dog berettiget til at opsige aftaler om betalingstjenester uden varsel. Forudbetalte gebyrer refunderes ikke. 16. Lovvalg og værneting Retlige tvister om disse vilkår afgøres efter dansk ret og ved en dansk domstol. 17. Almindelige forretningsbetingelser m.fl fl. For betalingskonti og betalingstjenester finder Sønderhå - Hørsted Sparekasses Almindelige forretningsbetingelser i øvrigt anvendelse. For betalinger til og fra udlandet finder "Generelle regler for overførsler til og fra udlandet" i øvrigt anvendelse. 18. Ændringer af Vilkår for betalingskonti Disse vilkår kan ændres med 1 måneds varsel, hvis ændringen er til ugunst for kunden. Kunden vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk. Øvrige ændringer, herunder priser, kan ske uden varsel, og Sønderhå - Hørsted Sparekasse vil efterfølgende informere herom. En varslet ændring af disse vilkår anses som godkendt, medmindre kunden inden datoen for ikrafttrædelsen har meddelt Sønderhå - Hørsted Sparekasse, at kunden ikke ønsker at være bundet af de nye regler. I så fald ophører aftaler om brug af betalingstjenester på tidspunktet for ikrafttrædelse af de ændrede vilkår. Regler-Betalingskonti/ Side 3 af 3 Udskrivningsdato:

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger.

også kun vandværket, der kan videregive oplysninger. Handelsbetingelser for Tethys Generelle handelsbetingelser Tethys er FVD s digitale lederværktøj. Når der indgås aftale med Tethys, indgås der reelt en handel med FVD. Man skal derfor være medlem af FVD

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til:

Taletid fra One Mobile kan inden for gyldighedsperioden (jævnfør punkt 3) døgnet rundt, hele ugen inkl. søn og helligdage anvendes til: 1. Sådan fungerer det Du betaler kun for taletid, SMS, WAP, MMS og GPRS. Du betaler forud for dit forbrug og kender derfor dine omkostninger. Hver gang du tanker op, tillægges det indbetalte beløb din

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere