Overvågning på glidebane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning på glidebane"

Transkript

1 Nr. 150 december 2000 Overvågning på glidebane Elektronisk overvågning uden grænser kan true borgernes retssikkerhed Overvågningsteknologi i rivende udvikling > Konsekvenser for overvågede ikke undersøgt > TV-overvågning spreder sig til flere områder > Overvågning på arbejdspladser ikke reguleret > Borgerpanel efterlyser debat, åbenhed og klare aftaler om overvågning > Overvågningsteknologi er i rivende udvikling og tages i brug, uden at den præventive effekt og konsekvenser for de overvågede er undersøgt. Børn udstyres med mobiltelefoner og overvåges via webkamera i børnehaven. TV-overvågning spreder sig til skoler, parkeringspladser, HTbusser og private hjem. Overvågning af ansattes brug af s og internet sker uden at være reguleret af aftaler. Vi kan være på vej ud på en glidebane, hvor vi stiltiende accepterer den øgede overvågning. Borgerpanelet på Teknologirådets konsensuskonference efterlyser information, debat og åbenhed om overvågning, klare aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, og revision af lovgivning, så borgerne sikres bedst mulig beskyttelse. Dette Fra Rådet til Tinget bygger på Teknologirådets konsensuskonference om Elektronisk Overvågning den 17., 18. og 20. november. Borgerpanelets slutdokument er optrykt i rapporten, og kan også findes på i gruppen "projekter" Skolebørn, der udstyres med mobiltelefon, så de altid kan få fat i forældrene og fortælle, hvad de laver. Webkamera, der transmitterer live fra børnehaven til mors eller fars computerskærm, så de lige kan klikke ind og tjekke, hvad børnene er optaget af. Er det større tryghed og nærhed for børn eller forældre eller er det overvågning? Borgerpanelet på Teknologirådets konsensuskonference om elektronisk overvågning var ikke i tvivl. De fandt det helt uacceptabelt at sætte et webkamera op i en børnehave uden at stille spørgsmålet, om børnenes ret til privatliv dermed krænkes. Og når forældre udstyrer deres børn med mobiltelefoner eller personsøgere spiller de voksnes behov for at kontrollere børnene en ikke ringe rolle, vurderede panelet. Børn har ikke noget valg for at undgå overvågning fx i institutioner, hvis forældre og pædagoger har vedtaget det, hedder det i slutdokumentet. Borgerpanelet anbefaler, at der tages initiativ til at beskytte børns interesser bedre på dette område. Generelt ønsker borgerpanelet, at omsorg og opdragelse overalt i samfundet prioriteres højere end kontrol og overvågning. Menneskelig kontakt må ikke erstattes med det anonyme kameraøje i TVovervågning, med mobiltelefoner og anden teknik. Heller ikke den øgede registrering af personlige oplysninger blev vurderet som en positiv udvikling af borgerpanelet, der bevidst valgte at sætte hælene i overfor den omsiggribende overvågning i samfundet. Vi må konstatere, at en del af den nuværende overvågning er indført uden forudgående folkelig debat Grænserne for, hvad vi vil acceptere, kan skride, hvis vi ikke træffer bevidste valg om overvågningens formål og teknologiens anvendelse. 1

2 Borgerpanelet er klar over, at overvågning kan være både relevant og kan skabe tryghed, fx når det gælder at afsløre skattesnyd eller at forebygge røverier i banker. Men faren ved at bruge mere og mere overvågning mod fx butikstyveri er, at fokus forskubbes fra den egentlige årsag til, at man ikke må stjæle, til frygten for at blive opdaget. Den sociale kontrol erstattes af en teknisk gennemlysning af ens person og handlinger. Man kan miste sin selvrespekt og følelsen af at være et myndigt menneske, fordi andre gives mulighed for at vurdere, om det man gør, er rigtigt eller forkert, eller om det man gør er godt nok, siger borgerpanelet, som efterlyser en grundlæggende debat om, hvilken type samfund vi ønsker og hvor vi vil sætte de etiske grænser for overvågning. Retten til overvågningsfrie zoner og respekt for privatlivets fred skal sikres. En bor gerinddragende konference form Konsensuskonferencen foregår som en dialog mellem eksperter og et borgerpanel med udvalgte danskere. Eksperternes rolle er at informere borgerpanelet om en given teknologi og dens følger. Borgernes rolle er at stille spørgsmål til eksperterne og udarbejde et slutdokument, der indeholder en afklaring og stillingtagen til emnet. På tredje dagen præsenteres slutdokume n- tet for politikere, presse og tilhørere. Formålet med denne konferenceform er at bygge bro mellem borgere, eksperter og politikere og samtidig bidrage til en åben, offentlig og demokratisk debat. Læs mere om Teknologirådets metoder til teknologivurdering på: Omfang, hurtighed og præcision øges med IT Elektronisk overvågning, som var emnet for Teknologirådets konsensuskonference den 17., 18. og 20. november, dækker over et bredt og sammensat problemfelt. Som sådan er overvågning ikke noget nyt, og det er heller ikke givet, at overvågning er negativt trods ordets negative klang. At man skal overvåge en patient på hospitalet eller bruger personlige data ved skatteopkrævning er hverken et nyt fænomen eller problematisk i sig selv. Det særlige ved overvågning i dag, og årsagen til at konsensuskonferencen fokuserede på elektronisk overvågning, er, at digitalisering af data har gjort det meget lettere at indsamle og opbevare oplysninger om den enkelte borger. Kontrollen med den enkelte borger bliver mere finmasket og effektiv, og ofte ved borgeren ikke, at det sker eller hvad formålet er. Teknologien skaber en afstand mellem kontrollanter og kontrollerede, overvågeren og den overvågede. Sådan opsamles og registreres personlige oplysninger: Borgernes fysiske færden registreres ved TV-overvågning i butikker, banker, på tankstationer, når de passerer broerne over Storebælt og Øresund og meget mere. Sattelitforbindelser, mobiltelefoner, elektroniske chips i bilen eller i kroppen gør det muligt at overvåge bilens eller personens færden overalt Borgerne sætter elektroniske spor aktivt eller passivt når de betaler med kreditkort, kommunikerer via Internet, taler i mobiltelefon, sender s mm. Sporene giver informationer, som kan bruges kommercielt, til at overvåge de ansatte på arbejdspladser mm Nye og mere detaljerede typer af persondata kan registreres, eksempelvis via DNA-test Store mængder persondata kan opbevares på næsten ingen plads, fx i patientregistre eller i kommuners registre over borgere, og kan hurtigt samkøres til statistiske eller forskningsmæssige formål eller som led i kontrol og overvågning. TV-overvågning eksploderer Faldende priser og stadigt mere avancerede løsninger gør det muligt for mange flere at bruge TVovervågning. Det skønnes, at hver fjerde danske butik har TV-overvågning installeret. Fra banker, benzintanke, butikker og lignende, hvor TVovervågning skal forebygge tyveri og røveri, breder kameraerne sig nu også til skoler, parkeringspladser, HT-busser, vaskerier, foran private hjem, i håbet om at forebygge overfald og hærværk. Kameraerne kan være forbundet i avancerede systemer, så en enkelt vagt kan stå foran en væg af monitorer og overvåge et meget stort område. Problemet med TVovervågning er bare, at alle, ikke kun lovbryderne, bliver overvåget og dermed mistænkeliggjorte. Erfaringer tyder på, at TV-overvågningen har en præventiv virkning og at videooptagelser kan bruges i efterforskning både af tyveri, hærværk og overfald. Der er imidlertid ikke gennemført egentlige undersøgelser af virkningerne af TV-overvågning, hverken på kort eller langt sigt. Der kan være tendens til, at kriminaliteten flytter til ikke-overvågede områder, eller at TV-overvågningen får de kriminelle til at tage nye metoder i brug, fx maskering. Borgerpanelet hæftede sig ved, at TV-overvågning ligesom anden overvågningsteknologi ofte tages i brug uden at alternative løsninger undersøges. Butikstyveri kunne måske begrænses ved en anden 2

3 indretning af butiksarealer, så de ansatte lettere kunne holde øje med kunderne, og bemanding af togstationer kunne bidrage til sikkerheden for passagerne. Den tryghed, TV-overvågning på offentlige, ubemandede områder angiveligt skaber, kan være falsk. Der kan være langt fra kameraet til den person, der holder øje med skærmen, og vedkommende vil sjældent kunne gribe ind. Love, der vedrører handlepligt, bør derfor revideres og ajourføres i forhold til den teknologiske udvikling, anbefaler borgerpanelet. På arbejdspladsen Overvågning af ansatte omfatter især brug af e- mail, internet-trafik og i bl.a. butikker TVovervågning for at undgå svind. Borgerpanelets spørgsmål om overvågning på arbejdspladserne blev blandt andet belyst af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Problemstillingen er her, om grænserne for overvågning af medarbejderne kan trækkes af parterne selv, eller om der er behov for lovgivning på området. Fra lønmodtagerside blev der bl.a. peget på, at ikke alle virksomheder har et samarbejdsudvalg, der kan indgå aftaler på virksomhedsplan. Omvendt så arbejdsgivernes repræsentanter overvågning som en del af de kontrolforanstaltninger arbejdsgiverne kan iværksætte ifølge deres ledelsesret, af hensyn til virksomhedens sikkerhed og drift. Men de erkendte, at nogle virksomheder ikke har, eller ikke vil indgå, aftaler. Borgerpanelet fandt, at et så vigtigt område som overvågning arbejdspladsen ikke kan være ureguleret. Derfor anbefaler de, at parterne hurtigst muligt udarbejder et sæt regler, der ophæves til lov af Folketinget. Og hvis parterne ikke udnytter forhandlingsmuligheden, bør Folketinget udarbejde et lovforslag. Flere eksperter pegede på, at mange arbejdsgivere, både i den private og den offentlige sektor, har for ringe kendskab til lovgivning der regulerer registrering og overvågning, bl.a. Persondataloven, og loven om TV-overvågning. Borgerpanelet lægger vægt på, at der bredt skal oplyses langt bedre om den gældende lovgivning. Skjult overvågning Det er ikke lovligt at foretage skjult overvågning hverken af medarbejdere eller af andre. Men kameraerne fås i dag så små at de kan skjules i et ringbind eller en potteplante, og dermed kan en arbejdsgiver let skjule, at medarbejderne bliver TV-overvåget. Medarbejderne har nok krav på vide, at der er TVovervågning, men ikke hvor kameraerne er anbragt. TV-overvågning på arbejdspladser, hvor det er de ansatte, der overvåges, blev omfattet af en ny lov for halvandet år siden. Allerede nu peger kritikere på, at loven om TV-overvågning er mangelfuld. Den fastsætter ikke regler for, hvad der skal ske med de data, der registreres i TV-overvågningen, hvor længe må data gemmes, hvem har adgang til dem og hvad må de bruges til. Der er ingen krav er til udbydere af TVovervågningsudstyr. Hvem som helst kan sælge udstyret, og der findes eksempler på markedsføring af TV-overvågningsudstyr, der er direkte i strid med loven. Borgerpanelet anbefaler på den baggrund, at udbydere af TV-overvågningsudstyr skal omfattes af en autorisation. Persondatalov under pres Borgerne ønsker større åbenhed om den registrering og brug af personlige oplysninger, der sker både i private virksomheder og blandt offentlige myndigheder. Ved borgeren, hvilke oplysninger kommunen har om ham? Ved den ansatte, hvilke registreringer arbejdsgiveren foretager af internet-trafik? Ved bankkunden hvilke oplysninger banken videregiver til forsikringsselskabet? Borgerpanelet anbefaler endvidere større åbenhed om Datatilsynets afgørelser om, hvorvidt indsamling og registrering af personlige oplysninger sker på sagligt grundlag. Flere eksperter vurderede på konsensuskonferencen, at persondataloven vil blive udsat for et stærkt pres, fordi mulighederne for at indsamle personlige data øges dag for dag, og fordi de kommercielle interesser i at bruge personlige oplysninger er i rivende udvikling, bl.a. som led i effektiv og målrettet markedsføring på Internet. Borgerpanelet anbefaler derfor en stadig revision af Persondataloven, herunder skærpet opmærksomhed på borgernes retssikkerhed ved grænseoverskridende registrering og brug af persondata, blandt andet når virksomheder fusionerer. Overvågning af medarbejderen Specielle softwareprogrammer gør det muligt at overvåge, hvad der sker på den enkelte medarbe jders skærm, at tage still-billeder af skærmens indhold, at registrere hvad der sker på tastaturet og analysere, om det har et rimeligt indhold. Anden software rettes mod at registrere s, der indeholder uønskede ord, fx jobsamtale, sex, nedlæg arbejdet og lignende. Mailsweeper er et af pr ogrammerne på markedet. Det er installeret i computere i Da nmark i dag. Borgerpanel: Anne-Sofie Dideriksen, 29 år, Ph.d. stipendiat, Århus Benny Kristensen, 39 år, faglærer, Næstved Ditlev Granhøj Jensen, 23 år, studerende, Odense Gerda Bruhn, 45 år, sundhedsplejerske, Thisted 3

4 Helge Bjerre, 47 år, handelsagent, Slagelse Helle Landkildehus, 35 år, socialrådgiver, Tranbjerg J Henrik Furbo Rasmussen, 40 år, afdelingsleder, Hørsholm Inge Damgaard, 53 år, sekretær, Faaborg Kurt Kristensen, 42 år, arbejdsløs, Randers Marianne Stenstrop, 33 år, folkeskolelærer, Vanløse Mette Eng, 26 år, studerende, København Ekspertpanel: Anders Bjerre, Institut for Fremtidsforskning Anne Kathrine Schøn, DA Arne Gram, Det kriminalpræventive Råd Hagen Jørgensen, Forbrugerombudsmand Henrik Waaben, Datatilsynet Jan Carlsen, Institut for datasikkerhed Janne Glæsel, Bech-Bruun og Trolle advokatfirma John Strand, Strand Consult Jørgen Hoppe, HK Kim Munch Lendal, Dansk Handel & Service Kim Rasmussen, Højvangsseminaret Klaus Rasborg, Roskilde Universitetscenter Linda Nielsen, Københavns Universitet, Retsvidenskabelig Institut Oluf Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole Per Helge Sørensen, Digital Rights Peter Blume, Københavns Universitet, Retsvidenskabelig Institut Peter Christensen, EDB-fagets fagforeningen, PROSA Steffen Stripp, PLS-Rambøl Søren Baggesen, Roskilde Universitetscenter Trine Rode, Aalborg Universitet, Institut for kommunikation Yih-Jeou Wang, Dansk Industri Fra Rådet til Tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Dette nyhedsbrev er skrevet af Ida Leisner. De sidste fem numre af Fra Rådet til Tinget er: 149: Færre bøvser - bedre klima 148: Det usikre kulstofkredsløb 147: Mere frugtbar jord - mindre drivhuseffekt 146: Huller i Kyotoaftalen 145:Kyotoaftalen vakler 4

5 5

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

På vej mod biometriske pas

På vej mod biometriske pas Nr. 198 januar 2005 På vej mod biometriske pas Biometri skal begrænse forfalskning af pas > Frygt for at identitetstyveri øges > Anti-terror-effekt ukendt > Registrering i databaser vil komme > Ny teknologi

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Medarbejderen i den digitale verden

Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Medarbejderen i den digitale verden Udgivet af LO, Landsorganisationenen i Danmark Tekst: LO Layout: LO Tryk: Silkeborg Bogtryk ISBN 978-87-7735-826-5 LO-varenr.: 3203

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie

Temamagasin juni 2008 2007. Gør vold på din arbejdsplads til historie Temamagasin juni 2008 2007 Gør vold på din arbejdsplads til historie 2 Indhold Voldspolitik før video.............................. 5 Vænnet til teknologi.............................. 9 Etik når der handles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge

Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Betalt seksuel udnyttelse af socialt udsatte unge Delrapport: Handlemuligheder i arbejdet med betalt seksuel udnyttelse af unge Gruppeinterviews med personalegrupper på døgninstitutioner og socialpædagogiske

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6

Støj. Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000. Teknologirådets rapporter 2000/6 Støj Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. 15. maj 2000 Teknologirådets rapporter 2000/6 STØJ Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 12. - 15. maj 2000 Projektledelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden RFID fra produkt til forbrug muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Planlægningsgruppens principper og anbefalinger...4 Principper og anbefalinger... 6 1.

Læs mere

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm

Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg. side 15. Färdigskuret format 250x350 mm Lynguide: Sikkerhed online side 5 Politiet prioriterer alarmer fra V-AIA-anlæg side 15 Overfaldsalarmer nok side 8 www.securityuser.dk nr. 1, 2008 Det officielle fagblad for Den Danske Brancheforening

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R

LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES E N U N DE RSØG E LSE AF KE RN E KOM PETE NCE R HOS SUCCESFU LDE LE DE RE PÅ KOM M U NALE ARBEJ DSPLADSE R LEDERE DER LYKKES EN UNDERSØGELSE AF KERNEKOMPETENCER HOS SUCCESFULDE LEDERE

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere