Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper."

Transkript

1 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets overordnede ide Centrale fagområder Studieaktiviteter Målbeskrivelse for den kliniske undervisning Centrale indholdskomponenter Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Studiemetoder i praksis Pensum Prøver og bedømmelse Evaluering Planlagt studieaktivitet i medicingivning modul En planlagt studieaktivitet - klinisk sygepleje i psykiatrisk praksis: Kriterier Intern klinisk prøve på modul Formål Mål Rammer Prøveforløbet Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet Bedømmelsesgrundlaget Pensum Praktiske forhold Ny prøve Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Psykiatrisk sygepleje Målet med undervisningen i psykiatrisk sygepleje er, at den studerende kan Underviserens rolle i psykiatrisk sygepleje De studerendes rolle i psykiatrisk sygepleje Pensum i psykiatrisk sygepleje Sygdomslære i psykiatri/psykopatologi Målet med undervisningen i psykiatri/psykopatologi er, at den studerende

3 13.3 Underviserens rolle i psykiatri/psykopatologi De studerendes rolle i psykiatri/psykopatologi Pensum i psykiatri/psykopatologi Farmakologi Målet med undervisningen i farmakologi er, at den studerende opnår: Underviserens rolle i farmakologi De studerendes rolle i farmakologi Pensum i farmakologi

4 Modulbeskrivelse for Modul 8 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter At reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med psykiske problemer og sygdomme At redegøre for karakteristika vedrørende udvalgte psykologiske krisetilstande og psykiske sygdomme At observere og identificere fænomener knyttet til psykologiske behov og reaktioner på psykiske problemer, sygdom og lidelse At tilrettelægge, udføre og evaluere sygepleje til patienter/borgere under hensyntagen til udvalgte psykologiske og eksistentielle aspekter som identitetsopfattelse, krise og angst og psykisk sygdom med respekt for den enkeltes integritet At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere At identificere dilemmaer og handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer At etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer, dialog og samspil med patienter, pårørende, andre i det sociale netværk og samarbejdsparter At anvende kommunikative færdigheder og udføre sundhedspædagogisk virksomhed for patienter, pårørende og andre. 2. Modulets overordnede ide Det sygeplejefaglige tema er sygepleje i individuelle patientforløb til mennesker med psykiske sygdomme. Modulets overordnede idé er at give de studerende mulighed for at udforske, bearbejde og agere i kliniske sygeplejefaglige problemstillinger ud fra teoretiske såvel som kliniske kundskaber omhandlende omsorg, etik, relationer, kommunikation og vejledning samt sygdomslære og farmakologi. Ideen er desuden at give de studerende mulighed for at skabe og være i relationer i psykiatrien, hvor kommunikation og vejledning skal støtte op om dette. Modulet giver de studerende mulighed for at øve sig i at anvende de kundskaber og kompetencer, der er erhvervet i det teoretiske modul 7. Faget kommunikation skal gøre det muligt for de studerende at skabe, agere i, fastholde og afslutte den professionelle relation. Faget pædagogik, hvor fokus er vejledning, må betragtes som de studerendes indgang til psykiatrisk sygepleje af både forebyggende og sundhedsfremmende karakter. Faget psykologi skal give de studerende mulighed for at forstå psykologiske og menneskelige fænomener, der har betydning for sygeplejen til patienter og borgere med psykisk sygdom. Faget sygdomslære skal bidrage til de studerendes forståelse for psykopatologiske symptomer hos 4

5 patienter og borgere med psykisk sygdom med henblik på at vurdere, handle og dokumentere i forhold til psykiatrisk sygepleje. Faget farmakologi skal bidrage til de studerendes forståelse for behandling af psykopatologiske symptomer hos patienter og borger med psykisk sygdom Sygeplejen i modulet retter sig imod problemidentificerende-, problematiske og akutte sygeplejesituationer, hvor fokus er både at identificere, tolke og tyde situationen, og derved afklare patientens behov for sygepleje samt at udføre sygepleje i her og nu situationer præget af handlingstvang. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Sygeplejefaget Farmakologi Sygdomslære Pædagogik Psykologi Kommunikation Teoretiske Kliniske Studieaktiviteter Modul 8 3: 24% 4: 1% 1: 9% 1: Initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. holdundervining, forelæsning, eksamen, vejledning og evaluering 2: Initieret af underviser med deltagelse af studerende. F.eks. arbejde i studiegrupper, selvstændigt arbejde og klinik 2: 66% 3: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende. F.eks. individuel forberedelse til undervisning,vejledning, eksamen og klinik 4: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. fremlægning af gruppearbejde, studenterstyret undervisning, aktiviteter med tutor og sociale arrangementer 5

6 3. Målbeskrivelse for den kliniske undervisning Læringsmålene skal bidrage til den samlede idé, der handler om at udforske, bearbejde og agere i autentiske patientforløb i grundlæggende psykiatrisk sygeplejepraksis. Læringsmålene er, at de studerende kan etablere, fastholde og afslutte professionelle relationer med psykiatriske patienter udføre sygepleje af relationel, vejledende og sundhedsfremmende karakter til den psykiatriske patient og dokumentere dette identificere sygeplejefaglige problemområder, knyttet til behov og reaktioner hos den psykiatriske patient og dokumentere dette handle forsvarligt under hensyntagen til aktuel lovgivning og etiske retningslinjer inddrage de sygeplejemetoder, der anvendes på det kliniske undervisningssted fremlægge og reflektere over forslag til sygeplejetiltag, der er velbegrundede og vidensbaserede og imødekommer den psykiatriske patients behov for sygepleje mundtligt redegøre for medicin, ordineret til en udvalgt patient. 4 Centrale indholdskomponenter Den kliniske undervisning tilrettelægges således, at de studerende får mulighed for at anvende de kompetencer, de har opnået gennem deltagelse i den teoretiske undervisning på modul 7. I modul 8 indgår teoretisk undervisning i form af 2 teoriuger, der foregår på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Fagområderne i temaugerne er psykiatrisk sygepleje, sygdomslære og farmakologi. Denne undervisning er medvirkende til, at de studerende kan studere, udforske og deltage i psykiatrisk sygepleje i det kliniske undervisningsforløb, som finder sted på psykiatriske afdelinger og socialpsykiatriske centre. Teoriugernes indhold og forløb er beskrevet i fagbeskrivelserne for psykiatrisk sygepleje, farmakologi og sygdomslære i psykiatri/psykopatologi på modul 8. Den kliniske undervisning skal forberede de studerende til at kunne agere i grundlæggende psykiatrisk sygeplejepraksis. I den kliniske undervisning indgår de studerende i autentiske sygeplejesituationer og patientforløb i samspil med en klinisk vejleder og andre sygeplejersker og sundhedsprofessionelle. Den kliniske undervisning tilrettelægges i 3 perioder: Introduktions- og planlægningsperioden incl forventningssamtale uge 1-2 De studerende modtager et introduktionsbrev fra det kliniske undervisningssted før periodens start, og det forventes, at de studerende orienterer sig om det kliniske undervisningssted ud fra det tilsendte materiale. Ved periodens begyndelse drøftes det kliniske uddannelsesforløb på baggrund af en introduktion om: - Undervisningsstedets organisering - Undervisningsstedets værdier 6

7 - Det tværfaglige samarbejde - Undervisningsstedets plejeformer -Tiltaleform og påklædning - Den privat personlige og den professionelle relation - Læringsmuligheder i afdelingen. Når introduktionsperioden er slut, skal de studerende have udarbejdet en individuel studieplan og skal kunne orientere sig på det kliniske undervisningssted. Den individuelle studieplan anvendes til planlægning af det kliniske undervisningsforløb, og udarbejdes med udgangspunkt i mål for det kliniske undervisningsforløb, uddannelsesmuligheder og ud fra den studerendes uddannelsesbehov. Studieplanen skal omfatte følgende aftaler: - fremmøde på det kliniske undervisningssted - tidspunkt for undervisning og vejledning - undervisningens indhold og form - studieaktiviteter, herunder hvilke opgaver de studerende skal aflevere for at kunne indstille sig til klinisk prøve samt tidspunkt for gennemførelse af den interne kliniske prøve. - aftaler om prøve- og evalueringstidspunkt. Studieplanen udarbejdes i et samarbejde mellem den studerende og klinisk vejleder. Studieplanen er en del af Klinisk studiemappe et værktøj til læring og vejledning i praksis 3. udgave, rev. Februar 2012 Studieplanen sendes til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle umiddelbart efter introduktions- og planlægningsperiodens afslutning, dvs. i 3. uddannelsesuge, som orientering til den underviser, der skal være med-eksaminator ved prøven. Øvelses/træningsperioden incl midtvejssamtale Undervisningen tilrettelægges ud fra aktuelle situationer, hvor den studerende i samspil med klinisk vejleder varetager rollen som kontaktperson for enkelte brugere/patienter. Læring og kundskabstilegnelsen tager udgangspunkt i, at den studerende, under vejledning af klinisk vejleder, fordyber sig i og øver sig i psykiatrisk sygepleje til den enkelte bruger/patient ud fra de sygeplejemetoder, der anvendes på undervisningsstedet. Heri indgår opsøgende virksomhed i forbindelse med tværfagligt samarbejde. Der vil blive anvendt studiemetoder i form af observerende klinisk undervisning, reflekterende kliniske undervisningsforløb og refleksionsmetoder til systematiske overvejelser. Undervisningens og vejledningens indhold Indholdet vil afhænge af de tilgange, der er til psykiatrisk sygepleje på det kliniske undervisningssted. Indholdet kunne eksempelvis være: - Etablering, fastholdelse og afslutning af relationer til patient/borger, pårørende og personale 7

8 - Observation og identifikation af fænomener knyttet til behov og reaktioner hos borger/patient - Kommunikative og vejledende færdigheder i psykiatrisk sygepleje - Identifikation af dilemmaer og forsvarlig handling - Etiske og juridiske problemstillinger - Miljøterapi - Jeg-styrkende sygepleje - Kognitiv tilgang til sygeplejen - Systemisk tilgang til sygeplejen - Begrebet Åbne samtaler - Konflikthåndtering - Motivation - Dokumentation - Metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter. Inden afslutning af øvelses/træningsperioden skal gennemførelse af planlagt studieaktivitet have fundet sted i forhold til medicingivning (se Planlagt studiaktivitet i medicingivning andetsteds i denne modulbeskrivelse) og fastlagt studieaktivitet, der er fremlæggelse af en selvvalgt opgave, hvor refleksionsmetoder til systematiske overvejelser rettet mod kommunikative aktiviteter i psykiatrisk sygepleje anvendes. Selvstændigheds- og færdighedsperioden incl. intern klinisk prøve og slutevaluering De studerende skal afslutte de professionelle relationer til brugere/patienter og pårørende og overdrage/videregive viden om og samarbejde med de patienter/brugere, som de studerende har ydet grundlæggende psykiatrisk sygepleje for. Færdigheds- og afviklingsperioden skal desuden forberede de studerende til intern klinisk prøve i psykiatrisk sygepleje. Prøven afholdes indenfor de sidste to uger af denne periode. 5. Undervisningens overordnede tilrettelæggelse Det kliniske undervisningsforløb har en varighed af 10 uger. De 10 uger kan strække sig over længere tid grundet helligdage og landsdækkende fælles modulstart. Forløbet er inddelt i introduktions- trænings- og selvstændighedsperioden. Som afslutning på modulet indgår intern klinisk prøve. Undervisningsforløbets omfang svarer til 240 timers deltagelsespligt i psykiatrisk klinisk forløb. I den 10 ugers kliniske periode indgår 2 ugers teoretisk undervisning. Undervisningsdagene omhandler psykiatrisk sygepleje, sygdomslære og farmakologi. Undervisningsdagene afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Teoriugernes placering oplyses af Studiekontoret samtidig med at det oplyses, hvilke studerende der kommer på det kliniske uddannelsessted. Undervisningsdagene indgår ikke i deltagelsespligten i det psykiatriske undervisningsforløb. Den nærmere beskrivelse af teoriforløbets indhold fremgår af fagbeskrivelse for modul 8. De studerende møder ikke i klinisk praksis i disse uger 8

9 6. Studiemetoder i praksis I introduktions- og planlægningsperioden anvendes observerende klinisk undervisning, hvor de studerende forholder sig observerende i forhold til autentiske patient/ bruger situationer. Dette kan f.eks. være situationer, der udspiller sig med brugere/patienter, mellem bruger/patient og den professionelle sygeplejerske og i det tværfaglige team ved konferencer o.l. I øvelses/træningsperioden og i selvstændigheds/færdighedsperioden skal de studerende i forløbet nå frem til at kunne deltage aktivt i plejefællesskabet på afdelingen. Dette omfatter både plejesituationer og andre opgaver med patienter og brugere og i konferencer, hvor der udveksles erfaringer, viden og oplysninger til brug i pleje og behandling. Som aktiv deltagelse i plejefællesskabet kan indgå deltagelse i vagter, hvis dette har en læringsværdi for de studerende. Igennem hele perioden anvendes reflekterende kliniske undervisningsforløb. Dette skal forstås som studier og kliniske vejledninger med mulighed for refleksion før, under og efter en opgaves udførelse. Studierne foregår sammen med klinisk vejleder. Som studieredskab anvendes afdelingens skriftlige materialer, der tjener som redskab eller metode i plejen af patienterne eller brugerne på centret. I trænings- og selvstændighedsperioden anvendes refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, vidensbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed. Som systematisk studiemetode kan eksempelvis anvendes: refleksion og analyse af en fortælling/praksisbeskrivelse, som er en skriftlig fortælling, en historie om en oplevelse, der har været betydningsfuld for den studerende, og som den studerende ønsker at fordybe sig i udarbejdelse af handleplan/plejeplan i forhold til en konkret autentisk patient/borger situation sygeplejeklinikker, hvor den studerende fremlægger en patient/klientsituation og diskuterer de velbegrundede og vidensbaserede forslag til sygeplejetiltag med underviser og medstuderende. materialer, der anvendes i den daglige praksis på det enkelte undervisningssted som metode, redskab, værktøj eller hjælpemiddel i forbindelse med udførelse og formidling af den psykiatriske sygepleje. Dette kan eksempelvis være i form af udarbejdelse af handleplan/plejeplan/ugeplan i forhold til en konkret autentisk patient/borger situation, eller dele af eller hele sygeplejejournalen, en rapport fra en indlæggelsessamtale eller lignende. 7. Pensum Link til pensum Pensum modul 8 klinisk.pdf 8. Prøver og bedømmelse Undervisningsforløbet afsluttes med intern klinisk prøve. Prøven afholdes inden for de sidste to uger. Prøven udarbejdes ud fra fastlagte kriterier. Prøven bedømmes ud fra 7-trins-skalaen med anvendelse af bestået/ikke bestået (BEK nr. 262 af 20/03/2007). Se kriterier for den interne kliniske prøve andetsteds i denne Semesterbeskrivelse. Den første forudsætning for at kunne gennemføre intern klinisk prøve er, at den studerende har gennemført en planlagt studieaktivitet, der omhandler medicingivning (se kriterier for dette andetsteds i denne modulbeskrivelse). 9

10 Næste forudsætning er, at den studerende har gennemført en fastlagt studieaktivitet, der er fremlæggelse af en selvvalgt opgave, hvor refleksionsmetoder til systematiske overvejelser omkring kommunikative aktiviteter i psykiatrisk sygepleje anvendes. Dele af aktiviteten udarbejdes i forbindelse med temadag på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Fremlæggelse finder sted på det kliniske undervisningssted før afholdelse af den kliniske prøve. Kriterierne for den planlagte studieaktivitet fastsættes af det kliniske undervisningssted. Opfyldelse af deltagelsespligten i det kliniske forløb og den kliniske vejleders attestation for denne er den tredje forudsætning for, at de studerende kan gå til den interne kliniske prøve. De studerendes deltagelsespligt har i perioden et omfang af gennemsnitligt 30 timer pr. uge. En deltagelsespligt på 75% af et forløbs timetal kan dog godkendes og berettiger en studerende til at gå til intern klinisk prøve Den kliniske vejleder attesterer gennemførelsen af den fastlagte og planlagte studieaktivitet, opfyldelse af deltagerpligten samt resultatet af intern klinisk prøve på formularen Dokumentationsblad for intern kliniske prøver, deltagelsespligt og fastlagte studieaktiviteter i Klinisk undervisning Uddannelsen Dokumentationsbladet sendes til Studiesekretariatet på Sygeplejerskeuddannelsen i vejle. 9. Evaluering Det kliniske undervisningsforløb evalueres af de studerende ved modulets afslutning på IKTplatformen Fronter. Proceduren er flg.: Gå ind på Fronter Find dit kliniske undervisningssted i Fronterrummet: Evaluering Klinisk Uddannelse. Såfremt det kliniske uddannelsessted selv har et Fronterrum, udfyldes spørgeskemaet i dette Åben spørgeskemaet Besvar spørgeskemaet Udskriv en kopi til drøftelse med den kliniske vejleder ved den mundtlige evaluering Aflever besvarelsen elektronisk Alle spørgeskemabesvarelser behandles af de uddannelsesansvarlige sygeplejersker. Evalueringsresultaterne og det kliniske uddannelsessteds planer for kvalitetsudvikling af uddannelsestilbuddet kan ses i årsrapporterne fra de kliniske uddannelsessteder, som findes på Fronter fra Her ud over udarbejder den kliniske vejleder/ sygeplejerske, der har været vejleder og den studerende en skriftlig fremadrettet evaluering af undervisningsforløbet. Der tages her afsæt i det forventede læringsudbytte og målbeskrivelsen for klinisk undervisning i modul 8 10

11 10. Planlagt studieaktivitet i medicingivning modul En planlagt studieaktivitet - klinisk sygepleje i psykiatrisk praksis: Tema: Psykiatrisk sygepleje og dispensering og medicinadministration Kriterier Målet med opgaven er, at de studerende mundtligt kan redegøre for den medicin, som de udvalgte brugere/patienter får kan anvende farmakologiske redegørelser og viden om medicingivning i relationen med patienten. I redegørelsen skal følgende indgå overvejelser og refleksion i forhold til vejledning af en konkret patient. Skal ses som en del af forudsætningen for at patienten kan give informeret samtykke til behandling. juridisk ansvar og kompetence, der er forbundet med dispensering og administration af patientens medicin terapeutisk gruppe af medicin Præparatnavn generisk navn indikation kontraindikation interaktion dosering medicinens virkning og bivirkning, samt observationer med dette Redegørelsen er afgrænset til kun at omfatte hos de patienter, som den studerende har varetaget plejen af. 11. Intern klinisk prøve på modul 8 Den interne kliniske prøve i sygepleje, psykisk syge patienter/ borgere og udsatte grupper har fokus på grundlæggende psykiatrisk sygeplejepraksis og omfatter relationelle, kommunikative og vejledende sygeplejeopgaver til patienter med psykiske lidelser. Prøven er en individuel praktisk og mundtlig prøve Formål Den interne kliniske prøve er en praktisk gennemførelse af en mundlig redegørelse for sygeplejen til 1-2 patienter med psykisk sygdom. Den praktiske del af prøven skal vise, at den studerende behersker at udføre sygepleje, herunder kan kommunikere, vejlede, koordinere samt skabe et relationelt forhold til patienter med psykiatriske lidelser. Den teoretiske del af prøven skal vise, at den studerende kan reflektere teoretisk over udvalgte dele af plejeforløbet og kan anvende relevante skriftlige redskaber i dokumentation af plejen. 11

12 Sygeplejen retter sig mod problemidentificerende, problematiske og akutte sygeplejesituationer, hvor de studerende skal vise, at de kan reflektere over samt identificere, tolke og tyde situationen og patientens behov samt kan udføre sygepleje i en her og nu situation Mål Målene er, at den studerende med baggrund i praksis-udviklings og forskningsbaseret viden om psykiatrisk sygepleje: selvstændigt udfører den planlagte sygepleje til den /de udvalgte patienter, så patienternes behov er imødekommet planlægger og gennemfører et vejlednings- og/eller et kommunikationsforløb i samarbejde med en patient med psykisk sygdom selvstændigt anvender procedurer og redskaber til medicingivning til den/de udvalgte patienter dokumenterer og begrunder udvalgte dele af sygeplejeinterventionerne og det udførte vejlednings- eller kommunikationsforløb og inddrager refleksioner over de relationelle og kommunikative eller vejledende forhold fra den kliniske praksis identificerer dilemmaer og handler forsvarligt ud fra sygeplejefaglig viden, samt etiske og juridiske retningslinjer Rammer Den interne Prøven afvikles på det kliniske undervisningssted og det tilstræbes, at prøven gennemføres inden for de sidste to uger af det kliniske undervisningsforløb. Den praktiske prøve og den mundtlige eksamination kan afvikles på hver sin dag. Vejlederen tilbyder den studerende 3 vejledningslektioner i prøveforløbet, heraf anvendes 1 lektion til at udvælge 1-2 patienter/ borgere og planlægge prøveforløbet i samarbejde mellem patienten, den studerende og vejlederen. Det er den kliniske vejleder der i samarbejde med den studerende afgør, om der skal medvirke en eller to patienter, for at den studerende kan belyse målene i prøven. Vejleder og studerende drøfter, hvilke situationer hos patienten/patienterne, der kan vælges til at belyse det relationelle forhold, vejledning og kommunikationsforløb samt medicinadministration på prøvedagen. Hele prøveforløbet varer 3 timer og fordeles med 2 timer til den praktiske del og 1 time til den mundtlige del, heri er indeholdt 20 min. til votering og tilbagemelding til den studerende. Eksaminator og bedømmer er den kliniske vejleder, der deltager under hele forløbet. Studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle meddeler uddannelseskoordinator, hvilken underviser, der deltager i den mundtlige del af prøven og i bedømmelsen af den teoretiske præstation i sammenhæng med de mundtlige redegørelser for det kliniske forløb. Den kliniske vejleder har ansvar for både planlægning af prøvedato ud fra de datoer studiekontoret på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle har meddelt og for afvikling af prøven. Der skal reserveres lokale i afdelingen til prøven. Prøvedagen skal meddeles den studerende senest 4 uger før gennemførelse af prøven. 12

13 11.4 Prøveforløbet Det er en forudsætning for at afvikle prøven, at deltagelsespligten er godkendt og den fastlagte studieaktivitet samt den planlagte studieaktivitet er gennemført. Den praktiske del af prøven består af selvstændig udførelse af grundlæggende psykiatrisk sygeplejepraksis til 1-2 patienter/borgere med psykisk lidelse. I den praktiske sygepleje skal indgå vejledning og kommunikationsforløb med en patient med psykiatrisk lidelse. Desuden skal sygeplejeopgaverne omfatte administration af medicin til patient/patienterne. Den mundtlige del af prøven udgøres af den studerendes refleksioner og teoretiske redegørelser for udvalgte områder i plejen. Heri skal indgå redegørelser for medicinadministration for én af patienterne samt refleksioner over det relationelle forhold mellem patient og sygeplejerske samt vejledning og kommunikationsforløb med patienten Den praktiske gennemførelse af prøveforløbet studerende tildeles 1- Den 2 patienter ud fra den gruppe af patienter, som den studerende har deltaget aktivt i plejen af. Det tilstræbes, at den studerende har kendskab til patienten gennem nogle dage inden prøvedagen og kan centrere sig om at træne selvstændighed i udførelsen af sygeplejen til patienten/ patienterne. På prøvedagen fremlægger den studerende planen for det praktiske arbejde for sin vejleder og udfører sygeplejen til den/de udvalgte patienter (2 timer). Den studerende kan vælge at inddrage en hjælper i plejeforløbet, og skal begrunde valget. Den mundtlige eksamination varer 1 time: - Den studerende indleder med at kommentere og begrunde den udførte sygepleje. Den kliniske vejleder skal give den studerende anledning til at reflektere over samt begrunde den udførte pleje ved at indgå med spørgsmål til det praktiske forløb. - Den studerende skal selvstændigt inddrage refleksioner og begrundelser over det relationelle forhold, de juridiske og etiske forhold samt vejlednings- og eller kommunikationsforløbet med den/de udvalgte patienter. Den studerende kan medbringe egne notater til den mundtlige eksamination, men skal ikke udlevere skriftligt materiale til vejlederen og underviseren. - Den studerende afslutter prøveforløbet med en kort evaluering af den udførte sygepleje til den/de udvalgte patienter. Votering, som den studerende ikke kan overvære (10 min) Bedømmelsen meddeles af eksaminator til den studerende og efterfølges af en kort begrundelse (10 min). 13

14 11.5 Bedømmelsesgrundlaget Eksaminatorer og bedømmer er den kliniske vejleder. Underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen indgår som eksaminator i den mundtlige eksamination. Den interne kliniske prøve bedømmes som en samlet præstation af den praktiske og den teoretiske del ud fra formål og mål med intern klinisk prøve på modul 8. Der må ikke udtales bedømmelse af dele af prøveforløbet, før hele forløbet er gennemført. Ved bedømmelsen anvendes BEK om Karakterskala og anden bedømmelse, og prøven bedømmes ud fra betegnelsen Bestået/ Ikke bestået (BEK nr. 262 af 20/03/2007). Prøven er bestået, når den studerende som minimum viser en tilstrækkelig præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de udvalgte mål. Den tilstrækkelige præstation er kendetegnet ved at være noget usammenhængende og noget uklar samt præget af væsentlige mangler (BEK nr. 262 af 20/03/2007). Det kliniske undervisningsforløb er godkendt, når den studerende har bestået prøven og gennemført den fastlagte og den planlagte studieaktivitet. Godkendelse af deltagelsespligten og gennemførelse af de to studieaktiviteter er forudsætninger for, at den studerende kan indstille sig til den interne prøve. Dokumentation for disse aktiviteter sker på Dokumentationsblad for interne kliniske prøver, Deltagelsespligt og Fastlagte studieaktiviteter i Klinisk undervisning Uddannelsen Underviseren fra Sygeplejerskeuddannelsen bringer dette dokumentationsark retur til Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, såfremt eksamen afvikles i den sidste uddannelsesuge. Afvikles eksamen før sidste uge, fremsender den kliniske vejleder dokumentationsarket til studiesekretariatet gerne via mail straks efter uddannelsesforløbet er afsluttet. Deltagelsespligten er opfyldt, når de studerende har været til stede 30 timer pr. uge i gennemsnit. En tilstedeværelsespligt på 75 % af et klinisk undervisningsforløbs samlede timetal kan dog godkendes, og berettiger en studerende til at gå til intern klinisk prøve. Deltagelsespligten og gennemførelse af den fastlagte studieaktivitet skal dokumenteres og attesteres af vejlederen Pensum Pensum til eksaminationen udgøres af pensum for det kliniske uddannelsesforløb på modul 8 og pensum fra modul Praktiske forhold Ny prøve Ved ikke bestået prøve kan den studerende indstille sig til ny prøve i afdelingen. Nyprøven tilrettelægges i samarbejde mellem vejlederen og den studerende snarest muligt. Indstilling til omprøve sker på formularen Indstilling til interne og eksterne teoretiske og kliniske prøver. 14

15 Fælles bestemmelser for afvikling af prøver Se Generel information om eksamensafvikling. 12 Psykiatrisk sygepleje 1 ECTS 12.1 Målet med undervisningen i psykiatrisk sygepleje er, at den studerende kan Viden - Kan beskrive og forklare relationens, kommunikationens og vejledningens betydning for den psykiatriske sygeplejevirksomhed - Kan redegøre for udvalgte interventionsmodeller i psykiatrisk sygepleje på baggrund af praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende karakter Færdigheder - Kan anvende sin viden som grundlag for udførelse af den psykiatriske sygeplejevirksomhed - Har metodiske færdigheder til at udføre psykiatrisk sygeplejevirksomhed Kompetencer - Kan identificere og reflektere over etiske og juridiske problemstillinger i relation til psykiatrisk sygeplejevirksomhed 12.2 Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for psykiatrisk sygepleje Undervisningen tilrettelægges med en variation af studieaktiviteter, så der skabes nærhed mellem læringssituationen i den kliniske og den teoretiske undervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra teoretiske og erfaringsmæssige oplæg med inddragelse af de studerendes praksisoplevelser - kategori 1. Der vil desuden være tilrettelagt studiebesøg. I kategori 2 vil der være studieaktiviteter, som underviseren har defineret ofte i mindre grupper, og i kategori 4 vil egen forberedelse til undervisningen og til klinisk prøve finde sted. Teoriugerne afholdes på Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, og deres placering oplyses af Studiekontoret samtidig med at det oplyses, hvilke studerende der kommer på det enkelte kliniske uddannelsessted. Teoriugerne indgår ikke i deltagelsespligten i det psykiatriske undervisningsforløb. Den nærmere beskrivelse af teoriugernes tilrettelæggelse og indhold fremgår af læseplanerne for de enkelte fag Underviserens rolle i psykiatrisk sygepleje. Studerende vil møde underviseren i forskellige roller. Som forelæser, som den der sætter dialoger og debatter i gang på holdet, og som den, der udfordrer og stiller uddybende spørgsmål til det, den studerende siger eller gør. Uanset hvilken rolle underviseren indtager, har hun ansvar for at tilrettelægge en undervisning, der giver den studerende mulighed for at lære De studerendes rolle i psykiatrisk sygepleje Som studerende har man ansvar for at møde forberedt til lektionerne, deltage i dialoger og debatter på holdet. Der forventes, at man som studerende forholder sig reflekterende til sin egen læ- 15

16 ring, og at man indgår i et forpligtende samarbejde med medstuderende og underviserne Pensum i psykiatrisk sygepleje Følg dette link Pensum psykiatrisk sygepleje.pdf 13 Sygdomslære i psykiatri/psykopatologi 1 ECTS 13.1 Målet med undervisningen i psykiatri/psykopatologi er, at den studerende Viden - Har viden om vidensgrundlaget for udvalgte psykiske sygdomme - Har forståelse for symptomernes betydning for diagnostisering - Har indblik i fagets arbejdsmetoder - Kan redegøre for karakteristika i forhold til udvalgte psykiske sygdomme - Har forståelse for psykopatologiens bidrag til at kunne observere psykopatologiske symptomer hos patienter/borgere med psykisk sygdom og eller udsatte grupper Færdigheder - Kan anvende sin viden om og forståelse for vidensgrundlaget for udvalgte psykiske sygdomme med henblik på at kunne vurdere, handle og dokumentere - Kan anvende sin viden om og forståelse for psykopatologiens bidrag til at kunne observere psykopatologiske symptomer hos patienter/borgere med psykisk sygdom eller udsatte grupper for at kunne vurdere, handle og dokumentere Kompetencer - Kan medvirke ved diagnostiske undersøgelser, behandlinger og observationer knyttet hertil 13.2 Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for psykiatri/psykopatologi Undervisningen tilrettelægges samordnet med sygeplejefaget og farmakologi i løbet af 2 teoriuger. I kategori 1 vil der være undervisning i klassen. I kategori 2 vil der være studieaktiviteter, som underviseren har defineret - ofte i mindre grupper. I kategori 4 ligger egen forberedelse til undervisningen Underviserens rolle i psykiatri/psykopatologi. Studerende vil møde underviseren i forskellige roller. Som forelæser, som den der sætter dialoger og debatter i gang på holdet, og som den, der udfordrer og stiller uddybende spørgsmål til det, den studerende siger eller gør. Uanset hvilken rolle underviseren indtager, har hun ansvar for at tilrettelægge en undervisning, der giver den studerende mulighed for at lære De studerendes rolle i psykiatri/psykopatologi Som studerende har man ansvar for at møde forberedt til lektionerne, samt deltage i dialoger og 16

17 debatter på holdet. Der forventes, at man som studerende forholder sig reflekterende til sin egen læring, og at man indgår i et forpligtende samarbejde med medstuderende og underviserne Pensum i psykiatri/psykopatologi Følg dette link: Pensum pskiatrisk sygdomslære.pdf 14 Farmakologi 1 ECTS 14.1 Målet med undervisningen i farmakologi er, at den studerende opnår: Viden - Kan redegøre for udvalgte farmakologiske behandlingsformer - Kan redegøre for viden om farmakokinetik og farmakodynamik og dele af den specielle farmakologi. - Kan redegøre for det juridiske ansvar og kompetence, der er forbundet med sygeplejerskens dispensering og administration af medicin til patenter med psykiske lidelser Færdigheder - Kan anvende digitale medier med henblik på at indhente relevante informationer til planlægning af medicinadministration. - Kan anvende metoder, procedurer og redskaber til dispensering og administration af medicin i forhold til medicinering af mennesker med psykiske lidelser, herunder beherske medicinregning. - Kan anvende Kompetencer - Kan identificere egne læringsbehov i relation til farmakologi og medicinhåndtering, herunder medicinregning. - Med stigende selvstændighed kan varetage de opgaver der knytter sig til faget farmakologi og dispensering og administration af medicin til patienter med psykiske lidelser. - Kan tage ansvar for patientsikkerhed i varetagelsen af dispensering og administration af medicin Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter for farmakologi Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaseret undervisning og vejledning i forhold til; dispensering og administration af medicin til mennesker med psykiske lidelser, sygeplejerskens juridiske ansvar og kompetence, psykofarmaka, laksantia og antidiabetika. Der veksles mellem faglige oplæg og vejledning i forhold til anvendelse af den systematiske arbejdsmetode og udarbejdelse af mindre opgaver (kategori 1). Den studerende skal forberede sig til undervisningen ved at læse pensum og indsamle data fra klinikken til brug i undervisningen. Udvalgte præparater i forhold til fordøjelsesorganer og stofskifte og hormoner vil være selvstudier og fremgå af læseplanen (kategori 3). Den studerende udfører studieaktiviteter de anser som relevante for modulets indhold og deres kliniske undervisning (kategori 4). Farmakologisk viden og færdigheder i faget indgår i ekstern teoretisk prøve på modul 10 og intern 17

18 klinisk prøve på modul 11. Pensum i prøverne omfatter pensum fra modul 7, 8, 10 og 11. Der er deltagelsespligt i faget farmakologi. De studerende skal dokumentere deres fremmøde i minimum 75 % af undervisningslektionerne. Såfremt de studerende ikke kan dokumentere minimum 75 % fremmøde, skal de studerende udfærdige en afløsningsopgave, hvor der efterfølgende gives en obligatorisk tilbagemelding. Det er således at uddannelsen først kan afsluttes når der foreligger dokumentation for deltagelse i minimum 75 % af lektionerne eller udfærdiget en afløsningsopgave i faget farmakologi på modul Underviserens rolle i farmakologi Underviserne formidler viden om farmakologi, sætter dialog og refleksioner i gang på holdet, udfordrer og stiller uddybende spørgsmål i relation til faget på baggrund af pensum, forskningsresultater og de studerendes kliniske erfaringer De studerendes rolle i farmakologi Det forventes at den studerende møder forberedt til lektionerne og deltager i dialoger på holdet. Den studerende forventes at forholde sig reflekterende til egen læring, og indgå i et forpligtende samarbejde med andre studiekammerater og underviserne Pensum i farmakologi Følg dette link Pensum farmakologi.pdf 18

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 2015 Modul 8 - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte for modulet... 4 2. Modulets tema...

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 11. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 11 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 11 KOMPLEKS

Læs mere

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017

Modul 8. - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper. UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017 2017 Modul 8 - patienter/borgere med psykisk sygdom og udsatte grupper UCL Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte for modulet... 4 2. Modulets tema... 4 2.1 Centrale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2S Forår 24, uge 7 og / uge 8 og 2 Modul 8 Hold S2S Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner

Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 7 Relationer og interaktioner 3. semester Hold Februar 2014 Modulbeskrivelse Modul 7 14. april 2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 8. Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modulbeskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 17.03.2015 Hold Sept. 2013 1 Indhold Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 05-12-2013 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 3 [TARGET_GROUP] 3 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Evalueringsskema for modul 7.

Evalueringsskema for modul 7. Evalueringsskema for modul 7. 27-10-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution [LAUNCH] 5 [TARGET_GROUP] 5 1. Har de nødvendige informationer om modul 7 været tilgængelige for dig? Procent Nej 0 Ved ikke

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2V X August 203, uge 35-36 Modul 8 Hold S2V X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....0

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik

Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi. Modul 4 - Klinik Modulbeskrivelse Omsorg for mennesket i radiografi Modul 4 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Sygeplejestuderende Modul 8

Sygeplejestuderende Modul 8 Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Studiehåndbog kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Sygeplejestuderende Modul 8 Aug. 2013 Indhold 1.0. Velkommen

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis

Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modulbeskrivelse Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i klinisk praksis Modul 11S Klinik/ Teori Studieretning: Stråleterapi Oktober 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8

Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Hold SVS12-NET Modul: 8 Modulguide for modul 8 Sygepleje, Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SVS12-NET Modul: 8 1 Introduktion til Modulets temaer Undervisningen på modul 8 har fokus på sygeplejefaglige problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 6. Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 6 Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, folkesundhedsvidenskab, herunder epidemiologi

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR

Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR Evaluering af modul 10, hold BosF13 Modulansvarlig: KR At søge, sortere og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om akutte og kritiske sygeplejesituationer. De studerende oplever, at

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Internationalt modul Kompleks klinisk virksomhed 02/2017 Intern klinisk prøve modul 11 Internationalt modul Titel: Intern klinisk

Læs mere

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke

Introduktion 5. semester. VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Introduktion 5. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Britta Stenholt Mette Bønløkke Tema: Akut, kritisk og kompleks sygepleje og undersøgende virksomhed Temaet retter sig mod akut, kritisk og kompleks

Læs mere