Beretning FTF Region Sjælland Årsmøde Skriftlig beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning"

Transkript

1 Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1

2 2

3 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive arbejdet i bestyrelsen, de tre udvalg og uddannelsesnetværket. Den skulle også meget gerne inspirere dig som medlem til at give dit besyv med, når vi på Årsmødet drøfter både beretningen og de aktiviteter, DIN FTF-region skal sætte fokus på i den kommende periode. Bagerst i beretningen kan du finde oversigter over, hvem der sidder i regionsbestyrelsen, hvem der deltager i de enkelte udvalg og netværk samt over hvor FTF er repræsenteret. Sammen med den endelige dagsorden er udsendt et regnskab for 2012 og 2013 samt et budget for Hvis du er forhindret i at deltage på årsmødet, så betyder det ikke, at du ikke kan komme til orde. Send dine bidrag eller spørgsmål pr. mail senest den 1. november 2013, så vil bestyrelsen forsøge at svare på bedste vis. En stor tak fra regionsbestyrelsen til alle de, der bruger tid og energi på at være aktive både i regionsbestyrelsens udvalg og netværk, og som udpegede FTFrepræsentanter i diverse udvalg, råd og nævn. I gør en stor og meget nyttig indsats og uden jer var der ikke meget tilbage af FTF regionalt. Regionsbestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt årsmøde med en livlig debat og mange gode input, så vi sammen kan blive endnu bedre. På vegne af regionsbestyrelsen. Bertha Langhoff Hansen Regionsformand FTF Region Sjælland 3

4 Alle de aktive Den vigtigste krumtap for arbejdet i FTF Region Sjælland er og bliver, at der er så mange FTF ere, der vil påtage sig arbejdet med TR, FTR, MED, beskæftigelsesråd og mange andre væsentlige opgaver. De er alle med til at sikre FTF indflydelse og forbedre eller fastholde vilkårene på FTF-arbejdspladserne. Den indsats, de gør for os alle kan ikke værdsættes nok, så det er i hvert fald på sin plads her i beretningen at takke dem alle for indsatsen og håbe, at der fortsat er gode engagerede folk, som også fremadrettet vil sørge for, at opgaverne løses på den bedst tænkelige måde. I 2013 blev de regionale beskæftigelsesankenævn nedlagt. Meget mod FTF s ønske. Klagegangen samles nu centralt. Stor tak til de FTF ere, der har lagt en stor indsats i et vigtigt arbejde. Lockout og konflikter Kort tid efter kongressen så vi den kommunale og statslige arbejdsgiver svinge pisken over både folkeskolelærerne og offentlige undervisere. En ny skolereform skulle finansieres via lærernes arbejdstid. Overenskomstforhandlinger viste med al tydelighed, at den danske forhandlings- og aftalemodel er under voldsomt pres. En bred gruppe af undervisere røg ud i en langvarig lockout. En forligsinstitution, som intet havde at forlige, var en del af scenariet. Bente Sorgenfrey udtalte, at forligsinstitutionen skal have mere power, således at den kan tvinge parterne til at indgå reelle forhandlinger. Landet rundt var der stor aktivitet, mens lærerne var sendt udenfor døren. Også i Region Sjælland var der megen aktivitet. Det var som nævnt, i modsætning til hvad de fleste oplevede, ikke udelukkende folkeskolelærerne, der var ramt af konflikten. Adskillige andre FTF-grupper har undervisere - bl.a. SOSU-skolerne og fængselslærerne - og de blev ramt af den samme lockout. De offentlige arbejdsgivere ønskede at ramme bredt. Til gengæld viste konflikten klart, at det er vigtigt, at vi fastholder og udvikler samarbejdet mellem FTF-grupperne. Både i den konkrete konfliktsituation, men bestemt også fremad rettet. Det er et emne, vi i bestyrelsen er meget optaget af, og et emne, vi gerne vil drøfte med jer. Derfor har vi også valgt at bede arbejdsmarkedsforsker Flemming Ipsen fra Aalborg Universitet åbne Årsmødet med et indlæg om fagbevægelsens mulige fremtidsscenarier. Hvem er FTF? FTF er hovedorganisation for i alt offentligt og privat ansatte. Heraf hører ca til i Region Sjælland. FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. FTF er repræsenteret i mere end 150 forskellige udvalg, nævn og kommissioner. FTF har været partipolitisk uafhængig, siden hovedorganisationen så dagens lys for første gang i FTF ønsker indflydelse der, hvor det gavner medlemmerne mest. FTF's mission er: "at være den fagligepolitiske hovedorganisation for partipolitisk uafhængige organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer". FTF s regioner FTF har fem regionale kredse: Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. De fem regioner har afløst de 15 tidligere amtskredse. De regionale kredse sikrer en tættere kontakt mellem forbundene lokalt - og mellem medlemmerne af de enkelte forbund og fagforeninger. Kredsene skal styrke FTF's synspunkter overfor lokale myndigheder, arbejdsgivere og den lokale presse. Kredsene får hvert år penge til lokale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøder, hvor der diskuteres aktuelle emner, og hvor FTF's sekretariat deltager med deres ekspertviden. Kredsene ledes af bestyrelser, der udpeger repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd, de kommunale koordinationsudvalg og andre lokale råd og udvalg. 4

5 Arbejdet i bestyrelsen Bestyrelsens arbejde koncentrerer sig om hele tiden at byde ind med aktiviteter, der er relevante for medlemmerne. Det er meget vigtigt for os at ramme rigtigt med de aktiviteter, vi sætter i gang, så derfor skal vi opfordre til, at medlemmerne dels på Årsmødet, dels løbende igennem perioden kontakter os med gode idéer og forslag. Arbejdet i regionsbestyrelsen har i hele perioden været præget af, at det er travle organisationsfolk, som er godt og vel booket op med egne organisationsaktiviteter. Denne erkendelse indgik i vores møde kort tid efter årsmødet, hvor vi arbejdede med vores strategiplan. Vores overordnede målsætning er, at vi i FTF Region Sjælland har den ambition at søge politisk indflydelse, udøve lobbyarbejde samt markere FTF s synspunkter i den regionale og kommunale debat om faglige og politiske spørgsmål. Vi tilstræber at være forum for erfaringsudveksling, koordinere lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse samt samarbejde med relevante organisationer, hvor FTF s politik tilgodeses. Vi indgår i regionale fællesskaber med hovedorganisationerne LO og/eller AC, når der opstår behov for større tværpolitisk samarbejde. Det være sig samarbejdsaftaler på hele det beskæftigelsespolitiske område og i forhold til vore MED-repræsentanter i region og kommune. Efter årsmødet i 2011 valgte vi at arbejde efter samme udvalgsstruktur som FTF centralt. Forretningsudvalget i FTF besluttede på opfordring fra regionsformændene i de 5 regioner, at årsmødet afvikles hvert andet år. I FTF Region Sjælland besluttede vi at afholde et fyraftensmøde i de år, hvor der ikke er årsmøde. Temaet for fyraftensmødet i 2012 var ytringsfrihed, som var på opfordring fra mange af vore FTF ere, der fortsat oplever, at ytringsfriheden er under pres. Ytringsfriheden er en af grundpillerne i vores demokrati og grundlovens 77 bygger på et princip om, at retten til at udtrykke sig frit ikke kan tages fra borgeren. Dette til trods så har ytringsfriheden det fortsat svært i Region Sjælland. Vi har afholdt to fyraftensmøder om temaet. Medarbejdernes ytringsfrihed er noget, FTF vægter meget højt. Udgangspunktet var Carma-undersøgelses resultater samt FTF s egen undersøgelse i På temamødet den 5. november 2012, hvor Bente Sorgenfrey også deltog med oplæg, havde vi inviteret Kia Dollerschell, FTF s advokat, som netop havde udgivet bogen Sociale medier i ansættelsesretten. Samtidig kunne vi præsentere dugfriske lokale tal om, hvordan det så ud med ytringsfriheden i Region Sjælland: 61 pct. frygter for en kammeratlig samtale, og 43 pct. frygter for, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis de ytrer sig. I bestyrelsen er vi sikre på, at det fortsat er et emne, der er værd at sætte fokus på, men vi hører meget gerne ønsker og forventninger fra jer, så vi sammen er enige om, hvor vi skal hen. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen om modernisering af den offentlige sektor, som er indgået mellem regeringen, regioner, KL og hovedorganisationerne, bliver implementeret, når det står så skidt til med ytringsfriheden. Frivilligt arbejde I regionsbestyrelsen har vi haft en grundig diskussion af vores holdning til frivilligt arbejde. Vi ved, at kommuner og region dagsordensætter den civile samfundsstrategi som et led i fastholdelse af velfærden. Den økonomiske situation kalder på effektiviseringer og moderniseringer vi skal med andre ord lave mere med samme kvalitet og gerne bedre men for færre penge. 5

6 Væksthus for ledelse udgav i maj måned en pjece om ledelse af frivillige, og vores opfordring til kommuner og region er, at inddragelse af frivillige i den offentlige opgaveløsning kræver, at vores ledere kompetenceudvikles til at kunne lede frivillige. Den november afholdt FTF centralt kongres med temaet Sammen om samfundet. Kongressen slog fast, at Danmark er et stærkt og godt samfund, der bygger på samarbejde og fælles løsninger. At FTF s mål frem mod 2020 er at bidrage til fælles løsninger. Vi skal være med til at sikre, at Danmark også fremover er et socialt og økonomisk bæredygtigt samfund med en universel velfærdsmodel. Derfor er medarbejderes og lederes dygtighed, faglighed og professionelle engagement afgørende for Danmarks fremtid. Herudover blev der vedtaget fire indsatsområder, hvoraf det fjerde indsatsområde Organisationer i udvikling fyldte meget på kongressen. Stærke organisationer med bred medlemsopbakning giver legitimitet og er en styrke for FTF. Den danske forhandlings- og aftalemodel er en af grundpillerne på arbejdsmarkedet, som vi hele tiden skal arbejde for at styrke. Det var en kongres, der på afslutningsdagen summede af fællesskab og nødvendigheden af, at vi står sammen, når vi ser, hvad det er for en dagsorden, arbejdsgiversiden byder ind med. Næstformanden Kent Petersen, Finansforbundet, gav i sin afslutningstale en opfordring til, at den store enighed, der havde været på tværs af medlemsorganisationerne på kongressen, også fortsatte, når vi kom hjem. Måske skal I hjem og æde et par kameler, sagde han. I forhold til de fire indsatsområder har vi sammen med FTF centralt drøftet konkretiseringen i forhold til et regionalt perspektiv. Vi har samlet de aktiviteter, som har særlig relevans for den regionale indsats frem til 2015, og det er en integreret del af FTF Region Sjællands strategi. Regionale indsatsområder Beskæftigelse er nøglen Kompetenceudvikling gennem hele livet Medindflydelse og medbestemmelse Nye uddannelser stiller nye krav til organisationerne Økonomi FTF Region Sjælland får et årligt rådighedsbeløb som anvendes, så der skabes værdi for FTF ere. Det være sig enten via møde- og udvalgsaktiviteter eller de mere målrettede medlemsaktiviteter. Regionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 budgetteret med, at rådighedsbeløbet skulle finansiere mødeaktiviteter, faglig konsulent og medlemsaktiviteter. Derudover er det aftalt, at udvalgene, i det omfang der er menneskelige ressourcer, skulle planlægge med yderligere aktiviteter, som skal finansieres via formuen/egenkapital. FTF Region Sjælland havde i 2011 et underskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2011 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr FTF Region Sjælland havde i 2012 et overskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2012 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr Kommunikationsstrategi Udarbejdes i sammenhæng med FTF s centrale kommunikationsstrategi. Regionerne er inddraget i processen. Målet er, at det centrale og regionale niveau skal hænge ordentligt sammen. 6

7 Sekretariatsbistand FTF Region Sjælland har sagt farvel til den hidtidige faglige konsulent Trine Klausen og goddag til hele to personer, som erstatter hende. Det handler om Jeanne Knudsen, sekretær i FTF, som tager sig af arbejdet vedrørende MED og så videre i tre timer ugentlig, og om Lisbeth Sølvhøj, konsulent i FTF, som frem til medio 2014 har fem ugentlige arbejdstimer i Region Sjælland. Derefter overtager Lisbeth den samlede sekretærfunktion for FTF Region Sjælland. Trods sekretariatsbistand er der fortsat mange sekretariatsopgaver, der varetages af de enkelte tovholdere og udvalgsformænd med behørig assistance fra de respektive organisationers egne sekretariater. I regi af regionsformandsgruppen arbejdes der fortsat på at afklare, hvilke administrative opgaver det fremadrettet giver mening, at FTF centralt løser. Foto: Colourbox Ændringer i bestyrelsen Der har været formandsskift i perioden. Helle Kehlet valgte at forlade både Danmark og Region Sjælland for at bosætte sig i Sverige. Bertha Langhoff Hansen blev udpeget til at påtage sig opgaven. Det betyder, at der også fremadrettet vil blive arbejdet på en indsats, der er relevant for FTF-grupperne i Vestsjælland. Medio 2013 besluttede Niels Thulin, DLF, at forlade arbejdsmarkedet og dermed også både bestyrelsen og arbejdsliv-udvalget. Stor tak til Niels for en flot indsats for Region Sjælland. Frem til årsmødet har Grethe Funch Pedersen overtaget pladsen i bestyrelsen, mens Nils Håkonsson, DSR, har overtaget udvalgsarbejdet. Majbrit Berlau har forladt bestyrelsen for at hellige sig formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, og i stedet indgik Aase Munck Mortensen fra Ergoterapeuterne i bestyrelsen. På trods af udskiftninger er det fortsat en arbejdende bestyrelse, hvor alle aktivt påtager sig deres del af opgaven. Det fremgår tydeligt af beretningsbidragene fra de enkelte udvalg og netværk. 7

8 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdslivsudvalget Udvalget arbejder med emner vedrørende arbejdsmiljø, MED-/SU-systemerne, ledelse, trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Det er således et ret bredt arbejdsområde, og formelt hører underudvalget for arbejdsmiljø ind under Arbejdslivsudvalget, men arbejder separat. De overordnede mål er at fremme FTF s politikker og sikre FTF ere de bedst mulige repræsentationer og indflydelse og dermed medbestemmelse og medindflydelse i eget arbejdsliv. Udvalget har arbejdet siden efteråret 2012 indtil sommeren 13 med Niels Thulin, Roskilde Lærerkreds/ DLF, som formand. Siden 1. august 13 Nils Håkansson, DSR Kreds Sjælland. Perioden har i høj grad været præget af forløbet omkring OK 13 på det offentlige område, hvor optakten var præget af usædvanlig aggressiv retorik fra især Kommunernes Landsforening (KL). Der blev udsendt debatoplæg fra arbejdsgiverside, hvor der entydigt blev peget på opgør med eksisterende arbejdstidsaftaler (særligt rettet mod underviserne), antallet af beskyttede medarbejdere og MED-systemet, som man kender det, blev betegnet som dyrt, dårligt, udviklingsbremsende og ressourcekrævende. Man ønskede klart større ledelsesrum herunder markant færre skalopgaver for MED-udvalgene. I OK-resultaterne skete der en række mindre ændringer i forhold til MED-aftalen bl.a. bliver uddannelsesforløbene forkortet, men bliver til gengæld obligatoriske for både ledelse og medarbejdere. Enkelte skalopgaver overgår til kan-opgaver, og disse skal således præciseres og indgå i de lokale MED-aftaler. Om den nye MED-uddannelse kommer til at betyde en forbedring eller forringelse er svært at forudse, men sikkert er det, at både FTF og medlemsorganisationerne fremover vil komme til at løfte en større del af uddannelsesforpligtelsen i egne rækker bl.a. under uddannelse af de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i organisationerne. Udfordringer i samarbejdssystemerne I foråret 2012 udgav FTF i samarbejde med CARMA en forskningsrapport om samarbejdssystemerne. Rapporten pegede på en række store udfordringer i forhold til den reelle medindflydelse og medbestemmelse, hvor medarbejderne generelt oplever, at de forhold, medarbejderne i praksis har indflydelse på, er de nære og meget lokale forhold (f.eks. arbejdsplanlægning og lokalt arbejdsmiljø). Derimod er den reelle medindflydelse om rammer og strategiske forhold meget begrænset. Medarbejderrepræsentanterne oplever gentagne gange, at væsentlige beslutninger enten ikke drøftes i MEDsystemet, eller drøftes så sent og med så kort varsel, at medarbejderne i realiteten ikke kan have medindflydelse på de trufne ledelsesbeslutninger. Der er brug for en markant styrkelse af medarbejderrepræsentanters kompetencer og vilkår men ikke mindst de lokale kulturer er, og vil fortsat være, helt centrale for mulighederne for indflydelse og medbestemmelse. Både arbejdsgivere og medarbejdere er i de sagte ord meget enige i vigtigheden af et godt og tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladserne det kniber mere med at få omsat de gode intentioner i praksis ikke mindst når det på den korte bane betyder udgifter og medinddragelse i ledelsesrummet. Revision af retningslinjer for udpegning til MED-udvalg Udvalget har i perioden revideret og genudsendt retningslinjerne for de mere overordnede MEDudvalgspladser. Der har tidligere været en række uklarheder i forhold til ansvarsfordeling, principper og forpligtelser i forbindelse med udpegningerne. Uklarheder som har betydet forsinkede eller bøvlede udpegningsprocesser. Der vil formentlig fortsat være risiko for, at en udpegning kan blive problematisk, men et enigt udvalg anbefaler, at man, hvor det er muligt, forsøger at foretage fordelinger og udpegninger i et lokalt FTFkommunegruppesamarbejde. Disse samarbejder findes endnu ikke alle steder, men udvalget anbefaler og arbejder for, at de oprettes i alle kommuner. Samtidig er det væsentligt, at flest mulige organisationer inddrages i MED-arbejdet, at man (uanset organisationsstørrelser i øvrigt) medtager vigtigheden af en bred udpegning, og at man holder fokus på, at MED-pladserne repræsenterer ALLE FTF ere (Se procedure for udpegning af MED-repræsentanter på For at styrke MED-repræsentanterne, arbejder udvalget ligeledes videre med at få oprettet og vedligeholdt et Erfa-forum for FTF-medlemmer i hovedudvalgene i regionen. Velfungerende FTF-kommunegrupper og et eller flere tværgående Erfa-fora kræver dog erfaringsmæssigt en række ildsjæle, der brænder for samarbejdet og vil sørge for koordination, kommunikation, indkaldelser mv. 8

9 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Det fungerer godt i en række kommuner og udvalget anbefaler, at disse modeller udvides og udbredes. Som en del af dette arbejde, og som optakt til de kommende OK-forhandlinger på det offentlige område i 15 planlagde udvalget i efteråret 13 et fyraftensmøde/ temaaften for kommunale FTF-medlemmer af hovedudvalg i kommunerne. Opfølgning på dette møde og afholdelse af et tilsvarende på SU-området er blandt de arbejdsopgaver, der venter et kommende udvalg på arbejdslivsområdet i næste periode. Forhandlinger af lokale MED-aftaler i kommuner og region Perioden fra har været præget af en lang række af genforhandlinger af lokale MED-aftaler. Generelt har anledningen til genforhandlingerne været den nyeste bekendtgørelse vedrørende lokal arbejdsmiljøorganisering fra Arbejdstilsynet (bekendtgørelse 1181 fra nov. 2011). styrke samarbejdet, men derimod ensidige reduktioner begrundet i besparelsesønsker, eller manglende tro på værdien af et stærkt og indflydelsesrigt samarbejde. Der har yderligere været mange steder, hvor det har været problematisk at opnå enighed om en fornuftig organisering og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Sigtet fra medarbejderside må fortsat være at forbedre MEDaftalegrundlaget, når der genforhandles aftaler det er ikke altid lige let! Der er dog indgået gode aftaler flere steder i perioden andre steder forhandles der fortsat, men der er, på grund af mangler i beskrivelsen af arbejdsmiljøindsatsen og/ eller organiseringen, også en række kommuner, hvor den indgåede aftale skal tilrettes efter anmodning fra de centrale parter. Der har dog de fleste steder været et stort pres på for at få slanket og reduceret MED-organisationen ikke mindst set i lyset af de mange ledelsesmæssige omstruktureringer, kommuner og region har undergået siden strukturreformen. Visse ændringer er helt logiske, men desværre har sigtet de fleste steder ikke været at Arbejdslivsudvalget (AU) består af: Nils Håkansson, formand for AU (Niels Thulin, DLF) Helle Dirksen, DSR Anne Sørensen, Dbio Jenny Heinrichs, Dbio René Holm, FF Allan Krohn Jensen, Uddannelsesforbundet Lene Høiris Nielsen, DLF 9

10 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøområdet er et af de steder, hvor alle i FTF har et fælles ståsted, idet arbejdsmiljøloven sætter de samme grænser for os alle. Vi har holdt fokus på vores kommissorium, hvor vi primært har forpligtet os til at afholde fyraftensmøder og Vinterkonference. I april måned 2012 afholdt vi tre fyraftensmøder under Temaet Viljen til den gode arbejdsplads, som fandt sted i Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Det var professor Mads Hermansen, som stod for indlægget. Møderne var pænt besøgte, uden vi på nogen måde var i pladsproblemer. I marts måned 2011 havde vi besøg af Idrætspsykolog Jens Hansen, som med udgangspunkt i samme tema havde givet deltagerne noget at tænke på. Med disse to indlæg mener vi, at temaet er godt debatteret for den kommende periode. I uge 43 i år, nærmere bestemt den 8., 9. og 10. oktober 2013, har vi inviteret Pernille Tranberg til at fortælle om sociale medier, herunder hvordan man konstant overvåges og registreres, og at ens færden på Facebook og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om man får det gode job eller mister det. Igen i år afholder vi møderne i Roskilde, Slagelse og Vordingborg, så vi dækker vores geografiske område. Vinterkonferencen en stor succes I januar måned 2013 afholdt vi vores årlige Vinterkonference på Kobæk Strand. Det var den 23. af sin slags, og vi havde denne gang valgt overskriften Fra ord til handling. Igen i år var det en stor succes med rigtig mange deltagere omkring 150 tilmeldte - så det gav os nogle udfordringer med indkvarteringen, idet Kobæk Strand kun råder over 128 værelser. Det er jo utroligt positivt med så mange deltagere, men også ærgerligt, at ikke alle kan overnatte på stedet, men skal pendle til vandrehjem i Skælskør eller overnatte hjemme. Vi overvejer, om vi skal sætte et maksimum antal deltagere, så alle kan overnatte på Kobæk Strand. Konferencen forløb meget fint, og tilbagemeldingerne fra deltagerne var også meget positive. Psykoterapeut Karin Nielsen fra Center for konfliktløsning fortalte om kommunikation og konflikthåndtering. Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver med forskellige samarbejdspartnere kan bremse både idéer og arbejdsglæde. En øget opmærksomhed på kommunikation og konflikter nedsætter stressniveauet og giver plads for nye måder at kommunikere på og et bedre arbejdsklima. Omdrejningspunktet er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Autoriseret erhvervspsykolog og master i anvendt positiv psykologi Ebbe Lavendt gennemgik, hvordan trivsel kan opnås igennem positive tilstande, engagement, gode forhold til andre, mening og optimale præstationer. Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion. Ebbe gav viden og konkrete værktøjer til, hvordan man udvikler sig selv og andre. Pernille Tranberg, journalist, redaktionel udviklingschef på Berlingske Media og medforfatter af bogen Fake it, fortalte om sociale medier. Tænker du nogensinde Foto: 10

11 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen består af: René Holm, FF, formand for arbejdsmiljøgruppen Kirsten Werner Hansen, Dbio Marianne Jæger, DSR Annette Lis Jensen, DLF Thomas Riss-Andersen, BUPL Ulla Birk Johansen, DSR (forventes at indtræde ultimo 2013) Lars Kloster, DSR (udtrådt august 2013) Jens Peter Ørregård, BUPL (udtrådt marts 2013) over, hvem der ved hvad om dig på nettet? At din færden og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om du får det gode job eller mister det? Du bliver konstant overvåget og registreret online, og du opdager det sjældent! Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Pernille gav en rundtur i, hvad man skal være opmærksom på i sin adfærd på nettet. Hvorfor bør man passe på sin identitet, og hvilke konsekvenser kan det få? Hvilke værktøjer kan man bruge for at passe på sin digitale identitet? De kom hver i sær med et kort oplæg, hvorefter der var rig mulighed for at stille spørgsmål og debattere. Som afslutning på Vinterkonferencen, havde vi inviteret ekspert i effektivitet og planlægning, Trine Kolding, som har en forkærlighed for tid. Ja, mere end det; hun brænder for at udbrede kendskabet til at planlægge den. At prioritere opgaverne og tiden og samtidig håndtere de mange afbrydelser i løbet af arbejdsdagen kan være vanskeligt og uoverskueligt i en travl hverdag. Men arbejder du bevidst med din personlige planlægning, vil du opleve langt større overblik, fokus og effektivitet. Trine gav gode værktøjer til prioritering, planlægning og struktur i en uforudsigelig hverdag. Det kulturelle indslag bestod denne gang af Vild med dans, som flere deltagere havde ønsket tilbage igen. Mange fik rørt sig og fik sved på panden, mens andre nød en kop kaffe og lidt snak. Alt i alt en Vinterkonference, som vi i Arbejdsmiljøgruppen er meget tilfredse med, så nu knokler vi for at 11 få den kommende konference, den januar 2014, til at blive lige så velbesøgt og god. Det er så nummer 24 i rækken. Arbejdsmiljøudvalget består i dag af 5-6 personer, hvilket lige er nok til at holde det gående, men der er mulighed for flere deltagere, så har du tid, lyst og interesse, så tøv ikke med at melde dig. Til at drøfte den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet havde vi på vinterkonferencen inviteret et panel bestående af: Formand for beskæftigelsesudvalget, MF, Lennart Damsbo-Andersen, S Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, C Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby Formand for Lederforeningen i Dansk Sygepleje Råd, Irene Hesselberg Formand for Konstruktørforeningen, Gert Johansen

12 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk BEU Beskæftigelsesudvalget = VVB FTF centralt har umiddelbart før sidste årsmøde ændret udvalgene, så det gamle BEU-område også omfatter vækst og vældfærd. Derfor ændres BEU udvalget til at følge den centrale struktur. Fremadrettet omdøbes BEU til at hedde VVB-udvalget Vækst, Velfærd og Beskæftigelse. Aktiviteter for LBR og andre beskæftigelsespolitiske aktører i FTFfamilien VVB-udvalget har i perioden inviteret til møder om beskæftigelsesindsatsen. Møderne har været tilrettelagt om nogle af nyskabelserne og de konkrete problemstillinger på det beskæftigelsespolitiske område. Herunder Trainee, jobrotation og dialog om indsatsen i forhold til lokale LBR er. Desværre har det været nødvendigt at aflyse møder pga. at for få tilmeldte. Trainee FTF og 10 medlemsorganisationer samt de relevante a- kasser gør en særlig indsats for at få ledige dimittender i gang på arbejdsmarkedet. Projektet styres af FTF centralt, men udfolder sig lokalt. I Region Sjælland er der sat adskillige Trainee forløb i gang, mange af dem indeholder bl.a. jobrotation som redskab. Jobrotation Mange af jobcentre har mere end svært ved at igangsætte jobrotationsforløb for FTF-medlemmerne. Der er for få ledige i de enkelte faggrupper i det enkelte jobcenter resurserne prioriteres i forhold til de store ledighedsgrupper LO, og det bøder FTF-medlemmerne for. Ikke mindst de unge, som har gjort det, samfundet bad dem om taget en uddannelse har ikke fået den opbakning, som de har fortjent. Derfor bør FTF-området opprioriteres i RBR Regionale Beskæftigelses Råd - så FTF får en volumen og en reel indsats. Samarbejdsaftaler VVB-udvalget i Region Sjælland har i perioden medvirket til oprettelsen af samarbejdsaftaler med flere jobcentre. Samarbejdsaftaler, som normalt indgås i sammen med LO og evt. AC, er med til at fastlægge samarbejdet med a-kasserne, indsatsen for specifikke grupper, samarbejdet med faglige organisationer om sygedagpenge-håndteringer mv. Samarbejdsaftaler kan ses på FTF Region Sjællands hjemmeside. Seniorjob Personer, som er berettiget til efterløn, er over 55 og har misteet deres dagpenge, er i stedet berettiget til et seniorjob frem til det fyldte 60 år. Flere kommuner betragter seniorjob-ordningen som en tikkende bombe under deres økonomi. Der er derfor ved at blive etableret samarbejdsaftaler med flere kommuner om seniorjobs. RBR Regionalt Beskæftigelses Råd Det har holdt hårdt, men omsider begynder FTF at være en synlig del - også i den skrevne tekst, som kommer fra Beskæftigelsesregionen til RBR. FTF arbejder løbende på at sætte fokus på indsatsen i forhold til de unge ledige, ikke mindst de nyuddannede, og således få Beskæftigelsesregionen til at understøtte, at indsatsen i forhold til netop disse målgrupper får den fornødne opmærksomhed, og ikke forsvinder helt i arbejdet med at sikre uddannelse til de unge uden uddannelse. Samtidig har FTF sat fokus på samarbejdet imellem RBR og vækstforum, for at få bedre samspil omkring beskæftigelsesindsatsen. Vækstforum FTF region Sjælland har fortsat fokus på hvad der sker i Vækstforum Sjælland. Også FTF centralt og FTF s udvalg for Vækst, Velfærd og Beskæftigelsespolitik har sat fokus på de regionale Vækstfora. Her samles trådene for uddannelses- erhvervs og beskæftigelsespolitik, så det er vigtigt at holde sig til. VVB region Sjælland prioriterer arbejdet i Vækstforum og arbejdet for at få indflydelse og så fremadrettet højt. Det samme er tilfældet i regionsbestyrelsen. VVB-medlemmer: Per Struwe Christensen, Uddannelsesforbundet Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Nils Lomholdt, DS Anne Sørensen, Dbio Grete Funch Pedersen, DLF Gert Johansen, Konstruktørforerningen 12

13 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Uddannelsespolitisk netværk Uddannelsespolitisk indsats og koordinering Størstedelen af FTF gruppernes uddannelsesmæssige fundament er knyttet til professionshøjskolerne, når det angår grund- og efteruddannelse. Derfor har den regionale indsats været knyttet til arbejdet i UCSJ, University College Sjælland. Her er FTF s formand Bente Sorgenfrey medlem af bestyrelsen. De faglige organisationer er repræsenteret i de rådgivende Uddannelsesudvalg, der er tilknyttet alle professionsuddannelserne. Igennem perioden er der sket en centralisering af afviklingen af uddannelsesudvalgsmøderne, så de starter med et fællesmøde for alle udvalg og derefter afholdes der på samme tid møder i de enkelte udvalg. Potentialerne i denne struktur har vi endnu ikke nået at udnytte. Uddannelsesudvalgene på Erhvervsakademi Sjælland er ikke monofaglige, men omfatter forskellige mere eller mindre beslægtede uddannelser. FTorganisationerne har følgende repræsentantioner: Thomas Kølle, Prosa, i Uddannelsesudvalget for en række it-uddannelser, Gert Johansen i uddannelsesudvalget for anlæg og konstruktion og Uffe Pilegaard Larsen (JiD) som formand for uddannelsesudvalget for jordbrug, vej og park. I udvalgene for ergoterapeut-, fysioterapeut-, socialrådgiver-, ernæring & sundhed-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen er organisationsrepræsentanterne formænd for udvalgene. Der har gennem flere år været stort engagement omkring uddannelsesnetværket, der udover Bente og organisationernes uddannelsesudvalgs medlemmer består af studenterrepræsentanter i UCSJ s bestyrelse og andre uddannelsesinteresserede i FTForganisationerne. Forud for bestyrelsesmøderne organiserer den ansvarlige i FTF-regionsbestyrelsesmedlem formøder, hvor dagsordenen til bestyrelsesmøderne er udgangspunkt for en dynamisk og konstruktiv dialog mellem organisationsrepræsentanterne og Bente Sorgenfrey. Herved bidrager vi til at Bente Sorgenfrey har et bredt fundament for sin store indsats i bestyrelsen og vi får til gengæld en stor indsigt i bestyrelsens beslutninger, visioner og vilkår samt bidrager til sammenhæng omformulere inden uddannelsespolitiske indsats. Derudover er møderne hyggelige og de fysiske rammer på Ankerhus er der heller ikke nogen der klager over. Medlemmer af uddannelsesnetværket: Åse Munk Mortensen, ETF tovholder Solveig Rosendahl, Dbio Anne Sørensen, Dbio Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Jens Peter Ørregaard, BUPL Ulla Maria Mortensen, DLF Helle Dirksen, DSR Grete Funch Pedersen, DLF Lise Hansen, DF Niels Ole Rysager, DLF Per Struwe, Uddannelsesforbundet Hans Høyer, BUPL Pernille Christoffersen, SL Julie Vonsild, SLS-formand Rektor Ulla Koch, bestyrelsesformand og diverse ledere fra UCSJ mødes med udvalgsformændene. En udvikling af FTF s indsats kunne være at koordinere vores synspunkter på disse møder. 13

14 Midler til lokale aktiviteter Har du en god FTF-aktivitet? Regionsbestyrelsen har besluttet, at det også fremadrettet skal være muligt for lokale FTF ere at søge om midler til lokale FTF-aktiviteter. Retningslinjer ligger på hjemmesiden ftf.dk Der kan max. bevilges kr til et lokalt FTF-arrangement. Midlerne kan anvendes til at understøtte lokale FTF-arrangementer og lokalt FTF samarbejde med andre, der relaterer sig direkte til flere af FTF s medlemsgrupper. I løbet af året er der indkommet to ansøgninger, som begge fik tilsagn. 14

15 Regionsbestyrelsen Sektion K (det kommunale område) Medlemmer Suppleanter Niels Thulin, DLF (stoppet 1/8 2013) Grethe Funch Pedersen, DLF Nils Håkansson, DSR Bertha Langhoff Hansen, BUPL Helle Dirksen, DSR Anja Worre, BUPL Anne Sørensen, Dbio Majbritt Berlau, DS (udtrådt primo 2013) Rikke Kristensen, Kost og Ernæring Åse Munk Morgensen, Etf Helle Kehlet, DSR (udtrådt) Sektion P (det private område) René Holm Gert Johansen, Konstruktørforeningen Ole Lund Jensen, FF Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen Sektion S (det statslige område) Per Struwe, Uddannelsesforbundet Allan Krohn, Uddannelsesforbundet Ruth Linderod, Uddannelsesforbundet Jens Callesen, Politiforbundet 15

16 16

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Medindflydelse i århus

Medindflydelse i århus MAGASINET særtillæg 2009 4 GodE råd der gør MED-arbejdet effektivt 7 TIllæG Medindflydelse i århus En vigtig MED-spiller 4 Hjerte og hjerne kommer i spil 16 Nye karriereveje med coach 18 MAGASINET særtillæg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

INDSATSOMRÅDE BERETNING

INDSATSOMRÅDE BERETNING INDSATSOMRÅDE BERETNING 2010-2012 INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDSATSOMRÅDEBERETNING 2010-2012... 1 INDLEDNING... 3 1. SEKTORENS IMAGE OG ANSVARLIGHED FORBEDRES... 4 Sektorens

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere