Beretning FTF Region Sjælland Årsmøde Skriftlig beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning"

Transkript

1 Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1

2 2

3 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive arbejdet i bestyrelsen, de tre udvalg og uddannelsesnetværket. Den skulle også meget gerne inspirere dig som medlem til at give dit besyv med, når vi på Årsmødet drøfter både beretningen og de aktiviteter, DIN FTF-region skal sætte fokus på i den kommende periode. Bagerst i beretningen kan du finde oversigter over, hvem der sidder i regionsbestyrelsen, hvem der deltager i de enkelte udvalg og netværk samt over hvor FTF er repræsenteret. Sammen med den endelige dagsorden er udsendt et regnskab for 2012 og 2013 samt et budget for Hvis du er forhindret i at deltage på årsmødet, så betyder det ikke, at du ikke kan komme til orde. Send dine bidrag eller spørgsmål pr. mail senest den 1. november 2013, så vil bestyrelsen forsøge at svare på bedste vis. En stor tak fra regionsbestyrelsen til alle de, der bruger tid og energi på at være aktive både i regionsbestyrelsens udvalg og netværk, og som udpegede FTFrepræsentanter i diverse udvalg, råd og nævn. I gør en stor og meget nyttig indsats og uden jer var der ikke meget tilbage af FTF regionalt. Regionsbestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt årsmøde med en livlig debat og mange gode input, så vi sammen kan blive endnu bedre. På vegne af regionsbestyrelsen. Bertha Langhoff Hansen Regionsformand FTF Region Sjælland 3

4 Alle de aktive Den vigtigste krumtap for arbejdet i FTF Region Sjælland er og bliver, at der er så mange FTF ere, der vil påtage sig arbejdet med TR, FTR, MED, beskæftigelsesråd og mange andre væsentlige opgaver. De er alle med til at sikre FTF indflydelse og forbedre eller fastholde vilkårene på FTF-arbejdspladserne. Den indsats, de gør for os alle kan ikke værdsættes nok, så det er i hvert fald på sin plads her i beretningen at takke dem alle for indsatsen og håbe, at der fortsat er gode engagerede folk, som også fremadrettet vil sørge for, at opgaverne løses på den bedst tænkelige måde. I 2013 blev de regionale beskæftigelsesankenævn nedlagt. Meget mod FTF s ønske. Klagegangen samles nu centralt. Stor tak til de FTF ere, der har lagt en stor indsats i et vigtigt arbejde. Lockout og konflikter Kort tid efter kongressen så vi den kommunale og statslige arbejdsgiver svinge pisken over både folkeskolelærerne og offentlige undervisere. En ny skolereform skulle finansieres via lærernes arbejdstid. Overenskomstforhandlinger viste med al tydelighed, at den danske forhandlings- og aftalemodel er under voldsomt pres. En bred gruppe af undervisere røg ud i en langvarig lockout. En forligsinstitution, som intet havde at forlige, var en del af scenariet. Bente Sorgenfrey udtalte, at forligsinstitutionen skal have mere power, således at den kan tvinge parterne til at indgå reelle forhandlinger. Landet rundt var der stor aktivitet, mens lærerne var sendt udenfor døren. Også i Region Sjælland var der megen aktivitet. Det var som nævnt, i modsætning til hvad de fleste oplevede, ikke udelukkende folkeskolelærerne, der var ramt af konflikten. Adskillige andre FTF-grupper har undervisere - bl.a. SOSU-skolerne og fængselslærerne - og de blev ramt af den samme lockout. De offentlige arbejdsgivere ønskede at ramme bredt. Til gengæld viste konflikten klart, at det er vigtigt, at vi fastholder og udvikler samarbejdet mellem FTF-grupperne. Både i den konkrete konfliktsituation, men bestemt også fremad rettet. Det er et emne, vi i bestyrelsen er meget optaget af, og et emne, vi gerne vil drøfte med jer. Derfor har vi også valgt at bede arbejdsmarkedsforsker Flemming Ipsen fra Aalborg Universitet åbne Årsmødet med et indlæg om fagbevægelsens mulige fremtidsscenarier. Hvem er FTF? FTF er hovedorganisation for i alt offentligt og privat ansatte. Heraf hører ca til i Region Sjælland. FTF arbejder for et bedre arbejdsliv og et bedre velfærdssamfund. FTF er repræsenteret i mere end 150 forskellige udvalg, nævn og kommissioner. FTF har været partipolitisk uafhængig, siden hovedorganisationen så dagens lys for første gang i FTF ønsker indflydelse der, hvor det gavner medlemmerne mest. FTF's mission er: "at være den fagligepolitiske hovedorganisation for partipolitisk uafhængige organisationer med professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer". FTF s regioner FTF har fem regionale kredse: Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. De fem regioner har afløst de 15 tidligere amtskredse. De regionale kredse sikrer en tættere kontakt mellem forbundene lokalt - og mellem medlemmerne af de enkelte forbund og fagforeninger. Kredsene skal styrke FTF's synspunkter overfor lokale myndigheder, arbejdsgivere og den lokale presse. Kredsene får hvert år penge til lokale aktiviteter, arrangementer og medlemsmøder, hvor der diskuteres aktuelle emner, og hvor FTF's sekretariat deltager med deres ekspertviden. Kredsene ledes af bestyrelser, der udpeger repræsentanter til de regionale arbejdsmarkedsråd, de kommunale koordinationsudvalg og andre lokale råd og udvalg. 4

5 Arbejdet i bestyrelsen Bestyrelsens arbejde koncentrerer sig om hele tiden at byde ind med aktiviteter, der er relevante for medlemmerne. Det er meget vigtigt for os at ramme rigtigt med de aktiviteter, vi sætter i gang, så derfor skal vi opfordre til, at medlemmerne dels på Årsmødet, dels løbende igennem perioden kontakter os med gode idéer og forslag. Arbejdet i regionsbestyrelsen har i hele perioden været præget af, at det er travle organisationsfolk, som er godt og vel booket op med egne organisationsaktiviteter. Denne erkendelse indgik i vores møde kort tid efter årsmødet, hvor vi arbejdede med vores strategiplan. Vores overordnede målsætning er, at vi i FTF Region Sjælland har den ambition at søge politisk indflydelse, udøve lobbyarbejde samt markere FTF s synspunkter i den regionale og kommunale debat om faglige og politiske spørgsmål. Vi tilstræber at være forum for erfaringsudveksling, koordinere lokale samarbejdsopgaver af fælles interesse samt samarbejde med relevante organisationer, hvor FTF s politik tilgodeses. Vi indgår i regionale fællesskaber med hovedorganisationerne LO og/eller AC, når der opstår behov for større tværpolitisk samarbejde. Det være sig samarbejdsaftaler på hele det beskæftigelsespolitiske område og i forhold til vore MED-repræsentanter i region og kommune. Efter årsmødet i 2011 valgte vi at arbejde efter samme udvalgsstruktur som FTF centralt. Forretningsudvalget i FTF besluttede på opfordring fra regionsformændene i de 5 regioner, at årsmødet afvikles hvert andet år. I FTF Region Sjælland besluttede vi at afholde et fyraftensmøde i de år, hvor der ikke er årsmøde. Temaet for fyraftensmødet i 2012 var ytringsfrihed, som var på opfordring fra mange af vore FTF ere, der fortsat oplever, at ytringsfriheden er under pres. Ytringsfriheden er en af grundpillerne i vores demokrati og grundlovens 77 bygger på et princip om, at retten til at udtrykke sig frit ikke kan tages fra borgeren. Dette til trods så har ytringsfriheden det fortsat svært i Region Sjælland. Vi har afholdt to fyraftensmøder om temaet. Medarbejdernes ytringsfrihed er noget, FTF vægter meget højt. Udgangspunktet var Carma-undersøgelses resultater samt FTF s egen undersøgelse i På temamødet den 5. november 2012, hvor Bente Sorgenfrey også deltog med oplæg, havde vi inviteret Kia Dollerschell, FTF s advokat, som netop havde udgivet bogen Sociale medier i ansættelsesretten. Samtidig kunne vi præsentere dugfriske lokale tal om, hvordan det så ud med ytringsfriheden i Region Sjælland: 61 pct. frygter for en kammeratlig samtale, og 43 pct. frygter for, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis de ytrer sig. I bestyrelsen er vi sikre på, at det fortsat er et emne, der er værd at sætte fokus på, men vi hører meget gerne ønsker og forventninger fra jer, så vi sammen er enige om, hvor vi skal hen. Det bliver interessant at se, hvordan aftalen om modernisering af den offentlige sektor, som er indgået mellem regeringen, regioner, KL og hovedorganisationerne, bliver implementeret, når det står så skidt til med ytringsfriheden. Frivilligt arbejde I regionsbestyrelsen har vi haft en grundig diskussion af vores holdning til frivilligt arbejde. Vi ved, at kommuner og region dagsordensætter den civile samfundsstrategi som et led i fastholdelse af velfærden. Den økonomiske situation kalder på effektiviseringer og moderniseringer vi skal med andre ord lave mere med samme kvalitet og gerne bedre men for færre penge. 5

6 Væksthus for ledelse udgav i maj måned en pjece om ledelse af frivillige, og vores opfordring til kommuner og region er, at inddragelse af frivillige i den offentlige opgaveløsning kræver, at vores ledere kompetenceudvikles til at kunne lede frivillige. Den november afholdt FTF centralt kongres med temaet Sammen om samfundet. Kongressen slog fast, at Danmark er et stærkt og godt samfund, der bygger på samarbejde og fælles løsninger. At FTF s mål frem mod 2020 er at bidrage til fælles løsninger. Vi skal være med til at sikre, at Danmark også fremover er et socialt og økonomisk bæredygtigt samfund med en universel velfærdsmodel. Derfor er medarbejderes og lederes dygtighed, faglighed og professionelle engagement afgørende for Danmarks fremtid. Herudover blev der vedtaget fire indsatsområder, hvoraf det fjerde indsatsområde Organisationer i udvikling fyldte meget på kongressen. Stærke organisationer med bred medlemsopbakning giver legitimitet og er en styrke for FTF. Den danske forhandlings- og aftalemodel er en af grundpillerne på arbejdsmarkedet, som vi hele tiden skal arbejde for at styrke. Det var en kongres, der på afslutningsdagen summede af fællesskab og nødvendigheden af, at vi står sammen, når vi ser, hvad det er for en dagsorden, arbejdsgiversiden byder ind med. Næstformanden Kent Petersen, Finansforbundet, gav i sin afslutningstale en opfordring til, at den store enighed, der havde været på tværs af medlemsorganisationerne på kongressen, også fortsatte, når vi kom hjem. Måske skal I hjem og æde et par kameler, sagde han. I forhold til de fire indsatsområder har vi sammen med FTF centralt drøftet konkretiseringen i forhold til et regionalt perspektiv. Vi har samlet de aktiviteter, som har særlig relevans for den regionale indsats frem til 2015, og det er en integreret del af FTF Region Sjællands strategi. Regionale indsatsområder Beskæftigelse er nøglen Kompetenceudvikling gennem hele livet Medindflydelse og medbestemmelse Nye uddannelser stiller nye krav til organisationerne Økonomi FTF Region Sjælland får et årligt rådighedsbeløb som anvendes, så der skabes værdi for FTF ere. Det være sig enten via møde- og udvalgsaktiviteter eller de mere målrettede medlemsaktiviteter. Regionsbestyrelsen har i 2011 og 2012 budgetteret med, at rådighedsbeløbet skulle finansiere mødeaktiviteter, faglig konsulent og medlemsaktiviteter. Derudover er det aftalt, at udvalgene, i det omfang der er menneskelige ressourcer, skulle planlægge med yderligere aktiviteter, som skal finansieres via formuen/egenkapital. FTF Region Sjælland havde i 2011 et underskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2011 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr FTF Region Sjælland havde i 2012 et overskud på kr , og formuen pr var på kr Budgettet for 2012 tog udgangspunkt i et rådighedsbeløb på kr Kommunikationsstrategi Udarbejdes i sammenhæng med FTF s centrale kommunikationsstrategi. Regionerne er inddraget i processen. Målet er, at det centrale og regionale niveau skal hænge ordentligt sammen. 6

7 Sekretariatsbistand FTF Region Sjælland har sagt farvel til den hidtidige faglige konsulent Trine Klausen og goddag til hele to personer, som erstatter hende. Det handler om Jeanne Knudsen, sekretær i FTF, som tager sig af arbejdet vedrørende MED og så videre i tre timer ugentlig, og om Lisbeth Sølvhøj, konsulent i FTF, som frem til medio 2014 har fem ugentlige arbejdstimer i Region Sjælland. Derefter overtager Lisbeth den samlede sekretærfunktion for FTF Region Sjælland. Trods sekretariatsbistand er der fortsat mange sekretariatsopgaver, der varetages af de enkelte tovholdere og udvalgsformænd med behørig assistance fra de respektive organisationers egne sekretariater. I regi af regionsformandsgruppen arbejdes der fortsat på at afklare, hvilke administrative opgaver det fremadrettet giver mening, at FTF centralt løser. Foto: Colourbox Ændringer i bestyrelsen Der har været formandsskift i perioden. Helle Kehlet valgte at forlade både Danmark og Region Sjælland for at bosætte sig i Sverige. Bertha Langhoff Hansen blev udpeget til at påtage sig opgaven. Det betyder, at der også fremadrettet vil blive arbejdet på en indsats, der er relevant for FTF-grupperne i Vestsjælland. Medio 2013 besluttede Niels Thulin, DLF, at forlade arbejdsmarkedet og dermed også både bestyrelsen og arbejdsliv-udvalget. Stor tak til Niels for en flot indsats for Region Sjælland. Frem til årsmødet har Grethe Funch Pedersen overtaget pladsen i bestyrelsen, mens Nils Håkonsson, DSR, har overtaget udvalgsarbejdet. Majbrit Berlau har forladt bestyrelsen for at hellige sig formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, og i stedet indgik Aase Munck Mortensen fra Ergoterapeuterne i bestyrelsen. På trods af udskiftninger er det fortsat en arbejdende bestyrelse, hvor alle aktivt påtager sig deres del af opgaven. Det fremgår tydeligt af beretningsbidragene fra de enkelte udvalg og netværk. 7

8 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdslivsudvalget Udvalget arbejder med emner vedrørende arbejdsmiljø, MED-/SU-systemerne, ledelse, trivsel og sundhed på arbejdspladserne. Det er således et ret bredt arbejdsområde, og formelt hører underudvalget for arbejdsmiljø ind under Arbejdslivsudvalget, men arbejder separat. De overordnede mål er at fremme FTF s politikker og sikre FTF ere de bedst mulige repræsentationer og indflydelse og dermed medbestemmelse og medindflydelse i eget arbejdsliv. Udvalget har arbejdet siden efteråret 2012 indtil sommeren 13 med Niels Thulin, Roskilde Lærerkreds/ DLF, som formand. Siden 1. august 13 Nils Håkansson, DSR Kreds Sjælland. Perioden har i høj grad været præget af forløbet omkring OK 13 på det offentlige område, hvor optakten var præget af usædvanlig aggressiv retorik fra især Kommunernes Landsforening (KL). Der blev udsendt debatoplæg fra arbejdsgiverside, hvor der entydigt blev peget på opgør med eksisterende arbejdstidsaftaler (særligt rettet mod underviserne), antallet af beskyttede medarbejdere og MED-systemet, som man kender det, blev betegnet som dyrt, dårligt, udviklingsbremsende og ressourcekrævende. Man ønskede klart større ledelsesrum herunder markant færre skalopgaver for MED-udvalgene. I OK-resultaterne skete der en række mindre ændringer i forhold til MED-aftalen bl.a. bliver uddannelsesforløbene forkortet, men bliver til gengæld obligatoriske for både ledelse og medarbejdere. Enkelte skalopgaver overgår til kan-opgaver, og disse skal således præciseres og indgå i de lokale MED-aftaler. Om den nye MED-uddannelse kommer til at betyde en forbedring eller forringelse er svært at forudse, men sikkert er det, at både FTF og medlemsorganisationerne fremover vil komme til at løfte en større del af uddannelsesforpligtelsen i egne rækker bl.a. under uddannelse af de valgte tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i organisationerne. Udfordringer i samarbejdssystemerne I foråret 2012 udgav FTF i samarbejde med CARMA en forskningsrapport om samarbejdssystemerne. Rapporten pegede på en række store udfordringer i forhold til den reelle medindflydelse og medbestemmelse, hvor medarbejderne generelt oplever, at de forhold, medarbejderne i praksis har indflydelse på, er de nære og meget lokale forhold (f.eks. arbejdsplanlægning og lokalt arbejdsmiljø). Derimod er den reelle medindflydelse om rammer og strategiske forhold meget begrænset. Medarbejderrepræsentanterne oplever gentagne gange, at væsentlige beslutninger enten ikke drøftes i MEDsystemet, eller drøftes så sent og med så kort varsel, at medarbejderne i realiteten ikke kan have medindflydelse på de trufne ledelsesbeslutninger. Der er brug for en markant styrkelse af medarbejderrepræsentanters kompetencer og vilkår men ikke mindst de lokale kulturer er, og vil fortsat være, helt centrale for mulighederne for indflydelse og medbestemmelse. Både arbejdsgivere og medarbejdere er i de sagte ord meget enige i vigtigheden af et godt og tillidsfuldt samarbejde på arbejdspladserne det kniber mere med at få omsat de gode intentioner i praksis ikke mindst når det på den korte bane betyder udgifter og medinddragelse i ledelsesrummet. Revision af retningslinjer for udpegning til MED-udvalg Udvalget har i perioden revideret og genudsendt retningslinjerne for de mere overordnede MEDudvalgspladser. Der har tidligere været en række uklarheder i forhold til ansvarsfordeling, principper og forpligtelser i forbindelse med udpegningerne. Uklarheder som har betydet forsinkede eller bøvlede udpegningsprocesser. Der vil formentlig fortsat være risiko for, at en udpegning kan blive problematisk, men et enigt udvalg anbefaler, at man, hvor det er muligt, forsøger at foretage fordelinger og udpegninger i et lokalt FTFkommunegruppesamarbejde. Disse samarbejder findes endnu ikke alle steder, men udvalget anbefaler og arbejder for, at de oprettes i alle kommuner. Samtidig er det væsentligt, at flest mulige organisationer inddrages i MED-arbejdet, at man (uanset organisationsstørrelser i øvrigt) medtager vigtigheden af en bred udpegning, og at man holder fokus på, at MED-pladserne repræsenterer ALLE FTF ere (Se procedure for udpegning af MED-repræsentanter på For at styrke MED-repræsentanterne, arbejder udvalget ligeledes videre med at få oprettet og vedligeholdt et Erfa-forum for FTF-medlemmer i hovedudvalgene i regionen. Velfungerende FTF-kommunegrupper og et eller flere tværgående Erfa-fora kræver dog erfaringsmæssigt en række ildsjæle, der brænder for samarbejdet og vil sørge for koordination, kommunikation, indkaldelser mv. 8

9 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Det fungerer godt i en række kommuner og udvalget anbefaler, at disse modeller udvides og udbredes. Som en del af dette arbejde, og som optakt til de kommende OK-forhandlinger på det offentlige område i 15 planlagde udvalget i efteråret 13 et fyraftensmøde/ temaaften for kommunale FTF-medlemmer af hovedudvalg i kommunerne. Opfølgning på dette møde og afholdelse af et tilsvarende på SU-området er blandt de arbejdsopgaver, der venter et kommende udvalg på arbejdslivsområdet i næste periode. Forhandlinger af lokale MED-aftaler i kommuner og region Perioden fra har været præget af en lang række af genforhandlinger af lokale MED-aftaler. Generelt har anledningen til genforhandlingerne været den nyeste bekendtgørelse vedrørende lokal arbejdsmiljøorganisering fra Arbejdstilsynet (bekendtgørelse 1181 fra nov. 2011). styrke samarbejdet, men derimod ensidige reduktioner begrundet i besparelsesønsker, eller manglende tro på værdien af et stærkt og indflydelsesrigt samarbejde. Der har yderligere været mange steder, hvor det har været problematisk at opnå enighed om en fornuftig organisering og prioritering af arbejdsmiljøarbejdet. Sigtet fra medarbejderside må fortsat være at forbedre MEDaftalegrundlaget, når der genforhandles aftaler det er ikke altid lige let! Der er dog indgået gode aftaler flere steder i perioden andre steder forhandles der fortsat, men der er, på grund af mangler i beskrivelsen af arbejdsmiljøindsatsen og/ eller organiseringen, også en række kommuner, hvor den indgåede aftale skal tilrettes efter anmodning fra de centrale parter. Der har dog de fleste steder været et stort pres på for at få slanket og reduceret MED-organisationen ikke mindst set i lyset af de mange ledelsesmæssige omstruktureringer, kommuner og region har undergået siden strukturreformen. Visse ændringer er helt logiske, men desværre har sigtet de fleste steder ikke været at Arbejdslivsudvalget (AU) består af: Nils Håkansson, formand for AU (Niels Thulin, DLF) Helle Dirksen, DSR Anne Sørensen, Dbio Jenny Heinrichs, Dbio René Holm, FF Allan Krohn Jensen, Uddannelsesforbundet Lene Høiris Nielsen, DLF 9

10 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøområdet er et af de steder, hvor alle i FTF har et fælles ståsted, idet arbejdsmiljøloven sætter de samme grænser for os alle. Vi har holdt fokus på vores kommissorium, hvor vi primært har forpligtet os til at afholde fyraftensmøder og Vinterkonference. I april måned 2012 afholdt vi tre fyraftensmøder under Temaet Viljen til den gode arbejdsplads, som fandt sted i Roskilde, Slagelse og Vordingborg. Det var professor Mads Hermansen, som stod for indlægget. Møderne var pænt besøgte, uden vi på nogen måde var i pladsproblemer. I marts måned 2011 havde vi besøg af Idrætspsykolog Jens Hansen, som med udgangspunkt i samme tema havde givet deltagerne noget at tænke på. Med disse to indlæg mener vi, at temaet er godt debatteret for den kommende periode. I uge 43 i år, nærmere bestemt den 8., 9. og 10. oktober 2013, har vi inviteret Pernille Tranberg til at fortælle om sociale medier, herunder hvordan man konstant overvåges og registreres, og at ens færden på Facebook og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om man får det gode job eller mister det. Igen i år afholder vi møderne i Roskilde, Slagelse og Vordingborg, så vi dækker vores geografiske område. Vinterkonferencen en stor succes I januar måned 2013 afholdt vi vores årlige Vinterkonference på Kobæk Strand. Det var den 23. af sin slags, og vi havde denne gang valgt overskriften Fra ord til handling. Igen i år var det en stor succes med rigtig mange deltagere omkring 150 tilmeldte - så det gav os nogle udfordringer med indkvarteringen, idet Kobæk Strand kun råder over 128 værelser. Det er jo utroligt positivt med så mange deltagere, men også ærgerligt, at ikke alle kan overnatte på stedet, men skal pendle til vandrehjem i Skælskør eller overnatte hjemme. Vi overvejer, om vi skal sætte et maksimum antal deltagere, så alle kan overnatte på Kobæk Strand. Konferencen forløb meget fint, og tilbagemeldingerne fra deltagerne var også meget positive. Psykoterapeut Karin Nielsen fra Center for konfliktløsning fortalte om kommunikation og konflikthåndtering. Et travlt arbejdsmiljø og krævende arbejdsopgaver med forskellige samarbejdspartnere kan bremse både idéer og arbejdsglæde. En øget opmærksomhed på kommunikation og konflikter nedsætter stressniveauet og giver plads for nye måder at kommunikere på og et bedre arbejdsklima. Omdrejningspunktet er, hvordan vi kommunikerer hensigtsmæssigt. Autoriseret erhvervspsykolog og master i anvendt positiv psykologi Ebbe Lavendt gennemgik, hvordan trivsel kan opnås igennem positive tilstande, engagement, gode forhold til andre, mening og optimale præstationer. Positiv psykologi er videnskaben om trivsel og optimal menneskelig funktion. Ebbe gav viden og konkrete værktøjer til, hvordan man udvikler sig selv og andre. Pernille Tranberg, journalist, redaktionel udviklingschef på Berlingske Media og medforfatter af bogen Fake it, fortalte om sociale medier. Tænker du nogensinde Foto: 10

11 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Arbejdsmiljøgruppen består af: René Holm, FF, formand for arbejdsmiljøgruppen Kirsten Werner Hansen, Dbio Marianne Jæger, DSR Annette Lis Jensen, DLF Thomas Riss-Andersen, BUPL Ulla Birk Johansen, DSR (forventes at indtræde ultimo 2013) Lars Kloster, DSR (udtrådt august 2013) Jens Peter Ørregård, BUPL (udtrådt marts 2013) over, hvem der ved hvad om dig på nettet? At din færden og brug af fx apps kan få konsekvenser for, om du får det gode job eller mister det? Du bliver konstant overvåget og registreret online, og du opdager det sjældent! Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Pernille gav en rundtur i, hvad man skal være opmærksom på i sin adfærd på nettet. Hvorfor bør man passe på sin identitet, og hvilke konsekvenser kan det få? Hvilke værktøjer kan man bruge for at passe på sin digitale identitet? De kom hver i sær med et kort oplæg, hvorefter der var rig mulighed for at stille spørgsmål og debattere. Som afslutning på Vinterkonferencen, havde vi inviteret ekspert i effektivitet og planlægning, Trine Kolding, som har en forkærlighed for tid. Ja, mere end det; hun brænder for at udbrede kendskabet til at planlægge den. At prioritere opgaverne og tiden og samtidig håndtere de mange afbrydelser i løbet af arbejdsdagen kan være vanskeligt og uoverskueligt i en travl hverdag. Men arbejder du bevidst med din personlige planlægning, vil du opleve langt større overblik, fokus og effektivitet. Trine gav gode værktøjer til prioritering, planlægning og struktur i en uforudsigelig hverdag. Det kulturelle indslag bestod denne gang af Vild med dans, som flere deltagere havde ønsket tilbage igen. Mange fik rørt sig og fik sved på panden, mens andre nød en kop kaffe og lidt snak. Alt i alt en Vinterkonference, som vi i Arbejdsmiljøgruppen er meget tilfredse med, så nu knokler vi for at 11 få den kommende konference, den januar 2014, til at blive lige så velbesøgt og god. Det er så nummer 24 i rækken. Arbejdsmiljøudvalget består i dag af 5-6 personer, hvilket lige er nok til at holde det gående, men der er mulighed for flere deltagere, så har du tid, lyst og interesse, så tøv ikke med at melde dig. Til at drøfte den ny arbejdsmiljølovs indvirkning på arbejdsmarkedet havde vi på vinterkonferencen inviteret et panel bestående af: Formand for beskæftigelsesudvalget, MF, Lennart Damsbo-Andersen, S Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler, C Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby Formand for Lederforeningen i Dansk Sygepleje Råd, Irene Hesselberg Formand for Konstruktørforeningen, Gert Johansen

12 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk BEU Beskæftigelsesudvalget = VVB FTF centralt har umiddelbart før sidste årsmøde ændret udvalgene, så det gamle BEU-område også omfatter vækst og vældfærd. Derfor ændres BEU udvalget til at følge den centrale struktur. Fremadrettet omdøbes BEU til at hedde VVB-udvalget Vækst, Velfærd og Beskæftigelse. Aktiviteter for LBR og andre beskæftigelsespolitiske aktører i FTFfamilien VVB-udvalget har i perioden inviteret til møder om beskæftigelsesindsatsen. Møderne har været tilrettelagt om nogle af nyskabelserne og de konkrete problemstillinger på det beskæftigelsespolitiske område. Herunder Trainee, jobrotation og dialog om indsatsen i forhold til lokale LBR er. Desværre har det været nødvendigt at aflyse møder pga. at for få tilmeldte. Trainee FTF og 10 medlemsorganisationer samt de relevante a- kasser gør en særlig indsats for at få ledige dimittender i gang på arbejdsmarkedet. Projektet styres af FTF centralt, men udfolder sig lokalt. I Region Sjælland er der sat adskillige Trainee forløb i gang, mange af dem indeholder bl.a. jobrotation som redskab. Jobrotation Mange af jobcentre har mere end svært ved at igangsætte jobrotationsforløb for FTF-medlemmerne. Der er for få ledige i de enkelte faggrupper i det enkelte jobcenter resurserne prioriteres i forhold til de store ledighedsgrupper LO, og det bøder FTF-medlemmerne for. Ikke mindst de unge, som har gjort det, samfundet bad dem om taget en uddannelse har ikke fået den opbakning, som de har fortjent. Derfor bør FTF-området opprioriteres i RBR Regionale Beskæftigelses Råd - så FTF får en volumen og en reel indsats. Samarbejdsaftaler VVB-udvalget i Region Sjælland har i perioden medvirket til oprettelsen af samarbejdsaftaler med flere jobcentre. Samarbejdsaftaler, som normalt indgås i sammen med LO og evt. AC, er med til at fastlægge samarbejdet med a-kasserne, indsatsen for specifikke grupper, samarbejdet med faglige organisationer om sygedagpenge-håndteringer mv. Samarbejdsaftaler kan ses på FTF Region Sjællands hjemmeside. Seniorjob Personer, som er berettiget til efterløn, er over 55 og har misteet deres dagpenge, er i stedet berettiget til et seniorjob frem til det fyldte 60 år. Flere kommuner betragter seniorjob-ordningen som en tikkende bombe under deres økonomi. Der er derfor ved at blive etableret samarbejdsaftaler med flere kommuner om seniorjobs. RBR Regionalt Beskæftigelses Råd Det har holdt hårdt, men omsider begynder FTF at være en synlig del - også i den skrevne tekst, som kommer fra Beskæftigelsesregionen til RBR. FTF arbejder løbende på at sætte fokus på indsatsen i forhold til de unge ledige, ikke mindst de nyuddannede, og således få Beskæftigelsesregionen til at understøtte, at indsatsen i forhold til netop disse målgrupper får den fornødne opmærksomhed, og ikke forsvinder helt i arbejdet med at sikre uddannelse til de unge uden uddannelse. Samtidig har FTF sat fokus på samarbejdet imellem RBR og vækstforum, for at få bedre samspil omkring beskæftigelsesindsatsen. Vækstforum FTF region Sjælland har fortsat fokus på hvad der sker i Vækstforum Sjælland. Også FTF centralt og FTF s udvalg for Vækst, Velfærd og Beskæftigelsespolitik har sat fokus på de regionale Vækstfora. Her samles trådene for uddannelses- erhvervs og beskæftigelsespolitik, så det er vigtigt at holde sig til. VVB region Sjælland prioriterer arbejdet i Vækstforum og arbejdet for at få indflydelse og så fremadrettet højt. Det samme er tilfældet i regionsbestyrelsen. VVB-medlemmer: Per Struwe Christensen, Uddannelsesforbundet Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Nils Lomholdt, DS Anne Sørensen, Dbio Grete Funch Pedersen, DLF Gert Johansen, Konstruktørforerningen 12

13 Beretningsbidrag fra de enkelte udvalg/netværk Uddannelsespolitisk netværk Uddannelsespolitisk indsats og koordinering Størstedelen af FTF gruppernes uddannelsesmæssige fundament er knyttet til professionshøjskolerne, når det angår grund- og efteruddannelse. Derfor har den regionale indsats været knyttet til arbejdet i UCSJ, University College Sjælland. Her er FTF s formand Bente Sorgenfrey medlem af bestyrelsen. De faglige organisationer er repræsenteret i de rådgivende Uddannelsesudvalg, der er tilknyttet alle professionsuddannelserne. Igennem perioden er der sket en centralisering af afviklingen af uddannelsesudvalgsmøderne, så de starter med et fællesmøde for alle udvalg og derefter afholdes der på samme tid møder i de enkelte udvalg. Potentialerne i denne struktur har vi endnu ikke nået at udnytte. Uddannelsesudvalgene på Erhvervsakademi Sjælland er ikke monofaglige, men omfatter forskellige mere eller mindre beslægtede uddannelser. FTorganisationerne har følgende repræsentantioner: Thomas Kølle, Prosa, i Uddannelsesudvalget for en række it-uddannelser, Gert Johansen i uddannelsesudvalget for anlæg og konstruktion og Uffe Pilegaard Larsen (JiD) som formand for uddannelsesudvalget for jordbrug, vej og park. I udvalgene for ergoterapeut-, fysioterapeut-, socialrådgiver-, ernæring & sundhed-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen er organisationsrepræsentanterne formænd for udvalgene. Der har gennem flere år været stort engagement omkring uddannelsesnetværket, der udover Bente og organisationernes uddannelsesudvalgs medlemmer består af studenterrepræsentanter i UCSJ s bestyrelse og andre uddannelsesinteresserede i FTForganisationerne. Forud for bestyrelsesmøderne organiserer den ansvarlige i FTF-regionsbestyrelsesmedlem formøder, hvor dagsordenen til bestyrelsesmøderne er udgangspunkt for en dynamisk og konstruktiv dialog mellem organisationsrepræsentanterne og Bente Sorgenfrey. Herved bidrager vi til at Bente Sorgenfrey har et bredt fundament for sin store indsats i bestyrelsen og vi får til gengæld en stor indsigt i bestyrelsens beslutninger, visioner og vilkår samt bidrager til sammenhæng omformulere inden uddannelsespolitiske indsats. Derudover er møderne hyggelige og de fysiske rammer på Ankerhus er der heller ikke nogen der klager over. Medlemmer af uddannelsesnetværket: Åse Munk Mortensen, ETF tovholder Solveig Rosendahl, Dbio Anne Sørensen, Dbio Rikke Kristensen, Kost & Ernæring Jens Peter Ørregaard, BUPL Ulla Maria Mortensen, DLF Helle Dirksen, DSR Grete Funch Pedersen, DLF Lise Hansen, DF Niels Ole Rysager, DLF Per Struwe, Uddannelsesforbundet Hans Høyer, BUPL Pernille Christoffersen, SL Julie Vonsild, SLS-formand Rektor Ulla Koch, bestyrelsesformand og diverse ledere fra UCSJ mødes med udvalgsformændene. En udvikling af FTF s indsats kunne være at koordinere vores synspunkter på disse møder. 13

14 Midler til lokale aktiviteter Har du en god FTF-aktivitet? Regionsbestyrelsen har besluttet, at det også fremadrettet skal være muligt for lokale FTF ere at søge om midler til lokale FTF-aktiviteter. Retningslinjer ligger på hjemmesiden ftf.dk Der kan max. bevilges kr til et lokalt FTF-arrangement. Midlerne kan anvendes til at understøtte lokale FTF-arrangementer og lokalt FTF samarbejde med andre, der relaterer sig direkte til flere af FTF s medlemsgrupper. I løbet af året er der indkommet to ansøgninger, som begge fik tilsagn. 14

15 Regionsbestyrelsen Sektion K (det kommunale område) Medlemmer Suppleanter Niels Thulin, DLF (stoppet 1/8 2013) Grethe Funch Pedersen, DLF Nils Håkansson, DSR Bertha Langhoff Hansen, BUPL Helle Dirksen, DSR Anja Worre, BUPL Anne Sørensen, Dbio Majbritt Berlau, DS (udtrådt primo 2013) Rikke Kristensen, Kost og Ernæring Åse Munk Morgensen, Etf Helle Kehlet, DSR (udtrådt) Sektion P (det private område) René Holm Gert Johansen, Konstruktørforeningen Ole Lund Jensen, FF Kirsten Nielsen, Konstruktørforeningen Sektion S (det statslige område) Per Struwe, Uddannelsesforbundet Allan Krohn, Uddannelsesforbundet Ruth Linderod, Uddannelsesforbundet Jens Callesen, Politiforbundet 15

16 16

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER

FRA ORD TIL HANDLING. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 24. og 25. januar 2013 KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 FRA ORD TIL HANDLING KOMMUNIKATION OG KONFLIKT- HÅNDTERING POSITIV PSYKOLOGI SOCIALE MEDIER NY ARBEJDSMILJØLOVS IND- VIRKNING PÅ

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby

Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012. Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Referat FTF Region Hovedstadens Bestyrelsesseminar den 10. og 11. maj 2012 Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby Deltagere: Bestyrelse: Alice Linning, Vibeke Westh (kun 11/5), Lars Christensen, Majbrit Berlau

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1

Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Forhandlingsudvalg for faglige organisationer, Region Nordjylland 1 Regionale Organisationers Samarbejde, ROS. Forhandlingsudvalg for faglige organisationer med medlemmer i Region Nordjylland samt struktur

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 ***

FTF Region Syddanmark Årsmøde d 20/11-2013 *** Region Syddanmark Årsmøde i FTF Region Syddanmark: Som meddelt organisationer og kontaktadresser afholdes Årsmødet: Onsdag d. 20. november 2013 kl. 16 30 20 00 Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2, Kolding

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER

HVERDAGENS PROBLEMER. Kobæk Strand Kobækvej 85 4230 Skælskør 23. og 24. januar 2014 KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER Region Sjælland, C/o BUPL, Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Telf. 35 46 58 10 HVERDAGENS PROBLEMER KONFLIKTHÅNDTERING MOBNING / CHIKANE VOLD OG TRUSLER SKAL DER GIVES ØKONOMISK BELØNNING FOR IKKE AT HAVE SYGEFRAVÆR?

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 27. september 2011 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde

Referat af uddannelsesudvalgsmøde Referat af uddannelsesudvalgsmøde Godkendt 11/2-2014 Mødedato: Tirsdag den 28. januar 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale:

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00

AC-konference om TR. Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 AC-konference om TR Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 9.30 16.00 Tillidsrepræsentanterne er forudsætningen for udviklingen af de offentlige arbejdspladser og for udviklingen af forhandlings- og aftalesystemet

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere