Kapitel 1: Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Indledning"

Transkript

1 Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods af, at vi efter mange diskussioner er kommet frem til et komplet andet billede af lobbyisme som politisk praksis, er denne forforståelse blevet bekræftet i vores søgen efter informanter, der har vist sig at være en besværlig opgave, idet vi har oplevet at mange simpelthen ikke havde lov til at tale med os. Dog positionerer vi os, efter at have gennemlæst teori, artikler og den case, vi i projektet beskæftiger os med, nu helt anderledes i forhold til lobbyisme. Samtidig har samtaler med vores to informanter givet os en fornyet og mere nuanceret forståelse af lobbyisme og de konsekvenser, det medfører for det repræsentative demokrati i Danmark. 1

2 1.2 Problemformulering Hvordan påvirker fænomenet lobbyisme den politiske beslutningsproces? Gennem en case, der behandler lovforslaget om ændring af lov om elforsyning, vil vi undersøge, om lobbyisme er problematisk for den demokratiske proces i Danmark. 1.3 Motivation Vores undren omkring dette projekt ligger i den problemstilling, at den politiske beslutningsproces efter sigende i høj grad influeres af lobbyister fra diverse virksomheder og organisationer. Vi undrer os således over, hvorvidt det danske repræsentative demokrati indgår i samspil med dette fænomen, og hvilke konsekvenser lobbyarbejdet har for den demokratiske beslutningsproces. Vi er af den opfattelse, at lobbyisme som politisk disciplin på mange måder er et lukket land for almindelige borgere i Danmark. Dette undrer os, idet der i et såkaldt åbent og repræsentativt demokrati, som det danske, burde eksistere en større oplysning og viden omkring et arbejde, der har indflydelse på den demokratiske beslutningsproces. Dermed vedrører det os alle, hvad enten man vil det eller ej. Vores udgangspunkt for dette projekt er således at klarlægge og diskutere de eventuelle problemstillinger, der kan opstå i forhold til lobbyarbejde. Dette udgangspunkt skal dog ikke forstås som udelukkende negativt, da vi også er af den overbevisning, at lobbyisme kan styrke og facettere netop demokratiet og den demokratiske proces. Dette forholdsvist tvetydige forhold omkring lobbyister og deres rolle i forhold til et repræsentativt ønsker vi at undersøge og diskutere. Vi vil således forsøge at nå til en konklusion, som vedrører lobbyismens fremtidige plads i demokratiet. 2

3 1.4 Problemfelt Dette projekt omhandler det danske politiske system, og hvordan lobbyisme influerer og er en del af dette. Det sker via en række politologiske og samfundsvidenskabelige analyseredskaber, der vil være med til at vise, hvordan lobbyarbejde tager sig ud i et politisk system. For at være i stand til dette vil der først redegøres for lobbyismens historie. Herefter vil lobbyistens redskaber og genstandsfelt kortlægges for at kunne gå videre i dybden med lobbyistens job. Derudover vil vi anvende en case, for at skabe forståelse for nogle af de fordele og problematikker, der opstår, når lobbyisme bliver en del af den demokratiske proces. Valget er faldet på en case, hvor der både eksplicit og implicit bliver gjort opmærksom på aktiv lobbyisme fra modstandere og DONG selv. Teorier om samfund og politik vil blive brugt i en analyse af denne case, hvor begreber såsom magt, demokrati og en række andre samfundsopfattelser vil blive udforsket og bearbejdet. 1.5 Afgrænsning Fordi lobbyisme er en del af samfundet i alt fra EU til USA og ses i interaktion med flere politiske systemer i forskellige samfund, har vi valgt hovedsagligt at afgrænse os til det danske postmoderne samfund. Dette valg er taget for at undgå, at vores projekt bliver for overfladisk, da en dybdegående undersøgelse af fænomenets betydning indenfor alle områder ville være både for tidskrævende og tvetydigt. Vi anser vores eget samfund for at være det mest relevante både for os selv som afsendere og for modtageren, der skal læse det. Vi har valgt at beskæftige os med en enkelt case, som grundlæggende har til opgave at belyse to centrale, men dog forskellige former for lobbyarbejde: på den ene side findes DONG Energy, som hovedsageligt arbejder igennem netværk. På den anden side Greenpeace, som hovedsageligt arbejder igennem medierne. Arbejdet gennem medierne begrundes ud fra det faktum, at nutidens postmoderne samfund domineres af medierne og medieret kommunikation, igennem hvilket virkeligheden dannes for 3

4 individet. Den anden form, altså den netværksbaserede, betyder, at man arbejder tættere på og med beslutningstagerne. Fremstillingen af de to aktører og deres kamp for at opnå indflydelse på hver deres måde skal derfor belyse to metoder indenfor lobbyisme, som vi anser for at være centrale i det postmoderne danske samfund. Lobbyisme er et virkemiddel, som kan anvendes af en public affairs agent. Vi er opmærksomme på, at public affairs indeholder flere elementer end blot lobbyisme, dog har vi valgt at fokusere mest på lobbyisme, da det har den største indflydelse på den demokratiske proces. 1.6 Valg af teori og metode I vores projekt vil vi undersøge, hvordan lobbyisme påvirker den politiske beslutningsproces, og ligeledes om dette kan være et problem i forhold til det danske demokrati. Vi har valgt en todeling af problemformuleringen, hvor den første del er meget teoretisk anlagt. Det er her, vi belyser lobbyisme som fænomen og redegør for, hvordan en lobbyist fungerer i praksis. Ligeledes omhandler denne del, hvordan lobbyismen kommer til udtryk i samfundet. Dette sker gennem en demokratisk og politologisk forståelse af, hvordan samfundet ser ud i dag. Vi vil i projektets anden del behandle en case, hvor vi, ud fra en redegørelse af casen, vil prøve at belyse de problemer, der opstår i forhold til lobbyismen i praksis. Projektet vil derfor slutteligt føre til en diskussion om, hvorvidt lobbyisme er givende eller skadende for den demokratiske proces, og hvorledes lobbyisme er et nødvendigt onde eller ej. I vores teoretiske afsnit har vi blandt andet benyttet os af Mads Christian Esbensens bog om public affairs. Esbensen er en af de første, der herhjemme er selverklæret lobbyist og har udgivet en bog om faget. Bogen er med til at belyse lobbyisme i praksis og mulige problemer derved. Ydermere har den været gavnlig i forsøget på at forstå lobbyistens dagligdag og har med dens syv faser i et godt public affairs program været med til at give et nuanceret og brugbart billede af faget, som vi senere 4

5 har kunnet anvende i analysen. Derudover vil vores forståelser af lobbyisme som fag samtidigt bygges på vores interviewpersoners erfaringer med dette. For at belyse vores demokratiske overvejelser, har vi valgt en række politologiske teorier om demokrati. Meningen med disse har været, at de skulle synliggøre, hvordan lobbyismen er blevet så integreret i samfundet, og hvorledes det har fået så central en plads i den politiske beslutningsproces. Det er altså en række teorier, der har demokrati som sit spændingsfelt og har givet os nogle virkemidler til at forstå lobbyisme som fænomen og samtidig nogle redskaber til at analysere vores valgte case. Vi arbejder ud fra bestemte politologiske teorier, som bevæger sig omkring den politiske arena, som lobbyisme efter alt at bedømme er en del af. Politologien dækker nemlig over alt fra forskellige former for politik herunder både politisk indflydelse og sociologi, som vil være væsentlige omdrejningspunkter i projektet. Lobbyisme handler jo kort fortalt om at få politisk indflydelse i beslutningsprocessen, og ydermere kan vi bedømme validiteten af lobbyisme som praksis ved hjælp af sociologiske overvejelser i en postmoderne verden. Vores valg af Esbensens teori kan kritiseres på et par punkter. For det første er hans bog, som han selv skriver, den første på dansk om public affairs. Public affairs er blot lobbyisme i et bredere perspektiv, så det kan diskuteres hvorvidt dette er helt sandt. I bogen vælger Esbensen til sidst at beskrive en række negative situationer indeholdende lobbyisme, som fører til hans argumentation for at der mangler regulering og registrering af lobbyisterne. Eftersom han selv fungerer som lobbyist eller public affairs agent til daglig, så har han det med at favorisere og legitimere sit fag, og næsten opfordre danske virksomheder til at nedsætte et public affairs program og dermed undgå situationer, beskrevet i hans eksempler. Det ville dog have været nyttigt for bogen at beskrive nogle situationer, hvor lobbyismen har fungeret, f.eks. ved at lokalisere den syv fasede model i praksis. Dermed kunne han også have forklaret, hvorfor faget lobbyisme er i så hastig vækst. 5

6 1.6 Videnskabsteoretiske tanker Inden for den videnskabsteoretiske forskning findes der groft sagt 2 hovedretninger: den empirisk-analytiske tradition (den positivistiske) og den fortolkningsvidenskabelige tradition (den hermeneutiske). Den positivistiske tradition udspringer af den naturvidenskabelige, hvor problemet/fænomenet udelukkende betragtes intellektuelt udefra, og aktørernes livsverden tages ikke med i de videnskabelige overvejelser (Thüren 1996). Derimod er hermeneutikken meget humanistisk orienteret. Her spiller aktørens egen baggrund og beskrivelse af sig selv og det aktuelle problem/fænomen en stor rolle. Positivister bliver kritiseret for kun at tro på hårde fakta, mens hermeneutikere kritiseres for at deres resultater ofte bygger på livsverden-bestemte iagttagelser (ibid.) Interview som forskning Interview betyder i bogstavelig forstand en udveksling af synspunkter mellem to personer, der samtaler om et tema af fælles interesse. (Kvale 1997: 27). Et interview er en samtale, hvor resultatet er interviewerens og den interviewedes fælles produkt. Samtalen er en grundlæggende interaktionsform for mennesket, da det er gennem samtale, at vi lærer andre mennesker at kende (ibid.:19). I dagliglivet, litteraturen og en masse andre fagområder foregår der mange forskellige former for samtaler. En særlig form for samtale er det kvalitative forskningsinterview en professionel samtale som baseres på dagliglivets samtaler. I vores projekt vil vi beskæftige os med den form for kvalitativt forskningsinterview, som Kvale betegner det halvstrukturerede livsverdeninterview (ibid.). Det er en form for interview, som Kvale definerer som [ ] et interview, der har til formål at indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener (ibid.). Sådan en form for samtale er struktureret og benyttes både udspørgende og lyttende. Forskningsinterviewet kan ikke betegnes som en almindelig 6

7 hverdagssamtale mellem to ligestillede personer, fordi det er intervieweren, som sætter dagsordenen ved at introducere interviewemnet, stille spørgsmål og derefter kritisk vurderer den interviewedes svar på disse spørgsmål Det kvalitative interview Det kvalitative forskningsinterview kendetegnes ved, at intervieweren søger at forstå den interviewedes livsverden inden for et problemkompleks udvalgt af intervieweren. I nærværende tilfælde hvordan den interviewede forholder sig til lobbyismen og dens virkemidler. I interviewet fokuseres der på nuancerede beskrivelser af specifikke situationer og ikke generelle opfattelser (ibid.: 41). Intervieweren bør gå til interviewet med en bevidst naivitet og reel interesse for den interviewedes livsverden-bestemte opfattelse af emnet. Dette gør, at der er plads til nye dimensioner af emnet, og at det ikke er nødvendigt med på forhånd formulerede spørgsmål (ibid.: 44). Det skal dog ikke forståes sådan, at der ikke bør være en rettesnor for interviewet, men den skal bruges som et værktøj til at holde interviewet flydende, hvis interviewpersonen skulle gå i stå. Det er væsentligt, at intervieweren bevarer en kritisk bevidsthed om egne forudsætninger og hypoteser. Kun ved at intervieweren indtager en forudsætningsløs position, kan interviewet få lov at udfolde sig på egen hånd (ibid.). Et paradoks ved betydningen af den forudsætningløse position for interviewet er kravet om sensitivitet i et interview. Intervieweren er oftest nødt til at have en forhåndsviden om emnet for at forstå den interviewedes tilgang til det aktuelle problem. Om dette understreger Kvale betydningen af den bevidste naivitet. Et eksempel kan være: En interviewer, der ikke har øre for musik, kan således have svært ved at få nuancerede beskrivelser af musikoplevelser fra sine interviewpersoner, og trænge dybere ind i musikkens betydning. (ibid.: 15). Det er derfor op til intervieweren at balancere mellem disse to væsentlige aspekter ved interviewet. 7

8 Som det heraf fremgår har intervieweren stor indflydelse på hvilke betydninger, der fremkommer i det endelige interview. Men fordi det kvalitative interview er et fælles produkt, hvor både interviewer og interviewede gensidigt afhænger af og påvirker hinanden, og derfor er de begge lige vigtige for processen. Kvale udtrykker det således: Forskningsinterviewet er et inter view, en interaktion mellem to mennesker. Intervieweren og den interviewede agerer i forhold til hinanden og påvirker gensidigt hinanden. (ibid.: 46). Skabelsen af viden i et kvalitativt forskningsinterview sker derfor i fællesskab mellem de samtalende Det kvalitative forskningsinterview som videnskab Gennem tiden har flere kritiseret det kvalitative forskningsinterview for ikke at være videnskabeligt. Disse kritikere mener, at det kan fremkalde nogle interessante resultater, men at interviewet i sig selv ikke kan danne grundlag for en videnskabelig undersøgelse (ibid: 68). Som modsvar på denne kritik siger Kvale: Hverken lærebøger i samfundsvidenskabelig metodologi eller almindelige ordbøger giver nogen entydig og alment accepteret definition af videnskab. (ibid.: 67). Definitionen af videnskab kan, ifølge Kvale, altså være flertydig, og karakteristikken af det kvalitative interviews videnskabelige eller uvidenskabelige status afhænger derfor af, hvilken definition af videnskab der vælges. Men den automatiske afvisning af det kvalitative interview som videnskabeligt, mener Kvale, afspejler en klar afstumpet opfattelse af videnskab som konstant eksakt modsat et syn på videnskab som en genstand for kontinuerlig afklaring og diskussion. (ibid.: 69). Positivistiske tænkere har altid afvist det kvalitative interview som videnskabelig metode, da sandhed, ifølge positivismen, altid kun kan og skal findes gennem brug af nogle generelle metoderegler, som er helt uafhængige af undersøgelsens indhold og 8

9 kontekst. Også enhver form for indflydelse fra forskerens person skal minimeres og allerhelst elimineres. For denne tankegang, der tager udgangspunkt i elimineringen af den menneskelige faktor, kan det kvalitative interview med sin mellemmenneskelige interaktion selvfølgelig ikke anses for at være uvidenskabeligt. Ifølge positivismen kan kun viden, der kan kvantificeres, og som er fremkommet helt uden menneskelig indblanding og interaktion kaldes for objektiv og videnskabelig (ibid.). Som den positivistiske tankegang påpeger, vil objektiviteten ofte være savnet i det kvalitative forskningsinterview til forskel fra den af positivisterne fortrukne kvantitative forskningsmetode. Ifølge Kvale er begrebet objektivitet offer for samme skæbne som det førdiskuterede videnskab der findes ikke en entydig definition som alle retninger vil tilslutte sig (ibid.: 72). Begrebet defineres ofte, som den ene side af en polaritet: Objektiv/subjektiv; upartisk/fordomsfuld; offentlig/privat; inter-subjektiv/personlig osv.. Næsten alle retninger har forskellige anskuelser af, hvad begrebet objektivitet kan betyde, og Kvale mener derfor, at man på grund af de mange forskellige opfattelser ikke kan: [ ] entydigt kategorisere det kvalitative interview som enten en objektiv eller en subjektiv metode. Objektiviteten af den viden, der produceres gennem interviewinteraktionen, må diskuteres med særlig hensyn til de forskellige opfattelser af objektivitet og emnet for den konkrete undersøgelse. (ibid.: 72). 1.7 Interviewmetode For at skabe grundlag for dette projekt besluttede vi tidligt i forløbet at tage udgangspunkt i en case. Denne case vil blive beskrevet senere i projektet. For at vide mest muligt om problemstillingen i casen valgte vi at lave et interview med Greenpeace en af hovedaktørerne. Vi tog kontakt til Tarjei Haaland som er ansat som klima- og energimearbejder hos Greenpeace. 9

10 Udover et interview til at hjælpe os bedre ind i casen, ønskede vi også at gennemføre flere interviews med personer med professionel erfaring med lobbyisme. Derfor arrangerede vi et interview med en professor fra Århus Universitet, som igennem længere tid havde skrevet kritisk litteratur om emnet lobbyisme. Dette blev dog ikke til noget, da vores interviewperson aflyste med kort varsel. Vi forsøgte at arrangere et nyt interview, men interviewpersonen kunne ikke finde tid og foreslog i stedet et telefoninterview. Efter flere overvejelser valgte vi at takke nej til dette. Vores oprindelige tanke med interviewet var, at informationerne derfra skulle fylde en stor plads i vores projekt og vi betvivlede derfor om kvaliteten i et telefoninterview ville leve op til vores ambitioner. Derfor besluttede vi i fællesskab at finde alternative interviewpersoner. Det viste sig dog at være mere besværligt end forventet. Vi tog kontakt til flere personer, som egentlig viste interesse for at deltage i interview, men som, selv efter længervarende korrespondence, endte med at trække deres interesse tilbage. En argumenterede sit afslag med at have fået besked fra overordnede om ikke at deltage, hvilket til dels statuerer en pointe, som har givet os en større forståelse af begrebet lobbyisme og de konsekvenser, det har for åbenheden i det danske demokati. Efter flere mislykkede forsøg, fik vi til sidst kontakt til Henrik Kroos som gennem hans arbejde i fagforeningen PROSA havde fireårs praktisk erfaring med lobbyisme. Oprindeligt var vores ide, at disse interviews skulle danne grundlag for vores forståelse af lobbyisme. Men på grund af besvær med at finde interviewpersoner nåede vi, gennem læst litteratur, at sætte os grundigt ind i lobbyistens arbejde, inden vi fik mulighed for at gennemføre interviewet Metodeovervejelser i forbindelse med interview Grundet tidligere erfaring med interviews besluttede vi os hurtigt for en interviewmodel med en hovedinterviewer og en assistent. 10

11 Hovedintervieweren havde det overordnede ansvar og skulle som sådan styre interviewet. Assistenten skulle imidlertid have lov til at stille uddybende spørgsmål mm. Assistenten skulle fungere som hovedinterviewerens højre hånd, hvilket der lå en vis tryghed i. Der var med denne model en risiko for, at hovedintervieweren ville blive forstyrret i sin tankerække, når og hvis assistenten brød ind. Der var samtidig en chance for, at samtaleformen ville blive nedbrudt, da det ikke ville være en samtale mellem to men tre. Derfor valgte vi at omforme modellen en smule. Vi beholdte som sådan modellen med en hovedinterviewer og en assistent, men assistenten havde ikke længere lov til at bryde ind under interviewet. I stedet blev det assistentens ansvar at notere sig, hvis nogle emner ikke blev fulgt op, spørgsmål gik tabt mm.. Når interviewet så var slut, kunne assistenten stille opfølgende spørgsmål hvis denne fandt det nødvendigt. Vi valgte bevidst at det kun var de to med rollen som henholdsvis hovedinterviwer og assistent der skulle være til stede under interviewene. Dette gjorde vi for at samtalen og situationen skulle føles så naturlig som mulig for vores interviewperson. Derudover lod vi interviewpersonen bestemme hvor interviewet skulle foregå igen for at skabe en så tryg og naturlig situation som mulig. Fordi vi først fik mulighed for at gennemføre vores interviews så sent i processen og derfor allerede havde tilegnet os en del viden om emnet, valgte vi at begge interviews skulle være eksplorative. Det eksplorerende interview er åbent og kun lidt struktureret (Kvale 1997: 104). I denne form for interview fremlægger intervieweren et problemkompleks, som ønskes afdækket. Efterfølgende holder intervieweren sig relativt passiv, men følger op på den interviewedes svar og søger nye vinkler på emnet (ibid.). Netop fordi vi allerede inden interviewene havde sat os grundigt ind i emnet, havde vi en vis forhåndsviden og var derfor nødt til gennem hele interviewet at opretholde den bevidste naivitet. Vores forhåndsviden kombineret med nysgerrighed gjorde, at vi fik megen viden ud af vores interviews. Hvis vi havde udført vores interviews først i 11

12 projektet ville vi sandsynligvis have transkriberet begge interviews og lavet en ad hoc analyse. Dette kunne ikke lade sig gøre, da vores interviews først blev gennemført sent i processen. Fordi vi, som tidligere beskrevet, havde sat os grundigt ind i emnet inden, valgte vi at lave meningskondensering af de båndede interviews og bruge disse som baggrundsmateriale. Derfor er vores interviews ikke blevet genstand for metodisk analyse, men virker som baggrund for vor teoretiske arbejde og som illustration af det emne som er omdrejningspunkt i vores projekt (ibid.: 105). 1.8 Begrebsafklaring Når man behandler et politisk emne som lobbyisme, vil der automatisk opstå forvirring og misforståelser i forhold til tolkningen af visse begreber. En række af begrebernes rammer er i deres natur udefinerede, idet mange forskellige teoretikere alle har været med til at sætte deres præg på dem. Vi har derfor valgt at afklare begreberne i forhold til den måde, vi bruger dem på i dette projekt. Lobbyisme er det mest centrale begreb, vi benytter os af, og kan rumme forskellige definitioner alt afhængig om den adspurgte er positivt eller negativt indstillet. En lobbyist forklarer: Begrebet udløser ofte associationer om virksomheder, som bag lukkede døre udøver deres rå magt og på den måde er med til at underminere grundtanken i det danske repræsentative demokrati (Esbensen 2007: 11). Denne anskuelse er måske den bredest repræsenterede i befolkningen, dog mener vi ikke, at den er gyldig, da vi ikke ønsker at skrive et udelukkende kritisk projekt, der kun diskuterer problemstillingen ved de store virksomheders magt. I stedet ønsker vi at beskrive lobbyisme som en del af disciplinen public affairs, som jo handler om virksomheder og organisationers øgede indflydelse på den politiske scene en indflydelse som eksisterer helt reelt og derfor må tages seriøst. Lobbyisme er således i vores opfattelse også den kommunikation, der foregår imellem interesserepræsentanter og folketingsmedlemmer. Denne kommunikation er et vigtigt 12

13 værktøj for politikerne, da lobbyisterne kan bruges som eksperter, der med deres viden kan mangfoldiggøre en given diskussion. Public affairs handler om at varetage en virksomhed eller organisations interesser, i forhold til en politisk dagsorden og beslutningsproces, hvor den end måtte opstå. (ibid.). Endvidere beskæftiger vi os med en demokratiopfattelse, der med sit afsæt i det græske system betyder folkets styre. Med dette afsæt søger vi at forklare, hvordan det repræsentative demokrati tager sig ud i et neokorporatistisk system i Danmark. Den redegørende del af projektet tager således udgangspunkt i dette, mens vi især i analysen og diskussionen behandler den demokratiske proces som en relativ uhåndgribelig størrelse, da der er mange forskellige idéer og holdninger om dette. I projektet forholder vi os til demokrati fra mange vinkler. I projektgruppen har vi dog en grundlæggende tilgang til demokrati som værende en retfærdig demokratisk proces. Vi mener, at menneskets retfærdighedssans først vil være tilfredsstillet, når det bliver hørt og anerkendt. Vi er således af den opfattelse, at ethvert menneske skal have mulighed for at deltage, have indflydelse eller kunne påvirke den politiske debat og de dertilhørende demokratiske processer, hvad enten det sker ved stemmeret, politisk aktivitet eller lignende. Der må derfor ikke være særrettigheder for bestemte personer eller befolkningsgrupper etc. Demokrati er i vores forståelse en styreform af et samfund, der bygger på lige muligheder for alle. Denne forståelse er til dels bygget på Francis Fukuyama og hans demokratiske filosofi, som han beskriver i The End of History and the Last Man (1992). Endvidere diskuterer dette projekt forholdet mellem det eventuelle lobbyarbejde, der foregår i en politisk beslutningsproces, og den åbenhed, der efter vores mening burde præge denne proces. Denne åbenhed karakteriseres ved, at alle aspekter af en politisk proces er tilgængelige for offentligheden, hvis denne måtte ønske at være en del af det politiske system. Den politiske proces er således den proces, der har sit udgangspunkt i et lovforslag og ender med vedtagelsen af et lovforslag i Folketinget. 13

14 Kapitel 2: Lobbyisme 2.1 Lobbyismens opståen Ordet lobbyisme stammer fra det engelske ord lobby, der i traditionel forstand refererer til det engelske parlament, hvor lobbyen var stedet menigmand ventede for at tale med sit parlamentsmedlem (Viemose 1990: 8). Disse ventende personer blev kaldt lobbyister, da deres hensigt udelukkende var politisk indflydelse. Omvendt var disse lobbyisters indflydelse ikke kun til gavn for dem selv, da parlamentsmedlemmerne i høj grad brugte lobbyisternes opinion for egen vindings skyld. Det var således tilladt at bede om pause i et møde, for at opsøge de ventende personer i lobbyen, og konferere det aktuelle emne med dem. Herefter ville parlamentsmedlemmerne så genoptage mødet med nyerhvervet viden. Begrebet har siden hen udviklet sig, og lobbyisme refererer i dag primært til privat påvirkning af de lovgivende instanser i samfundet fra enkeltpersoner, virksomheder eller organisationer. Lobbyisme opstod som praksis i slutningen af 1800-tallet, hvor især amerikanske virksomheder blev opmærksomme på, at mange af de beslutninger, der vedrørte virksomhedernes arbejde blev taget i politiske instanser i Washington. Dog fik lobbyisterne i USA ikke helt frit spil, da der sideløbende med lobbyismens udbredelse fra 1870 erne frem til 1920 erne blev udviklet en række antimonopollove, som rullede igennem USA s erhvervsliv, og i 1960 erne begyndte en række magtfulde græsrodsorganisationer, interesseorganisationer og fagforeninger at kræve øget lovgivning indenfor flere områder (Esbensen 2007: 19). Dette krav om nye spilleregler for virksomhederne kom som en reaktion på virksomhedernes absolutte frihed til at påvirke det politiske system. Denne frihed blev af nogle politiske forbrugere kritiseret, idet de satte fokus på virksomhedens etiske og moralske ageren, i stedet for virksomhedens overholdelse af regler og love (ibid.: 20). Virksomhederne forsøgte at positionere sig selv som politiske samfundsaktører, hvilket medførte at 14

15 lobbyister strømmede til Østkysten for at varetage disses interesser i det politiske system. Især med industrialiseringens indtog i 1930 erne gjorde en stigende regulering af industrien sig gældende, idet der her blev stillet nye krav til arbejdsforhold samt miljø- og produktionsmæssige forhold. Virksomhedernes muligheder for at agere frit blev nu for alvor udfordret, og de forsøgte således at skabe relationer til Washington for at bibeholde deres indflydelse (ibid.: 19ff). 2.2 Lobbyismes ståsted i Danmark Det danske erhvervsliv er i dag præget af virksomheder, der alle i højere eller mindre grad gør brug af public affairs hjælpemidler i deres daglige arbejde. Public affairs defineres som værende det arbejde, der handler om at pleje og påvirke de politisk regulerede rammebetingelser, der berører en given virksomhed 1. Lobbyisme tager sig i dag ud i mange forskellige former fælles for dem alle er dog, at enkeltpersoner, virksomheder eller interesseorganisationer søger at fremme deres respektive egeninteresser. Der har siden lobbyismens udbredelse været forsøg på at gøre faget mere gennemsigtigt, idet et af hovedkritikpunkterne har været, at det ressourcestærke bureaukrati har betydeligt flere muligheder for at blive hørt i forhold til de mindre ressourcestærke forbrugere/borgere (Svendsen 2008: 95). Således har Grønbogen European Transparancy Initiative fra 2005 forsøgt at skabe mere gennemsigtighed, idet alle lobbyister, der arbejder professionelt i Bruxelles for at påvirke beslutningstagerne i Kommissionen, Ministerrådet og Parlamentet, blev opfordret til at registrere sig i denne offentligt tilgængelig grønbog, så alle interesserede kunne holde styr på, hvem lobbyisterne var, og hvem de arbejdede for. Dette initiativ blev dog ikke en succes som forventet, da en meget lille procentdel rent faktisk valgte at registrere sig, da det ikke var obligatorisk. En løsning på dette kan ifølge Gert Tinggaard Svendsen, der er lektor i staskundskab ved Århus 1 UIw3godT124qQ 15/3/09. 15

16 Universitet, være, at der opstilles direkte krav om åbenhed og offentlig tilgængelighed, ligesom det ses i USA. Denne pointe med øget regulering og mere åbenhed vil blive diskuteret senere hen, når spørgsmålet omkring demokratiets rolle i forhold til lobbyisme behandles. Erfaringer med kommerciel lobbyisme er yderst begrænsede i Danmark i forhold til EU og især USA (Esbensen 2007: 20). Derfor er den gængse opfattelse af begrebet lobbyisme også meget præget af en negativ opfattelse af at købe sig vej til indflydelse. Denne holdning ses dog primært repræsenteret hos menigmand, da mange, især virksomheder, er af den opfattelse, at lobbyisme øger muligheden for at få forskellige meninger tilkendegivet omkring et givent emne. Endvidere kan lobbyisternes ekspertviden give nye dimensioner og få sagen til at fremstå i et andet lys. På trods af, at lobbyisme som praksis endnu ikke er ligeså udviklet i Danmark som i EU og USA, er mange både fortalere og skeptikere af den opfattelse, at det danske demokrati i høj grad præges af lobbyisme (ibid.: 12). Det kan således diskuteres hvorvidt dette lobbykrati, som Henning Bregnsbo fra CBS allerede betegnede det danske system 1990 erne (Viemose 1991: 9), medvirker til, at beslutningsprocessen i Folketinget bliver mere alsidig og med flere perspektiver, eller om det blot manifesterer, hvordan det ressourcestærke og magtfulde erhvervsliv får deres meninger igennem på den politiske scene. 2.3 Introduktion til public affairs I det følgende afsnit vil vi beskrive lobbyistens værktøjer ved hjælp af Mads Christian Esbensens bog Public affairs lobbyisme i praksis, som er udgivet i år Esbensen er en af de første danske teoretikere, der beskæftiger sig med public affairs teori og har i sit virke som public affairs rådgiver for nogle af Danmarks største virksomheder en bestemt viden omkring de virkemidler og konsekvenser lobbyisme som politisk disciplin fordrer. Følgende vil de syv faser i et public affairsprogram blive beskrevet. 16

17 2.3.1 De syv faser Issues og issue-styring handler om, hvordan virksomheder forsøger at forstå hvordan forskellige emner og temaer, der eksisterer i samfundet udenfor virksomheden, påvirker rammerne og handlemulighederne for den givne virksomhed (Esbensen 2007: 41). Esbensen konstaterer, at enten styrer virksomhederne sine issues eller også styrer de virksomheden (ibid.). Issues og issue-styring kan således være en meget afgørende del af en virksomheds public affairs program og kan medvirke til virksomhedens succes med hensyn til at influere og påvirke erhvervslivet omkring virksomheden. Issue-styring er således udviklet som en konsekvens af virksomhedernes nye rolle som store økonomiske enheder i erhvervslivet, som havde sin begyndelse i kølvandet på den amerikanske borgerkrig grundet det nye økonomiske klima med den erhvervsøkonomiske gunstige situation (ibid.: 42). Virksomhedernes dialog og samspil med det politiske system udviklede sig i denne periode meget hurtigt, hvilket betød, at der nu eksisterede et øget behov for virksomhedernes kendskab og relation til erhvervslivet. Dette er således hovedargumentet bag ethvert public affairs program at virksomhederne har brug for at handle proaktivt på de politiske forandringer, der omgiver en virksomhed. Herved bliver kompleksiteten og usikkerheden i samfundet sat i fokus, hvilket kan medføre at virksomheden kan holde sig ajour og tage de eventuelle konflikter, der måtte opstå i forkøbet. Dette opståede behov for at handle offensivt skal ses i forhold til det samfund, som er blevet døbt det postmoderne samfund. Denne samfundsudvikling har betydning for virksomhedernes nye rolle, idet dennes værdi nu karakteriseres ved dens evne til omstille sig til forandringer med hensyn til kunderne og markedets konstante forandring og ændrede behov (ibid.: 46). Herunder hører også til, at virksomhederne opbygger en evne til at influere og påvirke den politiske dagsorden, da denne i høj grad er med til at danne befolkningens mening og opfattelse af en given virksomhed. 17

18 Issue-styring er således et værktøj, hvorved virksomhederne kan få mulighed for at opnå overensstemmelse med deres egne og samfundets politiske interesser. Dette sker ved at skabe dialog og tage udgangspunkt i de givne issues, der eksisterer i samfundet og ikke udelukkende i dem selv (ibid.). Interessenter: Esbensen beskriver, hvordan en virksomhed eller organisation aldrig kan eksistere alene i nutidens samfund, da virksomheden indgår i kontekst med massemedier, interesseorganisationer, politikere og myndigheder (Esbensen 2007: 67). Det er således ikke længere kunderne, der er virksomhedens eneste betydningsfulde gruppe, men også alle disse forskellige instanser og det er således vigtigt for en virksomhed at have styr på de interessenter, der er vigtige i en organisations forsøg på at influere og påvirke den politiske proces (ibid.). Esbensen argumenterer endvidere for, at ingen af disse forskellige grupper af interessenter må tages for givet eller ignoreres, da det er afgørende at en virksomhed bruger gunstige tider på at udvikle programmer til at varetage og skabe gode relationer til interessenter og personer i omverden (ibid.: 70). Det er i denne proces vigtigt at identificere interessenten og afgøre, om denne forholder sig positivt eller negativt til virksomheden. Når en beskrivelse, kategorisering og analyse af interessenterne er lavet, er det ifølge Esbensen vigtigt at fastlægge hvordan man kommer i kontakt med dem, med henblik på at påvirke dem og få virksomhedens politiske vilje igennem (ibid.: 72). Det er nødvendigt at udvikle en strategi for, hvordan man vil gå i dialog med sine interessenter. Selvom disse kan manifestere sig som grupper og organisationer, vil dialogen altid være rettet mod konkrete individer, og en af de helt afgørende forskelle på en virksomheds succes eller fiasko i forhold til at opnå politisk indflydelse er dens evne til at få de eksterne aktører til at lytte. Det er vigtigt at udgangspunktet for virksomhedens kommunikation med omverden netop er dialog og ikke monolog. Virksomheden skal forstå interessentens logik og sprog og handle herefter. Da en virksomhed som oftest ikke kan gå i dialog med alle interessent- 18

19 grupper, vil en interessentanalyse hjælpe med at afgøre de vigtigste interessenter for virksomhedens vej til politisk indflydelse. Esbensen argumenterer for, at virksomheden og dens interessenter ikke altid taler det samme sprog, hvorfor det er nødvendigt for virksomheden at forstå de forskellige typer sprog, som forskellige interessentgrupper forstår og benytter sig af. En aktivistorganisation ser f.eks. ikke verden på samme måde som en etableret organisation som DONG. Dette kan medføre at forskellige interessenter ikke forstår hinanden og ikke kan kommunikere med hinanden. Denne mangel på forståelse medfører, at virksomheden må gå i dialog med interessenterne, og finde frem til deres standpunkter og forstå deres beslutningsprocesser (ibid.: 84). Virksomhedens strategi for dannelsen af et public affairs program er central, da det influerer dennes evne til at analysere sig frem til de issues, der har betydning for virksomhedens samspil med omverden. Det centrale i et public affairs program er således at bygge bro mellem de trusler og muligheder, en virksomhed står overfor (ibid.: 93). Strategien skal således indeholde råd om, hvordan virksomheden får indflydelse på lovgivning og regulering og vinkle dette til at varetage virksomhedens egeninteresser (ibid.). Esbensen argumenterer for, at enhver public affairs strategi bør indeholde en issueanalyse, issuevurdering, prioritering af forskellige issues, en budskabsplatform, opstilling af scenarier, en aktivitetsliste og værktøjer til implementering. En strategi skal således indeholde en beskrivelse af hvordan de vigtigste issues adresseres og hvilke kompetencer der kræves både internt og eksternt (ibid.: 95). Samtidig skal det vurderes, hvordan omkostningerne og ressourcerne i forhold til at påvirke de givne issues tager sig ud. Esbensen behandler spørgsmålet omkring omverdenens syn på virksomheden som meget centralt i public affairs strategien. Han præsenterer således forventningskløften (ibid.: 96), som betegnes som den forskel, der eksisterer mellem omverdenens syn på, hvordan virksomheden bør handle og dens syn på hvordan virksomheden rent faktisk handler. 19

20 Disse to opfattelser kan sagtens stemme overens, dog er dette ifølge Esbensen langt fra altid tilfældet (ibid.: 96). Det er derfor nødvendigt med en analytisk public affairs strategi, der ved hjælp af en såkaldt drejebog implementeres i virksomhedens arbejde. Denne implementering er således det praktiske i et public affairs program og er afgørende for hvordan virksomhedens medarbejdere tager imod programmet. Det er vigtigt at bygge en bro mellem det analytiske program og den praktiske implementering. Dette gøres ifølge Esbensen bedst vha. en manual, der præsenterer og beskriver programmet overfor medarbejderne. I implementeringsfasen ligger også kontaktprogrammet, der behandler etableringen af kontakt til beslutningstagere og rådgivere. Først skal de involverede parter identificeres, og herefter skal der besluttes en måde, hvorpå kontakten formidles. Ifølge Esbensen findes der nogle trin, hvorpå implementeringen og kontakten til de forskellige interessenter skal bygges: Miljøet hvori de involverede interessenter findes skal identificeres. De forandringer, man ønsker at lave skal sættes i forhold til den nutidige politiske situation, den givne magtbalance og organisering og samtidig skal det overvejes om et kompromis er en mulighed. Tilgangen til det specifikke issue skal klarlægges, da det viser, at man forsøger at overbevise interessenter om, at der er behov for forandring eller ikke. Budskabet skal være fuldstændigt klart, og det skal overvejes, hvordan det argumenteres og leveres i forhold til de givne interessenter. Efter denne implementering af et public affairs program er det nødvendigt med en evaluering, der ud fra en komparativ analyse undersøger resultaterne af programmet. I denne analyse kigges der på, hvordan virksomhedens situation ville se ud ift. det politiske system, hvis et public affairs program ikke havde været gennemført i forhold til, hvis det blev gennemført. Hvilke elementer i programmet har virket til fordel for virksomheden, og hvilke har ikke? 20

21 I monitoreringsfasen forsøges der at skabe forudsigelighed omkring de fremtidige issues, der kan dukke op. Her kan virksomheden gå tilbage og trække på programmets erfaringer for at være på forkant med nye issues Politisk kommunikation For interesseorganisationer kan det også være nødvendigt at have et udarbejdet et program, hvis der er issues som den givne interesseorganisation har behov for at kontrollere. En interesseorganisation har dog sjældent de samme økonomiske midler som en stor virksomhed og er derfor ofte nødt til at finde alternative kanaler til issuestyring. En væsentlig, og for nogle den eneste kanal, som interesseorganisationer kan benytte sig af er politisk kommunikation. Heywood fokuserer på flere forskellige former for gruppeteori, som beskriver hvorledes grupper, herunder interesseorganisationer, er opbygget. For os er det mest interessant at fokusere på teorien omkring associational groups, da disse grupper består af mennesker, som hver i sær er fælles om at forsvare et bestemt issue. Her nævner Heywood blandt andet, det han betegner som sectional groups, som skabes med det formål at varetage sine indmeldte medlemmers interesser. Dette kan f.eks. være en fagforening. Ydermere findes der grupper, som arbejder for at promovere et givent issue, som denne mener, er i hele fællesskabets interesse. Denne arbejder ikke for medlemmer men for kollektivet. Det kan f.eks. være det, vi kender som en græsrodsorganisation. Denne form for gruppe kaldes en promotional group. En associational group kan ifølge Edie Goldenberg defineres som ressource poor (McNair 1995: 142). De har ikke store økonomiske midler til at promovere deres issues, men er i stedet nødt til at skabe mediedækning for færrest mulige midler. For at opnå denne mediedækning, er det ofte nødvendigt at gruppen selv forbereder og gennemarbejder al materiale inden der etableres kontakt med et nyhedsmedie. Sådanne grupper, som ikke kan tage mediedækningen for givet, er nødt til selv at 21

22 generere den ved altid at skrive faglige, saglige og retoriske artikler som nyhedsmedierne kan publicere uden at skulle gøre andet end at læse det inden. hvis der så alligevel er spalteplads, vil redaktøren ofte vælge at trykke det. Derfor er det også væsentligt at associational groups ved hvornår de forskellige nyhedsmedier har deadline, så de kan udnytte den resterende spalteplads (McNair 1995: 141). Forskellen på disse to associational groups, er at den ene form, sectional groups, oftest vil have nemmest ved at opnå mediedækning, fordi de som regel har flere økonomiske midler end promotional groups, og derved har mulighed for at ansætte fagkyndige til de forskellige opgaver. Hvis det er en journalist, der står bag artikler og debatindlæg det ene sted og en autodidakt, der forsøger at gøre det samme det andet sted, vil journalistens indlæg sandsynligvis blive taget mest seriøst. En promotional group må derfor forsøge at vække opsigt omkring et issue, ved også at lave saglige debatter og faglige foredrag, men de giver ofte kun lidt eller ligefrem ingen mediedækning fordi news journalism tends to trivialise and simplify activities of subordinate groups, and to focus on the spectalur demonstrations at the expense of explanation and argument (ibid.: 143). Derfor er en anden og ofte mere effektiv måde at opnå den ønskede mediedækning af et issue på gennem aktioner, som er på kanten af loven. Næsten hele befolkningen har en holdning til disse, men om denne holdning er negativ eller positiv er ikke afgørende for effekten. Nyhedsmedier vil som regel vælge at køre historien ligegyldig hvad, simplthen på grund af underholdningsværdien. Begge parter vinder ofte på dette gruppen får massiv mediedækning af deres issue og nyhedsmediet får sandsynligvis højere læsertal. Når nyhedsmedier sender live-reportager fra en aktion, som er på kanten af loven, finder læseren hele situationen interessant, og derfor behøver nyhedsmediet ikke at tilsætte subjektive holdninger til historien. Derved er det gruppen og derigennem gruppens issue, der er i centrum. Selvom nogle finder disse, til tider ret så farlige, aktioner forkastelige opnår gruppen en stor portion 22

23 mediedækning, og fra en promotional gruppes synspunkt er negativ pr bedre end ingen pr. 2.4 Lobbyisme i Folketinget En af de måder hvorpå man kan skabe sig en forestilling om, hvordan niveauet af lobbyisme i Danmark ligger, er ved at tage antallet af deputationer. En deputation er når repræsentanter fra en interesseorganisation, virksomhed eller lignende får lov til at stille sig op foran et udvalg, f.eks. miljøudvalget og forklare deres synspunkter på sager. Figur 1: Undersøgelsen er baseret på erhvervsudvalget, trafikudvalget, sundhedsudvalget og energiudvalget. I perioden 2004 til 2008 er der i alt undersøgt 445 møder med 483 deputationer. Et udvalg har cirka 25 møder om året, men antallet kan variere meget, ligesom antallet af deputationer kan være svingende i folketinget.pdf. 30/3/09. 23

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T.

Lobbyisme i EU. 21 december 2011. Lobbyisme I EU. Skrevet af: Marc Møller Espersen. Rikke Windfeld Kroman. Christina Ihler Madsen. Taus A.T. Lobbyisme I EU Skrevet af: Marc Møller Espersen Rikke Windfeld Kroman Christina Ihler Madsen Taus A.T. Jørgensen Thor Lidegaard Vejleder: Bent Eisenreich Institution og uddannelsestrin: Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

En ny verdensforståelse

En ny verdensforståelse Juni 2013 - www.stikimod.dk En ny verdensforståelse Af Katrine Ingemann Nielsen og Mikkel Mattsson Green Konspirationsteorier er på én gang vidtfavnende, allestedsværende, mystiske og fascinerende. Men

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen

Den fjerde sektor. Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004. Vejleder: Marianne Antonsen. Udarbejdet af: Karen Elisabeth Høeg & Lizette Westh Jensen Den fjerde sektor - et projekt om vidensskabelse samt hvordan virksomheder nytænker økonomi og idealisme Virksomhedsstudier 2. modul, foråret 2004 Vejleder: Marianne Antonsen Udarbejdet af: Karen Elisabeth

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere