Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norden. Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.)"

Transkript

1

2

3 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip og Line Eldring (red.) TemaNord 2010:536

4 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden Reguleringer, strategier og realiteter TemaNord 2010:536 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN Tryk: Kailow Express ApS Oplag: 200 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Denne rapport er udgivet med finansiel støtte fra Nordisk Ministerråd. Indholdet i rapporten afspejler dog ikke nødvendigvis Nordisk Ministerråds synspunkter, meninger, holdninger eller anbefalinger. Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde ønsker at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner.

5 Innhold Generalsekretærens forord... 7 Projektlederens forord... 9 Sammendrag Innledning Line Eldring Danmark Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Rekruttering og invandring af ingeniører i tal Nationale udfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referencer Finland Åsmund Arup Seip Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland Nasjonale utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken Kilder og referanser Island Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Rekruttering og indvandring af ingeniører i tal Nationale udfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referencer Norge Åsmund Arup Seip Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland Nasjonale utfordringer i rekrutteringspolitikken Kilder og referanser Sverige Sofia Murhem och Andreas Dahlkvist Nationell lagstiftning rörande arbetskraftsinvandring från tredje land Invandring och rekrytering av ingenjörer från tredje land Nationella utmaningar för rekryteringspolitiken Referenser Nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken for kvalificeret arbejdskraft Nana Wesley Hansen og Søren Kaj Andersen Regler Strategi Realiteter Regler, strategier og realiteter en opsummering Andre perspektiver på arbejdsindvandringspolitik Referencer

6

7 Generalsekretærens forord De nordiske lande klarer sig relativt godt i den internationale konkurrence. Skal vi fortsat være konkurrencedygtige på verdensmarkedet fremover kræver det, at vi kan tilvejebringe den kvalificerede arbejdskraft, som vore virksomheder har brug for. Med den demografiske udvikling vil behovet for at tiltrække arbejdskraft udefra vokse. Globaliseringen indebærer imidlertid også en skærpet konkurrence om arbejdskraften, og det øger kravet om at skabe attraktive arbejdsmarkeder i Norden. Det er derfor helt centralt, at vi i Norden nøje overvejer og samarbejder om, hvordan vi bedst muligt kan tiltrække og rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra lande uden for Norden. De nordiske lande har siden EUudvidelsen i 2004 nydt godt af indvandret arbejdskraft fra de nye medlemslande. Men også disse lande rammes efterhånden af mangel på arbejdskraft pga. udvandringen og den demografiske udvikling. Norden må derfor rette søgelyset mod lande uden for EU/EØS. I dette studie har Nordisk Ministerråd i samarbejde med en lang række organisationer og forskere i Norden valgt at fokusere på indvandring og rekruttering af ingeniører fra lande uden for EU/EØS samt nationale og nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken. Studiet giver en oversigt over de nationale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige på dette område og søger at identificere mulige forklaringer på forskellene i indvandringen af højtkvalificeret arbejdskraft blandt de nordiske lande. Det er mit håb at dette projekt kan bidrage til at styrke det nordiske samarbejde om at øge rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft fra tredjelande til Norden. Halldór Ásgrímsson Generalsekretær Nordisk Ministerråd

8

9 Projektlederens forord I denne rapporten presenteres resultatene fra et nordisk samarbeidsprosjekt om rekruttering av kompetansearbeidskraft til Norden fra land utenfor EU/EØS-området. På tross av mye oppmerksomhet rundt rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland, finnes det få systematiske analyser av dette. Vi håper denne rapporten vil bidra til økt kunnskap. En viktig bakgrunn for prosjektet har også vært et ønske om å styrke den nordiske dimensjonen i utviklingen av arbeidsinnvandrings-politikken, og bidra til videreutvikling av samarbeidet mellom de nordiske ingeniørorganisasjonene, relevante arbeidsgiverorganisasjoner og nordiske forskere. Prosjektet har vært knyttet til Nordisk Ministerråds prosjektvirksomhet innenfor temaet Den framtida efterfrågan på arbetskraft, og er delvis finansiert gjennom prosjektmidler fra Ministerrådets Arbetsmarknadsutskott. I tillegg har følgende organisasjoner og bedrifter bidratt med finansiering til prosjektet: Dansk Industri (DK), Ingeniørforeningen IDA (DK), Driftingenjörsförbundet i Finland (FI), Nya Ingenjörsförbundet (FI), Teknikens Akademiker-förbund TEK (FI), Tekniska Föreningen i Finland (FI), NITO (NO), Norsk Industri (NO), Tekna (NO), Epsilon AB (S), Svenskt Näringsliv (S) og Sveriges Ingenjörer (S). I tillegg har ingeniørorganisasjonene i Island bidratt med informasjon. Vi vil takke alle sammen for støtten til prosjektet, og ikke minst deres representanter for hjelp med datainnsamling, konstruktive innspill og engasjert deltakelse i seminarer i løpet av prosjektperioden. En spesiell takk til NITO v/håvard Lismoen som var med på å initiere prosjektet og som har bidratt med koordinering og administrasjon underveis. Tusen takk også til Lars Djernæs fra Nordisk Ministerråd som har fulgt oss gjennom hele prosjektet. Forsknings- og utredningsarbeidet i prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid mellom forskere fra FAOS ved Københavns Universitet (Nana Wesley Hansen, Søren Kaj Andersen og Anne Marie Boesen), Fafo Institutt for Arbeids- og velferdsforskning i Oslo (Åsmund Arup Seip og Line Eldring) og Ekonomisk-historiska institutionen ved Uppsala Universitet (Sofia Murhem og Andreas Dahlkvist). Forskerne utarbeidet et felles opplegg for landanalysene, og har samarbeidet underveis med innspill på tvers av landene. De enkelte forskningsinstitusjonene har hatt ansvaret for rapporteringen fra sine hjemland. I tillegg har forskerne fra FAOS skrevet om Island, og også hatt hovedansvaret for rapportens avsluttende og sammenfattende kapittel. Fafo har rapportert fra Finland, i tillegg til Norge, samt hatt ansvar for prosjektledelse og koordinering av arbeidet.

10 10 Regulering, strategier og realiteter Til slutt vil vi takke representantene fra organisasjonene som er nevnt ovenfor for nyttige kommentarer til tidligere utkast av rapporten. Tusen takk også til representanter fra Arbetsmarknadsutskottet og de nasjonale arbeidsdepartementene- og direktoratene, som har bidratt både med informasjon og rapportkommentarer. Det endelige resultatet står imidlertid som vanlig for forskernes egen regning. Oslo, februar 2010 Line Eldring, prosjektleder

11 Sammendrag Rapportens tema er rekruttering av kompetansearbeidskraft til Norden fra land utenfor EU/EØS-området. De ulike kapitlene går igjennom nasjonale lovreguleringer i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og ser også på utviklingen i regelverket gjennom den siste tiårsperioden. Studien har hatt et særlig fokus innvandring og rekruttering av ingeniører fra tredjeland, samt nasjonale og nordiske utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken. Danmark Siden 2001 har Danmark haft særlig fokus på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Man har foretaget markante ændringer i de adgangsgivende regler, taget initiativer til at forbedre formidlingen af udenlandsk arbejdskraft og lavet pilot projekt omkring aktiv markedsføring af Danmark i udlandet. Som et tredje ben til strategien er man også påbegyndt initiativer til fastholdelse af arbejdskraften. Arbejdsmarkedets parter har deltaget aktivt i denne udvikling. Tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer eller et jobtilbud med et vist lønniveau, kan få særlig nem adgang via en række ordninger. Heriblandt er Positivlisten, Beløbsordningen, og Greencard de tre ordninger, der har spillet den største rolle for rekrutteringen. Der kommer stadig relativt få kvalificerede udlændinge fra tredjelande til Danmark på særordningerne, men tendensen er stigende især på Beløbsordningen og Greencard-ordningen. Det samme gør sig gældende for antallet af ingeniører fra tredjelande. Man har løbende overvåget tilgangen af arbejdskraft, men først med udvidelsen af Arbejdsmarkedsstyrelsens nøgletalssystem i januar 2010, kan man nu overvåge, hvor meget af den udenlandske arbejdskraft, der ankommer, som også vælger at blive og arbejde i Danmark og hvor længe de bliver. Det er dog ikke muligt at sige noget om, hvilke specifikke kompetencer den udenlandske arbejdskraft medbringer på baggrund af det nuværende talmateriale. Finland Finland vedtok en ny utlendingslov i Regelverket som gjelder innvandring fra tredjeland stiller opp et generelt krav om at det skal foreligge tilbud om arbeid. Det stilles også et krav til arbeidsmarkedsvurdering. Høyt utdannet arbeidskraft får i mange tilfeller oppholdstillatelse med hjemmel i en bestemmelse som ikke krever at det foretas en arbeidsmarkedsvurdering. Et nytt lovforslag fra regjeringen vil avvikle ordningen med arbeidsmarkedsvurdering og gi arbeidsgiver et større ansvar for å dokumentere at arbeidskraften ikke er tilgjengelig innenfor det europeis-

12 12 Regulering, strategier og realiteter ke arbeidsmarkedet før det kan ansettes arbeidstakere fra tredjeland. Partene i arbeidslivet støtter i dag forslaget om å avvikle arbeidsmarkedsvurderingen, men arbeidstaker-organisasjonene har understreket viktigheten av å sikre god kontroll med arbeidsforholdene. Verken myndighetene eller ingeniørorganisasjonene har foreslått såkalte Blue Card-ordninger eller drøftet særskilte tiltak for å stimulere innvandring av ingeniører. Innvandringen fra tredjeland til Finland har vært relativt beskjeden, men det finnes ikke tilgjengelig statistikk over innvandringen for ingeniører eller andre yrkesgrupper. Island Det økonomiske opsving i Island, som toppede i midten af 2007, tiltrak en stor mængde udenlandsk arbejdskraft fra især andre europæiske lande. På baggrund af den ekstraordinære arbejdskraftefterspørgsel foretog man i 2008 en revisionen af lovgivningen for arbejdstilladelser, hvor man indførte en ordning for særligt kvalificerede arbejdstagere. For at få arbejdstilladelse skal man have opnået opholdstilladelse. Ophold forudsætter, at der er tale om et konkret jobtilbud, og at det ikke har været muligt at rekruttere national arbejdskraft eller arbejdskraft fra EU/EØS området. Arbejdsdirektoratet kan udstede midlertidig arbejdstilladelse, hvor fagforeningerne skal høres eller den særlige specialist-arbejdstilladelse, der forudsætter en servicekontrakt med en virksomhed i Island. Island blev imidlertid hårdt ramt af den globale finansielle krise og ledigheden har herefter været stigende. Først på længere sigt, vil efterspørgslen efter arbejdskraft og herunder også ingeniører stige igen. Norge Norge vedtok i 2008 en ny utlendingslov, og har i den forbindelse foretatt endringer i regelverket for arbeidsinnvandring. For arbeidsinnvandring fra tredjeland gjelder et generelt krav om at det skal foreligge tilbud om arbeid. Det stilles også krav til kompetanse som faglært eller spesialist. Spesialister defineres ut fra en lønnsterskel på NOK (ca EUR ). Innenfor en kvote på 5 000, kan det gis tillatelser uten at det foreligger en konkret arbeidsmarkedsvurdering. Med støtte fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene har myndighetene forsøkt å forenkle prosedyrene for innvandring. I tråd med en etterspørselsstyrt rekrutteringspolitikk har myndighetene i liten grad drøftet tiltak for særskilte grupper som for eksempel ingeniører. Det finnes lite statistikk over utenlandske ingeniører i Norge. Foreliggende surveymateriale på bedriftsnivå antyder at det i industrien er mellom % av virksomhetene som benytter ingeniører fra tredjeland.

13 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 13 Sverige Den 15 december 2008 infördes en ny lagstiftning rörande arbetskraftsinvandring från tredje land till Sverige. Det nya regelverket medförde en förenkling av tillståndshanteringen för arbetskraftsinvandrare från tredje land genom att Migrationsverket inte längre skulle samråda med Arbetsförmedlingen före beslut. Dessutom innebar den nya lagstiftningen en tydlig liberalisering jämfört med tidigare bestämmelser, bland annat som ett resultat av att bedömningen om det finns behov av att rekrytera arbetskraft från tredje land fördes över till enskilda arbetsgivare och genom borttagandet av tidigare skrivelser som fokuserade på rådande brist som ett villkor för arbetstillstånd. Dock verkar de svenska myndigheterna inte har vidtagit några direkta rekryteringsåtgärder med särskild inriktning på kvalificerad arbetskraft från tredje land. Även om det står klart att arbetskraftsinvandring från tredje land, generellt såväl som när det gäller ingenjörer, har ökat under de senaste åren är det svårt att uttala sig om vilken inverkan de senaste lagstiftningsförändringarna har haft. Även om det finns statistik att tillgå är det är svårt att uttala sig om konkreta effekter då införandet av de nya reglerna sammanföll med en lågkonjunktur. Dock tycks det som om regelverket haft viss effekt. Uppfattningen på arbetsgivarsidan är att den nya lagstiftningen fungerar bra och att denna bör ses som en positiv förändring. Vissa arbetstagarorganisationer ställer sig dock kritiska till att de fått ta på sig en myndighetsroll i den kontrollprocess som genomförs i samband med tillståndsgivningen. Vidare är det uppenbart att det finns flera faktorer som motverkar en större arbetskraftsinvandring, blant annat är språket ett problem. När det gäller behovet av ingenjörer tyder aktuella prognoser på att det alltjämt kommer att finnas ett stort underskott på kvalificerad arbetskraft inom vissa områden och branscher. Nordiske udfordringer i arbejdsindvandringspolitikken for kvalificeret arbejdskraft De nordiske arbejdsmarkeder har haft særlig let adgang til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor EU/EØS området efter udvidelsen i Alligevel har alle de nordiske lande foretaget ændringer i reglerne for ophold- og arbejdstilladelse, og dermed lettet adgangen til de nordiske arbejdsmarkeder for tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer. De forventede demografiske ændringer og den deraf følgende mangel på arbejdskraft er en af hovedforklaringerne bag denne udvikling. Paradoksalt nok er dette sket lige op til finanskrisens udbrud og den efterfølgende stigende ledighed. Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse er indrettet forskelligt i de enkelte nordiske lande på baggrund af forskellige strategiske overvejelser og forskellige reguleringstraditioner. Dog bygger reguleringen på tværs af de nordiske grænser på de samme grundlæggende principper. Lovgivnin-

14 14 Regulering, strategier og realiteter gen på området i de forskellige lande balancerer således alle mellem 1) at facilitere arbejdsgivernes efterspørgsel efter arbejdskraft og 2) at beskytte det nationale og europæiske arbejdsmarked mod dumping af løn og arbejdsvilkår. De valgte strategier i forhold til at implementere reguleringen vedrørende højtuddannede fra tredjelande afhænger af en række forhold, hvor bl.a. den nationale erhvervsstruktur kan have betydning. Antallet af kvalificerede personer, der er kommet til de nordiske lande fra tredjelande realiteterne er stadig forholdsvis beskedne, men tallene er stigende. De, som er kommet, er primært kommet fra Asien og her særligt Kina og Indien. Den komparative analyse kan ikke entydigt pege på, om bestemte politikker eller reguleringer i de enkelte nordiske lande har resulteret i, at flere eller færre personer med særlige kvalifikationer er ankommet fra tredjelande. For det første er tidshorisonten for nogle af de lempelser, som er foretaget, meget kort, og man har endnu ikke set gennemslagskraften af tiltagene. For det andet er der store forskelle i vurderingen af, hvad der kendetegner kvalificeret arbejdskraft, og hvordan adgangsreglerne er indrettet, og som følge heraf er registreringen forskellig og til tider mangelfuld. Dette gør det svært at sammenligne data for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft de nordiske lande imellem.

15 1. Innledning Line Eldring I alle de nordiske landene, så vel som i Europa for øvrig, foregår det løpende debatter og analyser knyttet til de demografiske utfordringene framover. Befolkningsveksten er for lav til å veie opp for en alderspyramide som blir stadig mer topptung. Stadig færre yngre skal forsørge stadig flere eldre. På tross av stigende arbeidsledighet på kort sikt, er det stor uro knyttet til mangelen på arbeidskraft på lang sikt. Dette gjelder både jobber som krever lite utdanning, og det gjelder spesialister innenfor helseomsorg og tekniske profesjoner. I hele Norden er det en tendens til at stadig flere jobber for ufaglærte utføres av arbeidstakere med bakgrunn fra andre land. EU-utvidelsene mot øst i 2004 og 2007 viste seg å være startskuddet for en ny æra når det gjelder europeisk arbeidskraftsmobilitet. Langt flere arbeidstakere fra de nye EU-landene enn forventet benyttet seg av mulighetene til å reise og arbeide i Vest-Europa. Også til Norden har tilstrømningen fra naboland i Øst- og Sentral-Europa vært høy, og særlig til Norge. 1 Nordiske virksomheter følger takten i internasjonaliseringen av næringslivet, og opererer oftere enn før tvers av de nasjonale arbeidsmarkedene. Både internasjonaliseringen og den demografiske utviklingen er potensielle drivere i utviklingen av regelverk så vel som av den faktiske arbeidskraftsmobiliteten. I nyere tid har de nordiske landene hatt strenge reguleringer når det gjelder arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØSområdet. Samtidig har alle landene i Norden bestemmelser i sine regelverk som gjør det lettere å innvandre for særlig kvalifisert arbeidskraft, som for eksempel ingeniører. Erfaringen har likevel vært at det er krevende og vanskelig å rekruttere høykompetent arbeidskraft til virksomheter i Norden. Årsakene til dette er mange, og kan finnes i både avsenderog mottakerlandene, og ikke minst i reguleringene for mobilitet av arbeidskraft mellom landene. Behovet for høyt utdannet arbeidskraft i de nordiske landene har imidlertid utløst en rekke tiltak og endringer i reguleringsregimene. I dette prosjektet har vi studert nærmere hva disse endringene har gått ut på, og hvordan de har virket. Den store likheten mellom de nordiske landene når det gjelder velferdsstatens innretning, arbeidsmarkedenes virkemåter og leve- og arbeidsvilkår mer generelt, gir et 1 Dølvik, J.E. and L. Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd

16 16 Regulering, strategier og realiteter godt grunnlag for å studere både likheter og ulikheter i arbeidsinnvandringspolitikken og i resultatene av den. I en situasjon med internasjonal konkurranse må de nasjonale reguleringene ses i sammenheng. Dette gjør det viktig å ha kunnskap om de nasjonale reguleringsregimene, interessene og det politiske handlingsrommet i hvert enkelt land. 2 Arbeidsvandring og rekruttering av kompetanse over landegrenser skaper noen særskilte utfordringer. I et arbeidsmarked som i økende grad globaliseres vil konkurransen om kompetanse være stor, og både de politiske, sosiale og menneskelige kostnadene forbundet med arbeidsvandring vil bli synlige. Jakten på kompetansen kan imidlertid også ha sine skyggesider. Den kan lett føre til at migranter blir verdsatt ulikt, og at de får rettigheter ut fra hvilke kvalifikasjoner de har. Dette kan tappe noen land og områder for viktig kompetanse. Reguleringsmyndighetene vil dermed måtte se arbeidsvandring mellom land i et samfunnsmessig perspektiv som strekker seg ut over de nasjonale interessene. Målsettingen for prosjektet har vært å studere og sammenlikne reguleringer, strategier og resultater i de nordiske landene når det gjelder arbeidsvandring av høykompetansegrupper fra tredjeland. Vi har kartlagt de politiske målsettingene og strategiene, og også initiativer tatt av arbeidsmarkedets parter med henblikk på å regulere og håndtere denne arbeidsinnvandringen. Analysen av reguleringsregimene omfatter kvalifisert 3 tredjelandsinnvandring generelt, mens undersøkelsen for øvrig har konsentrert seg om rekruttering og innvandring av ingeniørarbeidskraft. Dette valget ble gjort ut fra en antakelse om at etterspørselen etter ingeniører har vært stor i alle de nordiske landene, og at mangelen på teknologiarbeidskraft har vært en viktig driver i den pågående utviklingen av arbeidsinnvandringspolitikken. Rapporten tar særlig for seg følgende temaer og problemstillinger: Nasjonale lovreguleringer av arbeidsinnvandring fra tredjeland: Hvilke reguleringer gjelder for arbeidsinnvandring fra tredjeland når det gjelder høykvalifisert arbeidskraft? Hvilke sentrale endringer i det nasjonale regelverket for arbeidsinnvandring fra tredjeland har skjedd i de nordiske landene i løpet av de siste 10 årene? Og hva har vært begrunnelsen for eventuelle endringer? 2 Menz, G. (2009), The Political Economy of Managed Migration. Oxford University Press. 3 Som det framgår av landkapitlene, ligger det forskjellige definisjoner til grunn i de ulike landene når det gjelder hva som regnes som «kvalifisert/høykvalifisert» arbeidskraft. En fellesnevner er at vi her fortrinnsvis har studert regelverket som gjelder for innvandrende ingeniører.

17 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 17 Rekruttering og innvandring av ingeniører fra tredjeland: Hva kjennetegner innvandringen fra tredjeland, og hvor mange ingeniører fra disse landene har fått arbeidstillatelse i de nordiske landene de siste 5 10 årene? Har det blitt iverksatt spesielle rekrutteringsinitiativ i forhold til ingeniører fra myndighetene eller andre sentrale aktører? Nordiske utfordringer i arbeidsinnvandringspolitikken: Hva er de viktigste likhetene og ulikhetene mellom de nordiske landene i forhold til regulering av arbeidsinnvandring fra tredjeland? Hvilke faktorer hemmer/fremmer rekrutteringen av ingeniører fra tredjeland til Norden? I analysene har vi vært opptatt av å ikke bare se på reglene, men også strategiene som ligger bak og ikke minst hva som er realitetene når det gjelder faktiske resultater og virkninger. Problemstillingene er undersøkt gjennom bruk av foreliggende dokumentasjon, skriftlige kilder, statistikk fra relevante myndighetsorganer, samt informantintervjuer med representanter fra myndighetene og partene. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene som er deltakere i prosjektet har omfattende kunnskap om ingeniørarbeidsmarkedet i de ulike landene, og har vært viktige informasjonskilder. Som det framgår av de ulike landkapitlene er det visse variasjoner når det gjelder hva slags data som har vært tilgjengelig, særlig når det gjelder statistikk. Resultatene fra undersøkelsen presenteres i det følgende gjennom et kapittel for hvert av de nordiske landene; Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og med et sammenfattende sluttkapittel.

18

19 2. Danmark Nana Wesley Hansen og Anne Marie Boesen Forkortelser AC: Akademikernes centralorganisation (faglig hovedorganisation for akademikere) AE: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd BAT-kartellet: Bygge- Anlægs og Trækartellet CIRIUS: statslig styrelse der arbejder med internationalisering af uddannelser og læring, (ligger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling) DA: Dansk Arbejdsgiverforening (Hovedorganisation for arbejdsgiverne) DI: Tidligere Dansk Industri (arbejdsgiverforening) DJØF: Danmarks Jurist- og Økonom forbund EURES: European Employment Services EU10: De nye EU medlemslande optaget i EU efter Østudvidelsen FTF: Hovedorganisation for offentligt og privatansatte HK: Handels- og Kontorfunktionærernes forbund IAK: Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse IDA: Ingeniørforeningen i Danmark KL: Kommunernes Landsforening (interesse og medlemsorganisation for 98 kommuner i Danmark) LO: Landsorganisationen i Danmark (hovedorganisation for 18 fagforbund) PROSA: Forbundet af IT- professionelle 2.1 National lovregulering af arbejdsindvandring fra tredjelande Dagens regelværk for arbejdsindvandring fra tredjelande For at bo og arbejde i Danmark skal en tredjelands-statsborger have tildelt arbejds- og opholdstilladelse. Med fokus på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Danmark har man siden 2001 indført fire ordninger: Positivlisten, Beløbsordningen, Koncernordningen og Greencard, 4 der giver 4 Udlændingeloven 9.a stk.2

20 20 Regulering, strategier og realiteter nemmere adgang til Danmark for tredjelandsborgere med særlige kvalifikationer eller et jobtilbud med et vist lønniveau. Positivlisten udgør en række beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kan den udenlandske arbejdstager dokumentere et jobtilbud indenfor et af områderne på listen, er vedkommende berettiget til arbejds- og opholdstilladelse. Hvis arbejdstageren kan dokumentere et jobtilbud med en årsindtægt på minimum kr., kan vedkommende benytte sig af Beløbsordningen og dermed opnå arbejds- og opholdstilladelse uafhængigt af jobtypen. Både for Positivlisten og for Beløbsordningen er det et krav for at få opholdstilladelse, at løn og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Den tredje mulighed er Koncernordningen, der gør det muligt for en arbejdstager ansat i en virksomhed i udlandet at blive udstationeret i virksomhedens danske datter-, søster-, moderselskab eller lignende i en periode. Endelig findes der Greencard-ordningen, som gør det muligt for kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark i en periode på op til tre år. For at være berettiget til et Greencard skal arbejdstageren minimum opnå 100 point, der tildeles efter uddannelse, alder, erfaring, tilpasningsevne og sprogkundskaber. Greencard-ordningen adskiller sig fra de andre ordninger, idet den ikke er stadfæstet til et konkret job, men giver arbejdstageren mulighed for at opholde sig i landet for at søge job og arbejde. Det er Udlændingeservice, som udsteder Greencard på baggrund af ansøgerens dokumentation. Den statslige styrelse CIRIUS 5 medvirker i vurderingen af uddannelsesniveau, mens sprogniveau vurderes i forhold til de officielle danskprøver eller på baggrund af dokumentation om tidligere modtaget sprogundervisning. I forhold til ansøgerens tilpasningsevne tæller for eksempel tidligere uddannelsesophold i EU positivt. Den udenlandske arbejdstager har mulighed for at medtage familie og hjemmeboende børn under 18 år på alle fire ovennævnte ordninger, dog kun under forudsætning af dokumenteret selvforsørgelse. Ordningerne er umiddelbart af tre års varighed, og derefter kan arbejdstageren søge om op til fire års forlængelse. Efter syv år kan vedkommende søge om permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse. For at tiltrække udenlandske forskere har man indført en såkaldt forskerskat, der betyder, at såfremt vedkommende er rekrutteret i udlandet, kan personen vælge mellem at betale 25 % i skat i op til tre år eller 33 % i skat i op til fem år. Dette er en væsentlig reduktion eftersom det i ordningen er et krav, at forskeren har en løn på minimum kr. pr. måned, hvilket der under normale forhold ville kvalificere vedkommende til at betale topskat på små 60 %. 5 CIRIUS er en statslig styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der arbejder med internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer

21 Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden 21 Der er endvidere udført en række tiltag, der tilgodeser udenlandske studerende. Myndighederne har forsøgt at skabe mere overskuelighed i regelværket for udenlandske studerende, og man har indført en jobsøgningsordning for udenlandske studerende, der afslutter en videregående uddannelse i Danmark. Efter endt uddannelse har den studerende mulighed for at opholde sig i landet op til seks måneder som jobsøgende. Såfremt den studerende finder et job, skal der ansøges om opholds- og arbejdstilladelse. Endelig findes en række særordninger for trainees, professionelle sportsudøvere og enkelte andre mindre grupperinger såsom religiøse forkyndere. Den gruppe af tredjelandsborgere, som ikke kvalificerer sig til at søge eller få tildelt opholds- og arbejdstilladelse via ovennævnte ordninger, kan tildeles opholds- og arbejdstilladelse, hvis særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det. 6 Udlændingeservice, der behandler ansøgningerne, lægger her vægt på, om der i forvejen er kvalificeret tilgængelig arbejdskraft inden for Danmark eller EU, og om arbejdet er af en særlig karakter. Det betyder, at der normalt ikke gives opholds- og arbejdstilladelser til sædvanligt faglært og ufaglært arbejde. Det er derudover nødvendigt, at ansøgeren har en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold. Endelig skal den udenlandske arbejdstager være selvforsørgende og kunne godtgøre, at han råder over midler til at kunne forsørge sig selv det første år i Danmark. Arbejdstageren har mulighed for at medbringe sin ægtefælle og hjemmeboende børn under 18, hvis familien samlet set kan dokumentere at være selvforsørgende. Som familiesammenført behøver man ikke arbejdstilladelse for at arbejde i Danmark. Opholdstilladelsen betinges endvidere af, at den pågældende under opholdet ikke modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Betegnelsen særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn er noget ukonkret, og det kan for ansøgere og andre interesserede være svært at bedømme, hvornår der reelt er tale om sådanne hensyn. Kravene er fleksible afhængigt af efterspørgslen på arbejdskraft, hvorfor man i årene under højkonjunkturen kunne konstatere en stigning i antallet af tredjelandsborgere, der får opholds- og arbejdstilladelse ud fra særlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn. Således er der ifølge tal fra Udlændingeservice i 2008 næsten tre gange så mange tredjelandsborgere, der har opholdstilladelser på baggrund af denne hjemmel, sammenlignet med tallet i Udviklingen i regelværket og rekrutteringsinitiativer for højtkvalificeret arbejdskraft De første tiltag for rekruttering af særlig kvalificeret udenlandsk arbejdskraft blev taget i januar 2001, hvor man vurderede, at der var akut mangel 6 Udlændingeloven 9.a stk.2

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning.

Danmark skal inden 1. maj 2006 meddele Kommissionen, om Danmark fortsat vil gøre brug af en overgangsordning. 5. april 2006 Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om revision af aftalen om EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked 1. Baggrund Den

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Vækst og øget velstand forudsætter et stort og kvalificeret udbud af arbejdskraft. Regeringen har derfor siden sin tiltrædelse gennemført en række ordninger og initiativer, der

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008

Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening Aftale om rekruttering af arbejdskraft 13. februar 2008 En af de største velfærdspolitiske udfordringer for Danmark i de kommende år er at sikre

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Den ny arbejdskraftindvandring

Den ny arbejdskraftindvandring 28. maj 2008 Den ny arbejdskraftindvandring Der er siden 2003 sket et markant skift i indvandringen til Danmark. I dag ankommer flere indvandrere fra vestlige lande til Danmark end fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. februar 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af overgangsordningen for

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job-

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i job- Arbejdsmarkedsstyrelsen Analyse og overvågning Notat Arbejdsmarkedsbalancen Beskæftigelsesregionerne offentliggør halvårligt en Arbejdsmarkedsbalance på deres hjemmesider. Arbejdsmarkedsbalancen viser

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om: En jobplan (28. februar 2008) Aftale om en jobplan Februar 2008 1 Aftale om

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

International rekruttering

International rekruttering International rekruttering Barrierekatalog Task force til identifikation og forenkling af barrierer ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft November 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA

11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA 11:42 REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT DANMARK, NORGE, HOLLAND, STORBRITANNIEN OG CANADA FREDERIK THUESEN METTE KIRSTINE TØRSLEV TINA GUDRUN JENSEN KØBENHAVN 2011 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere