LOKALPLAN FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015."

Transkript

1 LOKALPLAN VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

2 Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 5 5. Veje og arbejdsarealer 6 6. Bebyggelsens omfang og placering 7 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer og beplantning Miljø Betingelser for ibrugtagning Tilladelser fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger 17 Redegørelse 18 Beliggenhed og afgrænsning 19 Lokalplanens formål og baggrund 20 Eksisterende forhold 21 Fremtidige forhold 22 Miljøvurdering 23 Lokalplanens forhold til anden planlægning 24 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning 25 Juridiske kort 26 Kortbilag 3 27 Hvad er en lokalplan? 28 Miljørapport 29 Miljørapport 30

3 LOKALPLAN

4 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - At der kan opstilles tre vindmøller. - At fastlægge bestemmelser for vindmøllens placering, størrelse og fremtræden. Ad 1.1: I henhold til Planloven kan der kun dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En lokalplans principper er først og fremmest beskrevet i lokalplanens formål. - At vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet. - At muliggøre anlæggelse af adgangsveje, arbejdsarealer, elforsyningsanlæg m.v., som er nødvendige for driften af vindmøllerne. - At sikre, at der tinglyses deklaration om, at de tre vindmøller med dertilhørende tekniske anlæg fjernes ved ophør af elproduktionen i området, jf. 2 stk At sikre, at arealer, som ikke benyttes til møllens drift og vedligeholdelse eller andre i lokalplanen muliggjorte anvendelser, kan anvendes som hidtil. LOKALPLAN

5 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanens grænse er vist på kortbilag 1, og omfatter følgende matrikelnumre.: del af matr. nr.1a, 1at, 1au og 1bg, samt del af kommunevejen Marsvinlundvej "b" Marsvinslund Hgd, Vium, samt parceller der efter den 1. oktober 2015 udstykkes fra de nævnte ejendomme i lokalplanområdet. Ad 2.1: Lokalplanen omfatter et areal på 11,49 ha., der ligger i landzone. 2.2 Lokalplanen ligger i landzone og forbliver i landzone ved planens vedtagelse. Lokalplanen gives bonusvirkning. Ad 2.2: Lokalplanen muliggør, at fremtidige ændringer i overensstemmelse med lokalplanen kan gennemføres uden landzonetilladelse. 2.3 Lokalplanen erstatter de tilladelser til anlæg, bebyggelse og udstykning efter Planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15 stk. 4, dog under forudsætning af, at bestemmelserne i nærværende lokalplan 2 stk. 4 nedenfor er opfyldt. 2.4 Forinden Silkeborg Kommune udsteder byggetilladelser til opførelse af vindmøllerne, skal der være tinglyst deklaration om, at vindmøllerne for ejerens regning fjernes senest 1 år efter, at elproduktionen på vindmøllerne er ophørt. Fundamenterne fjernes ned til mindst en meter under terræn. Arbejdsarealer og overflødiggjorte veje fjernes og arealer, der før opstilling af vindmøllerne var landbrugsarealer/naturarealer skal reetableres til landbrugsdrift/naturarealer. Ad 2.4: Bestemmelsens vilkår kan evt. effektueres i forbindelse med tinglysning af øvrige vilkår i 4 stk. 2. Landbrugspligten kan ophæves ved en landinspektørerklæring i henhold til Landbrugslovens 6, hvis: 1) arealet i en endelig vedtaget landzonelokalplan med bonusvirkning er udlagt til det pågældende formål og 2) arealet i sin helhed inden 5 år skal anvendes til det pågældende formål. LOKALPLAN

6 3. Områdets anvendelse 3.1 Området skal anvendes til vindmøller og dertil hørende veje, arbejdsarealer som blandt andet kranpladser og strømforsyningsanlæg. 3.2 Der må ikke sættes andre anlæg på vindmøllerne, bortset fra mobiltelefoniantenner. Ad 3.2: Der kan eventuelt opsættes mobilantenner på vindmøllens tårn, men antenneanlæg på vindmøllerne må ikke omfatte parabolantenner eller i øvrigt fremtræde iøjnefaldende jf. retningslinje 6.6. LOKALPLAN

7 4. Udstykning 4.1 Der må ikke ske udstykning bortset fra at hver vindmølle må udstykkes i en selvstændig parcel, svarende til mindst minimum vindmøllens fundament og maksimalt vindmøllens rotorareal. Ad 4.1: Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig parcel. 4.2 Hvis en vindmølle udsykkes i et areal mindre end rotordiameteren er det en betingelse for udstykning, at det tinglyses, at der må ske vingeoverslag ind over nabomatrikler. Udgiften til tinglysning afholdes af ansøger. Ad 4.2: Bestemmelsens vilkår kan evt. effektueres i forbindelse med tinglysning af øvrige vilkår i 2 stk. 4. LOKALPLAN

8 5. Veje og arbejdsarealer 5.1 Vejadgang til vindmøllerne og teknikbygningerne skal ske fra Marsvinslundvej efter princippet skitseret på kortbilag Adgangsveje må ikke laves med en kørebanebredde på mere end 5,5 meter. Sving skal udformes efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på 41 meter i indvendige kurver. I sving må vejene være op til 7 meter brede. Ad 5.2: Dimensionerne skal sikre at servicevogne og mølletransporter mm. kan komme frem til vindmøllerne. Vejene skal anlægges med en kørefast belægning såsom grus. 5.3 Der må kun etableres permanente kranpladsarealer op til 2500 m 2 ved hver vindmølle. Kranpladserne skal anlægges med en kørefast belægning såsom grus. Ad 5.3: Hensigten med bestemmelsen er, at veje og kranpladser minimeres til det nødvendige, så landbrugsdriften forstyrres mindst muligt. 5.4 Der må ikke etableres permanent belysning i lokalplanområdet bortset fra møllernes egen lysafmærkning. Ad 5.4: Bestemmelsen skal sikre, at området ikke fremstår mere synligt i landskabet end nødvendigt. LOKALPLAN

9 6. Bebyggelsens omfang og placering Der må kun placeres tre vindmøller i området. Der må ikke opstilles kun en eller to vindmøller. De skal stå i en lige række fra øst til vest som vist på kortbilag 2. Vindmøllerne må ikke have vingeoverslag udenfor lokalplanområdet. Ad 6.1: Bestemmelsen sikrer, at rækken fremtræder enkel og letopfatteligt og at vindmøllerne i hele deres udstrækning omfattes af lokalplanområdet. 6.2 Vindmøllerne skal stå med lige stor afstand. 6.3 Møllernes højde målt fra reguleret terræn til øverste vingespids (totalhøjden) må ikke overstige 130 meter og skal være minimum 120 meter. Rotordiameteren må ikke overstige 104 meter. Ad 6.3: Det er hensigten med bestemmelserne, at området udnyttes til så store vindmøller, så vindressourcerne udnyttes optimalt. Samtidigt skal det sikres, at vindmøllerne ikke bliver så høje at lovkravet om afstand til nabobeboelse, på 4 gange totalhøjden, overskrides eller radarnavigationen omkring Karup Lufthavn forstyrres. 6.4 Alle vindmøller skal have et ensartet udseende, herunder samme rotordiameter, navhøjde og formgivning i øvrigt. Ad 6.4: Bestemmelsen skal sikre, at de opstillede møller opfattes som værende ens. 6.5 Fundamenterne skal tildækkes så højst 1 meter af soklen for mølletårnet er synlig over terræn. Ad 6.5: Bestemmelsen har som formål, at fundamenterne ikke visuelt fremstår for markante. LOKALPLAN

10 6.7 Udover de i stk. 1-7 omhandlede vindmøller og anlæg må der ikke opføres permanent bebyggelse i området. 6.6 Der må ikke opføres bygninger bortset fra koblingsstation og SCADA-anlæg på henholdsvis op til 10 m 2 og 30 m 2, eller de to anlæg kan samles i én bygning på maksimalt 40 m 2. Bygningshøjden må ikke overstige 3 meter over terræn. Bygningen/bygningerne skal primært placeres, hvor de visuelt er mindst synlige, eller sekundært i nær tilknytning til en af vindmøllerne. Bygningerne skal have en mørk overflade. Ad 6.6: Bestemmelsen skal sikre, at nødvendige bygninger for vindmøllernes tilkobling til elnettet kan etableres i lokalplanområdet. Til store vindmøller skal der normalt opføres koblingsstationer og SCADA-anlæg, som er et kontrolsystem til styring og overvågning af vindmøllernes drift. Eksempel på teknikbygninger. 6.8 Der må i anlægsfasen opstilles midlertidige arbejdsskure og anlægges midlertidige parkeringspladser og arealer til vindmølledele m.v. Arealerne skal bringes tilbage til deres oprindelige stand efter endt anlægsarbejde. Evt. fast belægning skal fjernes. 6.9 Dræns og grøfters placering og profil skal registres inden anlægsarbejdet påbegyndes eller i forbindelse med anlægsarbejdet. Der skal reetableres samme vandafledningstilstand, hvis dræn eller LOKALPLAN

11 grøfter berøres af anlægsarbejdet LOKALPLAN

12 7. Bebyggelsens ydre fremtrædende Vindmøllerne skal opføres på rørtårn, have tre vinger, have en omløbsretning med uret (højre om) set forfra (fra vindsiden) og være dimensioneret til at have ens omdrejningstal. Ad 7.1: Bestemmelsen sikrer, at vingerne på vindmøllerne drejer i den samme retning som er gængs for alle vindmøller, så det visuelle samspil mellem vindmølleparkerne opleves mere roligt. 7.2 Traditionelt dansk vindmølledesign med 3-vinget rotor og rørtårn. Vindmøllerne skal fremstå med samme lyse farve (RAL 7035). Vingerne skal antirefleks behandles, så overfladen har et glanstal på højest 30. Ad 7.2: Bestemmelsen skal sikre hensynet til flysikkerhed og harmonisk fremtræden, samt at minimere reflekser fra møllen. 7.3 Skiltning eller reklamering må ikke finde sted. Dog må der være diskret angivelse af møllefabrikat eller af mølleejers vindmøllerelaterede logo på vindmøllernes nacelle. Ad 7.3) Bestemmelsen skal sikre, at vindmøllerne ikke fremstår unødigt markante i landskabet. LOKALPLAN

13 Vindmølle med producentens logo på nacellen. 7.4 Vindmøllerne skal af hensyn til lufttrafik markeres med fast rødt lys på minimum 10 candela monteret øverst på nacellen/møllehuset. Lyset skal være synligt 360 grader i vandret plan og skal afskærmes under vandret. Lyset må have en maksimal styrke på 30 candela. Anden belysning af vindmøllerne er ikke tilladt. Ad 7.4: Bestemmelsen skal sikre hensynet til flysikkerheden, og at et eventuelt krav om afmærkning for lufttrafikken ikke generer på jorden. Candela er en enhed for lysstyrke. 10 Candela svarer til lyset fra en 8-9 watts glødepære og 30 Candela svarer dermed til lyset fra en 25 Watts glødepære. Foto af fast rødt lys på toppen af LOKALPLAN

14 nacellen LOKALPLAN

15 8. Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Ubebyggede arealer, der ikke omfattes af teknikbygninger, veje eller arbejdsarealer i henhold til 5 og 6, må kun anvendes til jordbrugsformål, herunder skovdrift eller henligge som natur. Ad 8.1) Bestemmelsen skal sikre, at den hidtidige anvendelse kan fortsætte, samt at så lidt landbrugsareal som muligt tages ud af drift. 8.2 Der må ikke foretages terrænreguleringer på mere end +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af vindmøllerne. Ad 8.2) Bestemmelsen skal sikre, at terrænet omkring vindmøllerne ikke væsentligt ændrer karakter. 8.3 Terrænreguleringer skal foretages med bløde overgange. 8.4 Der må ikke etableres faste hegn omkring vindmøllerne eller teknikbygningerne. Ad 8.4) Det er hensigten med bestemmelsen, at landskabet bevarer sin karakter og ikke tilføres unødige elementer. 8.5 El- og teleledninger må alene udføres som jordkabler. Ad 8.5) Bestemmelsen skal sikre, at alle el- og telekabler i og omkring vindmølleområdet vil være usynlige over terræn. 8.6 Ubebyggede arealer og permanente arbejdsarealer, som ikke anvendes som i 8 stk. 1 skal holdes med tilsåning, belægning eller beplantning. Teknikbygningerne skal skærmes af lav beplantning, så de ikke fremstår markante i landskabet. LOKALPLAN

16 9. Miljø 9.1 Vindmøllerne må ikke påføre nabobeboelser mere end 10 timers skyggekast årlig, beregnet som reel tid. Dette skal sikres ved, at der installeres skyggestop i vindmøllerne. Ad 9.1): Skygger fra de roterende vinger kan i kortere tidsrum ramme en nabobolig og virke generende, da de opleves som blink. Ved at installere et styringssoftware i vindmøllen kan den standses, når der er skyggekast, så naboen får maksimalt 10 timers skyggekast om året. 10 timer er statens vejledende grænse for, hvor lang tid naboer bør opleve skyggekast. Foto af skyggekast fra vindmølle. LOKALPLAN

17 10. Betingelser for ibrugtagning 10.1 Hvis der stilles vilkår i VVM-tilladelsen skal disse vilkår være opfyldt inden vindmøllerne må sættes i drift. Ad 10.1) Vilkår kan stilles i henhold til Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. VVM-redegørelse og miljørapport er sendt i offentlig høring sammen med nærværende lokalplan Før de nye vindmøller sættes i drift, skal området være ryddet for byggeaffald og belægning eller tilsåning skal være udført. Ad 10.2) Bestemmelsen sikrer, at lokalplanområdet og dets omgivelser ikke skæmmes og forurenes af byggeaffald. LOKALPLAN

18 11. Tilladelser fra andre myndigheder 11.1 Vindmøllerne skal anmeldes til Trafikstyrelsen og afmærkes efter Trafikstyrelsens anvisninger. LOKALPLAN

19 12. Lokalplanens retsvirkninger 12.1 Ifølge planlovens 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at byrådet har vedtaget planen endeligt. Herefter må ejendomme i lokalplanområdet kun bebygges, udstykkes og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, der tilhører private eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen, jfr. planlovens 47. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en eventuel dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation, og der skal gives mindst 14 dages frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger herom. Først herefter kan byrådet ifølge 19 i planloven give dispensation. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. LOKALPLAN

20 LOKALPLAN

21 Beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdet ligger nord for gården Marsvinslund i den nordvestlige del af Silkeborg Kommune ved grænsen til Viborg Kommune. Lokalplanområdet ligger på begge sider af Marsvinslundvej og er afgrænset tæt omkring de tre ansøgte vindmøller og de tilhørende adgangsveje, se kortbilag 1. LOKALPLAN

22 Lokalplanens formål og baggrund Baggrunden for lokalplanen er, at Silkeborg Kommune har modtaget ansøgning om opstilling af tre vindmøller nord for Marsvinslund. Lokalplanen skaber et samlet plangrundlag for vindmølleprojektet. Vindmøllerne har en højde op til 130 meter fra reguleret terræn til øverste vingespids og vil blive opstillet på en lige linje fra øst til vest. Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med dette opstillingsmønster. I VVM-redegørelsen og miljørapporten, som har været udsendt i høring sammen med forslag til lokalplan, er der derfor ikke undersøgt alternativer udover 0- alternativet. Ved 0-alternativet vil de planlagte vindmøller ikke blive opstillet. Projektet er en vigtig brik i at opfylde Silkeborg Kommunes Klimapolitik og Klimaplan, idet projektet skønsmæssigt vil reducere den årlige udledning af CO 2 med tons. Den årlige el-produktion skønnes at blive MWh. Det svarer til cirka hustandes årsforbrug af elektricitet eller omtrent 1,5-2 % af det samlede elforbrug i området Silkeborg Kommune. Formålet med lokalplanen er at sikre, at ovennævnte projekt etableres på en måde, der udnytter vindenergien bedst muligt og sikrer, at vindmøllerne fremtræder ensartede i landskabet. Landskabet omkring vindmølleområdet er et åbent landbrugslandskab. Dele af det omgivne landskab er omfattet af landskabelige og geologiske interesser. Den visuelle påvirkning af landskabet er visualiseret og vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Lokalplanen skal også sikre, at støjen fra vindmøllerne kan beregnes ved naboerne idet lokalplanen bestemmer præcist hvor møllerne skal stå. Ved nabobeboelser, der vil blive påvirket af støj fra både eksisterende og planlagte vindmøller, er den samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller beregnet. Beregningernes resultater indgår i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Lokalplanen giver mulighed for at lave de nødvendige adgangsveje og elforsyningsanlæg, herunder en til to teknikbygninger og en koblingsstation. Jordbrugets interesser tilgodeses ved, at vindmøller, elforsyningsanlæg og adgangsveje placeres, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt. LOKALPLAN

23 Eksisterende forhold Vindmøllerne opstilles på den opdyrkede landbrugsflade, der udgøres af store markfelter adskilt af levende hegn. Terrænet er tilnærmelsesvis fladt og der er enkelte gravhøje. Mod syd afgrænses de åbne marker af Marsvinslund Skov. Mod nordøst af plantager ved Demstrup Hede og Almind Hede og mod vest af bevoksning langs Mostgård Bæk. Foto af eksisterende forhold i lokalplanområdet set fra syd fra Marsvinslundvej. Området ligger langt fra byer, og der er ikke i nærheden udlagt områder til nye boliger eller anden støjfølsom arealanvendelse. De eksisterende boliger i området, er på en tilstrækkelig afstand af vindmøllerne til at de lovmæssige støjkrav kan overholdes. Inden for en kilometers afstand af vindmøllerne ligger der 20 boliger i det åbne land. Den nærmeste nabobeboelse er Marsvinslundvej 19, som ligger 549 meter fra nærmeste vindmølle. Ifølge Bekendtgørelse om planlægning for, og tilladelse til, opstilling af vindmøller skal afstanden mellem vindmøller og nabobeboelser være minimum 4 gange totalhøjden for vindmøllen. Det er for 130 meter høje vindmøller en afstand på 520 meter. Mindsteafstanden er således overholdt ved alle naboboliger. De nærmeste markante landskabstræk i det omgivne landskab er ådalene omkring Mostgård Bæk godt 500 meter vest-, og Vium Mose godt en kilometer syd for lokalplanområdet. På lidt større afstand, godt tre kilometer mod nordvest er der Hald Sø og Dollerup Bakker. Her er landskabet meget kuperet efter istidens smeltevand har eroderet fordybninger i terrænnet, inden vandet løb ud over slettelandet mod vest. Isens hovedopholdlinje under sidste istid ligger godt fem kilometer vest for vindmølleområdet. Her mødtes gletsjerne fra Norge og Østersøområdet, og her ændrer landskabet sig markant fra morænelandskab til hedeslette. Den visuelle påvirkning af disse og andre landskabstræk er visualiseret i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Der er flere eksisterende vindmøller i det omgivne landskab. Inden for en afstand af 9 kilometer fra lokalplanområdet er der i alt 12 eksisterende vindmøller fordelt på seks steder. Det visuelle samspil mellem eksisterende og planlagte vindmøller er visualiseret i VVM-redegørelsen og miljørapporten, og det er vurderet, at samspillet mellem vindmøllerne ikke er betænkeligt. LOKALPLAN

24 Fremtidige forhold Med lokalplanen kan Silkeborg Kommune give tilladelse til opstilling af tre møller med en placering som vist i lokalplanen. Der kan ikke gives tilladelse til f.eks. større vindmøller eller en væsentlig anden placering af møllerne. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres tre vindmøller i området, og der fastlægges bestemmelser for vindmøllernes størrelse, udseende og opstilling. Det fastlægges blandt andet, at vindmøllerne skal have et ensartet udseende og opføres med en totalhøjde på op til 130 meter over reguleret terræn på en tilnærmelsesvis øst-vestgående linje med tre møller. Ved hver vindmølle kan der etableres permanente kranpladser på op til 2500 m 2. Kranpladserne skal anlægges med en kørefast belægning såsom grus. Visualisering af de planlagte vindmøller ved Marsvinslund fra Marsvinslundvej. Afstanden til nærmeste mølle er 558 meter. I tilknytning til vindmøllerne kan der opføres en eller to teknikbygninger til styring af parken med SCADAanlæg (som er et datasystem til overvågning og fjernstyring af vindmøllerne) og koblingsstation. Vindmøllerne tilsluttes til elnettet ved en transformatorstation uden for lokalplanområdet. Det præcise tilslutningspunkt er endnu ikke fastlagt. Lokalplanen fastlægger placering af tilkørselsveje til vindmøllerne. Tilkørselsvejene udgår fra Marsvinslundvej. Der anlægges cirka 650 meter ny tilkørselsvej. Ubebyggede arealer, der ikke tjener vejformål eller permanente arbejdsarealer, skal fortsat dyrkes jordbrugsmæssigt med mindre arealet udgør beskyttet eller eventuelt genoprettet natur. Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om, at arealerne retableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til minimum en meter under overfladen. Retablering skal ske senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. LOKALPLAN

25 Miljøvurdering Planlægningen skal miljøvurderes i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. Opstilling af vindmøller med en totalhøjde over 80 meter kræver desuden en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM). Forslag til lokalplan nr er derfor ledsaget af en VVM-redegørelse og miljørapport, der er samlet i et dokument. På baggrund af VVM-redegørelse og miljørapport vurderer Byrådet samlet set, at vindmøllerne ved Marsvinslund kan opføres. Integrering af miljøhensyn Miljørapporten er lavet for at belyse projektets miljøkonsekvenser, og er indgået i Byrådets beslutning vedrørende projektet. Planlægningen muliggør opstilling af anlæg til vindbaseret fremstilling af elektricitet, og hvis berettigelse er de gevinster, der opnås ved at undlade at bruge luftforurenende fossile brændsler til energifremstillingen. Realisering af planerne vil medføre genevirkninger i det nære miljø i form af støj, skyggekast og landskabelig påvirkning. Diverse påvirkninger af landskab og miljøet er der redegjort for i miljørapporten. Alle støj- og skyggekastbelastninger vil være under grænseværdierne. Ved udarbejdelse af vindmølleprojektet er der foretaget detaljerede undersøgelser af de forhold, der gør sig gældende i området. Afstande til nabobeboelser, radarnavigeringszonen omkring Karup Lufthavn og optimal udnyttelse af vindressourcen er forhold, som er integreret i projektet og har resulteret i den udformning af anlægget, som er fastlagt i denne lokalplan. Alternativer Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med tre vindmøller opstillet på en lige række fra øst til vest. I VVMredegørelsen og miljørapporten, er der derfor ikke undersøgt alternativer udover 0-alternativet. Ved 0- alternativet vil de planlagte vindmøller ikke blive opstillet. Overvågning Der er ikke fundet anledning til at fastlægge et særligt overvågningsprogram i tilknytning til lokalplanen, jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Silkeborg Kommune fører tilsyn med vindmøllerne og skal sikre, at krav i blandt andet VVM-tilladelsen overholdes. LOKALPLAN

26 Lokalplanens forhold til anden planlægning Silkeborg Kommuneplan Kommuneplanens rammer Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for vindmøller, idet lokalplanområdet ikke i udlagt til vindmølleområde i kommuneplanen. Der er derfor lavet et kommuneplantillæg nr. 31 som gør, at der er overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 31 offentliggøres samtidig med lokalplanen. Kommuneplanens temaer - overensstemmelse med målsætninger Bæredygtighed og klima Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om, at Silkeborg Kommune er CO 2 -neutralt område i Trafik og tekniske anlæg Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål om, at gøre det muligt at opsætte 2% (36 MW) af de 1800 MW, som er statens målsætning for nye møller på land, samt muligheden for at genopstille de 17 MW, som svarer til den samlede effekt for de eksisterende vindmøller i kommunen. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning fra bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-kabler, tele- og Tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. LOKALPLAN

27 Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning Tilladelser fra andre myndigheder eller efter anden lovgivning Arkæologiske og naturhistoriske bevaringsværdier (Museumsloven) (jf. Museumslovens kap. 8 (lovbek. Nr. 358 af 8. april 2014) Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal Museumslovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Findes der i forbindelse med jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Silkeborg Museum. Luftfartssikkerhed (Lov om luftfart) Opførelse af de nye vindmøller, hvis højde overstiger 100 meter, må ikke påbegyndes før Trafikstyrelsen har udstedt attest om, at hindringen ikke skønnes at ville frembringe fare for lufttrafikkens sikkerhed jf. Lov om luftfart, 67a stk. 1. Støj (Bekendtgørelse om støj fra vindmøller) Anmeldelse om etablering eller ændringer af en vindmølle, skal sendes til Silkeborg Kommune. Anmeldelsen skal indeholde dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i 4 i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr af 15/ LOKALPLAN

28 LOKALPLAN

29 Download PDF'en LOKALPLAN

30 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes. For eksempel: Hvordan man må placere og udforme bygninger, veje og stier. Hvor der skal være friarealer og hvordan de skal indrettes. Hvilke huse og bymiljøer, der er bevaringsværdige mv. Retningslinjerne i en lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyn til omgivelserne og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Silkeborg Kommune udarbejder altid en lokalplan forud for større bygge- og anlægsarbejder, væsentlige nedrivninger eller væsentlige ændringer i anvendelsen af en ejendom - eller hvis byrådet i øvrigt skønner, at det er nødvendigt. Lokalplaner udarbejdes efter regler i Planloven. Planloven regulerer anvendelsen af areal i Danmark på et overordnet niveau. Den sikrer samtidigt, at der bliver taget hensyn til alle interesser i samfundet, når arealer bruges og indrettes. Planloven bestemmer også, hvad en lokalplan skal indeholde, og hvordan den skal offentliggøres. Offentlig høring Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal forslaget offentliggøres i otte uger. Borgerne kan sætte sig ind i forslaget og har mulighed for at kommentere det og komme med forslag til ændringer. Når Byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt. Bestemmelserne får herefter bindende virkning for grundejere og brugere i området. Når lokalplanen er vedtaget Når en lokalplan er vedtaget må der ikke etableres byggeri eller anlæg, der er i strid med planen. Anvendelsen af bebyggelse og anlæg, der er lovligt etableret før lokalplanens vedtagelse, kan dog fortsætte uændret. En lokalplan medfører heller ikke pligt for grundejerne til at realisere de anlæg, som planen indeholder. Men hvis du vil ændre noget på din ejendom, skal ændringerne være i overensstemmelse med lokalplanen. For eksempel, hvis du ønsker at bygge om på din ejendom eller ønsker at bruge din ejendom til andre formål. Byrådet kan give dispensation til mindre betydende ændringer, mens mere væsentlige ændringer kun kan gennemføres med en ny lokalplan. Læsevejledning Lokalplanen er delt op i to hovedafsnit: Redegørelsen beskriver baggrunden for lokalplanen samt lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning. Denne del er beskrivende og ikke juridisk bindende. Bestemmelserne og de tilhørende kortbilag er den juridisk bindende del af lokalplanen. Denne del er bindende for byrådet, samt for grundejere i - og brugere af området. LOKALPLAN

31 LOKALPLAN

32 Miljørapport Miljørapport og VVM LOKALPLAN

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 69.T23.1

Lokalplan nr. 69.T23.1 Lokalplan nr. 69.T23.1 Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund Forslag Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven indeholder bestemmelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 76 LOKALPLAN NR. 76 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLEPARK VED GESTENGE I STAUNING ~TUFT~PN WflMMTTMT~ i LOKALPLAN NR. 76 Lokalplan for et område til vindmøllepark ved Gestenge i Stauning. Udarbejdet i oktober 1994

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag

Lokalplan nr. 458. Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum. Forslag Lokalplan nr. 458 Solvarmeanlæg ved Østergade i Ørum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014

Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted. Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Solvarmeanlæg Brandbakken, Snedsted Lokalplan nr. 4-001 Oktober 2014 Lokalplan nr. 4-001 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes.

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag

Lokalplan nr. 414 A. Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum. Forslag Lokalplan nr. 414 A Vindmølleområde ved Bystævnet nord for Batum Forslag Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning.

Læs mere

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum

Lokalplan 11. Vindmøller ved Bovnum Lokalplan 11 Vindmøller ved Bovnum Varde Kommune September 2007 Lokalplan 11 Indholdsfortegnelse 1 VARDE KOMMUNE LOKALPLAN 11 VINDMØLLER VED BOVNUM INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 I REDEGØRELSE 4 Baggrund

Læs mere

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37

VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 VINDMØLLE?ARK VED LANDTING LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en vindmøllepark i Landting området. Ved vindmølleparkens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej

LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Ll. Binderup Smorupvej LOKALPLAN 210 TEKNISK ANLÆG, VINDMØLLEANLÆG. Vindmølleområde Brorstrup Område A Ll. Binderup Smorupvej Brorstrup Kærvej Kirkevej Rodhøjvej Løgstørvej Kgs. Tisted Elbjergvej Tisbjergvej REBILD KOMMUNE HOBROVEJ

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG

...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG ...Lokalplan nr. 082 for Vindmølle ved Dalby...FORSLAG Baggrund og formål Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et bestemt område. Det kan

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx

Lokalplan. Forslag til. Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted. Offentlig fremlagt. xx.xx.xx - xx.xx.xx Offentlig fremlagt xx.xx.xx - xx.xx.xx Forslag til Lokalplan Papirformat: A4 Lokalplan nr. 800.8111-L02 Vindmølleområde ved Høgsted MOTORVEJ HØGSTED VREJLEV KLOSTERVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 278. For et område til vindmøller ved Holmen. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 278 For et område til vindmøller ved Holmen Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk Oktober 2014 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 01-012 NYRUP VINDMØLLER NORD-VEST FOR AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 01-012 VINDMØLLER NORD-VEST FOR NYRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1996 Vejledning En lokalplan fastlæggerbestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Bilag 8 Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter sig til cirkulære nr. 100 af 10. juni 1999 om planlægning for og landzonetilladelse til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune

LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ. Ikast-Brande Kommune LOKALPLAN NR. 272 FORSØGSMØLLER VED FLØ Ikast-Brande Kommune Titel Forsøgsmøller ved Flø Udarbejdet af PlanEnergi, i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Planafdelingen Henvendelse Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005

Lokalplan nr. 107 SUNDSØRE KOMMUNE. - Thise Mejeri. Oktober 2005 Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Oktober 2005 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 107 - Thise Mejeri Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 4 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn

EBELTOFT KOMMUNE. Lokalplan nr. 242. Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 02.07.02 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 242 Sanering og udskiftning af vindmøller ved Ebeltoft Færgehavn 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51

LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 LOKALPLAN NR. 137 FOR ET FRITIDSOMRÅDE VED GESTENVEJ 51 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i Kommuneplanen udlagt som en del af

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24

Lokalplan. Lokalplan nr. 800.8111-L02. Vindmølleområde ved Høgsted. Politisk behandling. Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Politisk behandling Ny tekst er vist med rød, se side 20, 21 og 24 Lokalplan Lokalplan nr. 800.8111-L02 Papirformat: A4 MOTORVE J Vindmølleområde ved Høgsted HØGSTED RVEJ TE KLOS EJLEV VR Hjørring Kommune

Læs mere