Aktstykke nr. 105 Folketinget Bilag Afgjort den 5. maj Transportministeriet. København, den 6. april 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktstykke nr. 105 Folketinget 2010-11. Bilag Afgjort den 5. maj 2011. Transportministeriet. København, den 6. april 2011."

Transkript

1 Aktstykke nr. 105 Folketinget Bilag Afgjort den 5. maj Transportministeriet. København, den 6. april a. I medfør af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, og med henvisning til Akt / og Akt / anmoder Transportministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at: DSB kan indskyde op til 334,3 mio. kr. som egenkapital i Rejsekort A/S Metroselskabet kan indskyde op til 53,2 mio. kr., som egenkapital i Rejsekort A/S Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. b. Rejsekort A/S har opgjort, at selskabet har behov for at få tilført likviditet fra selskabets ejere frem til DSB og Metroselskabet har på den baggrund henvendt sig til Transportministeriet med henblik på at opnå den fornødne hjemmel til, at selskaberne kan indskyde likviditet i Rejsekort A/S. Baggrund Formålet med rejsekortet er, at erstatte de nuværende billetsystemer med et mere moderne og fleksibelt landsdækkende rejsekort, så danskerne på en nem og enkel måde har adgang til at rejse med tog, metro og bus på tværs af landet. I 2003 blev Rejsekort A/S stiftet som et fælles selskab, der ejes af DSB (50 pct.), Movia (32 pct.), Metroselskabet (8 pct.) og de øvrige trafikselskaber (10 pct.). I 2005 indgik Rejsekort A/S kontrakt med East-West Denmark Aps, som er et konsortium etableret af Thales og Accenture, om udvikling, installation og idriftsættelse af et rejsekortsystem, som skulle være udbredt til alle selskabets ejere i Som følge af leverandørens forsinkelser er der i perioden indgået 5 tillægsaftaler mellem Rejsekort A/S og East-West, der har medført, at projektet samlet set er forsinket med ca. 3 år i forhold til den oprindelige tidsplan. Konktrakten med East-West blev indgået i Allerede i marts 2006 måtte den første tillægsaftale (Tillægsaftale I) indgås mellem East-West og Rejsekort A/S, da East-West ikke kunne levere systemspecifikationen til tiden. Herefter blev en ny tillægsaftale nødvendig i december 2006 (Tillægsaftale II), idet East-West meddelte, at fuld leverance af trin 1 ikke var mulig til det aftalte tidspunkt BL000497

2 2 I juni 2007 var det nødvendigt at indgå endnu en tillægsaftale (Tillægsaftale III), idet East-West meddelte, at den i Tillægsaftale II aftalte reviderede tidsplan for leverance af trin 1 ikke kunne overholdes. I juli 2008 blev Tillægsaftale IV indgået, idet East-West ikke kunne levere trin 1 i henhold til den i Tillægsaftale III aftalte tidsplan. Tillægsaftale IV indeholdt ud over en ny leverancestrategi og tidsplan bl.a. en styrket retsstilling til Rejsekort A/S samt skærpet adgang til at hæve kontrakten. Rejsekortprojektet var ved udgangen af 2010 kommet til et kritisk punkt, hvor det var åbenlyst, at East-West ikke kunne levere i henhold til den seneste reviderede tidsplan, og hvor det reelt måtte overvejes at opsige kontrakten med East-West. Der havde på dette tidspunkt været forhandlet mellem parterne om en tillægsaftale V i over et år, uden at der var nået et resultat, eller at projektet havde haft tilstrækkelig fremdrift. Transportministeriet valgte derfor at intervenere direkte i sagen og bad i efteråret 2010 konsulentfirmaet Gartner om, at vurdere, hvorvidt det var sandsynligt, at rejsekortprojektet kunne levere et velfungerende, landsdækkende, elektronisk rejsekort inden udgangen af Gartner konkluderede i sin rapport, at der kan udrulles et velfungerende landsdækkende rejsekort inden udgangen af Den version, der kan rulles ud, vil dog ikke opfylde alle visionerne og kravene til rejsekortet, som de oprindeligt er formuleret og udviklet i takt med udviklingsprojektets gennemførelse. Den tillempede version kan dog videreudvikles til den fulde aftalte løsning frem mod Den 21. december 2010 blev der opnået enighed mellem Rejsekort A/S og East-West om et aftalegrundlag, der opfylder de betingelser, Gartner havde opregnet som forudsætning for en udrulning. Efter indgåelsen af denne tillægsaftale V har der ifølge Rejsekort A/S været en klar fremdrift i arbejdet med udrulningen, og alle de i aftalen fastsatte frister er indtil nu blevet overholdt af East-West. Med Tillægsaftale V er det ejerkredsens vurdering, at der er etableret de nødvendige rammer for, at rejsekortsystemet kan fungere som et landsdækkende system i senest Vurderingen bakkes op af Gartner, der har foretaget et leverancemæssigt review af Tillægsaftale V for Transportministeriet. Rigsrevisionen forventes inden længe at afslutte en undersøgelse af rejsekortprojektet og forventes at afgive beretning i foråret Beretningen vil bl.a. omhandle den måde, hvorpå Rejsekort A/S hidtil har styret udviklingen af projektet, herunder særligt i forhold til selskabets håndtering og opfølgning på de identificerede risici vedr. udvikling af rejsekortet. Økonomisk situation Der er behov for, at ejerne bag Rejsekort A/S tilfører selskabet kapital på i alt 667,5 mio. kr. for, at selskabet har tilstrækkelig likviditet i perioden Dette skyldes hovedsagelig, at der i perioden vil være færre indtægter fra brugen af kortet end oprindelig forudsat. Efter 2014 vil selskabet selv via driftsindtægterne tilvejebringe den nødvendige likviditet. Af behovet for kapitaltilførsel på 667,5 mio. kr. vedrører 150 mio. kr. en ændret fordeling af kortindtægter mellem trafikselskaber og Rejsekort A/S. Hertil kommer tabte indtægter som følge af leverandørens (East-West) forsinkelser og endvidere valgte parterne bag Rejsekort i 2007 en mere forsigtig implementeringsstrategi med en mere langvarig overgang fra papirbaseret rejsehjemmel til rejsekortproduktet navnlig på baggrund af erfaringerne med overgangen til elektronisk rejsehjemmel bl.a. London og Holland. Dette medfører ligeledes tabte indtægter. Endelig er organisationen i Rejsekort A/S styrket, herunder mhp. en tættere leverandøropfølgning i den resterende udviklingsfase, hvilket medfører merudgifter. Effekten af at indtægterne opstår senere, fremgår af en langtidsprognose udarbejdet af Rejsekort A/ S, hvoraf det følger, at der vil være et behov for kapitaltilførsel i perioden Langtidsprog-

3 3 nosen er af forsigtighedsgrunde baseret på en række forudsætninger af betydning for likviditetsindskuddet fra ejerne, herunder bl.a. at: Der antages en forsigtig udrulningsprofil af rejsekortsystemet med flere udrulningsfaser; Der forventes ikke kapitalindskud fra en udvidelse af ejerkredsen bag Rejsekort A/S; Kapitalbehovet for Rejsekort A/S tilføres som egenkapital. Behovet for kapitaltilførsel for perioden er dekomponeret af Rejsekort A/S på de enkelte omkostningsposter og beskrevet i tabel 1 (inklusive angivelse af indtægtssiden). Tabel 1: Kapitalbehov i Rejsekort A/S fordelt på enkeltposter (mio. kr.) I alt Forudsatte omkostninger Systemanskaffelse Drift og vedligehold Kortudgifter og markedsføringsomkostninger (fælles) Interne omkostninger i Rejsekort A/S Personale og konsulenter Øvrige adm.omk., andre regnskabsposter mv. Forudsatte indtægter Kapitalbehov i alt* *Der tages forbehold for afrundinger i tabellen. Systemanskaffelse vedrører udvikling og installation af rejsekortsystemet, jf. den oprindelige kontrakt med East-West, samt andre mindre udgifter i tilknytning til kontrakt. Driftsomkostninger omfatter betalinger til East-West vedr. drift, hosting og overvågning af Back Office-systemet og IT infrastrukturen. Desuden omfatter driftsomkostningerne en first-line-support, hvor både trafikselskaberne og Rejsekort A/S kan henvende sig direkte vedrørende spørgsmål eller fejl i systemet. Vedligeholdelsesomkostninger omfatter East-West s vedligeholdelse af udstyr og software, herunder såvel udbedring af fejl som præventivt vedligehold. Kortudgifter og fælles markedsføringsudgifter omhandler dels udgifter til indkøb og produktion af selve rejsekortet, dels udgifter til markedsføring med henblik på udbredelse af kendskabet til rejsekortet og dets muligheder. Personale og konsulenter omhandler Rejsekort A/S udgifter i forbindelse med etablering og drift af systemet. Øvrige adm. omkostninger og andre regnskabsposter omhandler mindre beløb i form af andre salgsindtægter (for dataydelser) og andre udgifter (primært til lokaler og administration). Forudsatte indtægter vedrører rejse- og omsætningsafgifter til Rejsekort A/S for brug af rejsekortsystemet (de såkaldte transaktionsafgifter) m.v. Kapitalbehovet skal holdes op imod, at Rejsekort A/S gennem forhandlingerne om tillægsaftale I-V har opnået besparelser på den fremtidige drift fra leverandøren på 356 mio. kr. over den 11-årige driftsperiode, som kontrakten vedrører. Rejsekort A/S har endvidere i tillægsaftale V opnået, at East-West leverer en række projektudvidelser til en værdi af ca. 175 mio. kr. uden øget kontraktbetaling.

4 4 Rejsekort A/S har ultimo 2010 betalt 715 mio. kr. inklusive moms til East-West. Tallet er inklusive driftsbetalinger, anlæg, udvikling, installation m.v. Tallet inkluderer således også betalinger for trafikselskabernes udstyr og installationer, hvilke Rejsekort A/S har viderefaktureret til trafikselskaberne. Finansudvalget blev den 11. januar 2011 orienteret om likviditetssituationen i Rejsekort A/S, ligesom Finansudvalget og Trafikudvalget tidligere er orienteret med breve af 25. maj 2010 i sagen. Indskuddet forudsættes med dette aktstykke tilført i form af egenkapital i selskabet. Sammenlignet med situationen, hvor ejerne skulle stille kapitalen til rådighed i form af lån til Rejsekort A/S mindskes hermed den økonomiske byrde, der efterfølgende ville ligge på ejerne af Rejsekort A/S, hvis rejsekortets driftsøkonomi også skulle bære en forrentning af et sådant lån. Det er ejernes vurdering, at indskuddet dermed vil løse Rejsekort A/S likviditetsproblem. Finansieringen af likviditetsbehovet som egenkapital vil samtidig medføre, at Rejsekort A/S opnår en soliditetsgrad på ca. 20 pct., jf. anbefalinger fra selskabets revisor KPMG. Ejernes respektive finansieringsbidrag følger af aktionæroverenskomsten og er beskrevet i bilag 2. Tilslutning til rejsekortet Rejsekortsystemet fungerer i dag i busser og tog i Movia Vest, Movia Syd samt i busser og på stationer i den vestlige del af Hovedstadsområdet. Der er siden begyndelsen af 2009 udstedt ca rejsekort til kunderne, og der foretages ugentligt ca rejser med rejsekort. Den seneste udvidelse af det geografiske område skete pr. 1. februar 2011 med 17 DSB- og lokalbanestationer på det østlige Sjælland. De næste implementeringsfaser i foråret 2011 indebærer udfasning af klippekort i Movia Vest, som er gennemført pr. 1. april, og prøvedrift i busser og tog i og omkring Ålborg. Efter sommeren 2011 påbegyndes pilotdrift i dele af Movia H, der udvides trinvist til fuld drift på hele Sjælland medio Trafikstyrelsen vil endvidere tilslutte sig Rejsekort for Kystbanens vedkommende som bruger, og Arriva, ligeledes som bruger, forventes at tilslutte sig for togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Rejsekort A/S drøfter for øjeblikket de præcise tilslutningsbetingelser med disse to parter således, at tilslutningsaftaler kan underskrives snarest. Med indgåelsen af Tillægsaftale V er der nu fundet en løsning, så leverandør- og kontraktuelle forhold er på plads. Hvis den fulde effekt ved et landsdækkende rejsekort skal komme alle passagererne til gode, kræver det, at alle trafikselskaber tilslutter sig Rejsekortet. Der udestår endnu en afklaring vedrørende Bornholms Trafikselskab (BAT), FynBus og Midttrafiks tilslutning til rejsekortsystemet. BAT har meddelt, at selskabet endnu ikke har taget endelig beslutning i forhold til Rejsekortet. FynBus har bl.a. meddelt, at selskabet før en tilslutning til Rejsekortet ønsker at undersøge de tekniske muligheder for, at Rejsekortet i den påtænkte 2012-version kan fungere sammen med FynBus elektroniske billetteringsudstyr. Midttrafik har meddelt, at Rejsekortet A/S ikke skal operere med Midttrafiks fulde tilslutning i 2012, og at selskabet først ønsker at tage stilling, når rejsekortsystemet har vist, at det virker i større skala. Midttrafiks beslutning betyder, at selskabets kunder fra 2012 kun kan anvende kontantbilletter, hvis de ønsker én rejsehjemmel til en rejse med både bus og tog. Alternativt skal kunderne både anskaffe rejsekort og købe Midttrafiks egne billetter, hvis der skal foretages kombinerede bus-tog rejser. Hermed vil passagererne gå glip af den mængderabat, der kan opnås i dag på at rejse med bus og tog indenfor og til og fra Midttrafiks område. Det samme vil gælde rejser på Fyn, hvis FynBus ikke tilslutter sig. Som lovgivningen er nu kan Midttrafik, FynBus og BAT ikke tvinges til, at tilslutte sig rejsekortet. Ejerkredsen bag Rejsekort A/S og Rejsekort A/S vil arbejde på, at trafikselskaberne tilsluttes Rejsekort, når rejsekortet udrulles i togsystemet. Under disse forudsætninger om East-West s leverance og trafikselskabernes tilslutningstakt planlægges rejsekortsystemet at være udrullet i 2012 som vist på det vedlagte kort (bilag 1). Udrulningen vil ske trinvis. De eksisterende billetsystemer udfases gradvist. Periodekortet vil blive opretholdt i sin

5 5 nuværende form, indtil den fornødne rejsekortfunktionalitet er til stede frem mod Udrulningen fortsætter efter 2012, hvor East-West leverer yderligere funktionalitet (bl.a. periodekort). Finansieringen af DSB og Metroselskabets indskud DSB tilvejebringer indskuddet af egenkapital på op til 334,3 mio. kr. ved optagelse af ekstern finansiering under DSB's eksisterende basislåneramme. Metroselskabet tilvejebringer indskuddet af egenkapital på op til 53,2 mio. kr. ved udvidelse af selskabets lån, der forrentes på markedsvilkår. c. Finansudvalgets tilslutning til DSB s indskud i Rejsekort A/S søges i henhold til lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S, jf. lovbekendtgørelse nr af 12. oktober 2010, hvoraf det fremgår, at investeringer over 100 mio. kr. skal forelægges Finansudvalget. Finansudvalgets tilslutning søges desuden til, at Metroselskabet I/S kan skyde yderligere kapital i Rejsekort A/S under henvisning til Akt / og Akt / Aktstykket forelægges nu for at sikre, at Rejsekort A/S kan få tilført den fornødne kapital inden juni 2011, hvor selskabets likvide midler vil være opbrugt. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at: DSB kan indskyde op til 334,3 mio. kr. som egenkapital i Rejsekort A/S Metroselskabet kan indskyde op til 53,2 mio. kr., som egenkapital i Rejsekort A/S f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 6. april 2011 Til Finansudvalget. HANS CHRISTIAN SCHMIDT / Flemming Schiller Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stemte imod andragendet)

6 6

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005.

Prisen for anskaffelse, installation og efterfølgende drift og vedligeholdelse af rejsekortsystemet har fulgt den kontrakt, der blev indgået i 2005. Pressekommentar 8. oktober 2010 Forvirring om tal om finansieringen af Rejsekortet Med henvisning til dagens forsidehistorie i Ingeniøren Skandalen med Rejsekortet vil give dyrere busbilletter og den efterfølgende

Læs mere

77. Viden om - Rejsekortprojektet

77. Viden om - Rejsekortprojektet 1/6 77. Viden om - Rejsekortprojektet Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 2 08 2006 / Resume: HUR, STS og VT var i 2003 medstifter af Rejsekort A/S, som i

Læs mere

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i

a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter udviklingen af løsningerne i Aktstykke nr. 9 Folketinget 2010-11 Afgjort den 25. juni 2009 9 Skatteministeriet. København, den 8. juni 2009. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at SKAT fortsætter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. januar 2011 Bestyrelsesmøde den 13. januar 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse

06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Politisk dokument med resume 06. Movias rejsekortinvestering og låneoptagelse Indstilling: Direktionen indstiller, at orienteringen om den opdaterede business case for Movias rejsekortprojekt tages til

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360

Afgjort den 24. juni 2010. Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 BL000360 Aktstykke nr. 147 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 147 Transportministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Transportministeren anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til regnskabs-

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

3 DSB Årsrapport 2012

3 DSB Årsrapport 2012 2 3 DSB Årsrapport 2012 4 5 Indhold Forord 6 Den store sammenhæng 8 Produktivitet 9 Rettidighed 10 Kunder 10 Omdømme 12 Trafikkontrakter 12 Materielsituation 12 Udland 13 Ny DSB-lov 14 Beretning og Årsregnskab

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr.

DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Halvårsrapport 2013 1 DSB s overskud før skat i første halvår: 240 mio. kr. Resultatet er en forbedring på 315 mio. kr. (korrigeret for engangsposter) i forhold til 1. halvår 2012 Pengestrømme fra driften

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks

2 Likviditetsstyring i Midttrafik 1. Brev fra Region Midtjylland om ændret a'contoordning til styrkelse af Midttrafiks Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Præcisering af byrdefordeling af forventede merudgifter til cross-border leasing m.m. 2 Likviditetsstyring i Midttrafik

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014

HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 HOVED- REGN- SKABS- OPSTIL- LING 2014 Forord Opdeling af DSB regnskab Jernbanevirksomhed involverer ofte et mix af konkurrenceudsatte og forhandlede forretningsområder. Deri ligger en risiko for, at de

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014

ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 ÅRS- RAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Februar 2014 6 Forord Indhold Forord... 8 Den store sammenhæng... 13 Kultur & Stategi... 13 Formålet med DSB... 13 Vores løfter... 13 Strategisk rejse... 13 Der skal

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere