FORSVARETS PERSONELTJENESTE ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL."

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning de administrative procedurer, der skal benyttes i forbindelse med indkommandering af personel af reserven (PSN-R), herunder personel ansat på reaktionsstyrkekontrakt. Vejledningen omhandler alt personel af reserven, der er designeret til myndigheder/enheder i den operative struktur, den regionale føringsstruktur, Forsvarets Efterretningstjeneste, Multinational Corps North East, Polen samt personel, der er placeret i de funktionelle tjenesters FPT struktur. 2. INDKOMMANDERING Indkommandering af PSN-R kan kun ske i stillinger i reservestrukturen eller stillinger af midlertidig karakter, der er knyttet til en særskilt aktivitet, såsom topmøder eller EUformandskab. Der er principielt ingen øvre grænse for, hvor mange dage PSN-R kan indkommanderes. Det er alene enhedens økonomi, der bestemmer. Dog kan honoreringen ikke overstige en månedsløn, hvorfor indkommandering over ca. 22 dage/måned vil betyde, at PSN-R ikke honoreres yderligere i den måned. Ved flere på hinanden følgende indkommanderingsperioder, eller mere end 10 dages samlet tjeneste, skal enheden beskrive den konkrete opgave ved rekvireringen, herunder stilling, opgavetype og navn på aktiviteten, der indkommanderes til, således at det fremgår, at aktiviteten ikke er en del af den almindelige struktur og drift, som skal varetages af fast personel. Indkommandering af PSN-R forudsætter at personellet har en gyldig kontrakt og sikkerhedsgodkendelse, samt at myndigheden har den fornødne lønsum. Enhederne anmoder myndigheden om at indkommandere PSN-R. Myndighederne NIV II og NIV III er selv ansvarlige for indkommandering af alt PSN-R Enheden er ansvarlig for at varsle/informere deres designerede personel i forbindelse med indkommandering.

2 Tilvejebringelse af erstatningspersonel i forbindelse med vedligeholdende uddannelse/øvelser søges først afhjulpet inden for egen myndighed. Kan enheden ikke selv fremskaffe det fornødne PSN-R, kan der rettes henvendelse til andre myndigheder. 3. Tjeneste ved egen designeringsenhed Enheden anmoder myndigheden om indkommandering. På baggrund af anmodningen opretter myndigheden et punkt til befaling i BAS med FPT som godkender 2.. Myndigheden/enheden opretter aktiviteten i rejsestyring i Demars og tilsender/udleverer rejseordre, rejsebeskrivelse, rapportering vedr. indkommandering og kørselsrapport til det indkommanderede personel. Ønsker den enkelte forskud på tjenesterejsen, anmoder enheden Forsvarets Rejsekontor om at udbetale dette til personens NEM-konto. Når aktiviteten er gennemført og på grundlag af de afleverede skemaer afslutter enheden/myndigheden rejse- og tidsstyring samt godkender dette i Demars. Rejsepapirer pakkes i en rejsekuvert og sendes til Forsvarets Rejsekontor. Alle afleverede skemaer skal være attesterede af den for aktiviteten ansvarlige chef/leder. Arbejdstid godkendes ved månedens udløb, såfremt der har været tjeneste den pågældende måned 4. Tjeneste ved fremmed enhed Ved behov for at indkommandere personel designeret til anden enhed kontaktes denne (stamenheden) for lån af pågældende personel. Stamenheden anmoder myndigheden om indkommandering. På baggrund af anmodningen opretter myndigheden et punkt til befaling i BAS med FPT som godkender 2. Myndigheden/stamenheden opretter aktiviteten i rejsestyring i Demars og tilsender/udleverer rejseordre, rejsebeskrivelse, rapportering vedr. indkommandering og kørselsrapport til det indkommanderede personel. Ønsker den enkelte forskud på tjenesterejsen, anmoder stamenheden Forsvarets Rejsekontor om at udbetale dette til personens NEM-konto. Det indkommanderede personel indsender ovenstående skemaer senest 5 dage efter rejsens afslutning til stamenheden. Alle skemaer skal være attesterede af den for aktiviteten ansvarlige chef/leder. Stamenheden afslutter rejsestyring og godkender dette i Demars. Rejsepapirer pakkes i en rejsekuvert og sendes til Forsvarets Rejsekontor. 2

3 Arbejdstid godkendes ved månedens udløb, såfremt der har været tjeneste den pågældende måned 5. INDKOMMANDERING TIL PLIGTIG TJENESTE (REAK) 5.1. Ved udsendelse af indkaldelser (varsel) til tjeneste, som personellet er kontraktligt forpligtet til at deltage i, skal fremsendelsen af et brev altid ske med Postvæsenets hvide afleveringsattest.. Dette skal sikre, at brevet er afleveret på adressen. Afleveringsattesten er et nødvendigt bevis på aflevering, såfremt der efterfølgende skal gennemføres sanktioner mod den enkelte i forbindelse med udeblivelse. 6. ARBEJSTIDSREGISTRERING FOR PERSONEL AF RESERVEN 6.1. Generelt. For personel af reserven gælder samme forretningsbestemmelser for registrering af arbejdstid som for alt andet militært personel, se FMN cirkulære / (KFF B5-27) for officerer og FPT-BST og for stampersonel. Der er dog følgende afvigelser, der skal tages højde for: 6.2 Merarbejde Stampersonel af reserven kan kun afvikle merarbejde i form af Indkommanderingsdage. Derfor skal der i forlængelse af alle indkommanderinger planlægges for afvikling af planlagt merarbejde, hvilket sker ved, at de indkommanderes en dag i hjemmet. For officerer af reserven gælder, hvad enten det er lederniveau eller chefniveau, at planlagt merarbejde godtgøres med udbetaling af ROID-timer. For officerer er ikke-planlagt merarbejde dækket af militærtillægget. Der må ikke gennemføres indkommandering med henblik på afvikling af øvelsestillæg, da dette sættes til udbetaling efter øvelsens afslutning (tidsstyring) 1 15-frihed optjenes kun af stampersonel af reserven. 15-frihed kan afvikles enten ved udbetaling via timesedler eller ved indkommanderingsdage Arbejdstid Rejsetid mellem bopæl og det befalede startsted for en aktivitet medregnes ikke i arbejdstid, hvorimod rejsetid, som er en del af aktiviteten, medregnes. For udenlandsrejser med start i Danmark starter arbejdstiden ved den danske grænse eller transitområde. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der gives kompensation for arbejdstid ved afrejse fra bopælen ud fra gældende rejsebestemmelser. 1 M400-R optjener ikke øvelsestillæg. 3

4 Arbejdstidsplanregel for officerer skal altid være registreret som N000, og stampersonel skal registreres med N008 i indkommanderingsperioden. Udenfor indkommanderingsperioden skal stampersonel registreres med N000. I infotype 0050 skal tastes 9 for officerer (øvrige). Stampersonel skal i infotype 0050 tastes 2 (døgnarbejder). Reserven optjener ikke EF-dage. Tilskrevne dage nulstilles via INFO-type 2012 (TOKS) månedsvis. Reserven optjener ikke feriedage, men feriepenge afregnes til feriekonto Løn og ydelser. Under indkommandering betragtes den faste bopæl som udgangspunkt for indkommanderingen. Der ydes time- og dagpenge samt befordringsgodtgørelse fra bopæl til det sted, hvor medarbejderen er befalet til at stille jf. KFF B5-13 Udgangspunktet er, at billigste offentlig transport skal benyttes. Tjenestestedet kan tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Derudover kan det tillades, hvis den ansatte skal medbringe meget udrustning eller det vil medføre store ulemper i form af lang rejsetid, uhensigtsmæssige rejsetider m.m. 2 Selvom en økonomisk vurdering fører til, at offentlige transportmidler skal anvendes på rejsen, kan tjenestestedet tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel. I så fald ydes kilometergodtgørelse med den lave sats. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb svarende til, hvad billigste offentlige transport koster. For PSN, der ankommer fra udlandet, beregnes godtgørelsen fra første ankomst til dansk lufthavn/havn eller ved passage af grænsen. Stampersonel af reserven modtager vagt-, øvelses- og søøvelsestillæg efter samme regler som fastansatte. Stampersonel modtager variable ydelser for tjeneste i tiden kl samt tjeneste på lørdage, søn- og helligdage efter samme regler som fast personel. Officerer af reserven i SVN (til og med lønramme 35), der gør tjeneste som besætningsmedlem på flådens skibe, modtager 1 søøvelsestillæg for hvert påbegyndt kalenderdøgn, skibet er under sejlads eller gør ophold uden for basehavnen. Officerer i SVN, der oppebærer søøvelsestillæg kan ikke samtidig oppebære variable ydelser for tjeneste i tiden kl , tjeneste på lørdage, søn- og helligdage. 2 PAV kapitel

5 Officerer af reserven i lønrammerne til og med 35, bortset fra dem der modtager søøvelsestillæg, der deltager i vagter eller øvelser af mindst 24 timers varighed ydes et vagt- eller øvelsestillæg for hvert påbegyndt kalenderdøgn Stampersonel af reserven samt officerer af reserven til og med lønramme 35 oppebærer variable ydelser for tjeneste i tiden kl samt på tjeneste på lørdage og søn- og helligdage Andre forhold Forsvarets præster skal kun have registreret arbejdstid i forbindelse med deltagelse i FN og NATO missioner (2/7 dage). 2/7 dage udbetales ved hjemkomst fra mission. Præstetillæg ydes kun under FN-tjeneste/NATO mission og kan kun oppebæres samtidig med FN-tillægget. Præster kan ikke modtage sø/øvelsestillæg. Rejser oprettes/afsluttes ved Provstens administrationskontors (HOK-HPV02) foranstaltning. og godkendes/frigives indtil videre af FPT-CHBKOR Deltagere til Dansk Militær Idrætsforbund optjener ikke arbejdstid, kun rejsegodtgørelse. Der kan ikke anvendes indkommanderingsdage til aktiviteter under Dansk Militær Idrætsforbund, medmindre disse er specifikt dedikeret til dette. Ydelser til MJUR registreres ved daglig arbejdstid. Såfremt der er tale om øvelse tilskrives, via infotype 2012 (TOKS) et øvelsestillæg samt natpenge og weekendtillæg jf. gældende bestemmelser. Øvelses-tillæg sættes til udbetaling i timesedler. Arbejdstid på lør-, søn- og helligdage registreres med 7,4 time ved øvelse på disse dage. Der skal ikke tilskrives timer, EF-dage eller fridage til gode udover, hvad den almindelige arbejdstid giver. Tillæg LKO 4670 kan ydes til sprogofficerer, der anvendes som forhandlings- og undervisningstolk (pfp, samarbejdsprogrammer, OSCE missioner) CFE-tolke (CFE inspektioner), jf. FMN cirkulære / stk 1. (KFF B5-27) 6.5. Vedligeholdelse af data i DeMars. Myndigheder/enheder, der har designeret personel tilknyttet, er ansvarlige for vedligeholdelse af data på den enkelte. 7. Personelbedømmelse/udtalelse FOKUS Reserven. Som udgangspunkt følges nærværende bestemmelse for alt personel af reserven. Dog under hensyntagen til nedenstående forhold Bedømmelse for personel af reserven. For personel at reserven på basis- og tillægskontrakt afgives bedømmelse i forbindelse med de anledninger, der fremgår af skemaet side 2. Bedømmelse afgives dog kun, såfremt der findes et bedømmelsesgrundlag, dvs. normalt mindst 30 dages tjeneste, heraf 3 FKOBST

6 mindst 5 dages tjeneste som er relevant i forhold til designeringsfunktionen. Såfremt grundlaget ikke er til stede, afgives bedømmelse snarest efter opnåelse af grundlaget. Der skal dog altid afgives bedømmelse senest 6 måneder før kontraktperiodens udløb. Personel af reserven ansat til korttidstjeneste er omfattet af bestemmelsen i sammen omfang som øvrigt militært ansat personel og følger retningslinjerne herfor Personudtalelse for personel af reserven. Personudtalelsesskemaet anvendes i stedet for bedømmelsesskemaet i specifikke situationer. Den anvendes såfremt der i forbindelse med indkommandering er observeret forhold, der har særlig betydning for den fremtidige anvendelse af personen. Personudtalelsen udarbejdes jf. retningslinjerne herfor (se pkt ). FKOBST Udover de ovenfor nævnte situationer skal udtalelse ske på medarbejderens anmodning eller myndighedens/fpt ønske Udfærdigelse af bedømmelse for personel af reserven. Formålet med bedømmelsen i FOKUS er at vurdere medarbejderens kompetenceniveau ud fra en række konkrete kompetencer. En bedømmelsesperiode kan ikke være under 6 måneder, og bedømmelsen kan være baseret på flere personudtalelser, for derved at give et samlet billede af medarbejderens præstationer over en længere periode. Ved udfærdigelse af bedømmelse skal nedenstående være indeholdt i bedømmelsen: Det samlede antal dage den pågældende har været indkommanderet i bedømmelsesperioden, samt antal dage der har været designeringsrelevant. Relevante civile uddannelser og deres anvendelse i funktionen. Såfremt en designeret ikke har været indkommanderet i kontraktperioden (4 år) udfærdiges bedømmelse med stamoplysninger på medarbejderen med bemærkning om, at pågældende ikke har været indkommanderet i perioden og evt. begrundelse herfor Fremsendelse af bedømmelser for personel af reserven. Fremsendelse af bedømmelsen følger retningslinjerne for militært ansat personel jf. pkt. 12. Hvis udfærdiger eller påtegner ikke har adgang til FIIN, sker fremsendelsen af bedømmelsen via den pågældende myndigheds administrative kontrolpunkt. Det skal bemærkes, at FOKUS ikke må fremsendes til påtegner eller FPT via internettet. 8. BEMANDING AF STILLINGER/ANSÆTTELSE. Principielt skal alle ledige stillinger i reservestrukturen slås op på lige fod med stillinger i den faste struktur. Det vil sige, at det er den ledige stilling som slås op. Dog kan man ved kompagnier o. lign ansvar-5 enheder omplacere medarbejdere på samme niveau internt i enheden, før den ledige stilling slås op. Ønsker enheden en medarbejder i en stilling på højere funktionsniveau, skal stillingen slås op. Vurderes medarbejderen trods den lavere grad som den bedst egnede, skal ansættelsen betinges af, at medarbejderen vurderes egnet til udnævnelse i to bedømmelsesperioder. Medarbejderen kan ikke få forlænget sin kontrakt i en stilling, hvor grad og funktionsniveau ikke stemmer overens. 6

7 8.1. Besættelse af stilling Enhedens chef beslutter, at en stilling skal bemandes og retter henvendelse til myndigheden. Myndigheden opretter anmodningen i Online Rekruttering (OR). Bemandingsafdelingen i FPT er behjælpelig i den proces. Dette skal normalt ske mindst 3 måneder før stillingen ønskes besat. FPT udarbejder stillingsopslag, modtager ansøgninger og screener de modtagne ansøgninger f.s.v.a. kompetencer. FPT sender efter aftale med myndigheden udvalgte ansøgninger til myndigheden. FPT sender skriftligt standardsvar til ikke-udvalgte ansøgere Myndigheden sagsbehandler ansøgningerne og kalder de relevante til samtale. Ved besættelse af udvalgte stillinger på M300 og M400 niveau deltager FPT i ansættelsessamtalen. Myndigheden træffer afgørelse om, hvem der skal ansættes. Hvis den ansatte ikke har gennemført træningstilstandsprøve forud for ansættelsen, eller ikke har den fornødne sikkerhedsgodkendelse, fastsættes en termin for, hvornår det senest skal være sket, og kontrakten gøres afhængig heraf. Myndigheden sætter punkt i befaling. FPT sættes på som godkender 2 i de tilfælde, hvor ansættelsen indebærer udfærdigelse af ny kontrakt. Hvis den udvalgte medarbejder skal bestride en stilling på samme niveau, samt at der er mindre end et år tilbage af basis- og tillægskontrakten, forlænges den gældende kontrakt til en samlet varighed af fire år. Hvis den udvalgte medarbejder skal bestride en stilling på højere funktionsniveau, samt at der er mindre end to år tilbage af basis- og tillægskontrakten, forlænges den gældende kontrakt til en samlet varighed af fire år. Myndigheden sender begrundet afslag til de øvrige, der har været kaldt til samtale. FPT udfærdiger basis- og tillægskontrakt til den valgte ansøger, hvis vedkommende ikke i forvejen har en. Kontrakten sendes til medarbejderens e-boks, og kontrakten anses for underskrevet, når medarbejderen har bekræftet modtagelsen på mail. Kontrakt og kvittering lægges i P-mappen Fornyelse af kontrakt. Myndigheden kontrollerer periodisk medarbejdere, hvis kontrakt udløber i nærmeste fremtid og fremsender liste til enhederne. (Demars ZPTC101) 7

8 Vær i den forbindelse opmærksom på kravet om, at der skal udfærdiges personelbedømmelse mindst 6 måneder før kontraktudløb. Enheden beslutter, om den vil forny kontrakten. Dette kan kun ske, hvis grad og stillingsniveau stemmer overens. Enheden undersøger, om medarbejderen vil forny kontrakten. Hvis begge parter ønsker kontrakten fornyet sendes anmodning til myndigheden. Myndigheden vurderer anmodningen i forhold til den afleverede personelbedømmelse, medarbejderens aktivitetsniveau i forhold til det ønskede, beståelse af træningstilstandsprøve m.m. Hvis kontrakten skal fornyes, fremsender myndigheden anmodningen til FPT i Online Rekruttering. De første sider udfyldes med myndighed, stillingsbetegnelse, niveau m.m. I feltet bemærkninger skrives: MA-nr, navn på stillingsindehaver, kontraktfornyelse i samme stilling. FPT sætter punkt i BAS, foranstalter kontraktfornyelse uden stillingsopslag. FPT udfærdiger ny ansættelseskontrakt og sender til medarbejderens e-boks. Kontrakt og kvittering lægges i P-mappe. Hvis kontrakten ikke ønskes fornyet, skal stillingen slås op som tidligere beskrevet. Medarbejderen kan så søge stillingen igen eller søge anden stilling, der slås op. Enheden har ansvaret for, at medarbejdere, der ikke får fornyet deres kontrakt bliver afklædt m.m. 9. SIKKERHEDSGODKENDELSE Sikkerhedsgodkendelse af personel af reserven. Når beslutning om ansættelse af en medarbejder af reserven er truffet, sender/udleverer myndigheden oplysningsskema til medarbejderen med besked om, at skemaet med bilag skal sendes til Forsvarets Personeltjeneste. Der skal gøres opmærksom på i tillægskontrakten, at en sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for, at kontrakten er gyldig Fornyelse af sikkerhedsgodkendelse af personel af reserven. FPT kontrollerer periodisk, hvilke sikkerhedsgodkendelser, der udløber i den kommende periode. FPT sender oplysningsskema til medarbejderens e-boks. Medarbejderen sender det udfyldte skema med bilag til FPT, som sender det videre til Forsvarets Efterretningstjeneste. 8

9 10. SUNDHEDSTRIADEN. Medarbejdere i Forsvaret, som er i beredskab til udsendelse i INTOPS, samt medarbejdere, der gør tjeneste i særlige funktioner ved sejlende eller flyvende enheder, skal leve op til de krav, der gælder i sundhedstriaden. Triaden består af tre tiltag: Årlig fysisk træningstilstandsprøve Periodisk helbredsundersøgelse, herunder tandeftersyn Grundvaccinationer. For personel af reserven herunder reaktionsstyrkepersonel gælder, at det er den enkeltes eget ansvar at leve op til sundhedstriadens bestemmelser. Som hovedregel skal sundhedstriaden kun iværksættes for personel af reserven ved: Udsendelse i INTOPS Ansættelse på tidsbestemt kontrakt. Udnævnelse Optagelse på særlige kurser Optagelse på liste til frivillig udsendelse (emnebank) Ansættelse på reaktionsstyrkekontrakt. Kapaciteten til gennemførelse af helbredsundersøgelser og tandeftersyn er for tiden under forandring, hvorfor disse regler forventes justeret. Beståelse af træningstilstandsprøve er altid en forudsætning for udnævnelse, optagelse på skoler, kontraktfornyelse m.m., hvorfor den bør gennemføres en gang årligt for alt personel. Helbredsundersøgelser, tandeftersyn og vaccinationer iværksættes ved udnævnelse, videregående uddannelse, INTOPS samt på initiativ af myndigheden eller FPT. 11. ANNULERING AF INDKOMMANDERING VED FRAVÆR Ved fravær eller aflysning af aktivitet, gør følgende forhold sig gældende: I tilfælde, hvor en aktivitet aflyses, og der er befalet indkommandering til aktiviteten, kan der udbetales indkommanderingsdage efter følgende retningslinier: Aflyses en planlagt aktivitet, efter at den er påbegyndt, eller mindre end 14 dage før aktivitetens start, ydes der indkommanderingsdage som planlagt. Flyttes en aktivitet mindre end 14 dage før aktivitetens start, befales medarbejderen til den nye periode. Medarbejderen kan efter en individuel vurdering ydes indkommanderingsdage for den oprindelige periode, hvis der kan påvises et tab. Hvis aktiviteten aflyses med mere end 14 dages varsel, kan der efter en individuel vurdering ydes indkommanderingsdage, såfremt medarbejderen kan påvise tab som følge af aflysningen. Ved aflysning af en aktivitet kan der kun registreres arbejdstid og udbetales variable ydelser for den tjeneste, der faktisk er udført. Merudgiftsgodtgørende ydelser, som for eksempel transportgodtgørelse, kontant- og kostgodtgørelse, time- og dagpenge m.m. kan kun gives, hvis der rent faktisk har været 9

10 en udgift. Det vil sige, at der ved aflysning forud for en aktivitet, ikke kan gives disse ydelser. Hvis kun dele af aktiviteten gennemføres, gives der ydelser for den gennemførte periode Forhold ved afgang fra kursus Afgår en medarbejder fra kursus af årsager, der er Forsvaret uvedkommende, eller på grund af at medarbejderen i kursusforløbet erklæres uegnet til at gennemføre den resterende del af kursus, foretager myndigheden/fpt en individuel vurdering af det kontraktforhold eller den indkommandering, der vedrører det pågældende kursus. Afgår en medarbejder fra kursus på grund af sygdom eller tilskadekomst i tjenesten, fortsætter den ansættelse, der vedrører den pågældende tjeneste som oprindelig planlagt. Afgår en medarbejder på grund af sociale forhold, foretager myndigheden/fpt en individuel vurdering af ansættelsesforholdet Fravær fra planlagt tjeneste på grund af sygdom Bliver medarbejdere på basis-/tillægskontrakt syge op til eller under en indkommandering skal de rette henvendelse til stamenheden samt til den for aktiviteten ansvarlige chef. Rådighedspersonel oppebærer løn under sygdom, for så vidt angår en sygeperiode, der måtte falde indenfor den i det enkelte tilfælde fastsatte periode for rådighedstjeneste, og forudsat den pågældende er mødt i den aftalte periode. Sådan sygdom kan af myndigheden kræves dokumenteret efter gældende regler. Såfremt en medarbejder er forhindret i at møde til rådighedstjeneste i en aftalt og beordret periode, som følge af sygdom, og det ikke er muligt at flytte aktiviteten, vil der efter ansøgning kunne ydes løn i rådighedsperioden forudsat, at der foreligger en af den pågældende underskrevet sygeerklæring 4. Barns 1. sygedag Indenfor den i det enkelte tilfælde fastsatte rådighedsperiode kan der gives hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af sygt barn, når - det er barnets 1. sygedag, - hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, - forholdene på tjenestestedet tillader det, - barnet er under 18 år og - barnet er hjemmeværende. Barsel, adoption og omsorgsdage Finansministeriets cirkulære (p.t. nr af 9. juni 2008) om barsel, adoption og omsorgsdage i staten (barselsaftalen) finder anvendelse for officerer af reserven. Den ansattes sygeliste suppleres med oplysninger om fravær på grund af barns 1. sygedag. 4 FMN CIR nr af 23/ stk. 2 10

11 Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug Fritagelse for pligtig tjeneste For personel, der er beordret til deltagelse i pligtig tjeneste, kan der gives frihed efter følgende retningslinjer: Ved egen sygdom. Der fremsendes lægeerklæring. Ved alvorlig sygdom eller dødsfald blandt nærmeste pårørende (ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, personer, der har været i forældres sted, samt ægtefælles/samlevers forældre) Kan om nødvendigt forlanges dokumenteret ved lægeerklæring. Ved uddannelse på universitet, skole eller kursus, hvis vedkommende indenfor 4 uger efter indkommanderingen skal deltage i en afsluttende prøve eller prøver, der er en forudsætning for at kunne fortsætte uddannelsen. (Skriftlig dokumentation fra studievejleder). Der kan normalt også gives frihed, hvis man på skrift får studievejlederen på uddannelsen til at dokumentere, at man ikke kan undvære den undervisning, der finder sted i tjenesteperioden. Ved nyansættelse ved anden arbejdsgiver og op til tre måneder i forlængelse af ansættelsen. (Skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver). 12. TILDELING AF FORTJENSTTEGN Tildeling sker ved henholdsvis 25 og 40 års tjeneste. Tildeling sker på H.M. Dronning Margrethe II fødselsdag den 16. april. Dette sker ved FPT foranstaltning. 11

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland

Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om aftale om Flyttegodtgørelse for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 042-10 J.nr. 09-233-14 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse.

Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. Forslag til ansvarsfordeling i forbindelse med civilt personels deltagelse i erhvervsuddannelse. 1. INDLEDNING En civil ansat elev/lærling er for de håndværksmæssige fags vedkommende overordnet tilknyttet

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER

Informationsfolder til censorer v/ucn, Pædagoguddannelsen Aalborg INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER INFORMATIONSFOLDER TIL CENSORER University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Aalborg Hobrovej 85, Postboks 44, 9100 Aalborg Tlf. 72 69 40 00 Afholdelse af prøver Censorer der medvirker ved bachelorprøver

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen

Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Arbejdstidsaftalen Bilag 6 Arbejdstidsaftalen Rammeaftale mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund om arbejdstidsregler Bilag 6 1. Arbejdstid mm. Arbejdstid Ved arbejdstid forstås tiden mellem mødetid

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere