FORSVARETS PERSONELTJENESTE ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS PERSONELTJENESTE 2014.09.19 ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL."

Transkript

1 FORSVARETS PERSONELTJENESTE ADMINISTRATIV VEJLEDNING FOR FORVALTNING AF PERSONEL AF RESERVEN OG GEJSTLIGT PERSONEL. 1. GENERELT Forsvarets Personeltjeneste (FPT) fastsætter med denne vejledning de administrative procedurer, der skal benyttes i forbindelse med indkommandering af personel af reserven (PSN-R), herunder personel ansat på reaktionsstyrkekontrakt. Vejledningen omhandler alt personel af reserven, der er designeret til myndigheder/enheder i den operative struktur, den regionale føringsstruktur, Forsvarets Efterretningstjeneste, Multinational Corps North East, Polen samt personel, der er placeret i de funktionelle tjenesters FPT struktur. 2. INDKOMMANDERING Indkommandering af PSN-R kan kun ske i stillinger i reservestrukturen eller stillinger af midlertidig karakter, der er knyttet til en særskilt aktivitet, såsom topmøder eller EUformandskab. Der er principielt ingen øvre grænse for, hvor mange dage PSN-R kan indkommanderes. Det er alene enhedens økonomi, der bestemmer. Dog kan honoreringen ikke overstige en månedsløn, hvorfor indkommandering over ca. 22 dage/måned vil betyde, at PSN-R ikke honoreres yderligere i den måned. Ved flere på hinanden følgende indkommanderingsperioder, eller mere end 10 dages samlet tjeneste, skal enheden beskrive den konkrete opgave ved rekvireringen, herunder stilling, opgavetype og navn på aktiviteten, der indkommanderes til, således at det fremgår, at aktiviteten ikke er en del af den almindelige struktur og drift, som skal varetages af fast personel. Indkommandering af PSN-R forudsætter at personellet har en gyldig kontrakt og sikkerhedsgodkendelse, samt at myndigheden har den fornødne lønsum. Enhederne anmoder myndigheden om at indkommandere PSN-R. Myndighederne NIV II og NIV III er selv ansvarlige for indkommandering af alt PSN-R Enheden er ansvarlig for at varsle/informere deres designerede personel i forbindelse med indkommandering.

2 Tilvejebringelse af erstatningspersonel i forbindelse med vedligeholdende uddannelse/øvelser søges først afhjulpet inden for egen myndighed. Kan enheden ikke selv fremskaffe det fornødne PSN-R, kan der rettes henvendelse til andre myndigheder. 3. Tjeneste ved egen designeringsenhed Enheden anmoder myndigheden om indkommandering. På baggrund af anmodningen opretter myndigheden et punkt til befaling i BAS med FPT som godkender 2.. Myndigheden/enheden opretter aktiviteten i rejsestyring i Demars og tilsender/udleverer rejseordre, rejsebeskrivelse, rapportering vedr. indkommandering og kørselsrapport til det indkommanderede personel. Ønsker den enkelte forskud på tjenesterejsen, anmoder enheden Forsvarets Rejsekontor om at udbetale dette til personens NEM-konto. Når aktiviteten er gennemført og på grundlag af de afleverede skemaer afslutter enheden/myndigheden rejse- og tidsstyring samt godkender dette i Demars. Rejsepapirer pakkes i en rejsekuvert og sendes til Forsvarets Rejsekontor. Alle afleverede skemaer skal være attesterede af den for aktiviteten ansvarlige chef/leder. Arbejdstid godkendes ved månedens udløb, såfremt der har været tjeneste den pågældende måned 4. Tjeneste ved fremmed enhed Ved behov for at indkommandere personel designeret til anden enhed kontaktes denne (stamenheden) for lån af pågældende personel. Stamenheden anmoder myndigheden om indkommandering. På baggrund af anmodningen opretter myndigheden et punkt til befaling i BAS med FPT som godkender 2. Myndigheden/stamenheden opretter aktiviteten i rejsestyring i Demars og tilsender/udleverer rejseordre, rejsebeskrivelse, rapportering vedr. indkommandering og kørselsrapport til det indkommanderede personel. Ønsker den enkelte forskud på tjenesterejsen, anmoder stamenheden Forsvarets Rejsekontor om at udbetale dette til personens NEM-konto. Det indkommanderede personel indsender ovenstående skemaer senest 5 dage efter rejsens afslutning til stamenheden. Alle skemaer skal være attesterede af den for aktiviteten ansvarlige chef/leder. Stamenheden afslutter rejsestyring og godkender dette i Demars. Rejsepapirer pakkes i en rejsekuvert og sendes til Forsvarets Rejsekontor. 2

3 Arbejdstid godkendes ved månedens udløb, såfremt der har været tjeneste den pågældende måned 5. INDKOMMANDERING TIL PLIGTIG TJENESTE (REAK) 5.1. Ved udsendelse af indkaldelser (varsel) til tjeneste, som personellet er kontraktligt forpligtet til at deltage i, skal fremsendelsen af et brev altid ske med Postvæsenets hvide afleveringsattest.. Dette skal sikre, at brevet er afleveret på adressen. Afleveringsattesten er et nødvendigt bevis på aflevering, såfremt der efterfølgende skal gennemføres sanktioner mod den enkelte i forbindelse med udeblivelse. 6. ARBEJSTIDSREGISTRERING FOR PERSONEL AF RESERVEN 6.1. Generelt. For personel af reserven gælder samme forretningsbestemmelser for registrering af arbejdstid som for alt andet militært personel, se FMN cirkulære / (KFF B5-27) for officerer og FPT-BST og for stampersonel. Der er dog følgende afvigelser, der skal tages højde for: 6.2 Merarbejde Stampersonel af reserven kan kun afvikle merarbejde i form af Indkommanderingsdage. Derfor skal der i forlængelse af alle indkommanderinger planlægges for afvikling af planlagt merarbejde, hvilket sker ved, at de indkommanderes en dag i hjemmet. For officerer af reserven gælder, hvad enten det er lederniveau eller chefniveau, at planlagt merarbejde godtgøres med udbetaling af ROID-timer. For officerer er ikke-planlagt merarbejde dækket af militærtillægget. Der må ikke gennemføres indkommandering med henblik på afvikling af øvelsestillæg, da dette sættes til udbetaling efter øvelsens afslutning (tidsstyring) 1 15-frihed optjenes kun af stampersonel af reserven. 15-frihed kan afvikles enten ved udbetaling via timesedler eller ved indkommanderingsdage Arbejdstid Rejsetid mellem bopæl og det befalede startsted for en aktivitet medregnes ikke i arbejdstid, hvorimod rejsetid, som er en del af aktiviteten, medregnes. For udenlandsrejser med start i Danmark starter arbejdstiden ved den danske grænse eller transitområde. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der gives kompensation for arbejdstid ved afrejse fra bopælen ud fra gældende rejsebestemmelser. 1 M400-R optjener ikke øvelsestillæg. 3

4 Arbejdstidsplanregel for officerer skal altid være registreret som N000, og stampersonel skal registreres med N008 i indkommanderingsperioden. Udenfor indkommanderingsperioden skal stampersonel registreres med N000. I infotype 0050 skal tastes 9 for officerer (øvrige). Stampersonel skal i infotype 0050 tastes 2 (døgnarbejder). Reserven optjener ikke EF-dage. Tilskrevne dage nulstilles via INFO-type 2012 (TOKS) månedsvis. Reserven optjener ikke feriedage, men feriepenge afregnes til feriekonto Løn og ydelser. Under indkommandering betragtes den faste bopæl som udgangspunkt for indkommanderingen. Der ydes time- og dagpenge samt befordringsgodtgørelse fra bopæl til det sted, hvor medarbejderen er befalet til at stille jf. KFF B5-13 Udgangspunktet er, at billigste offentlig transport skal benyttes. Tjenestestedet kan tillade, at den ansatte benytter privat transportmiddel, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske for tjenestestedet. Derudover kan det tillades, hvis den ansatte skal medbringe meget udrustning eller det vil medføre store ulemper i form af lang rejsetid, uhensigtsmæssige rejsetider m.m. 2 Selvom en økonomisk vurdering fører til, at offentlige transportmidler skal anvendes på rejsen, kan tjenestestedet tillade, at den ansatte benytter privat bil eller motorcykel. I så fald ydes kilometergodtgørelse med den lave sats. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb svarende til, hvad billigste offentlige transport koster. For PSN, der ankommer fra udlandet, beregnes godtgørelsen fra første ankomst til dansk lufthavn/havn eller ved passage af grænsen. Stampersonel af reserven modtager vagt-, øvelses- og søøvelsestillæg efter samme regler som fastansatte. Stampersonel modtager variable ydelser for tjeneste i tiden kl samt tjeneste på lørdage, søn- og helligdage efter samme regler som fast personel. Officerer af reserven i SVN (til og med lønramme 35), der gør tjeneste som besætningsmedlem på flådens skibe, modtager 1 søøvelsestillæg for hvert påbegyndt kalenderdøgn, skibet er under sejlads eller gør ophold uden for basehavnen. Officerer i SVN, der oppebærer søøvelsestillæg kan ikke samtidig oppebære variable ydelser for tjeneste i tiden kl , tjeneste på lørdage, søn- og helligdage. 2 PAV kapitel

5 Officerer af reserven i lønrammerne til og med 35, bortset fra dem der modtager søøvelsestillæg, der deltager i vagter eller øvelser af mindst 24 timers varighed ydes et vagt- eller øvelsestillæg for hvert påbegyndt kalenderdøgn Stampersonel af reserven samt officerer af reserven til og med lønramme 35 oppebærer variable ydelser for tjeneste i tiden kl samt på tjeneste på lørdage og søn- og helligdage Andre forhold Forsvarets præster skal kun have registreret arbejdstid i forbindelse med deltagelse i FN og NATO missioner (2/7 dage). 2/7 dage udbetales ved hjemkomst fra mission. Præstetillæg ydes kun under FN-tjeneste/NATO mission og kan kun oppebæres samtidig med FN-tillægget. Præster kan ikke modtage sø/øvelsestillæg. Rejser oprettes/afsluttes ved Provstens administrationskontors (HOK-HPV02) foranstaltning. og godkendes/frigives indtil videre af FPT-CHBKOR Deltagere til Dansk Militær Idrætsforbund optjener ikke arbejdstid, kun rejsegodtgørelse. Der kan ikke anvendes indkommanderingsdage til aktiviteter under Dansk Militær Idrætsforbund, medmindre disse er specifikt dedikeret til dette. Ydelser til MJUR registreres ved daglig arbejdstid. Såfremt der er tale om øvelse tilskrives, via infotype 2012 (TOKS) et øvelsestillæg samt natpenge og weekendtillæg jf. gældende bestemmelser. Øvelses-tillæg sættes til udbetaling i timesedler. Arbejdstid på lør-, søn- og helligdage registreres med 7,4 time ved øvelse på disse dage. Der skal ikke tilskrives timer, EF-dage eller fridage til gode udover, hvad den almindelige arbejdstid giver. Tillæg LKO 4670 kan ydes til sprogofficerer, der anvendes som forhandlings- og undervisningstolk (pfp, samarbejdsprogrammer, OSCE missioner) CFE-tolke (CFE inspektioner), jf. FMN cirkulære / stk 1. (KFF B5-27) 6.5. Vedligeholdelse af data i DeMars. Myndigheder/enheder, der har designeret personel tilknyttet, er ansvarlige for vedligeholdelse af data på den enkelte. 7. Personelbedømmelse/udtalelse FOKUS Reserven. Som udgangspunkt følges nærværende bestemmelse for alt personel af reserven. Dog under hensyntagen til nedenstående forhold Bedømmelse for personel af reserven. For personel at reserven på basis- og tillægskontrakt afgives bedømmelse i forbindelse med de anledninger, der fremgår af skemaet side 2. Bedømmelse afgives dog kun, såfremt der findes et bedømmelsesgrundlag, dvs. normalt mindst 30 dages tjeneste, heraf 3 FKOBST

6 mindst 5 dages tjeneste som er relevant i forhold til designeringsfunktionen. Såfremt grundlaget ikke er til stede, afgives bedømmelse snarest efter opnåelse af grundlaget. Der skal dog altid afgives bedømmelse senest 6 måneder før kontraktperiodens udløb. Personel af reserven ansat til korttidstjeneste er omfattet af bestemmelsen i sammen omfang som øvrigt militært ansat personel og følger retningslinjerne herfor Personudtalelse for personel af reserven. Personudtalelsesskemaet anvendes i stedet for bedømmelsesskemaet i specifikke situationer. Den anvendes såfremt der i forbindelse med indkommandering er observeret forhold, der har særlig betydning for den fremtidige anvendelse af personen. Personudtalelsen udarbejdes jf. retningslinjerne herfor (se pkt ). FKOBST Udover de ovenfor nævnte situationer skal udtalelse ske på medarbejderens anmodning eller myndighedens/fpt ønske Udfærdigelse af bedømmelse for personel af reserven. Formålet med bedømmelsen i FOKUS er at vurdere medarbejderens kompetenceniveau ud fra en række konkrete kompetencer. En bedømmelsesperiode kan ikke være under 6 måneder, og bedømmelsen kan være baseret på flere personudtalelser, for derved at give et samlet billede af medarbejderens præstationer over en længere periode. Ved udfærdigelse af bedømmelse skal nedenstående være indeholdt i bedømmelsen: Det samlede antal dage den pågældende har været indkommanderet i bedømmelsesperioden, samt antal dage der har været designeringsrelevant. Relevante civile uddannelser og deres anvendelse i funktionen. Såfremt en designeret ikke har været indkommanderet i kontraktperioden (4 år) udfærdiges bedømmelse med stamoplysninger på medarbejderen med bemærkning om, at pågældende ikke har været indkommanderet i perioden og evt. begrundelse herfor Fremsendelse af bedømmelser for personel af reserven. Fremsendelse af bedømmelsen følger retningslinjerne for militært ansat personel jf. pkt. 12. Hvis udfærdiger eller påtegner ikke har adgang til FIIN, sker fremsendelsen af bedømmelsen via den pågældende myndigheds administrative kontrolpunkt. Det skal bemærkes, at FOKUS ikke må fremsendes til påtegner eller FPT via internettet. 8. BEMANDING AF STILLINGER/ANSÆTTELSE. Principielt skal alle ledige stillinger i reservestrukturen slås op på lige fod med stillinger i den faste struktur. Det vil sige, at det er den ledige stilling som slås op. Dog kan man ved kompagnier o. lign ansvar-5 enheder omplacere medarbejdere på samme niveau internt i enheden, før den ledige stilling slås op. Ønsker enheden en medarbejder i en stilling på højere funktionsniveau, skal stillingen slås op. Vurderes medarbejderen trods den lavere grad som den bedst egnede, skal ansættelsen betinges af, at medarbejderen vurderes egnet til udnævnelse i to bedømmelsesperioder. Medarbejderen kan ikke få forlænget sin kontrakt i en stilling, hvor grad og funktionsniveau ikke stemmer overens. 6

7 8.1. Besættelse af stilling Enhedens chef beslutter, at en stilling skal bemandes og retter henvendelse til myndigheden. Myndigheden opretter anmodningen i Online Rekruttering (OR). Bemandingsafdelingen i FPT er behjælpelig i den proces. Dette skal normalt ske mindst 3 måneder før stillingen ønskes besat. FPT udarbejder stillingsopslag, modtager ansøgninger og screener de modtagne ansøgninger f.s.v.a. kompetencer. FPT sender efter aftale med myndigheden udvalgte ansøgninger til myndigheden. FPT sender skriftligt standardsvar til ikke-udvalgte ansøgere Myndigheden sagsbehandler ansøgningerne og kalder de relevante til samtale. Ved besættelse af udvalgte stillinger på M300 og M400 niveau deltager FPT i ansættelsessamtalen. Myndigheden træffer afgørelse om, hvem der skal ansættes. Hvis den ansatte ikke har gennemført træningstilstandsprøve forud for ansættelsen, eller ikke har den fornødne sikkerhedsgodkendelse, fastsættes en termin for, hvornår det senest skal være sket, og kontrakten gøres afhængig heraf. Myndigheden sætter punkt i befaling. FPT sættes på som godkender 2 i de tilfælde, hvor ansættelsen indebærer udfærdigelse af ny kontrakt. Hvis den udvalgte medarbejder skal bestride en stilling på samme niveau, samt at der er mindre end et år tilbage af basis- og tillægskontrakten, forlænges den gældende kontrakt til en samlet varighed af fire år. Hvis den udvalgte medarbejder skal bestride en stilling på højere funktionsniveau, samt at der er mindre end to år tilbage af basis- og tillægskontrakten, forlænges den gældende kontrakt til en samlet varighed af fire år. Myndigheden sender begrundet afslag til de øvrige, der har været kaldt til samtale. FPT udfærdiger basis- og tillægskontrakt til den valgte ansøger, hvis vedkommende ikke i forvejen har en. Kontrakten sendes til medarbejderens e-boks, og kontrakten anses for underskrevet, når medarbejderen har bekræftet modtagelsen på mail. Kontrakt og kvittering lægges i P-mappen Fornyelse af kontrakt. Myndigheden kontrollerer periodisk medarbejdere, hvis kontrakt udløber i nærmeste fremtid og fremsender liste til enhederne. (Demars ZPTC101) 7

8 Vær i den forbindelse opmærksom på kravet om, at der skal udfærdiges personelbedømmelse mindst 6 måneder før kontraktudløb. Enheden beslutter, om den vil forny kontrakten. Dette kan kun ske, hvis grad og stillingsniveau stemmer overens. Enheden undersøger, om medarbejderen vil forny kontrakten. Hvis begge parter ønsker kontrakten fornyet sendes anmodning til myndigheden. Myndigheden vurderer anmodningen i forhold til den afleverede personelbedømmelse, medarbejderens aktivitetsniveau i forhold til det ønskede, beståelse af træningstilstandsprøve m.m. Hvis kontrakten skal fornyes, fremsender myndigheden anmodningen til FPT i Online Rekruttering. De første sider udfyldes med myndighed, stillingsbetegnelse, niveau m.m. I feltet bemærkninger skrives: MA-nr, navn på stillingsindehaver, kontraktfornyelse i samme stilling. FPT sætter punkt i BAS, foranstalter kontraktfornyelse uden stillingsopslag. FPT udfærdiger ny ansættelseskontrakt og sender til medarbejderens e-boks. Kontrakt og kvittering lægges i P-mappe. Hvis kontrakten ikke ønskes fornyet, skal stillingen slås op som tidligere beskrevet. Medarbejderen kan så søge stillingen igen eller søge anden stilling, der slås op. Enheden har ansvaret for, at medarbejdere, der ikke får fornyet deres kontrakt bliver afklædt m.m. 9. SIKKERHEDSGODKENDELSE Sikkerhedsgodkendelse af personel af reserven. Når beslutning om ansættelse af en medarbejder af reserven er truffet, sender/udleverer myndigheden oplysningsskema til medarbejderen med besked om, at skemaet med bilag skal sendes til Forsvarets Personeltjeneste. Der skal gøres opmærksom på i tillægskontrakten, at en sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for, at kontrakten er gyldig Fornyelse af sikkerhedsgodkendelse af personel af reserven. FPT kontrollerer periodisk, hvilke sikkerhedsgodkendelser, der udløber i den kommende periode. FPT sender oplysningsskema til medarbejderens e-boks. Medarbejderen sender det udfyldte skema med bilag til FPT, som sender det videre til Forsvarets Efterretningstjeneste. 8

9 10. SUNDHEDSTRIADEN. Medarbejdere i Forsvaret, som er i beredskab til udsendelse i INTOPS, samt medarbejdere, der gør tjeneste i særlige funktioner ved sejlende eller flyvende enheder, skal leve op til de krav, der gælder i sundhedstriaden. Triaden består af tre tiltag: Årlig fysisk træningstilstandsprøve Periodisk helbredsundersøgelse, herunder tandeftersyn Grundvaccinationer. For personel af reserven herunder reaktionsstyrkepersonel gælder, at det er den enkeltes eget ansvar at leve op til sundhedstriadens bestemmelser. Som hovedregel skal sundhedstriaden kun iværksættes for personel af reserven ved: Udsendelse i INTOPS Ansættelse på tidsbestemt kontrakt. Udnævnelse Optagelse på særlige kurser Optagelse på liste til frivillig udsendelse (emnebank) Ansættelse på reaktionsstyrkekontrakt. Kapaciteten til gennemførelse af helbredsundersøgelser og tandeftersyn er for tiden under forandring, hvorfor disse regler forventes justeret. Beståelse af træningstilstandsprøve er altid en forudsætning for udnævnelse, optagelse på skoler, kontraktfornyelse m.m., hvorfor den bør gennemføres en gang årligt for alt personel. Helbredsundersøgelser, tandeftersyn og vaccinationer iværksættes ved udnævnelse, videregående uddannelse, INTOPS samt på initiativ af myndigheden eller FPT. 11. ANNULERING AF INDKOMMANDERING VED FRAVÆR Ved fravær eller aflysning af aktivitet, gør følgende forhold sig gældende: I tilfælde, hvor en aktivitet aflyses, og der er befalet indkommandering til aktiviteten, kan der udbetales indkommanderingsdage efter følgende retningslinier: Aflyses en planlagt aktivitet, efter at den er påbegyndt, eller mindre end 14 dage før aktivitetens start, ydes der indkommanderingsdage som planlagt. Flyttes en aktivitet mindre end 14 dage før aktivitetens start, befales medarbejderen til den nye periode. Medarbejderen kan efter en individuel vurdering ydes indkommanderingsdage for den oprindelige periode, hvis der kan påvises et tab. Hvis aktiviteten aflyses med mere end 14 dages varsel, kan der efter en individuel vurdering ydes indkommanderingsdage, såfremt medarbejderen kan påvise tab som følge af aflysningen. Ved aflysning af en aktivitet kan der kun registreres arbejdstid og udbetales variable ydelser for den tjeneste, der faktisk er udført. Merudgiftsgodtgørende ydelser, som for eksempel transportgodtgørelse, kontant- og kostgodtgørelse, time- og dagpenge m.m. kan kun gives, hvis der rent faktisk har været 9

10 en udgift. Det vil sige, at der ved aflysning forud for en aktivitet, ikke kan gives disse ydelser. Hvis kun dele af aktiviteten gennemføres, gives der ydelser for den gennemførte periode Forhold ved afgang fra kursus Afgår en medarbejder fra kursus af årsager, der er Forsvaret uvedkommende, eller på grund af at medarbejderen i kursusforløbet erklæres uegnet til at gennemføre den resterende del af kursus, foretager myndigheden/fpt en individuel vurdering af det kontraktforhold eller den indkommandering, der vedrører det pågældende kursus. Afgår en medarbejder fra kursus på grund af sygdom eller tilskadekomst i tjenesten, fortsætter den ansættelse, der vedrører den pågældende tjeneste som oprindelig planlagt. Afgår en medarbejder på grund af sociale forhold, foretager myndigheden/fpt en individuel vurdering af ansættelsesforholdet Fravær fra planlagt tjeneste på grund af sygdom Bliver medarbejdere på basis-/tillægskontrakt syge op til eller under en indkommandering skal de rette henvendelse til stamenheden samt til den for aktiviteten ansvarlige chef. Rådighedspersonel oppebærer løn under sygdom, for så vidt angår en sygeperiode, der måtte falde indenfor den i det enkelte tilfælde fastsatte periode for rådighedstjeneste, og forudsat den pågældende er mødt i den aftalte periode. Sådan sygdom kan af myndigheden kræves dokumenteret efter gældende regler. Såfremt en medarbejder er forhindret i at møde til rådighedstjeneste i en aftalt og beordret periode, som følge af sygdom, og det ikke er muligt at flytte aktiviteten, vil der efter ansøgning kunne ydes løn i rådighedsperioden forudsat, at der foreligger en af den pågældende underskrevet sygeerklæring 4. Barns 1. sygedag Indenfor den i det enkelte tilfælde fastsatte rådighedsperiode kan der gives hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af sygt barn, når - det er barnets 1. sygedag, - hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt, - forholdene på tjenestestedet tillader det, - barnet er under 18 år og - barnet er hjemmeværende. Barsel, adoption og omsorgsdage Finansministeriets cirkulære (p.t. nr af 9. juni 2008) om barsel, adoption og omsorgsdage i staten (barselsaftalen) finder anvendelse for officerer af reserven. Den ansattes sygeliste suppleres med oplysninger om fravær på grund af barns 1. sygedag. 4 FMN CIR nr af 23/ stk. 2 10

11 Ordningen kan for den enkelte inddrages ved misbrug Fritagelse for pligtig tjeneste For personel, der er beordret til deltagelse i pligtig tjeneste, kan der gives frihed efter følgende retningslinjer: Ved egen sygdom. Der fremsendes lægeerklæring. Ved alvorlig sygdom eller dødsfald blandt nærmeste pårørende (ægtefælle/samlever, børn, forældre, søskende, personer, der har været i forældres sted, samt ægtefælles/samlevers forældre) Kan om nødvendigt forlanges dokumenteret ved lægeerklæring. Ved uddannelse på universitet, skole eller kursus, hvis vedkommende indenfor 4 uger efter indkommanderingen skal deltage i en afsluttende prøve eller prøver, der er en forudsætning for at kunne fortsætte uddannelsen. (Skriftlig dokumentation fra studievejleder). Der kan normalt også gives frihed, hvis man på skrift får studievejlederen på uddannelsen til at dokumentere, at man ikke kan undvære den undervisning, der finder sted i tjenesteperioden. Ved nyansættelse ved anden arbejdsgiver og op til tre måneder i forlængelse af ansættelsen. (Skriftlig dokumentation fra arbejdsgiver). 12. TILDELING AF FORTJENSTTEGN Tildeling sker ved henholdsvis 25 og 40 års tjeneste. Tildeling sker på H.M. Dronning Margrethe II fødselsdag den 16. april. Dette sker ved FPT foranstaltning. 11

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål

FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål FAQ for FOKUS - Ofte stillede spørgsmål I det efterfølgende er listet en oversigt over de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med FOKUS. 1. Administration 1.1 Bedømmelser og personudtalelser 1.2 Udviklingskontrakter

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET

03. januar 2002. Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET 03. januar 2002 Afskrift af: FORSVARSMINISTERIET Statsansattes Kartel v/hærens Konstabel- og Korporalforening Statstjenestemændenes Centralorganisation II v/forsvarets Civil-Etat Akademikernes Centralorganisation

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination

Forsvarets Personelpolitik. Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Forsvarets Personelpolitik Sundhedstriaden fysik helbred vaccination Udgiver: Forsvarets Personeltjeneste Oktober 2006 Udarbejdelse af tekst: Personelpolitiksektionen Layout: Tanja Weikop, Forsvarets Mediecenter

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn):

SE-nr.: Og medunderskrevne medarbejder (fulde navn): CPR-nr.: ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Undertegnede arbejdsgiver (navn): ANSÆTTELSESKONTRAKT VED ARBEJDET I UDLANDET (EKSEMPEL) Kontrakt for arbejdere, der udsendes af danske virksomheder til arbejde i udlandet i indtil 1. år Undertegnede arbejdsgiver (navn): SE-nr.: Og medunderskrevne

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER

BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER FORSVARETS PERSONELTJENESTE BESTEMMELSE OM ANVISNING AF FORSVARETS LEJEBOLIGER Ref.: a. FBEBST 610-1 af 2008-05. Bilag: 1. Tilstræbt proces ved anvisning af forsvarets lejeboliger. 1. FORMÅL Formålet med

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017

LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 LØN OG TILLÆG PR. 1. APRIL 2017 opdateret 30. marts 2017 INDHOLD: Basislønninger 2 Pension 2 Faste tillæg 3 Øvrige tillæg 4 Særlige tillæg 6 INTOPS 9 Jubilæumsgratiale 11 BASISLØNNINGER Bonus (10 pct)

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009

retsinformation.dk - CIR nr 9910 af 10/11/2009 Page 1 of 6 Kapitel 1 Indledning Oversigt (indholdsfortegnelse) CIR nr 9910 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-11-2009 Kirkeministeriet Vis mere... Kapitel 2 Cirkulærets anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET

CIVILUDDANNELSE I FORSVARET CIVILUDDANNELSE I FORSVARET 1. Optjening af civiluddannelse Personel, der er ansat til tidsubestemt korttidstjeneste (K35) og som har forrettet mere end 33 måneders tjeneste, optjener retten til at anvende

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN

SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN SØVÆRNETS TEKNIKSKOLE MAJ 2004 SØVÆRNETS TEKNIKSKOLES DIREKTIV FOR DEN FAGLIGE GRUNDUDDANNELSE, TEORI FOR ELEKTRONIK- OG SVAGSTRØMSUDDANNELSEN (ELEKTRONIKFAGTEKNIKER) 1. INDLEDNING Nærværende direktiv

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ

NOTAT. Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ NOTAT TIL Uddannelses- og Kompetenceudviklingsudvalget POST DANMARK FRA KOPI Arbejdsgruppe angående Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) Repræsentanter fra SCP og FØ PERSONALE TIETGENSGADE 37, 1.

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere