STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune"

Transkript

1 23. august 2018 Sagsnr.: NMK KlageID: RIKNU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE i sag om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift i Lemvig Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 20, jf. 75. MILJØ- OG FØDEVAREKLAGE- NÆVNET Toldboden Viborg Tlf CVR-nr EAN-nr naevneneshus.dk Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Lemvig Kommune af 11. oktober 2017 om afslag på tilladelse af indvinding af vand til landbrugsdrift på Hedegårdvej 36, Lomborg, 7620 Lemvig. Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 2 Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 1 Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning mv. 2 Lov nr af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

2 1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet Afgørelsen er den 8. oktober 2017 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved konsulent. Klager har anført, at - der er et væsentligt besparelsespotentiale ved at indvinde vand fra egen boring til sammenligning med forsyning fra vandværket, ligesom det ikke vil have væsentlige negative konsekvenser for vandværket, at klager erstatter en del af vandforbruget på ejendommen fra egen boring, - det ikke politisk bør bestemmes, hvordan den kollektive forsyning påvirkes, men man burde i stedet tage hensyn til den enkelte landmands situation, som erhvervsdrivende. 2. Sagens oplysninger 2.1 Sagens forhistorie Klager søgte den 16. marts 2017 Lemvig Kommune om etablering af boring og tilladelse til indvinding af m 3 grundvand pr. år. Vandet skulle anvendes til køling af mælk og drikkevand til kreaturerne. Efterfølgende ændrede klager den 16. august 2017 ansøgningen til indvinding af vand fra eksisterende boring. Ansøgningen var navnlig begrundet med, at indvinding fra egen boring vil medføre væsentlig økonomisk besparelse, idet vandet fra egen boring er koldere end vandværksvandet, hvorfor der vil kunne opnås besparelse på strøm til nedkøling af mælk. Ansøgningen var i høring hos Lemvig Vand og Spildevand A/S, der oplyste, at det eksisterende ledningsnet i området kan forsyne klagers ejendom. I forbindelse hermed blev det bemærket, at der ikke forventes et tryktab hos naboer, som følge af merforbruget, idet vandet aftages jævnt over døgnet. Videre blev det bemærket, at forsyningsvirksomhedens grundlag og forsyningssikkerheden ved en tilladelse vil blive forringet, og at de øgede udgifter vil skulle fordeles blandt de tilbageværende forbrugere i forsyningsområdet. Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 9. oktober 2017, hvorefter Lemvig Kommune den 11. oktober 2017 meddelte afslag på det ansøgte. 2.2 Natur- og planforhold 2

3 Lemvig Kommune har udarbejdet udkast til en vandforsyningsplan, som endnu ikke er vedtaget. Kommunen har i afgørelsen oplyst, at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt de kommende administrative retningslinjer. Det fremgår bl.a. af retningslinjerne, at: Når en ejendom er tilsluttet almen vandforsyning, gives der som udgangspunkt ikke indvindingstilladelser til hel eller delvis erstatning af vand fra den almene vandforsyning. Ved vurdering af ansøgningen skal det aktuelle vandværk høres. En afvigelse fra dette princip vil være betinget af: Forudgående dialog med det almene vandværk, hvor det almene vandværks konkurrenceevne som leverandør i den konkrete sag afklares. Dokumentation for væsentligheden af ansøgers besparelsespotentiale. Dokumentation for, at ansøgers udtræden isoleret set ikke har væsentlige negative konsekvenser for den almene vandforsyning. Der stilles særlige vilkår med hensyn til vandinstallationerne, så der ikke kan pumpes vand fra anlægget ud i det almene vandværks ledninger. 2.3 Den påklagede afgørelse Det fremgår af sagens oplysninger, at klagers ejendom er tilsluttet Lemvig Vand og Spildevand A/S. Lemvig Kommune har i afgørelsen anført, at ejendommen ligger inden for vandselskabets naturlige forsyningsområde, og at vandværket kan levere den ønskede vandmængde gennem det eksisterende ledningsnet til en rimelig pris. Videre oplyses det, at Lemvig Vand og Spildevand A/S i forbindelse med kommunens behandling af ansøgningen har tilkendegivet, at selskabet fra 2018 ændrede afregningsprisen for vand, hvilket konkret betyder, at der vil kunne opnås en besparelse ved køb af m 3 /år på ca kr. i forhold til priserne for Klagers besparelse ved at indvinde fra egen boring vil i 2018 ved indvinding af m 3 /år og køb af m 3 /år være på ca kr. i driftsudgifter. 3

4 2.4 Lemvig Kommunes bemærkninger til klagen Lemvig Kommune har supplerende bemærket, at kommunen har igangsat arbejdet med en ny vandforsyningsplan. I den forbindelse oplyses det, at Teknik- og Miljøudvalget af to omgange har behandlet de administrative retningslinjer, som skal indgå i vandforsyningsplanen. Retningslinjerne har dannet grundlag for behandlingen af den konkrete sag, hvorfor retningslinjerne vedr. etablering af nye indvindinger eller udtræden af vandselskabet, under sagens behandling, blev ændret i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende vandforsyningsplan. Videre har kommunen oplyst, at ejendommen blev tilsluttet vandværket for mere end 20 år siden, og at der de seneste år har været kalveopdræt og heste på ejendommen. Forbruget af vand har været ca m 3 /år, og forbruget forventes jævnt fordelt over døgnet, idet der anvendes malkerobotter. Klager har ansøgt om indvinding af m 3 /år, resten af vandet vil fortsat skulle købes ved vandværket. Endeligt har kommunen bemærket, at klagers udgifter til vand i 2018 falder med ca. 1/3, idet vandværket har godkendt et nyt takstblad. Det betyder, at ansøgers dokumenterede besparelsespotentiale (når anlægget er afskrevet) vil være på kr./år, hvilket kommunen har vurderet ikke at være af så væsentlig betydning, at grundprincippet om at en ejendom ikke kan udtræde af den kollektive forsyning, skal fraviges. 3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger Tilladelse til vandindvinding meddeles af kommunalbestyrelsen i henhold til vandforsyningslovens 20. Ifølge vandforsyningslovens 1 er lovens formål bl.a. at sikre, at udnyttelsen og beskyttelsen af vandforekomster sker efter samlet planlægning og samlet vurdering hvori de hensyn, der er listet i 2 indgår, og at der sker en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning. Ifølge lovens 2, stk. 1, skal der ved administration af vandforsyningsloven lægges vægt på vandforekomsternes omfang, på befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, på miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse, herunder bevarelse af omgivelsernes kvalitet, og på anvendelse af råstofforekomster. 4

5 Det påhviler kommunalbestyrelsen at udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have, jf. vandforsyningslovens 14, stk. 1. Det følger af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis, at vandforsyningsplanens retningslinjer skal anvendes som et overordnet beslutningsgrundlag ved administration af vandforsyningslovens regler om etablering af vandindvindingsanlæg og om vandindvinding. Retningslinjerne bør kun fraviges, hvis der konkret er væsentlige hensyn, der taler herfor. Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Lemvig Kommune ikke har en vandforsyningsplan som dækker kommunens samlede geografiske areal, indeholdende retningslinjer der kan anvendes som et overordnet beslutningsgrundlag ved administration af vandforsyningslovens regler om etablering af vandindvindingsanlæg og om vandindvinding. Teknik- og Miljøudvalget for Lemvig Kommune har i mangel af en vedtaget vandforsyningsplan fastlagt retningslinjer for kommunens administration af vandforsyningslovens regler om vandindvindingstilladelser, hvorefter der som udgangspunkt ikke gives indvindingstilladelser til hel eller delvis erstatning af vand fra den almene vandforsyning. Retningslinjerne opfatter Miljø- og Fødevareklagenævnet som kommunens interne, vejledende administrationsgrundlag. I mangel af en vedtaget vandforsyningsplan, jf. lovens 14, har Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderet sagen under hensyntagen til lovens formål og de særlige hensyn, der jf. 2 skal varetages ved administration af loven. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes vurdering af, at der ikke foreligger hensyn, der kan begrunde en tilladelse til vandindvinding fra eksisterende boring på ejendommen. Nævnet har i den forbindelse lagt vægt på, at klager forsynes med vand fra et alment vandværk, og at klagers ejendom ligger inden for vandværkets naturlige forsyningsområde. Videre har nævnet lagt vægt på kommunens oplysning om, at vandværket kan levere den ønskede vandmængde gennem det eksisterende ledningsnet på økonomisk rimelige vilkår, ligesom klagers dokumenterede besparelsespotentiale ved indvinding fra egen boring ikke beløber sig til mere end kr./år. 5

6 Nævnet finder ligeledes ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der kan leveres vand på økonomisk rimelige vilkår. 3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster afgørelse fra Lemvig Kommune af 11. oktober 2017 om afslag på tilladelse til indvinding af vand til landbrugsdrift på Hedegårdvej 36, Lomborg, 7620 Lemvig. Thomas Steensen Stedfortrædende formand Afgørelsen er sendt til: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig, Søren Hansen, Hedegårdvej 36, 7620 Lemvig, Lemvig Vand og Spildevand A/S, Rønbjerghage 31, 7620 Lemvig, Lemvigegnens Landboforening, Industrivej 53, 7620 Lemvig, 6

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. februar 2013 J.nr.: NMK-42-00154 (tidl. MKN-200-00175) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes afslag

Læs mere

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Jerlev Vandværk Jerlev Vandværks nuværende forsyningsområde og ansøgt udvidelse (skraveret) Formål Jerlev Vandværk har ansøgt om udvidelse af vandværkets forsyningsområde.

Læs mere

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk

Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk Forslag til tillæg til vandforsyningsplan Mølvang Vandværk Mølvang Vandværks nuværende forsyningsområde og ansøgt udvidelse (skraveret) Vejle Kommune, Teknik & Miljø side 1 af 5 Formål Mølvang Vandværk

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune 20. juni 2018 Sagsnr.: NMK-451-00020 KlageID: 245706 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om partsfordeling af bidrag i digeprojekt i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. BLIVER ET DISTRITIONSVANDVÆRK.

HILLERØD KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. BLIVER ET DISTRITIONSVANDVÆRK. HILLERØD KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL VANDFORSYNINGSPLAN 2015-2027 MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. BLIVER ET DISTRITIONSVANDVÆRK. NY FORBINDELSESLEDNING TIL HILLERØD FORSYNING 2 Titel: Forslag til tillæg

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 75, jf. 20-21 i vandforsyningsloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. marts 2013 J.nr.: NMK-42-00215 (tidl. MKN-200-00253) Ref.: HO/GOM AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. september 2017 Sagsnr. NMK-512-00152 KlageID: 110542 LINMA-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes afslag på nedlæggelse af vej igennem skov Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Den 4. december 2018 Sagsnr.: 18/05227 Klagenr.:1000658 MBT-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET OPHÆVELSE OG HJEMVISNING af afslag på dispensation i sag om opførelse af staldbyggeri indenfor

Læs mere

Tillæg nr Granlyvej - Norup Vandværk. Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune

Tillæg nr Granlyvej - Norup Vandværk. Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune Tillæg nr. 2-2018 Granlyvej - Norup Vandværk Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 Lovgrundlag... 3 Ændringens omfang... 4 Indvindingstilladelse...

Læs mere

Notat. Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup

Notat. Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup Notat Center Natur og Miljø Journalnr: 13.02.01-P19-5-18 Ref.: Mark Bech Højfeldt Dato: 02-08-2019 Ny vandforsyning til Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup Baggrund Ejer af Veggerbyvej 70, 9541 Suldrup har søgt

Læs mere

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb

Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb Miljø og Byggesag Miljø Sagsnr. 49344 Brevid. 2355671 Ref. MAAS Dir. tlf. 46 31 37 79 Mariaas@roskilde.dk Notat vedrørende baggrund, vilkår og sagsforløb 7. september 2016 Baggrund for at der meddeles

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 29. januar 2019 Sagsnr. 18/06510 (tidl. NMK- 10-01339) Klagenr: 1001643 (tidl. klageid 3336299) MKA AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING AF KLAGE over tilladelse til udledning af spildevand

Læs mere

Vejledende udtalelse i sag om tilbagekaldelse af tilladelse og sammenlægning af vandforsyningsområder, jf. VFL 32 og 45, stk. 3

Vejledende udtalelse i sag om tilbagekaldelse af tilladelse og sammenlægning af vandforsyningsområder, jf. VFL 32 og 45, stk. 3 Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk Vandforsyning Ref. HVB Den 10. oktober 2016 Vejledende udtalelse i sag om tilbagekaldelse af tilladelse og sammenlægning af vandforsyningsområder, jf. VFL 32 og 45,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn

AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn 11. maj 2017 Sagsnr. NMK-450-00030 Tidl. sagsnr. 2014-5654 EBRAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Kystdirektoratets afslag på ansøgning om lukning af hul mellem sandfanger og strand i Snekkersten Havn Miljø- og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune

AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune 20. april 2018 Sagsnr. NMK-43-00746 KlageID: 229000 RIKNU-NMKN AFGØRELSE i sag om opkrævning af udgifter til reparation af drænledning i Syddjurs Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde

AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde 30. juni 2017 Sagsnr. NMK-33-03685 KlageID: 102839 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale i et boligområde Køge Kommune har den 19.

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 24. november 2006 J.nr. MKN-200-00005 Den 24. november 2006 har Miljøklagenævnet truffet følgende Afgørelse

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region

AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-220-00123 KlageID: 150681 MIJHH-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region Sjælland Miljø- og Fødevareklagenævnet

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand.

AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød Strand. 12. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04029 KlageID: 158601 INROE-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Solrød Kommunes afslag på ansøgning om tilladelse til opsætning af digital skærmpylon på Cordozasvinget 4, Solrød PLANKLAGENÆVNET

Læs mere

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune

STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af diger i Assens Kommune 4. oktober 2018 Sagsnr. NMK-600-00162 KlageID: 180425 EBRAU-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om

Læs mere

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand

Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg. Tilladelse til indvinding af grundvand Snogekærvej 39 4400 Kalundborg Snogekærvej 39, 4400 Kalundborg Tilladelse til indvinding af grundvand 1 Datablad Snogekærvej 39, Bruno Hansen Tilladt indvindingsmængde Formål 1000 m 3 per år Landbrugsdrift

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød

AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød 10. november 2017 Sagsnr. NMK-31-01963 KlageID:100430 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til opførelse af sommerhus på Lerbjergstien, Birkerød Allerød Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune 26. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02064 KlageID: 114692 MVT-NH AFGØRELSE i klagesag om terrænregulering af et landbrugsareal i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har den 25. august 2016 meddelt

Læs mere

Vandindvindingstilladelse Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, giver hermed tilladelse til vandindvinding til:

Vandindvindingstilladelse Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, giver hermed tilladelse til vandindvinding til: Teknik og Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Jens Brandt Svanekevej 36 3740 Svaneke Bornholms Regionskommune Teknik og Miljø CVR: 26 69 63 48 14. juni 2017 J. nr. 13.02.01P19-0071 Vandindvindingstilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan

Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan Tillæg nr. 1 til Vandforsyningsplan 2018-2025 Indholdsfortegnelse Tillæg 3 Tillæg 1 - Stikkelskær 4 Grundlag for tillægget 5 Politisk godkendelsesprocedure 6 Miljøvurdering 7 Planforhold 8 Eksisterende

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage 13. december 2017 Sagsnr. NMK-33-03858 KlageID: 118097 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om Høje-Taastrup Kommunes afgørelse om ikke at trække byggetilladelse om ombygning af erhvervslejemål til bolig tilbage

Læs mere

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:

Afgørelse. efter 6-8 i bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg: MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. november 2010 J.nr. MKN-200-00069 Afgørelse efter 6-8 i bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring

Ny vandboring til Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring Center Natur og Miljø NOTAT Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-3-18 13.02.02-K08-46-14 Ref.: Mark Bech Højfeldt Højfeldt Telefon: 99887641

Læs mere

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen.

Ansøger har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen. Planklagenævnet afslår anmodningen om at genoptage sagen. 10. oktober 2017 Sagsnr. NMK-33-04236 CLARI-NMKN AFGØRELSE i klagesag om anmodning om genoptagelse af NMK-33-03685 vedrørende Køge Kommunes dispensation fra lokalplanen til etablering af selskabslokale

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN FORSLAG SOLRØDGÅRD VANDVÆRK

HILLERØD KOMMUNE TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN FORSLAG SOLRØDGÅRD VANDVÆRK HILLERØD KOMMUNE FORSLAG TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2015-2027. SOLRØDGÅRD VANDVÆRK Titel: Rapport: Forslag til tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027. Solrødgård Vandværk Rapporten er udarbejdet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om anmeldelse af halmlade på ejendom beliggende i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om anmeldelse af halmlade på ejendom beliggende i Horsens Kommune 6. februar 2018 Sagsnr. NMK-134-00117 KlageID: 179194 BJX-NMKN AFGØRELSE i sag om anmeldelse af halmlade på ejendom beliggende i Horsens Kommune Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder.

Planklagenævnet ophæver afgørelsen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke længere gælder. 23. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-04408 KlageID: 211183 AML-NH AFGØRELSE i klagesag om Frederiksberg Kommunes afslag på dispensation fra lokalplanens krav om etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig ved

Læs mere

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Afslag til tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Dato: 10. september 2019 Billund Kommune har den 2. oktober 2018 modtaget din ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Læs mere

GRUPPE 4. Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg. Selkær Mølle Vandværk

GRUPPE 4. Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg. Selkær Mølle Vandværk GRUPPE 4 Albertinelund Bønnerup Strand Bønnerup Hemmed Selkær Mølle Glesborg Selkær Mølle Vandværk VANDFORSYNINGSPLAN 011 NORDDJURS KOMMUNE Møde med vandværker 14. oktober Udsendelse af tilsynsrapporter

Læs mere

Anbefalinger til kommunerne om opkrævning og indbetaling af gebyrer i henhold til lov om vandforsyning og lov om miljømål

Anbefalinger til kommunerne om opkrævning og indbetaling af gebyrer i henhold til lov om vandforsyning og lov om miljømål Vand J.nr. MST-423-00010 BILAG 1: Anbefalinger til kommunerne om opkrævning og indbetaling af gebyrer i henhold til lov om vandforsyning og lov om miljømål Det statslige gebyr Kommunalbestyrelsen skal,

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN SOLRØDGÅRD VANDVÆRK

HILLERØD KOMMUNE TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN SOLRØDGÅRD VANDVÆRK HILLERØD KOMMUNE TILLÆG 1 TIL VANDFORSY- NINGSPLAN 2015-2027. SOLRØDGÅRD VANDVÆRK Titel: Vedtagelse: Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027. Solrødgård Vandværk Tillæg 1 til Vandforsyningsplan 2015-2027

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af vand til industriformål på ejendommen Fiskeparken 4, 6600 Vejen

Endelig tilladelse til indvinding af vand til industriformål på ejendommen Fiskeparken 4, 6600 Vejen TEKNIK & MILJØ Vandmiljø Dato: 5. december 2017 Sagsnr.: 17/6549 Kontaktperson: Iben K. Nilsson Aquapri Fiskeparken 4 6600 Vejen Dir. tlf.: 7996 6273 E-mail: teknik@vejen.dk Sendt pr. e-mail til: martin.vestergaard@aquapri.dk

Læs mere

Tillæg nr Dalsgård - Hadsund samt ændring af retningslinie 4.12

Tillæg nr Dalsgård - Hadsund samt ændring af retningslinie 4.12 Tillæg nr. 1-2018 Dalsgård - Hadsund samt ændring af retningslinie 4.12 Vandforsyningsplan for Mariagerfjord Kommune 2016-2026 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 Lovgrundlag 3 Ændringens omfang 4 Indvindingstilladelse

Læs mere

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet.

Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagefristen er overskredet. 19. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-04642 og NMK-41-00577 KlageID: 274387 ANNFY-NMKN og PIALYN AFGØRELSE i klagesag om Allerød Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9 og lokalplan nr. 3-392, Erhvervsområde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7

Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Vandforsyningsplan 2004 2010 for Odder Kommune Tillæg nr. 1 Ændring af Fensten og Gosmer-Halling Vandværkers interesseområde til Fuglsangsvej 7 07-02-2014 Sags Id. 727-2013-30266

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet

Enkeltanlæg - ny administrationspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Enkeltanlæg - ny administrionspraksis ved utilfredsstillende drikkevandskvalitet Problemstilling Det tidligere Miljøudvalg besluttede den 13. marts 2007 indføre en administrionspraksis for enkelt anlæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune 19. maj 2017 Sagsnr. NMK-31-01939 KlageID: 95333 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af en bolig i Horsens Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Horsens Kommune har meddelt landzonetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune 29. marts 2019 Sagsnr. 18/08058 Klagenummer: 1001827 EBRAU AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om godkendelse af vedtægter for Næsby Strand Digelag i Slagelse Kommune Miljø-

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Rebild Kommunes afgørelse af 16. august 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Rebild Kommunes afgørelse af 16. august 2016. Til: Hans Sørensen repræsenteret ved advokat Jacob Georg Naur Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Rebild Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune har meddelt landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Klarkærvej 12b, 4600 Køge. 6. oktober 2017 Sagsnr. NMK-31-02110 KlageID: 120790 CATCA AFGØRELSE i klagesag om landzonetilladelse til udstykning af ejendom i Køge Kommune Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Køge Kommune

Læs mere

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk GRUPPE 7b Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev Homå Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation af mødedeltagere v/ Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune Status for

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune 17. december 2018 Sagsnr. 18/05277, NMK-600-00192 JMJ-NH AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET STADFÆSTELSE af afslag på lovliggørende dispensation i sag om fjernelse af dige i Horsens Kommune Miljø-

Læs mere

Fornyelse af endelig tilladelse til markvanding med grundvand

Fornyelse af endelig tilladelse til markvanding med grundvand GÅRDEJER JENS JUNGERSEN Vestergårdsvej 82 9440 Aabybro Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen

Læs mere

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år.

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at saunaen fjernes fra området i perioden fra den 1. maj til den 31. august hvert år. 04. maj 2017 Sagsnr. NMK-500-00700 KlageID: 100422 LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om en mobil sauna i Odder Kommune MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest, DNV. Østlige af DNV Gødstrup, se kort. Medio april 2017 til 31. januar 2018.

Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest, DNV. Østlige af DNV Gødstrup, se kort. Medio april 2017 til 31. januar 2018. TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland 0 Hospitalsenheden Vest, DNV Oluf Jørgensen A/S V/ Mikkel Bjerg Larsen E-mail: mbl@ojas.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Side 1 Philip Prince Skramvej 2 9881 Bindslev Hjørring den 28-03-2019 Sagsnr.: 13.02.01-P19-15-18 Tilladelse til etablering af boring samt foreløbig tilladelse til vandindvinding 1. Afgørelse giver tilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind

AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind 7. december 2018 18/05931 (NMK-31-02398) MAS AFGØRELSE i klagesag om Herning Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til 6 bygninger på Skjernvej ved Vind Herning Kommune har den 11. januar

Læs mere

Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand

Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand Redegørelse 24-08-2018 Side 1. Redegørelse for hasteprocedure for ansøgning om tilladelser om vandindvinding af overfladevand Sagens omstændigheder På et møde mellem borgmester Arne Boelt, udvalgsformand

Læs mere

GRUPPE 5. Constantia Fannerup Ginnerup Ramten Stenvad Ørbæk Ørum. Gæsteindbudte: Glesborg GAV

GRUPPE 5. Constantia Fannerup Ginnerup Ramten Stenvad Ørbæk Ørum. Gæsteindbudte: Glesborg GAV GRUPPE 5 Constantia Fannerup Ginnerup Ramten Stenvad Ørbæk Ørum Gæsteindbudte: Glesborg GAV VANDFORSYNINGSPLAN 011 NORDDJURS KOMMUNE Møde med vandværker 1. oktober Udsendelse af tilsynsrapporter Tilbagemeldinger

Læs mere

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047

Fornyet indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven, gælder indtil 1. november 2047 Jørgen Aaskov Jørgensen Åbylundvej 6 5600 Faaborg By, Land og Kultur Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Fornyet indvindingstilladelse efter

Læs mere

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Forøget indvindingstilladelse til markvanding samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Morten Jensen Bjergevej 155 9800 Hjørring Hjørring den 27-07-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-16-10 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej Varde. Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane.

KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej Varde. Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane. KØRETEKNISK ANLÆG VARDE ApS Gellerupvej 113 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til ny teknisk boring til overrisling af glatførebane. Godkendelse Varde Kommune giver

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup

AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup 7. juni 2018 Sagsnr. NMK-31-02245 KlageID: 183863 MAS-NH AFGØRELSE i klagesag om Hillerød Kommunes afslag på landzonetilladelse til redskabsskur på Ravnsbjergvej, Alsønderup Hillerød Kommune har den 18.

Læs mere

2. Tilladelsen omfatter vanding af ca. 25 ha afgrøder og vanding af dyrehold.

2. Tilladelsen omfatter vanding af ca. 25 ha afgrøder og vanding af dyrehold. TEKNIK & MILJØ Vandmiljø - Grundvand Dato: 12. april 2018 Sagsnr.: 18/12765 RUDOLF GEISER Hovborgvej 82 6682 Hovborg E-mail: mail@geiser.dk CPR/CVR-nr.: 72859618 Kontaktperson: Bodil Petersen Dir. tlf.:

Læs mere

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser

2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser 2. Ansøgninger om nye indvindingstilladelser Andelsselskabet Furesø Vandforsyning, nordlig vandindvinding Furesø Vandforsyning (tidl. Andelsselskabet Farum Vandværk) sendte den 14. maj 2008 ansøgning til

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej Bramming Sendt via Kaj Lykke Golfklub Kirkebrovej 5 6740 Bramming Sendt via e-mail post@kajlykkegolfklub.dk Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 13-07-2015 Sagsbehandler Jakob Top Jørgensen Telefon direkte 76 16 51 32 E-mail

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø

AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø 20. december 2017 Sagsnr. NMK-33-04176 KlageID: 189245 SAL AFGØRELSE i klagesag om Fanø Kommunes afslag på dispensation til opsætning af solceller på terræn på Kåvervej 19, 6720 Fanø Fanø Kommune har den

Læs mere

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub.

Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til vandingsformål på matrikel 380, Uge, Uge ejerlav. Sønderjyllands Golfklub. Sønderjyllands Golfklub Golfbanevej 3 6360 Tinglev Kultur, Miljø & Erhverv Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 28-10-2015 Sagsnr.: 13/42141 Dok. løbenr.: 293288/15 Kontakt: Lars Øvig.

Læs mere

Tilladelse til etablering af to boringer og foreløbig indvinding herfra samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

Tilladelse til etablering af to boringer og foreløbig indvinding herfra samt afgørelse om ikke VVM-pligt. Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af markvandingstilladelse i 2018 Norddjurs Golfklub Nordkystvejen 10 8961 Allingåbro Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 23.08.2018 Reference: Mai Hansen Tlf.: 89 59 40 09 E-mail: maih@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete SÅRUP GRUSVÆRK ApS Sårupvej 10 7730 Hanstholm Vækst og Udvikling Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Lendum Vandværk Kammervej 5B 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 15-02-2018

Læs mere

GRUPPE 3. Skovgårde Vivild Nørager (Aquadjurs) Fjellerup By Fjellerup Strand Lystrup Strand (Aquadjurs)

GRUPPE 3. Skovgårde Vivild Nørager (Aquadjurs) Fjellerup By Fjellerup Strand Lystrup Strand (Aquadjurs) GRUPPE Skovgårde Vivild Nørager (quadjurs) Fjellerup By Fjellerup Strand Lystrup Strand (quadjurs) Gæsteindbudte Gjesing Sorvad Tøjstrupvejen (quadjurs) Vivild Vandværk VNDFORSYNINGSPLN 011 NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde. 9. januar 2018 Sagsnr. NMK-33-03859 KlageID: 117719 JLA-NH AFGØRELSE i klagesag om Syddjurs Kommunes afgørelse efter lokalplan om et allerede opført sommerhus og udhus på Strandvejen, Følle Strand, Rønde.

Læs mere

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 7254 1100 Telefax: 7254 1101 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 22. september 2009 J.nr. MKN-100-00428 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens

AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens 14. juni 2018 Sagsnr. NMK-33-03888 KlageID: 123540 ULJ-NH AFGØRELSE i klagesag om Horsens Kommunes påbud om lovliggørelse af forhold på Borgmestervej, Horsens Horsens Kommune har den 17. oktober 2016 givet

Læs mere

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018

Dispensation til midlertidig forøgelse af indvinding til markvanding i 2018 Esben Øvle Kristensen CVR.: 16102083 Afdeling: Byg og miljø Dato: 30. januar 2019 Reference: Per V. Misser Tlf.: 8959 4020 E-mail: pvm@norddjurs.dk Journalnr.: 18/12928 Dispensation til midlertidig forøgelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

B. Placering Der må indvindes grundvand fra følgende boringer: DGU nr.

B. Placering Der må indvindes grundvand fra følgende boringer: DGU nr. Hjørring Kommune Vrå Vandværk Vestre Ringvej 1 9760 Vrå Hjørring den 04-04-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-66-17 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax

Læs mere

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej 21 5690 Tommerup 19. maj 2017 Sags id: 16/19474 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Vestfyns Efterskole har den 26. september 2016 søgt

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Poulstrup Vandværk Skovager 3 9760 Vrå Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 18-07-2017

Læs mere

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring.

FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej Nørre Nebel. Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. FLEMMING ANDERSEN Øster Rærupvej 40 6830 Nørre Nebel Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 Tilladelse til erstatningsboring til markvandingsboring. Godkendelse Varde Kommune giver tilladelse

Læs mere

DGU nr. Matrikel am Lendum By, Lendum am Lendum By, Lendum

DGU nr. Matrikel am Lendum By, Lendum am Lendum By, Lendum Hjørring Kommune Stenhøj Vandværk Idræts Alle 3 9900 Frederikshavn Hjørring den 27-02-2018 Sagsnr.: 13.02.01-P19-42-10 Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse

Foreløbig vandindvindingstilladelse. Jammerbugt Kommunes afgørelse Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Heidi Højriis Poulsen Direkte 7257 7847 hpo@jammerbugt.dk 10-07-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-5-14

Læs mere

A. Formål Der må indvindes grundvand til drikkevand. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges om en ny indvindingstilladelse.

A. Formål Der må indvindes grundvand til drikkevand. Hvis formålet med indvindingen ændres, skal der søges om en ny indvindingstilladelse. Hjørring Kommune Vejby-Smidstrup Vandværk Ålstrupvej 29 9760 Vrå Teknik & Miljø, Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 65 70 Fax 72 33 30 30 landzone@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding

Tilladelse til etablering af 5 boringer samt foreløbig tilladelse til vandindvinding Hjørring Kommune Frederikshavn Vand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk

Læs mere

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år.

Langeland Kommune giver hermed tilladelse til at øge eksisterende indvindingstilladelse på m 3 /år til at indvinde op til m 3 /år. Flemming Smidt Schou Kassebøllevej 13 Kassebølle 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere