ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE. Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Vedtægter for Andelsboligforeningen Grøndalsvænge

2 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Grøndalsvænge. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens formål er til gavn for foreningens medlemmer at eje og administrere de af foreningen opførte huse, at varetage vedligeholdelsen af de foreningen tilhørende eller kvarteret tilsluttede fællesarealer og fællesindretninger, såsom veje, fortove og anlæg samt at eje og administrere den foreningen tilhørende forretningsbygning. (2.2) Foreningens ejendomme er erhvervet sektionsvis som følger: Sektion : Matr.nr. 300, 303, 304 og 307 af Utterslev. Sektion : Matr.nr. 341 og 534 af Utterslev. Sektion : Matr.nr af Utterslev. Sektion : Matr.nr og 853 af Utterslev. Medlemmer 3. (3.1) Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 18 år, og som bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i et af foreningens huse og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg, jf. 4. (3.2) Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3(1). Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. (3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.4) Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand. (3.5) Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Ved fravær i mere end 3 måneder skal gives besked til bestyrelsen med oplysning om fraværets årsag og 2

3 forventede varighed. (3.6) Såfremt en andelshaver er umyndig, administreres hans medlemsret af foreningens bestyrelse i forening med værgen. Indskud 4. (4.1) Nye medlemmer betaler indskud og tillægsbeløb således, at det samlede beløb svarer til den pris, som efter 14 ved salg ville kunne godkendes for andel og bolig. Indskuddet skal indbetales kontant. Hæftelse 5. (5.1) Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende, jf. dog 5.2. (5.2) For de lån i kreditforeninger eller pengeinstitutter, der optages i forbindelse med stiftelsen eller efter stiftelsen i henhold til lovlig vedtagelse på generalforsamling, og som er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, hæfter andelshaverne, uanset 5.1, personligt og pro rata efter deres andel i formuen, såfremt kreditor har taget forbehold herom. (5.3) En fratrædende andelshaver eller hans bo hæfter for forpligtelsen efter 5.1 og 5.2, indtil ny godkendt andelshaver har overtaget andelen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. Andel 6. (6.1) Andelshaverne har andel i foreningens formue efter følgende regler: A) Den del af formuen, der modsvarer værdien af grundene fordeles efter grundenes størrelse, jf. bilag 1. B) Den del af formuen, der modsvarer værdien til andelshusene, fordeles således: Forlods tilskrives basisværdien, svarende til forskelsværdien for de enkelte huse ved den annullerede 1998-vurdering (jf. bilag 1), med fradrag for arealer, der er udgået efter Dernæst tilskrives udbygningsværdien for udvidelser, udført efter 1998 og opgjort som anført i 14.1, litra B. Resten fordeles som fordelingsværdi, jf. 14.1, litra B. C) Den øvrige formue deles lige mellem alle andelshavere i foreningen. (6.2) Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 13-19, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. (6.3) Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. (6.4) Andelen er noteret på navn hos foreningen. 3

4 Boligaftale 7. (7.1) Med hver andelshaver oprettes en boligaftale, der indeholder bestemmelse om boligens brug mv. Boligafgift 8. (8.1) Boligafgiftens størrelse fastsættes, til enhver tid bindende for alle andelshavere, af generalforsamlingen. Boligafgiften med tillæg af foreningens øvrige indtægter skal dække alle driftsudgifter og nødvendige henlæggelser og opsparinger, bortset fra skatter og afgifter, jf (8.2) Boligafgiften opkræves med lige store beløb fra hver andelshaver, uanset hvilken sektion andelsboligen hører til. (8.3) Med virkning pr. 1. marts hvert år, reguleres indbetalingen til ejendomsskatten (grundskylden). De enkelte andelshavere betaler deres andel efter grundens størrelse. Afgifter til renovation/skorstensfejer m.v. afregnes efter forbrug. (8.4) Boligafgiften med tillæg betales månedsvis forud senest den 5. i måneden. Betales boligafgift med tillæg ikke rettidigt, beregnes rente efter en rentesats, fastsat af generalforsamlingen. I særlige tilfælde, hvor sygdom eller lignende årsager gør sig gældende, kan bestyrelsen efter anmodning yde henstand med betaling samt eftergive rentebetaling. Fremleje 9. (9.1) En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre han er berettiget dertil efter (9.2) En andelshaver er berettiget til at fremleje eller - låne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. (9.3) En andelshaver, der har brugsret til et hus med to lejligheder, er endvidere berettiget til uden tidsbegrænsning at fremleje den lejlighed, han ikke selv bebor. (9.4) Bestyrelsen skal i de i 9.2 og 9.3 nævnte tilfælde godkende fremlejetageren og betingelserne for fremlejemålet. Nærmere regler om fremleje fremsættes af generalforsamlingen i et regulativ. (9.5) Fremleje eller - lån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen på de af den fastsatte betingelser. 4

5 Vedligeholdelse 10. (10.1) En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse af huset, således at det bevarer et smukt og velholdt udseende. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og installationer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Vedligeholdelse af boligens ydre skal foretages i overensstemmelse med den bevarende lokalplan og foreningens facaderegulativ. (10.2) En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal samt hegn mod fællesarealer og naboer. Hegn i skel mod vej skal udføres i overensstemmelse med den bevarende lokalplan og foreningens facaderegulativ. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af haveareal og øvrige hegn i et have- og hegnsregulativ. (10.3) Bestyrelsen er med 8 dages varsel berettiget til at få adgang til en andelshavers hus med henblik på bedømmelse af vedligeholdelsesstanden. (10.4) Såfremt en andelshaver forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller foretager reparationer/ombygninger/tilbygninger i strid med lokalplanen/facaderegulativet, kan bestyrelsen kræve nødvendigt arbejde foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages det nødvendige arbejde ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen lade det nødvendige arbejde udføre for andelshaverens regning. (10.5) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt/foretager ombygning/tilbygning, i strid med lokalplanen/facaderegulativet kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse/ombygning/ tilbygning foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Foretages det nødvendige arbejde ikke inden fristens udløb, kan andelshaveren ekskluderes af foreningen, og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. 21. Forandringer 11. (11.1) En andelshaver er berettiget til at foretage forandringer inde i boligen. (11.2) En andelshaver er ikke berettiget til at foretage forandringer af boligens ydre eller af redskabsskure og carporte eller til at opsætte eller etablere hegn af ny type, placering eller højde, medmindre bestyrelsen inden arbejdets iværksættelse har godkendt forandringen. Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandring, såfremt bestyrelsen skønner, at forandringen vil være uhensigtsmæssig eller skønnes at ville stride mod andre andelshaveres interesser. (11.3) Alle forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen, lokalplaner og andre offentlige forskrifter samt kravene i de af generalforsamlingen fastsatte regulativer, nemlig facade- og byggeregulativ og have- og hegnsregulativ. (11.4) Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte eller godkendte forandringers forsvarlighed og lovlighed. Husorden 12. (12.1) Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle andelshavere fastsætte regler for husorden, parkering mv. 5

6 Overdragelse 13. (13.1) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i 13.2 til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. (13.2) Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Den der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelse sker i forbindelse med - bytning af bolig - eller til en slægtning i ret op- og nedstigende linje - eller til søskende - eller til en person som andelshaveren har haft fælles husstand med i mindst 2 år forud for overdragelsen, alt under forudsætning af, at andelshaveren selv har beboet huset i mindst 2 år. Bytning af bolig kan ske til en anden andelsbolig i foreningen eller uden for foreningen, eller til en lejebolig uden for foreningen. B) Andre andelshavere, der er indtegnet på liste for medlemmers fortrinsret til ledige huse. C) Andre personer, der er indtegnet på foreningens ekspektanceliste i overensstemmelse med det af generalforsamlingen fastsatte regulativ for ekspektanter. Der vil alene blive fremsendt tilbud om overdragelse af andelshusene én gang, uanset om prisen efterfølgende nedsættes. D) Såfremt man ikke kan finde frem til en ny andelshaver efter punkterne A-C, har fratrædende andelshaver selv ret at indstille en ny andelshaver. (13.3) Bestyrelsen kan med et flertal på mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer dispensere fra reglerne i 13.2, såfremt ganske særlige forhold taler derfor. En meddelt dispensation skal forelægges førstkommende generalforsamling til efterretning. Såfremt en ansøgning om dispensation ikke imødekommes, kan andelshaveren kræve sagen forelagt for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Pris 14. (14.1) Prisen for andel og bolig fastsættes af bestyrelsen samt et af denne nedsat vurderingsudvalg, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter 14.2 og andelshaverens opgørelse ifølge Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer: A) Værdien af grunden (grundværdien) fastsættes af generalforsamlingen for tiden indtil næste generalforsamling på basis af grundværdien i henhold til den seneste af vurderingsmyndighederne meddelte ejendomsvurdering eller årsregulering. Den samlede værdi af alle grundene kan maksimalt udgøre 95 % af grundværdien ved ejendomsværdien / årsreguleringen. Den samlede grundværdi fordeles på de enkelte andele efter grundenes størrelse, jfr. 6.1, litra A. 6

7 B) Værdien af andelshuset (bygningsværdien) fastsættes af generalforsamlingen for tiden indtil næste generalforsamling på basis af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien i henhold til den seneste af vurderingsmyndighederne meddelte ejendomsvurdering eller årsregulering. Den samlede værdi af andelshusene kan maksimalt udgøre 95 % af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien ved seneste ejendomsvurdering/ årsregulering. Den samlede værdi fordeles på de enkelte andele således: 1) Først tilskrives basisværdien svarende til forskelsværdien for de enkelte huse ved den annullerede 1998-vurdering med fradrag for arealer, der er udgået efter ) Dernæst tilskrives udbygningsværdien som værdien af arealer tilført andelen efter Værdien opgøres pr. kvadratmeter, der efter 1998 og pr. 1/10 forud for generalforsamlingen er tilført andelen, jf. bilag 1, med den af generalforsamlingen ovenfor fastsatte værdi for de forskellige arealtyper. 3) Endelig tilskrives fordelingsværdien som værdien af overskud eller underskud af den af generalforsamlingen fastsatte samlede bygningsværdi for hele foreningen efter den samlede tilskrivning af basisværdier og udbygningsværdier. Værdien tilskrives forholdsmæssigt på den enkelte andel som et tillæg eller fradrag ud fra arealpriserne i den seneste ejendomsvurdering/årsregulering og den enkelte andels arealer opgjort i den annullerede vurdering i 1998, jf. bilag 1, med fradrag af eventuelt fjernede arealer. C) Værdien af andelen i foreningens formue bortset fra andelshusene og de dertil hørende grunde, jf. 6.1, litra C. D) Værdien af forbedringer, der ikke er taget i betragtning ved den i litra B nævnte offentlige vurdering. Værdien ansættes til anskaffelsesprisen incl. værdi af eget arbejde med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder eller slitage. E) Såfremt husets vedligeholdelsesstand afviger fra det normale, tages der hensyn hertil i værdiansættelsen. F) Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. (14.2) Værdiansættelse og fradrag efter 14.1 litra D-F fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. (14.3) Fastsættelsen af prisen for forbedringer og inventar sker på grundlag af en opgørelse, udarbejdet af den fraflyttende andelshaver. Prisfastsættelsen godkendes af et af bestyrelsen nedsat vurderingsudvalg. Bestyrelsen kan på overdragerens vegne og dennes udgift ansætte arkitekt eller teknisk rådgiver til at foretage godkendelsen. Afgørelsen kan af hver af parterne inden 8 dage efter, at de er bekendt med den, indankes for bestyrelsen, der træffer endelig afgørelse. (14.4) Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar eller eventuelt pristillæg eller - nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være en arkitekt, udpeget af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en 7

8 vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parterne. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges en part fuldt ud, idet der herved skal tage hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften. (14.5) Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om værdifastsættelse og fremgangsmåde ved vurdering i et vurderingsregulativ. Fremgangsmåde 15. (15.1) Bestyrelsen udarbejder på grundlag af en standardformular en skriftlig overdragelsesaftale, der underskrives af overdrager og erhverver og forsynes med foreningens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsregnskab og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for grund, hus, andel, forbedringer og inventar samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med lov om andelsboligforeningers bestemmelser om prisfastsættelse og om straf. (15.2) Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et ekspeditionsgebyr. I forbindelse med godkendelse kan bestyrelsen beslutte, at eventuelle mangler og utilstrækkelig vedligeholdelse skal afhjælpes inden erhververens overtagelse af boligen. Bestyrelsen kan endvidere beslutte at iværksætte sådan afhjælpning selv for sælgers regning. Foreningen kan endelig kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til Andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion. (15.3) Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen. Overdragelsessummen efter fradrag af foreningens tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien afregnes først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal erhververen senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Bestyrelsen kan efter anmodning dispensere fra reglen om, at hele den kontante overdragelsessum indbetales. (15.4) Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af vandafgifter o. lign. (15.5) Ved afregning af afståelsessummen tilbageholdes i max. 4 uger fra overdragelsesdatoen et af generalforsamlingen fastsat beløb til udbedring af eventuelle mangler, der efter fraflytning konstateres ved ejendommen. (15.6) Såfremt det indtrådte medlem inden 3 uger efter overtagelsesdatoen gør indsigelse om mangler, der ikke er opført i vurderingsopgørelsen, er forretningsudvalget og vurderingsudvalget samt arkitekt eller teknisk rådgiver berettiget til, uden forudgående drøftelse med det fratrådte medlem at aftale, at det indtrådte medlem til fuld og endelig afgørelse af de opgjorte mangler får et rimeligt beløb, der kan anvendes til udbedring uden efterfølgende dokumentation for udgiften. Det således aftalte beløb må dog ikke overstige det tilbageholdte 8

9 beløb. Såfremt der af det indtrådte medlem rejses krav om udbedring af mangler, der ikke kan dækkes af det tilbageholdte beløb, skal disse mangler på sædvanlig måde gøres gældende overfor det fratrådte medlem, inden de bringes til udførelse og inden 3 uger efter overtagelsen af huset. (15.7) Ud over det tilbageholdte beløb fratrækkes ved afregning af afståelsessummen et af generalforsamlingen fastsat standardfradrag til hensættelse som reserve til dækning af tab på uerholdelige krav ved udbedring efter fraflytning. (15.8) Størrelsen af det tilbageholdte beløb samt af standardfradraget fastsættes af generalforsamlingen. (15.9) Overdragelsessummen med eventuelle fradrag, som nævnt i , skal afregnes senest 4 uger efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen. Garanti for lån 16. (16.1) I tilfælde af at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 21 om eksklusion. (16.2) Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb 17. (17.1) Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelse aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Dødsfald 18. (18.1) I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. (18.2) Hvis der ikke efterlades ægtefælle, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge: A) Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder. 9

10 B) Afdødes livsarvinger. C) Personer, som af den afdøde var indsat som arving til medlemskabet og til det beløb, som andelsretten repræsenterer i værdi, i det omfang arvelovens regler giver mulighed herfor. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen. (18.3) Bestyrelsen kan med et flertal på mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer dispensere fra reglerne i 18.2, såfremt ganske særlige forhold taler derfor. En meddelt dispensation skal forelægges førstkommende generalforsamling til efterretning. Såfremt en ansøgning om dispensation ikke imødekommes, kan ansøgeren kræve sagen forelagt for førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. (18.4) Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter de forudgående stykker berettigede personer finder tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter de forudgående stykker berettigede personer finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut. (18.5) Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og de vilkår som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i 15. (18.6) I tilfælde af en andelshavers fraflytning til plejehjem, beskyttet bolig eller lignende gælder reglerne i tilsvarende. For at der kan overdrages til personer efter 18.2, litra C, skal personen dog være indsat som arving i henhold til testamente minimum et år før fraflytning til plejehjem. Samlivsophævelse 19. (19.1) Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. (19.2) Reglen i 19.1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen. (19.3) Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge parter være forpligtet til at lade fortsættende part overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til 19.2 finder tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende parts overtagelse gennem ægtefælleskifte finder 14 og 15 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra om indbetaling og afregning, idet fortsættende part i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut. Opsigelse 20. (20.1) En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af 10

11 andelen. Eksklusion 21. (21.1) I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen A) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. B) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket foreningen har ydet garanti, jfr C) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt eller foretager reparationer/ombygning/tilbygning og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse/arbejde inden udløbet af en fastsat frist, jf D) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. E) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. F) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. (21.2) Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og der forholdes som bestemt i 17. Ledige boliger 22. (22.1) I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, der tidligere har været udlejet, eller hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 17, 18 eller 21, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, skal bestyrelsen ved udpegning af ny andelshaver handle efter vedtægternes regler herom. Generalforsamling 23. (23.1) Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (23.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 11

12 5) Forslag. 6) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant. 7) Eventuelt. (23.3) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer eller 50 andelshavere forlanger det med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter, at begæring er fremsat. Indkaldelse m.v. 24. (24.1) Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til hvert medlem med 18 hverdages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 hverdage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Datoen for afholdelse af ordinær generalforsamling og om muligt ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres ved brev eller opslag senest 4 uger før. Med indkaldelse til ordinær generalforsamling skal følge det reviderede årsregnskab, foreningens budget for det kommende år og den af formanden udarbejdede årsberetning samt de forslag, bestyrelsen ønsker behandlet på generalforsamlingen. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til foreningens kontor senest 12 hverdage før generalforsamlingen. (24.2) Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 6 hverdage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. På generalforsamlingen kan der ikke stilles ændringsforslag, der har et videre økonomisk sigte end det udsendte forslag. (24.3) Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller en myndig nærstående, der bebor boligen sammen med andelshaveren. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver. Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. (24.4) Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller en myndig nærstående, der bebor boligen sammen med andelshaveren, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive én stemme i henhold til fuldmagt. Flertal 25. (25.1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af repræsenterede andelshavere og tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om de i nævnte forslag. (25.2) Forslag om vedtægtsændringer, om salg af fast ejendom, om foreningens opløsning eller om nyt indskud kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor 12

13 mindst 1/2 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer. Er ikke mindst 1/2 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling. Denne kan tidligst finde sted 8 dage senere. På denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. (25.3) Ændring af vedtægternes 5 kræver dog samtykke fra de kreditorer overfor hvem, andelshaverne hæfter personligt. (25.4) Forslag om foreningens opløsning kræver dog godkendelse af Københavns Kommune. Dirigent m.v. 26. (26.1) Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. (26.2) Afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre skriftlig afstemning forlanges af bestyrelsen, dirigenten eller mindst 25 andelshavere. (26.3) Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelse 27. (27.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Optagelse af lån eller pantsætning af forretningsbygningen kan alene ske med generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsesmedlemmer 28. (28.1) Bestyrelsen består af en formand og yderligere 8 øvrige bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. (28.2) Formanden vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. (28.3) De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. (28.4) Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. (28.5) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige nærstående, såfremt de bebor en bolig sammen med en andelshaver. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand. Genvalg kan finde sted. (28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand. Den nedsætter et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et tredje 13

14 bestyrelsesmedlem, samt et vurderingsudvalg bestående af tre personer. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte de udvalg, den måtte anse for nødvendige. (28.7) Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanter i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i hans sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end seks, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Møder 29. (29.1) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når seks medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. (29.2) Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange om året, og så ofte det anses for nødvendigt. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer. (29.3) Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. (29.4) Der udarbejdes referat. Referatet godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. (29.5) I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Tegningsret 30. (30.1) Foreningen tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget i forening. Administration 31. (31.1) Bestyrelsen varetager foreningens administration. (31.2) En mindre kassebeholdning kan opbevares i foreningens pengeskab, men bortset herfra skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift af to forretningsudvalgsmedlemmer i forening, eller af ét forretningsudvalgsmedlem i forening med en prokurist. Alle indbetalinger til foreningen, være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andele eller andet, skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto. (31.3) Bestyrelsen kan vælge at kontrahere med en advokat eller en anden professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring, til som administrator at forestå foreningens almindelige og juridiske forvaltning. (31.4) Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar over for foreningen, andelshaverne og tredjemand, tegner foreningen sædvanlig ansvarsog besvigelsesforsikring. 14

15 Regnskab 32. (32.1) Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret er kalenderåret. (32.2) I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab udarbejdes en beregning af priser for andele m.v. pr. årsregnskabets statusdag og forslag fra bestyrelsen til den pris på andelene, som kan godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling, jf. 14. Forslaget anføres som note til regnskabet. (32.3) Som note til regnskabet oplyses summen af de garantier, der er givet efter 4 og 16. Revision 33. (33.1) Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt ekstern revisor, der skal være statsautoriseret revisor, og en intern revisor, der vælges af generalforsamlingen blandt andelshaverne. Valg sker for et år ad gangen, men den interne revisor kan kun genvælges to gange. Der vælges tillige en suppleant for den interne revisor. Revisorerne skal føre revisionsprotokol. 34. (34.1) Det reviderede regnskab skal senest foreligge til udsendelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Opløsning 35. (35.1) Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. (35.2) Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andeles størrelse, jf Midlertidig bestemmelse 36 (36.1) Ved overdragelse af andele, hvor hele beløbet til forlængelse af hjemfaldsretten til 2025 endnu ikke er betalt af sælger, fratrækkes det beløb, der ikke er betalt, ved afregning til sælger. Beløbet tilfalder foreningen. (36.2) Ved overdragelse af andele, der ikke har betalt frikøbet af hjemfaldsretten i 2004 kontant, skal der ved salg fradrages den pågældende andels andel af restgælden på det af foreningen optagne lån til frikøb. Erhververen kan frit vælge at indfri gælden eller overtage denne. Såfremt erhververen indfrier gælden, nedskrives det fælles lån tilsvarende. (36.3) Ved overdragelse af andel i tilfælde af død eller skilsmisse (bodeling/samlivsophævelse) kan erhververen overtage de i 36.1 og 36.2 nævnte lån, såfremt andelen overtages af en ægtefælle eller af en samlever, hvor der foreligger samlivsattest, og samlivet har varet i mindst 5 år. 15

16 Således vedtaget på foreningens generalforsamlinger den 23.februar 1995, den 28. april 2001, den 17. maj 2004, den 9. maj 2005 og den 30. april

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A

Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A Vedtægter for Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54 A 2014 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valdemarsgade 54 54A 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. Skipper Clement

Vedtægter for. Skipper Clement Vedtægter for Andelsboligforeningen Skipper Clement Revideret den 2. april 2014 - Vedtægterne tager udgangspunkt i Boligstyrelsens Normalvedtægt for en privat andelsboligforening, 1988. Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 6 Navn, hjemsted og formål: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 6. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen

Vedtægter Andelsboligforeningen Jættestuen 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Andelsboligforeningen JÆTTESTUEN Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Nivå Bypark I V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Vedtægter/31. Marts 2008 Side 2 af 14 Navn, hjemsted og formål: 1 ( 1.1 ) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nivå Bypark I. Foreningens

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Rev. 2013-04-18 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ingolf. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen matr.nr.

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BÜLOWSGADE 66, ÅRHUS Side 1 af 15 INDHOLD INDHOLD...2 1 DOKUMENT ÆNDRINGER...4 1. NAVN OG HJEMSTED...5 2. FORMÅL...5 3 MEDLEMMER...5 4 INDSKUD...5 5 HÆFTELSE...5 6 ANDEL...6 7

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II

Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægter for Andelsboligforeningen Lindbjerg II Vedtægterne er i overensstemmelse med: Normalvedtægt for en privat Andelsboligforening, udarbejdet af Boligstyrelsen (j.nr. BO 1.5-5-80), med tilføjelser

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo---

V E D T Æ G T E R. For. AB Rørmosen II. ---ooooo--- V E D T Æ G T E R For AB Rørmosen II ---ooooo--- Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Rørmosen II. Foreningens hjemsted er i Furesø kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER

ANDELBOLIGFORENINGEN VENNEPUNKTET VEDTÆGTER Vedtægter for Andelsboligforeningen Vennepunktet Odder Vedtaget på generalforsamling 31. maj 1990 Opdateret med ændringer 16. april 1993 Ændret på generalforsamling 7. juni 1998 Ændret på generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2

Vedtægter. Navn og hjemsted 1. Formål 2 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valbyparken. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune Formål 2 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen"

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Ulfbuen 1.7.2011 V E D T Æ G T E R for "Andelsboligforeningen Ulfbuen" (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 30, 34

Læs mere

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune)

Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) Vedtægten taget fra hjemmesiden NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er AB Søndertoften. Foreningens hjemsted er i Tølløse kommune (1/1-07 Ny Holbæk Kommune) 2. Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17

VEDTÆGTER A/B Rosenåen. Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 VEDTÆGTER A/B Rosenåen Beliggende Abel Cathrinesgade 29 & Istedgade 15-17 Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 28. oktober 2009 hvor 12 stk. 3 vedr. forældrekøb er tilføjet. Side 1 af

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 33/NANSENSGADE 71. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksborggade 33/Nansensgade 71. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III

Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III Navn, hjemsted og formål 1. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandgården III 2. Foreningens hjemsted er Solrød Kommune 1. Foreningens formål er at eje og drive ejendommen matr. 14 dh Jersie

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Åparken 8 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Åparken 8 Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Åparken 8. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

VEDTÆGTER. for. A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. VEDTÆGTER for A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er A/B Rolfsvej 30 - Yrsavej 8. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2010 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken Juelsminde

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen Himmelhøj. l Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Himmelhøj (1.2) Foreningens hjemsted er i Visse, Aalborg kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K

Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K Vedtægter for Herluf Trolles Gade 12 1052 København K 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Herluf Trolles Gade 12. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S.

VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. VEDTÆGTER FOR A/B DEN GULE BY BELIGGENDE I EJENDOMMEN SMYRNAVEJ 9 A-C, 11 A-C, 13 A-C/ GRÆKENLANDSVEJ 40 A-F OG 42-46, 2300 KØBENHAVN S. 1 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19.

V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Absalonsgade 19. 1.2 Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Tølløse Bymidte Vedtægter for Andelsboligforeningen Tølløse Bymidte Indholdsfortegnelse: 1 Foreningens navn og hjemstad 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Indskud 5 Hæftelse 6 Andel 7 Boligafgift 8 Vedligeholdelse 9 Forandringer

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Andelsboligforeningen. Matr. nr. 33BP Ore Vordingborg Jorder. Vedtægter Revideret november 2010 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemmer...3 4 Indskud...4 5 Hæftelse...4 6 Andel...4 7 Boligaftale...5

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012

VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 VEDTÆGTER AF 12. MAJ 2012 Andelsboligforeningen Møgelhøj, Kronosvej 100-156, 9210 Aalborg SØ 1. Navn og hjemsted Formål Medlemmer Indskud Hæftelse Andel (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN DALGLIMT 3, SKIBET 30.september 2005 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dalglimt 3, Skibet. (1.2) Foreningens hjemsted er i Vejle kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

(3.3) Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Foreningens hjemsted er i Silkeborg Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Vedtægter for Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Revideret d. 8 april 2008 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ballerup

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening 27. december 2006 Sag B-5783-398 /nyh Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Indledning Andelsboligloven indeholder kun ganske få bestemmelser, som regulerer forholdet mellem andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIG- FORENINGEN LINDEHØJ HELSINGØR Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er LINDEHØJ 1 (1.2) Foreningens hjemsted er HELSINGØR kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er, at eje

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Vedtægter for A/B Hannover

Vedtægter for A/B Hannover Vedtægter for A/B Hannover Side 1 af 12 Indhold: Side 1 Navn og Hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 3/4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift 4 9 Vedligeholdelse 4 10 Forandringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1)

VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16. november 2005 VEDTÆGTER FOR A/B ROARSVEJ 5-7 (version 1) 16-11-05 Vedtægter for A/B Roarsvej 5-7 Side 1 af 20 2 Indhold: 1-2 Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 4-6 Indskud, hæftelse og andel 7 Boligaftale

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL

Vedtægt. for. Andelsboligforeningen TYROL Vedtægt for Andelsboligforeningen TYROL Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen TYROL. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden.

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. VEDTÆGTER for andelsboligforeningen Skovgaarden. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovgaarden, beliggende Skovbrynet 2 / Prins Christiansgade 10. (1.2) Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET

ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN SKOVLEDET NAVN OG HJEMSTED: 1. 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen SKOVLEDET. 1.2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. FORMÅL: 2. 2.1. Foreningens

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926.

V E D T Æ G T E R. 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. V E D T Æ G T E R for BOLIGFORENINGEN MARIENLUND AF 1926 1 1.1. Andelsboligforeningens navn er Boligforeningen Marienlund af 1926. 1.2. Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Navn og hjemsted 2 2.1.

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN FIOLSTRÆDE 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fiolstræde 34-36. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Klokkebo 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål 2 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj.

Vedtægter for Andelsboligforeningen A/B Ærtevej 18-32, 2700 Brønshøj. Vedtægter for Andelsboligforeningen,. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ærtevej 18-32. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er

Læs mere

TB/rf Advokatkontoret M18 Maltegårdsvej Gentofte J Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus

TB/rf Advokatkontoret M18 Maltegårdsvej Gentofte J Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Nørgaardshus 1 Navn & hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Nørgaardshus (1.2) Foreningens hjemsted er i Lyngby-Tårbæk Kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59

Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 81/Strandboulevarden 59 Vedtægter for AB Nordre Frihavnsgade 81/Strandbpuldevarden 59 Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BLOMMEGRENEN Opdateret juni 20014 Side 1 af 12 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Blommegrenen 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Vedtægter for Andelsboligforeningen Holbølvej Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holbølvej. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Formål 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO

VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO VEDTÆGTER FOR ANDELSFORENINGEN KLOKKEBO 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Klokkebo 1.2 Foreningens hjemsted er i Aalborg kommune. Formål 2 2.1 Foreningens formål er at

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN

Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 1 Vedtægter for Andelsboligforeningen SØTOFTEN 2 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er "Andelsboligforeningen Søtoften. Foreningens hjemsted er i Skanderborg Kommune. 2. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken

Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Vedtægter for Andelsboligforeningen Bjergbakken Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bjergbakken. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. 2 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Ankersgade 11 af 2006 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. MEDLEMMER... 3 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 4 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFTALE... 4 8. BOLIGAFGIFT...

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø

Vedtægter. Vedtægter for A/B Fiskedammen. Revideret september A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø Vedtægter Vedtægter for A/B Fiskedammen Revideret september 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter Navn og hjemsted 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.

(Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35. 17-04-2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Møllegården (Boligstyrelsens normalvedtægter for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3, 4, 8, 10, 20, 23, 30, 34 og 35.) Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN VANLØSEGAARD VANLØSE Vedtægterne oprindelig vedtaget før 1930 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 23 marts 1930, 8. april 1986, 24. april 1981, 23. april

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere