Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger"

Transkript

1 Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke var bosat i kommunen, da folkebibliotekernes materialeforpligtelse ikke kan antages at omfatte udlån af netlydbøger, og da udlån af netlydbøger kan ske til en brugerkreds, der er afgrænset efter et bopælskriterium Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Den 10. november 2008 skrev du til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Københavns Kommune. Du oplyste, at kommunen havde afvist, at du kunne låne netlydbøger på lige fod med andre lånere i kommunens biblioteker med den begrundelse, at du ikke bor i kommunen. Vi har nu afsluttet behandlingen af sagen, og vi finder ikke, at Københavns Kommune har handlet i strid med biblioteksloven ved ikke at tilbyde dig adgang til at låne netlydbøger. Nedenfor kan du læse nærmere om sagens omstændigheder og en nærmere begrundelse for vores opfattelse. Sagens omstændigheder Det fremgår af den korrespondance, som du sendt os kopi af, at du den 20. oktober 2008 blev oprettet og fik lånerkort på Københavns biblioteker, men at udlån af netlydbøger ikke virkede. Kommunen skrev den 28. oktober 2008 til dig, at du for at bruge netlydbog.dk skulle være bosat i en tilmeldt kommune, fordi kommunen betaler pr. udlån, og man ikke er interesseret i at betale for borgere i andre kommuner. Kommunen beklagede, at du ikke var blevet oplyst om dette ved din indmeldelse. Du klagede den 29. oktober 2009 til kommunen over den manglende adgang til at låne netlydbøger. TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /506 SAGSBEHANDLER: CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Kommunen svarede den 5. november 2008, at man beklagede, at du ikke kunne benytte tilbudet på netlydbog.dk, da du ikke længere var borger i kommunen. Kommunen oplyste, at de kommunale biblioteker, der giver adgang til netlydbog.dk afregner for forbruget til forlagene efter en

2 fast forbrugsstyret model, og at Københavns Biblioteker betaler for forbruget for kommunens borgere. Kommunens udtalelse Kommunen har den 5. december 2008 fremsendt en udtalelse til statsforvaltningen. Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: Det er Københavns Bibliotekers ønske at så mange som muligt kan benytte vores tilbud, men i tilfældet Netlydbog.dk og andre licensbelagte elektroniske tjenester har rettighedshaverne betinget sig at tilbudet kun må benyttes af borgere i kommunen. Dette er årsagen til at X og andre, der er i samme situation desværre ikke kan låne lydbøger på Netlydbog.dk. Udtalelsen vedlægges i kopi til din orientering. Kulturministeriets udtalelse Statsforvaltningen bad den 23. juni 2006 Kulturministeriet om en vejledende udtalelse om, hvorvidt det er i overensstemmelse med bibliotekslovens 5, stk. 1, at personer, som ikke har bopæl i Københavns Kommune, ikke kan låne netlydbøger på netlydbog.dk ved henvendelse herom til Københavns Kommunes biblioteker, herunder om bibliotekernes udlånsforpligtelse efter 1, stk. 1, omfatter udlån af netlydbøger, eventuelt mod betaling. Kulturministeriet sendte ved brev af 11. september 2009 til statsforvaltningen en udtalelse af 27. august 2009 fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, med bemærkning om, at ministeriet henholder sig til udtalelsen. Af styrelsens udtalelse fremgår bl.a. følgende: På baggrund af det anførte skal Styrelsen sammenfattende udtale, at det er i overensstemmelse med bibliotekslovens 5, stk. 1, at Københavns Kommune nægter personer, der ikke har bopæl i kommunen at låne netlydbøger fra tjenesten netlydbog.dk. Styrelsen støtter sin opfattelse på, at bibliotekslovens 5, stk. 1 vedrører de materialer, der er omfattet af folkebibliotekernes materialeforpligtelse i bibliotekslovens 1, stk. 1, og at denne bestemmelse ikke kan antages at omfatte udlån af netlydbøger. Styrelsen finder endvidere, at udlån af netlydbøger kan ske til en brugerkreds, der er afgrænset efter et bopælskriterium i medfør af bibliotekslovens 29. Styrelsen er enig med Københavns Kommune i, at det er beklageligt, at det ikke er muligt at tilbyde borgere, der arbejder i Danmark, men er bosat i udlandet, adgang til at låne netlydbøger, men skal dog bemærke, at kravet om SIDE 2

3 bopæl i en bestemt kommune også rammer borgere, der har bopæl i en dansk kommune, som ikke er tilsluttet tjenesten netlydbog.dk. Det er imidlertid Styrelsens opfattelse, at tjenesten netlydbog.dk af såvel juridiske som økonomiske grunde ikke ville kunne tilbydes uden den angivne begrænsning af brugerkredsen. Ministeriets brev og styrelsens udtalelse vedlægges i kopi til din orientering. Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører efter kommunestyrelsesloven 1 tilsyn med, at Københavns Kommune overholder offentligretlige retsgrundsætninger og den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det kan f.eks. være kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven o.s.v. Vi kan ikke tage stilling til, om kommunen burde have truffet en anden afgørelse, hvis kommunens afgørelse er truffet på baggrund af et skøn, dvs. hvis kommunen kunne vælge mellem flere forskellige rigtige afgørelser. Men vi kan tage stilling til, om kommunen ved afgørelsen har overholdt offentligretlige retsgrundsætninger og den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Vi er ikke en klageinstans, og derfor rejser vi kun en tilsynssag, hvis vi har grund til at tro, at kommunen har overtrådt lovgivningen. Statsforvaltningens udtalelse Af 1, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed 2 fremgår det, at folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. Det fremgår videre af 5, stk. 1, at folkebibliotekerne står til rådighed for enhver for benyttelse på stedet og for udlån af materialer. Forpligtelsen til udlån vedrører de materialer, der er nævnt i 1, stk. 1. I 29 er det fastlagt, at en aftale mellem et bibliotek og en leverandør eller rettighedshaver om levering af materiale til en afgrænset brugerkreds kan omfatte bestemmelse 1 Lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni Lov nr. 914 af 20. august 2008 som ændret ved lov nr af 19. december SIDE 3

4 om, at materialelevering til brugere uden for kredsen sker mod betaling af et særligt forbrugsbestemt licensgebyr. Et bibliotek kan bestemme, at et sådant gebyr pålægges brugeren. Af lovens forarbejder fremgår bl.a. følgende: Den såkaldte frie låneret indebærer, at folkebibliotekerne frit kan benyttes ved personligt fremmøde, og at de materialer, som er omfattet af folkebibliotekernes materialeforpligtelse, frit udlånes til borgere uanset deres bopælskommune. Borgernes frie låneret vil efter lovforslaget blive udvidet til at omfatte de materialer, som folkebibliotekerne er forpligtet til at stille til rådighed. 3 Vedrørende lovens 5 fremgår følgende af forarbejderne til loven: Bestemmelsen er omformuleret i forhold til den gældende lovs 5, stk. 2. Efter den gældende lov skal folkebiblioteket stå til rådighed for enhver, der har bopæl i Danmark, og kulturministeren kan tillade en begrænsning i denne forpligtelse. Ministeriet har fundet, at forpligtelsen til at stå til rådighed bør udvides til at omfatte alle, der henvender sig for at benytte biblioteket på stedet eller ønsker at hjemlåne. Efter Kulturministeriets vurdering vil der ikke være behov for at fastsætte nærmere bestemmelser om begrænsning af den frie låneret i et uddybende regelsæt. Forslaget præciserer, at forpligtelsen vedrører de materialer, der er nævnet i lovforslagets 1, stk Det er statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Kommune ikke har handlet i strid med biblioteksloven ved at nægte dig adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at du ikke er bosat i kommunen. Statsforvaltningen har ved denne vurdering lagt vægt på udtalelsen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, hvoraf det fremgår, at folkebibliotekernes materialeforpligtelse 3 Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 78, fremsat 3. november 1999, LFF s. 4 4 Jf. bemærkningerne til lovforslag nr. 78, fremsat 3. november 1999, LFF s. 11 SIDE 4

5 ikke kan antages at omfatte udlån af netlydbøger, og at udlån af netlydbøger kan ske til en brugerkreds, der er afgrænset efter et bopælskriterium. Københavns Kommune og Kulturministeriet vil få en kopi af denne udtalelse, og vi vil offentliggøre udtalelsen i anonymiseret form på vores hjemmeside i løbet af kort tid. Med venlig hilsen Christina Themsen fuldmægtig SIDE 5

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere