Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden"

Transkript

1 Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun Peder Hummelmose Jan Riber Jakobsen Knud Erik Langhoff Allan Skjøth Poul Rosendahl Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge (afbud) Øvrige: Lars B. Thomsen Steen Wrist (afbud) Kristine Kaas Krog Søren Rishøj Jakobsen Frode Sørensen Direktør Lars Berg Afdelingschef Kirsten Therkildsen (ref.) Afdelingschef Britta Søndergaard Afdelingschef Christina Vedel-Birch Andersen Afdelingschef Michael Aagaard Afbud sker til Ulla eller på tlf: Bestyrelsesmøde, d. 11. september

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 27 Godkendelse af dagsorden 3 28 Sager til orientering 4 29 Budgetopfølgning nr Budget 2016 med overslagsår samt takst Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsen Orientering om Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Eventuelt 17 Lukkede dagsordenspunkter Bestyrelsesmøde, d. 11. september

3 Godkendelse af dagsorden Indstilling at dagsordenen godkendes. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

4 Sager til orientering Sagsfremstilling Orientering om forlængelse af Vestbanekontrakten Orientering om udvidelse af gratis skolekorts brug i Arriva Tog i Tønder Kommune Orientering om igangværende og kommende markedsføringskampagner Indstilling Til orientering. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

5 Budgetopfølgning nr Sagsfremstilling I budgetopfølgning nr. 2 laves årets anden opfølgning på, hvordan forventningerne til årets indtægter og udgifter er i forhold budgetopfølgning nr. 1. samt det vedtagne budget for Opfølgningen er foretaget på baggrund af budget 2015, regnskabet for 2014, de kendte ændringer i årets første data samt ændringer, der forventes i løbet af året. I forhold til budgetopfølgning nr. 1 forventes det samlede tilskudsbehov at stige med 0,7 mio. kr. Dette fordeler sig med en stigning i den offentlige servicetrafik med 3,1 mio. kr. og et fald i de kommunale/regionale opgaver på 2,4 mio. kr. Budgetopfølgning nr er inklusiv den nye fordelingsmodel for ungdomskort, som bestyrelsen vedtog på møde i december 2014 (punkt 55). Der medtaget aktiviteter, som finansieres af Region Syddanmarks hensatte midler. I alt er dette udgifter i 2015 på 3,1 mio. kr. Dette anvendes til finansiering af kundeambassadørerne, oprettelse af den nye rute 22 (sygehusruten) til betjening af Aabenraa Sygehus med kørsel fra Sønderborg og udvidelse af rute 123 mellem Aabenraa Sygehus og Haderslev. Da aktiviteterne finansieres via regionens hensættelser øges tilskudsbehovet ikke. Busdrift Det samlede bidrag for forretningsområde bus opjusteres med 2,7 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. Dette er en nedjustering på 14,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for På indtægtssiden opskrives de forventede indtægter i 2015 med 1,7 mio. kr. sammenlignet med budgetopfølgning nr. 1. På udgiftssiden opskrives budgettet i denne opfølgning med 4,4 mio. kr. i forhold til budget Der er indregnet køreplantimer i denne opfølgning mod køreplantimer i budgetopfølgning nr. 1 og i budget Fra budgetopfølgning nr til opfølgning nr. 2 er omkostningerne til driften af busserne reguleret med 0,45 %, da reguleringsindekset er steget. Dette svarer til en stigning på 2,5 mio. kr. Flextur er fortsat i vækst. Udgiften forventes at stige fra 8,1 mio. kr. til 8,9 mio. kr. i denne opfølgning. Det skyldes sandsynligvis hovedsagelig to forhold. Dels dækker tilbuddet et behov for transport fra dør til dør, som den rutebundne trafik ikke kan levere. Dels er en del kommuner begyndt at henvise borgere til Flextur, disse blev før visiteret til lukkede kørselsordninger, fx lægekørsel og kørsel til genoptræning. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

6 Togdrift Det samlede tilskud til tog forventes at være 26,2 mio. kr. i denne budgetopfølgning, mod 26,3 mio. kr. i opfølgning nr. 1. Ændringen tilskrives højere indtægter. Handicapkørsel Tilskuddet til handicapkørslen stiger med 0,4 mio. kr. i denne opfølgning sammenlignet med opfølgning nr. 1. Aktivitetsniveauet forventes på niveau med Kommunal flextrafik Den kommunale flextrafik forventes at stige med 0,8 mio. kr. De primære ændringer budgetopfølgning nr. 2 er: 1. Vejle Kommune indtræder i ordningen pr. 1. august Forventningen til udgifterne er indsat, hvilket vil sige 2,5 mio. kr. 2. Haderslev Kommunes kørsel forventes at falde med yderligere 1,0 mio. kr. i forhold til opfølgning nr. 1. Kørslen er en ny aktivitet i Sydtrafik regi, og blev budgetlagt ud fra kommunens udgifter, da kommunen selv stod for kørslen. Den nye vurdering er lavet på baggrund af kørslen udført som kommunal flextrafik. 3. Tønder Kommunes forbrug af den kommunale flextrafik forventes at falde med 0,5 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning nr Aabenraa Kommune har fra 1. april 2014 ændret visitationspraksis til den kommunale kørsel og samtidig i højere grad henvist borgerne til den åbne Flextur. Dette medfører endnu en nedskrivning af det forventede forbrug på 0,5 mio. kr. Dette skal lægges oven i nedskrivningen foretaget i budgetopfølgning nr. 1. på 1,3 mio. kr. Bemærk i øvrigt, at den store forskel fra regnskab 2014 til budget 2015 skyldes den nye kørsel af kommunal flextrafik i Haderslev Kommune. Siddende Patientbefordring Budgettet til den siddende patientbefordring er nedskrevet med 3,4 mio. kr. i forhold til opfølgning nr. 1. Heraf vedrører 3,8 mio. kr. udgiften til kørslen. Reduktionen skyldes dels, at antallet af rejser er steget mindre end forudsat i budgettet, dels at produktionsprisen, dvs. kørselsomkostningerne pr. direkte rejseminut, er faldet med ca. 1 %. Administration For den samlede administration (Vejen Kundecenter, kundeambassadører, flextrafik drift samt Vejen Administration) sker der ingen ændring fra seneste budgetopfølgning til denne. For en mere detaljeret gennemgang henvises til bilag 1, budgetopfølgning nr Bestyrelsesmøde, d. 11. september

7 Lovgivning Budgetforslaget er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

8 Økonomi Der henvises til bilag 1, budgetopfølgning nr Indstilling at budgetopfølgning nr. 2 godkendes og udsendes til kommuner og region til orientering. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

9 Budget 2016 med overslagsår samt takst 2016 Sagsfremstilling Budget 2016 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne forudsætningsbudget 2016 (bestyrelsens møde april 2015, pkt. 10), budgetforslag 2016 (bestyrelsens møde maj 2015, pkt. 17) regnskab 2014 samt kendte ændringer. I alt forventes tilskuddet til Sydtrafik at stige med 28,0 mio. kr. sammenlignet med budgetforslag Heraf forventes den offentlige servicetrafik (kollektiv trafik) at stige med 19,2 mio. kr. og de kommunale/regionale kørselsopgaver forventes at stige med 8,8 mio. kr. Nedenfor i tabellerne redegøres nærmere for årsagerne til de stigende bidrag. Fordelingen inden for de enkelte ordninger for de to områder ses i tabellerne nedenfor. For en mere detaljeret gennemgang af budgettet henvises til bilag 1. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

10 Offentlig servicetrafik I forhold til budgetforslag 2016 er der i budget 2016 indarbejdet følgende store ændringer: Nye aktiviteter: ekstra køreplantimer på de regionale ruter i budget. Dette svarer til en ekstra driftsudgift på 16,4 mio. kr. Der er indarbejdet en ny bybuslinje i Esbjerg Kommune fra 2. halvår Ruten er indregnet med en driftsudgift på 0,9 mio. kr. i Aktiviteten i Flextur er steget siden budgetforslag 2016 blev udarbejdet. På den baggrund er udgiften til dette område løftet med 1,0 mio. kr. sammenlignet med budgetforslaget. Andre ændringer: Omkostningsindekset er opjusteret siden budgetforslag 2016 blev udarbejdet. Dette betyder en merudgift i 2016 på 4,3 mio. kr. til drift af busser. Vejle Kommune har fået indarbejdet en rammebesparelse på drift af busruter på netto 1,7 mio. kr. i De samlede forventede indtægter fra forretningsområde bus er løftet med 3,0 mio. kr. Denne opskrivning er delvist foretaget på baggrund af aktivitetsudvidelserne nævnt ovenfor og dels på baggrund af en positiv udvikling i indtægterne i første halvår Kommunale/regionale kørselsopgaver I forhold til budgetforslag 2016 er bidraget til de kommunale/regionale kørselsopgaver steget med 8,8 mio. kr. De primære årsager til stigningen er: Forøget aktivitet inden for den kommunale flextrafik. Siden budgetforslag 2016 blev udarbejdet er der indgået aftale om, at Sydtrafik fra 1. august 2015 varetager kommunal kørsel i Vejle Kommune. Dette vurderes at udgøre i alt 5,9 mio. kr. i Fra 1. august 2016 indtræder Esbjerg Kommune i den kommunale flextrafik. Herefter skal Sydtrafik varetage kørsel til dagscentre. Der er indsat en forventet udgift på 2,7 mio. kr. i Bestyrelsesmøde, d. 11. september

11 Stigning i udgiften til siddende patientbefordring på 1,7 mio. kr. Denne ændring skyldes dels større udgifter til selve kørslen, men også Region Syddanmarks bidrag til FynBus administration. Sydtrafik er mellemled på alle betalinger fra Region Syddanmark til siddende patientbefordring på både kørsels- og administrationsområdet. Nye aktiviteter finansieret ved Region Syddanmarks hensættelser De nye aktiviteter (sygehusruter og kundeambassadører), som finansieres af Region Syddanmarks hensatte midler udgør i budget ,3 mio. kr. Dette er 1,1 mio. kr. lavere end i budgetforslag og skyldes tildeling af puljemidler til finansiering af rute 22 (sygehusruten) til betjening af Aabenraa Sygehus med kørsel fra Sønderborg og udvidelse af rute 123 mellem Aabenraa Sygehus og Haderslev. Der er ikke sket en ændring i aktiviterne. Aktiviteterne finansieres via regionens hensættelser og derfor øges tilskudsbehovet ikke for disse. Takst Takststrategien om at tilskynde til, at flest mulige rejser foretages på rejsekort fastholdes i 2016 og overslagsårene. Takststigningsloftet er i 2016 på 1,3 %. Genberegning af takst 2014 viser en overskridelse af takststigningsloftet i 2014 på 0,3 %. Dermed vil taksterne i 2016 kunne hæves med 1 %. Det ønskes at overføre de 1 % til 2017, for at sikre Sydtrafik størst mulig fleksibilitet ved en eventuel harmonisering af taksterne for Jylland og Fyn. I overvejelserne skal desuden medtages, at der i budget 2015 er forudsat, at 20 % af rejserne på kontantbilletter overgår til rejsekort. Hvis dette mål ikke opfyldes, vil genberegningen af takst 2015 formentlig resultere i, at takststigningsloftet overskrides i 2015, således at den 1 % i 2016 reduceres yderligere. En takststigning på 1 % svarer til et provenu på 2,5 mio. kr. Vækst Målsætningen om 1 % flere passagerer hvert år fra indregnes i budget Ændring i antal passagerer som følge af ruteændringer forventes for Sydtrafik samlet set at være neutral. Ændring på 1 % jf. trafikplanen forventes realiseret med 1 % stigning for Region Syddanmark og Esbjerg Kommune samt 2 % stigning for Fredericia, Kolding og Vejle Kommuner. De øvrige kommuner skal opretholde samme passagertal, hvilket kan være en udfordring på grund af faldende passagergrundlag. Ændrede finansieringsprincipper Der er i budgetforslag 2016 ændret på tre finansieringsprincipper: Ungdomskortfinansieringen Ændring af finansieringsprincipper for fællesomkostninger Rejsekort driftsomkostninger. Der er ikke ændringer i disse finansieringspricipper i forhold til budget Finansieringsprincip Ungdomskort Bestyrelsesmøde, d. 11. september

12 Finansieringsprincip for ungdomskort er vedtaget ændret og baseret på to årlige ungdomskortanalyser. Princippet er godkendt af bestyrelsen og Region Syddanmark på bestyrelsens møde december 2014 (punkt 55). Finansieringsprincip fællesomkostninger For at fastholdes motivationen til at benytte Sydtrafik er der indregnet en ny model til fordeling af fællesomkostningerne. I denne model anvendes gennemsnit af de seneste tre års køreplantimer. Modellen baseres på køreplantimer fra regnskab 2013, regnskab 2014 og budget Modellen fastfryses for en tre årig periode, hvorefter den genberegnes for en ny periode på tre år. Uddybning findes i bilag 1. Finansieringsprincippet er vedtaget anvendt i budgetforslag 2016 af bestyrelsen i forbindelse behandlingen af forudsætningsbudget 2016 i mødet april 2015 (punkt 10). Princippet skal godkendes af såvel bestyrelsen og repræsentantskabet. Region Syddanmark har godkendt finansieringsprincipperne i høringssvar til budget Finansieringsprincip for rejsekort driftsomkostninger I forbindelse med at driftsfinansieringen af Rejsekort A/S ændres, foreslås det, at finansieringsprincipperne for Sydtrafik ændres til at anvende lignende princip. Princippet skal godkendes af såvel bestyrelsen og repræsentantskabet. Region Syddanmark har godkendt finansieringsprincipperne i høringssvar til budget Personalebudget I budgetforslag 2016 var der indregnet to ekstra personaleressourcer til henholdsvis analyse og projekthåndtering. En forventelig meromkostning på kr. 1,2 mio. Finansiering sker dels via en rammebesparelse på kr. 0,6 mio. kr. i driftsbudgettet og dels via en udvidelse af budgettet. Total set en udvidelse af personalebudgettet på kr. 0,6 mio. kr. Der er i det endelig budget 2016 endvidere indregnet ½ stilling i rejsekort kundecentret i Vejen. Dette gøres på baggrund af den prognosticerede udvikling i aktiviteten i rejsekort kundecentret i Den overordnede økonomi for de enkelte forretningsområder ses i tabellen nedenfor. For en nærmere gennemgang af budgetforslag 2016 henvises til bilag 1. Høringssvar Budgetforslag 2016 samt takstforslag 2016 har været sendt i høring kommuner og region i Sydtrafiks område og takstforslag 2016 har været sendt til høring hos DSB og Arriva. Alle parter har afgivet høringssvar. Høringssvarene ses i bilag 2, hvor der først i dokumentet ses et resumé af de indkomne høringssvar. Gratis skolekort Fire kommuner har i dag forsøgsordning med gratis skolekort. Principperne for gratis skolekørsel efter overgang til rejsekort er endnu ikke fastlagt. Sammenholdt med at fastprisprodukterne ikke forventes implementeret på rejsekort før 2. halvår 2016, anbefales det allerede nu besluttet, at gratis skolekort planlægges ikke overført til rejsekort i skoleåret 2016/2017. Ordningen med gratis Bestyrelsesmøde, d. 11. september

13 skolekort er en forsøgsordning, der kan forlænges indtil skolekortet overgår til rejsekort. Derefter skal ordningen genforhandles af de involverede parter, da økonomi og afregning mellem parterne skal ske via rejsekort. Målopfyldelse i forhold til visionen De nye aktiviteter er planlagt med udgangspunkt i bestyrelsens vision og trafikplanens mål om 1 % vækst årligt i passagertal og tilfredse kunder. Aktiviteterne er nærmere beskrevet i bilag 1. Lovgivning Budgettet er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinjer, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der henvises til bilag 1 budget 2016 med overslagsår Indstilling at endeligt Budget for 2016 og overslagsårene godkendes og fremsendes til Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område til orientering at finansieringsprincipperne godkendes og forelægges på Repræsentantskabsmødet den 11. september 2015 til godkendelse at takstforslag 2016 godkendes at vækstmålet for Sydtrafik på 1 % fastholdes i det endelige budget at høringssvar vedr. budgetforslag 2016 og takstforslag 2016 tages til efterretning Bestyrelsesmøde, d. 11. september

14 Forslag til ændring af bestyrelsens forretningsorden Sagsfremstilling Bestyrelsen har på sit møde den 9. juni 2015 drøftet det hensigtsmæssige i en præcisering af forretningsordenens bestemmelser om indkaldelse af suppleanter. Her har bestyrelsen i mange år fulgt den praksis, at et forhindret medlem selv drager omsorg for indkaldelse af sin suppleant. Det blev derfor foreslået, at bestyrelsens forretningsorden præciseres, således at fremgangsmåden ved indkaldelse af suppleanter fremgår. Den nuværende forretningsorden indeholder kun følgende bestemmelse om situationer, hvor et medlem er forhindret i at give møde: " 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler medlemmet formanden eller bestyrelsens sekretær dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende. Denne bestemmelse foreslås præciseret i 1. punktum (sætning), således at bestemmelsen fremover får følgende ordlyd: 3. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, indkalder medlemmet snarest muligt sin suppleant og giver bestyrelsens sekretær meddelelse om, hvorvidt suppleanten giver møde. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer, der har været fraværende og hvilke suppleanter der har deltaget. Det foreslås endvidere, at den ændrede forretningsorden træder i kraft den 12. september 2015, det vil sige dagen efter vedtagelsen. Til dette formål foreslås ikrafttrædelsesbestemmelsen i forretningsordenens 16 affattet således: Lovgivning 16. Denne forretningsorden træder i kraft den 12. september Sydtrafiks vedtægter bestemmer i 19: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, samt i 16, stk. 3: Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald. Økonomi Forslagets vedtagelse har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling at bestyrelsen vedtager de foreslåede ændringer til 3 og 16 i sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

15 Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsen 2016 Sagsfremstilling I henhold til forretningsordenen afholder bestyrelsen ordinære møder på forud fastsatte dage. Der er ikke fastlagt et givet antal. Det foreslås afholdelse af møder i 2016 afholdes efter nedenstående forslag: Fredag, den 26. februar 2016 kl Fredag, den 29. april 2016 kl Fredag, den 27. maj 2016 kl Fredag, den 9. september 2016 kl Fredag, den 16. december 2016 kl Derudover foreslåes afholdt repræsentantskabsmøde Fredag, den 9. september 2016 kl Indstilling at mødedatoer for 2016 godkendes jf. fremlagte forslag. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

16 Orientering om Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Sagsfremstilling Onsdag den 19. august offentliggjorde Statsrevisorerne Rigsrevisorens beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Rapporten er vedlagt som bilag. Forinden havde udkast til beretning til været til høring i trafikselskaberne, med høringsfrist den 16. juni Sydtrafiks høringssvar er vedlagt som bilag. Konklusionen i rapporten er, at trafikselskaberne ikke er lykkedes med at indføre den landsdækkende enkeltbillet eller at harmonisere priserne for rejser på rejsekort. Heller ikke på regionalt niveau er det lykkedes at harmonisere taksterne, dog er taksterne harmoniseret inden for egne takstområder i trafikselskaberne i det jysk/fynske. Rigsrevisionen vurderer, at trafikselskaberne kun har en lille interesse i at afgive takstkompetence og harmonisere taksterne med andre selskaber og at selskaberne derfor ikke har arbejdet tilstrækkeligt aktivt for at harmonisere taksterne. Rigsrevisionen finder det ikke tilfredsstillende, at det ikke er lykkedes, at harmonisere taksterne og kritiserer også ministeriets opfølgning på trafikselskabernes mulighed for at opnå enighed inden for de lovgivningsmæssige rammer. Rigsrevisionen vurderer, at det er tvivlsomt, om de 8 år gamle sigtelinjer i lovgivningen om et enkelt og ligetil takstsystem kan opnås inden for sektorens nuværende rammer. Som opfølgning på beretningen afholdes der møde mellem Trafikselskaberne i Danmark (TID) og Transport- og Bygningsministeren. Tema for mødet er takstharmonisering. Sydtrafik er repræsenteret ved direktør Lars Berg. Der vil blive en orientering om det afholdte møde i forbindelse med bestyrelsesmødet. Indstilling Til orientering. Bestyrelsesmøde, d. 11. september

17 Eventuelt Bestyrelsesmøde, d. 11. september

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 27. maj kl. 09.00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 13. september 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 9. september 2016 kl. 14.30 15.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 15.05.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. juni 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 9. juni 2015 kl. 09.00 10.30 Sted: Hotel Ibis Milano Centro, Milano Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen Jørgen Bruun

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 09.00 11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 13.03.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. marts 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 15. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 22. maj 2015 kl. 09:30-12:30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 15. november 2016 Initialer: mec Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 11. november 2016 kl. 13.30-15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 09.00-10.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 5. maj 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 2. maj 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost Rasmussen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 18. december 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 15. december 2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 25. april 2016 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 29. april 2016 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: : Jesper Frost

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 20. december 2016 Initialer: kit Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 16. december 2016 kl. 09:00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 14.02.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 20. februar 2014 kl. 13.00 16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik

Høringsnotat. Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 4178 0255 Fax 7262 6790 nzj@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 21.06.2013 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. juni 2013 kl. 13.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

BERETNING 2015 SYDTRAFIK I TAL SIDE 22: SYDTRAFIK I TAL. Beretning 2015. Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.

BERETNING 2015 SYDTRAFIK I TAL SIDE 22: SYDTRAFIK I TAL. Beretning 2015. Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik. BERETNING 2015 BERETNING 2015 Beretning 2015 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 6600 Vejen post@sydtrafik.dk sydtrafik.dk CVR-nr: 29942897 Ansvarshavende redaktør: Lars Berg Skribent: Jesper Lunau Layout: Reformator.dk

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30.

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. sprotokol for Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Studietur for Bestyrelsen 29.-30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i

Læs mere

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 12. september 2017 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 8. september 2017 kl. 09:00-12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-14 Dato: 03.01.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 23. januar 2014 kl. 9.30 12.30 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hotel Skibelund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.05.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Lørdag, den 25. maj kl. 18.00 21.00 Sted: Hotel Calvy, Geneve Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 Dato: 03.12.2009 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 10. december 2009 kl. 14.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia

Til Holbæk Kommune. 08. februar 2013. Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget 2014 for Trafikselskabet Movia Til Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 08. februar 2013 Holbæk Kommune - Følgebrev til basisbudget

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik 00-02-04-1-10 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. oktober 2011 kl. 14.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 24.08.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 31. august 2012 kl. 13.00 15.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning.

At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag 2016 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 15 Trafikbestillingsgrundlag 2016 Indstilling: Administrationen indstiller At denne orientering om Trafikbestillingsgrundlag

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Beslutningsprotokol for

Beslutningsprotokol for sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-11.00 efterfølgende temamøde Mads Nikolajsen og

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 2. december 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. december kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forsøg med incitament i kontrakter om buskørsel 2 Midttrafiks seminar for busselskaber, Bestyrelsen og Repræsentantskabet

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside:

I kan finde tre links om Movias budget 2011 1. behandling på Movias hjemmeside: Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 8. juli 2010 Kommune - Budget 2011 1. behandling for Trafikselskabet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 20.12.2013 Initialer: SK Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 20. december 2013 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik.

Notatet sammenfatter planen. Høringsudgaven kan ses på www.sydtrafik.dk - Om Sydtrafik. NOTAT Team GIS og Sekretariat Sags id.: 13.05.16-P17-1-14 Sagsbeh.: DL0UCP 07-05-2014 Høring af trafikplan 2014-2018 for Sydtrafik. Trafikplan 2014-2018 er godkendt af Sydtrafiks bestyrelse og sendes i

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at

Politisk dokument uden resume. 09 Forsøg med Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, at Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. december 2015 Jens Peter Langberg 09 Forsøg med Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, at Allerede iværksatte forsøg med Flextur videreføres

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 24.03.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Tirsdag, den 30. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 31.10.2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 19. december 2014 kl. 9.30 12.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) Til Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia og Kommune

Læs mere

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orienteringen om trafikbestillingsgrundlag 2018 tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2016 Frank Sjøgreen Kyhnauv 14 Orientering om trafikbestillingsgrundlag 2018 Indstilling: Administrationen indstiller, at orienteringen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. februar 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region

Læs mere

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Juni-juli 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Juni-juli 2 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT JUNI-JULI 2 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-09 Dato: 22.01.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 29. januar 2009 kl. 14.00-16.00 Sted: Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Medlemmer:

Læs mere

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014

Handicapstatistik. Statistik, Regnskab 2014 Handicapstatistik Statistik, Regnskab 2014 12. august 2015 3 Handicapstatistik Indledning Indhold Indledning 4 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 4 5 Økonomiske

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-07 Dato: 21. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 16.30 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. marts 2009 til en borger 27-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. juni 2008, hvor du klager over, at ældrerådet i Langeland Kommune

Læs mere

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik.

Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet den 25. juni 2015 blev bestilt en uddybning af budgetforudsætningerne for Flextrafik. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Henrik Visborg Thune 04.2 Budgetforudsætninger for Flextrafik Sagsfremstilling: Ved budget 2016 1. behandling på bestyrelsesmødet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2014 om harmonisering

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet:

I løbet af uge 3 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2013 lagt på Movias ekstranet: Stevns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. januar 2012 Stevns Kommune - Følgebrev til basisbudget 2013

Læs mere

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Vallensbæk Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Vallensbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Vallensbæk Kommune - Følgebrev til regnskab 2011

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2011 Rapportering om udviklingen i - April 2011 1. april 2011 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2011 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Rødovre Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Rødovre Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Rødovre Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet

Læs mere

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa

Borgmesteren Rådhuset. Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv Aabenraa Statsforvaltningen Syddanmark Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato 10. december 2012 Anmodning om stillingtagen til indtægtsfordelingen i Sydtrafik Esbjerg, Sønderborg, Kolding, Fredericia, Vejle,

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 6. november 2009 kl. 12:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 12.30-14.15. Mogens Nyholm var forhindret

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Ballerup Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Ballerup Kommune - Følgebrev til Budget 2013,

Læs mere

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2) Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 22. juni 2011 Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012,

Læs mere

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at:

05. Takst 2008-1. behandling. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Politisk dokument med resume 05. Takst 2008-1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at: 1/5 Bestyrelsen der gennemføres en gennemsnitlig takststigning på 3,0 pct. i Movia s tre takstområder

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 11. september 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Beslutningsprotokol for Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 11. september 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg sprotokol for Åben dagsorden til mødet i kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 2. behandling af budget 2016 1 2 Forventet regnskab - efter 2. kvartal 2 3 Ændring

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 18.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere