Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 35 Godkendelse af dagsorden Besøg i Den historiske Miniby budgetopfølgning 2015, Kultur- og Idrætsudvalget Fredericia Teater, regnskab 2014 og budget Anløb af krydstogtskibe finansiering Silverrudder - kapsejlads 2016, 2017 og Juligarden - ansøgning om tilskud til garderfestival Fordeling af midler fra kulturpuljen Christianskirkens kor - ansøgning om støtte til korrejse "Gang i byen" - strategien Politik på kultur,- idræts- og turismeområdet Orientering vedr. beregnede udgifter ved bortfald af gebyrer Temadag juni Lukket - Orientering Renovering af halgulve i FIC, tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb EIC og EGIF fodbold - tillægsbevilling samt frigivelse af rådghedsbeløb Springgrav, Multilhal Kirstinebjergskolen - tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb...31 Side 2

3 35 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 36 Besøg i Den historiske Miniby Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Den Historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C. hvor projektleder Mogens Stobberup og daglig leder Poul Bang Nielsen indleder med en introduktion. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 4

5 37 1. budgetopfølgning 2015, Kultur- og Idrætsudvalget Sagsnr.:15/3136 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned. Mio. kr. Drift Korrigeret budget 1. Budgetopfølgnin g Forventnin g spar/lån Forvente t regnskab Serviceudgifter Kultur, Idræt og Turisme Serviceudgifter i alt Drift i alt Anlæg , Anlæg i alt , Total , = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Side 5

6 Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Der er ved denne 1. budgetopfølgning en korrektion på anlægsbudgettet Etablering af klubtræningslokale i FIC. I forbindelse med regnskabsafslutningen blev rådighedsbeløb nedskrevet med 0,4 mio. kr. idet projektet blev billigere en det bevilgede. Denne nedskrivning er fejlagtig sket i 2015 budgettet, men vedrører 2014 regnskabet, hvorfor det tilrettes teknisk i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Forventning Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. De enkelte områder er gennemgået og det skal bemærkes, at det forventede spar/lån beløb fra 2015 til 2016 er faldet markant i forhold til det opsparede beløb på 9,5 mio. kr. fra 2014 til Dette skyldes, at en del af de opsparede midler anvendes til finansiering af igangsatte projekter i 2015, som ikke er budgetteret. Samtidig har personalereduktionen i forbindelse med budget 2015 medført ekstra udgifter til henholdsvis Bibliotek, Museet, Turistbureauet samt FIC og Madsby Legepark. Disse lønudgifter er ikke finansieret af central pulje, men finansieres alene af opsparede midler. Detaljerne i spar/lån var nærmere beskrevet i regnskabssagen til Udvalgets møde i marts. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Økonomi har gennemgået resultatet pr og dette giver ingen anledning til nærmere kommentarer. Der forventes p.t. et budget i balance med overførsler på i alt 2,1 mio. kr. fordelt på både kulturinstitutioner, folkeoplysningsområdet samt drift. Fredericia Idrætscenter forventer også i 2015 at kunne afdrage på underskuddet med kr. således at det ved årsskiftet lander nede på kr. Side 6

7 Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, 1. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer. 2. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 7

8 38 Fredericia Teater, regnskab 2014 og budget 2015 Sagsnr.:15/3878 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Regnskab I egnsteateraftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater fremgår det af punkt 8 i aftalen, at Fredericia Teater, hvert år skal indsende revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskab skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal efter godkendelse indsendes til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet forventes godkendt af Fredericia Teaters bestyrelse på møde den 21. april Årets resultat udviser et underskud på 5,3 mio. kr. Egenkapitalen er negativ med 18,8 mio. kr. Revisionsfirmaet BDO s påtegning angiver, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og det konkluderes herfra, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Budget 2015 Fredericia Teaters budget er fremsendt til Fredericia Kommune. Budgettet skal fremsendes til godkendelse jf. Fredericia Teaters vedtægter 9. Der forventes i 2015 et budget i balance. Der er i budgettet indarbejdet en forventning om, at indtægtssiden styrkes i form af nye sponsorater for 2,5 mio. kr. Der er ikke budgetteret med afdrag af gælden til Fredericia Kommune i budgetperioden, gælden til Fredericia kommune udgør ultimo 2014 i alt 14,7 mio. kr. Budgettet indeholder ud over den daglige drift de væsentligste aktiviteter i 2015: Ole Lukøje/The Sandman Bleeding Love Uterus Shu-bi-dua The Musical Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Regnskab Side 8

9 Det oprindelige fremsendte budget for 2014 udviste et forventet overskud på 1,4 mio. kr. inkl. påbegyndelse på afdrag af gæld til kommunen fra Teatrets ledelse oplyste dengang, at de 4 forestillinger, der var planlagt i 2014, var budgetteret konservativt både på udgifts- og indtægtssiden. Dette budget blev udarbejdet i november/december 2013 inden den nye organisering og sammensætning af bestyrelse trådte i kraft i Teatret vurderede ved 2. og 3. budgetopfølgning, at man forventede at opnå et 0-resultat ved udgangen af året, men tog samtidig også det forbehold ved 3. budgetopfølgning, at man ikke kendte tallene for Den Lille Havfrue i oktober. Økonomi har gennemgået regnskabet for 2014, der udviser et underskud på 5,3 mio. kr. Fredericia Teater oplyser, at underskuddet primært kan henføres til tab i forbindelse med Young Frankenstein samt konsekvensen af de tabsgivende beslutninger, som blev taget i 2013, men først har effekt i Isoleret set oplyser Teatret at Den Lille Havfrue gav overskud. Årets resultat betyder, at Teatret ultimo 2014 har en negativ egenkapital på 18,8 mio. kr. Den negative egenkapital er udtryk for en presset økonomi og likviditet. I forhold til likviditeten har Monjasa A/S tilkendegivet, at man vil understøtte Fredericia Teater i 2015, hvis/når der i henhold til budgettet er behov for supplerende likviditet. For at imødekomme en holdbar fremtid for Fredericia Teater, arbejder ledelse og bestyrelse sammen i 3 hovedoverskrifter over 3 år: 2014: Oprydning og overblik 2015: Tilpasning 2016: Permanent balance. Budget Det fremsendte budget er opdelt i tre overskrifter, generelle forudsætninger samt forventninger til perioden og risici for Fredericia Teater Endvidere er der udarbejdet særskilte driftsbudgetter for de aktiviteter/musicals, der finder sted i Teatret oplyser, at der i budget 2015 er taget højde for periodisering af omkostninger på afdelingsniveau, således at omkostninger forbundet med de enkelte forestillinger periodiseres og dermed fordeles over hele spilleperioden. Teatret forventer, med den styrkede organisation, at have et større overblik over den aktuelle økonomiske situation samt en klar fordeling af Side 9

10 ansvar og dermed forbedrede forudsætninger for større bevidsthed i forhold til omkostninger. Økonomi noterer sig de nævnte risici som bl.a. indtægter på 2,5 mio. kr. i form af nye sponsorater og salg af eksterne forestillinger samt de enkelte forestillingers billetsalg. I forbindelse med Byrådets behandling af Fredericia Teaters budget for 2014 var forventningen, at der i 2015 kunne påbegyndes afdrag af teatrets gæld til kommunen. Fredericia Teater oplyser, at der med de opstillede forudsætninger i budget 2015 ikke er råderum til at afdrage på gælden på nuværende tidspunkt. Fredericia Teaters samlede gæld til Fredericia Kommune er pr opgjort til 14,7 mio. kr. Gælden består af et ekstraordinært lån på 9,6 mio. kr. godkendt af Byrådet den 7. oktober 2013, (0,4 mio. kr. ikke udnyttet) Dertil består gælden af tidligere henstand på udbetaling af løn på 2,8 mio. kr. samt ekstra kvartalstilskud i 2012 på 2,3 mio. kr. Sammenfattende vurdering Sammenfattende er det Økonomis vurdering, at det med det nuværende ambitionsniveau er vanskeligt at skabe balance i økonomien og råderum til afdrag på teaterets gæld til Fredericia Kommune. Altså en vurdering i tråd med bestyrelsens vurdering. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: 1. at Fredericia Teaters budget for 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling 2. at Fredericia Teaters regnskab for 2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling Bilag: Åben - Budget Fredericia Teater Åben - Underskrevet regnskab 2014 Fredericia Teater Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 10

11 39 Anløb af krydstogtskibe finansiering Sagsnr.:15/3028 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur, Idræt og Turisme har i forbindelse med anløb af krydstogtskibe i september fået en aftale i stand om, at Brandingpuljen under Økonomiudvalget vil medvirke til medfinansiering af de respektive anløb. Der er reserveret et beløb på kr. i puljen. Der var oprindeligt planlagt 6 anløb i 2015, men anløbet den er aflyst på grund af rederiets konkurs. Herefter er der tale om anløb den 13. maj, 5. juni, 13. og 18. maj samt 6. og 16. august. Fredericia Kommunes udgift pr. anløb er opgjort til kr. ADP og Fredericia Kommune arbejder tæt sammen om anløbene og struturfordelingen mellem de to samarbejdsparter betyder, at Fredericia Kommune står for alt vedrørende afvikling af anløb i forhold til gæsterne samt udvikling af pakker (besøgsture og arrangementer), både nogle som passagererne kan booke inden landgang og nogle som de vælger, når de kommer i land. Fredericia Kommune står endvidere for de aktiviteter, der foregår på kajen m.m. Der blev som opstart i 2014 og kun til 2014 finansieret en halv stilling af brandingpuljen (besluttet i EIS-udvalget den ), men der er ikke blevet afsat yderligere beløb til dækning af begivenhederne. Krydstogtanløb Finansiering af div. udgifter (Kultur- og Idrætsudvalget) 0,2 Finansiering via Brandingpuljen (ØKudv.) -0,2 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) Økonomiske konsekvenser: Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme har ingen mulighed for at anvise en samlet udgift på over kr. i 2015 og vurderer at beløbet på kr. pr. anløb vil dække de relevante udgifter primært udgifter forbundet med frivillige, guider, Borger 1849, 6. Juligarden, trykning af flyers o.l. Side 11

12 Indstillinger: Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der overføres kr. via Brandingpuljen til Krydstogtanløb under Kultur- og Idrætsudvalget. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 12

13 40 Silverrudder - kapsejlads 2016, 2017 og 2018 Sagsnr.:15/3876 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia har mulighed for at tiltrække kapsejladsen Silverrudder. Silverrudder er verdens største singlehand kapsejlads rundt om Fyn med deltagelse af 300 både (ikke at forveksle med sejladsen Fyn Rundt). Sejladsen er en international tilbagevendende sportsbegivenhed og i 2014 var sejladsen Danmarks næststørste sejlads med deltagere fra syv nationer. Sejladsen trækker stor mediebevågenhed både nationalt og internationalt og det forventes at Silverrudder vil vokse til mellem 400 og 600 startende både. Materiale fra Infomedia viser en brandingværdi på 2,5 mio. kr. i Sagen blev første gang forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på februarmødet, men blev ikke aktuel i forhold til start fra 2015, da det tidsmæssigt ikke var muligt at lave en aftale med Bådnyt og JSL Media A/S og gennemføre det opsøgende sponsorarbejde der er nødvendig for at afholde eventen. En anden begrundelse for at vente til 2016 var, at det ikke var kommunikeret klar ud, at starten ikke var fastlagt. Med over 200 tilmeldte både i februar var der mange sejlere der forventede at starten ville gå fra Svendborg. Deltagerne ankommer med bådene i ugen op til sejladsen. Mange besætninger, som ikke skal deltage i kapsejladsen, vælger at overnatte i byen mens skipperen selv sejler singlehand. I 2014 genererede Silverrudder ca. 500 overnatninger i Svendborg med 215 både til start. I 2015 runder deltagerantallet 300 og i 2016 forventes op mod 400 deltagende både. Bådnyt og JSL Media A/S ejer og arrangerer sejladsen. Der er en generel opbakning til arrangement blandt betydelige interessenter i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, MesseC, ADP og Fredericia Sejlklub har holdt møder med Bådnyt og alle synes at kunne se en fordel i at Fredericia er værtsby for Silverrudder de kommende tre år (2016, 2017 og 2018). Såvel ADP A/S, MesseC og Fredericia Sejlklub har tilkendegivet, at de bakker op om arrangementet og alle vil bidrage på forskellig vis til dets afholdelse (se bilag). Samarbejdspartnerne skal ved fælles hjælp rejse kr. i sponsorater. Desuden anmodes Fredericia Kommune om at bidrage med et tilskud på kr. årligt i tre år. Hvis resultatet mod forventning bliver negativt anmodes Fredericia Kommune om at bidrage med en Side 13

14 underskudsgaranti på kr. således at det ikke alene er Bådnyt og JSL Media, der dækker et tab. Det er aftalt, at overskridelser på udgiftssiden alene afholdes af Bådnyt og JSL Media, der indgår alle økonomiske aftaler. Det vil derfor alene være manglende indtægter, der kan medføre et evt. underskud. Fredericia Kommunes tilskud vil først komme til udbetaling, når der er sikkerhed for, at aktiviteten kan gennemføres, både i forhold til økonomi og deltagerantal i marts/april Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Silverrudder er en begivenhed, hvor sejlere kan prøve grænser som man ser det inden for f.eks. triatlon. Sejladsen passer fint sammen med et eventuelt kommende TRI-stævne. Fredericia Sejlklub er praktisk samarbejdspartner ved forberedelse og afvikling af sejladsen. Sejladsen kan bidrage til øget interesse for Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling. Sejladsen kunne være den blå aktivitet Fredericia mangler. Der vil komme en del gæster for at se en start med 400 både ud for FredericiaC og dette vil ligeledes være med til at øge antallet af overnatninger i perioden. ADP vil bruge sejladsen til at få sat fokus på den nye lystbådehavn. Der er brug for flere gæstesejlere i Fredericia og der er ca. 100 faste pladser til salg i lystbådehavnen. MesseC vil bruge sejladsen som afsæt til at komme på havnen med en flydende bådudstilling. MesseC vil gerne holde en national flydende udstilling i samarbejde med brancheforeningen Danboat. En flydende bådudstilling vil styrke MesseC s kontakt og tilknytning til den maritime branche. Udover at yde et økonomisk bidrag får Fredericia Kommune opgaver med en PR- og markedsføringsplan, herunder sikring af, at Fredericia får den rette omtale hver gang sejladsen nævnes. Det øvrige arbejde vil være begrænset og koncentreret omkring udfærdigelsen af den endelige aftale om arrangementets gennemførelse samt indhentning af diverse tilbud fra lokale underleverandører. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller Side 14

15 1. At Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at bevilge årligt i tre år (2016, 2017 og 2018) til gennemførelse af Silverrudder, finansieret af brandpuljen. 2. At Kultur- og Idrætsudvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget at stille en samlet underskudsgaranti på kr. over de tre år. Bilag: Åben - Silverrudder budgetoplæg 2016 Åben - Silverrudder - tilkendegivelser samarbejdspartnere Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 15

16 41 6. Juligarden - ansøgning om tilskud til garderfestival 2015 Sagsnr.:15/2971 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: 6. Juli Garden afholder garderfestival fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2015 og har i den forbindelse fremsendt ansøgning om tilskud på kr. Under festivalen vil der om lørdagen fra kl være optræden af forskellige gardere og der er programsat en stjernemarch, hvor garderne marcherer gennem byen, afholder koncerter og tattoo på Rådhuspladsen, Axeltorv og flere andre steder rundt i byen. Søndag formiddag får byens plejehjem besøg af en bygarde, der vil afholde en mindre koncert for vore ældre medborgere. Der er i den forbindelse fremsendt særskilt ansøgning til Social- og Omsorgsudvalget ligeledes på kr. 6. Juligarden består i dag af et tamburkorps og et harmoniorkester. Der er 64 børn og unge i alderen 8-25 år, der i forbindelse med en sådan festival får mulighed for at øge det sociale samspil mellem gardere fra forskellige byer og dermed også mulighed for at knytte nye venskaber og dele erfaringer mellem garderne. I 2015 deltager følgende bygarder: Danehofgarden, Den Sønderjyske Pigegarde, Horsens Garden, Juelsminde Pigegarde, Odense Pigegarde, Vedbæk Garden og 6. Juligarden. I alt 320 gardere og ledere. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Forvaltningen vurderer, at det specielt er lørdagen, hvor der er optræden fra , der giver Fredericias borgere en god mulighed for en musikalsk oplevelse. Finansiering kan ske via Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto, hvor der resterer et beløb på kr. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at Gardefestivalen støttes med det ansøgte beløb med finansiering via udvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 16

17 42 Fordeling af midler fra kulturpuljen 2015 Sagsnr.:15/2476 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er indkommet 6 ansøgninger til fordeling fra puljen til kulturelle aktiviteter. Det samlede beløb i puljen er på kr. i 2015, der fordeles to gange årligt, med ansøgningsfrister i henholdsvis marts og oktober. Til den aktuelle ansøgningsrunde resterer der kr. og der er indkommet ansøgninger for i alt kr. Der indstilles i alt kr. Indstillingerne til de enkelte ansøgninger fremgår af oversigten, som er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ansøgningerne er gennemgået i Kultur, Idræt & Turisme og vurderet i forhold til indhold, fremsendte budgetter og gældende retningslinjer for kulturpuljen. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de indstillede ansøgninger beskriver en række arrangementer, som kan være både spændende og interessante for et bredt publikum. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til godkendelse. Bilag: Åben - Ansøgningsliste - kulturpuljen pr pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 17

18 43 Christianskirkens kor - ansøgning om støtte til korrejse Sagsnr.:15/2730 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Christianskirkens drenge- og mandskor har fremsendt en ikke nærmere specificeret ansøgning om støtte til gennemførelse af dette års korturné, som går til Rom fra den 9. oktober til den 16. oktober Korrådet, som på vegne af koret, har fremsendt ansøgningen skriver, at der er tale om deltagelse i koncerter og messer i både i Laterano, Det Danske Kulturhus samt en messe i Peterskirken. Derudover er der indlagt kulturelle oplevelser i og omkring Rom. Korrådet skriver endvidere, at man søger beløb af alle størrelser for at holde deltagerbetalingen så lav som mulig. Der er i ansøgningen vedhæftet et budget på kr. med en deltagerbetaling på kr. og et underskud på kr. Det fremsendte budget gælder både børn, voksne og ledsagere og der er ikke oplyst, hvor ansøgningen i øvrigt er fremsendt. Ansøgning og budget beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme vurderer, at det ansøgte ikke er relevant i forhold til Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto, der primært anvendes til arrangementer, der foregår i Fredericia Kommune. Tidligere ansøgninger om støtte til såvel udlandsrejser og studieture har ikke fået tilsagn. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet Side 18

19 44 "Gang i byen" - strategien Sagsnr.:14/3078 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af samarbejdet mellem By- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget er strategien for Gang i Byen nu klar til vedtagelse. Strategien fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse. Strategien ligger i forlængelse af Byrådets vision for Fredericia Kommune herunder i særlig grad, at Gothersgade syd skal forbinde Gammel Havn med den eksisterende bymidte, og at byen skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet samt at Fredericia skal være en attraktiv bosætningskommune og kendes på det gode værtskab. Strategien: Med strategien udpeges fire strategiske spor, der skal arbejdes ud fra med henblik på at skabe gang i bymidten: En samlet, levende bymidte Centrum for udvikling flyttes mod syd Fritid og kulturliv skaber oplevelser i byrummene Bymidten og FredericiaC bindes sammen via Gothersgade Nye passager - intime byrum med eventyr Handelscentre med stærke profiler der supplerer hinanden Tydelig rollefordeling mellem midtby og andre handelsområder i planlægning og rådgivning Handelsbalance styrkes - flere dagligvarer og kædebutikker i centrum Der arbejdes med klynger eksempelvis (internethandel eller fødevarespecialiteter) Let at finde rundt Navigation og sammenhæng i bymidten som i et storcenter Lette adgangsforhold og parkering for alle typer trafik Kollektiv trafik i bymidten optimeres i forbindelse med igangværende generelle analyse af den kollektive trafik i Fredericia Kommune Gothersgade syd - direkte sammenhæng for gående til gågadenettet Partnerskabet Bymidten som udstillingsvindue for virksomheder Samarbejde om udvikling: branding, markedsføring, butikker, events mv. Side 19

20 Løbende dialog med byen og interessenter FredericiaC om sammenhæng med bymidten Samlet overblik over de strategiske spor findes i Bilag A Gang i byen. Handlingsplan Udvalgene har peget på en lang række handlinger, som ligger i forlængelse af strategien. Handlingsplanen beskriver for hvert af de strategiske spor aktiviteter og indhold. Udvalget vil løbende skulle tage stilling til, hvilke handlinger der sættes i gang. I Bilag B - Handlingsplan ses det katalog over alle aktiviteter og handlinger, udvalgene har peget på som muligheder. Det prioriteres at igangsætte en række udvalgte aktiviteter fra handlingskataloget hurtigst muligt. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade, så der kan køres ud fra p-huset til Prinsessegade. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene - placeres ved de tre indfaldsveje: Snoghøj Landvej, Vejlevej og Egeskovvej, hvor der i dag er placeret en pylon for Shopping og to infoskilte, henholdsvis for Fredericia Kommune og Messe C. 3. Etablering og drift af grønne opholdsmiljøer, bænke og fælleshaver i bymidten samt den sydlige del af bymidten som beskrevet i handlingsplanen. Aktiviteterne omfatter kun 2015 derefter evalueres det om de skal fortsætte. 4. Skiltning i bymidten, så det er nemt at finde rundt (som i et storcenter) etableres i samarbejde med Fredericia Shopping. 5. Åbning af toilet under rådhuset er behandlet på møde i By- og Teknikudvalget den 17. februar 2015 og vedtaget i Byrådet den 9. marts Økonomiske konsekvenser: Gang i Byen indeholder en handlingsplan, der medfører udgifter i forbindelse med realisering. Da det er en serie af handlinger, der løbende vil blive realiseret, efterhånden som der udarbejdes projektbeskrivelser, er der ikke noget samlet budget for handlingsplanen. Et overslag over økonomi for Gang i Byen tegner et billede af, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne Side 20

21 bør afsættes 2 millioner kr. til realisering af handlingskataloget, såfremt man ønsker hele kataloget realiseret. Til dækning af udgifterne for de aktiviteter i handlingsplanen, der sættes i gang år inden sommerferien anvendes midler overført fra 2014, som var tiltænkt udvikling af bymidten. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade- etablering ca kr. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene Pylonerne leases, og der vil være en forventet årlig udgift til leasing og drift på i alt ca kroner, som finansieres ved salg af informationsplads. 3. Etablering og drift ( i 2015) af grønne opholdsmiljøer mv., anslås at beløbe sig til ca kr. 4. Skiltning i bymidten anslås at beløbe sig til ca kr. 5. Åbning af toilet under rådhuset selvstændigt budget jf. tidligere sag Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Åbning af adgang til p- hus mod Prinsessegade (xa-50175) 0,200 0,200 Digitale pyloner (xg ) 0,080 0,130 0,130 0,130 0,130 Digitale pyloner (xg ) -0,080-0,130-0,130-0,130-0,130 Grønne opholdsmiljøer (xg-20019) 0,100 Bænke (xg-20019) 0,020 Fælleshaver (xg-20019) 0,080 Skiltning i bymidten (xg-20019) 0,100 Toilet under rådhuset 0 Udvikling af bymidten (xg-10041) -0,500 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 21

22 Vurdering: Gang i byen indeholder både strategiske spor, der udstikker retning for udvikling af bymidten, og handlinger, der realiserer strategierne, samt markedsføring, der sikrer en bred kommunikation og synliggørelse af de initiativer, der sættes i gang. Samlet set vurderes det, at det politiske arbejde ud fra strategien og handlingsplanen vil sætte gang i en positiv udvikling i bymidten, der både vil styrke bymidten som handelsby og tilbyde brugere mulighed for at få varierede oplevelser. Indstillinger: Strategisk Planlægning anbefaler, 1. At By- og Teknikudvalget og Kultur- & Idrætsudvalget indstiller Gang i Byen - strategien og handlingsplan til vedtagelse i Byrådet 2. At By- og Teknikudvalget drøfter aktiviteterne i handlingsplanen og godkender, at de udvalgte aktiviteter igangsættes 3. At yderligere budget til realisering af strategien indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget Bilag: Åben - Bilag A Gang i byen - strategien.pdf Åben - Bilag B - Handlingsplan.docx Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt, idet administrationen bemyndiges til at foretage afsluttende redaktionelle justeringer. Fraværende: Turan Savas Side 22

23 45 Politik på kultur,- idræts- og turismeområdet Sagsnr.:15/3331 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Den seneste politik for kultur-, idræts og fritidsområdet blev vedtaget i maj Politikken samler kultur-, idræts- og fritidspolitikken i én og har som overordnet værdi: Mod på livet energi til handling det er noget særligt at være borger i Fredericia. Politikken har fem politiske målsætninger om fællesskab, frivillighed, fordybelse, udvikling og åbenhed. Herunder er formuleret otte indsatsområder, der beskriver retninger på vej til målene. Politikken har ikke defineret konkrete, målbare indsatser. Formandskabet ønsker en drøftelse af behovet for at iværksætte udformning af ny politik for området, herunder rammerne og tidsplan for et eventuelt forløb. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til struktur og proces for udarbejdelse af ny politik. Side 23

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Erhverv- Innovation og Strategiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Kultur- og Fritidsudvalget, 24-09-2013 Dagsorden fra mødet i Kultur- og Fritidsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere