Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)"

Transkript

1 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Side 1

2 Indholdsfortegnelse 35 Godkendelse af dagsorden Besøg i Den historiske Miniby budgetopfølgning 2015, Kultur- og Idrætsudvalget Fredericia Teater, regnskab 2014 og budget Anløb af krydstogtskibe finansiering Silverrudder - kapsejlads 2016, 2017 og Juligarden - ansøgning om tilskud til garderfestival Fordeling af midler fra kulturpuljen Christianskirkens kor - ansøgning om støtte til korrejse "Gang i byen" - strategien Politik på kultur,- idræts- og turismeområdet Orientering vedr. beregnede udgifter ved bortfald af gebyrer Temadag juni Lukket - Orientering Renovering af halgulve i FIC, tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb EIC og EGIF fodbold - tillægsbevilling samt frigivelse af rådghedsbeløb Springgrav, Multilhal Kirstinebjergskolen - tillægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb...31 Side 2

3 35 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 36 Besøg i Den historiske Miniby Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Udvalgsmødet afholdes i Den Historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C. hvor projektleder Mogens Stobberup og daglig leder Poul Bang Nielsen indleder med en introduktion. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Ingen Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Orienteringen taget til efterretning. Side 4

5 37 1. budgetopfølgning 2015, Kultur- og Idrætsudvalget Sagsnr.:15/3136 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spilleregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med marts måned. Mio. kr. Drift Korrigeret budget 1. Budgetopfølgnin g Forventnin g spar/lån Forvente t regnskab Serviceudgifter Kultur, Idræt og Turisme Serviceudgifter i alt Drift i alt Anlæg , Anlæg i alt , Total , = udgift / lån af næste år (underskud), - = indtægt / opsparing (overskud) I det følgende er indholdet i de enkelte kolonner kort beskrevet: Side 5

6 Korrigeret budget Kolonnen Korrigeret Budget dækker over dels vedtaget budget, Spar/lån 2014<>15 samt evt. meddelte tillægsbevillinger til budgetopfølgning Kolonnen 1. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Der er ved denne 1. budgetopfølgning en korrektion på anlægsbudgettet Etablering af klubtræningslokale i FIC. I forbindelse med regnskabsafslutningen blev rådighedsbeløb nedskrevet med 0,4 mio. kr. idet projektet blev billigere en det bevilgede. Denne nedskrivning er fejlagtig sket i 2015 budgettet, men vedrører 2014 regnskabet, hvorfor det tilrettes teknisk i forbindelse med 1. budgetopfølgning. Forventning Spar/lån Kolonnen Forventning Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. De enkelte områder er gennemgået og det skal bemærkes, at det forventede spar/lån beløb fra 2015 til 2016 er faldet markant i forhold til det opsparede beløb på 9,5 mio. kr. fra 2014 til Dette skyldes, at en del af de opsparede midler anvendes til finansiering af igangsatte projekter i 2015, som ikke er budgetteret. Samtidig har personalereduktionen i forbindelse med budget 2015 medført ekstra udgifter til henholdsvis Bibliotek, Museet, Turistbureauet samt FIC og Madsby Legepark. Disse lønudgifter er ikke finansieret af central pulje, men finansieres alene af opsparede midler. Detaljerne i spar/lån var nærmere beskrevet i regnskabssagen til Udvalgets møde i marts. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Økonomi har gennemgået resultatet pr og dette giver ingen anledning til nærmere kommentarer. Der forventes p.t. et budget i balance med overførsler på i alt 2,1 mio. kr. fordelt på både kulturinstitutioner, folkeoplysningsområdet samt drift. Fredericia Idrætscenter forventer også i 2015 at kunne afdrage på underskuddet med kr. således at det ved årsskiftet lander nede på kr. Side 6

7 Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, 1. At budgettet tilrettes med de i sagsbeskrivelsen anførte ændringer. 2. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 7

8 38 Fredericia Teater, regnskab 2014 og budget 2015 Sagsnr.:15/3878 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Regnskab I egnsteateraftalen mellem Fredericia Kommune og Fredericia Teater fremgår det af punkt 8 i aftalen, at Fredericia Teater, hvert år skal indsende revideret regnskab, revisionsprotokollat og årsberetning efter godkendelse i bestyrelsen. Årsregnskab skal følge den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks, samt være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal efter godkendelse indsendes til Kunststyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet forventes godkendt af Fredericia Teaters bestyrelse på møde den 21. april Årets resultat udviser et underskud på 5,3 mio. kr. Egenkapitalen er negativ med 18,8 mio. kr. Revisionsfirmaet BDO s påtegning angiver, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold og det konkluderes herfra, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt at resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Budget 2015 Fredericia Teaters budget er fremsendt til Fredericia Kommune. Budgettet skal fremsendes til godkendelse jf. Fredericia Teaters vedtægter 9. Der forventes i 2015 et budget i balance. Der er i budgettet indarbejdet en forventning om, at indtægtssiden styrkes i form af nye sponsorater for 2,5 mio. kr. Der er ikke budgetteret med afdrag af gælden til Fredericia Kommune i budgetperioden, gælden til Fredericia kommune udgør ultimo 2014 i alt 14,7 mio. kr. Budgettet indeholder ud over den daglige drift de væsentligste aktiviteter i 2015: Ole Lukøje/The Sandman Bleeding Love Uterus Shu-bi-dua The Musical Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Regnskab Side 8

9 Det oprindelige fremsendte budget for 2014 udviste et forventet overskud på 1,4 mio. kr. inkl. påbegyndelse på afdrag af gæld til kommunen fra Teatrets ledelse oplyste dengang, at de 4 forestillinger, der var planlagt i 2014, var budgetteret konservativt både på udgifts- og indtægtssiden. Dette budget blev udarbejdet i november/december 2013 inden den nye organisering og sammensætning af bestyrelse trådte i kraft i Teatret vurderede ved 2. og 3. budgetopfølgning, at man forventede at opnå et 0-resultat ved udgangen af året, men tog samtidig også det forbehold ved 3. budgetopfølgning, at man ikke kendte tallene for Den Lille Havfrue i oktober. Økonomi har gennemgået regnskabet for 2014, der udviser et underskud på 5,3 mio. kr. Fredericia Teater oplyser, at underskuddet primært kan henføres til tab i forbindelse med Young Frankenstein samt konsekvensen af de tabsgivende beslutninger, som blev taget i 2013, men først har effekt i Isoleret set oplyser Teatret at Den Lille Havfrue gav overskud. Årets resultat betyder, at Teatret ultimo 2014 har en negativ egenkapital på 18,8 mio. kr. Den negative egenkapital er udtryk for en presset økonomi og likviditet. I forhold til likviditeten har Monjasa A/S tilkendegivet, at man vil understøtte Fredericia Teater i 2015, hvis/når der i henhold til budgettet er behov for supplerende likviditet. For at imødekomme en holdbar fremtid for Fredericia Teater, arbejder ledelse og bestyrelse sammen i 3 hovedoverskrifter over 3 år: 2014: Oprydning og overblik 2015: Tilpasning 2016: Permanent balance. Budget Det fremsendte budget er opdelt i tre overskrifter, generelle forudsætninger samt forventninger til perioden og risici for Fredericia Teater Endvidere er der udarbejdet særskilte driftsbudgetter for de aktiviteter/musicals, der finder sted i Teatret oplyser, at der i budget 2015 er taget højde for periodisering af omkostninger på afdelingsniveau, således at omkostninger forbundet med de enkelte forestillinger periodiseres og dermed fordeles over hele spilleperioden. Teatret forventer, med den styrkede organisation, at have et større overblik over den aktuelle økonomiske situation samt en klar fordeling af Side 9

10 ansvar og dermed forbedrede forudsætninger for større bevidsthed i forhold til omkostninger. Økonomi noterer sig de nævnte risici som bl.a. indtægter på 2,5 mio. kr. i form af nye sponsorater og salg af eksterne forestillinger samt de enkelte forestillingers billetsalg. I forbindelse med Byrådets behandling af Fredericia Teaters budget for 2014 var forventningen, at der i 2015 kunne påbegyndes afdrag af teatrets gæld til kommunen. Fredericia Teater oplyser, at der med de opstillede forudsætninger i budget 2015 ikke er råderum til at afdrage på gælden på nuværende tidspunkt. Fredericia Teaters samlede gæld til Fredericia Kommune er pr opgjort til 14,7 mio. kr. Gælden består af et ekstraordinært lån på 9,6 mio. kr. godkendt af Byrådet den 7. oktober 2013, (0,4 mio. kr. ikke udnyttet) Dertil består gælden af tidligere henstand på udbetaling af løn på 2,8 mio. kr. samt ekstra kvartalstilskud i 2012 på 2,3 mio. kr. Sammenfattende vurdering Sammenfattende er det Økonomis vurdering, at det med det nuværende ambitionsniveau er vanskeligt at skabe balance i økonomien og råderum til afdrag på teaterets gæld til Fredericia Kommune. Altså en vurdering i tråd med bestyrelsens vurdering. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller: 1. at Fredericia Teaters budget for 2015 godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling 2. at Fredericia Teaters regnskab for 2014 godkendes og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling Bilag: Åben - Budget Fredericia Teater Åben - Underskrevet regnskab 2014 Fredericia Teater Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 10

11 39 Anløb af krydstogtskibe finansiering Sagsnr.:15/3028 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur, Idræt og Turisme har i forbindelse med anløb af krydstogtskibe i september fået en aftale i stand om, at Brandingpuljen under Økonomiudvalget vil medvirke til medfinansiering af de respektive anløb. Der er reserveret et beløb på kr. i puljen. Der var oprindeligt planlagt 6 anløb i 2015, men anløbet den er aflyst på grund af rederiets konkurs. Herefter er der tale om anløb den 13. maj, 5. juni, 13. og 18. maj samt 6. og 16. august. Fredericia Kommunes udgift pr. anløb er opgjort til kr. ADP og Fredericia Kommune arbejder tæt sammen om anløbene og struturfordelingen mellem de to samarbejdsparter betyder, at Fredericia Kommune står for alt vedrørende afvikling af anløb i forhold til gæsterne samt udvikling af pakker (besøgsture og arrangementer), både nogle som passagererne kan booke inden landgang og nogle som de vælger, når de kommer i land. Fredericia Kommune står endvidere for de aktiviteter, der foregår på kajen m.m. Der blev som opstart i 2014 og kun til 2014 finansieret en halv stilling af brandingpuljen (besluttet i EIS-udvalget den ), men der er ikke blevet afsat yderligere beløb til dækning af begivenhederne. Krydstogtanløb Finansiering af div. udgifter (Kultur- og Idrætsudvalget) 0,2 Finansiering via Brandingpuljen (ØKudv.) -0,2 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) Økonomiske konsekvenser: Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme har ingen mulighed for at anvise en samlet udgift på over kr. i 2015 og vurderer at beløbet på kr. pr. anløb vil dække de relevante udgifter primært udgifter forbundet med frivillige, guider, Borger 1849, 6. Juligarden, trykning af flyers o.l. Side 11

12 Indstillinger: Kultur- og Fritidschefen indstiller, at der overføres kr. via Brandingpuljen til Krydstogtanløb under Kultur- og Idrætsudvalget. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 12

13 40 Silverrudder - kapsejlads 2016, 2017 og 2018 Sagsnr.:15/3876 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia har mulighed for at tiltrække kapsejladsen Silverrudder. Silverrudder er verdens største singlehand kapsejlads rundt om Fyn med deltagelse af 300 både (ikke at forveksle med sejladsen Fyn Rundt). Sejladsen er en international tilbagevendende sportsbegivenhed og i 2014 var sejladsen Danmarks næststørste sejlads med deltagere fra syv nationer. Sejladsen trækker stor mediebevågenhed både nationalt og internationalt og det forventes at Silverrudder vil vokse til mellem 400 og 600 startende både. Materiale fra Infomedia viser en brandingværdi på 2,5 mio. kr. i Sagen blev første gang forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på februarmødet, men blev ikke aktuel i forhold til start fra 2015, da det tidsmæssigt ikke var muligt at lave en aftale med Bådnyt og JSL Media A/S og gennemføre det opsøgende sponsorarbejde der er nødvendig for at afholde eventen. En anden begrundelse for at vente til 2016 var, at det ikke var kommunikeret klar ud, at starten ikke var fastlagt. Med over 200 tilmeldte både i februar var der mange sejlere der forventede at starten ville gå fra Svendborg. Deltagerne ankommer med bådene i ugen op til sejladsen. Mange besætninger, som ikke skal deltage i kapsejladsen, vælger at overnatte i byen mens skipperen selv sejler singlehand. I 2014 genererede Silverrudder ca. 500 overnatninger i Svendborg med 215 både til start. I 2015 runder deltagerantallet 300 og i 2016 forventes op mod 400 deltagende både. Bådnyt og JSL Media A/S ejer og arrangerer sejladsen. Der er en generel opbakning til arrangement blandt betydelige interessenter i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune, MesseC, ADP og Fredericia Sejlklub har holdt møder med Bådnyt og alle synes at kunne se en fordel i at Fredericia er værtsby for Silverrudder de kommende tre år (2016, 2017 og 2018). Såvel ADP A/S, MesseC og Fredericia Sejlklub har tilkendegivet, at de bakker op om arrangementet og alle vil bidrage på forskellig vis til dets afholdelse (se bilag). Samarbejdspartnerne skal ved fælles hjælp rejse kr. i sponsorater. Desuden anmodes Fredericia Kommune om at bidrage med et tilskud på kr. årligt i tre år. Hvis resultatet mod forventning bliver negativt anmodes Fredericia Kommune om at bidrage med en Side 13

14 underskudsgaranti på kr. således at det ikke alene er Bådnyt og JSL Media, der dækker et tab. Det er aftalt, at overskridelser på udgiftssiden alene afholdes af Bådnyt og JSL Media, der indgår alle økonomiske aftaler. Det vil derfor alene være manglende indtægter, der kan medføre et evt. underskud. Fredericia Kommunes tilskud vil først komme til udbetaling, når der er sikkerhed for, at aktiviteten kan gennemføres, både i forhold til økonomi og deltagerantal i marts/april Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Silverrudder er en begivenhed, hvor sejlere kan prøve grænser som man ser det inden for f.eks. triatlon. Sejladsen passer fint sammen med et eventuelt kommende TRI-stævne. Fredericia Sejlklub er praktisk samarbejdspartner ved forberedelse og afvikling af sejladsen. Sejladsen kan bidrage til øget interesse for Fredericia Sejlklubs ungdomsafdeling. Sejladsen kunne være den blå aktivitet Fredericia mangler. Der vil komme en del gæster for at se en start med 400 både ud for FredericiaC og dette vil ligeledes være med til at øge antallet af overnatninger i perioden. ADP vil bruge sejladsen til at få sat fokus på den nye lystbådehavn. Der er brug for flere gæstesejlere i Fredericia og der er ca. 100 faste pladser til salg i lystbådehavnen. MesseC vil bruge sejladsen som afsæt til at komme på havnen med en flydende bådudstilling. MesseC vil gerne holde en national flydende udstilling i samarbejde med brancheforeningen Danboat. En flydende bådudstilling vil styrke MesseC s kontakt og tilknytning til den maritime branche. Udover at yde et økonomisk bidrag får Fredericia Kommune opgaver med en PR- og markedsføringsplan, herunder sikring af, at Fredericia får den rette omtale hver gang sejladsen nævnes. Det øvrige arbejde vil være begrænset og koncentreret omkring udfærdigelsen af den endelige aftale om arrangementets gennemførelse samt indhentning af diverse tilbud fra lokale underleverandører. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller Side 14

15 1. At Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at bevilge årligt i tre år (2016, 2017 og 2018) til gennemførelse af Silverrudder, finansieret af brandpuljen. 2. At Kultur- og Idrætsudvalget samtidig anbefaler Økonomiudvalget at stille en samlet underskudsgaranti på kr. over de tre år. Bilag: Åben - Silverrudder budgetoplæg 2016 Åben - Silverrudder - tilkendegivelser samarbejdspartnere Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 15

16 41 6. Juligarden - ansøgning om tilskud til garderfestival 2015 Sagsnr.:15/2971 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: 6. Juli Garden afholder garderfestival fredag den 8. maj til søndag den 10. maj 2015 og har i den forbindelse fremsendt ansøgning om tilskud på kr. Under festivalen vil der om lørdagen fra kl være optræden af forskellige gardere og der er programsat en stjernemarch, hvor garderne marcherer gennem byen, afholder koncerter og tattoo på Rådhuspladsen, Axeltorv og flere andre steder rundt i byen. Søndag formiddag får byens plejehjem besøg af en bygarde, der vil afholde en mindre koncert for vore ældre medborgere. Der er i den forbindelse fremsendt særskilt ansøgning til Social- og Omsorgsudvalget ligeledes på kr. 6. Juligarden består i dag af et tamburkorps og et harmoniorkester. Der er 64 børn og unge i alderen 8-25 år, der i forbindelse med en sådan festival får mulighed for at øge det sociale samspil mellem gardere fra forskellige byer og dermed også mulighed for at knytte nye venskaber og dele erfaringer mellem garderne. I 2015 deltager følgende bygarder: Danehofgarden, Den Sønderjyske Pigegarde, Horsens Garden, Juelsminde Pigegarde, Odense Pigegarde, Vedbæk Garden og 6. Juligarden. I alt 320 gardere og ledere. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Forvaltningen vurderer, at det specielt er lørdagen, hvor der er optræden fra , der giver Fredericias borgere en god mulighed for en musikalsk oplevelse. Finansiering kan ske via Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto, hvor der resterer et beløb på kr. Indstillinger: Kultur, Idræt og Turisme indstiller, at Gardefestivalen støttes med det ansøgte beløb med finansiering via udvalgets tilskudskonto. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 16

17 42 Fordeling af midler fra kulturpuljen 2015 Sagsnr.:15/2476 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er indkommet 6 ansøgninger til fordeling fra puljen til kulturelle aktiviteter. Det samlede beløb i puljen er på kr. i 2015, der fordeles to gange årligt, med ansøgningsfrister i henholdsvis marts og oktober. Til den aktuelle ansøgningsrunde resterer der kr. og der er indkommet ansøgninger for i alt kr. Der indstilles i alt kr. Indstillingerne til de enkelte ansøgninger fremgår af oversigten, som er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ansøgningerne er gennemgået i Kultur, Idræt & Turisme og vurderet i forhold til indhold, fremsendte budgetter og gældende retningslinjer for kulturpuljen. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at de indstillede ansøgninger beskriver en række arrangementer, som kan være både spændende og interessante for et bredt publikum. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til godkendelse. Bilag: Åben - Ansøgningsliste - kulturpuljen pr pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet. Side 17

18 43 Christianskirkens kor - ansøgning om støtte til korrejse Sagsnr.:15/2730 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Christianskirkens drenge- og mandskor har fremsendt en ikke nærmere specificeret ansøgning om støtte til gennemførelse af dette års korturné, som går til Rom fra den 9. oktober til den 16. oktober Korrådet, som på vegne af koret, har fremsendt ansøgningen skriver, at der er tale om deltagelse i koncerter og messer i både i Laterano, Det Danske Kulturhus samt en messe i Peterskirken. Derudover er der indlagt kulturelle oplevelser i og omkring Rom. Korrådet skriver endvidere, at man søger beløb af alle størrelser for at holde deltagerbetalingen så lav som mulig. Der er i ansøgningen vedhæftet et budget på kr. med en deltagerbetaling på kr. og et underskud på kr. Det fremsendte budget gælder både børn, voksne og ledsagere og der er ikke oplyst, hvor ansøgningen i øvrigt er fremsendt. Ansøgning og budget beror på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt og Turisme vurderer, at det ansøgte ikke er relevant i forhold til Kultur- og Idrætsudvalgets tilskudskonto, der primært anvendes til arrangementer, der foregår i Fredericia Kommune. Tidligere ansøgninger om støtte til såvel udlandsrejser og studieture har ikke fået tilsagn. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet Side 18

19 44 "Gang i byen" - strategien Sagsnr.:14/3078 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: På baggrund af samarbejdet mellem By- og Teknikudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget er strategien for Gang i Byen nu klar til vedtagelse. Strategien fremsendes til Byrådet til endelig vedtagelse. Strategien ligger i forlængelse af Byrådets vision for Fredericia Kommune herunder i særlig grad, at Gothersgade syd skal forbinde Gammel Havn med den eksisterende bymidte, og at byen skal udvikles i samarbejde med erhvervslivet samt at Fredericia skal være en attraktiv bosætningskommune og kendes på det gode værtskab. Strategien: Med strategien udpeges fire strategiske spor, der skal arbejdes ud fra med henblik på at skabe gang i bymidten: En samlet, levende bymidte Centrum for udvikling flyttes mod syd Fritid og kulturliv skaber oplevelser i byrummene Bymidten og FredericiaC bindes sammen via Gothersgade Nye passager - intime byrum med eventyr Handelscentre med stærke profiler der supplerer hinanden Tydelig rollefordeling mellem midtby og andre handelsområder i planlægning og rådgivning Handelsbalance styrkes - flere dagligvarer og kædebutikker i centrum Der arbejdes med klynger eksempelvis (internethandel eller fødevarespecialiteter) Let at finde rundt Navigation og sammenhæng i bymidten som i et storcenter Lette adgangsforhold og parkering for alle typer trafik Kollektiv trafik i bymidten optimeres i forbindelse med igangværende generelle analyse af den kollektive trafik i Fredericia Kommune Gothersgade syd - direkte sammenhæng for gående til gågadenettet Partnerskabet Bymidten som udstillingsvindue for virksomheder Samarbejde om udvikling: branding, markedsføring, butikker, events mv. Side 19

20 Løbende dialog med byen og interessenter FredericiaC om sammenhæng med bymidten Samlet overblik over de strategiske spor findes i Bilag A Gang i byen. Handlingsplan Udvalgene har peget på en lang række handlinger, som ligger i forlængelse af strategien. Handlingsplanen beskriver for hvert af de strategiske spor aktiviteter og indhold. Udvalget vil løbende skulle tage stilling til, hvilke handlinger der sættes i gang. I Bilag B - Handlingsplan ses det katalog over alle aktiviteter og handlinger, udvalgene har peget på som muligheder. Det prioriteres at igangsætte en række udvalgte aktiviteter fra handlingskataloget hurtigst muligt. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade, så der kan køres ud fra p-huset til Prinsessegade. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene - placeres ved de tre indfaldsveje: Snoghøj Landvej, Vejlevej og Egeskovvej, hvor der i dag er placeret en pylon for Shopping og to infoskilte, henholdsvis for Fredericia Kommune og Messe C. 3. Etablering og drift af grønne opholdsmiljøer, bænke og fælleshaver i bymidten samt den sydlige del af bymidten som beskrevet i handlingsplanen. Aktiviteterne omfatter kun 2015 derefter evalueres det om de skal fortsætte. 4. Skiltning i bymidten, så det er nemt at finde rundt (som i et storcenter) etableres i samarbejde med Fredericia Shopping. 5. Åbning af toilet under rådhuset er behandlet på møde i By- og Teknikudvalget den 17. februar 2015 og vedtaget i Byrådet den 9. marts Økonomiske konsekvenser: Gang i Byen indeholder en handlingsplan, der medfører udgifter i forbindelse med realisering. Da det er en serie af handlinger, der løbende vil blive realiseret, efterhånden som der udarbejdes projektbeskrivelser, er der ikke noget samlet budget for handlingsplanen. Et overslag over økonomi for Gang i Byen tegner et billede af, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne Side 20

21 bør afsættes 2 millioner kr. til realisering af handlingskataloget, såfremt man ønsker hele kataloget realiseret. Til dækning af udgifterne for de aktiviteter i handlingsplanen, der sættes i gang år inden sommerferien anvendes midler overført fra 2014, som var tiltænkt udvikling af bymidten. Udvalgte aktiviteter 1. Åbning af p-husets udkørsel til Prinsessegade- etablering ca kr. 2. Digitale pyloner ved indfaldsvejene Pylonerne leases, og der vil være en forventet årlig udgift til leasing og drift på i alt ca kroner, som finansieres ved salg af informationsplads. 3. Etablering og drift ( i 2015) af grønne opholdsmiljøer mv., anslås at beløbe sig til ca kr. 4. Skiltning i bymidten anslås at beløbe sig til ca kr. 5. Åbning af toilet under rådhuset selvstændigt budget jf. tidligere sag Tekst (beløb i mio. kr.) TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018 TB 2019 Anlægsbevilling Frigivelse Åbning af adgang til p- hus mod Prinsessegade (xa-50175) 0,200 0,200 Digitale pyloner (xg ) 0,080 0,130 0,130 0,130 0,130 Digitale pyloner (xg ) -0,080-0,130-0,130-0,130-0,130 Grønne opholdsmiljøer (xg-20019) 0,100 Bænke (xg-20019) 0,020 Fælleshaver (xg-20019) 0,080 Skiltning i bymidten (xg-20019) 0,100 Toilet under rådhuset 0 Udvikling af bymidten (xg-10041) -0,500 I alt (- = kasseindlæg/ + = kasseudlæg) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Side 21

22 Vurdering: Gang i byen indeholder både strategiske spor, der udstikker retning for udvikling af bymidten, og handlinger, der realiserer strategierne, samt markedsføring, der sikrer en bred kommunikation og synliggørelse af de initiativer, der sættes i gang. Samlet set vurderes det, at det politiske arbejde ud fra strategien og handlingsplanen vil sætte gang i en positiv udvikling i bymidten, der både vil styrke bymidten som handelsby og tilbyde brugere mulighed for at få varierede oplevelser. Indstillinger: Strategisk Planlægning anbefaler, 1. At By- og Teknikudvalget og Kultur- & Idrætsudvalget indstiller Gang i Byen - strategien og handlingsplan til vedtagelse i Byrådet 2. At By- og Teknikudvalget drøfter aktiviteterne i handlingsplanen og godkender, at de udvalgte aktiviteter igangsættes 3. At yderligere budget til realisering af strategien indgår i de kommende budgetforhandlinger for budget Bilag: Åben - Bilag A Gang i byen - strategien.pdf Åben - Bilag B - Handlingsplan.docx Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Godkendt som indstillet Beslutning i By- og Teknikudvalget den : Indstillingen blev tiltrådt, idet administrationen bemyndiges til at foretage afsluttende redaktionelle justeringer. Fraværende: Turan Savas Side 22

23 45 Politik på kultur,- idræts- og turismeområdet Sagsnr.:15/3331 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Den seneste politik for kultur-, idræts og fritidsområdet blev vedtaget i maj Politikken samler kultur-, idræts- og fritidspolitikken i én og har som overordnet værdi: Mod på livet energi til handling det er noget særligt at være borger i Fredericia. Politikken har fem politiske målsætninger om fællesskab, frivillighed, fordybelse, udvikling og åbenhed. Herunder er formuleret otte indsatsområder, der beskriver retninger på vej til målene. Politikken har ikke defineret konkrete, målbare indsatser. Formandskabet ønsker en drøftelse af behovet for at iværksætte udformning af ny politik for området, herunder rammerne og tidsplan for et eventuelt forløb. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den : Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til struktur og proces for udarbejdelse af ny politik. Side 23

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødested: Det Bruunske Pakhus, Kirkestræde 3 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødested: Ungdommens Hus Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Formand: Lars

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:30-19:00 Medlemmer: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014 Mødested: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s Vej 6 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 26. november 2014 Mødested: Kringsminde, Kringsmindevej 9 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer:

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 10. januar 2007 Kl. 16.30 Kultur- og Fritidsforvaltningens mødelokale Med presse Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Fredericia Bibliotek Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal

Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Referat fra mødet i Børne- og Skoleudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016 Mødested: Familie- og Børnesundhed Gothersgade 20 B 1. sal Mødetidspunkt: Kl. 8:00-12:00

Læs mere

Overførsler fra 2014 til 2015

Overførsler fra 2014 til 2015 1 Overførsler fra 2014 til 2015 Kultur og fritid Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Aftaleenheder Bibliotek 1.186,4 41.233,1 39.750,3

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 13.09.2011 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Evaluering af mødet mellem Bibliolteksbestyrelsen og Kultur & Fritidsudvalget den

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 08.10.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 284. Østfyns Museer - regnskab 2011... 3 285. Status for Kerteminde

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Kultur- og Idrætsudvalget, 12-01-2016 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl. 18.00 i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby Mødedeltagere: Hanne Kyvsgaard, Jens Brogaard Jensen, Kenneth

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere