EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister, Kommissionen skal herved meddele, at den efter gennemgang af oplysningerne fra de danske myndigheder i ovennævnte sag har besluttet ikke at rejse indsigelse mod de anmeldte foranstaltninger. I. Procedure 1. Ved brev af 16. marts 2009, der blev registreret i Europa-Kommissionen den 17. marts 2009, underrettede de danske myndigheder i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, Kommissionen om den offentlige finansieringsmodel for planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern. Anmeldelsen blev registeret som statsstøttesag nr. N 157/ Ved brev af 17. april 2009 anmodede Kommissionen de danske myndigheder om at forelægge yderligere oplysninger. De ønskede oplysninger blev modtaget ved brev af 28. april 2009, der blev registreret den 29. april 2009 (A/17166). 3. I anmeldelsen giver de danske myndigheder udtryk for, at den offentlige finansieringsmodel for planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern ikke omfatter statsmidler og derfor ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. De bemærker, at de underrettede Kommissionen af hensyn til retssikkerheden. Udenrigsminister Per Stig MØLLER Asiatisk Plads 2 DK København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 II. Sagens omstændigheder Projektet angående den faste forbindelse over Femern 4. Projektet angående den faste forbindelse over Femern bør omfatte anlæg og drift af enten en bro eller en tunnel, som danner en fast vej- og jernbaneforbindelse over det 19 km brede Femern Bælt mellem det nordlige Tyskland (Puttgarden på Femern) og det sydlige Danmark (Rødby på Lolland). Det forventes, at den faste forbindelse vil blive anlagt som en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, der består af en elektrificeret, dobbeltsporet jernbane og en firesporet motorvej. Det er målet at åbne den faste forbindelse for trafik i Femern-passagen betragtes som et centralt led i færdiggørelsen af den nord-sydgående hovedfærdselsåre, der forbinder Centraleuropa med de nordiske lande. Når den er anlagt, forventes den at tiltrække passager- og godstrafik på skønsmæssigt 3,3 mio. køretøjer og til tog pr. år og dermed bidrage til at mindske trængslen på Storebæltsforbindelsen i Danmark, navnlig på jernbanenettet. På nuværende tidspunkt transporteres mindre end 20 % af det gods, som transporteres mellem Skandinavien og det kontinentale Europa, med færge over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland. Når den faste forbindelse er anlagt, forventes en firedobling i andelen af gods, der transporteres over Femern Bælt-forbindelsen, til ca mio. ton gods pr. år, hvoraf ca mio. ton transporteres med jernbane. 6. Den faste forbindelse over Femern forventes således at indebære en forbedring af forbindelsen mellem Skandinavien og resten af Europa og medføre øget fleksibilitet og væsentlige tidsbesparelser for vej- og jernbanetrafikken. Der forventes endvidere en række samfundsøkonomiske gevinster i form af reduceret rejsetid for gods og passagerer og reducerede transportudgifter sammenlignet med den nuværende situation. 7. Den faste forbindelse over Femern Bælt anses for at bidrage til udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og betragtes følgelig som et prioriteret projekt 1. Den faste forbindelse over Femern Bælt er berettiget til finansiel støtte fra TEN-Tprogrammet. Kommissionen besluttede at yde støtte til projektet på i alt 338,9 mio. EUR fra TEN-T-budgettet for perioden Derudover vil Kommissionen tilvejebringe yderligere 11,7 mio. EUR til forundersøgelser vedrørende oplandsinfrastrukturen på den danske side af Femern Bælt. Den offentlige finansieringsmodel for planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt 8. Anmeldelsen er udelukkende og strengt afgrænset til den offentlige finansiering af forberedelsen, undersøgelsen og planlægningen af projektet ( planlægningsfasen ), som forventes at vare mindst 3 år, og som vil gøre det muligt at slå fast, om projektet er økonomisk, teknisk og miljømæssigt gennemførligt, og i bekræftende fald om en bro eller en sænketunnel er den mest egnede løsning. 1 Se Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 884/2004/EF af 29. april 2004 om ændring af beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet (EUT L 167 af 30. april 2004, s. 1). 2

3 9. De danske myndigheder forelagde Kommissionen lovforslag L 99 af 17. december , der udelukkende vedrører planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt og oplandsinfrastrukturen i Danmark. Denne lov danner ikke retsgrundlag for efterfølgende anlæg, drift eller vedligeholdelse af den faste forbindelse og oplandsinfrastruktur i Danmark. 10. Den foretrukne broløsning og den foretrukne alternative løsning på nuværende tidspunkt sænketunnelløsningen vil blive undersøgt i projektets planlægningsfase med henblik på at slå fast, om projektet kan gennemføres. Heri indgår en undersøgelse af de to løsningers miljømæssige fordele og ulemper i medfør af EU's og international miljølovgivning Blandt opgaverne i planlægningsfasen, der indgår i omkostningerne til projektplanlægningen, er miljøundersøgelser og herunder vurdering af virkningerne på miljøet (klimaændringer og krav om tilpasning til klimaændringer), CO 2 -udledninger, støjgener, vibrationer og søfartsrelaterede undersøgelser (kollisionsrisici for fartøjer i Femern Bælt), geotekniske undersøgelser, undersøgelser angående cykeltrafik og stationsanlæg (trafik inden for lokalområdet), oplysning i samråd med de lokale myndigheder, planlægning, design og administration med henblik på udvikling og anlæg af infrastrukturen i fremtiden. 12. De danske myndigheder anslår planlægningsfasens budget til mio. DKK (194 mio. EUR). 13. Femern Bælt A/S, et fuldt ud statsejet selskab, er oprettet specifikt med henblik på at forestå planlægningsfasen, og det har til formål at udføre det forberedende arbejde i samarbejde med transportministeriet. 14. De anmeldte foranstaltninger består af kapitalindskud og lånegarantier, der optages af Femern Bælt A/S til finansiering af projektets planlægningsfase, og budgettet før EUstøtten anslås til mio. DKK (194 mio. EUR) 4. Lån optages i overensstemmelse med finansministerens nærmere bestemmelser Folketinget vedtog lovforslaget uden ændringer den 26. marts 2009, og det blev offentliggjort som lov nr. 285 den 15. april Projektet skal bl.a. opfylde (VVM) direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet (Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EFT L 175 af 5. juli 1985, s. 40)), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV) (EFT L 197 af 21. juli 2001, s. 30), De Forenede Nationers konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne af 25. februar 1991 og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (Natura) (EFT L 206 af 22. juli 1992, s. 7). Det må holdes for øje, at opfyldelsen af EU's miljølovgivning, især bestemmelserne i relation til VVM, SMV, Natura 2000 og administration af vandressourcer og det marine miljø, er en forudsætning for Fællesskabets finansielle støtte til dette projekt (se i den forbindelse beslutningen om finansiel støtte til en aktion om tildeling af finansiel støtte fra Fællesskabet til aktioner af fælles interesse Undersøgelser og anlægsarbejde i forbindelse med byggeriet af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt 2007-EU P - inden for transeuropæiske transportnet (TEN-T)). Hvoraf 50 mio. DKK er afsat til landbaserede anlæg. 3

4 15. Af selskabets vedtægter fremgår det, at det kan deltage aktivt i forberedende arbejder, indgå i samarbejde med indenlandske og udenlandske regeringsmyndigheder samt indgå aftaler om finansiering af denne fase af projektet. Femern Bælt A/S må ikke påtage sig aktiviteter ud over planlægningen af den faste forbindelse og kan derfor ikke optage lån til formål eller opgaver ud over dem, der vedrører planlægningsfasen. 16. Femern Bælt A/S kan lade visse aktiviteter med tilknytning til projektets planlægningsfase udføre af statslige enheder eller udlicitere dem. Alle kontrakter, der indgås med sådanne virksomheder, vil blive betragtet som offentlige indkøb i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter Det følger af anmeldelsen, at et nyt lovforslag om bemyndigelse til anlæg og drift af den faste forbindelse og om fastsættelse af finansieringsmodellen for disse faser af projektet vil skulle fremsættes i Folketinget, når planlægningsfasen er afsluttet, og at der vil blive truffet en beslutning om at udpege et selskab til at forestå anlægs- og driftsfasen, efter at dette lovforslag er fremsat i Folketinget. 18. Der vil dermed i en senere projektfase blive taget stilling til, om Femern Bælt A/S bliver det selskab, der skal forestå projektets efterfølgende faser. III. Evaluering 19. Ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 20. For at kunne betragtes som statsstøtte skal en foranstaltning opfylde alle følgende betingelser: 1) den skal skabe en økonomisk fordel, som ydes ved hjælp af statsmidler, 2) fordelene skal være selektive i den forstand, at de begunstiger visse virksomheder, og 3) den pågældende foranstaltning skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene og påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. 21. Angående den første af de ovennævnte betingelser må det erindres, at EF-traktatens artikel 87 har til formål at hindre, at samhandelen mellem medlemsstaterne påvirkes af fordele, som indrømmes af offentlige myndigheder, og som under forskellige former fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner 6. Det følger af den faste retspraksis, at støttebegrebet dermed rækker videre end simple tilskud, idet det ikke blot omfatter positive ydelser såsom selve tilskuddene, men ligeledes de indgreb, der under forskellige former letter de byrder, som normalt belaster en virksomheds budget, og derved, uden at være tilskud i ordets egentlige forstand, er af samme art og har tilsvarende virkninger EUT L 134 af 30. april 2004, s Se eksempelvis sag C-173/73, Italien mod Kommissionen, Sml. 1974, s. 709, præmis 26. Se eksempelvis sag C-200/97 Ecotrade mod Altiforni og Ferriere di Servola, Sml. 1998, s. I-7907, præmis 34. 4

5 22. I den foreliggende sag må det først vurderes, om de foranstaltninger, som den danske regering påtænker, udgør statsstøtte som omhandlet i artikel 87, stk. 1, og i bekræftende fald om denne støtte kan anses for at være forenelig med fællesmarkedet. Statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk Den danske regering anmelder foranstaltninger bestående af kapitalindskud og lånegarantier, der optages af Femern Bælt A/S udelukkende til finansiering af planlægningsfasen for infrastrukturen til den faste forbindelse over Femern. 24. Det må i den sammenhæng huskes, dels at virksomhed, som normalt henhører under statens ansvar i udøvelsen af beføjelser som offentlig myndighed, ikke er omfattet af statsstøttereglernes anvendelsesområde, og dels at ifølge Domstolens retspraksis udgør enhver virksomhed, som består i at udbyde goder og tjenesteydelser på et givet marked, en økonomisk virksomhed De foranstaltninger, som de danske myndigheder anmelder i denne sag, er strengt afgrænset til planlægningsfasen for infrastrukturprojektet angående den faste forbindelse over Femern. De danske myndigheder har på nuværende tidspunkt endnu ikke defineret betingelserne for anlægget endsige driften af den fremtidige faste forbindelse. 26. I denne specifikke sammenhæng, hvor projektet i sin helhed endnu ikke er anmeldt til Kommissionen, kan de anmeldte foranstaltninger kun udgøre statsstøtte, hvis planlægningen af infrastrukturen kan anses for en økonomisk aktivitet, og hvis det organ, der udfører aktiviteten, er en virksomhed som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1. Det er derfor nødvendigt at fastslå, om Femern Bælt A/S må betragtes som en virksomhed eller som en offentlig myndighed for så vidt angår deltagelsen i planlægningsprocessen for infrastrukturen. 27. Det må erindres, at Femern Bælt A/S er et fuldt ud statsejet selskab, som udelukkende er oprettet med henblik på at forestå planlægningsfasen for den faste forbindelse, og som er udelukket fra at påtage sig andre aktiviteter. Femern Bælt A/S kan dermed ikke opnå lån til andre formål eller opgaver end dem, der har forbindelse med planlægningsfasen af projektet angående den faste forbindelse. Derudover har de danske myndigheder på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om Femern Bælt A/S bliver det selskab, der skal forestå projektets efterfølgende faser. 28. De finansierede aktiviteter består udelukkende af udførelsen af undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser, som har afgørende betydning for på statens vegne at evaluere, om projektet kan gennemføres. Disse aktiviteter er ud fra en juridisk synsvinkel helt adskilt fra projektets efterfølgende faser. Dette støttes af det faktum, at planlægningsaktiviteterne omfatter konsekvensanalyser, herunder vurdering af virkningerne på miljøet, undersøgelser og opgaver i relation til arealforvaltningen, hvilket må betragtes som statslige prærogativer. Transportministeren pålægger Femern Bælt A/S at udøve ministerens myndighed angående byggelinjer og overtagelse af arealer samt retten til at udføre undersøgelser og afholde alle udgifter til udførelsen af disse opgaver. Derudover kan transportministeren give Femern Bælt A/S generelle eller specielle instrukser i forbindelse med gennemførelsen af disse opgaver. 8 Se eksempelvis sag 118/85, Kommissionen mod Italien, Sml. 1998, s. 2599, præmis 7. 5

6 29. På den baggrund er Kommissionen af den opfattelse, Femern Bælt A/S ikke søger at påtage sig økonomisk virksomhed, idet selskabet udelukkende udfører projektets planlægningsfase. Desuden vil den offentlige finansiering af planlægningsfasen blive strengt afgrænset til afholdelse af påløbne omkostninger og kan ikke benyttes til at finansiere anden økonomisk virksomhed. 30. I lyset af ovenstående overvejelser finder Kommissionen, at Femern Bælt A/S handler som en offentlig myndighed for så vidt angår selskabets deltagelse i planlægningsprocessen for infrastrukturen, og at de offentlige finansieringsforanstaltninger, der tildeles selskabet udelukkende med det formål at planlægge projektet, ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk Dog finder Kommissionen det hensigtsmæssigt at vurdere, om den offentlige finansiering af planlægningsfasen afføder eventuelle potentielle upassende afsmittende virkninger til fordel for kommercielle aktiviteter. Det må i den henseende konstateres, at virksomheders gennemførelse af opgaver under tilsyn af Femern Bælt A/S vil være åben for alle interesserede virksomheder på lige og ikke-diskriminerende vilkår. De danske myndigheder har i den forbindelse forpligtet sig til at lade alle kontrakter, som indgås af Femern Bælt A/S i relation til planlægningen af den faste forbindelse over Femern, tildele i henhold til de relevante regler i EF-lovgivningen om offentlige indkøb. 32. Derfor finder Kommissionen, at den offentlige finansiering af projektets planlægningsfase i dette tilfælde ikke vil medføre økonomiske fordele for de deltagende virksomheder. 33. Kommissionen kan dog ikke udelukke, at den offentlige finansiering af planlægningsfasen kan omfatte omkostninger, som normalt vil skulle afholdes af den virksomhed, som forestår opførelsen og den forretningsmæssige drift af projektet. Denne risiko består navnlig, hvis Femern Bælt A/S vil blive udvalgt til at forestå projektets efterfølgende faser og udføre de tilknyttede forretningsmæssige aktiviteter. Det er som følge heraf ikke afklaret, om den offentlige støtte til planlægningsfasen eventuelt også indebærer statsstøtte til projektets fremtidige operatør. Derfor virker det hensigtsmæssigt at vurdere foreneligheden af de foreliggende foranstaltninger. Statsstøttens forenelighed 34. Hvis de foreliggende offentlige finansieringsforanstaltninger gav fordele til virksomheder i konkurrenceprægede sektorer, hvor der finder samhandel sted mellem medlemsstaterne, og de derigennem udgjorde statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, er Kommissionen af den opfattelse, at en sådan støtte under alle omstændigheder ville være forenelig med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b). 35. Ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), er "støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse" forenelig med fællesmarkedet. 6

7 36. I henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), og med sigte på vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse har Kommissionen opstillet fire kriterier, der alle skal opfyldes som en forudsætning for, at statsstøtte skal kunne betragtes som forenelig med fællesmarkedet 9 : støtten skal fremme et projekt, idet man med fremme mener en indsats, som bidrager til projektets gennemførelse projektet skal være specifikt, præcist og klart defineret projektet skal være såvel kvantitativt som kvalitativt af betydning, hvor der lægges særlig vægt på det kvalitative aspekt projektet skal være af fælleseuropæisk interesse og som sådant være til gavn for hele Fællesskabet. 37. I det foreliggende tilfælde må det erindres, at de anmeldte foranstaltninger består af kapitalindskud og lånegarantier, der optages af Femern Bælt A/S til finansiering af projektets planlægningsfase, og budgettet anslås til mio. DKK (194 mio. EUR). Uanset om den pågældende offentlige finansiering for det fulde beløb vil blive foretaget via kapitalindskud eller lånegarantier, står det klart, at den faste forbindelse over Femern Bælt i den aktuelle fase og under alle omstændigheder i dens planlægningsfase opfylder de ovennævnte betingelser. 38. På den ene side tilsigter de foreliggende foranstaltninger udelukkende at gennemføre projektets forberedende fase og er således afgørende for at iværksætte projektet. De vurderede offentlige finansieringsaktiviteter består som tidligere nævnt af undersøgelser og gennemførlighedsundersøgelser med henblik på at evaluere projektets gennemførlighed og betingelserne for den eventuelle fremtidige gennemførelse. Kommissionen noterer sig i den forbindelse, at finansieringen af den faste forbindelse over Femern må betragtes i et langsigtet perspektiv, der indledes længe før, anlægget af infrastrukturen reelt er afsluttet. 39. På den anden side er projektet angående den faste forbindelse over Femern Bælt specifikt, præcist og klart defineret, og det er muligt såvel i den forberedende fase som efterfølgende faser at definere betingelserne for anlægget af en fast vej- og jernbaneforbindelse over det 19 km brede Femern Bælt mellem det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. 40. Endelig har den faste forbindelse over Femern Bælt betydning på EU-niveau, idet den udgør et centralt led i færdiggørelsen af den nord-sydgående hovedfærdselsåre, som forbinder Centraleuropa med de nordiske lande (se ovenstående afsnit 5 og 6). Dette understøttes af, at den faste forbindelse over Femern Bælt anses for at være en integreret del af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) og følgelig betragtes som et prioritetsprojekt af Kommissionen (se ovenstående afsnit 7). Det må i den sammenhæng erindres, at formålet med det transeuropæiske net er at opfylde vigtige målsætninger for 9 Se eksempelvis Kommissionens beslutning af 13. marts 1996 om skattemæssige afskrivningsfordele for tyske selskaber (EFT L 146 af 20. juni 1996, s. 42), Kommissionens beslutning N 576/98 af 22. december 1998 Det Forenede Kongerige Channel Tunnel Rail Link (EFT C 56 af 26. februar 1999, s. 6) og Kommissionens beslutning N 420/08 af 13. maj 2009 Det Forenede Kongerige Omstrukturering af London & Continental Railways (endnu ikke offentliggjort). 7

8 Fællesskabet som f.eks. det indre markeds funktion og styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed Derudover bemærker Kommissionen, at de danske myndigheder anslår planlægningsfasens budget til mio. DKK (194 mio. EUR). Ifølge en finansiel analyse, der er foretaget som led i TEN-T-programmet, skønnes det, at omkostningerne til anlægget af den faste forbindelse kyst til kyst vil beløbe sig til ca. 32,8 mia. DKK (4,3 mia. EUR), og at omkostningerne til oplandsinfrastrukturen på den danske side vil beløbe sig til ca. 7,2 mia. DKK (937 mio. EUR). Det er i den forbindelse relevant at nævne, at der i perioden vil blive ydet støtte fra TEN-T-budgettet til projektet med 338,9 mio. EUR og 11,7 mio. EUR til forundersøgelserne af oplandsinfrastrukturen på den danske side. 42. Det kan som følge heraf ikke bestrides, at planlægningsfasen for dette projekt af fælleseuropæisk interesse såvel kvantitativt som kvalitativt er af betydning og er til gavn for hele Fællesskabet. 43. Kommissionen finder derfor, at de foreliggende foranstaltninger, selv i det tilfælde, hvis de måtte udgøre statsstøtte, er forenelige med fællesmarkedet i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b). 44. Med på baggrund af de uafklarede forhold i henseende til projektets fremtid og betingelserne vedrørende anlæg og drift berører denne vurdering ikke vurderingen af eventuelle efterfølgende offentlige finansieringsforanstaltninger, som de danske myndigheder måtte træffe. IV. Konklusion og beslutning 45. På baggrund af den ovenstående vurdering har Kommissionen besluttet ikke at rejse indsigelse mod de pågældende foranstaltninger, da de efter Kommissionens opfattelse formentlig ikke udgør statsstøtte som omhandlet i EF-traktatens artikel 87, stk. 1, og at de under alle omstændigheder er forenelige med fællesmarkedet. 46. Kommissionen noterer sig også de danske myndigheders tilsagn om at anmelde finansieringsmodellen for projektets anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesfaser, inden denne iværksættes. Nærværende beslutning berører i den sammenhæng ikke vurderingen af fremtidige finansieringsforanstaltninger, som de danske myndigheder måtte vedtage i forbindelse med den videre gennemførelse af projektet. 10 Det transeuropæiske net skal bl.a. inden for et område uden indre grænser sikre en varig mobilitet for personer og gods på de bedst mulige samfunds- og sikkerhedsmæssige vilkår, og samtidig medvirke til at opfylde Fællesskabets målsætninger navnlig på miljø- og konkurrenceområdet, og bidrage til en styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed; tilbyde brugerne infrastrukturer af høj kvalitet på acceptable økonomiske vilkår; og omfatte medlemsstaternes samlede område, således at adgangen hertil forbedres generelt, at øområder eller randområder og indlandsområder forbindes med de centrale områder, samt at de store bysamfund og Fællesskabets regioner forbindes indbyrdes uden flaskehalse (jf. Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet - EFT L 228 af 9. september 1996, s. 1, artikel 2). 8

9 Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke bør videregives til tredjemand, bedes De senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen underrette Kommissionen herom. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på følgende websted: Deres anmodning bør sendes med anbefalet brev eller fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Energi og Transport Direktorat A Rue De Mot/De Motstraat 28 B-1040 Bruxelles Fax: 0032 (0) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Antonio TAJANI Næstformand for Kommissionen 9

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008.

2. Den 14. august 2008 anmodede Kommissionen om supplerende oplysninger, som den modtog den 22. oktober 2008. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.10.2009 K(2009)8093 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 327/2008 Danmark Lempelse af NO X -afgift for virksomheder med særlig store udledninger og virksomheder, der reducerer

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.02.2000 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.02.2000 SG(2000) D/ 101427 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 270/99 Danmark Ændringer af støtteordningen for bekæmpelse af Salmonella DT 104 i svinebesætninger Hr. minister,

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.36204 2013/N Danmark Støtte til solcelleanlæg og øvrige vedvarende energianlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 K(2014) 8004 corr. TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion"

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig. Statsstøtte N 602/2004 - Danmark Støtte til miljøvenlig elproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 09.XI.2005 K(2005)3910 endelig Vedr.: Statsstøtte N 602/2004 - Danmark "Støtte til miljøvenlig elproduktion" Hr. udenrigsminister 1. PROCEDURE Ved brev af 22. december

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa.

Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Ét år efter Papirversion af en online-undersøgelse http://www.cor.europa. Direktoratet for Rådgivende Funktioner Enhed 3 Netværk & Subsidiaritet DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Den europæiske økonomiske genopretningsplan i regioner og byer: Et år efter Spørgeskema Frist

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere