NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36"

Transkript

1 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997

2 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT DELE AF TILGRÆNSENDE AREALER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSEN Lokaplanens baggrund 2 Lokalpanens ndhold 2 Lokalpanens retsvrknnger 10 Lokalpanforslagets mdlertdge retsvrknnger 12 Lokalpanens forhold tl den Øvrge planlægnng 12 Anlægsområdet 12 Støj forhold 18 Anlæg uden for lokalpanens område 20 Landsplandrektv af 18. januar Regonpantllæg 22 Partel byplanvedtægt nr rammer 22 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokaplanens formål 26 2 Område og zonestatus 26 3 Områdets anvendelse 28 4 Udstyknnger 30 5 Vej og stforhold 30 6 Bebyggelsens omfang og placerng 30 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 32 8 Ubebyggede arealer 34 9 Støj forhold Servtutter Ophævelse af byplanvedtægt Tlladelser fra andre myndgheder 36 KORTBILAG Matrkelkort kort nr. 1 Lokalplanens afgrænsnng kort nr. 2 Maxmalt areal for campngpladsens udstræknng kort nr. 3

3 ~22 Storebæltsvef -- - RGn»øhave~ Son~merbyen Campngplads Ferekolonen ~Sl~ærven» Krogholmen Aver vekke Haje \NYB. G St-rce FJOR- D Lrtdholm Grund - Knuds hoved, F-+a\k Oversgtskort 1:25.000

4 2 NYBORG KOMMUNE - LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB s ANLÆGSOMRÅDE VED KNUDSHOVED SAMT FOR DELE AF TILGRÆNSENDE AREALER REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Folketnget har vedtaget en lov om udbygnng af færge farterne over Store Bælt af 6. jun I loven bemyndges trafkmnsteren blandt andet tl at ændre og udbygge færgehavnen Knudshoved med henblk på betjenng af jernbanetrafk på en ny færgeoverfart mellem KorsØr og Knudshoved. I forlængelse af denne lov ndtræder kommuneplanlovens be stemmelser, hvor der blandt andet står, at der skal tlvejebrnges en lokalpan, før der gennemføres større bygge eller anlægsarbejder. Derfor denne lokalpan. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter følgende områder: Anlægsområdet for udbygnng af færgefarterne over Store Bælt samt følgende berørte tlgrænsende områder: Del af erhvervsområde ved slagteret, Øhave kvarteret, Sommerbyen, campngpladsen, ferekolonen Skærven og ba destranden. Formål: Formålet med lokaplanen er at danne den planlægnngsmæs sge baggrund for anlægsprojektet og at få fastlagt bestemmelser for de tl anlægsområdet grænsende områder, så det skres, at den vdere planlægnng for dsse områder blver tlpasset naboskabet tl en jernbaneforbndelse tl Knudshoved færgehavn. Lokalpanens delområder: Lokalplanen er opdelt 5 delområder: I) Anlægsområdet, II) Øhave kvarteret, III) Sommerbyen, IV) erhvervsområde ved slagteret og V) område tl frluftsformål (campngpladsen, badestranden m.v.).

5 Lokaplanområdet opdelt de lområder

6 4 Bestemmelser generelt: For hvert af dsse delområder (anlægsområdet delvs undtaget herom senere) fastlægges en række bestemmelser om deres anvendelse, bebyggelsestæthed, om bygnngshøjder o.lgn. Lokaplanen har karakter af at være en rammelokaplan, det dens bestemmelser kke er særlgt detaljerede. Undtaget herfra er dog bestemmelserne for erhvervsområdet. Der forelgger en partel byplanvedtægt nr. 16, som omfatter det erhvervsområde, der ndgår den her forelggende lokalpan. Byplanvedtægtens bestemmelser er store træk overført tl lokalplanen. Bestemmelser for delområde I: For delområde I træffes bestemmelser om, at delområdet kur må anvendes tl offentlge formål, drftsareal for DSB, vej anlæg m.v., samt om at området som helhed skal overføres fra landzone tl byzone. Bestemmelser for delområde II: For delområde II, Øhave kvarteret, træffes der bl.a. bestemmelser om, at delområdet kun må anvendes tl åben lav bolgbebyggelse, at grunde skal være mndst 700 m 2, og om at bebyggelsesprocenten kke må være større end 25. Bestemmelser for delområde III: For delområde III, Sonmerbyen, træffes der bl.a. bestemmelser om, at delområdet kun må anvendes tl sonmerhusbe byggelse, at der kke må foretages yderlgere udstyknng området, at der kun må opføres nye bygnnger, herunder tlbygnnger o.lgn., efter byrådets særlge tlladelse, at der kun må bygges 1 etage, og om at ny bebyggelse skal tlpasses omgvelserne. Bestemmelser for delområde IV: For delområde IV, erhvervsområde ved slagteret, træffes der bl.a. bestemmelser om, at delområdet kun må anvendes tl regonale erhvervsformål, at grundstørrelsen skal væ

7

8 6 re mndst m 2, at bebyggelsesprocenten kke må være større end 40, og om at bebyggelsen kke må være højere end 2 etager. Bestemmelser for delområde V: For delområde V, område tl frluftsformål, herunder campngpladsen, badestranden m.v., træffes der bl.a. bestemmelser om, at der kun må opføres nye bygnnger efter byrådets særlge tlladelse hvert enkelt tlfælde. Støj forhold: Inden for anlægsområdet er projektet udformet således, at støjnveauet de tlgrænsende, støjfølsomme områder (Øhave kvarteret, Sommerbyen og campngpladsen) kke forøges mærkbart forhold tl dag. Støjen overstger dag vsse dele af de støjfølsomme områder mdlertd mljøstyrelsens vejledende grænseværd på 55 db(a). Derfor skal det ved opførelse af fly, støjfølsom bebyggelse dsse områder skres, at det udendørs støjnveau ved bebyggelsens opholdsarealer kke overstger denne grænse værd. Lgeledes er der fastlagt en bestemmelse om støjdæmpnng for kontorbebyggelse og lgnende støj følsom bebyggelse erhvervsområdet. LOKALPLANENS LOVGRUNDLAG Anlægsov: Dspostonerne nden for anlægsområdet tlknytnng tl Knudshoved færgehavn sker medfør af anlægsloven, lov nr. 296 af 6. jun 1984 om udbygnng af færgefarter ne over Store Bælt. I loven bemyndges mnsteren for offentlge arbejder tl: 1) at ændre og udbygge færgehavnen Knudshoved med henblk på betjenng af jernbanetrafk på en ny færgeoverfart mellem Korsør og Knudshoved,

9

10 8 2) at anlægge de fornødne spor og statonsanlægm.m. Knudshoved færgehavn og sportlslutnng fra fær gehavnen tl sporanlægget ved Nyborg staton, og 3) at foretage de forlægnnger og ændrnger det bestående offentlge vejnet og andet, som er nødvendge på grund af jernbaneanlægget. Mnsteren for offentlge arbejder bemyndges endvdere tl, om fornødent ved ekspropraton, at erhverve fast ejendom m.m., der er nødvendg tl gennemførelse af anlægget. Efter vedtagelsen af loven er det DSB s opgave at stå for udbygnngen af anlægget. Efter at DSB har udarbejdet det fornødne projektmatera le m.v., tager en ekspropratonskommsson sg af at erhverve det nødvendge areal tl anlægget. Fornden ekspropratonen afholdes en besgtgelsesforretnng, hvor kommssonen foretager en almndelg prøvelse af det fremlagte projekt. Kommssonen udfører sne opgaver henhold tl lov om fremgangsmåden ved ekspropraton vedrørende fast ej en dom, lov nr. 186 af 4. jun Besgtgelsesforretnng: Besgtgelsesforretnngen fandt sted februar Under forretnngen blev anlægsprojektet gennemgået. Alle, som have bemærknnger eller ændrngsforslag hertl, havde lejlghed tl at fremføre dsse for kommssonen. Berørte grundejere, brugere m.f 1. kunne udtale sg drekte tl kommssonen. øvrge nteresserede kunne henvende sg tl kommssonen gennem de to kommunale delegerede, der havde adgang tl at udtale sg, men kke stemmeret. Kommssonens beslutnnger vedrørende fremførte synspunkter og spørgsmål er ndeholdt den protokol, der blev optaget ved besgtgelsesforretnngen. Ekspropratonskomnssonen har således allerede truffet beslutnng henhold tl de ovennævnte love om, hvordan anlægsprojektet skal gennemføres. Selvom anlægsområdet er ndeholdt lokalpanen som et selvstændgt delområde, skal eventuelle lokaplannds gelser, specelt rettet mod anlægsområdet, derfor kke

11

12 forventes at blve taget tl følge eller behandle~af Nyborg kommune. Kommuneplanlov: I forlængelse af ekspropratonskommssonens vedtagelse af anlægsprojektet træder kommuneplanlovens bestemmelser nd med hensyn tl det vdere arbejde. I kommuneplanlovens 16, stk. 3, står der blandt andet, at der skal tlvejebrnges en lokaplan, før der gennemføres større bygge eller anlægsarbejder. Det gælder således også dette anlægsarbejde. LOKALPLANENS RETSVIRK NINGER Efter byrådets endelge vedtagelse og offentlggørelse af lokaplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, følge kommuneplanlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller Øvrgt anvendes overensstemmelse med planens - bestemmelser. - Den ekssterende lovlge anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hdtl. Lokaplanen medfører heller kke sg selv krav om etablerng af de anlæg med vdere, der er ndeholdt planen. Byrådet kan meddele dspensaton tl mndre væsentlge lempelser af lokalpanens bestemmelser under forudsætnng af, at det kke ændrer den særlge karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalpla nen. Mere væsentlge afvgelser fra lokaplanen kan kun gennemføres ved tlvejebrngelse af en ny lokalplan. En del af det område, der omfattes af lokaplanen, udlæg ges tl offentlge formål. Det betyder, at ejeren efter kommuneplanlovens 32 under vsse forudsætnnger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen, mod erstatnng. I henhold tl 34 kommuneplanloven kan der foretages ekspropraton af prvates ejendomme eller rettgheder over ejendomme, når ekspropratonen vl være af væsentlg betydnng for vrkelggørelsen af lokalplanen. Prvatretlge byggeservtutter og andre tlstandsservtut ter, der er uforenelge med lokalpanen, fortrænges af planen. Andre prvatretlge servtutter kan ekspropreres, når

13

14 12 det vl være af væsentlg betydnng for vrkelgg~relsen af planen, jfr. ovenfor. LOKALPLANFORSLAGETS MID- LERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtl forslaget er endelgt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, kke udnyttes på en måde, der kan foregrbe ndholdet af den endelge plan. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et mdlertdgt forbud mod udstyknng, bebyggelse og ændrng af anvendelsen. Den ekssterende lovlge anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hdtl. Når frsten for fremsættelse af ndsgelser og ændrngsforslag er udløbet (dvs, fra den 3. jun 1985) kan byrådet gve tlladelse tl udnyttelse af en ejendom overensstemmelse med forslaget. Dsse mdlertdge retsvrknnger gælder fra den 3. aprl 1985 og ndtl forslaget er endelgt vedtaget, dog højst ndtl den 3. aprl LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING I dette afsnt redegøres for lokaplanens forhold tl den Øvrge planlægnng for området. Anlæg sområdet: Ved ekspropratonskommssonens besgtgelsesforretnng er der truffet beslutnng om det projekt, der skal gennemføres nden for anlægsområdet. Dsponerngen af anlæggene er kort beskrevet det følgende. Knudshoved havn: I Knudshoved færgehavn udføres et nyt jernbanefærgeleje Ca. 170 m nord for det nordlgste blfærgeleje (se Øverste tegnng modstående sde). Såfremt en udbygnng måtte omfatte endnu et færgeleje, kan dette placeres nord for det nye jernbanefærgeleje. En sådan ændrng nødvendggør den på nederste tegnng vste udryknng af nordre mole samt en forøget opfyldnng tl udvdede spor og pladsarealer. Jernbanefærgelejet placeres på sydsden af en per med landgangsfaclteter og udformes som et sem hjørneleje ndrettet tl stævnanlæg for de ekssterende 4 sporede j ernb anefærger.

15 ~_- ~~~ ~ & & - ~z.~::-~ - ~~~jrc k~.~~d~u. I- ~- - Prncpsktse af forpladsen.

16 Der foretages opfyldnng for statons og sporanl~gsamt forplads og adgangsvej (forlænget Hjejlevej). I den anlednng nedbrydes den nderste m lange del af nuværende nordre mole og retableres længere mod nord. Havnebassnet uddybes tl 8 m vanddybde færgelejets besej lngsområde. Strandopfyldnng: Tl skrng af opfyldnngen udføres strandopfyldnng nordvest for den udflyttede del af molen. Strandopfyldnngen vrker tllge som erstatnng for den badestrand, der nddrages det nye anlæg. Færgestaton og forplads: Foran færgelejet udføres en færgestaton med 6 spor, der alle gves forbndelse tl færgeklappen. De 2 nordlgste af sporene har endvdere forbndelse mod Øst tl færge peren, hvor der etableres 2 perronspor omkrng en Ø per-- ron samt 2 opstllngs og depotspor. Nord for sporanlægget udføres en ekspedtonsbygnng med tlhørende forplads, der har adgang tl/fra motorvejen og den forlagte Hjejlevej. Mellem ekspedtonsbygnngen, perronerne og det nye færgeleje udføres et trappe og gangbroanlæg. Trappen tl perronen suppleres med reversbel escalator, mens trappen tl forpladsen suppleres med elevator for handcapbefor drng. Der opføres endvdere en velfærdsbygnng samt dverse mn dre bygnnger for statonens teknske udstyr. Forpladsen rummer kort og langtdsparkerngspladser. Der etableres holdeplads for 9 regonalbusser og bybus samt taxholdeplads. Ved ekspedtonsbygnngen udføres af sæt nngspads for prvatbler. Forpladsen omgves af en 1,5 høj, beplantet jordvold. Beplantnngen harmonseres med beplantnngen på det nuværende havneområde. Veje og ster havneområdet: Der udføres fornødne nterne veje og ster på statons og havneområdet og som forbndelse tl blfærgernes op marchområder. Tl vsse af stanlæggene tllades offent lg adgang.

17

18 Sporanlæg Knudshoved Nyborg: Banestræknngen mellem færgestatonen og Nyborg staton anlægges som en dobbeltsporet stræknng, hovedsagelg for persontrafk suppleret med et sydlgt spor for gods og rangertrafk. Frmaspor tl Kommunekem og Tjærekompagnet ændres og tlsluttet stræknngens godsspor. Frmaspor tl Andels selskabet Expo Fyn (kreaturslagteret) nedlægges. Motorvej en: Motorvejen ombygges på en stræknng af Ca. 1,7 km. Vejens højre (nordlge) kørebane udgår fra den sydlge frak~r selsvej fra blfærgelejerne. Den nordlge frakørsesvej fra blfærgerne tlsluttes motorvejen dennes højre sde som en enkeltsporet rampe. Vejen føres over banen umddelbart vest for færgestato nen. Broen over banen bygges således, at vejens højre kørebane kan udvdes tl 3 spor. I vejens venstre sde fragår rampen tl færgestatonen og forplads. I vejens højre sde tlsluttes rampen fra færgestatonen. Rampen tlknyttes Hjejlevej. Hj ej levej: Hjejlevej forlægges på en Ca. 1,4 km lang stræknng således,at den helt lgger nord for den nye bane og den for lagte motorvej. Cykel og gangsten langs Hjejlevej føres helt frem tl færgehavnen. Slp shavnsvej: Slpshavnsvej forlægges på en Ca. 1,5 km lang stræknng således, at den lgger syd for den nye bane. Storebæltsvej: Storebæltsvej føres over banen på en bro. Ved krydsnn gen med banen etableres et frebenet, kanalseret, sg nalreguleret kryds, hvor Slpshavnsvej og Knudshovedvej tlsluttes. Nyborg byråd er uenge med DSB om den af kommssonen valgte løsnng med et frebenet, sgnalreguleret

19 Placerng af overskudsjord

20 kryds, hvor Slpshavnsvej og Knudshovedvej tlsluttes. I stedet havde Nyborg byråd foretrukket en løsnng, hvor Slpshavnsvej tlsluttes Storebæltsvej et T kryds. Lndhomvej og Delfnvej: Lndholmvej og Delfnvej tlsluttes Slpshavnsvej T formede kryds. Vejadgange tl Nyborg Lynfrost og Andelsselskabet Expo Fyn (kreaturslagteret) ændres. Støj forhold: MljØmnsteret, mljøstyrelsen, har bemærknnger tl lovforslaget om udbygnngen af færgefarterne over Store Bælt forudsat, at der forbndelse med detalprojekte rngen drages omsorg for, at de tlstødende, støjfølsom me områder omfattende et område for åben lav bolgbe- byggelse, et sommerhusområde og en campngplads beskyt tes mod forøget støjbelastnng. Mljøstyrelsen har således tltrådt den sktserede lne- førng på vlkår: at de dele af nævnte områder, der kke under nuværende forhold er støjbelastet ke med den totale fremtdge netraf 1k overstger over LA = 55 db(a) heller k eq belastnng fra vej og ba denne grænseværd, at de dele af nævnte områder, der under nuværende forhold er belastet over 55 db(a), men kke overstger 65 db(a), kke med den fremtdge belastnng overstger 65 db(a). Under anlægsarbejdernes udførelse fremkommer der over skudsjord, der oplægges som volde mellem bane og motorvej ved kreaturslagteret, nord for motorvejen ved øha ve kvarteret og Sommerbyen og mellem motorvejen og Hjej levej ud for campngpladsen. I forbndelse med projekterngen af anlæggene har DSB ladet foretage en undersøgelse af de fremtdge støj forhold de nævnte støjfølsomne områder. Ifølge denne undersøgelse, som har været forelagt for mljøstyrelsen, vl jordvoldene bl.a. ndebære, at støjnveauet dsse områder kke overstger de grænseværder, som mljøstyrelsen har forudsat.

21 Sgnaturer:. el I - Ny ve~ Nye spor Lokalpanonråde Anlægsonrråde Tlstodende arealer Om Landspandrektvets blag 2

22 20 Anlæg uden for lokalpanens område: Foruden de ovenfor beskrevne forhold vedrørende lokalpla nens område skal her kort nævnes andre forhold anlægs projektet, belggende uden for lokalpanens område: Nyborg staton: Banens tlslutnng tl nuværende Nyborg staton udformes således, at der er forbndelse fra de 3 nye stræknngs spor tl det bestående dobbeltspor Nyborg Odense. Mellem de 2 nye stræknngsspor for persontrafk udføres en 320 m lang perron ud for Svanedammen. Den nye perron gves ved perrontunnel og st forbndelse tl bestående perrontunnel, ekspedtonsbygnng og forplads på Nyborg staton. Perrontunnellen tl den nye perron udføres med lysvdde på 4 m. Personelevator udføres mellem tunnel og perron. Bestående perronturnel ved Nyborg staton, perron 3, forlænges Ca. 20 m mod Øst med uændres tværprofl. Stforbndelsen mellem den ny tunnel og tunnelforlængel sen udføres 4 m s bredde og overdækkes og belyses. Med henblk på at forbedre adgangsforholdene, herunder specelt den lange gangafstand tl den nye perron, anlægges en perrontunnel nordenden af den ny perron med stadgang tl Wlsonsgade. Endvdere anlægges en vej og stadgang fra Storebælts vej tl den nye perronforbndelse. Landsplandrektv af 18. januar 1985: I forbndelse med vedtagelse af anlægsoven besluttede planstyrelsen at lade udarbejde et landspandrektv. Landspandrektvet forelgger som Crkulære om placerng af et nyt færgeleje ved færgehavnen Knudshoved og anlæg af en jernbaneforblndelse fra færgehavnen tl Nyborg staton af 18. januar Crkulæret har tl formål dels at danne den planlægnngs mæssge baggrund for anlægsprojektet og dels at skre denne planlægnngs tdsmæssge gennemførelse overensstemmelse med anlægsoven. I crkulærets pkt. III, som omhandler lokalpanudarbej delse, står bl.a.: at lokaplanområdet som et mnmum skal omfatte det område, som er vst på crkulærets kortblag 2 (dentsk med det faktske lokaplanområde, red.),

23

24 22 at lokalpanen for anlægsområdet kun kan fastsætte~be stemmelse om, at arealet formål skal anvendes tl offentlge drftsareal for DSB, vejanlæg m.v. samt om arealernes zonestatus, at lokaplanens bestemmelser om støj forhold skal skre, at det beregnede konstante udendørs støjnveau, som støjen fra anlægget påfører ny støjfølsom bebyggelse og dennes opholdsarealer, kke overstger 55 db(a) på døgnbass, med mndre der er tale om erstatnngsbygge r, tlbygnnger eller lgnende. Regonplantllæg: I landsplandrektvet, crkulærets punkt II, som omhandler regonplanlægnngen står blandt andet, at placerngen af udbygnngen af færgefarterne over Store Bælt skal optages førstkommende tllæg tl regonpanen. Anlæggets gennemførelse nødvendggør kke en forudgående ændrng af den godkendte regonplan. Der skal således kke udarbejdes specaltllæg tl regonplanen forbndelse med den omhandlede udbygnng. Partel byplanvedtægt nr. 16: Denne byplanvedtægt blev godkendt af planstyrelsen den 20. aprl En del af vedtægtens område er ndeholdt denne lokaplan. Lokalplanens bestemmelser afløser derfor vedtægtens bestemmelser for den del af vedtægtsområdet, der er ndeholdt lokaplanområdet. Partel byplanvedtægt nr. 16 er således stadg gældende, men for et mndre område end tdlgere. 15 rammer: I kommuneplanlovens 29, stk. 1, står der: For at skre beslutnnger efter lands og regonplanlo vens 4 kan mljømnsteren pålægge kommunalbestyrelsen at tlvejebrnge en lokalplan med et nærmere angvet ndhold.... Med hjemmel 29 er det landsplandrektvet pålagt Nyborg byråd at udarbejde en sådan lokaplan. Landsplandrektvet bnder Nyborg byråd. Den her forelggende lokalpan behøver derfor kke være overensstemmelse med konmuneplanen (dvs, kommunens 15 rammer, som gælder ndtl der forelgger en kommuneplan).

25

26 24 Lokalpanen skal alene holdes op over for landspandrek tvet, ndtl drektvet er ndarbejdet regonpanen og kommuneplanen. Nyborg kommune skal derfor kke udarbejde et 15 ramme tllæg, dvs, en ændrng af de gældende 15 rammer. Dermod skal lokalpanens bestemmelser ndarbejdes kommu neplanen. Dette vl ske forbndelse med den endelge vedtagelse af kommuneplanen efteråret 1985.

27

28 26 NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB s ANLÆGSOMRÅDE VED KNUDSHOVED SAMT FOR DELE AF TILGRÆNSENDE AREALER LOKALPLANENS BESTEMMELSER LOKALPLANENS FORMÅL Lokaplanens formål er at danne den planlægnngsmæssge baggrund for anlægspro jektet, at skre, at den vdere planlægnng for dele af de tl grænsende arealer blver tlpasset naboskabet tl en jernbaneforbndelse tl Knudshoved færgehavn ved at fastlægge bestemmelser for dele af de tlgrænsende arealer. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokaplanområdet er afgrænset som vst på vedhæfte de matrkelkort, kort nr. 1, og omfatter følgende mat rkelnumre: Juelsberg Hovedgård, Nyborg Del af 1 bo, del af 1 me, Nyborg bygrunde Del af 761 a, del af 761 er, del af 761 es, Nyborg markjorder d, em, en, er, Del af 1 c, ~, ~± ~ lfx, 1~, 1 ~, lgd, ~ ~ ~ ft, ~ ~ 1 ~, 1 ~, fu, fv, ~, ~, ~ 1~x, 1j~, hh,, j~g, hr, hs, ht, hu, hv, hx, ~ ~ ~, ~, hz, hæ,, ~&, 1~, 1~ hc, hf, c, d, 1 le, If, ho, 1~, q, r, s, t, u, lv, lx, ~ z, æ, Ø, kb, kc, kd, 1 ke, kf, kn, ko, j~p, 1 kv, 1 kx, ~, ~, ~, s: ~ ~ ~ ~ ~ ~, kt~ ks, kt, ku, ~, ~, ~,, le, ld, 1 le, lh,ll,lk,ll,llm,lln, b, 1~, del af ~, 1 ls, del af bt, 1 lv, ml, tom, ton, mo, ~p, 1 mh, m,!k:~ 1~, ms, 1 mt, mu, 1 mv, mx, mz, lmr, mø, na, ~ ~ nd, ne, nf, j~,

29

30 28 nh, n, oa, ob, oc, od, oe, Qf, ~ oh, o, ok, ~p, del af af ou, ~ ~ ~, ~, ~ ~, ~, ~, ~, ~, ~, j~~ fl~, 2~ ~ del af gy, rf, rs, ~ ol, om, on, oo, ~, Oz, oæ, ra, rb, rc, oø, ~, ~ rd, re, rz, samt alle parceller, som efter den. februar 985 er udstykket fra alle de ovennævnte ej endomme. 2.2 Lokalplanområdet er opdelt debområder benævnt nr. I, II, III, IV og V, således som vst på kortblag Delområde I skal sn helhed overføres tl byzone. Det resterende bokabplanområde er henholdsvs by zone/sonrnerhusområde/landz one. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Delområde I Delområdet må kun anvendes tl offentlge formål, nemlg drftsanlæg 3.2 for DSB, vejanbæg m.v. Delområde II Delområdet må kun anvendes tl bolgformål, åben lav bolgbebyggelse. 3.3 Delområde III Debområdet må kun anvendes tl sonmerhusområde samt tl en daglgvareforretnng tl områdets daglge forsynng. 3.4 Debområde IV Delområdet må kun anvendes tl regonale erhvervs formål. 3.5 Debområde V Delområdet må kun anvendes tl frluftsformål, såsom campngplads, badestrand m.v. Campngpladsen kan udvdes, så den alt beslaglæg ger maksmalt m2, jfr. kortblag nr. 3. Der

31

32 30 udover må der kke placeres campngpladser ~områ det. 4 UDSTYKNINGER 4.1 Delområde II Inden for delområdet må der kke foretages udstyk- nnger, hvorved der fremkommer grunde på mndre end 700 m Delområde III Der må kke foretages yderlgere udstyknng del området. Dog må der foretages udstyknnger, der har tl 4.3 formål at udsklle frarealer og vejarealer. Delområde IV Der må kke foretages udstyknnger hvorved der frem kommer grunde på mndre end m2, excl, ekssterende og udlagte vejarealer, eller med en mndre fa cadelængde end 40 m. 5 VEJ OG STIFORHOLD 5.1 Delområde III I delområdet må der kke anlægges yderlgere eller ster veje med fast belægnng. 5.2 Delområdets stsystem skal opretholdes. 5.3 Delområde V Delområdets stforbndelser tl stranden skal opretholdes. 6 BEBYGGELSENS OMFANG 6.1 OG PLACERING Delområde II Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må k- ke overstge Bebyggelsen må kke opføres med mere end etage. Dog kan byrådet gve tlladelse tl bebyggelse etage med udnyttelg tagetage forbndelse med ekssterende bebyggelse med samme etageantal. 6.3 Ingen del af en bygnngs ydervæg eller tagflade må gves en højde, der overstger 8,5 m over terræn.

33

34 Delområde III I delområdet må der kun opføres nye bygnnger, herunder tlbygnnger o.lgn., efter byrådets særlge tlladelse hvert enkelt tlfælde. 6.5 Ny bebyggelse må kke opføres med mere end ~n etage. 6.6 Ingen del af en bygnngs ydervæg eller tagf lade må gves en højde, der overstger 4,5 m over terræn. (For delområde III vl der blve udarbejdet en supplerende lokalpan med detaljerede bestemmelser.) 6.7 Delområde IV Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må kke overstge 40. Bebyggelsens rumfang må kke overstge 3 m3 pr. m2 grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygnngen, som er over færdgt terræn, herunder eventuelle kvste, fremsprng, skorstene m.v. 6.8 Bebyggelsen må kke opføres med mere end 2 etager. 6.9 Ingen del af en bygnngs ydervæg eller tagfade må gves en højde, der overstger 12,5 m over terræn Delområde V I delområdet må der kun opføres nye bygnnger efter byrådets særlge tlladelse hvert enkelt tlfælde. 7 BEBYGGELSENS YDRE 7.1 FREMTRÆDEN Delområde III Ny bebyggelse skal tlpasses omkrnglggende ekssterende bebyggelse med hensyn tl placerng, arktektur, materaler og farvevalg, så der opnås en god helhedsvrknng, også forhold tl den omgvende natur. 7.2 Delområde IV Ingen form for skltnng og reklamerng på ejendommene må fnde sted uden byrådets særlge tlladelse.

35

36 Tl udvendge bygnngssder må kke anvendes.mate raler, som efter byrådets skøn vrker 7.4 skæmmende. Delområde V Ny bebyggelse skal med hensyn tl placerng, arktektur, materaler og farvevalg tlpassen den omgvende natur, så der opnås en god helhedsvrknng. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 Delområde II De delområdet belggende frarealer skal frhol des for bebyggelse. 8.2 Delområde III Delområdet skal fastholde st nuværende præg med hensyn tl bebyggelse og beplantnng, herunder overgangen tl strandområdet, således at områdets særlge mljøkvalteter kke fortabes. 8.3 Den ekssterende beplantnng delområdet, herunder skovbeplantnngen mod Hjejlevej, skal vdest mulgt omfang opretholdes. 8.4 Delområde V Nyplantnng området skal ske efter en samlet og godkendt beplantnngsplan, som Nyborg byråd lader udarbejde. 9 STØJFORHOLD 9.1 Delområde II, III og V Ved opførelse af ny bebyggelse (dog kke erstat nngsbygger, tlbygnnger og ombygnnger) skal det skres, at det beregnede konstante udendørs støjn veau, som støjen fra anlægget påfører ny støjfølsom bebyggelse og dennes udendørs opholdsarealer, kke overstger 55 db(a) på døgnbass. 9.2 Delområde IV Ved opførelse af ny kontorbebyggelse og lgnende støj følsom bebyggelse og ved udskftnng af vnduer tlsvarende ekssterende bebyggelse, skal det skres, at de beregnede konstante ndendørs støjnveau,

37

38 36 som støjen fra anlægget påfører støjfølsomme,qpholdsog arbejdsrum, kke overstger 30 db(a) på døgnbass SERVITUTTER Den under og af Nyborg byråd tnglyste servtut på matr.nr. er, Nyborg Markjorder vedrørende den del af servtutten, som omhandler plgt tl at drve restauratonsvrksomhed, ophæves OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT Delområde IV Den under 20. aprl 1977 af planstyrlesen godkendte byplanvedtægt nr. 6 for et område tl erhvervsfor mål og offentlge formål Nyborg ophæves for det område, der omfattes af denne lokalplan nr TILLADELSER FRA Uanset foranstående bestemmelser må der kke fore- ANDRE MYNDIGHEDER tages ændrnger af ekssterende lovlge forhold, før der er opnået tlla~delse/dspensatonhertl fra: Frednngsstyrelsen om ophævelse af de bygge og be skyttelseslner, der henhold tl naturfrednngs lovens kap. VI berører lokalpanområdet, Skovstyrelsen om nddragelse af fredsskov, og Mnsteret for offentlge arbejder om opfyldnng på søterrtoret. Foranstående er vedtaget tl offentlggørelse som forslag tl lokalpan nr. 36 mødet den 18. marts Nyborg byråd, den 8. marts P. b. v Aage Koch /Fnn Andersen I henhold tl 27 kommuneplanloven vedtages foranstående lokalpan endelgt. Nyborg byråd, den 2. september P. b. v. Aage Koch /Fnn Andersen

39

40 38 I henhold tl 27 kommuneplanloven vedtages foranstående endelgt. NYBORG BYRÅD, den 2. september 1985 Aage Koch / Fnn Andersen Ved landbrugsmnsterets skrvelser af og er der sket skelæn drnger vedrørende matr.nre. fs, 1 fx og 1 p~nyborg markjorder. Samtdg er et tdlgere vejareal blevet matrkuleret som matr.nr. 39 Nyborg markjorder. Derudover er der kke sket approbaton på matrkulære ændrnger nden for lokalpanens område. De 2.1 nævnte matr.nre. er alle omfattet af planen, der kke omfatter andre matr.nr. 39. Nærværende lokalplan begæres tnglyst på følgende matr.nre. Juelsberg Hovedgård, Nyborg. 1 bo og 1 me. Nyborg bygrunde. 761 a, 761 er og 761 es. Nyborg markjorder. c, 1, ~ 1 ~ ~, er, ~ 1 ~ 1 hb,,, 1 j~, hz, hæ, 1 b, 1 jo, ~p, hf,.., ~,, oæ, rs, 1, ~, ~ d, e, 1 If, 1 ~ ~ 1, 1 mo, ~,,, ~, 1 1 k, 1 ~, 1 hu, 1 hv, 1 Im, 1 l, oh, ol, ok, ol, p~, ~, 1 ~,, 1, 1, 1 10, 1 1 la, b, lc, ld, ls, t, lv, mh, mr, ms, mt, mu, mv, mx, ~ p~, 1 ~ hs, 1 ht, h, 1 km, kø, nc, nd, ne, nf, ~ fæ, fø, 1 ~ u, lv, 1 lx, 1 j~, 1 lz, 1 æ, 11,1 lm, ln, b, ~, ~ p~, 1 gr, 1 c, nb, fl~~ ~ ~, ~, ~, nh, n, oa, ob, om, on, oo, ~p, qj, ~ ~ oc, OU~.2~ ~ 92 9~, 9y~, 9~, ~ rf, ~ 1 fz, 1 1JL~ 1, mm,, cc, oe, of, 9L ~ ~ kg, 1 kt, 1 ku, 1 kv, 1 kx, 1 ~, m~ mk,,, 1 fv, fx, 1 ~ 1 r, 1 s, t,.~:s:~ kd~ 1 k~, 1k~ 1 kr,1 ~,, ~q, fu,, ~ he, 1 ft, 9)~~ ~ r~ rc,, re, rz og 39. Med hensyn tl pantehæftelser, grundbyrder og øvrge servtutter henvses tl ej en domnens blade tngbogen.

41

42 på matr.nr. er Nyborg markjorder aflyst for så vdt angår plgten tl at drve restauratonsvrksomhed. Under henvsnng tl lokalpanens begæres byplanvedtægt nr aflyst på matr.nre. d, em, en, gr, tnglyst p~nyborg markjorder samt på de arealer af matr.nre. 76 er og 78 es Nyborg bygrunde, der lgger nden for lokal planens område. Byplanvedtægt nr. 6 hvler fortsat på resten af ïnatr.nre. 761 er og 761 es Nyborg bygrunde. Nyborg, den 23. september 1985 Landnspektør INDFØRT I DAGBOGEN RETTEN I NYBORG LYST og aflyst som begæret. Annelse Thomsen ass.

43 1È ~- -. <~ Skærve n -. : - 1~M~JF~t* --~ Can~pngp1ads I- - n æg sgrænse ~ ~ ~~, --~-~ cl - ~ kyst1ne~ 4, ~7~fl r~ï~ Ekssterende ~-- -~ -;?~ - - Ekssterende forhold / 0 - ~ Bygnng, som bevares.~bygnng, som fjernes ti ~ teksste~n~e kystlne r -~ I ~ 4 ~ :;m8x. L5.000 udvdelse m,totalt kortblag 3

44

45

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

03977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00. Fredningen vedrører: Lyngbo Hede. Domme. la ksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 03977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03977.00 Frednngen vedrører: Lyngbo Hede Domme la ksatons kom mss onen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 21-02-1966 Kendelser Deklaratoner FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser før et område, f eks øm : - anvendelse - udstykning - vej- øg stiforhold - placering øg udformning af bebyggelsen

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Lokalplantillæg nr. 17.8.1 Elmehusene www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978

LOKALPLAN Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 LOKALPLAN 16.01 Område mellem Kong Hans Allé og Farumbanen Vadgård kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1978 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 /-}-,ini ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 112 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 112 for et fritidsområde på Mosegård i Hedeland REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge

Læs mere

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej.

KOMMUNE NYBORG. Lokaiplan nr. 10. for områder ved 8sterovej. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 10 for områder ved 8sterovej. 2. Oplag juli 1992 NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10 FOR OMRÅDER VED ØSTERØVEJ. REDEGØRELSE: LOKALPLAN ENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS.

ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSILD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3013 FOR ET OMRADE TL BOLGFORMAL VED RUDEVEJ SYD FOR SAKSLD- NØLEV SKOLE OG BØRNEHUS. ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3013 Lokalplan for et område til boligformål ved Rudevej syd

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn

Lokalplan 1.05. Ishøj Havn Lokalplan 1.05 Ishøj Havn Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE-LOKALPLAN 1.05 Lokalplanens indhold. Lokalplan 1.05 fastlægger retningslinier for Ishøj havns (havn nr. 3 f s) udformning og udnyttelse som lystbådehavn.

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91

Aarup kommune LOKÅLPLAN NR. 33. For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. Aug. 1991. rev. 24.10.91 O9.MAR1~ 1Y2*OU 2.U 6 1 Aarup kommune S1TMPLLMÆRKE ~RETTE#I I~ ~ -_-t LOKÅLPLAN NR. 33 For et områdetil offentlige formål ~ renseanlæg ved Brænde i Aarup by. : ~ KUN GtD~T.MEOACSTEMPLIFG~r~. i ØOMMKRXONTORETS

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68 Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. Udarbejdet i december 1989 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Kejlstrupvej (Posthus) LOKALPLAN 20.11

Silkeborg Kommune. Område ved Kejlstrupvej (Posthus) LOKALPLAN 20.11 Silkeborg Kommune Område ved Kejlstrupvej (Posthus) LOKALPLAN 20.11 Lokalplan nr. 20.11 for et område @st for Ke jlstrupve j. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMAL... LOKALPLANENS FOLD TIL DEN 0VRLGE

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ JØRGEN H. KROGH ADVOKAT roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900 STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.030 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED STRANDVÆNGET I RINGKØBING. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 Lokalplan for et eksisterende erhvervsområde i Grenaa by, Nærværende lokalplan er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975.

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. R I N G K Ø B I N G K O M M U N E PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR ET BOLIGOMRÅDE NORD FOR HERNINGVEJ I RINGKØBING BY. December 1974. Rattet juli 1975. RINGKØBING KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 10 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

NYBORG KOMMUNE. Lokaiplan nr. 27. for et område mellem Vestergade og Nydamsvej i Nyborg by.

NYBORG KOMMUNE. Lokaiplan nr. 27. for et område mellem Vestergade og Nydamsvej i Nyborg by. NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 27 for et område mellem Vestergade og Nydamsvej i Nyborg by. 1. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 27 For et område mellem Vestergade og Nydamsvej i Nyborg by. LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE

KOMMUNE TRANEKIER NR 5.01 LO KALPLAN LEJ BØLLE . TRANEKIER LO KALPLAN KOMMUNE NR 5.01 LEJ BØLLE TRANEKÆR KOMMUNE Lokaiplan nr. 5.01 Beskrivelse af lokalpiariens indhold. Lokalplanen tilsigter, at et nyt areal inddrages til offentligt formål for opførelse

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej

Solvarmeanlæg ved Annesmindevej Lokalplan nr. 23-010-0002. Gørding By Solvarmeanlæg ved Annesmindevej December 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Lokalplan. nr. 138. Område mellem Lægårdvej og 0stre Plantage - HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr. 138. Område mellem Lægårdvej og 0stre Plantage - HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 138 - HOLSTEBRO KOMMUNE Område mellem Lægårdvej og 0stre Plantage Fatr. nr.: 8 *, Holstebro Markjorder fra Hjerm m.fl. Stempel: 25,OO kr. L HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 138 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune

Lokalpian nr 45. Rudkøbing Kommune Lokalpian nr 45 Erhvervsgrund i Simmerbølle Rudkøbing Kommune TILLÆG NR. 12 TIL KOMMUNEPLANEN FOR RUDKØBING KOMMUNE Erhvervsgrund i Simmerbølle En lokalpian, der træffer bestemmelser for området skal.sikre,

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLAN GL 41 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ SYD FOR ORNEBJERGVEJ.

LOKALPLAN GL 41 KOMMUNE GLOSTRUP ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ SYD FOR ORNEBJERGVEJ. LOKALPLAN GL 41 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE ØST FOR ØSTBROVEJ OG SYD FOR ORNEBJERGVEJ. LOKALPLAN GL 41 FOR ET OMRÅDE OST FOR ØSTBROVEJ OG SYD FOR ORNEBJERGVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE. Offentligt område for omsorgscenter m.v. ved Søndergade i Harboøre by

LOKALPLAN NR. 10 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE. Offentligt område for omsorgscenter m.v. ved Søndergade i Harboøre by LOKALPLAN NR. 10 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Offentligt område for omsorgscenter m.v. ved Søndergade i Harboøre by 8.sEPT.i982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Lokalplanens formål 1 2 Lokalplanens område og

Læs mere

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR. 5.1.2. OFFENTLIGE CAMPINGPLADS FORMAL! SKØRPING KOMI\HI!"j SERVICEFORVALTNINGEN ifikfi Skørpingvej 7. 9575 Terndrup Telefon 98 33 52 22 ~ o REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REBILD

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-205 FOR OMRÅDET : MELLEM SKT. KLE- MENSVEJ-STENLØSEVEJ -ODENSE A. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E AFSNIT 1 Lokalplanens formål side 1 AFSNIT 2 Område - og zonestatus

Læs mere

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt.

f~tt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj ~ TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE. REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. SKØRPING KOMMUNE: SERVICEFORVALTNINGEN * Teknik Skørplngvej 7. 9575 Temdrup Telefon 98 33 52 22 REDEGIJRrlSE 01J 1oK1U.1JlH N NR. 2.1.lt. ftt OfflI'fi.Iit øst for lhtkvtj TERNDRUP BY J SKlaRPING KOMMUNE.

Læs mere

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13

GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR ET AREAL TIL IDRÆTSANLÆG 18.1W9BQ 04092 INDLEDNING % Nærværende notat indeholder et forslag til lokalplan for udbygning af idrætsområdet syd for Rinavej (hovedlandevej

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 131 SANKT HANS HOSPITAL. Vestervany Havekoloni ROSKILDE KOMMUNE SANKT HANS HOSPITAL Vestervany Havekoloni LOKALPLAN NR. 131 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 131 for et område ved Vestergade REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69

SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 SØNDERSØKOMMUNE LOKALPLAN NR.69 OFFENTLIGT OMRÅDE og blandet BOLIG- og ERHVERVSOMRÅDE i SÆRSLEV Maj 1993 Revideret september 1993 Om lokalplaner. Lov om planlægning trådte i kraft den 01. januar 1992.

Læs mere

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner.

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner. ia~.~39~uo1 56 O2.Ft~i1989*U121 3 Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21 For et område til offentlige formål samt private institutioner. 1985 STMPLMÆRK RTTN i ÅSsP:~S ~ ~, ~ KUNGYW~CVMD AFSTMPLING AF DOMMRKONTORTS~KSSKONTROLAPP~AT

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere