Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver"

Transkript

1 Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

2 Indholdsfortegnelse Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag Betaling Lovgivning og myndighedskrav Aftaleperiode Ændringer Misligholdelse Værneting Offentliggørelse Overdragelse Tavshedspligt Evaluering Forbehold Underskrift Side 6 6 1

3 0. Præampel Formålet med indgåelse af denne kontrakt er at fastlægge den revision, som revisor skal yde over for Århus Kommune og at skabe sikkerhed for, at ydelserne kan overholde de krav, der er fastsat til deres kvalitet. Specifikt er formålet: w at Århus Kommune får udført den lovpligtige revision og w at der gennem revisionen opnås en effektivisering af kommunens aktiviteter 1. Aftalegrundlag Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: Kontrakten med Århus Kommune Bilag 1. Revisionsregulativ for Århus Kommune Bilag : Udbudsmaterialet af juni måned 003 Bilag 3: Institutionsoversigt Bilag : Tilbud fra kontrakthaver af dd/mm/003. Opgavens omfang Kontrakthaver påtager sig på grundlag af udbudsmaterialet fra juni 003, jf. bilag, og tilbudet, jf. bilag, at udføre den ordinær finansielle - juridisk/kritisk revision og den lovpligtige forvaltningsrevision i overensstemmelse med god kommunal revisionsskik. Der henvises i øvrigt til Revisionsregulativet gældende fra regnskab 1999, jf. bilag Vederlag 3.1. Ordinær revision Betalingen for det arbejde, som er omfattet af udbudsmaterialet vedrørende revisionstjenesteydelsen, sker på baggrund af kontrakthavers tilbud, jf. bilag. Den i tilbudet angivne tilbudssum, kr.,00, er gældende fra 1. december 003. Vederlaget dækker den lovpligtige revision af 00-regnskabet, dvs. den ordinære finansielle revision - juridisk-kritisk revision og den lovpligtige forvaltningsrevision samt IT-sikkerhedsrevision af Århus Kommunes IT-afdeling samt lovpligtig revision af regnskaber for legater, fonde og et antal selvejende institutioner, jf. bilag 3. Vederlaget er inkl. rejsetid og rejseomkostninger og er baseret på gældende lovgivning og forskrifter om den sagkyndige revisions virksomhed, jf. også Lov om kommunernes styrelse,.

4 3.. Supplerende ydelser Hvis der er behov for udførelse af supplerende ydelser, som følge af at forudsætningerne for tilbudet ikke er overholdt, honoreres disse ydelser særskilt. Det påhviler kontrakthaver at orientere om karakter og omfang af supplerende ydelser og om hvilke forudsætninger i tilbudet, som ikke er opfyldt inden ydelsen igangsættes. Hvis dette ikke er muligt, inden ydelsen igangsættes, orienteres hurtigst muligt herefter. I det omfang, der aftales ekstraydelser ud over tilbudssummen, skal der foreligge skriftlig aftale herom. Der faktureres særskilt herfor. Honoraret for supplerende ydelser og ekstraydelser er xx kr. pr. time ekskl. moms (003-prisniveau) Særlige rådgivningsopgaver Særlige rådgivningsopgaver, herunder udvidet forvaltningsrevision, må alene iværksættes efter forudgående aftale, og skal altid faktureres særskilt. Særlige rådgivningsopgaver er opgaver, [beskrivelse af særlige opgaver] Honoraret for særlige rådgivningsopgaver er xx kr. pr. time ekskl. moms (003-prisniveau). Honoraret for opgavetyper, der kræver særlig ekspertise som som [beskrivelse af disse opgavetyper], kan udgøre op til kr. pr. time ekskl. moms (003-prisniveau). 3.. Øvrige institutioner Vederlag for institutioner og organisationer med tilknytning til Århus Kommune, men som ikke er omfattet af tilbudssummen, aftales særskilt. Honoraret herfor er kr. pr. time ekskl. moms (003-prisniveau). Disse institutioner og organisationer er ikke forpligtet til at benytte Århus Kommunes revision. 3.. Tilretning af databaser eller lignende Hvis kontrakthaver i forbindelse med udførelse af ekstraopgaver eller særlige opgaver er behjælpelig med at tilrette eller udarbejder systemer i edb-regneark, database eller lignende, skal rettigheder til at bruge systemet overdrages vederlagsfrit til Århus Kommune, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. Kontrakthaver er ikke forpligtet til at vedligeholde systemerne. 3

5 Ved overdragelse til anden revisor efter nærværende aftales ophør - uanset årsag - er kontrakthaver forpligtet til uden særskilt vederlag at sætte den nye revisor ind i systemernes anvendelse Regulering af vederlag Tilbudet (ekskl. moms) gælder for hele kontraktperioden. Vederlagsregulering sker en gang årligt, første gang for år 00. Reguleringen sker på baggrund af KL s udmeldte pris- og lønskøn for hovedart.9 fremmede tjenesteydelser. Fejl i tilbuddet kan under ingen omstændigheder give grundlag for forhøjelse af tilbudsprisen.. Betaling Betalingen for det arbejde, som er omfattet af kontrakten, faktureres i rater bagud, således at den sidste rate forfalder i forbindelse med aflevering af den afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. Ved for sen betaling betales i rente iht. Rentelovens bestemmelser herom.. Lovgivning og myndighedskrav Kontrakthaver er forpligtiget til at overholde alle gældende regler på området, f.eks. direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud, som naturligt hører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. 6. Aftaleperiode Aftalen med tilhørende bilag træder i kraft pr. 1. december 003, dog tidligst ved begge parters underskrift. Frem til 31. december 00 er Århus Kommune berettiget til at opsige nærværende aftale med 1 års skriftligt varsel, da første år betragtes som en prøveperiode. Herefter er aftalen uopsigelig for begge parter frem til afslutning af revision af regnskabet 008 Århus Kommune kan senest den 1. juli 008 kræve aftalen forlænget med yderligere op til 1 år og på uændrede vilkår.

6 Kommunen kan dog under alle omstændigheder kræve nærværende aftale frem til et nyt udbud er gennemført.. Ændringer Kontrakt- og bilagsændringer kan ikke foretages medmindre at parterne er enige herom. I det omfang, der gennemføres ændringer, som i væsentligt omfang får indflydelse på revisionsopgavens omfang set i forhold til den samlede revisionsopgaves omfang, har begge parter krav på, at kontrakten genforhandles. Kan der ikke opnås enighed, kan kontrakten opsiges med op til 1 års varsel, således at der findes en passende skæringsdag i forhold til kommunens mulighed for antagelse af ny revisor. Kontrakthaver kan dog tidligst opsige aftalen, når Århus Kommune har haft mulighed for at antage og få godkendt ny revisor. 8. Misligholdelse Enhver af parterne kan hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning, såfremt modparten gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse eller såfremt kontraktens bestemmelser gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger en væsentlig misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele kommunen dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelse indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssig afslag, erstatningsansvar m.v. Reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at erstatning, forholdsmæssigt afslag, modregning m.v. ikke udelukker hinanden. 9. Værneting Enhver tvist mellem parterne i anledning af nærværende kontrakt afgøres ved voldgift. Behandlingen af voldgiftsretten er underlagt lov om voldgift.

7 Voldgiftsretten består af 3 personer, der udpeges således: w Hver part udpeger en voldgiftsmand. Præsidenten for Vestre Landsret udpeger formanden for voldgiftsretten. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om pålæg af sagsomkostninger og fordeling af udgifter til voldgiftens afholdelse. Honorar og omkostninger i øvrigt fastsættes af Voldgiftsretten, herunder fordelingen. Sagen vil ikke være offentlig tilgængelig ud over, at parterne kan offentliggøre en fælles udtalelse, men den til enhver tid gældende lovgivning, herunder lov om offentlig i forvaltningen, og andre regler om ret til aktindsigt m.v. respekteres. 10. Offentliggørelse Nærværende kontrakt skal betragtes som fortrolig. I det omfang gældende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen - og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, må kontrakten hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal / kan offentliggøres. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen, om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne straks herefter. 11. Overdragelse Ved et eventuelt skift af revisor står kontrakthaver til rådighed for overdragelsen til den nye revisor således: w w Der udarbejdes efter revisionen af det pågældende regnskabsår som sædvanligt en revisionsberetning. Såfremt den tiltrædende revisor ønsker det, udarbejdes endvidere en erklæring om årsag til revisorskift. Herudover udarbejdes notat omkring evt. væsentlige igangværende forhold, samt om revisor har været behjælpelig med at tilrette eller udarbejde systemer i edb-regneark, database eller ligende, opdelt på de enkelte magistratafdelinger samt Borgmesterens afdeling. Kontrakthaver står i den forbindelse til rådighed for et møde med den nye revisor omkring ovennævnte materialer m.v. Denne overdragelse af opgaven er indeholdt i vederlaget. 6

8 1. Tavshedspligt Revisionen har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de oplysninger, som den kommer i besiddelse af ved udførelse af revisionsopgaven for kommunen. 13. Evaluering En gang om året gennemføres der en evaluering af, om kontrakthaver har levet op til de mål for revision, der er fastlagt i kravspecifikation, herunder hvorledes kontrakthaver har medvirket til at effektivisere kommunens aktiviteter. Kontrakthaver udarbejder oplæg til, hvorledes evalueringen skal gennemføres og forelægger dette til godkendelse i Århus Kommune. Første evaluering finder sted i efteråret Forbehold Nærværende aftale er fra Århus Kommunes side betinget af Byrådets godkendelse. 1. Underskrift Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et., den dd/mm 003 Århus, den dd/mm 003 KONTRAKTHAVER ÅRHUS KOMMUNE

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere