Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl klublokalet i Annexhallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Mandag 8. september 2014 kl. 18.00 klublokalet i Annexhallen"

Transkript

1 Generalforsamling Mandag 8. september 2014 kl klublokalet i Annexhallen

2 Bestyrelsen før generalforsamlingen: Bestyrelsen i Skovbakkens badmintonafdeling Formand: Eddie Morgan Tlf Bethesdavej 37 a, s: 8200 Århus N. Badmintonafdelingens postadresse: Næstformand: Kent Pedersen Tlf Grøfthøjparken 166, 4. sal Viby J. Kasserer: Mette Mauritzen Tlf Edouard Suensonsgade 3, 3, Mobil: Århus N ANNEXHALLEN Bethesdavej Århus N. Sekretær: Jesper Kamp Jensen Tlf Tordenskjoldsgade 8, Aarhus N Halinspektør: Ungdomsudvalgs- Rasmus Tang Staghøj Tlf formand: Marstrandsgade Århus C. Spilleudvalgs- Anja Skøtt Tlf formand: Langelandsgade Århus C. Torben Blom Annexhallen Bethesdavej Århus N. Tlf Suppleant: Nønne Meilby Tlf Jordbrovej 29 1, Aarhus N. Ansvarlig for medlemskartoteket: Revisorer: Henning Horn Tlf Jesper Vium Tlf Sonja Andersen Mobil: Revisor Henning Horn Revisor Jesper Vium GENERALFORSAMLING 2014

3 Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden Eddie Morgan 2. Valg af dirigent 3. Afdelingens beretning Eddie Morgan 4. Regnskab og budget v/kassereren Mette Mauritzen 5. Indkomne forslag Ingen 6. Valg til bestyrelsen - på valg: a) Formand Eddie Morgan (modtager genvalg) b) Kasserer Mette Mauritzen (Indtrådte midt i en valgperiode) (modtager genvalg) c) UU-formand Rasmus Staghøj (Afgår midt i en valgperiode) (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Nønne Meilby, der vælges for ét år! d) SU-formand Anja Skjøtt (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Sabrine Frandsen e) 2 suppleanter Nønne Meilby (Nønne foreslås som U. U. formand) (modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Sonja Andersen Ubesat post Bestyrelsen foreslår Kristoffer Berthelsen Valg af 2 revisorer Henning Horn Lauritsen (modtager genvalg) Jesper Vium (modtager genvalg) 7. Eventuelt OBS! Ifølge lovene vælges bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, suppleanter og revisorer for 1 år. GENERALFORSAMLING 2014

4 Badmintonafdelingens love 1 Afdelingens navn er IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKEN, BADMINTONAFDELINGEN, stiftet den 11. august 1953, og dens hjemsted er Århus. 2 Afdelingens formål er at dyrke og fremme interessen for badminton ved at skabe gode forhold, såvel for ungdomsspillere som for motionister og turneringsspillere. 3 Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan enhver hæderlig person optages som medlem - aktiv eller passiv - af afdelingen. Børn og unge mennesker optages som ungdomsmedlemmer. 4 Et medlem, der skader klubbens interesser, kan stilles i karantæne af bestyrelsen og kan ekskluderes af GENERALFORSAMLINGEN eller HOVEDFORENINGENS REPRÆSENTANTSKAB MED ALMINDELIG MAJORITET. 5 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Indmeldelse er gældende for hele sæsonen, og kun i specielle tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. 6 Afdelingens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle vælges af GENERALFOR- SAMLINGEN for 2 år. Formand, kasserer og spilleudvalgsformand er på valg i lige år, næstformand, sekretær og ungdomsudvalgsformand i ulige år. Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år. Ved afstemning tæller formandens stemme dobbelt, hvis stemmerne står lige. 7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes hvert år i september måned med dagsorden fastsat af bestyrelsen. Den indkaldes med 8 DAGES VARSEL. Alle aktive medlemmer har stemmeret på GENERALFORSAMLINGEN. For medlemmer under 18 år udøves stemmeretten dog af en af forældrene. Såfremt et medlem er i restance, er denne ikke stemmeberettiget eller valgbar. Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. AFSTEMNING OG VALG kan ske ved håndsoprækning eller ved akklamation, men skal efter begæring af blot 5 medlemmer foregå skriftligt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING indkaldes med samme varsel som ordinær, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 15 af afdelingens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom, ledsaget af en motiveret dagsorden. 9 Afdelingens bestyrelse er automatisk medlem af Idrætsklubben Skovbakkens repræsentantskab, og badmintonafdelingen kan ikke opløses, så længe 20 medlemmer ønsker dens beståen. Ved evt. opløsning tilfalder afdelingens værdier hovedforeningen til fremme af sportslige formål. 10 Afdelingens love, reglement og kontingent skal godkendes af Skovbakkens hovedbestyrelse. 11 Spilletider fastsættes af bestyrelsen, og bestyrelsen har ret til ændringer og af lysninger heri, idet der dog udover 2 af lysninger ydes erstatning efter bestyrelsens anvisninger. 12 Ingen medlemmer i afdelingen, aktive som ledere, hæfter personligt for afdelingens gæld. 4 GENERALFORSAMLING 2014

5 Beretning for sæsonen Alting har en ende. Det er et faktum. Således også den fantastiske økonomiske fremgang, som vi har oplevet de sidste tre år - og som gav os en egenkapital på over kr. - et langt højere beløb, end vi er vant til. Årsagerne er flere, men én betydelig er, at den 4. træningstrup, som vi oprettede før starten på sidste sæson, er blevet reduceret fra omkr. 28 til bare 7 personer. Desuden har vi ikke nået det antal ungdomsspillere, vi havde håbet på - og så dertil lidt færre gruppespillere. Disse ting har gjort det umuligt at komme ud med et overskud endnu engang, så vi må konstatere et mindre underskud på regnskabet for sæsonen Nu er vi jo ikke en sparekasse, så vi behøver ikke ligge inde med flere millioner. Omvendt vil vi også gerne have en økonomisk tryghed, så vi kan klare os i krisetider. Boldpriserne stiger hele tiden og medlemstallet ændrer sig osse. Så det er rart at have lidt på kistebunden. Ser vi på det sportslige, har sæson 2013/2014 budt på både op- og nedture i afdelingen. Turneringsafdelingen Vores førstehold rykkede ned i sæson 2012/2013, hvilket medførte at de tre underliggende hold blev tvangsnedrykket, også selvom de faktisk var i toppen af oprykningsspillet. Derfor var sæson 2013/2014 en sæson, som har været lidt af en walkover for spillerne i turneringsafdelingen. Spillerne blev ikke rigtig presset til holdkamp og vi fik mange overlegne sejre. Det resulterede selvfølgelig i lidt af en guldfest, da vores fire højst rangerende hold rykkede op. Trods den sportslige optur, har der også været nedture i afdelingen. Vi i flere år oplevet spillertilgang, hvilket har resulteret i spillerstop på vore 1. og 2. træningstruppe og udvidelse med en 4. trup. Det skulle dog vise sig, at træerne ikke gror ind i himlen, idet vi har haft svigtende medlemstal i afdelingen. Sæsonen blev afslutningen på fire rigtige gode år for mig som formand. Det har været en fornøjelse at stå i spidsen for afdelingen og være en del af arbejdet i bestyrelsen. Det er fedt at være med til at påvirke noget man har kært i en retning, som man tror på. Det er med ro i maven, at jeg giver stafetten vider til Sabrine Frandsen. Jeg er sikker på at Sabrine vil skabe nye ting i den sæson vi netop har taget hul på. /Anja Skøtt Motionssafdelingen I motionsafdelingen må vi igen konstatere en mindre tilbagegang i medlemstallet. Vi har prøvet flere tiltag for at øge medlemsskaren, bl. a. indbudt banelejere til at prøve gruppespil - men uden det store held. Der er dog stadig fire motionsgrupper med godt over 100 spillere. Ganske pænt! Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke mister for mange gruppespillere - dels af sportslige - men også af økonomiske grunde, da de er grundlaget for, at vi kan have en turneringsafdeling. Hvad angår banelejere, har vi god belægning i de fem timer, vi har i Annexhallen. /Eddie Morgan Ungdomsafdelingen Sæsonen 13/14 har været en blandet fornøjelse. Vi har gennem de seneste par sæsoner oplevet en svingende tilslutning, som desværre nåede et minimum i den forgangne sæson. På trods af faldet i medlemmer er sæsonen dog forløbet godt, vi har traditionen tro afholdt vores forskellige sociale arrangementer og de trækker stadig fulde huse - det betyder meget for ungdomsudvalget at disse arrangementer stadig er godt besøgt, da dette er noget vi sætter i højsædet i Skovbakken. Selvom sæsonen har været svingende oplever vi i starten af sæsonen god tilslutning og håber - på trods af skolereformen, at badminton bliver en del af de unges hverdag i området. /Rasmus Staghøj Fremtiden Vi håber naturligvis at kunne vende udviklingen, så vi igen kan få balance mellem indtægter og udgifter. Det bliver ikke så let, bl. a. er det jo dyrere at have et hold i 2. division, ligesom det er svært at få flere medlemmer i en tid, hvor badmintonsporten lider over hele landet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, må vi enten håbe på, at en sponsor vil forgylde os, eller - måske mere sandsynligt - overveje en kontingentforhøjelse næste år. Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson Eddie Morgan, formand GENERALFORSAMLING 2014

6 Regnskab OVERSKUD GENERALFORSAMLING 2014

7 EGENKAPITAL GENERALFORSAMLING 2014

8 Budget Indtægter turnering: Kontingenter ,00 Stævne ,00 Julefrokost 5.000,00 Øvrige arrangementer 5.000,00 Rejserefusion 8.500,00 I alt ,00 Udgifter turnering: Træning ,00 Turnering ,00 Kørsel ,00 Dommer og dommerbord 8.000,00 Bøder 0,00 Træningslejr 0,00 Øvrige aktiviteter, turnering 5.000,00 I alt ,00 Budget turnering OVERSKUD , ,00 TURNERING Indtægter ungdom: Kontingenter ,00 I alt ,00 Udgifter ungdom: Træning (+ frikont.) ,00 Turnering og bøder 0,00 Stævner 3.500,00 Kurser 3.000,00 Juleturnering, træningslejr mm 4.600,00 Øvrige aktiviteter 7.000,00 I alt ,00 Budget ungdom OVERSKUD , ,00 Indtægter motion: Kontingenter ,00 Juleturnering 5.000,00 Beer open 5.000,00 Udgifter motion: Turnering 500,00 I alt 500,00 Budget motion OVERSKUD , ,00 UNGDOM MOTION GENERALFORSAMLING 2014

9 Budget Indtægter fælles: Aktivitetsstøtte ,00 Klubmesterskab 8.000,00 Tilskud fra støtteforening 0,00 Sponsor/annoncer 5.000,00 Renter 8.500,00 I alt ,00 Udgifter fælles: Bolde ,00 Kontingent hovedforening ,00 DBF ,00 Halleje ,00 Møder, udvalg 7.500,00 Administration (gebyr, porto, 4.000,00 annoncer) Øvrige fællesomk 7.500,00 I alt ,00 Budget fælles , ,00 Budgetteret resultat ,00 FÆLLESOMKOST. TURNERING UNGDOM MOTION GENERALFORSAMLING 2014

10 Regnskab UNDERSKUD 10 GENERALFORSAMLING 2014

11 Regnskab EGENKAPITAL GENERALFORSAMLING

12 Budget Indtægter Resultat 13/14 Budget 13/14 Budget 14/15 Ansvar Bem. Kontingent, ungdom , , ,00 Rasmus/Nønne Kontingent, senior , , ,00 Sabrine/Anja Kontingent, motion , , ,00 Eddie Aktivitetsstøtte, kommunen , , ,00 Mette Tilskud fra støtteforeningen 0,00 0,00 0,00 Juleturnering, senior 0, , ,00 Sabrine/Anja Øvrige arrangementer, senior , , ,00 Sabrine/Anja Rejserefusion, senior , , ,00 Sabrine/Anja Stævne , , ,00 Sabrine/Eddie Juleturnering, motion , , ,00 Eddie Øvrige arrangementer, motion , , ,00 Eddie Klubmesterskab , , ,00 Eddie Annonceindtægter 0, ,00 0,00 Eddie Sponsorindtægter 0,00 0, ,00 I alt , , ,00 0,00 0,00 i n d t æ g t e r Udgifter Resultat Budget Budget 14/15 Ansvar Bem. Hovedforening , , ,00 Mette DBF , , ,00 Mette Annexhallen , , ,00 Mette Vejlby-Risskov hallen , , ,00 Mette Generalforsamling 1.194, , ,00 Mette Bestyrelse 2.656, , ,00 Eddie Spillerudvalg 0,00 500,00 500,00 Sabrine/Anja Conventus - diverse 3.600, , ,00 Mette Gaver og blomster 1.998, , ,00 Eddie Diverse 3.325, , ,00 Eddie Ungdomstræning , , ,00 Rasmus/Nønne Stævner, ungdom 1.300, , ,00 Rasmus/Nønne Juleturnering, ungdom 375, ,00 500,00 Rasmus/Nønne Træningslejr, ungdom 1.395, , ,00 Rasmus/Nønne Udstyr, ungdom 0, ,00 500,00 Rasmus/Nønne Kurser, ungdom 0, ,00 0,00 Rasmus/Nønne Øvrige aktiviteter ungdom 145, , ,00 Rasmus/Nønne Seniortræning , , ,00 Sabrine/Anja Turnering, senior , , ,00 Sabrine/Anja Kørsel, turneringskampe , , ,00 Sabrine/Anja Dommerbord 433, ,00 800,00 Sabrine/Anja Dommeromkostning 2.050, , ,00 Sabrine/Anja u d g i f t e r UNDERSKUD 12 GENERALFORSAMLING 2014

13 Budget Bemærkninger: Bestyrelsen har lavet et forsigtigt budget. Vi forudser færre medlemmer og større udgifter, da vores turneringshold spiller i højere rækker i denne sæson. Vi håber at kunne holde underskuddet på det budgetterede - efter flere år med overskud. Vi må imidlertid konstatere, at tiderne er vanskeligere, og derfor har vi besluttet, at med et underskud i næste budget kan det blive nødvendigt at udvise rettidig omhu i form af en kontingentforhøjelse. GENERALFORSAMLING

14 14 GENERALFORSAMLING 2014

15 TAK! Endnu engang - faktisk for 28. gang - må vi sige en STOR tak til vores afholdte halinspektør, fordi han altid er der som vores bindeled mellem alle i afdelingen. Hans mange gøremål vil det føre for vidt at omtale her, men vi kan absolut ikke undvære ham - og vi håber, han fortsætter mange år endnu. Tak for indsatsen, Torben. GENERALFORSAMLING

16 Tak fordi du deltog i generalforsamlingen 16 GENERALFORSAMLING 2014

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere