1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR Tlf:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. REGNSKABSAR FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 CVR-NR. 33 5761 37. Tlf: 89307800 aarhus@bdo.dk www.bdo."

Transkript

1 Tlf: BDO Statsautoriseret Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr revisionsaktieselskab FONDEN BAG UDSTILLING AF SKULPTURER VED AARHUSBUGTEN ARSRAPPORT 2010/11 1. REGNSKABSAR CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger Fondsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer. 3 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning. 5-6 Arsregnskab 22. september december 2011 Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance.. Noter. l-b BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BOD International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BOD netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 FONDSOPLYSNINGER Fonden Fonden bag udstilling af skulpturer ved Aarhusbugten elo AROS, Aras Alle Aarhus C CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: september 2010 Aarhus 22. september december 2011 Bestyrelse Jacob Bundsgaard Johansen, formand Flemming Knudsen Suppleant for Bent Hansen Jens Bjerg Sørensen Marc Perera Christensen Carsten Fode Revision BDO Statsautoriseret Kystvejen Aarhus C revisionsaktieselskab

4 3 LEDELSESpATEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 22. februar december 2011 for Fonden bag udstilling af skulpturer ved Aarhusbugten. Arsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 22. februar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Aarhus, den 25. maj 2012 Bestyrelse:.-- FlemmiJlg, Knudsen // \ / J / 7/1_---- ( (iz <f~ce Carsten Fode

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TU bestyrelsen; Fonden bag udstilling af skulpturer ved Aarhusbugten PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Fonden bag udstilling af skulpturer ved Aarhusbugten for regnskabsåret 22. februar december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 22. februar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Århus, den 25. maj 2012 Statsautoriseret revisor

6 5 LEDELSESBERETNING Overordnede forhold Denne ledelsesberetning gælder fra fondens oprettelse i 2010 og til 31. december en periode hvor pionerånd og førstegangsglæde fra projektet i 2009 blev kanaliseret ind i fastere organisatoriske og kunstneriske former. I meget tæt samarbejde med ARaS og Aarhus Kommune organiserede fonden i 2011 Sculpture by the Sea, der fandt sted i perioden 2. juni - 3. juli, og igen med Deres Kongelige Højheder Kronprinsparret som arrangementets protektorer. Arrangørernes egen overordnede evaluering af arrangementet var generelt yderst positiv, men med enkelte skønhedspletter: Især var der enighed om, at den kunstneriske kvalitet bør hæves - på trods af de begrænsninger, som økonomien sætter i en begivenhed, hvis koncept er, at det er gratis for publikum. Sculpture by the Sea blev dog også i 2011 en markant publikumssucces, idet det anslås, at omkring besøgte udstillingen. Analysefirmaet Epinions undersøgelse af publikum havde følgende helt usædvanligt positive hovedkonklusion : 99 % var "enige eller delvis enige i, at konceptet [...] er interessant". 95 % var "enige eller delvis enige i, at udstillingens skulpturer er interessante." Økonomisk endte årsregnskabet i balance. Opbakningen fra erhvervslivet og offentlige myndigheder var sikret i den grad, at publikum til selve udstillingen blot skulle bidrage med cirka to mio. kr. for at nå balancen. På trods af et omfattende forarbejde blev resultatet af bestræbelserne imidlertid kun delvis tilfredsstillende: Salg af kataloger og skulpturer var omtrent som budgetteret, hvorimod indtægterne fra catering, fra den særlige Sculpture by the Sea-shop og fra donationer (per mobil eller kontant) var skuffende. Organisationen I forlængelse af succesen med den første Sculpture by the Sea Aarhus i 2009 besluttede Aarhus Byråd den 24. februar 2010, at begivenheden skulle være en biennale foreløbig frem til og med 2017, og at arbejdet skulle organiseres som en erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen udgøres af borgmesteren (formand), regionsrådsformanden, kulturrådmanden, ARaS' formand samt en repræsentant fra erhvervslivet (aktuelt Jens Bjerg Sørensen fra Schouw ti Co.). Som i 2009 blev produktionen af Sculpture by the Sea forestået i et samarbejde mellem flere kultur- / eventorganisationer i Aarhus: ARaS Aarhus Kunstmuseum, Borgmesterens Afdeling, Kulturhus Aarhus og Børnekulturhuset. Ledende medarbejdere fra hver af institutionerne indgik i en B-mands styregruppe, som ARaS-direktør Jens Erik Sørensen var formand for. De fysiske rammer på ARaS kunne ikke længere rumme Sculpture by the Sea-sekretariatet, som fra 2010 har haft til huse i lejede lokaler tæt på ARaS. Sekretariatet ledes af projektleder Karen Louise Juhl Christensen, bistået af primært teknisk chef Niels Østergaard (Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice). Forberedelser og produktion foregik i samarbejde med den australske organisation bag Sculpture by the Sea, ledet af Founding Director David Handley. Australieren Axel Arnott var igen som Head Curator ansvarlig for værkernes placering, ligesom han var medlem af den jury på fire personer, der forestod udvælgelsen af 65 værker blandt de 400 indsendte og nogle få udpegede forslag.

7 6 LEDELSESBERETNING Fremtiden Sculpture by the Sea Aarhus er fastlagt til juni måned 2013, ligesom byrådet har besluttet, at der indtil videre planlægges udstillinger helt frem til Fortsat hvert andet år. Hvis Aarhus vinder opgaven som Europæisk Kulturhovedstad 2017, vil dette år efter planen opleve en særlig spektakulær Sculpture by the Sea-udstilling med repræsentation fra hele EU udgaven vil i det store og hele blive efter samme koncept som de to forgængere, men med en forventet højnelse af det kunstneriske niveau. Med dette formål for øje forhåndsinviteres et større antal kunstnere end sidst til at udstille - samtidig med, at den internationalt udsendte open call i april fortsat forventes at modtage bidrag fra kunstnere over hele verden. Organisationen: De økonomiske forhold tillader fortsat ikke en fast stab af nøglemedarbejdere, hvilket er en væsentlig udfordring i forhold til at kunne fastholde know-how og professionalisme i organisationen. Ledelsen af sekretariatet er imidlertid blevet fastansat, og der er udviklet modeller for så vidt muligt at tilvejebringe en optimal kombination af faste medarbejdere i forskellige årsværks grader og økonomiske realiteter. En særlig udfordring har været, at Kulturhus Aarhus er ophørt med udgangen af Bogholderi og regnskab er herefter nu placeret i sekretariatet. Efter to projekter med en Styregruppe på otte personer fra de fire institutioner bag Sculpture by the Sea Aarhus er styringen nu i højere grad uddelegeret til projektlederen og den tekniske chef. Styregruppen er reduceret til fire personer, der repræsenterer hhv. ARoS Aarhus Kunstmuseum, Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Udfordringerne for de kommende udstillinger er først og fremmest at tilvejebringe midlerne til at drive projektet. Med små muligheder hos offentlige myndigheder og et koncept, der vanskeligt skaber indtægter fra publikum, skal den økonomiske bistand primært tilvejebringes fra erhvervslivet og de store fonde.

8 7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Fonden bag udstilling af skulpturer ved Aarhusbugten for 2010/11 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning består af egen generede indtægter, sponsorindtægter og tilskud fra fonde og det offentlige i det omfang, de er medgået til regnskabsårets aktiviteter inden for fondens formål. Egen genererede indtægter er blandt andet salg af udstillingskataloger og provision for salg af kunstværker. Udsti IIi ngsomkostninger Udstillingsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning, herunder omkostninger til etablering af udstillingen, drift i udstillingsperioden, fragt og kunstneriske omkostninger i form af kunstnerhonorar mv. Salgs- og distributionsomkostninger Herunder indregnes omkostninger til reklame, events, rejser og repræsentation. Ejendomsomkostninger Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til kontorlokaler, herunder husleje, el, vand og varme. Administrationsomkostninger Herunder indregnes omkostninger til kontorhold og administration af fonden. Personaleomkostninger Fonden har ingen ansatte i løbet af regnskabsåret. Posten indeholder således kun viderefakturerede lønomkostninger fra henholdsvis Aros og Aarhus kommune. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skat af årets resu Itat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skatteforpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. BALANCEN Finansielle anlægsaktiver Huslejedeposita måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hen-syntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter, aktiver Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

10 9 RESULTATOPGØRELSE 22. FEBRUAR DECEMBER Note 2010/11 kr. BRUTTORESULTAT. Personaleomkostninger. DRIFTSRESULTAT. Finansielle omkostninger. RESULTAT FØR SKAT. Skat af årets resultat. ARETS RESULTAT Overført til næste år. I ALT,

11 10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Lejedepositum. Finansielle anlægsaktiver. AN LÆGSAKTIVER. Handelsvarer. Varebeholdninger. Tilgodehavender fra salg. Andre tilgodehavender. Periodeafgrænsningsposter (licens fee mv for 2013) '". Tilgodehavender. Likvide beholdninger. OMSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER. Note 2011 kr PASSIVER Grundkapital.. Overført overskud. EGENKAPITAL. Leverandører af varer og tjenesteydelser. Gæld til ARoS. Gæld til Aarhus Kommune. Skyldig skat. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER Eventualposter Pantsætninger mv. og sikkerhedsstillelser 3 4

12 11 NOTER 2010/11 Note kr. Skat af årets resultat Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst Egenkapital 2 Grundkapital Overført overskud I alt Egenkapital 22. februar 2010, Forslag til årets resultatdisponering ' O Egenkapital 31. december 2011, Fonden blev stiftet kontant af Aarhus Kommune den 22. september 2010 ved indskud af kr. Eventualposter mv. 3 Eventualforpligtelser Fondens lejemål er uopsigeligt ind til Herefter er der 6 måneders opsigelses varsel. Den årlige husleje udgør 95 tkr. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 4 Ingen. Andre oplysninger 5 Fondens formål er at tilrettelægge og gennemføre en spektakulær og bredt appellerende international udendørs skulpturudstilling langs Aarhusbugten hvert andet år startende i Bestyrelsen har ikke modtaget vederlag.

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere