pwc Årsrapport for 2012 Aarhus (43. regnskabsår) CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pwc Årsrapport for 2012 Aarhus (43. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93"

Transkript

1 pwc AC International Aarhus Børnehjælp CVR nr Årsrapport for 2012 (43. regnskabsår) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspar tner selskab, CVR-nr Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C T: , F: , pwc.dk

2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Oplysninger om institutionen Beretning Regnskabspraksis Resultatopgørelse i. januar december Balance 31. december Noter til årsregnskabet Note til Familiestyrelsen

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret i. januar december 2012 for AC International Børnehjælp. Årsrapporten af aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsregnskabet retvisende. Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Aarhus, den 3. juli

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til ledelsen i AC International Børnehjælp Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for AC International Børnehjælp for regnskabsåret i. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven, samt den til en hver tid gældende akkrediteringsaftale. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt den til en hver tid gældende akkrediteringsaftale. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors erklæringer Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt den til en hver tid gældende akkrediteringsaftale. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aarhus, den 3. juli 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautorisere Revisionspartnerselskab Susanne Varrispoel statsautorisere 2tl revisor 3

6 Oplysninger om institutionen Institutionen AC International Børnehjælp Elkjærvej Åbyhøj Formål Institutionens formål er at forbedre det udsatte barns vilkår, jf. barnets rettigheder, med særlig fokus på barnets ret til en tryg og værdig opvækst i sin egen familie, biologisk eller adopteret. Bestyrelse Mag. art. Pia Brandsnes (formand) Byretsdommer Gitte Cordes (næstformand) Journalist Lene Lundgaard Speciallæge Thorbjørn Sommer IT-projektleder Jens Hørliick Direktion Dennis Thaagaard Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 4

7 Beretning Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Organisationen har arbejdet stabilt i det forløbne år. I 2012 er der formidlet adoption af 149 børn, hvilket er færre end de 200, der var budgetteret med. Organisationen har valgt at fastholde sine aftaler uændret med samarbejdspartnere i udlandet, og det har været en medvirkende årsag til årsresultatet. Resultatopgørelsen for organisationen udviser et underskud på ca. DKK 4,im. Begivenheder efter balancedagen Bestyrelsen og ledelsen har lagt og gennemfører i 2013 en plan for besparelser på flere områder med henblik på at opnå den nødvendige organisationsfleksibilitet. Forventet udvikling For 2013 forventes formidlingstallet fortsat at være lavt, hvilket vil skabe et forventet underskud ~ også for For 2014 forventes de da allerede gennemførte indsatser at slå fuldt igennem. 5

8 Regnskabspraksis Årsregnskabet for AC Børnehjælp er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Grundet institutionens forhold samt øvrige krav, som institutionen er underlagt, vurderes det, at de skematiske krav i årsregnskabsloven ikke giver et retvisende billede af årsregnskabet, hvorfor disse er fraveget. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. De væsentligste elementer heri er beskrevet nedenfor. Indtægter Adoptanternes indbetalingsbeløb indtægtsføres i takt med de enkelte sagers behandling. Inventar og lokaleindretning værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningen foretages lineært over følgende afskrivningsperioder: Inventar Indretning af lokaler Andre anlæg 5 år 10 år 10 år Investeringer under DKK udgiftsføres i anskaffelsesåret. Værdipapirer værdiansættes til statusdagens børskurs. For de frie midler henlægges urealiserede kursgevinster under den frie egenkapital. Øvrige kursreguleringer føres på resultatopgørelsen. For de bundne midler føres samtlige kursreguleringer på den bundne egenkapital. Tilgodehavender værdiansættes ud fra en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter statusdagens kurs. Samtlige kursreguleringer er indeholdt i resultatopgørelsen. 6

9 Regnskabspraksis Ejendomme er værdiansat til anskaffelsespris. Der foretages ikke afskrivning som følge af, at scrapværdien vurderes at svare til kostprisen. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. 7

10 Resultatopgørelse i. januar december Note DKK DKK '000 Indtjente gebyrer Sagsspecifikke omkostninger i Danmark Omkostninger i udlandet Rejseaktiviteter Donationer og hjælpearbejder i udlandet Administrationsomkostninger Afskrivning på inventar, lokaleindretning og andre anlæg Resultat af formidlingen Tilskud til administrationsomkostninger i Projektafdelingen i perioden 1/1-31/ Årets resultat i Projektafdelingen Resultat af anden aktivitet Renteindtægter og aktieudbytte Realiseret kursregulering værdipapirer, frie midler Renteindtægter og lignende indtægter, netto Årets resultat pm>c 8

11 Balance 31. december Aktiver Aktiver, frie midler Note DKK DKK '000 Lokaleindretning Kontorinventar Andre anlæg Materielle anlægsaktiver Indestående i Projektafdelingen Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Diverse tilgodehavender Mellemregning Projektafdelingen Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver, frie midler Aktiver, bundne midler Ejendommen, Elkjærsvej Materielle anlægsaktiver Indestående i Projektafdelingen Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Værdipapirer Omsætningsaktiver Aktiver, bundne midler Aktiver i alt

12 Balance 31. december Passiver Passiver, frie midler Note DKK DKK '000 Egenkapital Mellemregning med adoptanter Skyldige omkostninger Skyldige feriepenge Anden lønrelateret gæld Gældsforpligtelser Passiver, frie midler Passiver, bundne midler Egenkapital Passiver, bundne midler Passiver i alt Eventualforpiigtelser og sikkerhedsstillelser 7 10

13 Balance 31. december Supplerende oplysninger Forpligtelser over for adoptanter Regnskabet er i overensstemmelse med god regnskabsskik aflagt under forudsætning af fortsat drift. I tilfælde af at institutionen fratages sin autorisation til adoptioner eller måtte ophøre hermed, har denne en tilbagebetalingsforpligtelse overfor adoptanter på ca. TDKK Heraf er der i regnskabet under passiverne opført TDKK under posten "Mellemværende med adoptanter". Forpligtelse overfor bortadopterende lande Fremtidige rapporteringsforpligtelser overfor bortadopterende lande kan opgøres til ca. TDKK Forpligtelsen vedrører de bortadopterende landes krav på periodevis rapportering frem til højst barnets 18. år. Forpligtelsen er alene opgjort med udgangspunkt i de forventede direkte omkostninger. Yderligere forpligtelse ved ophør med øjeblikkelig virkning Ved en eventuel øjeblikkelig tilbagekaldelse af autorisationen til adoptioner vil der påhvile AC Børnehjælp en forpligtelse til at betale løn i opsigelsesperioden. Denne forpligtelse opgøres til ca. TDKK Leasingforpligtelser Institutionen har indgået leasingaftaler med årlig ydelse på TDKK 124 Aftalerne udløber i august 2015, og den samlede leasingforpligtelse kan opgøres til TDKK 454. Projektmidler Indeståender med ubrugte midler fra Danida og Projektpuljen tilhører Udenrigsministeriet, og der kan således ikke modregnes gæld eller gøres udlæg heri. li

14 Noter til årsregnskabet Administrationsomkostninger i Danmark DKK DKK '000 Gager, pensioner og andre personalerelaterede omkostninger Kontorholdsomkostninger Revisor og advokatomkostninger Informationsomkostninger Rejse- og mødeudgifter Ejendommens drift IT-omkostninger Kompensationsmoms Materielle anlægsaktiver, frie midler Lokaleindretning Kontorinventar Andre anlæg DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Årets tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Materielle anlægsaktiver, bundne midler Ejendom Elkjærsvej 31 DKK Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Værdi ifølge seneste ejendomsvurdering 2012 udgør TDKK pwc 12

15 Noter til årsregnskabet 4 Mellemregning Projektafdelingen 2012 DKK Saldo primo Bankoverførsler nrjo Tips og lotto Indbetalinger fra Lions.274 Q18 Lønninger 3.015^818 Rejseomkostninger Øvrige poster Værdipapirer Aktier Obligationer I alt DKK DKK DKK Frie midler Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets op- og nedskrivninger Årets tilbageførsler af tidligere års op- og nedskrivninger Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Bundne midler Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Årets op- og nedskrivninger Årets tilbageførsler af tidligere års op- og nedskrivninger Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Beholdningen af værdipapirer under bundne midler er anbragt i depot i Danske Bank. Depotet er forsynet med notering om, at der er tale om bundne midler. pwc 13

16 Noter til årsregnskabet 6 Egenkapital Fri egenkapital DKK DKK '000 Kursreguleringsfond: Saldo 1. januar Årets regulering af urealiserede kursgevinster på værdipapirer Overført overskud: Saldo 1. januar Årets resultat Projektafdelingen: Saldo 1. januar Årets resultat Årets regulering Fri egenkapital i alt Bunden egenkapital Grundfond Saldo 1. januar Kursreguleringsfond vedrørende den bundne kapitals værdipapirer: Saldo 1. januar Årets regulering af urealiserede kursgevinster på værdipapirer Reservefond: Saldo 1. januar Årets regulering af realiserede og urealiserede kursreguleringer på værdipapirer, mv. Projektafdelingen: Saldo 1. januar Årets regulering Bunden egenkapital i alt Egenkapital i alt Egenkapitalens fordeling DKK DKK '000 Fri egenkapital Bunden egenkapital ,2% 73,8% ,1% 58,9% ,0% ,0% pwc 14

17 Note til Familiestyrelsen Uddrag af årsregnskab for år Generelle poster Generelle administrationsomkostninger i Danmark (PAS, arkivering, løn, husleje, drift i øvrigt, bestyrelsesudgifter, indenlandsk rejseaktivitet) Støtte til Projekt Afdeling Renteindtægter og lignende indtægter 2 Underkategorisering af de landespecifikke poster Sagsspecifikke omkostninger i Danmark (oversættelse, legalisering, forsendelse, pædiaterhonorar, rejseforsikring, follow-up arbejde ) Sagsspecifikke omkostninger i udlandet (ophold på børnehjem, advokathonorar, tolk, tests, visum, pas, lufthavnsskat) Generelle omkostninger i udlandet a) modtagelse og klargøring af sag i udlandet b) løbende og faste donationer til samarbejdspartnere c) løn m.m til organisationens personale i udlandet Rejseaktiviteter Donationer og hjælpearbejde

18 Note til Familiestyrelsen 2 Underkategorisering af de landespecifikke poster (fortsat) Underkategorierne kan opdeles på lande som følger: Sagsspecifikke Sagsspecifikke Generelle Donationer omkostninger omkostninger omkostninger Rejse- og hjælpei Danmark i udlandet i udlandet Aktiviteter arbejde DKK DKK DKK DKK DKK Bolivia Burkina Faso Colombia Elfenbenskyster Ethiopien Indien Kenya Kina Kyrgyzstan Madagaskar Mali Nepal Nicaragua Nigeria Peru Senegal Sri Lanka Sydafrika Taiwan Thailand Tjekkiet Togo Vestafrika Vietnam Diverse alt pu>c 16

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014

DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE. CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 DRIFTSFONDEN FJORD & BÆLT KERTEMINDE CVR-nr. 18539802 ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 18. maj 2015. Dirigent Navn: Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere