INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf , Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf. 8613 3266, Fax 8612 7662 port@aarhus.dk www.aarhushavn."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2

3 INDHOLD Markedsorientering 4 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Hovedtal 9 Nøgletal 10 Pengestrømsopgørelse 11 Ledelsesberetning 13 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Noter 20 Anvendt regnskabspraksis 22 Statistik 24 Godsomsætning 25 Virksomhedsoplysninger 26 Havnekort 27 Udgivet af Aarhus Havn, Mindet 2 Postboks 130, 8100 Aarhus C Tlf , Fax Layout: Søren Bo Grafisk Tryk: Scanprint a/s

4 MARKEDSORIENTERING 4 Aarhus Havns mission er at levere effektiv og pålidelig havneinfrastruktur og havneservices til den rigtige pris og derved bidrage væsentligt til, at virksomheder i Danmark har let adgang til konkurrencedygtig og miljøvenlig søtransport. Efterspørgslen efter søtransport viste et generelt fald i Danmark og det fik også betydning for Aarhus Havn. Den samlede godsomsætning målt i tons faldt med 3% i forhold til Godsomsætning tons Containeromsætningen steg med 3%. Stigningen dækker over en vækst på 6% i import og 2% i eksport. Omsætningen er meget afhængig af det danske forbrug (import) og landbrugets og industriens internationale konkurrenceevne på eksportmarkederne. Godsomsætning - Containere i teu Landbruget er også væsentlige kunder på bulkområdet med import af foderstoffer mm samt eksport af korn. Landbrugets vilkår og evne til at udnytte potentialerne har afgørende betydning for Aarhus Havns udviklingsmuligheder Godsomsætning - Bulk i tons Den relativt høje byggeaktivitet i nærområdet, smittede positivt af på godsomsætningen af byggematerialer. Ligeledes bidrog omlægning fra fossile brændstoffer til biobrændsel positivt til omsætningen i form af import af træflis og træpiller. For udskibning af vindmøller var 2013 et stille år. Sidst på året sporedes dog tendenser til, at vindmøller produceret i Danmark til markeder hvor Aarhus Havn er konkurrencedygtig, igen viser fremgang. De virksomheder på havnen som er i international konkurrence oplevede et år med vanskelige betingelser. Sojaproteinfabrikken Solae Danmark måtte således lukke. For Aarhus Havn er det glædeligt, at det er lykkedes andre aktører at forandre anlægget til transitanlæg for bulkvarer og i 2014 åbner for sojaproteinproduktion til dyrefoder. Desuden ventes en ny foderstoffabrik i drift høsten Hermed styrker Aarhus positionen i forhold til landbrugs- og fødevaresektoren.

5 Antal medarbejdere Omsætningen af de mineralske olier ligger på et stabilt højt niveau både til forsyning af nærområdet og bunker til skibene. Der pågår betydelig opgradering af slukningsberedskabet samt omlægning til de brændstoftyper, der skal anvendes af skibsfarten i Desværre var det ikke rentabelt at opretholde fragtfærgen til Kalundborg, der indstillede sejladsen sidst på året. Den manglende omsætning svarer til den samlede nedgang på 3%. Mols-Linien har efterfølgende indsat ekstra natafgange og åbnet for lastbiler på dagturene i begrænset omfang. Mols-Linien udvidede servicen til Odden yderligere med en ekstra nybygget færge. Hermed øgedes frekvensen betydeligt i løbet af 2013 og i perioder er der afgang hver time. Udvidelsen medførte en øget indtægt i 2013 for Aarhus Havn, idet det resulterede i en stigning i antallet af overførte personbiler. På europæisk plan blev transportnetværket tilpasset og Aarhus Havn har en fremtrædende plads på det klassificerede netværk (Core-network), som en af de få danske havne. Placeringen forpligter og det er glædeligt, at Aarhus Kommune fastholder, at den forbedrede vejadgang via Marselis Boulevard skal færdiggøres. I 2013 er første etape med motorvejens niveaufri skæring med ringvejen taget i brug. På trods af nedgangen i omsætningen af gods, lykkedes det at realisere et tilfredsstillende økonomisk resultat i kraft af et overskud på 33 mio. kr., hvilket er 23 mio. kr. over det budgetterede overskud. Det større resultat skyldes salg af grunde og højere afkast af værdipapirer Resultat af havnedrift mio. kr I 2014 vil der være fokus på kundernes behov og mulighederne i markedet. Der forventes en godsomsætning på et lavere niveau og et overskud på 12 mio. kr. Overskuddet anses til at være tilstrækkeligt til at sikre havnens udvikling på sigt. Aarhus Havn, marts

6 LEDELSES PÅTEGNING 6 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 for Aarhus Havn. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Aarhus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Aarhus Havns aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Aarhus Havns finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til bestyrelsens godkendelse. Aarhus, den 17. marts 2014 Direktion: Jakob Flyvbjerg Christensen Bestyrelse: Jacob Bundsgaard Lars Boje Mathiesen Rabih Azad-Ahmad Agneta Björkman Curt Verner Jensen

7 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER TIL AARHUS BYRÅD PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Aarhus Havn for regnskabsåret 1. januar 31. december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Aarhus Havns udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Aarhus Havns interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Aarhus Havns aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Aarhus Havns aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aarhus, den 17. marts 2014 Jakob Nyborg statsaut. revisor Søren P. Nielsen statsaut. Revisor 7

8 8

9 HOVEDTAL Aarhus Havn kr RESULTATOPGØRELSE Skibs- og kajafgifter Udlejning Serviceydelser Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Resultat af havnedrift Gevinst ved salg af anlægsaktiver Finansielle nettoomkostninger Overskud BALANCE Egenkapital Aktiver GÆLD TILGODEHAVENDER Nettogæld primo Ændring af nettogæld Nettogæld ultimo LIKVIDITET Likviditet primo Pengestrøm til investeringer Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra finansiering Likviditet ultimo

10 NØGLETAL 10 Aarhus Havn % Soliditet: 65,1 62,4 60,5 71,9 69,9 Egenkapital ultimo i % af aktiver ultimo Afkastningsgrad: 1,0 1,1 1,7 1,9 1,6 Resultat af havnedrift i % af aktiver ultimo Forrentning af egenkapital 2,6 1,7 2,6 2,5 2,3 Årets overskud i % af gennemsnitlig egenkapital Overskudsgrad: 9,3 10,2 14,3 16,5 14,7 Resultat af havnedrift i % af omsætning Bruttomargin: 71,0 72,5 74,6 75,7 75,5 Bruttoresultat i % af omsætning Afskrivningsgrad: 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 Afskrivninger i % af materielle anlægsaktiver primo

11 PENGESTRØMSOPGØRELSE Aarhus Havn kr Note Årets resultat Reguleringer Ændring driftskapital Nettorente Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Afdrag på langfristet gæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.

12 12

13 LEDELSESBERETNING HOVEDOPGAVER Aarhus Havns hovedopgaver er at etablere og drive havneinfrastruktur til godsomsætning samt salg og udførelse af skibsrelaterede serviceydelser. EUROPÆISK TRANSPORTNETVÆRK Aarhus Havn indgår i det europæiske transportnetværk. Aarhus Havn er udpeget som en af de få danske havne til det klassificerede Core-network. HAVNELOV Aarhus Havn styres efter havneloven, der giver havnene muligheder for at udføre indtægtsgivende virksomhed. GODSOMSÆTNING Godsmængden faldt med tons (-3%) til tons med følgende fordeling: 1000 tons Containerruter Fragtfærger ro-ro Stykgods Bulktrafik Tankfart I alt Aarhus Havn fastholdt positionen som Danmarks største containerhavn og offentlige bulkhavn samt Vestdanmarks største personfærgehavn. De samlede infrastrukturafgifter af godsomsætningen (skibs- og kajafgifter) blev 79 mio. kr. mod 81 mio. kr. i Den lavere omsætning skyldes primært, at Förde Reederei Seetouristik (Kattegatruten)ophørte med sejlads til Kalundborg ultimo året. ENHEDSOMSÆTNING Den søværts omsætning af enhedslast med containere og trailere foregår i et fast rutenet. I 2013 blev antallet af rederier, der anløber Aarhus opretholdt. I 2013 blev der løftet TEUs med havnens kraner mod TEUs i Der var fremgang på teus fyldte containere, men en nedgang på teus tomme containere. PASSAGERFÆRGER OG KRYDSTOGT Mols-Linien A/S indsatte en ekstra færge og sejlede op til 22 daglige ture med passagerer og biler til Odden. Mols-Linien A/S overførte i 2013 i alt 0,8 mio. personbiler og 2,1 mio. passagerer til og fra Odden. Herudover benytter en række krydstogtrederier Aarhus som destination. I 2013 var der 13 anløb med gæster og et stort antal besætningsmedlemmer. Krydstogtsbranchen etablerede netværket Cruise Destination Aarhus med det formål at udvikle Aarhus og Østjylland til den bedst mulige krydstogtsdestination. STYKGODS Stykgods, der omfatter projektlast som fx vindmøller, samt konventionelt stykgods faldt med tons (-68%) til tons. Aarhus er en af hovedudskibningshavnene for den danske eksport af vindmøller, og der er etableret forskellige dedikerede pladser med specielt lasteudstyr. BULKTRAFIK Bulktrafik, der omfatter landbrugsvarer, træflis og -piller, kul, sten og grus samt genbrugsmaterialer mv., faldt med tons (-3%). 13

14 LEDELSESBERETNING FORTSAT 14 TANKFART Tankfart, der omfatter mineralsk og vegetabilsk olie m.m., steg med tons (4%). UDLEJNING Aarhus Havn udlejer arealer, pakhuse og kontorlokaler til havnerelaterede virksomheder. Lejeindtægterne udgjorde 64 mio. kr. mod 63 mio. kr. i Det er tilfredsstillende, at der fortsat er høj udlejningsaktivitet. SKIBSRELATEREDE SERVICEYDELSER Serviceydelserne omfatter lodsning, fortøjning, bugsering og krankørsel. Indtægterne faldt med 9 mio. kr. (-17%) til 47 mio. kr. For lods og trosseføring faldt behovet for assistancer. For bugseringer var markedet mere gunstigt for skibe, der ikke har behov for bugserassistance, hvilket medførte et samlet fald i indsejlingen fra de maritime services på 4 mio. kr. For krankørsel blev der med virkning fra 1. marts 2013 indgået aftale med terminaloperatøren APMT-CS A/S om overdragelse af krankørsel i containerskibe. Sammen med de øvrige ændringer i krankørslen medførte det 5 mio. kr. lavere indtægter. Til gengæld blev omkostninger til kranførerlønninger reduceret væsentligt. SALG AF AKTIVER I forbindelse med lokalplan for Filmbyen, er der åbnet mulighed for salg af arealer til parkering og anden anvendelse. Der blev indgået aftale med Aarhus Kommune om mageskifte af arealer, således at ejerforhold er tilpasset den fremadrettede anvendelse. Samtidig er grundarealet Mindet 6 solgt til Olav de Linde, der ejer bygningen på grunden. I 2014 søges forsat en afhændelse af arealer langs Sydhavnsgade, der ikke længere ligger optimalt til havneaktivitet. NYANLÆG Den nye ISPS gate på Oliehavnsvej blev etableret og taget i brug ved årsskiftet for i alt 7 mio. kr. Der blev ombygget kraner og udskiftet materiel for i alt 5 mio. kr. Projekteringen af det kommende Havnecenter blev afsluttet og udbuddet af byggeriet er godt i gang. De nødvendige vejtilpasninger med flytning af Østhavnsvej er igangsat. I alt blev anvendt 19 mio. kr. For 2014 planlægges nyanlæg og materiel for 138 mio. kr. RESULTAT Årets nettooverskud blev på 33 mio. kr. hvilket er 23 mio. kr. mere end budgetteret. Afvigelsen tilskrives større engangsindtægter fra salg af grunde og afkast af værdipapirer. Der ventes et overskud i størrelsesordenen 12 mio. kr. i Overskuddet anvendes til konsolidering, idet der ikke betales udbytte. BALANCE Havnens nettotilgodehavender blev øget med 59 mio. kr. til 129 mio. kr. Nettotilgodehavender består af obligationsbeholdning, likvider og andre omsætningsaktiver på 370 mio. kr. fratrukket faste lån på 178 mio. kr. og andre skyldige beløb på 63 mio. kr.

15 Egenkapitalen steg med 43 mio. kr. til mio. kr. Sammenholdt med balancesummen på mio. kr. giver det en soliditet på 65 %. Havnens likvider ved årets slutning udgør 274 mio. kr., heraf 260 mio. kr. i værdipapirer. OVERSKUDSDISPONERING Aarhus Kommune har besluttet at gennemføre den forbedrede vejadgang til havnen via Marselis Boulevard. Til delvis finansiering heraf er besluttet, at Havnen i 2017 skal betale 200 mio. kr. og i mio. kr. til Aarhus Kommune. De 350 mio. kr. disponeres af Havnens akkumulerede overskud(egenkapital). RISIKOVURDERING Der er ikke særlige risici, som afviger fra tilsvarende virksomheder, bortset fra den finansielle risiko. Risikoen ved lånegælden er afdækket ved fastforrentede, langfristede lån. Den likvide beholdning er placeret i børsnoterede obligationer og som kortfristede aftaleindlån. Havnen er terrorrisikovurderet i henhold til de internationale ISPS standarder, der er lovfæstet i lov nr. 457 af 23. maj Beredskabet på Oliehavnen opgraderes efter Beredskabsstyrelsens regelsæt for særlige risikovirksomheder. Opgraderingen ventes gennemført Aarhus Havn er påvirket af de samlede miljøforhold der gælder for havnens kundekreds. Kravene til skibenes udledning skærpes fra Det er uklart hvilken effekt det vil få for omsætningen. Aarhus Havn indgår i et EU projekt om etablering af fyldestation for LNG, som er et muligt fremtidigt brændstof for skibene. Aarhus Havn er godkendt som depot for ren og lettere forurenet jord. Hermed genbruges jorden mest muligt med den mindst mulige miljøbelastning. Aarhus Havn har gennemført en analyse, der viser at med etablering af få effektive knudepunkter for international transport med enhedslaster, kan der opnås en reduktion på % CO2 udledning ved at udnytte skibstransport af containergods fra de nordeuropæiske havne til Aarhus i stedet for at transportere godset med lastbil og tog til Danmark. VIDENRESSOURCER Aarhus Havn lægger vægt på at medarbejderne er kundeorienterede, tager ansvar og er produktive og fleksible. 15 MILJØFORHOLD Aarhus Havns egne miljøforhold vurderes ikke at få væsentlig betydning for den fremtidige indtjening.

16 16

17 RESULTATOPGØRELSE Aarhus Havn kr Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Andre eksterne driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre driftsomkostninger EBITDA Afskrivninger Gevinst ved salg af anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Finansielle nettoomkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overfølt resultat

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 18 AKTIVER Aarhus Havn kr Note 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og bygninger Driftsmateriel og inventar Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

19 PASSIVER Aarhus Havn kr Note 4. Egenkapital Overført resultat Reserve sikringsinstrument Egenkapital i alt Hensatte forpligtigelser Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til bidrag til vejadgang Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9. Nærtstående parter

20 NOTER 20 Note Aarhus Havn kr Personaleomkostninger Lønninger og pensionsbidrag Tjenestemandspensionsomkostninger Hensættelse til tjenestemandspension Andre omkostninger til social sikring m.m I alt Løn, vederlag og pension m.v. til direktionen og bestyrelsen udgør for 2013 kr (2012: kr ). Det gennemsnitlige antal medarbejdere udgør 100 for 2013 (2012:120). 2. Materielle anlægsaktiver Havneanlæg Driftsmateriel Anlæg I alt og bygninger og inventar under opførelse Anskaffelsessum 1/ Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Afskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Afskrives over år 3-30 år Finansiel leasede Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender, der forfalder senere end 1 år Egenkapital Overført resultat 1/ Årets resultat Overført resultat 31/ Nettoregulering af sikringsinstrument 1/ Årets nettoreguleringer Nettoregulering af sikringsinstrument 31/ Egenkapital 31/

21 Note Aarhus Havn kr Hensatte forpligtelser Nuværende tjenestemandsansatte Nuværende tjenestemandspensionister Bidrag til vejadgang Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Af gæld til kreditinstitutter forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunktet. Af anden gæld forfalder kr. til betaling efter 5 år fra balancetidspunkt 7. Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Aarhus Havn har løbende forpligtelser vedrørende reetablering af infrastruktur i forbindelse med omlægning af havneområdets anvendelse. Kontraktlige forpligtelser Der er huslejeforpligtelser for 10 mio. kr. 8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Aarhus Havn har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9. Nærtstående parter Aarhus Havns nærtstående parter omfatter Aarhus Kommune, der ifølge Havneloven ejer Aarhus Havn. 10 Pengestrømsopgørelse - reguleringer Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Avance ved afhændelse af anlægsaktiver Ændring i andre hensatte forpligtelser Andre reguleringer Reguleringer i alt Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld i øvrigt Ændring i driftskapital i alt

22 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 22 Aarhus Havn er omfattet af årsregnskabsloven ifølge Trafikhavneloven. Årsrapporten for Aarhus Havn for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter afgifter fra havneinfrastruktur, udlejning af arealer og bygninger samt salg af serviceydelser. Nettoomsætningen måles ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med omsætningen. Kontraktmæssige areallejeindtægter indregnes efter forfaldstidspunktet. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Driftsomkostninger og andre eksterne driftsomkostninger Driftsomkostninger og andre eksterne driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, markedsføring og repræsentation samt drift og vedligehold af havneanlæg, bygninger og materiel. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensionsbidrag og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af Aarhus Havns medarbejdere og tjenestemandspensionister. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiel leasing, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. BALANCE Materielle anlægsaktiver Havneanlæg og materiel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn. Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige. Istandsættelser og større vedligeholdelsesarbejder omkostningsføres i regnskabsåret. Anskaffelser af mindre driftsmateriel, herunder biler, edb, m.v. omkostningsføres i anskaffelsesåret. Aktiverne afskrives lineært over aktivets driftsøkonomiske levetid, der er op til 50 år for havneanlæg og op til 30 år for materiel. Afskrivningerne påbegyndes ved ibrugtagning. Der foretages ikke afskrivning på grunde og landarealer. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i afskrivninger som en selvstændig post i resultatopgørelsen. Værdiforringelse af anlægsaktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen. Leasingkontrakter Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

23 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster indgår i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld. Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for regnskabsmæssig sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes direkte på egenkapitalen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til tjenestemandspension og bidrag til vejadgang. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af virksomhedens økonomiske ressourcer. Hensatte forpligtelser måles til nettorealisationsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen tidsmæssigt forventes at ligge langt ude i fremtiden. Pensionshensættelser opgøres som den kapitaliserede værdi af fremtidige pensionsudbetalinger til kommende og nuværende tjenestemandspensionister pr. 31. december fratrukket indbetalinger fra kommende tjenestemandspensionister. Hensættelsen er beregnet ud fra skønnede gennemsnitlige levetider, pensioneringstidspunkt samt forrentning. Udbetalte pensioner og årets regulering af pensionshensættelserne omkostningsføres i resultatopgørelsen. Hensættelse til bidrag til vejadgang forventes udbetalt med 200 mio. kr. ved anlægsarbejdets påbegyndelse, forventet 2017, og 150 mio. ved ibrugtagning forventet Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi. Skatteforhold I henhold til den gældende lovgivning er Aarhus Havn ikke skattepligtig, hvorfor der ikke afsættes skat af årets resultat. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser Aarhus Havns pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af Aarhus Havns egenkapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. SEGMENTOPLYSNINGER Der gives oplysninger på forretningssegmenter. Segmentoplysningerne følger virksomhedens regnskabspraksis, risici og interne økonomistyring. NØGLETAL Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalyseforenings Anbefalinger og Nøgletal

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7

Indhold. Året 2005 side 3. The year 2005 page 3. Ledelsesberetning side 4. Hovedtal side 6. Nøgletal og pengestrøm side 7 ÅRSRAPPORT 2005 Indhold 2 Året 2005 side 3 The year 2005 page 3 Ledelsesberetning side 4 Hovedtal side 6 Nøgletal og pengestrøm side 7 Anvendt regnskabspraksis side 8 Ledelses- og revisionspåtegning side

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013

Årsrapport. 1. oktober 2012-30. september 2013 CVR-nr. 26 65 46 53 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. januar 2014. Martin Skou Heidemann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider

Køge Kyst P/S. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider CVR-nr. 31 86 10 63 Årsrapporten indeholder 21 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75

Semler holding A/S. Årsrapport 2012. Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 Semler holding A/S Årsrapport 2012 Udkast CVR-NR. 16 94 91 75 INDHOLD Ledelsesberetning side 4 Koncernoversigt side 4 Hoved- og nøgletal for Semler Gruppen (koncernen) side 5 Selskabsoplysninger side

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere