~ Århus Lærerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "~ Århus Lærerforening"

Transkript

1 ~ Århus Lærerforening Beslutningsreferat af 0 den ordinære generalforsamling i Arhus Lærerforening fredag den 14. marts 2014 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2a. Vedtagelse af forretningsorden. 2b. Valg af referent. 2c. Valg af stemmeudvalg. 3. Formandens beretning. 4. Vedtægtsændringer. 5. Regnskab. 6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorarer. 7. Budget og fastsættelse af kontingent. 8. Valg jævnfør vedtægternes 12. a) Valg af formand. b) Valg af næstformand. c) Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til styrelsen. d) Valg af revisor og revisorsuppleant. 9. Valg jævnfør Eventuelt. ftphu9 uererporemog I DLF - kreds 133 I Grønnegade 80, Århus c Telefon I Mail - I I Fax

2 Ad punkt 1. Valg af dirigent. På styrelsens vegne foreslog formanden, Jesper Weber Skorstengaard, valg af faglig sekretær i BUPL, Lars Møller, som dirigent. Vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel ved opslag på skolerne og på hjemmesiden folkeskolen.dk. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Ad punkt 2a. Vedtagelse af forretningsorden. Der forelå forslag til forretningsorden fra styrelsen. Forslaget blev uddelt ved adgangskontrollen til generalforsamlingen. Vedtaget. Ad punkt 2b. Valg af referent. Fra styrelsen forelå forslag om, at konsulent Søren Bonde, Århus Lærerforenings kontor, udfærdiger et beslutningsreferat. Vedtaget. Ad punkt 2c. Valg af stemmeudvalg. Fra styrelsen forelå forslag om stemmeudvalg bestående af følgende tillidsrepræsentanter, der fungerer som stemmetællere: Vedtaget. Henrik Møller Kasper Bilenberg LarsI<irk Mette Andersen Ulla de Boer Trine Gunge Meulengracht Susanne Hørmann KirstenFaddy Torben Jensen KateLyhne Thorbjørn Dahl Som formand for stemmeudvalget foreslås konsulent Malene Vestergård, Århus Lærerforenings kontor.

3 Ad punkt 3. Formandens beretning. Formanden, Jesp er Weber Skorstengaard, aflagde mundtlig beretning. Som et supplement til formandens mundtlige beretning var i forvejen udsendt skriftlig beretning, offentliggjort på foreningenshjemmeside den 26. februar Debatten om formandens beretning fulgte efter dirigentens anvisning en opdeling i følgende hovedpunkter: 1) Faglige forhold 2) Pædagogiske forhold 3) Organisatoriske forhold 1) Faglige forhold: Rikke Gierahn Andersen forelagde på styrelsens vegne forslag til resolution vedrørende Den markant forringede trivsel kræver handling. Erik Cloyd Ebsen fremlagde ændringsforslag og følgende forslag til resolution blev af dirigenten sat under afstemning: Den markant forringede trivsel kræver handling Trivsel er en forudsætning for, at lærerne kan levere undervisning af høj kvalitet. Forslaget blev godkendt. Trivselsundersøgelsen fra 2013 viser med al tljdelighed, at der er behov for at passe på lærernes arbejdsmiljø. Lærerne accepterer ikke forklaringen om, at den dårlige trivselsundersøgelse alene sktjldes lockouten og regeringsindgrebet sidste forår. Dette understøttes blandt andet af det faktum, at der er stor variation på trivselsresultaterne skolerne imellem. Den dårlige trivsel blandt lærerne kræver handling, en fokuseret og insisterende indsats eksempelvis i forhold til forudsigelighed i arbejdet, balance mellem arbejds- og familieliv samt ytrings- og dialogkulturen på arbejdspladserne. Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdsmiljøet og trivslen er i orden. Det bør prioriteres højt og være en opgave, der håndteres i dialog og samarbejde med lærerne. Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde i Aarhus den 14. marts 2014.

4 Beretningens afsnit om Faglige forhold blev af dirigenten sat under afstemning. Afsnittet om faglige forhold blev godkendt. 2) Pædagogiske forhold: Flemming Pedersen forelagde på styrelsens vegne følgende forslag til resolution: "Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan". Det er det første af refonnens tre overordnede mål. Reformen er samlet set ambitiøs, og det er nødvendigt at tænke skole på en ny måde. Århus Lærerforening deler ambitionen om udvikling af den danske folkeskole. Forslaget blev godkendt. Skolerne er i fuld gang med at diskutere, hvordan reformen igangsættes fra august De mange nye tiltag kræver tid og plads til diskussion. - Et udviklingsarbejde som bliver en af skolernes udfordringer de kommende år. Der skal være fokus på at lærerne sikres den nødvendige forberedelse, selvom undervisningstiden øges. at rammerne for undervisningen gør det muligt at gennemføre undervisning på et kvalificeret niveau, i en tid hvor flere elever inkluderes. at lærerne reelt får efteruddannelse på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. at undervisningen ikke bliver indsnævret i retning af "teaching to the test". Århus Lærerforening ser frem til fortsat at være en uundgåelig aktør i udviklingen af den aarhusianske folkeskole. Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde i Aarhus den 14. marts 2014.

5 Arne Krogsgaard forelagde på styrelsens vegne følgende forslag til resolution: Folkeskolereformen sætter nye dagsordener for inklusionsopgaven, da det øgede timeantal i folkeskolereformen kan presse de elever, der i forvejen er udfordrede. "Den nye og anderledes skoledag" er ikke nødvendigvis en gave til de elever, der i særlig grad har brug for struktur og forudsigelighed. Forslaget blev godkendt Siden 2011 er der blevet færre lærere i klasser med flere elever. Desuden kan vi konstatere, at der i dag er cirka 150 færre elever i specialklasser, end da "Folkeskolens Fællesskaber" startede i Lærerne oplever, at flere elever kæmper en kamp for at være fysisk, socialt og fagligt inkluderede i de almene klasser. Med Fællesskaber For Alle har Aarhus Kommune taget det første spæde skridt til at opkvalificere lærerne og andre faggrupper til at kunne løfte inklusionsopgaven. Dette projekt skal videreføres, og det skal udbygges med yderligere uddannelsestiltag, der specialuddanner lærerne. Hvis inklusionen skal lykkes, så er det nødvendigt, at der på den enkelte skole er specialuddannede lærere et tilstrækkeligt antal velforberedte tolærertimer et ressourcestærkt AKT!inklusionsteam et inddragende og målrettet forældresamarbejde de nødvendige fijsiske rammer Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde i Aarhus den 14. marts Katrine Vinther Nielsen forelagde forslag til vedtagelse vedrørende Dannelsesmål. Jesper Hejndorf forelagde på styrelsens vegne ændringsforslag og følgende forslag til vedtagelse blev af dirigenten sat under afstemning: Elevernes alsidige udvikling skal sikres Kvalitetsrapporterne, kvalitetssamtalerne og de lokale udviklingsplaner skal understøtte skolereformens mål. Derfor må vi som lærere insistere på, at de sigter mod et bredt dannelsesperspektiv, hvor eleverne i sidste ende uddannes til at tage ansvar for deres eget liv såvel som samfu. ndet. Forslaget blev godkendt.

6 En ensidig fokusering på testresultater og kvantitative mål vil gøre, at den del af folkeskoleloven, som handler om elevernes alsidige udvikling, ikke kan opfyldes. I skolereformen er det første mål, at alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Et mål Århus Lærerforening deler til fulde. Skal dette lykkes, må det ske ud fra den betragtning, at læreren gennem sin undervisning udvikler både elevernes menneskelige, sociale og faglige kompetencer. Altså er det via lærerens professionelle dømmekraft, at den kvalitative undervisning iværksættes. Århus Lærerforening skal arbejde for, at kvalitetsrapporterne, kvalitetssamtalerne og de lokale udviklingsplaner fortsat har et reelt helhedsorienteret syn på eleverne. Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde i Aarhus den 14. marts Beretningens afsnit om Pædagogiske forhold blev af dirigenten sat under afstemning. Afsnittet om Pædagogiske forhold blev godkendt. 3) Organisatoriske forhold. Mette Heegaard forelagde på styrelsens vegne følgende forslag til resolution: ø Arhus Lærerforening er en seriøs, troværdig og resultatsøgende fagforening Forslaget blev godkendt. Århus Lærerforening vil fortsat være en forening, som er kendt og anerkendt for at samarbejde og skabe resultater til gavn for alle medlemmer i foreningen. Århus Lærerforening skal være aktivt opsøgende, søge indflydelse og konstant stille sin viden til rådighed overfor dem, der træffer beslutninger om folkeskolens fremtid. Foreningen skal være åben overfor nye samarbejdsrelationer og afsøge nye veje i forhold til at fremme Århus Lære1jorenings interesser blandt andet i relation til kommende lovgivning og regulering. Vedtaget på Århus Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde

7 i Aarhus den 14. marts Beretningens afsnit om organisatoriske forhold blev af dirigenten sat under afstemning. Formandens samlede beretning blev herefter af dirigenten sat under afstemning. Afsnittet om Organisatoriske forhold blev godkendt. Den samlede beretning blev godkendt. Ad punkt 4. Vedtægtsændringer. Styrelsen fremsatte forslag til ændring af vedtægternes 11, stk. 2 og 15, stk. 3. Ændringsforslagene fremgår af bilag 1 til beslutningsreferatet. Ad punkt 5. Regnskab. Kassereren, Jørn Kokkendorff, fremlagde regnskab for perioden Regnskabet var i forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. Kassereren, Jørn Kokkendorff, fremlagde regnskab for kreds 133' s Særlige Fond for perioden Regnskabet var i forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. Vedtægtsændringe rne blev i begge tilfælde vedtaget med over 2/3- flertal. Alle 3 regnskaber blev ved afstemning godkendt. Kassereren, Jørn Kokkendorff, fremlagde regnskab for kreds 133' s Solidaritetsfond for perioden Regnskabet var i forvejen offentliggjort på foreningens hjemmeside. Ad punkt 6. Fastsættelse af formandens, næstformandens og kassererens honorar. På styrelsens vegne fremlagde kassereren, Jørn Kokkendorff, følgende forslag om honorar til formand, næstformand og kasserer: Formanden frikøbes fuldt ud og aflønnes med en pensionsgivende løn på løntrin kr. (grundbeløb ). Næstformanden frikøbes fuldt ud og honoreres med 85 procent af formandens løn- og pensionsmæssige vilkår. Da der ikke forelå andre forslag, konstaterede dirigenten, at de af styrelsen fremsatte forslag var vedtaget. Kassereren frikøbes årligt 236 timer. Timerne honoreres forholdsmæssigt med 78 procent af formandens løn- og pensionsmæssige vilkår.

8 Ad punkt 7. Budget og fastsættelse af kontingent. Kassereren, Jørn Kokkendorff, fremsatte på styrelsens vegne forslag til budget for perioden , herunder forslag om uændret kontingent. Styrelsesmedlemmer (formand og næstformand undtaget) fri.købes med 472 årlige bruttotimer. Da der ikke forelå andre forslag, konstaterede dirigenten, at de af styrelsen fremsatte forslag var vedtaget. Ad punkt 8. Valg jævnfør vedtægternes 12 a) Valg af formand Kandidat til formandsposten: Jesper Weber Skorstengaard b) Valg af næstformand Kandidat til næstformandsposten: Dorthe Ryom Fisker Valgt. Valgt. c) Valg af kongresdelegerede/styrelsesmedlemmer samt suppleanter til styrelsen Kandidater som delegerede til DLF' s kongres samt kandidater til ÅLF' s styrelse: Rikke Gierahn Andersen, Højvangskolen Erik Cloyd Ebsen, PPR Kristian Eising, Skjoldhøjskolen Gunnar Friedrichsen, Center 10, Aarhus High School Mette Heegaard, Tilst Skole Jesper Hejndorf, Katrinebjergskolen Charlotte Ipsen, Elsted Skole Jacob Steen Jensen, Mårslet Skole Arne Krogsgaard, Åby Skole Katrine Vinther Nielsen, Beder Skole Lars Overballe, Næshøjskolen Flemming Pedersen, Kragelundskolen Jens Bech Pedersen, N.J. Fjordsgades Skole Sirius Hertz Rønn, Mårslet Skole Anna Bang Sinnbeck, Skåde Skole Mads Schjødt Thomsen, Tovshøjskolen

9 Som kongresdelegerede og medlemmer af styrelsen: Mette Heegaard stemmer Rikke Gierahn Andersen stemmer Katrine Vinther Nielsen stemmer Lars Overballe stemmer Anna Bang Sinnbeck stemmer Arne Krogsgaard stemmer Jesper Hejndorf stemmer Flemming Pedersen stemmer Erik Cloyd Ebsen stemmer Charlotte Ibsen stemmer Ved skriftlig afstenming blev kandidaterne oplistet til venstre valgt. Som 1. suppleant til kongressen og styrelsen: Mads Schjødt Thomsen stemmer Som 2. suppleant til kongressen og styrelsen: Kristian Ejsing stemmer Som 3. suppleant til kongressen og styrelsen: Jens Bech Pedersen stemmer Som 4. suppleant til kongressen og styrelsen: Jacob Steen Jensen stemmer Som 5. suppleant til kongressen og styrelsen: Gunnar Friedrichsen-531 stemmer Som 6. suppleant til kongressen og styrelsen: Sirius Hertz Rønn stemmer d) Valg af revisor og revisorsuppleant: Styrelsen foreslår valg af Torry Andersen, Vorrevangskolen som revisor. Styrelsen foreslår valg af Niels Birkebæk Møller, Sødalskolen. Valgt. Valgt. Ad punkt 9. Valg jævnfør 13 Valg af fanebærer: Styrelsen foreslår genvalg af Søren Bach, Jellebakkeskolen. Valgt.

10 Ad punkt 10. Eventuelt Formanden takkede på styrelsens vegne dirigenten, Lars Møller, for hans ledelse af generalforsamlingen og takkede Jørn Kokkendorff for hans mangeårige arbejde i styrelsen. Dato: 2~ -2o/y- Dirigent Søren Bonde Referent

11 Bilag 1 Forslag til vedtægtsændringer på ÅLF's ordinære generalforsamling den 14. marts 2014 Styrelsen fremsætterforslag til ændring af vedtægternes 11, stk. 2 og 15, stk. 3. Den understregede tekst er den eksisterende tekst, der foreslås ændret. Den fede tekst er forslaget til ændring. 11 stk. 2.: (Omhandler annoncering af ekstraordinær generalforsamling) Nuværende tekst: Ekstraordinær generalforsamling Ændres til: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mi.ndst 8 dages varsel ved opslag på indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på arbejdspladserne og annoncering i dagspressen. arbejdspladserne og meddeles på hjemmesiden folkeskolen.dk. Begrundelse: At give besked på hjemmesiden er bedre både med hensyn til økonomi og kommunikation. Dette er tidligere ændret ved ordinær generalforsamling, og det foreslås nu også ændret ved ekstraordinær 11:eneralforsamling. 15 stk. 3.: (Oinhandler aftalegrundlag for TR's arbejde) Nuværende tekst: Tillidsrepræsentanten formidler Ændres til: Tillidsrepræsentanten formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, styrelsen og hovedstyrelsen og udfører i øvrigt sit styrelsen og hovedstyrelsen og udfører i øvrigt sit arbejde i henhold til de til enhver tid gældende regler arbejde i henhold til de til enhver tid gældende regler for TR'erne (p.t. Aftale om tillidsrepræsentanter. for TR'erne. samarbeide Q& samarbeidsudvalg i (amts)kommuner). Begrundelse: Konsekvensændring på grund af ændret aftalegrundlag.

Dagens indre frikvarter

Dagens indre frikvarter 3 2012 Dagens indre frikvarter ÅLF netop nu Af Martin Lauritzen & Thorkil Bjerrum Udskiftninger i styrelsen 1. april var skiftedag i styrelsen. Tove Borch, foreningens næstformand og mangeårige pædagogisk

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011

Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 Referat af Københavns Lærerforenings ordinære generalforsamling 2011 I medfør af den på generalforsamlingen besluttede vedtægtsændring af 10 stk. 2, er dette referat et beslutningsreferat til foreningens

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere