VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret side 3 6. Vedtagelser side 4 7. Referater og regnskab side 4 8. Kontingent m.v. side 5 9. Tinglysning side Servitutter side Tvister side 6 Bilag 1 Deklaration om grundejerforening m.v. tinglyst Bilag 2 Kortskitser (3 stk.) over grundejerforeningens område Bilag 3 Grundejerforeningens fordelingstal ved stiftelsen Bilag 4 Visioner for Andelssamfundet i Hjortshøj Bilag 5 Vejledende retningslinjer for byggeri Bilag 6 Vejledende retningslinjer for varme-, el- og vandforsyning Bilag 7 Vejledende retningslinjer for spildevands- og affaldshåndtering Bilag 8 Vejledende retningslinjer for forvaltning af udendørs arealer Bilag 9 Bindende ordensregler

2 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen for Andelssamfundet i Hjortshøj Foreningens hjemsted er Hjortshøj, Århus Kommune, Århus Retskreds. 2. Formål 2.1. Foreningens formål er: at realisere visionerne for Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) at varetage fælles grundejerinteresser for ejerne af parceller, udstykket fra matr. nr. 7 p, Hjortshøj By, Hjortshøj, omfattet af Århus Kommunes lokalplan nr. 424, samt tilgrænsende områder efter krav fra Århus Kommune at varetage fælles rettigheder og forpligtelser for grundejerne i området, som følger af Århus Kommunes lokalplan nr. 424, deklaration om grundejerforening m.v., tinglyst , øvrige tinglyste deklarationer og gældende offentlige forskrifter samt foreningens vedtagelser at yde vejledning og bistand til nye og gamle bogrupper og ejerforeninger i spørgsmål, som er omfattet af foreningens formål Med bogrupper og ejerforeninger sidestilles andelsboligforeninger og afdelinger af almennyttige boligselskaber Foreningen kan uddelegere ansvar for nærmere bestemte forhold til ejerforeningerne for bogrupperne Foreningen kan vedtage og indgå bindende aftaler om rettigheder og forpligtelser for foreningen og dens medlemmer vedrørende erhvervelse, anlæg, drift, renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse og brug af fælles ejendom, bygninger, veje, stier, installationer og ledninger m.v. samt om fælles kontingenter, brugsafgifter og forsikringer m.v Foreningen kan vedtage bindende eller vejledende ordensregler og retningslinjer for foreningen og dens medlemmer om bygningsmæssige, miljømæssige og sociale forhold, herunder om konstruktioner og materialer, anvendelse af kemiske stoffer i husholdning og på private og fælles arealer, energi- og ressourceanvendelse, affalds- og spildevandsbehandling, støj, dyrehold, hegn, hække, træer, trafik, parkering m.v. 3. Medlemskab 3.1. De til enhver tid værende ejere af parceller, udstykket fra matr. nr. 7 p, Hjortshøj By, Hjortshøj, samt - efter krav fra Århus Kommune - grundejere i tilgrænsende områder - har pligt til at være medlem af foreningen via en ejerforening, der omfatter alle med fast bopæl og folkeregisteradresse i den enkelte bogruppe, herunder også hjemmeboende børn over 21 år Ejerforeningerne har lige rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, medmindre andet vedtages. Hver ejerforening har én stemme.

3 4. Indskudskapital og hæftelse 4.1. Foreningens indskudskapital er ved stiftelsen fastsat til 0 kr. pr. voksen forsørger pr. boenhed/husstand Foreningen er en ikke-erhvervsdrivende forening med begrænset ansvar Foreningen hæfter kun med sin formue og foreningens medlemmer hæfter kun med deres indskud for foreningens forpligtelser overfor tredjepart, medmindre andet er enstemmigt vedtaget og skriftligt godkendt af foreningen Foreningens ejendom og formue og medlemmernes andele heraf kan ikke gøres til genstand for udlæg, arrest, eksekution eller modregning for foreningen uvedkommende forpligtelser og kan ikke overdrages, udlejes, udlånes, belånes, pantsættes eller på anden måde stilles til rådighed eller sikkerhed for tredjepart uden foreningens enstemmige vedtagelse og skriftlige godkendelse, hvilket er vedtaget ved foreningens stiftelse Rettigheder og forpligtelser vedrørende foreningens ejendom er ikke tilknyttet nogen bestemt del af ejendommen, men tilkommer og påhviler alle medlemmer i forening, medmindre andet vedtages. Brugsrettigheder omfatter både medlemmer og deres eventuelle ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn samt eventuelle lejere, medmindre andet vedtages. 5. Ledelse og tegningsret 5.1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der er foreningens højeste myndighed Bestyrelsen består af et medlem fra hver ejerforening, der vælges af og blandt den enkelte ejerforenings medlemmer for et år ad gangen. Der vælges desuden mindst en suppleant for hvert bestyrelsesmedlem. Genvalg kan ske. Valg til bestyrelsen skal afholdes af hver ejerforening inden udgangen af årets første kvartal, så bestyrelsen kan konstituere sig inden udgangen af april måned. Valget afholdes i øvrigt i henhold til den enkelte ejerforenings vedtægter Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer, og vælger selv en revisor, der ikke må være medlem af eller inhabil i forhold til bestyrelsen. Foreningen har adresse hos formanden, medmindre andet vedtages. Foreningens adresse skal meddeles Århus Kommune Bestyrelsesmøder skal koordineres med møder i ejerforeningerne for bogrupperne og Andelssamfundet i Hjortshøj efter en fast plan, og indkaldes skriftligt med mindst tre ugers varsel og oplysning om tid, sted og dagsorden. Herudover skal indkaldes til bestyrelsesmøde, når det kræves af et bestyrelsesmedlem. Er bestyrelsesmedlemmet forhindret i at komme, kan suppleanten indtræde Forslag, der ønskes vedtaget, skal fremgå af dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen. I modsat fald kan forslag kun behandles under eventuelt, hvor der ikke kan ske bindende vedtagelse Det enkelte bestyrelsesmedlem repræsenterer og skal indhente nødvendigt mandat til beslutninger fra den ejerforening, vedkommende er valgt af. Ved køb, salg, belåning, pantsætning eller overdragelse af foreningens ejendom og andre væsentlige eller usædvanlige dispositioner

4 tegnes foreningen af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening med de personer, der er tegningsberettigede i henhold til vedtægterne for ejerforeningerne. Bestyrelsesmedlemmer fra de almene afdelinger skal i disse beslutninger indhente nødvendigt mandat fra deres respektive organisationsbestyrelse Hvert år inden udgangen af april måned afholdes konstituerende bestyrelsesmøde, som er åbent for alle medlemmer af ejerforeningerne, og hvor både den afgående og tiltrædende bestyrelse er til stede, med mindst følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og godkendelse af indkaldelse og dagsorden 2. Den afgående bestyrelses beretning 3. Den afgående bestyrelses fremlæggelse af revideret og godkendt årsregnskab 4. Konstituering af den tiltrædende bestyrelse og valg af revisor 5. Den tiltrædende bestyrelses behandling af indkomne forslag 6. Den tiltrædende bestyrelses godkendelse af budget for indeværende regnskabsår 7. Eventuelt 5.8. Bestyrelsen kan herudover indkalde til orienterings- og debatmøder og nedsætte arbejdsgrupper, der er åbne for alle medlemmer af ejerforeningerne og er rådgivende overfor bestyrelsen Foreningen tegnes i den daglige drift ved kassereren og formanden eller næstformanden i forening. 6. Vedtagelser 6.1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig på vedtægtsmæssigt indkaldte bestyrelsesmøder, hvor mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede Beslutninger træffes ved 2/3 flertal, medmindre andet fremgår af vedtægterne Beslutninger om foreningens vedtægter, kontingent og budget, samt om tinglysning jf. vedtægternes 8 og 9 og foreningens opløsning træffes ved 2/3 flertal Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid kræve, at en beslutning udsættes i en måned for at kunne drøftes nærmere i ejerforeningerne. 7. Referater og regnskab 7.1. Der føres løbende referater over foreningens møder, som skal angive tid, sted og dagsorden, tilstedeværende, eventuelle fuldmagter og de punkter og forslag, der behandles og vedtages. Foreningens referater og regnskaber skal være tilgængelige for alle medlemmer af ejerforeningerne Foreningens regnskabsår følger kalenderåret Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal vedtage, at årsregnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Årsregnskabet påtegnes af revisor og underskrives af bestyrelsen ved godkendelsen.

5 8. Kontingent m.v Medlemmernes økonomiske forpligtelser overfor foreningen fastsættes efter et samlet budget, og fordeles efter fordelingstal, der fastsættes efter det samlede antal voksne forsørgere i de enkelte ejerforeninger, medmindre andet vedtages. Foreningens budget kan vedtages med 2/3 flertal Grundejerforeningen opkræver kontingent af hver bogruppe. Kontingent og øvrige økonomiske forpligtelser overfor ejerforeningen indbetales pr.1.maj. 9. Tinglysning 9.1. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal vedtage, at der til sikkerhed for medlemmernes forpligtelser overfor ejerforeningen oprettes ejerpantebreve i medlemmernes ejendomme med meddelelse til ejerforeningen og/eller tinglyses deklaration pantstiftende på medlemmernes ejendomme, samt at ejerforeningens vedtægter, beslutninger og aftaler eller dele heraf tinglyses servitutstiftende på medlemmernes ejendomme Tinglysning skal i alle tilfælde ske med respekt af nuværende og kommende pantehæftelser og med de til enhver tid værende medlemmer af foreningen som påtaleberettigede. Omkostningerne afholdes af foreningen, medmindre andet vedtages. 10. Servitutter Der henvises til: Ejendommens blad i tingbogen Vedtægter for foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj På ejerforeningens ejendom er ved foreningens stiftelse tinglyst følgende servitutter: Deklaration vedr. Hjortshøj Vandværk Landvæsenskommissionskendelse vedr. afvanding Lokalplan nr Dokument om grundejerforening, ledninger, parkering m.v Dokument om arkæologiske fund Dokument om bebyggelse, benyttelse m.v Der gøres opmærksom på: At ejerforeningen for Bogruppe 1 har brugsret til, men ikke ejer, et delareal mellem Bogruppe 1 og Bogruppe 3, som ejes af Bogruppe At ejerforeningerne indtil videre i praksis varetager renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse af fælles stier, adgangsveje og belysning m.v. i tilknytning til ejerforeningernes ejendom At der efter vedtægternes tinglysning kan være indgået aftaler og vedtaget bindende eller vejledende ordensregler, retningslinjer og lignende, jf. vedtægternes 2.

6 11. Tvister Enhver tvist mellem foreningens medlemmer om foreningens forhold afgøres ved Retten i Århus som første instans, eller ved enighed mellem parterne herom af en mægler, der udpeges af parterne i enighed eller af Retten i Århus Som grundlag for udpegning af mægler og for sagens behandling skal foreligge skriftlig, dateret og underskrevet begæring med parternes påstande og anbringender og de beviser m.v., som parterne vil påberåbe sig Mægleren skal opfylde retsplejelovens regler om habilitet og fastsætter selv den nærmere fremgangsmåde ved sagens behandling i overensstemmelse med retsplejelovens og voldgiftslovens almindelige regler Mægleren kan efter at have forhandlet med parterne til enhver tid afvise videre behandling af sagen Fremkommer mægleren med afgørelse i sagen, skal denne tilsendes parterne samtidig ved anbefalet brev. Afgørelsen er herefter endelig og bindende, medmindre en af parterne senest fire uger efter at have modtaget afgørelsen indbringer sagen for retten Indbringes mæglernes afgørelse ikke for retten senest fire uger efter parternes modtagelse heraf, kan bekræftet genpart umiddelbart danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogeden Omkostningerne ved sagens behandling fastsættes og fordeles mellem parterne af mægleren efter de almindelige retningslinjer for omkostningsfastsættelse i borgerlige sager. Parternes evt. omkostninger til egne rådgivere under sagen afholdes af parterne selv. Indbringes sagen for retten, kan omkostningerne ved mæglerens forudgående behandling efter den ene parts påstand indgå i rettens omkostningsafgørelse. ooooooo Således vedtaget, Hjortshøj, på generalforsamlingerne d og

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER for gårdlav

VEDTÆGTER for gårdlav Matr.nr. 146, 178, 296 (ejerlejl.nr. 1-47 og Anmelder: 52), 297, 298 (ejerlejl.nr. 1-25) og 299 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Beliggende: Amager Boulevard 123 mfl. Byggeri & Bolig Ottiliavej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere