Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet. Beslutningsprotokol. 22. januar 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus"

Transkript

1 Beslutningsprotokol 22. januar kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Mustafa Kellegöz, Arne Lund, Torben Hansen

2 Indholdsfortegnelse Side 4. Dialogmøde med borgerne Godkendelse af dagsorden Orientering om kommunernes økonomi. November Godkendelse af tillægsbevillinger givet i december Godkendelse af anlægsbevilling til mindre spildevandsanlæg, stikledninger m.v. i Godkendelse af anlægsbevilling til ny adgangsvej, Gjessø Syd Godkendelse af vilkår for salg af erhvervsgrunde, herunder retningslinier for reservation Godkendelse af vilkår for salg af parcelhusgrunde, herunder retningslinier for reservation Godkendelse af vedtægter for Klagerådet for hjemmeplejen i den nye Silkeborg Kommune Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg fra 1. januar Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Silkeborg Højskole Beslutning om en evt. vejledende folkeafstemning om placering af en kommende motorvej ved Silkeborg Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Lukket - Beslutning om køb af en ejendom omfattet af lokalplanforslag Lukket - Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af ejendomme Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Brorsonsvej, Silkeborg Underskrifter... 54

3 4. Dialogmøde med borgerne Sagsnr.: 07/1251 Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Afholdelse af dialogmøde med borgerne. Beslutning Byrådet den Robert Thompson, Gjessøvej 13, Silkeborg. Generelt om miljøsituationen, herunder forslag om energibesparende investeringer m.v. Side 22

4 5. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagsansvarlig: bgh Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Beslutning Byrådet den Godkendt. Side 23

5 6. Orientering om kommunernes økonomi. November Sagsnr.: 06/6535 Sagsansvarlig: ynh Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Løbende orientering af Byrådet om økonomiske forhold i de fire tidligere kommuner. Sagsbeskrivelse Af Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 fremgår det, at Byrådet løbende skal orienteres om økonomien i de kommuner, der indgår i den nye kommune. Senest den 20. i hver måned skal kommunerne oplyse Sammenlægningsudvalget/Byrådet om følgende for den seneste måned: 1) Oversigt over den likvide beholdning i henhold til saldi ultimo måneden og gennemsnitlige daglige saldi over de seneste henholdsvis 3 og 12 måneder. 2) Oversigt over kontrakter, som er indgået siden den seneste oversendelse af oplysninger, og som indebærer udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar ) Opgørelse af akkumuleret bevægelse på regnskab sammenholdt med budgettet for 2006 korrigeret for tillægsbevillinger. I overensstemmelse med beslutning i Sammenlægningsudvalget den 13. februar 2006, blev oplysninger for november 2006 fremsendt elektronisk til Sammenlægningsudvalgets medlemmer den 20. december 2006 til efterfølgende behandling i førstkommende møder i Økonomiudvalget og Byrådet. De fremsendte oplysninger er vedlagt. Indstilling Borgmesteren indstiller, Bilag at Økonomiudvalget videresender de vedlagte oplysninger om kommunernes økonomi i november 2006 til Byrådet til orientering - Åben Orientering om økonomiske forhold november 2006 Side 24

6 Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 25

7 7. Godkendelse af tillægsbevillinger givet i december 2006 Sagsnr.: 07/472 Sagsansvarlig: YBG Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål I henhold til bekendtgørelse af 19. december 2005 om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 søges der samlet for Silkeborg Kommune, Kjellerup Kommune og Gjern Kommune om godkendelse af, at der i 2006 tilgår kassen 83,290 mio. kr. samt, at der i 2007 fragår kassen 37,488 mio. kr. Sagsbeskrivelse I forbindelse med Byrådsmøder i Silkeborg Kommune, Kjellerup Kommune og Gjern Kommune i december måned 2006 blev følgende tillægsbevillinger besluttet (alle tal i kr.): Silkeborg Kommune Budgetopfølgning: Drift, skattefinansieret område Anlæg, ikke frigivne rådighedsbeløb Anlæg, ikke frigivne rådighedsbeløb der ikke overføres Anlæg, tillægsbevillinger Indskud i landsbyggefonden, ikke frigivne Anlæg, øgede salgsindtægter Finansiering mindre-/merforbrug af kassebeholdningen Kjellerup Kommune Budgetopfølgning: Drift, skattefinansieret område Anlæg, tillægsbevillinger Momsudligningsordningen Anlæg, øgede salgsindtægter Øvrige tillægsbevillinger: Ombygning af Sjørslev skole mindre-/merforbrug af kassebeholdningen Side 26

8 Gjern Kommune Budgetkontrol: Drift, skattefinansieret område Øvrige tillægsbevillinger: Anlægsbevilling - Tingbakken etape II Anlægsbevilling Ternevej -720 Anlægsbevilling Bredsig anlæg af vej mindre-/merforbrug af kassebeholdningen Bevilllingssagen vedrørende om- og tilbygning af Karolinelundscentret fremgår ikke af overstående oversigt, idet sagen efterfølgende er overgået til behandling i Ældre- og Sundhedsudvalget. Protokoludskrifter fra behandling af sagerne ligger på sagen. Økonomiske forhold I 2006 tilgår der kassen 83,290 mio. kr. og i 2007 fragår der kassen 37,488 mio. kr. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender, at der i 2006 tilgår kassen 83,290 mio. kr. samt, at der i 2007 fragår kassen 37,488 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 27

9 8. Godkendelse af anlægsbevilling til mindre spildevandsanlæg, stikledninger m.v. i 2007 Sagsnr.: 05/10265 Sagsansvarlig: FJP Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til nødvendige kloakeringsarbejder ved mindre byggemodninger m.v. i Sagsbeskrivelse Anlægsopgaverne forventes udført i 2007 i forbindelse med kloakering af mindre byggemodninger, hovedsageligt private projekter enkeltejendomme, der tilsluttes offentlig kloak nye ejendomme, der opstår ved udstykninger af bolig- og erhvervsejendomme. Hovedparten af opgaverne vil medføre påligning af tilslutningsbidrag efter den gældende kloakbetalingsvedtægt. Indeholdt i bevillingen er rådgiverudgifter i fornødent omfang. Økonomiske forhold Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan gives på bevilling 21 Forsyningsvirksomheder med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Forsyningschefen indstiller, at Byrådet ansøges om en anlægsbevilling på kr. Forsyningsafdelingen bemyndiges til efter skøn i hvert tilfælde at afgøre, om kloakeringsudgifter ved byggemodning mest hensigtsmæssigt kan afholdes over denne bevilling frem for over særskilt anlægsbevilling. Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstilling godkendt. Side 28

10 Beslutning Økonomiudvalget den Teknik- og Forsyningsudvalgets beslutning godkendt. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 29

11 9. Godkendelse af anlægsbevilling til ny adgangsvej, Gjessø Syd Sagsnr.: 06/34791 Sagsansvarlig: TBRM Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Godkendelse af anlægsbevilling på kr. til ny adgangsvej, Gjessø Syd. Sagsbeskrivelse I budgettet for 2007, er der afsat et rådighedsbeløb til anlæg af en ny adgangsvej fra Mælkevejen til Brandevej i Gjessø. Them Byråd traf ekspropriationsbeslutning den 20. november Them Kommune har udarbejdet et projekt, der omfatter ca. 600 m adgangsvej med 2 x 3,0 m brede kørespor og 4,0 m brede græsrabatter plus grøfter og en 200 m lang støjvold mod bebyggelse mod nord. Mælkevejen forlænges med ca. 70 m med 2 x 3,0 m brede kørespor og 2,0 m kantstensbegrænset græsrabat i østside og 1,75 m kantstensbegænset flisefortov plus 0,75 m ydererabat i vestsiden. Alle kørespor asfalteres. Den 19. december 2006 afholdt Them Kommune licitation over arbejdet. 10 entreprenørere afgav bud og lavestbydende blev GFP Maskinservice fra Kjellerup. Økonomiske forhold Anlægsarbejdet er beregnet til at koste kr. Økonomistaben oplyser, at anlægsbevillingen på kr. kan gives på bevilling 25 Veje med rådighedsbeløb indenfor budgettets rammer i Indstilling Teknisk chef indstiller, at Teknik- og Forsyningsudvalget indstiller til byrådet at der gives anlægsbevilling på kr. Side 30

12 Beslutning Teknik- og Forsyningsudvalget den Indstilling godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Teknik- og Forsyningsudvalgets beslutning godkendt. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 31

13 10. Godkendelse af vilkår for salg af erhvervsgrunde, herunder retningslinier for reservation Sagsnr.: 07/297 Sagsansvarlig: HAI Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Godkendelse af vilkår for salg af Silkeborg Kommunes erhvervsgrunde, herunder retningslinier for reservation af grunde. Sagsbeskrivelse Ejendomme og Intern Service har foretaget en gennemgang af de vilkår som var gældende ved salg af erhvervsgrunde i Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them kommuner, og herfra udarbejdet nedenstående forslag til vilkår for Silkeborg Kommunes erhvervsgrunde: Købspriser Prisen på salgsklare arealer er uændret i forhold til de priser som er godkendt af de respektive byråd i forbindelse med udbud af arealerne. Købesummen indbetales kontant til Silkeborg Kommune, senest på overtagelsesdagen. Overtagelsesdag Overtagelsesdagen kan senest fastsættes til 1 måned efter den 1. i måneden efter at kommunen har modtaget og accepteret en henvendelse om køb af erhvervsgrunden, med mindre arealet ikke er byggemodnet. Tilslutningsafgifter Samtlige tilslutningsbidrag, som forfalder til betaling, når grunden byggemodnes, indarbejdes i købsprisen. De tilslutningsbidrag, som forfalder til betaling efter byggemodningen, er ikke indregnet i købsprisen, og indbetales af køber direkte til leverandøren. Udstykning Erhvervsgrunden udstykkes via landinspektør. Udstykningsomkostningerne deles mellem køber og sælger med halvdelen til hver part. Jordbundsforhold Køber har ret til at udføre geotekniske undersøgelser før overtagelsesdagen. Side 32

14 Kommunen fraskriver sig ansvaret for grundens bæreevne og beskaffenhed. Ved jordbundsforhold, der gør, at der skal udskiftes ikke bæredygtig jord og etableres sandpude, kan der ydes refusion efter nærmere angivne regler. Forslaget er vedlagt dagsordenen. Såfremt køber kan dokumentere, at der i forbindelse med byggeri på grunden skal foretages ekstraordinært omfattende funderingsarbejde på grund af jordbundsforholdene, kan køber annullere handlen inden 6 uger fra overtagelsesdagen. Byggefrist Senest 2 år efter overtagelsen for facadegrunde dog senest 1 år efter overtagelsen skal byggeri på grunden være påbegyndt. Ved manglende overholdelse af denne byggefrist, kan Silkeborg Kommune kræve grunden tilbageskødet til kommunen uden nogen som helst udgift for kommunen. Videresalg En erhvervsgrund må ikke videresælges i ubebygget stand uden Byrådets samtykke. Servitutter Salgsservitutter, der er godkendt af de respektive byråd for den nuværende beholdning af salgsklare arealer, gøres fortsat gældende. Omkostninger ved handlen Hver part bærer egne advokatomkostninger. Købers advokat udfærdiger skøde. Omkostningerne hertil bæres udelukkende af køber. Tinglysningsafgiften betales af køber og sælger med halvdelen til hver. Der beregnes ikke moms af købesummen. Køberetter I forbindelse med køb af en erhvervsgrund, kan køber, med henblik på senere udvidelse af købers virksomhed, opnå en køberet til et naboareal i en periode på indtil 3 år. Køberetten kan ikke kræves tinglyst. Reservation En potentiel køber eller et af køberen kontrolleret selskab, kan opnå reservation af en nærmere angivet erhvervsgrund i en periode på max. 3 mdr. Har ingen andre i reservationsperioden udtrykt ønske om reservation/køb af grunden, kan reservationsperioden forlænges med max. 3 mdr. ad gangen (normalt dog max. i alt 6 mdr.), såfremt kommunen skønner at der er tale om en seriøs købssituation. Såfremt kommunen forhøjer grundens pris i reservationsperioden, giver reservationen kun mulighed for at købe til denne nye pris. Der vil senere i 2007 blive fremsendt en sag til Økonomiudvalget vedrørende udbud af visse advokat- og mæglerydelser, herunder overvejelser om at Ejendomme og Intern Service selv udfærdiger visse skøder. Side 33

15 Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Byrådet godkender ovenstående standardvilkår som gældende ved Silkeborg Kommunes salg af erhvervsgrunde. Bilag - Åben Refusion af udgifter til jordforbedring Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 34

16 11. Godkendelse af vilkår for salg af parcelhusgrunde, herunder retningslinier for reservation Sagsnr.: 07/319 Sagsansvarlig: HAS Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Godkendelse af salgsvilkår for Silkeborg Kommunes parcelhusgrunde, herunder retningslinier for reservation af grunde. Sagsbeskrivelse Ejendomme og Intern Service har foretaget en gennemgang af de vilkår, der var gældende for salg af parcelhusgrunde i Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them Kommuner og udarbejdet nedenstående forslag til vilkår for salg af Silkeborg Kommunes parcelhusgrunde: Købspris Priserne for de enkelte parcelhusgrunde fastholdes, som godkendt af de respektive byråd. Der vil ikke blive reguleret i købesummen for afvigende m 2, der opstår i forbindelse med landinspektørens endelige opmåling af grundene. Overtagelsesdag Overtagelsesdagen kan senest fastsættes til 1 måned efter den 1. i måneden efter at kommunen har modtaget og accepteret en henvendelse om køb af parcelhusgrunden, med mindre arealet ikke er byggemodnet. Tilslutningsafgifter Samtlige tilslutningsbidrag, der forfalder til betaling, når grundene byggemodnes indarbejdes i købsprisen, tillige med udstykningsomkostninger. De tilslutningsbidrag, der forfalder til betaling efter byggemodningen, er ikke indregnet i købsprisen og betales af køber direkte til leverandøren. Betaling af købesum Købesummen betales kontant senest på overtagelsesdagen. Jordbundsforhold Køber har ret til at udføre geotekniske undersøgelser før overtagelsesdagen. Kommunen fraskriver sig ansvaret for grundens bæreevne og beskaffenhed. Ved jordbundsforhold, der gør, at der skal udskiftes ikke bæredygtig jord og etableres Side 35

17 sandpude, kan der ydes refusion efter nærmere angivne regler. Forslag er vedlagt dagsordenen. Såfremt køber kan dokumentere, at der i forbindelse med byggeri på grunden skal foretages ekstraordinært omfattende funderingsarbejder på grund af jordbundsforholdene, kan køber annullere handlen inden 6 uger fra overtagelsesdagen. Byggefrist Byggefristen fastsættes til 2 år. Såfremt parcelhusgrunden ikke er bebygget inden 2 år, kan Silkeborg Kommune kræve grunden tilbageskødet til kommunen uden udgift for kommunen. Videresalg En parcelhusgrund må ikke videresælges i ubebygget stand uden Silkeborg Byråds samtykke. Servitutter Servitutter, der er godkendt af de respektive byråd for den nuværende beholdning, er gældende. Omkostninger ved handlen Udgifter til landinspektør ved grundens udstykning indregnes i købesummen. Samtlige omkostninger i forbindelse med stempling og tinglysning af skøde betales af køber og sælger i forening med halvdelen til hver. Hver part bærer egne advokatomkostninger. Ved reservation foreslås følgende retningslinier: Reservation En potentiel køber kan reservere en konkret grund i 14 dage ad gangen. Hvis køberen ønsker det, kan reservationen forlænges, dog ikke hvis der er en anden køber, der vil købe grunden med det samme. I dette tilfælde skal der tages stilling til købet hurtigst muligt. Der vil senere i 2007 blive fremsendt sag til Økonomiudvalget om udbud af visse advokat- og mæglerydelser, herunder overvejelser om at Ejendomme og Internservice selv udfærdiger visse skøder. Indstilling Ejendomschefen indstiller, at Byrådet godkender ovenstående vilkår som gældende ved Silkeborg Kommunes salg af parcelhusgrunde. Side 36

18 Bilag - Åben refusion af udgifter til grundforbedring Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen godkendt. Efter Økonomiudvalgets møde foreligger der forslag om, at afsnittet om Byggefrist ændres til: Senest 2 år efter overtagelsen skal byggeri på grunden være påbegyndt. Ved manglende overholdelse af denne byggefrist, kan Silkeborg Kommune kræve grunden tilbageskødet til kommunen uden udgift for kommunen. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt inkl. forslag til ny formulering af afsnittet om byggefrist. Side 37

19 12. Godkendelse af vedtægter for Klagerådet for hjemmeplejen i den nye Silkeborg Kommune Sagsnr.: 06/30699 Sagsansvarlig: NHBJ Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Godkendelse af vedtægter og arbejdsform vedrørende Klagerådet for hjemmeplejen. Sagsbeskrivelse Lovgrundlaget: I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 34 skal Byrådet nedsætte et klageråd, der 1) drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter 83 og 84 i Serviceloven, og 2) følger udviklingen på området og medvirker til, at opgaverne løses i overensstemmelse med Byrådets målsætninger. Klagerådet har ikke kompetence til at omgøre afgørelser, men kan udtale kritik, komme med forslag til og give henstillinger om ændringer m.v. Klagerådet består af 1) 3 medlemmer, der vælges af kommunens ældreråd blandt dets medlemmer, 2) 2 medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dens medlemmer, og 3) 1 medlem, der vælges af De Samvirkende Invalideorganisationer i kommunen. For hvert medlem vælges en stedfortræder. Klagerådet vælger selv sin formand blandt de medlemmer, der er valgt af ældrerådet. Vedtægter: I overensstemmelse med lovkravene har Ældreafdelingen udarbejdet forslag til vedtægter for Klagerådet, hvoraf blandt andet fremgår, at Klagerådet selv fastsætter sin forretningsorden. Forslag til sagsgang: Når Klagerådets sekretariat (Sektion for Økonomi og Sekretariat i Ældreafdelingen) modtager en klage, anmodes myndigheden ved Visitationsgruppen om en udtalelse. Visitationsgruppen vurderer samtidig, om der af klagen fremgår oplysninger, som giver anledning til en revurdering af afgørelsen. Udtalelsen fremsendes herefter til høring ved klageren. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med formanden for Klagerådet dagsorden til Klagerådets møde. På baggrund af klagen, Visitationsgruppens udtalelse og høringssvar behandler Klagerådet klagen. Sekretæren for Klagerådet fører protokol. Side 38

20 Klagerådets indstilling videresendes til Ældre- og Sundhedsudvalgets afgørelse. Klageren modtager brev om Klagerådets indstilling og senere brev om Ældre- og Sundhedsudvalgets afgørelse. I overensstemmelse med Servicelovens 166 kan afgørelser efter 83 og 84 indbringes for Det Sociale Nævn efter behandling i Klageråd og Ældre- og Sundhedsudvalgets afgørelse. Økonomiske forhold Udgifter til sekretariatsbistand kan afholdes inden for eksisterende rammer. Indstilling Ældrechefen indstiller, at vedtægter og sagsgangen drøftes og videresendes til Byrådets godkendelse. Bilag - Åben Vedtægter for Klagerådet Beslutning Ældre- og Sundhedsudvalget under Sammenlægningsudvalget den Forslaget til vedtægter fremsendes til Byrådets godkendelse Beslutning Økonomiudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 39

21 13. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg fra 1. januar 2007 Sagsnr.: 07/264 Sagsansvarlig: BKDR Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Silkeborg Byråd skal udpege et medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Socialog sundhedsskolen i Silkeborg. Sagsbeskrivelse I forbindelse med amternes nedlæggelse pr. 1. januar 2007 er Social- og sundhedsskolen i Silkeborg blevet omdannet til en selvejende skole under staten med en selvstændig bestyrelse. Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet 9. januar 2006, sag 24, efter anmodning fra Kommuneforeningen i Århus Amt at indstille medlemmer til midlertidige bestyrelser for følgende 4 uddannelsesinstitutioner under omdannelse til selvejende institutioner: Silkeborg Amtsgymnasium Th. Langs HF-kursus Sygeplejeskolen i Silkeborg og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg Formand for den midlertidige bestyrelse for Social- og sundhedsskolen, Erik Pedersen, meddeler, at Undervisningsministeriet har godkendt forslag til vedtægt for institutionen. Af vedtægten fremgår bl.a. den blivende bestyrelses sammensætning, de udpegningsberettigede samt bestyrelsens opgaver. Institutionen vil blive ledet af en bestyrelse på 9 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen sammensættes således: 7 udefra kommende medlemmer: 3 medlemmer udpeges at byrådene i henholdsvis Silkeborg Kommune, Favrskov Kommune og Skanderborg Kommune 1 medlem udpeges af Regionsrådet i Region Midtjylland 1 medlem udpeges af Fag Og Arbejde (FOA) i lokalområdet 1 medlem, der er privat udbyder inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet i skolens primære optageområde, udpeges af Dansk Handel og Service 1 medlem med erfaring i ledelse, organisation og økonomi udpeges ved selvsupplering 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af skolens elevråd 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Det fremgår af lovgrundlaget for bestyrelsens sammensætning, at bestyrelsens medlemmer Side 40

22 tilsammen skal bidrage til at fremme institutionens strategiske virke med deres erfaring og faglige indsigt i uddannelserne og i arbejdsmarkedets behov for uddannelserne, og at der skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen. Bestyrelsen har derudover den overordnede ledelse af institutionen og fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og langt sigt samt godkender budget og regnskab. Bestyrelsen er endvidere over for Undervisningsministeriet ansvarlig for institutionens drift, herunder forvaltning af de statslige tilskud. Bestyrelsens øvrige opgaver er beskrevet i vedtægten. Venstres byrådsgruppe foreslår, at Hans-Jørgen Hørning udpeges som medlem af bestyrelsen. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender forslaget fra Venstres byrådsgruppe om, at Hans-Jørgen Hørning udpeges som medlem af bestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 41

23 14. Udpegning af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen for Silkeborg Højskole Sagsnr.: 07/284 Sagsansvarlig: BKDR Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Silkeborg Byråd skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen for den selvejende institution Silkeborg Højskole. Sagsbeskrivelse Silkeborg Højskole er en privat selvejende institution, der har til formål at drive folkehøjskole ud fra et kristent livssyn og på folkekirkens grund. Ifølge vedtægterne for højskolen består bestyrelsen af 13 medlemmer, som alle skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller Sydslesvig: 4 medlemmer valgt for 2 år af landsdelenes repræsentanter 6 medlemmer udpeget for 3 år af FDF s hovedbestyrelse 2 medlemmer udpeget af Silkeborg Byråd 1 medlem udpeget af Silkeborg Højskoles Elevforening Grupperne vælger selv suppleanter. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af højskolen og er bl.a. ansvarlig over for repræsentantskabet og Undervisningsministeren for dens økonomi og for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i love, bekendtgørelser m.v. for folkehøjskoler overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsens øvrige opgaver er beskrevet i vedtægten. Venstres byrådsgruppe foreslår, at Lauge Clemmensen udpeges som medlem af bestyrelsen. Venstres byrådsgruppes forslag til suppleant foreligger til mødet. Socialdemokraternes byrådsgruppe foreslår, at Arne Lund udpeges som medlem af bestyrelsen. Socialdemokraternes byrådsgruppes forslag til suppleant foreligger til mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, at Byrådet godkender forslaget fra Venstres byrådsgruppe om, at Lauge Clemmensen udpeges som medlem af bestyrelsen. Forslag til suppleant foreligger til mødet. at Byrådet godkender forslaget fra Socialdemokraternes byrådsgruppe om, at Arne Side 42

24 Lund udpeges som medlem af bestyrelsen. Forslag til suppleant foreligger til mødet. Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Suppleant for Arne Lund: Helle Westergaard. Efter Økonomiudvalgets møde foreligger der forslag fra Venstres byrådsgruppe om, at Kaj Jørgensen udpeges som suppleant for Lauge Clemmensen. Beslutning Byrådet den Indstillingen godkendt. Side 43

25 15. Beslutning om en evt. vejledende folkeafstemning om placering af en kommende motorvej ved Silkeborg. Sagsnr.: 07/1227 Sagsansvarlig: BKDR Fraværende: Jørn Rye Rasmussen, Svend Thue Damgaard Sagens formål Ved brev af 11. januar 2007 har byrådsmedlem Leif Lund anmodet om at få et forslag om beslutning af en vejledende folkeafstemning om placering af en kommende motorvej ved Silkeborg sat på byrådets dagsorden til førstkommende møde den 22. januar Sagsbeskrivelse Af brevet fremgår følgende: I medfør af bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse kapitel 2, 11, stk. 1, 1. pkt. og i medfør heraf normalforretningsordenen samt styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune 2 som vedtaget i møde i Sammenlægningsudvalget for Gjern/Kjellerup/Silkeborg og Them Kommuner den 11. december 2006 og i medfør heraf forretningsorden for Silkeborg Byråd kapitel II, 3, stk. 1, som vedtaget i møde i Sammenlægningsudvalget for Gjern/Kjellerup/Silkeborg og Them Kommuner den 11. december 2006 skal jeg herved på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe og inspireret af læserindlæg i Midtjyllands Avis den 5. december 2006 af Henning Nielsen Lund, Åhavevej 47, Silkeborg og Benny Jensen, Silkeborg, der som byrådsmedlem forgæves forsøgte at få nævnte spørgsmål sat på dagsordenen til Silkeborg Byråds møde den 18. december 2006, hvilket i strid med gældende lovgivning mærkværdigvis ikke skete, genfremsætte dennes anmodning om, at Silkeborg Byråd i møde behandler forslag om beslutning af en vejledende folkeafstemning om placering af en kommende motorvej ved Silkeborg. Da forslaget ikke længere ønskes udskudt, begæres det sat på dagsordenen til førstkommende møde den 22. januar 2007 i Silkeborg Byråd. Spørgsmålet om en motorvejs placering ved Silkeborg er meget væsentlig og en af de mest vigtige beslutninger for kommunen nogensinde. Ved eventuel at stille det op som valget mellem 2 linjeføringer ("Resendallinjen" og "Kombilinjen") vil det nemt være noget, der kan tages stilling til og således egne sig til en folkeafstemning. Beslutning Byrådet den For forslag om afholdelse af vejledende folkeafstemning stemte 1 (O), imod stemte 25, 5 var fraværende. Side 44

26 Side 45 Byrådet

27 16. Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Sagsnr.: 06/43 Sagsansvarlig: YJP Fraværende: Beslutning Økonomiudvalget under Sammenlægningsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Side 46

28 17. Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Sagsnr.: 06/43 Sagsansvarlig: YJP Fraværende: Beslutning Økonomiudvalget under Sammenlægningsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Side 47

29 18. Lukket - Ejendomssag, Kjellerup Kommune Sagsnr.: 06/43 Sagsansvarlig: YJP Fraværende: Beslutning Økonomiudvalget under Sammenlægningsudvalget den Anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Side 48

30 19. Lukket - Beslutning om køb af en ejendom omfattet af lokalplanforslag Sagsnr.: 06/22074 Sagsansvarlig: HUJ Fraværende: Beslutning Økonomiudvalget Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Side 49

31 20. Lukket - Godkendelse af Boligselskabet Sct. Jørgens køb af ejendomme Sagsnr.: 07/877 Sagsansvarlig: HAJ Fraværende: Beslutning Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales til Byrådets godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt. Side 50

32 21. Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Brorsonsvej, Silkeborg Sagsnr.: 06/18053 Sagsansvarlig: TDFM Fraværende: Sagens formål Godkendelse af forslag til lokalplan Boligområde ved Brorsonsvej, Silkeborg med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Sagsbeskrivelse Den 14. august 2006 principgodkendte Planlægningsudvalget i Silkeborg Kommune en bebyggelsesplan for en ny boligbebyggelse beliggende Brorsonsvej 1A, matr.nr. 21a, Balle By som grundlag for udarbejdelsen af en lokalplan. Teknik- og Miljøafdelingen har herefter udarbejdet forslag til lokalplan med henblik på efterfølgende høring i 8 uger. Lokalplanen giver mulighed for opførsel af 8 dobbelthuse i 2 etager svarende til i alt 16 boliger. Side 51

33 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at opføre en boligbebyggelse med gode indbyrdes sammenhænge og med høje arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Miljøvurdering Lokalplanen er screenet i henhold til 3, stk. 1 nr. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning. Lokalplanen er derfor ikke miljøvurderet. Indhold af screeningen fremgår af lokalplanen. Kommuneplantillæg nr. 41 Med henblik på at muliggøre områdets anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager, er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet tillæg nr. 41 til Silkeborg Kommuneplan Tillægget udlægger et nyt rammeområde Det nye rammeområde omfatter lokalplanområdet som vist nedenfor. Side 52

34 Indstilling Teknisk chef indstiller, at lokalplanforslaget og kommuneplantillægget fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger. Beslutning i Plan- og Miljøudvalget den Indstillingen godkendt. Økonomiudvalget behandler sagen på møde den 22. januar 2007, hvorfor Økonomiudvalgets indstilling først vil foreligge til mødet. Bilag - Åben Lokalplanforslag til ØK og Byrådet Beslutning Byrådet den Ved mødets start forelå der følgende indstilling: Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til byrådets godkendelse. Indstillingen godkendt. Side 53

35 Underskrifter Jens Erik Jørgensen Frank Borch-Olsen Ella Porskær Hans-Jørgen Hørning Vagn Larsen Jørgen S. Rask Mia Schmidt Leif Bæk Steen Vindum Kjeld Aagaard Kjærulff Bent Dalsgaard Pedersen Evald Vestergaard Bent Braüner Hanne Bæk Olsen Erling Prang Carl-Erik Larsen Lars Munksø Søren Kristensen Ove Sølvsten Kurt Brunk Hansen Søren Stauning Goldmann Ivan Greve Mustafa Kellegöz Arne Lund Lars Faarup Torben Hansen Jørn Rye Rasmussen Elin Sonne Svend Thue Damgaard Leif Lund Peder Svinth Protokol Ført af: Jann Hansen Side 54

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol. 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 08. januar 2007 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Afbud: Jens Erik Jørgensen, Hanne Bæk Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om kommunernes økonomi. November 2006...

Læs mere

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår

Koglevej i Uggelhuse. Salgsvilkår Koglevej i Uggelhuse Salgsvilkår Udstykningen omfatter 21 parceller i Uggelhuse. De udbudte parceller er alle beliggende i den sydøstlige del af Uggelhuse, på et nordligt skrånende terræn, der giver særdeles

Læs mere

GENEREL SALGSOPSTILLING

GENEREL SALGSOPSTILLING Rev. 02.04.2009 Sag 07/56988 GENEREL SALGSOPSTILLING Salgsvilkår m.v. for boligparceller i udstykningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby, 2. etape De udbudte parceller er følgende: Jens Martin Knudsens

Læs mere

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten

SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten maj 2012 sag 07/17066 SALGSVILKÅR for erhvervsparcellerne beliggende Erhvervsparken Klank i Galten Salgsvilkår 1. Oplysninger om grundene Parcellerne er beliggende i Erhvervsparken Klank ved Århusvej/

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

U D B U D S V I L K Å R

U D B U D S V I L K Å R Februar 2016 EGEDAL KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 10bl Stenløse By, Stenløse, beliggende Toftholmvej 20, 3660 Stenløse, til salg Henvendelse herom og spørgsmål i øvrigt kan rettes til Stine Elken,

Læs mere

Mads Nielsensvej i Langå. Salgsvilkår

Mads Nielsensvej i Langå. Salgsvilkår Mads Nielsensvej i Langå Salgsvilkår Langå ligger i en smuk ådal omgivet af skove og bakker. Efter danske forhold er niveauforskellene og naturen usædvanligt spændende, og ikke mindst vandvejene, som har

Læs mere

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

(UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole Statsforvaltningen Midtjylland Det kommunale tilsyn E-mail: midtjylland@statsforvaltning.dk 1. marts 2013 (UDKAST) Silkeborg Byråds udtalelse vedr. salg af Marienlund Plejehjem til Silkeborg Efterskole

Læs mere

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris.

KØBSTILBUD. Erhvervsarealer ved Avlskovvej. tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej til den anførte pris. Tilbuddet er på 6 sider Odense, den 1. juni 2015 KØBSTILBUD Erhvervsarealer ved Avlskovvej Underskrevne: Adresse: Adresse: tilbyder at købe hele eller del af det på vedlagte plan viste areal ved Avlskovvej

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841

Salg af parcelhusgrunde Hanebjælken, Vestbjerg Sagsnr. 2014-17841 Sagsnr.: 2014-17841 KJK/tho Beskrivelse Hanebjælken ligger centralt i Vestbjerg i et område med et veludbygget stisystem. Der er sikker vej til børneinstitution, skole og idrætshal. Der er sælges i alt

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde på Nordmarken i Højmark Gældende fra 1. januar 2013. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene ligger ved Nordmarken i Højmark, hvor de første grunde blev

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

KØBSAFTALE. Eventuelle oplysninger om kendskab til jordbundsforhold eller jordforurening

KØBSAFTALE. Eventuelle oplysninger om kendskab til jordbundsforhold eller jordforurening Købsaftale - sagsnr. X Matr.nr. X Beliggenhed: X KØBSAFTALE Undertegnede Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup sælger herved til medunderskrevne XX XX XX den Favrskov Kommune ifølge tinglyst adkomst

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten

Parcelhusgrunde Gartnervænget i Kongerslev Salgsvilkår er revideret i januar 2016. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten 2008-6542 - KJK/tik Gartnervænget På sælger Aalborg Kommune 5 parcelhusgrunde. Grundene, der er vist på vedhæftede salgsrids (bilag 1), varierer i størrelse fra 1.115 til 1.310 m2. Gartnervænget ligger

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481

Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Pkt.nr: 6 Endelig vedtagelse af Lokalplan 328. Klubbygning og mindre bolværk i Kystagerparken. 227481 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget anbefale over for Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby

Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Morsø Kommune Salg af 12 attraktive byggegrunde på Doktor Lunds Vej i Øster Jølby Udbudsmateriale Pia Thybo 2013 Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 13-09-2013 Offentligt udbud af byggegrunde

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 18. februar 2008 - kl. 15:00 Lokale D117, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 23. Godkendelse af dagsorden 43 24. Til orientering 44 25. Midtvejsevaluering

Læs mere

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV

GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV GIV ET BUD GRUND PÅ KIRKEBAKKEN 11, ROSLEV Grund, Kirkebakken 11, 7870 Roslev, matr.nr. 9au Roslev By, Roslev Skive Kommune udbyder en grund beliggende Kirkebakken 11, 7870 Roslev til salg i henhold til

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår

Venusvej i Havndal. Salgsvilkår Venusvej i Havndal Salgsvilkår Venusvej er beliggende i den sydlige del af Havndal By, øst for Vellinggårdsvej. Området er forbundet internt med stinet, der sikrer let adgang til de større fælles opholdsarealer

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDATO 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris.

Udbuddet sker uden en fastsat mindstepris. Giv et bud Jordstykke på ca. 9.000 m 2 udbydes til salg. Holstebrovej/Rønbjergvej, 7860 Spøttrup Skive Kommune udbyder matr. nr. 17g Hvidbjerg By, Hvidbjerg beliggende på Holstebrovej/Rønbjergvej i Hvidbjerg

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn.

Købstilbud med salgsvilkår for areal ved Pakhuskajen 1, Haderslev Havn. NOTAT Haderslev Kommune Ejendomsudvikling Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 17 20 kfld@haderslev.dk 15-03-2016 Sagsident: 15/21830 Sagsbehandler: Kurt Frede Lopdrup Købstilbud

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING

UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING THISTED KOMMUNE UDBUD AF 17 GRUNDE FREJASVEJ - SJØRRING Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf.nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Sjørring by...3 Området ved Frejasvej...3 Udstykningen

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol. 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Beslutningsprotokol 23. januar 2007 - kl. 15:00 Mødelokalet i Forsyningsafdelingen, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 11. Til efterretning... 20 12. Ansøgning om af flagstangshuller... 21 13. Forsyning

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner

Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Pkt. 161 Revideret tilbud på køb af storparcel i Trekroner Sagsnr. 49186 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Kommunen har modtaget revideret tilbud på køb af grunden på Lysalleen til i alt 44 private lavenergi

Læs mere

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E

Skælskør. Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Skælskør Erhvervsgrunde ved Værkstedsvej, Fabriksvej mv. (Lokalplan 71) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse

UDBUDSMATERIALE. Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark. Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde i Måløv Erhvervspark Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik & Ledelse Måløv Erhvervspark - Hyldhøj Matr.nr. 7 bg og 10 ø Måløv

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Salg af erhvervsarealer

Salg af erhvervsarealer Salg af erhvervsarealer matr.nr. 69 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 52 matr.nr. 74 b Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 53 matr.nr. 74 d Stege Markjorder beliggende Kobbelvej 55 4780 Stege 73

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Nørholmsvej 16 0001g 0001fy 0014hq 0001fz Adresse: Nørholmsvej 13 0011c 0012i 0017be 0018v ANMODER:

Læs mere

Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner

Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner Pkt. 224 Salg af parcelhusgrunde - område 27, Trekroner Sagsnr. 199054 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkårene for udbud af 36 parcelhusgrunde i område 27, Trekroner, meddeles

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup

Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej, Hostrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Juridisk Afdeling, BLF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby. 12-08-2015 Udbudsvilkår Areal v/sulsted Landevej/Sulsted Kirkevej,

Læs mere

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juni 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Byggemodning og salg af 114 villaparceller og 4 storparceller mv. i Elev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD

SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD Ejendomme Februar 2016/HA Overdragelsen sker i øvrigt på følgende vilkår: SALGSSVILKÅR FOR HVIDKLØVER I GØDVAD 1 GRUNDEN Den solgte grund overdrages, som den er og forefindes og med de samme rettigheder,

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grund ved Bækdalvej i Rimmerhus Gældende fra 1. januar 2016.

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grund ved Bækdalvej i Rimmerhus Gældende fra 1. januar 2016. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grund ved Bækdalvej i Rimmerhus Gældende fra 1. januar 2016. 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grunden ligger i en udstykning af boliggrunde på Bækdalvej i Rimmerhus.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.07.06.htm Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 6. juli 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Page 2 of 9 Indholdsfortegnelse 272. Lokalplan

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål

Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Salg af grund Langkildevej 1, Hvidovre til boligformål Hvidovre Kommune udbyder grunden beliggende Langkildevej 1, 2650 Hvidovre (herefter kaldet Ejendommen ) til salg på følgende vilkår: Ejendommen udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Kærvejen i Øster Tørslev. Salgsvilkår

Kærvejen i Øster Tørslev. Salgsvilkår Kærvejen i Øster Tørslev Salgsvilkår Der er 2 grunde tilbage på udstykningen Kærvejen i Øster Tørslev. Byparcellerne er placeret midt i en aktiv landsby. Øster Tørslev ligger blot knapt 16 km fra Randers

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde

Vilkår. for salg af Nordfyns Kommunes. byggegrunde Vilkår for salg af Nordfyns Kommunes byggegrunde Udbud af byggegrunde til opførelse af parcelhuse i Stenløkkeparken i Otterup Salg sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive

T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive T I L B U D S B L A N K E T for jordparceller på Thorsvej 7800 Skive Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået følgende aftale om køb

Læs mere

Silkeborg Kommune udbyder en erhvervsgrund beliggende ved Neptunvej til salg.

Silkeborg Kommune udbyder en erhvervsgrund beliggende ved Neptunvej til salg. MINDSTEPRIS: 4.750.000 KR. + moms GRUNDAREAL: ca. 25.470 M 2 LOKALPLAN: nyt lokalplanforslag er under udarbejdelse ANVENDELSE: jf. kommuneplan 2017-2028 (forslag) kan området anvendes til lettere industri

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Museumscenter Blåvand Fonden. 1.2. Fondens hjemsted er Varde Kommune. 2. Fondens stifter 2.1. Fonden er stiftet

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 4/4/2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Viggo Iversen, Arne Kaspersen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

Vangen i Gassum. Salgsvilkår

Vangen i Gassum. Salgsvilkår Vangen i Gassum Salgsvilkår De udbudte grunde er beliggende i den hyggelige landsby Gassum, der ligger ca. 10 km nord for Randers by og ca. 15 km sydøst for Hobro. Udstykningen er beliggende i den østlige

Læs mere