6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6-B. Side 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Side. Selskabsoplysninger 2. Påtegninger. Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4-5"

Transkript

1 PINDSTRUP VARMEVÆRK A.m.b.A. BRUNMOSEVEJ 3 A, PINDSTRUP ARSRAPPORT 1. JULl2013 TIL 30. JUNI2014 Arsrapporten er fremlagt og godkendt på varmeværkets ordinære generalforsamling. Pindstrup, den I Dirigent: CVR. NR

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Arsrapport 1 juli juni 2014 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Resultatbudget 6-B

3 Side2 SELSKABSOPL YSNINGER Selskab Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. Brunmosevej 3 A, Pindstrup 8550 Ryomgård CVR-nr: Telefon Hjemmeside tele.dk Bestyrelse Sven Harry Nielsen, formand Carl-Henrik Behrens, kasserer Birger Overfeldt, sekretær Kim Overfeldt Klaus Jørgensen Pengeinstitut Sparekassen Djursland Advokat Advokatfirmaet Abel og Skovgaard Larsen Revisor BOO Statsautoriseret Kystvejen Århus C revisionsaktieselskab

4 Side3 LEDELSESpATEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Pindstrup, den 27. oktober 2014,;:I~/~ -svent=ta:rrynielsen Formand I k~ PVQ/,JÆI:r Kim Overfeldt I ~ Carl-Henrik Behrens Kasserer.\)læ ) ~1..- Klaus Jørg;; /);I/r/&;: Birger Overfeldt Sekretær Intern revisor..a;jjs~~ Jens Peter Nielsen

5 Side4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET Til andelshaverne og varmeaftagerne i Pindstrup Varmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsregnskabet for 2013/2014 for Pindstrup Varmeværk A.m.bA, omfattende ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og resultatbudget Arsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Det anførte resultatbudget for 2014/15 på side 14 er ikke omfattet af vor revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke I at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet Der er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 Side 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30/ samt resultatet af varmeværkets aktivitetet for regnskabsåret 2013/14 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger efter varmeforsyningsloven. Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen Varmeværket har i noterne for regnskabsåret 2013/14 medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2014/15 på side 14. Resultatbudgettet har ikke været underlagt revision. Arhus c, den 27. oktober 2014 evisionsaktieselskab atsautoriseret revisor

7 Side6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Arsrapporten for Pindstrup Varmeværk Am.b.A for 2013/14 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A, samt efter varmeforsyningsloven. Arsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sansynligt. at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde varmeværket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sansynligt. at fremtidige økonomiske fordele vil fragå varmeværket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelser ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

8 Side7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Salg af varme er medtaget på grundlag af aflæsninger, der har fundet sted omkring 30. juni Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Nettoomsætning Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Arets realiserede overunderdækning, opgjort efter varmeforsyningslovens regler, indgår som en reguleringspost til nettoomsætningen. Energispareaktiviteter Der er medtaget udgifter til energispareaktiviteter for regnskabsperioden svarende til de pålagte krav herom. Arets resultat I henhold til lov om varmeforsyning kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- og underdækning altid udgøre O Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen. Arets over- og underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturede indtægter. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavende hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen. Finansielle poster Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Side8 BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grund, bygning, produktionsanlæg og ledningsnet måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger samt indbetalte tilslutningsafgifter. Der foretages afskrivning således: Anlæg 1/ år Olietank m.v. 15 år Ledningsnet 15 år Transitledning fra Auning 25 år Målere 10 år Beholdninger Beholdning af olie måles til kostpris. Tilgodehavende hos forbrugere Tilgodehavendet måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheden ikke må opspare overskud. Som følge heraf er basisegenkapitalen uændret i forhold til basisegenkapitalen pr. 1. marts Resultat til indregning i kommende års priser Som følge af varmeforsyningslovens bestemmelser om egenkapital skal over/under skud overføres og indregnes i efterfølgende priser og optages i balancen enten som gæld eller tilgodehavende. Efter tilladelse fra Energitilsynet kan det fremførte underskud inddækkes ved forventet overskud fra regnskabsåret 2014/15 og det efterfølgende år. Der er indgået en aftale om køb af varme hos Auning Varmeværk A.m.b.A. Henlæggelser til nyinvestering Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer og istandsættelser. Henlæggelsen kan max. andrage 20 % pr. år af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringspianen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

10 Side9 RESULTATOPGØRELSE 1/ / Note 2013/ /13 INDTÆGTER Variabel afgift MwH a 590 (- rabat) Fast afgift Målerleje 305 forbrugere a Gebyrer Arets resultat efter varmeforsyningsloven til indregning i kommende års priser UDGIFTER Produktionsomkostninger Lokaleomkostninger Lønninger m.v Administrationsomkostninger RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR RENTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter ARETS OVERSKUD ARSREGNSKABSLOVEN O O Arets resultat årsregnskabsloven Tilbageført indregning kommende års priser ARETS RESULTAT IFØLGE VFL Fremført resultat primo til indregning i kommende års priser RESULTAT TIL INDREGNING I KOMMENDE ARS PRISER o o

11 Side 10 BALANCE 30. JUNI AKTIVER Note 30/ / Varmeanlæg Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende tilbagebetalinger Andre tilgodehavender Beholdning olie Resultat til indregning i næste års priser OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I AL T PASSIVER Basiskapital O O EGENKAPITAL O O Kommunekredit Djurslands Bank 10 O O Langfristede gældsforpligtelser Afdrag langfristet gæld næste år Sparekassen Djursland, kassekredit Kreditorer og skyldige omkostnnger Skyldige tilbagebetalinger Periodeafgrænsningsposter Skyldig A-skat, arbejdsmarkedsbidrag mv Skyldig moms Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT

12 Side 11 NOTER 2013/ /13 Note Produktionsomkostninger 1 Køb af olie Køb af varme, Novopan Køb af varme Auning Varmeværk O Køb af energikvoter (egne besparelser i 2013/14) Vedligeholdelse produktionsanlæg Vedligeholdelse husinstallationer Vedligeholdelse ledningsnet Vedligeholdelse bygning Målerdrift O Tilsyn Midtdjurs WS ApS Hjælpestoffer El Vand Lokaleomkostninger 2 Ejendomsskatter m.v Renovation m.v Forsikring Lønninger m.v. 3 Løn kasserer Regulering hensatte feriepenge Løntilskud Pensionsbidrag Sociale bidrag Bestyrelseshonorar Lønomkostninger/Kursusudgift mv

13 Side 12 NOTER 2013/ /13 Note Administrationsomkostninger 4 Incassoomkostninger Annoncer og reklame EDB-service, PBS mv Forsikringer Kontingenter og abb Kamstrup Kontorartikler mv Generalforsamling, personaleudgifter mv Porto og gebyrer Revision og erklæringer (2012/13 incl. selvevaluering) Regnskabsmæssig assistance Tab på debitorer O Telefon, internet mv Finansielle indtægter 5 Bankindestående 346 O Forbrugere Finansielle omkostninger 6 Driftskredit Banklån Prioritetrenter, Kommunekredit Provision, Syddjurs Kommune O Låneomkostninger O

14 Side 13 NOTER 30/ /62013 Note Varmeanlæg og ledningsnet mv 7 Anskaffelsessum primo Arets tilgang Modtagne tilslutningsafgifter mv Frigivne henlæggelser Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Arets afskrivning Afskrivninger ultimo Saldo ultimo Tilgodehavende hos forbrugere Tilgodehavende tilbagebetalinger Kommunekredit Kommunekredit lån 1,33 % Kommunekredit lån 4,4 % Kommunekredit lån 2,62 % Kommunekredit lån 2,82% O Overført til kortfristet gæld Heraf forfalder efter 5 år Djurslands Bank Djurslands Bank, lån O Overført til kortfristet gæld O O O Sikkerhedsstillelser 11 Der er ingen sikkerhedsstillelser

15 Side 14 RESULTATBUDGET Ikke revideret Budget Realiseret 2014/ /14 Varmeforbrug MvH a 590 ( -rabat) Rumafgift Målerleje 303/304 forbrugere a Rykkergebyrer mv Indtægter i alt Køb af olie O Køb af varme, Novopan O Køb af varme hos Auning Varmeværk Køb af energikvoter (egne besparelser i 2013/14) Vedligeholdelse og tilsyn Hjælpestoffer, el og vand Lokaleomkostninger Lønninger m.v Administrationsomkostninger Afskrivninger Finansielle indtægter Finansielle udgifter Udgifter i alt Arets resultat Fremført resultat tidligere år O

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere