Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår"

Transkript

1 1 af :21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2: /hla Rådsmødet den 27. januar Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998 en klage til Konkurrencestyrelsen over Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskabs (Dansk Kautions) opsigelsesvilkår. Begge selskaber tilbyder debitor- og eksportkreditforsikringer til virksomheder. Forsikringerne dækker tab forårsaget af, at den, som virksomheden har leveret til, viser sig ikke at være i stand til at betale for allerede leverede varer. Forsikringsbegivenheden er debitors - købers - insolvens. Af Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring fremgår det i 13, stk. 2: "Hvis forsikringstager opsiger forsikringen, bortfalder forsikringsdækningen for alle fordringer straks ved opsigelsen, medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution." Ifølge BG Garanti betyder bestemmelsen, at virksomheder, som opsiger deres forsikringer i Dansk Kaution, risikerer selv at skulle dække tab på debitorer, til hvem der er leveret før opsigelsen. BG Garanti mener derfor, at bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser forvrider konkurrencen på markedet, da den vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til et andet forsikringsselskab. Det er derfor BG Garantis opfattelse, at bestemmelsen er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1. BG Garanti mener endvidere, at Dansk Kaution udnytter sin fremtrædende stilling på markedet til gennem bestemmelsen i 13, stk. 2 at påtvinge forsikringstagerne urimelige forretningsbetingelser og skabe ulige vilkår for sine handelspartnere. BG Garanti mener derfor også, at bestemmelsen er i strid med forbudet mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens 11, stk Afgørelse Det meddeles parterne, at Konkurrencerådet ikke finder, at bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 eller konkurrencelovens 11, stk. 1. Der lægges herved vægt på: at markedet for debitor- og eksportkreditforsikring er et professionelt marked med individuelle forsikringsaftaler, og at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser indeholder mulighed for, at der ved indgåelse af forsikringsaftalen kan aftales andre opsigelsesbetingelser. at selv om standardopsigelsesbetingelserne ikke automatisk indebærer, at en forsikringstager, der selv opsiger forsikringen, kan opnå forsikringsdækning for hængende debitorer, er Dansk Kautions normale praksis, at forsikringen forlænges for allerede foretagne leverancer og dermed dækker tabsrisikoen for hængende debitorer. at de almindelige betingelser ikke er til hinder for, at forsikringstager gradvist kan frigøre sig for forsikringsforholdet til Dansk Kaution uden risiko for manglende forsikringsdækning ved opsigelse, og uden væsentlige konsekvenser for præmiestørrelsen, ved løbende at flytte dækningen af enkeltdebitorer over i et nyt forsikringsselskab.

2 2 af :21 3. Sagsfremstilling 3.1 Sagens anledning BG Garanti orienterede ved brev af 12. maj 1998 Konkurrencestyrelsen om Dansk Kautions standardopsigelsesvilkår. Konkurrencestyrelsen har i den anledning afholdt møde med Dansk Kaution den 11. juni 1998 og med BG Garanti den 14. august BG Garanti indgav herefter ved brev af 7. oktober 1998 formel klage over opsigelsesbestemmelserne i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og kreditforsikring. BG Garanti hævder i klagen, at vilkårene er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, fordi de forvrider konkurrencen på markedet ved at vanskeliggøre skift fra Dansk Kaution til andre forsikringsselskaber. BG Garanti hævder endvidere, at Dansk Kaution udnytter sin stilling på markedet til gennem opsigelsesvilkårene at påtvinge forsikringstagerne urimelige forretningsbetingelser og skabe ulige vilkår for sine handelspartnere. BG Garanti mener derfor også, at standardopsigelsesbetingelserne er i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Begge selskaber er blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Konkurrencestyrelsen har endvidere afholdt møde med Dansk Kaution den 8. januar Sagens parter BG Garanti er et 100 % ejet datterselskab af BG Bank. Dansk Kaution er ejet 95,7 % af Tryg-Baltica Forsikring. Dansk Kaution overdrog med virkning fra 30. juni 1998 samtlige kreditforsikringer til Hermes Kreditforsikring, som er en filial af det svenske selskab Hermes Kreditförsäkring Skandinavien AB. Hermes er derfor indtrådt som forsikringsselskab for debitorforsikringer i stedet for Dansk Kaution. For nemheds skyld omtales selskabet i nærværende notat kun som Dansk Kaution. Både BG Garanti og Dansk Kaution (Hermes) tilbyder debitor- og eksportkreditforsikringer til virksomheder. Forsikringerne dækker tab forårsaget af, at den, som virksomheden har leveret til, viser sig ikke at være i stand til at betale for allerede leverede varer. Forsikringsbegivenheden er debitors - købers - insolvens. 3.3 Afgrænsning af markedet Det relevante marked må afgrænses som markedet for debitor- og eksportkreditforsikring. Geografisk set må markedet afgrænses til Danmark. Efter klagers oplysninger vælger kun meget få danske virksomheder en udenlandsk forsikringsudbyder, som ikke er repræsenteret i Danmark. Klager skønner, at der er tale om mindre end 3 % af det samlede marked for kreditforsikring i Danmark, som dækkes af udenlandske selskaber, som ikke er repræsenteret i Danmark. Efter det af klager oplyste er det danske marked opdelt på følgende måde: Estimeret markedsandel

3 3 af :21 NCM EKR Kreditforsikring A/S 50 % Dansk Kaution A/S 40 % BG Garanti Forsikringsselskab A/S 9 % Gerling Nordic Kreditforsikring A/S 1 % Der findes herudover en række factoringselskaber, som tilbyder sikring af tilgodehavender som en del af en debitorfinansieringspakke. Disse dækninger er imidlertid i overvejende grad regaranteret eller indirekte udbudt via policer udstedt af de selskaber, der er aktører på markedet for debitorog eksportkreditforsikring. Markedsandelene er fastsat ud fra en samlet præmievolumen på anslået ca. 260 mio. kr. Det anslås, at der bag denne præmievolumen ligger en forsikret omsætning på 180 mia. kr. 3.4 Sagens genstand BG Garanti har klaget over bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring. Ifølge BG Garanti har de øvrige udbydere på markedet (EKR/NCM Kreditforsikring A/S og Gerling Nordic Kreditforsikring A/S), bortset fra Dansk Kaution, standardopsigelsesbetingelser svarende til BG Garantis Dansk Kaution Dansk Kaution har forklaret, at forsikringstager ved forsikringsforholdets indgåelse anmelder de debitorer til Dansk Kaution, som forsikringskunden ønsker forsikret. Dansk Kaution foretager herefter en vurdering af den enkelte debitors forhold med henblik på at fastsætte det kreditmaksimum, som forsikringstageren maksimalt kan få dækket hos hver debitor i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden - debitors insolvens. Dansk Kaution fastsætter samtidig forsikringstagers præmie under hensyntagen til de risici, der er forbundet med hver enkelt debitor, det samlede kreditmaksimum, sammensætningen af den samlede kundegruppe samt forsikringstagers forhold i øvrigt. Præmien beregnes som en fast promille af de faktiske samlede udestående fordringer inden for det fastsatte kreditmaksimum. Hver måned indberetter forsikringstager til Dansk Kaution, hvor stor den udestående portefølje hos de dækkede debitorer har været i den pågældende måned. Præmien betales bagud for den pågældende periode som den aftalte promille af månedens samlede faktiske udestående fordringer hos de pågældende debitorer. Præmiens størrelse varierer altså fra måned til måned afhængig af omfanget af de faktiske udestående fordringer. Endelig betales der derudover en fast årlig præmie i størrelsesordenen ca kr. for tilslutning til forsikringen. Hvis forsikringstager vil have forsikringen til at dække et nyt kundeforhold, foretager Dansk Kaution en særskilt undersøgelse af den pågældende debitor til afgørelse af, hvorvidt forsikringskundens samlede kreditmaksimum skal ændres. Samtidig vurderes det, om den fastsatte præmiepromille skal ændres. Hver gang laves der et tillæg til den eksisterende forsikringspolice.

4 4 af :21 Forsikringstager kan også vælge at udtage debitorer af den forsikrede portefølje. I den situation vil der ikke skulle betales præmie af udeståendet til den pågældende debitor for leverancer fra og med det tidspunkt, hvor debitoren udmeldes, eftersom der kun betales præmie af det faktiske udestående for tilmeldte debitorer. Derimod vil udestående fordringer for tidligere leverancer fortsat være dækket hos Dansk Kaution. Ca. en gang årligt vurderer Dansk Kaution forsikringsforholdet til den pågældende forsikringstager med henblik på at afgøre, om forsikringsbetingelserne bør genforhandles. De grundlæggende principper omkring kreditforsikring og præmieberegning m.v. svarer i hele branchen i hovedtræk til det ovenfor beskrevne. I Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, 13, punkt 1 og 2, fremgår det, at "Forsikringen kan til enhver tid opsiges af forsikringstager eller af Dansk Kaution uden varsel. Hvis forsikringstager opsiger forsikringen, bortfalder forsikringsdækningen for alle fordringer straks ved opsigelsen, medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution." Hvis forsikringsbegivenheden - debitors insolvens - først indtræder efter, at forsikringstager har opsagt sin forsikring, så dækker forsikringen altså som udgangspunkt ikke, selvom den levering, som forholdet vedrører, er sket før forsikringen er opsagt. Forsikringen dækker med andre ord ikke hængende debitorer i afløbsperioden. Som det fremgår af standardbetingelsernes 13, stk. 2 har forsikringstager dog mulighed for ved indgåelse af forsikringsaftalen at aftale andre opsigelsesvilkår, da opsigelsesbestemmelsen kun gælder "medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution". Forsikringskunden har derfor mulighed for f.eks. at aftale, at forsikringen også dækker afløb efter opsigelse. Dansk Kaution påpeger dog, at såfremt der aftales andre og mere lempelige forsikringsvilkår, vil forsikringen selvsagt blive tilsvarende dyrere. Dansk Kaution oplyser i øvrigt, at såfremt forsikringstager i en opsigelsessituation fremsætter ønske om dækning i afløbsperioden, så foretager Dansk Kaution en konkret vurdering af, om det vil være rentabelt af give forsikringstager den ønskede forlængede dækning. Ifølge Dansk Kaution vil dette i langt den overvejende del af forsikringsforholdene være tilfældet. Afløbsdækning nægtes kun i de situationer, hvor forsikringstager på opsigelsestidspunktet har et forholdsmæssigt meget stort antal misligholdte fordringer. Samtidig vil Dansk Kaution ofte i en opsigelsessituation selv tilbyde forsikringstager, at forsikringen forlænges til også at dække afløbsperioden, hvis Dansk Kaution skønner, at en sådan forlængelse vil være forretningsmæssig rentabel. Dansk Kaution anfører samtidig, at det ikke er korrekt, at et nyt forsikringsselskab aldrig vil overtage fordringer, som hidrører fra et tidligere forsikringsforhold, og som allerede kan risikere at være misligholdte. Det er Dansk Kautions opfattelse, at det efter en konkret vurdering ofte kan være en forretningsmæssig fornuftig beslutning at overtage en forsikringstagers samlede portefølje incl. udestående fordringer. Dansk Kaution påpeger endelig, at forskellighederne vedrørende opsigelsesbetingelser i forhold til de øvrige udbydere på markedet er begrundet i, at Dansk Kautions forsikringsvilkår bygger på et princip, hvorefter udestående fordringer som udgangspunkt overtages fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvorimod NCM/EKR og BG Garanti benytter sig af et princip, hvor udestående fordringer forbliver i det hidtidige forsikringsselskab. Dansk Kaution oplyser i øvrigt, at Dansk Kautions vilkår i vidt omfang svarer til en række udenlandske forsikringsudbyderes. Ved tegning af forsikring hos Dansk Kaution er det udgangspunktet, at Dansk Kaution overtager forsikringen af fordringer vedrørende allerede foretagne leverancer, medmindre debitor allerede

5 5 af :21 har misligholdt fordringen. Som tidligere nævnt foretager Dansk Kaution dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde BG Garanti Af BG Garantis almindelige betingelser, 11 A fremgår det, at "Forsikringen kan til enhver tid opsiges af BG Garanti og forsikringstager med 30 dages varsel. Når opsigelse er sket, er forsikringer, der vedrører leverancer, der er opstået efter opsigelsestidspunktet, ikke dækket." Dette betyder, at BG Garanti dækker afløbet på udestående forsikrede saldi på opsigelsestidspunktet. Der er altså dækning for leverancer, der er foretaget før opsigelsen, men som misligholdes af debitor efter forsikringstagers opsigelse af forsikringen. BG Garanti dækker med andre ord også, selvom forsikringsbegivenheden først indtræder efter opsigelsen af forsikringsaftalen, hvis leverancen er sket før opsigelsen. Der beregnes herefter præmie af udestående forsikrede saldi opgjort pr. opsigelsesdatoen, indtil risikoen er endeligt ophørt på alle forsikrede debitorer. Hvor dækningen hos Dansk Kaution som udgangspunkt lægger vægt på, om forsikringsbegivenheden - debitors insolvens - er indtrådt inden opsigelsen, er det afgørende for BG Garanti derimod, om leveringen af varerne til debitor er sket inden opsigelsen. Ved tegning af forsikring hos BG Garanti er det udgangspunktet, som hos Dansk Kaution, at forsikringsselskabet overtager forsikringen for leverancer foretaget før forsikringen blev tegnet, medmindre fordringen allerede er misligholdt. Der sker dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Præmiebetalingen til BG Garanti sker som udgangspunkt kvartalsvis forud som et a contobeløb, jf. BG Garantis almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, 10 B. Efterfølgende, når det kan opgøres, hvor stor forsikringstagers forsikrede risiko rent faktisk har været i det pågældende kvartal - det vil sige hvor stor den udestående portefølje har været - beregnes det herefter, hvad det nøjagtige præmiebeløb er. BG garanti har oplyst, at spørgsmål om præmiebetaling ofte aftales individuelt med forsikringstager. 4. Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 6 Konkurrencelovens 6, stk. 1 forbyder virksomheder at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Aftalebegrebet skal i overensstemmelse med praksis efter EU-konkurrenceretten fortolkes bredt. I bemærkningerne til forslaget til konkurrencelovens 6, stk. 1 fremgår det således, at eksempelvis standardsalgsbetingelser, der indgår i de almindelige forretningsforhold mellem en leverandør og dennes kunder, efter omstændighederne vil kunne være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det må derfor antages, at også standardbetingelser som Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, som vedtages mellem parterne ved indgåelse af forsikringsaftalen, vil kunne være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Rent ensidig adfærd fra en part er ikke omfattet af aftalebegrebet. Men eftersom de almindelige betingelser vedtages af parterne ved indgåelse af forsikringsaftalen, er der tale om en aftale i konkurrencelovens forstand. Dansk Kautions præmieindtægter var i 1996 på 151,3 mio. kr. Som ovenfor nævnt har Dansk Kaution en estimeret andel af det danske marked på ca. 40 %. Dansk Kautions aftaler er derfor ikke omfattet af konkurrencelovens 7, hvorfor BG Garantis klage over Dansk Kautions opsigelsesvirkår kan behandles efter konkurrencelovens 6, stk BG Garantis argumenter

6 6 af :21 Ifølge BG Garanti er Dansk Kautions standardbestemmelser således konstrueret, at den forsikrede virksomhed ved opsigelse af aftalen med Dansk Kaution ikke kan få dækket tab på fordringer i afløbsperioden. Endvidere hævder BG Garanti, at Dansk Kaution på trods af standardvilkårenes 13, stk. 2 "medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution" generelt er utilbøjelig til at forlænge forsikringens dækning til også at gælde i afløbsperioden (selvfølgelig mod betaling af sædvanlig forsikringspræmie). BG Garanti mener, at bestemmelsen betyder, at virksomheder, som opsiger sine forsikringer i Dansk Kaution, risikerer selv at skulle dække tab på debitorer, til hvem der er leveret før opsigelsen. Samtidig er der ifølge BG Garanti ingen forsikringsselskaber, som vil påtage sig at overtage forsikringer for fordringer, der hidrører fra tidsrummet før det ny forsikringsforhold er trådt i kraft, og som allerede kan risikere at være misligholdt. BG Garanti mener derfor, at opsigelsesvilkårene i Dansk Kautions standardbetingelser er således konstrueret, at de vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til et andet forsikringsselskab. Forsikringskunderne stavnsbindes derfor reelt til Dansk Kaution, fordi de risikerer store tab ved overgang til andre forsikringsselskaber. I øvrigt mener BG garanti, at Dansk Kautions standardbetingelser vildleder forsikringskunderne til at tro, at de er dækket også i afløbsperioden, ligesom hos de øvrige udbydere på markedet - eller at standardbetingelserne giver mulighed for efterfølgende at aftale en sådan dækning, hvilket ikke umiddelbart er tilfældet. BG Garanti anser det ikke for rimeligt at forlange, at forsikringskunden allerede ved tegning af forsikringer hos Dansk Kaution skal være opmærksom på problemstillingen omkring dækning i afløbsperioden, således at der aftales andre betingelser allerede ved aftalens underskrift. BG Garantis erfaringer viser, at selv meget store virksomheder er kommet i klemme ved skift af forsikringsselskab fra Dansk Kaution til andre udbydere, fordi de ikke har været i stand til at gennemskue, at opsigelsesvilkårene i Dansk Kautions almindelige betingelser betyder, at selskabet ikke dækker tab i afløbsperioden. Ifølge BG Garanti bliver resultatet således, at virksomheden må vælge mellem enten selv at måtte bære tab på dubiøse debitorer i afløbsperioden eller forblive som kunde hos Dansk Kaution. Ifølge BG Garanti har bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser derfor til formål og følge at begrænse konkurrencen, hvorfor bestemmelsen er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk Dansk Kautions argumenter Dansk Kaution har oplyst, jf. ovenfor, at det er muligt for forsikringstager at udtage enkeltdebitorer af forsikringen. På den måde vil det være muligt i forbindelse med nye leverancer at flytte sine forsikrede debitorer over i et andet forsikringsselskab. Da forsikringstager ikke har opsagt forsikringen, vil udestående fordringer for gamle leverancer fortsat være dækket hos Dansk Kaution. Da forsikringstager i Dansk Kaution kun betaler præmie på grundlag af de udestående fordringer for tilmeldte debitorer, vil der ikke skulle betales forsikringspræmie for mere, end der rent faktisk er forsikret. På den måde vil det være muligt gradvist at afvikle sine forsikringsforhold i Dansk Kaution uden egentlig at opsige forsikringen og risikere, at hængende debitorer ikke dækkes. BG Garanti har hertil oplyst, at sædvanlige policevilkår i branchen og i Dansk Kaution er, at en nærmere defineret mængde af debitorer skal være omfattet af forsikringen. Sådanne betingelser kan være knyttet til samlet kreditmaksimum, geografiske områder, produkter og markedssegmenter, eller at forsikringstager er forpligtet til at ansøge en debitor forsikret, når den

7 7 af :21 udestående saldo hos vedkommende debitor forventes at overstige en given bestemt beløbsgrænse. Det vil sige, at der sædvanligvis vil være en pligt til at have alle kunder over en vis størrelse eller af en bestemt type forsikret i det pågældende forsikringsselskab. Dermed kan forsikringstager ikke i forsikringsperioden framelde den enkelte debitor uden at misligholde policens bestemmelser. Såfremt en forsikringsaftale er indgået på ovenstående policevilkår indebærer dette således, at forsikringstagers eventuelle ønsker om ophør af forsikring af den enkelte debitor kun kan ske ved forsikringstagers opsigelse af forsikringen i sin helhed. Dansk Kaution har dertil oplyst, at der i omkring en tredjedel af Dansk Kautions forsikringsaftaler er indføjet en eller anden form for binding af forsikringstager - enten i form af krav om, at alle forsikringstagers kunder skal være forsikret hos Dansk Kaution, eller at bestemte af forsikringstagers kunder skal være omfattet af forsikringen. Det betyder samtidig, at der for så vidt angår omkring to tredjedele af Dansk Kautions forsikringsaftaler ikke er noget betingelser, der forhindrer forsikringstager i at lave den omtalte glidende overgang til et andet forsikringsselskab. Hvis en forsikringstager er i gang med gradvist at flytte sine forsikrede debitorer vil reaktionen fra Dansk Kaution kunne være enten at opsige forsikringstager eller at tilbyde en genforhandling af vilkårene. Forsikringstager er dog anderledes stillet, hvis det er Dansk Kaution og ikke forsikringstager selv, der opsiger forsikringen. I tilfælde af Dansk Kautions opsigelse af forsikringsforholdet vil forsikringstager nemlig være dækket også i afløbsperioden efter opsigelsen, jf. de almindelige betingelser 13, stk Konkurrencestyrelsens vurdering Dansk Kaution bestrider ikke, at deres standardopsigelsesbetingelser er forskellige fra den øvrige branches. Dansk Kautions almindelige betingelser åbner dog mulighed for, at der aftales andre opsigelsesbetingelser end de, der fremgår af standardbetingelserne. Forsikringstagers primære interesser må dels være, at der faktisk er forsikringsdækning for de begivenheder, som forsikringstager med rimelighed kan forvente er dækkede, dels at der er mulighed for selv at vælge hvilket forsikringsselskab, man vil være kunde hos. Konkurrencelovens formål er ikke at standardisere konkurrencen, men derimod at fremme effektiv konkurrence. Formålet kan derfor ikke være, at der skabes ens forhold på markedet, men at de forskellige udbydere på markedet har muligheder for at konkurrere. Derfor må det også sikres, at der ikke skabes bindinger i markedet, der reelt forhindrer, at konkurrencen bliver effektiv. På den ene side følger det af ovenstående, at forsikringstageren ved tegning af forsikringen har mulighed for at aftale andre opsigelsesvilkår end de, der fremgår af de almindelig betingelser. Forsikringstager har altså muligheden for at frigøre sig fra risikoen for selv at skulle bære et eventuelt tab på debitorer i afløbsperioden. Dansk Kaution vælger blandt andet at konkurrere på prisen. Hvis forsikringstageren vælger et billigt produkt, kan vedkommende også risikere at få dårligere forsikringsdækning i en opsigelsessituation. Forsikringstager har dog muligheden for ved tegning af forsikringen at vælge en bedre dækning i tilfælde af opsigelse, men præmien vil så blive tilsvarende dyrere. Det fremgår af Sø- og Handelsrettens dom af 10. juli 1998, at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser ikke er i strid med aftalelovens 36. Opsigelsesbestemmelserne i Dansk Kautions almindelige betingelser er således hverken urimelige eller så vildledende og vanskeligt gennemskuelige for forsikringstagerne, at der er tale om et aftaleretligt problem.

8 8 af :21 På den anden side kan Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser have en faktisk indelåsningseffekt, fordi forsikringstagerne ikke i forbindelse med tegning af forsikringen er opmærksom på, at der kan opstå problemer med dækning af hængende debitorer i perioden efter en opsigelse. Selvom forsikringstager ved tegning af forsikringen har haft muligheden for at aftale andre opsigelsesbetingelser, så bliver den forsikrede reelt først opmærksom på problemstillingen i det øjeblik, opsigelsen er aktuel. Selv store, eksporterende virksomheder er tilsyneladende ikke altid i stand til i forbindelse med tegning af forsikring hos Dansk Kaution at forudse de problemer, der kan opstå ved opsigelse. Hvis en forsikringstager ikke ved aftaleindgåelsen har aftalt andre opsigelsesvilkår end de, der fremgår af Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser, har forsikringstager ikke noget krav på, at forsikringsperioden forlænges for hængende debitorer. Det er udelukkende Dansk Kautions vurdering, om det vil være rentabelt at forlænge forsikringstagers dækningsperiode. Forsikringstager har heller ikke nogen garanti for, at andre selskaber vil tegne forsikring, der omfatter disse debitorer. Dansk Kaution har imidlertid oplyst, at selskabet i langt de fleste tilfælde selv tilbyder at forlænge forsikringen efter opsigelsen, eller imødekommer forsikringstagers anmodning om, at forsikringen forlænges til også at dække tab i afløbsperioden. Dansk Kaution har desuden oplyst, jf. ovenfor afsnit 3.4.1, at det er muligt for forsikringstager at udtage enkeltdebitorer af forsikringen. På den måde vil det være muligt gradvist at flytte sine forsikrede debitorer over i et andet forsikringsselskab. Og da forsikringstager i Dansk Kaution kun betaler præmie på grundlag af de udestående fordringer i perioden, vil der ikke skulle betales forsikringspræmie for mere, end der rent faktisk er forsikret. På den måde vil det være muligt at afvikle sine forsikringsforhold i Dansk Kaution uden egentlig at opsige forsikringen og risikere, at hængende debitorer ikke dækkes. Idet forsikringsbetingelserne som nævnt i vidt omfang aftales individuelt mellem forsikringstager og forsikringsselskabet vil der selvsagt være mulighed for, at forsikringstager får konstrueret en individuel forsikringsaftale, som viser sig at være uhensigtsmæssig for eksempel i en opsigelsessituation. For så vidt angår Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring findes der dog ikke at være noget, der hindrer forsikringstager i gradvist at flytte sine forsikrede debitorer over i et nyt selskab og derved undgå risikoen for tab på hængende debitorer i afløbstiden. Der findes derfor ikke at være grundlag for at fastslå, at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser er i strid mod forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk Konkurrencelovens 11 BG Garanti hævder, at Dansk Kaution med sine standardvilkår misbruger sin dominerende stilling på markedet til at forringe mulighederne for de øvrige konkurrenter, da vilkårene vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til andet forsikringsselskab. Dansk Kaution skulle således i kraft af sin position på markedet være i stand til yderligere at forøge sin markedsandel ved at forhindre, at forsikringskunderne skifter til andre udbydere. BG Garanti hævder endvidere, at Dansk Kaution misbruger sin dominans til at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi overfor handelspartnere, som derved stilles ulige i konkurrencen. Dette fordi Dansk Kaution ifølge BG Garanti i opsigelsessituationen tilbyder at aftale dækning i afløbsperioden for nogen forsikringskunder, men ikke for andre. Dominerende stilling foreligger, når en virksomhed har en sådan økonomisk magtposition, at

9 9 af :21 virksomheden er i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på markedet, således at virksomheden i betydeligt omfang kan anlægge en uafhængig adfærd overfor sine konkurrenter og kunder. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid ikke, at der er anledning til nærmere at vurdere, hvorvidt Dansk Kaution måtte have en dominerende stilling på markedet, fordi de forhold, som er lagt til grund for vurderingen af, at Dansk Kautions standardopsigelsesvilkår ikke er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, tilsvarende må føre til, at bestemmelsen ikke kan udgøre et misbrug i strid med konkurrencelovens 11, stk Konklusion Markedet for debitor- og eksportkreditforsikring er et professionelt marked, hvor den alt overvejende hovedregel er, at forsikringsbetingelserne aftales individuelt mellem forsikringstager og forsikringsselskabet. Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser indeholder mulighed for, at der på tidspunktet for indgåelse af forsikringsaftalen aftales andre opsigelsesbetingelser, og det fremgår tydeligt af standardbetingelserne, at denne mulighed foreligger. I de tilfælde, hvor forsikringstager ikke har aftalt andre opsigelsesbetingelser end de, der fremgår af Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser, findes der ikke grundlag for at antage, at betingelserne isoleret set er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 eller 11, stk. 1. Der lægges i den forbindelse vægt på, at selv om standardopsigelsesbetingelserne ikke automatisk indebærer, at en forsikringstager, der selv opsiger forsikringen, kan opnå forsikringsdækning for hængende debitorer, er Dansk Kautions normale praksis, at forsikringen forlænges for allerede foretagne leverancer og dermed dækker tabsrisikoen for hængende debitorer. Endelig lægges der vægt på, at de almindelige betingelser ikke er til hinder for, at forsikringstager gradvist kan frigøre sig for forsikringsforholdet til Dansk Kaution uden risiko for manglende forsikringsdækning ved opsigelse, og uden væsentlige konsekvenser for præmiestørrelsen, ved løbende at flytte dækningen af enkeltdebitorer over i et nyt forsikringsselskab. For en samlet vurdering findes der derfor ikke at være grundlag for at imødekomme BG Garantis klage.

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

AFTALEVILKÅR BIOFOS A/S INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalevilkår for forsikringsudbud,... 2 1.1 Aftalevilkårenes status... 2 1.2 Co-(Re)Insurance... 2 1.3 Sikrede... 2 1.4 Dækningsomfang... 2 1.5 Policeopbygning... 3 1.6 Forsikringsperioden...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DEBITORFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DEBITORFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Dæknnigsomfang... 3 3. Fastsættelse af kreditmaksimum... 5 4. Ejendomsforbehold ved salg til tyske debitorer... 6 5. Udvidelse af dækningen

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring

BIOFOS A/S. Arbejdsskadeforsikring BIOFOS A/S Arbejdsskadeforsikring Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 2 1.1. Policens opbygning og omfang... 2 1.2. Forsikringstager... 2 1.3. Sikrede... 2 1.4. Ikrafttrædelse... 2 1.5. Erstatningsgrundlag...

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år.

Kontrakt. Præmie Ved indgået forsikringsaftale, forpligter du dig til at lave max. én forsikringsydelse indenfor en bindingsperiode på et år. Kontrakt Introduktion Denne forsikringsaftale er udarbejdet på baggrund en standard affektionsværdiforsikring. Ønsker du at acceptere aftalen, skal vedlagte samtykkeerklæring underskrives og videregives.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv

Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv Betingelser nr. 520207 Forsikringsbetingelser for Retshjælp - Erhverv KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. juni 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere