Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår"

Transkript

1 1 af :21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2: /hla Rådsmødet den 27. januar Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998 en klage til Konkurrencestyrelsen over Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskabs (Dansk Kautions) opsigelsesvilkår. Begge selskaber tilbyder debitor- og eksportkreditforsikringer til virksomheder. Forsikringerne dækker tab forårsaget af, at den, som virksomheden har leveret til, viser sig ikke at være i stand til at betale for allerede leverede varer. Forsikringsbegivenheden er debitors - købers - insolvens. Af Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring fremgår det i 13, stk. 2: "Hvis forsikringstager opsiger forsikringen, bortfalder forsikringsdækningen for alle fordringer straks ved opsigelsen, medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution." Ifølge BG Garanti betyder bestemmelsen, at virksomheder, som opsiger deres forsikringer i Dansk Kaution, risikerer selv at skulle dække tab på debitorer, til hvem der er leveret før opsigelsen. BG Garanti mener derfor, at bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser forvrider konkurrencen på markedet, da den vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til et andet forsikringsselskab. Det er derfor BG Garantis opfattelse, at bestemmelsen er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1. BG Garanti mener endvidere, at Dansk Kaution udnytter sin fremtrædende stilling på markedet til gennem bestemmelsen i 13, stk. 2 at påtvinge forsikringstagerne urimelige forretningsbetingelser og skabe ulige vilkår for sine handelspartnere. BG Garanti mener derfor også, at bestemmelsen er i strid med forbudet mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens 11, stk Afgørelse Det meddeles parterne, at Konkurrencerådet ikke finder, at bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 eller konkurrencelovens 11, stk. 1. Der lægges herved vægt på: at markedet for debitor- og eksportkreditforsikring er et professionelt marked med individuelle forsikringsaftaler, og at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser indeholder mulighed for, at der ved indgåelse af forsikringsaftalen kan aftales andre opsigelsesbetingelser. at selv om standardopsigelsesbetingelserne ikke automatisk indebærer, at en forsikringstager, der selv opsiger forsikringen, kan opnå forsikringsdækning for hængende debitorer, er Dansk Kautions normale praksis, at forsikringen forlænges for allerede foretagne leverancer og dermed dækker tabsrisikoen for hængende debitorer. at de almindelige betingelser ikke er til hinder for, at forsikringstager gradvist kan frigøre sig for forsikringsforholdet til Dansk Kaution uden risiko for manglende forsikringsdækning ved opsigelse, og uden væsentlige konsekvenser for præmiestørrelsen, ved løbende at flytte dækningen af enkeltdebitorer over i et nyt forsikringsselskab.

2 2 af :21 3. Sagsfremstilling 3.1 Sagens anledning BG Garanti orienterede ved brev af 12. maj 1998 Konkurrencestyrelsen om Dansk Kautions standardopsigelsesvilkår. Konkurrencestyrelsen har i den anledning afholdt møde med Dansk Kaution den 11. juni 1998 og med BG Garanti den 14. august BG Garanti indgav herefter ved brev af 7. oktober 1998 formel klage over opsigelsesbestemmelserne i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og kreditforsikring. BG Garanti hævder i klagen, at vilkårene er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, fordi de forvrider konkurrencen på markedet ved at vanskeliggøre skift fra Dansk Kaution til andre forsikringsselskaber. BG Garanti hævder endvidere, at Dansk Kaution udnytter sin stilling på markedet til gennem opsigelsesvilkårene at påtvinge forsikringstagerne urimelige forretningsbetingelser og skabe ulige vilkår for sine handelspartnere. BG Garanti mener derfor også, at standardopsigelsesbetingelserne er i strid med konkurrencelovens 11, stk. 1. Begge selskaber er blevet hørt i forbindelse med sagsbehandlingen. Konkurrencestyrelsen har endvidere afholdt møde med Dansk Kaution den 8. januar Sagens parter BG Garanti er et 100 % ejet datterselskab af BG Bank. Dansk Kaution er ejet 95,7 % af Tryg-Baltica Forsikring. Dansk Kaution overdrog med virkning fra 30. juni 1998 samtlige kreditforsikringer til Hermes Kreditforsikring, som er en filial af det svenske selskab Hermes Kreditförsäkring Skandinavien AB. Hermes er derfor indtrådt som forsikringsselskab for debitorforsikringer i stedet for Dansk Kaution. For nemheds skyld omtales selskabet i nærværende notat kun som Dansk Kaution. Både BG Garanti og Dansk Kaution (Hermes) tilbyder debitor- og eksportkreditforsikringer til virksomheder. Forsikringerne dækker tab forårsaget af, at den, som virksomheden har leveret til, viser sig ikke at være i stand til at betale for allerede leverede varer. Forsikringsbegivenheden er debitors - købers - insolvens. 3.3 Afgrænsning af markedet Det relevante marked må afgrænses som markedet for debitor- og eksportkreditforsikring. Geografisk set må markedet afgrænses til Danmark. Efter klagers oplysninger vælger kun meget få danske virksomheder en udenlandsk forsikringsudbyder, som ikke er repræsenteret i Danmark. Klager skønner, at der er tale om mindre end 3 % af det samlede marked for kreditforsikring i Danmark, som dækkes af udenlandske selskaber, som ikke er repræsenteret i Danmark. Efter det af klager oplyste er det danske marked opdelt på følgende måde: Estimeret markedsandel

3 3 af :21 NCM EKR Kreditforsikring A/S 50 % Dansk Kaution A/S 40 % BG Garanti Forsikringsselskab A/S 9 % Gerling Nordic Kreditforsikring A/S 1 % Der findes herudover en række factoringselskaber, som tilbyder sikring af tilgodehavender som en del af en debitorfinansieringspakke. Disse dækninger er imidlertid i overvejende grad regaranteret eller indirekte udbudt via policer udstedt af de selskaber, der er aktører på markedet for debitorog eksportkreditforsikring. Markedsandelene er fastsat ud fra en samlet præmievolumen på anslået ca. 260 mio. kr. Det anslås, at der bag denne præmievolumen ligger en forsikret omsætning på 180 mia. kr. 3.4 Sagens genstand BG Garanti har klaget over bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring. Ifølge BG Garanti har de øvrige udbydere på markedet (EKR/NCM Kreditforsikring A/S og Gerling Nordic Kreditforsikring A/S), bortset fra Dansk Kaution, standardopsigelsesbetingelser svarende til BG Garantis Dansk Kaution Dansk Kaution har forklaret, at forsikringstager ved forsikringsforholdets indgåelse anmelder de debitorer til Dansk Kaution, som forsikringskunden ønsker forsikret. Dansk Kaution foretager herefter en vurdering af den enkelte debitors forhold med henblik på at fastsætte det kreditmaksimum, som forsikringstageren maksimalt kan få dækket hos hver debitor i tilfælde af forsikringsbegivenhedens indtræden - debitors insolvens. Dansk Kaution fastsætter samtidig forsikringstagers præmie under hensyntagen til de risici, der er forbundet med hver enkelt debitor, det samlede kreditmaksimum, sammensætningen af den samlede kundegruppe samt forsikringstagers forhold i øvrigt. Præmien beregnes som en fast promille af de faktiske samlede udestående fordringer inden for det fastsatte kreditmaksimum. Hver måned indberetter forsikringstager til Dansk Kaution, hvor stor den udestående portefølje hos de dækkede debitorer har været i den pågældende måned. Præmien betales bagud for den pågældende periode som den aftalte promille af månedens samlede faktiske udestående fordringer hos de pågældende debitorer. Præmiens størrelse varierer altså fra måned til måned afhængig af omfanget af de faktiske udestående fordringer. Endelig betales der derudover en fast årlig præmie i størrelsesordenen ca kr. for tilslutning til forsikringen. Hvis forsikringstager vil have forsikringen til at dække et nyt kundeforhold, foretager Dansk Kaution en særskilt undersøgelse af den pågældende debitor til afgørelse af, hvorvidt forsikringskundens samlede kreditmaksimum skal ændres. Samtidig vurderes det, om den fastsatte præmiepromille skal ændres. Hver gang laves der et tillæg til den eksisterende forsikringspolice.

4 4 af :21 Forsikringstager kan også vælge at udtage debitorer af den forsikrede portefølje. I den situation vil der ikke skulle betales præmie af udeståendet til den pågældende debitor for leverancer fra og med det tidspunkt, hvor debitoren udmeldes, eftersom der kun betales præmie af det faktiske udestående for tilmeldte debitorer. Derimod vil udestående fordringer for tidligere leverancer fortsat være dækket hos Dansk Kaution. Ca. en gang årligt vurderer Dansk Kaution forsikringsforholdet til den pågældende forsikringstager med henblik på at afgøre, om forsikringsbetingelserne bør genforhandles. De grundlæggende principper omkring kreditforsikring og præmieberegning m.v. svarer i hele branchen i hovedtræk til det ovenfor beskrevne. I Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, 13, punkt 1 og 2, fremgår det, at "Forsikringen kan til enhver tid opsiges af forsikringstager eller af Dansk Kaution uden varsel. Hvis forsikringstager opsiger forsikringen, bortfalder forsikringsdækningen for alle fordringer straks ved opsigelsen, medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution." Hvis forsikringsbegivenheden - debitors insolvens - først indtræder efter, at forsikringstager har opsagt sin forsikring, så dækker forsikringen altså som udgangspunkt ikke, selvom den levering, som forholdet vedrører, er sket før forsikringen er opsagt. Forsikringen dækker med andre ord ikke hængende debitorer i afløbsperioden. Som det fremgår af standardbetingelsernes 13, stk. 2 har forsikringstager dog mulighed for ved indgåelse af forsikringsaftalen at aftale andre opsigelsesvilkår, da opsigelsesbestemmelsen kun gælder "medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution". Forsikringskunden har derfor mulighed for f.eks. at aftale, at forsikringen også dækker afløb efter opsigelse. Dansk Kaution påpeger dog, at såfremt der aftales andre og mere lempelige forsikringsvilkår, vil forsikringen selvsagt blive tilsvarende dyrere. Dansk Kaution oplyser i øvrigt, at såfremt forsikringstager i en opsigelsessituation fremsætter ønske om dækning i afløbsperioden, så foretager Dansk Kaution en konkret vurdering af, om det vil være rentabelt af give forsikringstager den ønskede forlængede dækning. Ifølge Dansk Kaution vil dette i langt den overvejende del af forsikringsforholdene være tilfældet. Afløbsdækning nægtes kun i de situationer, hvor forsikringstager på opsigelsestidspunktet har et forholdsmæssigt meget stort antal misligholdte fordringer. Samtidig vil Dansk Kaution ofte i en opsigelsessituation selv tilbyde forsikringstager, at forsikringen forlænges til også at dække afløbsperioden, hvis Dansk Kaution skønner, at en sådan forlængelse vil være forretningsmæssig rentabel. Dansk Kaution anfører samtidig, at det ikke er korrekt, at et nyt forsikringsselskab aldrig vil overtage fordringer, som hidrører fra et tidligere forsikringsforhold, og som allerede kan risikere at være misligholdte. Det er Dansk Kautions opfattelse, at det efter en konkret vurdering ofte kan være en forretningsmæssig fornuftig beslutning at overtage en forsikringstagers samlede portefølje incl. udestående fordringer. Dansk Kaution påpeger endelig, at forskellighederne vedrørende opsigelsesbetingelser i forhold til de øvrige udbydere på markedet er begrundet i, at Dansk Kautions forsikringsvilkår bygger på et princip, hvorefter udestående fordringer som udgangspunkt overtages fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvorimod NCM/EKR og BG Garanti benytter sig af et princip, hvor udestående fordringer forbliver i det hidtidige forsikringsselskab. Dansk Kaution oplyser i øvrigt, at Dansk Kautions vilkår i vidt omfang svarer til en række udenlandske forsikringsudbyderes. Ved tegning af forsikring hos Dansk Kaution er det udgangspunktet, at Dansk Kaution overtager forsikringen af fordringer vedrørende allerede foretagne leverancer, medmindre debitor allerede

5 5 af :21 har misligholdt fordringen. Som tidligere nævnt foretager Dansk Kaution dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde BG Garanti Af BG Garantis almindelige betingelser, 11 A fremgår det, at "Forsikringen kan til enhver tid opsiges af BG Garanti og forsikringstager med 30 dages varsel. Når opsigelse er sket, er forsikringer, der vedrører leverancer, der er opstået efter opsigelsestidspunktet, ikke dækket." Dette betyder, at BG Garanti dækker afløbet på udestående forsikrede saldi på opsigelsestidspunktet. Der er altså dækning for leverancer, der er foretaget før opsigelsen, men som misligholdes af debitor efter forsikringstagers opsigelse af forsikringen. BG Garanti dækker med andre ord også, selvom forsikringsbegivenheden først indtræder efter opsigelsen af forsikringsaftalen, hvis leverancen er sket før opsigelsen. Der beregnes herefter præmie af udestående forsikrede saldi opgjort pr. opsigelsesdatoen, indtil risikoen er endeligt ophørt på alle forsikrede debitorer. Hvor dækningen hos Dansk Kaution som udgangspunkt lægger vægt på, om forsikringsbegivenheden - debitors insolvens - er indtrådt inden opsigelsen, er det afgørende for BG Garanti derimod, om leveringen af varerne til debitor er sket inden opsigelsen. Ved tegning af forsikring hos BG Garanti er det udgangspunktet, som hos Dansk Kaution, at forsikringsselskabet overtager forsikringen for leverancer foretaget før forsikringen blev tegnet, medmindre fordringen allerede er misligholdt. Der sker dog en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Præmiebetalingen til BG Garanti sker som udgangspunkt kvartalsvis forud som et a contobeløb, jf. BG Garantis almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, 10 B. Efterfølgende, når det kan opgøres, hvor stor forsikringstagers forsikrede risiko rent faktisk har været i det pågældende kvartal - det vil sige hvor stor den udestående portefølje har været - beregnes det herefter, hvad det nøjagtige præmiebeløb er. BG garanti har oplyst, at spørgsmål om præmiebetaling ofte aftales individuelt med forsikringstager. 4. Vurdering 4.1 Konkurrencelovens 6 Konkurrencelovens 6, stk. 1 forbyder virksomheder at indgå konkurrencebegrænsende aftaler. Aftalebegrebet skal i overensstemmelse med praksis efter EU-konkurrenceretten fortolkes bredt. I bemærkningerne til forslaget til konkurrencelovens 6, stk. 1 fremgår det således, at eksempelvis standardsalgsbetingelser, der indgår i de almindelige forretningsforhold mellem en leverandør og dennes kunder, efter omstændighederne vil kunne være omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Det må derfor antages, at også standardbetingelser som Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring, som vedtages mellem parterne ved indgåelse af forsikringsaftalen, vil kunne være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Rent ensidig adfærd fra en part er ikke omfattet af aftalebegrebet. Men eftersom de almindelige betingelser vedtages af parterne ved indgåelse af forsikringsaftalen, er der tale om en aftale i konkurrencelovens forstand. Dansk Kautions præmieindtægter var i 1996 på 151,3 mio. kr. Som ovenfor nævnt har Dansk Kaution en estimeret andel af det danske marked på ca. 40 %. Dansk Kautions aftaler er derfor ikke omfattet af konkurrencelovens 7, hvorfor BG Garantis klage over Dansk Kautions opsigelsesvirkår kan behandles efter konkurrencelovens 6, stk BG Garantis argumenter

6 6 af :21 Ifølge BG Garanti er Dansk Kautions standardbestemmelser således konstrueret, at den forsikrede virksomhed ved opsigelse af aftalen med Dansk Kaution ikke kan få dækket tab på fordringer i afløbsperioden. Endvidere hævder BG Garanti, at Dansk Kaution på trods af standardvilkårenes 13, stk. 2 "medmindre andet skriftligt aftales med Dansk Kaution" generelt er utilbøjelig til at forlænge forsikringens dækning til også at gælde i afløbsperioden (selvfølgelig mod betaling af sædvanlig forsikringspræmie). BG Garanti mener, at bestemmelsen betyder, at virksomheder, som opsiger sine forsikringer i Dansk Kaution, risikerer selv at skulle dække tab på debitorer, til hvem der er leveret før opsigelsen. Samtidig er der ifølge BG Garanti ingen forsikringsselskaber, som vil påtage sig at overtage forsikringer for fordringer, der hidrører fra tidsrummet før det ny forsikringsforhold er trådt i kraft, og som allerede kan risikere at være misligholdt. BG Garanti mener derfor, at opsigelsesvilkårene i Dansk Kautions standardbetingelser er således konstrueret, at de vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til et andet forsikringsselskab. Forsikringskunderne stavnsbindes derfor reelt til Dansk Kaution, fordi de risikerer store tab ved overgang til andre forsikringsselskaber. I øvrigt mener BG garanti, at Dansk Kautions standardbetingelser vildleder forsikringskunderne til at tro, at de er dækket også i afløbsperioden, ligesom hos de øvrige udbydere på markedet - eller at standardbetingelserne giver mulighed for efterfølgende at aftale en sådan dækning, hvilket ikke umiddelbart er tilfældet. BG Garanti anser det ikke for rimeligt at forlange, at forsikringskunden allerede ved tegning af forsikringer hos Dansk Kaution skal være opmærksom på problemstillingen omkring dækning i afløbsperioden, således at der aftales andre betingelser allerede ved aftalens underskrift. BG Garantis erfaringer viser, at selv meget store virksomheder er kommet i klemme ved skift af forsikringsselskab fra Dansk Kaution til andre udbydere, fordi de ikke har været i stand til at gennemskue, at opsigelsesvilkårene i Dansk Kautions almindelige betingelser betyder, at selskabet ikke dækker tab i afløbsperioden. Ifølge BG Garanti bliver resultatet således, at virksomheden må vælge mellem enten selv at måtte bære tab på dubiøse debitorer i afløbsperioden eller forblive som kunde hos Dansk Kaution. Ifølge BG Garanti har bestemmelsen i 13, stk. 2 i Dansk Kautions almindelige betingelser derfor til formål og følge at begrænse konkurrencen, hvorfor bestemmelsen er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk Dansk Kautions argumenter Dansk Kaution har oplyst, jf. ovenfor, at det er muligt for forsikringstager at udtage enkeltdebitorer af forsikringen. På den måde vil det være muligt i forbindelse med nye leverancer at flytte sine forsikrede debitorer over i et andet forsikringsselskab. Da forsikringstager ikke har opsagt forsikringen, vil udestående fordringer for gamle leverancer fortsat være dækket hos Dansk Kaution. Da forsikringstager i Dansk Kaution kun betaler præmie på grundlag af de udestående fordringer for tilmeldte debitorer, vil der ikke skulle betales forsikringspræmie for mere, end der rent faktisk er forsikret. På den måde vil det være muligt gradvist at afvikle sine forsikringsforhold i Dansk Kaution uden egentlig at opsige forsikringen og risikere, at hængende debitorer ikke dækkes. BG Garanti har hertil oplyst, at sædvanlige policevilkår i branchen og i Dansk Kaution er, at en nærmere defineret mængde af debitorer skal være omfattet af forsikringen. Sådanne betingelser kan være knyttet til samlet kreditmaksimum, geografiske områder, produkter og markedssegmenter, eller at forsikringstager er forpligtet til at ansøge en debitor forsikret, når den

7 7 af :21 udestående saldo hos vedkommende debitor forventes at overstige en given bestemt beløbsgrænse. Det vil sige, at der sædvanligvis vil være en pligt til at have alle kunder over en vis størrelse eller af en bestemt type forsikret i det pågældende forsikringsselskab. Dermed kan forsikringstager ikke i forsikringsperioden framelde den enkelte debitor uden at misligholde policens bestemmelser. Såfremt en forsikringsaftale er indgået på ovenstående policevilkår indebærer dette således, at forsikringstagers eventuelle ønsker om ophør af forsikring af den enkelte debitor kun kan ske ved forsikringstagers opsigelse af forsikringen i sin helhed. Dansk Kaution har dertil oplyst, at der i omkring en tredjedel af Dansk Kautions forsikringsaftaler er indføjet en eller anden form for binding af forsikringstager - enten i form af krav om, at alle forsikringstagers kunder skal være forsikret hos Dansk Kaution, eller at bestemte af forsikringstagers kunder skal være omfattet af forsikringen. Det betyder samtidig, at der for så vidt angår omkring to tredjedele af Dansk Kautions forsikringsaftaler ikke er noget betingelser, der forhindrer forsikringstager i at lave den omtalte glidende overgang til et andet forsikringsselskab. Hvis en forsikringstager er i gang med gradvist at flytte sine forsikrede debitorer vil reaktionen fra Dansk Kaution kunne være enten at opsige forsikringstager eller at tilbyde en genforhandling af vilkårene. Forsikringstager er dog anderledes stillet, hvis det er Dansk Kaution og ikke forsikringstager selv, der opsiger forsikringen. I tilfælde af Dansk Kautions opsigelse af forsikringsforholdet vil forsikringstager nemlig være dækket også i afløbsperioden efter opsigelsen, jf. de almindelige betingelser 13, stk Konkurrencestyrelsens vurdering Dansk Kaution bestrider ikke, at deres standardopsigelsesbetingelser er forskellige fra den øvrige branches. Dansk Kautions almindelige betingelser åbner dog mulighed for, at der aftales andre opsigelsesbetingelser end de, der fremgår af standardbetingelserne. Forsikringstagers primære interesser må dels være, at der faktisk er forsikringsdækning for de begivenheder, som forsikringstager med rimelighed kan forvente er dækkede, dels at der er mulighed for selv at vælge hvilket forsikringsselskab, man vil være kunde hos. Konkurrencelovens formål er ikke at standardisere konkurrencen, men derimod at fremme effektiv konkurrence. Formålet kan derfor ikke være, at der skabes ens forhold på markedet, men at de forskellige udbydere på markedet har muligheder for at konkurrere. Derfor må det også sikres, at der ikke skabes bindinger i markedet, der reelt forhindrer, at konkurrencen bliver effektiv. På den ene side følger det af ovenstående, at forsikringstageren ved tegning af forsikringen har mulighed for at aftale andre opsigelsesvilkår end de, der fremgår af de almindelig betingelser. Forsikringstager har altså muligheden for at frigøre sig fra risikoen for selv at skulle bære et eventuelt tab på debitorer i afløbsperioden. Dansk Kaution vælger blandt andet at konkurrere på prisen. Hvis forsikringstageren vælger et billigt produkt, kan vedkommende også risikere at få dårligere forsikringsdækning i en opsigelsessituation. Forsikringstager har dog muligheden for ved tegning af forsikringen at vælge en bedre dækning i tilfælde af opsigelse, men præmien vil så blive tilsvarende dyrere. Det fremgår af Sø- og Handelsrettens dom af 10. juli 1998, at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser ikke er i strid med aftalelovens 36. Opsigelsesbestemmelserne i Dansk Kautions almindelige betingelser er således hverken urimelige eller så vildledende og vanskeligt gennemskuelige for forsikringstagerne, at der er tale om et aftaleretligt problem.

8 8 af :21 På den anden side kan Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser have en faktisk indelåsningseffekt, fordi forsikringstagerne ikke i forbindelse med tegning af forsikringen er opmærksom på, at der kan opstå problemer med dækning af hængende debitorer i perioden efter en opsigelse. Selvom forsikringstager ved tegning af forsikringen har haft muligheden for at aftale andre opsigelsesbetingelser, så bliver den forsikrede reelt først opmærksom på problemstillingen i det øjeblik, opsigelsen er aktuel. Selv store, eksporterende virksomheder er tilsyneladende ikke altid i stand til i forbindelse med tegning af forsikring hos Dansk Kaution at forudse de problemer, der kan opstå ved opsigelse. Hvis en forsikringstager ikke ved aftaleindgåelsen har aftalt andre opsigelsesvilkår end de, der fremgår af Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser, har forsikringstager ikke noget krav på, at forsikringsperioden forlænges for hængende debitorer. Det er udelukkende Dansk Kautions vurdering, om det vil være rentabelt at forlænge forsikringstagers dækningsperiode. Forsikringstager har heller ikke nogen garanti for, at andre selskaber vil tegne forsikring, der omfatter disse debitorer. Dansk Kaution har imidlertid oplyst, at selskabet i langt de fleste tilfælde selv tilbyder at forlænge forsikringen efter opsigelsen, eller imødekommer forsikringstagers anmodning om, at forsikringen forlænges til også at dække tab i afløbsperioden. Dansk Kaution har desuden oplyst, jf. ovenfor afsnit 3.4.1, at det er muligt for forsikringstager at udtage enkeltdebitorer af forsikringen. På den måde vil det være muligt gradvist at flytte sine forsikrede debitorer over i et andet forsikringsselskab. Og da forsikringstager i Dansk Kaution kun betaler præmie på grundlag af de udestående fordringer i perioden, vil der ikke skulle betales forsikringspræmie for mere, end der rent faktisk er forsikret. På den måde vil det være muligt at afvikle sine forsikringsforhold i Dansk Kaution uden egentlig at opsige forsikringen og risikere, at hængende debitorer ikke dækkes. Idet forsikringsbetingelserne som nævnt i vidt omfang aftales individuelt mellem forsikringstager og forsikringsselskabet vil der selvsagt være mulighed for, at forsikringstager får konstrueret en individuel forsikringsaftale, som viser sig at være uhensigtsmæssig for eksempel i en opsigelsessituation. For så vidt angår Dansk Kautions almindelige betingelser for debitor- og eksportkreditforsikring findes der dog ikke at være noget, der hindrer forsikringstager i gradvist at flytte sine forsikrede debitorer over i et nyt selskab og derved undgå risikoen for tab på hængende debitorer i afløbstiden. Der findes derfor ikke at være grundlag for at fastslå, at Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser er i strid mod forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk Konkurrencelovens 11 BG Garanti hævder, at Dansk Kaution med sine standardvilkår misbruger sin dominerende stilling på markedet til at forringe mulighederne for de øvrige konkurrenter, da vilkårene vanskeliggør skift fra Dansk Kaution til andet forsikringsselskab. Dansk Kaution skulle således i kraft af sin position på markedet være i stand til yderligere at forøge sin markedsandel ved at forhindre, at forsikringskunderne skifter til andre udbydere. BG Garanti hævder endvidere, at Dansk Kaution misbruger sin dominans til at anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi overfor handelspartnere, som derved stilles ulige i konkurrencen. Dette fordi Dansk Kaution ifølge BG Garanti i opsigelsessituationen tilbyder at aftale dækning i afløbsperioden for nogen forsikringskunder, men ikke for andre. Dominerende stilling foreligger, når en virksomhed har en sådan økonomisk magtposition, at

9 9 af :21 virksomheden er i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på markedet, således at virksomheden i betydeligt omfang kan anlægge en uafhængig adfærd overfor sine konkurrenter og kunder. Konkurrencestyrelsen finder imidlertid ikke, at der er anledning til nærmere at vurdere, hvorvidt Dansk Kaution måtte have en dominerende stilling på markedet, fordi de forhold, som er lagt til grund for vurderingen af, at Dansk Kautions standardopsigelsesvilkår ikke er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, tilsvarende må føre til, at bestemmelsen ikke kan udgøre et misbrug i strid med konkurrencelovens 11, stk Konklusion Markedet for debitor- og eksportkreditforsikring er et professionelt marked, hvor den alt overvejende hovedregel er, at forsikringsbetingelserne aftales individuelt mellem forsikringstager og forsikringsselskabet. Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser indeholder mulighed for, at der på tidspunktet for indgåelse af forsikringsaftalen aftales andre opsigelsesbetingelser, og det fremgår tydeligt af standardbetingelserne, at denne mulighed foreligger. I de tilfælde, hvor forsikringstager ikke har aftalt andre opsigelsesbetingelser end de, der fremgår af Dansk Kautions standardopsigelsesbetingelser, findes der ikke grundlag for at antage, at betingelserne isoleret set er i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 eller 11, stk. 1. Der lægges i den forbindelse vægt på, at selv om standardopsigelsesbetingelserne ikke automatisk indebærer, at en forsikringstager, der selv opsiger forsikringen, kan opnå forsikringsdækning for hængende debitorer, er Dansk Kautions normale praksis, at forsikringen forlænges for allerede foretagne leverancer og dermed dækker tabsrisikoen for hængende debitorer. Endelig lægges der vægt på, at de almindelige betingelser ikke er til hinder for, at forsikringstager gradvist kan frigøre sig for forsikringsforholdet til Dansk Kaution uden risiko for manglende forsikringsdækning ved opsigelse, og uden væsentlige konsekvenser for præmiestørrelsen, ved løbende at flytte dækningen af enkeltdebitorer over i et nyt forsikringsselskab. For en samlet vurdering findes der derfor ikke at være grundlag for at imødekomme BG Garantis klage.

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18:

Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Konkurrencestyrelsens logo Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002 vedrørende IT-brancheforeningens standardforbehold til K18: Journal nr.3:1120-0389 -5/Fødevarer og Finans/lt Rådsmødet den 24. april

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING

PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING PRODUKTINFORMATION OM @rating FORSIKRING Jeres arbejde er fuldført. Fakturaen til debitor er sendt med sædvanlig betalingsfrist. En fin forretning. Og pengene er sikret med @rating FORSIKRING! DER ER TRE

Læs mere